Colofon. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland"

Transcriptie

1

2 Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van een studiebijeenkomst in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen op 29 november Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland Colofon Sterven, dood en rouw wereldwijd, adressen- en informatiegids. Dit is een uitgave van COS Gelderland. Drukwerk: COS Gelderland Ontwerp omslag: Xiomara Abrahams Oplage: 150 stuks Uitgave: november 2007 Samenstelling en eindredactie: Wilmy Sijben, Menno van Oel Bijdragen: Sanne Biemans, Marina von Nordheim, Menno van Oel, Wilmy Sijben 1

3 Voorwoord Nederland is steeds meer een multiculturele samenleving aan het worden. Dit is eveneens het geval in de provincie Gelderland. Allerlei organisaties, waaronder zij die zich bezighouden met de zorg rondom sterven, dood en rouw, hebben of krijgen dan ook te maken met vele vormen van rituelen rondom de dood. Het is dan belangrijk goed geïnformeerd te zijn, om mensen uit die multiculturele samenleving op de juiste wijze te kunnen begrijpen en ondersteunen. Ook mensen uit de multiculturele samenleving zelf hebben soms moeite met het vinden van de juiste informatie en instanties indien ze te maken krijgen met een sterfgeval in hun eigen kring. Daarnaast groeit sowieso de belangstelling voor rituelen rondom de dood, zowel in zijn algemeenheid als wat betreft de invulling bij andere culturen en religies. In onze samenleving is over de diverse rituelen rondom sterven, dood en rouw wel veel informatie bekend, maar in de praktijk blijkt deze vaak moeilijk toegankelijk. Eerdere projecten over rituelen rondom de dood, uitgevoerd door COS Gelderland, bleken dan ook te voorzien in een grote vraag. Hierop voortbordurend is het project Sterven, dood en rouw wereldwijd geïnitieerd, bestaande uit de ontwikkeling en organisatie van studiebijeenkomsten en het samenstellen van deze adressen- en informatiegids. Dit teneinde een aansprekend aanbod te creëren voor professionals en vrijwilligers binnen organisaties die zich bezighouden met de zorg rondom sterven, dood en rouw, voor mensen uit onze multiculturele samenleving en voor overige belangstellenden. Deze adressen- en informatiegids biedt verwijzingen (regionaal en nationaal) en achtergrondinformatie die een handvat kunnen bieden aan diegenen die te maken krijgen met een sterfgeval van iemand met een bepaalde religie en cultuur. Hierdoor wordt hopelijk een bijdrage geleverd aan het nader tot elkaar komen van de wensen vanuit de multiculturele samenleving en de mogelijkheden hieraan te voldoen vanuit organisaties die zich bezighouden met de zorg rondom sterven, dood en rouw. Eerst komen de bekendste wereldgodsdiensten aan bod, daarna de meest voorkomende nietwesterse allochtone bevolkingsgroepen in Gelderland. Deze zijn beschreven in algemene zin, waarbinnen uiteraard nuances zullen bestaan. Ook kunnen voor bepaalde groepen meerdere hoofdstukken geraadpleegd worden. Indien dit noodzakelijk is wordt dat aangegeven. 2

4 Inhoud Sociale kaart van Gelderland - 2 Informatie over diverse religies - 3 Boeddhisten - 4 Christenen - 8 Hindoes - 16 Humanisten - 21 Joden - 24 Moslims - 29 Informatie over diverse culturele- en etnische groepen - 35 Afrikanen - 36 Antillianen - 40 Chinezen - 43 Molukkers - 47 Moslims: groeperingen - 50 Surinamers - 60 Asielzoekers - 64 Verdere verwijzingen - 65 Rouwbegeleiding en -verwerking - 66 Rouwcentra/mortuaria, begraafplaatsen, crematoria - 71 Uitvaartverzorgers en/of -verzekeraars - 74 Andere nuttige adressen - 79 Video s - 82 Andere nuttige sites - 83 Opleidingen - 85 Literatuur - 87 Bronnen

5 Globale sociale kaart Gelderland Deze gids bevat informatie over de meest voorkomende niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen in Gelderland. Gelderland telt in 2007 grofweg inwoners. Hiervan zijn er zo n (13,7%) van allochtone afkomst. Deze kunnen vervolgens ingedeeld worden in westerse en nietwesterse allochtonen, respectievelijk zo n (54,8%) en (45,2%). Tot de categorie 'niet-westerse allochtonen' behoren (vlg. het CBS) mensen uit Turkije, Afrika, Latijns- Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Mensen uit deze twee landen behoren op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie tot de westerse allochtonen. Het gaat hierbij vooral om mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en (de gezinnen van) werknemers van Japanse bedrijven. Overigens rekenen we in deze gids de Molukkers niet tot de Indonesiërs. In Gelderland vinden we de volgende steden met de grootste concentratie niet-westerse allochtonen: Arnhem met 28,2%, Nijmegen met 22,1% en Tiel met 20%. 2

6 Informatie over diverse religies 3

7 Boeddhisten Aantallen en spreiding In Gelderland wonen naar schatting boeddhisten. Voor het grootste deel gaat het hierbij om mensen afkomstig uit boeddhistische landen in Azië. Verspreid over de provincie wonen ongeveer 4500 Chinezen, 2000 Vietnamezen en enkele honderden mensen uit o.a. Thailand en Sri Lanka. De meeste daarvan wonen in Arnhem en Nijmegen. Daarnaast hangt een onbekend aantal autochtone Nederlanders het boeddhisme aan. Achtergrondinformatie Het boeddhisme is de grootste religieuze stroming in zuidelijk en oostelijk Azië. Het is echter niet altijd even duidelijk als zodanig te onderscheiden, aangezien het boeddhisme heel gemakkelijk verbindingen aangaat met de bestaande culturen en andere religies. Binnen het boeddhisme bestaan drie hoofdrichtingen. In Zuidoost-Azië (Sri Lanka, Cambodja, Thailand) overheerst de Therevadaleer ( weg der ouden ). In China en Japan ontwikkelden zich twee vormen van de Mahayanaleer ( grote voertuig ), namelijk het Zenboeddhisme en het Zuivere-Landboeddhisme. Vooral bekend uit Tibet is de Vajrayanaleer ( diamanten voertuig ). Al deze richtingen, die vaak weer zijn onderverdeeld in scholen en leraren, kennen in Nederland hun eigen aanhang en organisatie. De onderlinge verschillen betreffen ondermeer de vraag hoe de weg naar de verlossing precies verloopt. Genoemde richtingen worden hier niet apart besproken. Het boeddhisme valt te herleiden tot Gautama (of Siddharta) Boeddha. Hij leefde ruim 2600 jaar geleden in India. Hij was als koningszoon beschermd opgevoed, maar werd op enig moment indringend geconfronteerd met het lijden in de wereld doordat hij achtereenvolgens een arme, een zieke en een dode tegenkwam. Hij besloot daarop zijn vrouw en kind achter te laten en op zoek te gaan naar de oorzaken van het lijden en naar de remedie ertegen. In een moment van grote verlichting kwam hij tot vier bevrijdende inzichten (boeddha betekent verlichte ). Deze vier nobele waarheden houden in: dat het lijden deel is van het leven, dat het lijden voortkomt uit begeerte en verlangen, dat begeerte en verlangen opgeheven kunnen worden en wel door het zogeheten achtvoudige pad te volgen. Het achtvoudige pad houdt in dat men zich de juiste manieren van denken en doen eigen maakt. Door bepaalde concentratie- en meditatieoefeningen worden verkeerde begeerten en verlangens langzaam overwonnen en nemen juiste inzichten hun plaats in. Zo kan men de toestand van verlichting en het 'nirwana' bereiken. Nirwana is de boeddhistische aanduiding voor de toestand van uiteindelijke verlossing, het betekent letterlijk uitdoving. Tot die tijd blijft men gevangen in de cirkel van het bestaan oftewel het rad van wedergeboorte. Een kernbegrip hierbij is het zogenoemde 'karma', het saldo van iemands handelingen en gedachten. Men gaat ervan uit dat menselijk handelen altijd gevolgen heeft, goede of slechte. Iemands karma bepaalt op welk niveau het volgende bestaan zich zal afspelen (bijvoorbeeld in de wereld van dieren, mensen of goden) en hoever men reeds is op de weg naar verlossing. Beleving van sterven en dood Het boeddhisme heeft als uitgangspunt dat alles onderworpen is aan onophoudelijke verandering. Leven en dood zijn slechts momenten in de doorgaande stroom van het bestaan. Binnen veel richtingen speelt dagelijkse meditatie over vergankelijkheid en sterfelijkheid een grote rol. Na de dood wordt het lichaam opgenomen in de kosmos. Het bewustzijn of de geest begint aan een reis die gevaarlijk kan zijn. Men gaat ervan uit dat de geest na enige tijd (vaak 49 dagen) veelal een nieuw lichaam vindt en aan een volgend bestaan begint. Maar dat gebeurt niet altijd. Er zijn ook geesten die geen ander lichaam vinden en als boze geest blijven rondzwerven. Zij kunnen kwade invloed uitoefenen en vragen daarom speciale aandacht. Het gebeurt wel, dat men op een plaats die ver van het huis verwijderd is een altaar inricht en bepaalde offers (bijvoorbeeld etenswaar) brengt aan dergelijke geesten. Overigens moet men termen als geest en bewustzijn niet al te individualistisch opvatten. Veel stromingen in het boeddhisme verwerpen de gedachte, die bijvoorbeeld in het christendom en in de islam voorkomt, als zou ieder mens een soort kern of persoonlijke ziel hebben. Wat verdergaat is 4

8 vooral iemands karma, hetgeen na de dood als het ware een andere bestaansvorm zoekt totdat het ooit het nirwana bereikt. Stervensfase De zorg om een goed karma krijgt extra nadruk rondom het levenseinde. Hoe iemand heeft geleefd maar ook hoe iemand is gestorven is van belang voor het bestaan na de dood. Men gaat er vaak vanuit dat iemands laatste gedachten van grote betekenis zijn voor het karma. Het stervensproces is dan ook niet een passief iets, maar een activiteit waarop men zich kan voorbereiden. Het is een leerschool voor het onthechten en loslaten. Het is dan ook van belang dat de stervende zoveel mogelijk bij bewustzijn is. Om die reden weigeren veel (niet alle) boeddhisten pijnstillers. Verdriet, angst en andere emoties rond de dood ziet men veelal als blijken van verkeerde gehechtheid die men beter achterwege kan laten. Het is gebruikelijk om bij een man een boeddhistische monnik (bij een vrouw vaak een non) of een andere geestelijke begeleider uit te nodigen om de stervende in de laatste fase bij te staan. Vaak wordt er een boeddhabeeld of een foto van een leraar neergezet. Er worden heilige teksten (soetra s of het Tibetaanse dodenboek) gelezen, gebeden uitgesproken, meditaties gedaan en gesprekken gevoerd. De stervende wordt herinnerd aan het opgebouwde goede karma, waarvan soms tijdens het leven notities zijn gemaakt. Het is niet gewenst de stervende aan te raken omdat dit het proces van overgang kan verstoren. Binnen sommige richtingen is de lichaamshouding in de allerlaatste stervensfase van belang: men legt de stervende dan op de rechterzij omdat ook Boeddha zo is gestorven. Voorafgaand aan de uitvaart Men gaat ervan uit dat het enige tijd (een paar uur tot soms wel enkele dagen) duurt voordat het bewustzijn het lichaam geheel heeft verlaten. Al die tijd dient men het lichaam met rust te laten. Daarna wordt het lichaam van de gestorvene gewassen en gekleed, soms door de familie maar in Nederland ook wel door mensen van de uitvaartonderneming of de zorginstelling. Diverse richtingen kennen daarbij elk hun eigen rituelen en gebruiken, zoals het wassen met water waaraan bepaalde geurstoffen (wierook of iets anders) zijn toegevoegd, het kleden in bepaalde kleuren (wit, zwart of rood) en soms het kaalscheren (op een haarpluk na) van de overledene. Ook zijn er richtingen die vaste rituelen sterk afwijzen als strijdig met het boeddhistische uitgangspunt dat alles veranderlijk is. Men richt zich dan naar de eigen wensen van de overledene. De handen van de overledene worden vaak in meditatiehouding (open en naar boven gedraaid) gevouwen. Vervolgens wordt het lichaam meestal gekist en opgebaard. Belangrijker dan de verzorging van het lichaam is doorgaans de begeleiding van het bewustzijn van de overledene. Door bepaalde teksten en gebeden uit te spreken of door bepaalde offerandes (vaak wierook of etenswaren) neer te zetten, kan men de geest van de overledene bijstaan tijdens diens reis. In de periode vlak na het overlijden worden dergelijke ceremonieën vaak dagelijks gehouden onder leiding van een boeddhistische geestelijke of een familielid, soms bij het altaar dat praktisch alle boeddhistische families in huis hebben, soms ook buitenshuis of in een tempel. Vaak worden dan ook offers gebracht aan de kwade geesten om hen te kalmeren. Men praat hier in het algemeen niet makkelijk over. Uitvaart Het boeddhisme erkent zowel de begrafenis als de crematie. Vaak raadpleegt men een deskundige om de juiste tijd daarvoor te bepalen. In boeddhistische landen vindt de crematie plaats in de buitenlucht en in aanwezigheid van de familie. In Nederland is men gebonden aan de regels van het crematorium. Het is gebruikelijk dat Chinezen of Vietnamezen die in Nederland zijn gecremeerd, na verloop van tijd in het land van herkomst worden bijgezet vanwege de band met aldaar gestorven voorouders. Aan de uitvaart gaat een plechtigheid vooraf. Soms is dat een simpele plechtigheid waarbij een boeddhistische geestelijke herinnert aan de leer van Boeddha en aan de goede daden van de gestorvene. Soms is dat een uitgebreide ceremonie waarbij de overledene na diens dood wordt ingewijd in het eeuwige monnikschap. 5

9 Rouw Het is gebruikelijk de eerste (3 of 7) weken in het huis van de nabestaanden of in de tempel dagelijks een korte ceremonie te houden waarbij gebeden gezegd, teksten gelezen en offers gebracht worden. Daarmee krijgt de blijvende verbondenheid met de overledene gestalte en begeleidt men tegelijkertijd het bewustzijn van de overledene totdat dit een nieuw lichaam gevonden heeft. Naast deze meer individuele bijeenkomsten zijn er in boeddhistische landen algemene gedenkdagen waarbij men de rustplaatsen van de overledenen bezoekt en bijvoorbeeld versieringen aanbrengt bij het graf of een altaar. Deze algemene gedenkdagen worden op bescheiden schaal ook in Nederland gehouden. Samenvatting en meer: Aandachtspunten bij zorg rondom sterven, dood, uitvaart en rouw -Het is belangrijk dat een boeddhist goed is gestorven, want een goede voorbereiding op de dood is van belang voor het bestaan na de dood. -Het is van belang om in de stervensfase bij een man een boeddhistische monnik (bij een vrouw vaak een non) of een andere geestelijke begeleider uit te nodigen om de stervende in de laatste fase bij te staan. -Tijdens de laatste fase worden heilige teksten (soetra s of het Tibetaanse dodenboek) gelezen, gebeden uitgesproken, meditaties gedaan en gesprekken gevoerd over o.a. het opgebouwde goede karma. -Vaak wordt er bij de stervende een boeddhabeeld of een foto van een leraar neergezet. -Binnen sommige richtingen legt men de stervende in de allerlaatste fase op de rechterzij, omdat ook Boeddha zo is gestorven. -Het is niet gewenst de stervende aan te raken, omdat dit het proces van overgang kan verstoren. -Bij gebrek aan een stiltecentrum verdient het aanbeveling voor de stervende een op gezette tijden te gebruiken kamer te regelen voor de meditatie die vaak gepaard gaat met het branden van wierook en gezang. Indien meditatie op de eigen kamer mogelijk is, kunnen er afspraken worden gemaakt, zodat de zorg de meditatie niet verstoort. -Veel boeddhisten weigeren tijdens de stervensfase pijnstillers, omdat ze het van belang vinden bij bewustzijn te blijven. -Verdriet, angst en andere emoties rondom de dood worden liever achterwege gelaten, omdat dit blijken zijn van verkeerde gehechtheid. -Indien de dood is ingetreden gaat men er vanuit dat het enige tijd (een paar uur tot soms wel enkele dagen) duurt voordat het bewustzijn het lichaam geheel heeft verlaten. Al die tijd dient het lichaam met rust te worden laten. -Het lichaam wordt vaak volgens bepaalde rituelen gewassen en gekleed, soms door de familie, maar in Nederland ook wel door mensen van de uitvaartonderneming of de zorginstelling. -De handen van de overledene worden vaak in meditatiehouding (open en naar boven gedraaid) gevouwen. -Het lichaam wordt meestal gekist en opgebaard. -Belangrijker dan de verzorging van het lichaam is doorgaans de begeleiding van het bewustzijn van de overledene. Door bepaalde teksten en gebeden uit te spreken of door bepaalde offerandes (vaak wierook of etenswaren) neer te zetten, kan men de geest van de overledene bijstaan tijdens diens reis. -Levensbeëindigend handelen is niet toegestaan vanwege negatieve effecten op een volgend leven. Het leven kunstmatig in stand houden is niet noodzakelijk. -Er zijn geen religieuze voorschriften aangaande orgaandonatie. -Men kan zowel begraven als gecremeerd worden. -Men raadpleegt vaak een deskundige voor de juiste tijd van begrafenis of crematie. Adressen voor meer informatie Boeddhistische Unie Nederland De meeste boeddhistische organisaties in ons land zijn aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Hier kan men terecht voor advies en doorverwijzing. Postbus 17286, 1001 JG Amsterdam, 6

10 Platform stervensbegeleiding Het platform werkt onder auspiciën van de BUN en kan in voorkomende gevallen ingeschakeld. worden. Men werkt zowel vanuit algemene boeddhistische inzichten als vanuit specifieke richtingen. Contactpersoon, dhr. L. van der Mey, Laan van Meerdervoort 200A, 2517 BJ Den Haag, Boeddhistisch studie- en meditatiecentrum Karma Deleg Cö Phe Ling Hier kan men een beroep doen op een boeddhistische lama voor advies en bijstand bij een overlijden. Stoepawei 4, 9147 BG Hantum, tel: , Boeddhistisch Informatieadres Men is met name gericht op Nederlanders die geïnteresseerd zijn in het boeddhisme. Contactpersoon dhr. van der Meij, Zuidersingel 55, 2651 AG Berkel en Rodenrijs, tel: , 7

11 Christenen Aantallen en spreiding Het christendom kent een groot aantal verschillende groeperingen. Van de christenen in Gelderland is 27,9% rooms-katholiek. Ongeveer een even groot percentage is protestant. Het grootste deel van hen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die in 2004 ontstond uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Luthers Kerk. Een ander, kleiner deel van de protestanten is lid van een van de andere, vaak traditionele, gereformeerde gemeenschappen, vooral op de Veluwe en in de Betuwe. De hoogste concentratie rooms-katholieken vinden we in de regio Arnhem/Nijmegen (44%) en de Achterhoek (36%). De hoogste concentratie gereformeerden vinden we op de Veluwe (13%). De overige protestanten zijn gelijkelijk verdeeld over de Veluwe (33%), de Achterhoek (24%) en Zuid- West Gelderland (29%). Daarnaast is er een aantal christenen dat behoort tot de zogenaamde pinksterbeweging, ongeveer De meeste hiervan wonen in Doetinchem (ong. 500), Apeldoorn (ong. 395) en Arnhem (ong. 335). Tenslotte zijn er christenen, vooral uit Oost-Europa en bepaalde andere gebieden (Syrië, Turkije, Ethiopië) die zich tot de (oosterse-)orthodoxie rekenen. Hun aantal is moeilijk te schatten omdat zij in het land van herkomst niet apart kerkelijk geregistreerd stonden en dat hier vaak ook niet doen. Naar schatting behoren zo n 7500 orthodoxen tot de Syrisch-Orthodoxe kerk, waarvan de meeste in Twente wonen. Verder behoren zo n 4500 orthodoxen tot de Grieks-Orthodoxe kerk. Achtergrondinformatie De christenen zagen in Jezus Christus de Messias waarop de joden nog steeds hopen en naar uitzien. Het belangrijkste religieuze boek van de christenen, de Bijbel, is gebaseerd op de heilige boeken van de joden. De Bijbel kent twee delen: het Oude Testament dat in grote lijnen de Tenach (het religieuze boek van de joden) in zich heeft opgenomen en het Nieuwe Testament dat een weerslag van het leven van Jezus is (opgetekend door onder andere vier evangelisten). Het christendom is een monotheïstisch godsdienst, die God ziet als een drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. In de loop der tijd is binnen het christendom een westerse en een oosterse traditie ontstaan. Tot de westerse traditie behoren het katholicisme met de Paus als geestelijk leider en het daaruit ontstane protestantisme dat geen centrale geestelijke leider kent. Het protestantisme kent vele stromingen zoals de hervormden, de gereformeerden, de evangelisch-luthersen, de pinkstergemeente en anderen. In Nederland zijn de eerste drie richtingen ondergebracht bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die in 2004 ontstond. De laatste tijd worden de verschillen tussen het katholicisme en protestantisme wat kleiner. Tot de oosterse traditie behoort de orthodoxe kerk. Er is maar één orthodoxe kerk, maar deze kent wel een aantal autonome patriarchaten, onder meer de Griekse-, Russische-, de Armeense- en Servische orthodoxe kerk. Deze onderscheiden zich alleen van elkaar door de taal. Onder christenen wordt verschillend gedacht over leven en dood. Sommigen beschouwen ziekte als een straf van God voor begane zonden, anderen geloven dat God juist helpt bij het overwinnen van ziekte. Men gelooft in het eeuwige leven na de dood. Orthodoxe christenen: Beleving van sterven en dood De orthodoxe christen heeft de plicht om te leven, want hiertoe is hij/zij op aarde gekomen. Ziekte heeft te maken met de zondeval van Adam, de eerste mens. Adam verbleef samen met zijn partner Eva in het Paradijs. Toen ze ongehoorzaam waren aan God werden ze voor straf verdreven uit het Paradijs en raakten hun onsterfelijkheid kwijt. Ziekte ondermijnt de wil tot leven. Geconfronteerd met de dood beseft de orthodoxe christen dat de zin van het leven niet beperkt is tot dit aardse leven. Men stelt vertrouwen in de goede wil van God, want het aardse leven is in feite een voorbereiding op het eeuwige leven. Lijden is niet alleen een 8

12 gevolg van de persoonlijke zonde maar ook van de menselijke natuur, die aangetast en beperkt is. Dit lijden wordt daarom ondergaan met geduld en hoop. Bij orthodoxe christenen is begraven het meest gebruikelijk, maar cremeren is ook mogelijk. Het lichaam blijft ook na de dood met diezelfde persoon verbonden en wordt daarom met eerbied, tederheid en zorg behandeld. Bij het zogenaamde laatste oordeel zal het lichaam op een onbekende, mysterieuze manier weer tot leven worden gewekt. Stervensfase Voor het moment van sterven gelden geen bepaalde voorschriften. Het is belangrijk dat er contact wordt gezocht met een orthodoxe priester die bij voorkeur aanwezig is bij het sterven. In Nederland zal dit, gezien hun geringe aantal, in verreweg de meeste situaties niet haalbaar zijn. Tijdens de stervensfase wordt door een priester het sacrament der zieken (ook wel genoemd ziekenzalving' of heilig oliesel ) toegediend. Hierbij worden de vijf zintuigen van de zieke (ogen, oren, neus, mond, handpalmen en voetzolen) gezalfd met een door de bisschop gewijde olie. De ziel krijgt hierdoor bovennatuurlijke bijstand voor het verwerven van haar heil, de zonden worden vergeven en de zieke bereidt zich voor op een ontmoeting met God. Ook de biecht, de zegen en het uitdelen van de communie zijn onderdeel van het sacrament der zieken, evenals het branden van een kaars (als teken van de opstandig van Jezus) en het aanwezig zijn van een kruisbeeld (als teken van de verbondenheid met Jezus). Dit moment is voor de nabestaanden ook een gelegenheid om zich voor te bereiden op het komende verlies. Voorafgaand aan de uitvaart De overledene wordt door eigen mensen of door beroepsmensen gewassen en vervolgens gekleed in de gewone, eigen kleding. Over het voorhoofd wordt een band gebonden met daarop een gebed, op de borst wordt een klein evangelie gelegd en in de gevouwen handen een kruis. Men wordt in een eenvoudige houten kist gelegd. De opbaring vindt bij voorkeur thuis plaats en indien dit niet mogelijk is in een uitvaartcentrum. Bij het hoofdeinde brandt een kaars. Het kunnen waken bij de overledene is zeer gewenst. Aan het doodsbed spreekt de priester een voorgeschreven gebed uit waarbij hij wierook gebruikt. De overige aanwezigen dragen brandende kaarsen. Voorts worden er psalmen en gebeden gelezen. Het is heel belangrijk dat de kist open blijft tot het moment van begrafenis of crematie. Uitvaart Vóór de kerkdienst wordt de kist (meestal zonder deksel) met de overledene op enige afstand van het altaar geplaatst met het gezicht richting altaar. Tijdens de uitvaartdienst vormt de laatste kus een belangrijk moment. Het koor of de priester heft een bepaald gezang aan en daarna wordt men uitgenodigd tot een laatste afscheidslied. Hierbij loopt men langs de kist en geeft aan de overledene een kus, kruisteken of aanraking. Daarna wordt de kist gesloten. Aangekomen op de begraafplaats dragen de nabestaanden of speciale dragers de kist naar het graf. Bij het graf worden gebeden uitgesproken of wordt een korte tekst uit de Eredienst voorgedragen. De priester en de aanwezigen werpen een schepje aarde op de kist. Op het graf staat een speciaal kruis. Na de begrafenis komt men meestal bij elkaar om te eten en te praten, maar dit is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. Het graf wordt door de familie bezocht, schoongemaakt en versierd met bloemen. Rouw De 3 e, 9 e en 40 e dag na de uitvaart zijn bijzondere dagen waarop men naar de kerk gaat voor een speciale dienst ter ere van de overledene. De dienst op de 40 e dag heeft een afsluitend karakter. Deze 40 dagen zijn nodig om de ziel los te maken van de aarde. Samenvatting: Aandachtspunten bij zorg rondom sterven, dood, uitvaart en rouw -In de laatste stervensfase is het belangrijk dat er contact wordt gezocht met een orthodoxe priester die bij voorkeur aanwezig is bij het sterven. In Nederland zal dit vaak niet haalbaar zijn. 9

13 -Tijdens de stervensfase wordt door een priester het sacrament der zieken toegediend. Hierbij wordt een kaars gebrand en is een kruisbeeld aanwezig. -De overledene wordt door eigen mensen of door beroepsmensen gewassen, gekleed en gekist. -De opbaring vindt soms plaats uitvaartcentrum. Bij het hoofdeinde van de overledene brandt een kaars en de priester spreekt een gebed uit waarbij hij wierook gebruikt. -Het kunnen waken bij de overledene is zeer gewenst en het is dan ook belangrijk dat het uitvaartcentrum mogelijkheden hiertoe biedt. -Het is belangrijk dat de kist open blijft tot het moment van begrafenis of crematie. Adressen voor meer informatie Orthodoxe Kerk Heilige Cornelius De Honderdman Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, tel: , Orthodoxe Kerk Moeder Gods Bescherming Amsterdamseweg 96, 6814 GG Arnhem, tel: Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Tichon, Patriarch van Moskou en geheel Rusland Nijmegen Van Oldenbarneveltstraat 10, 6512 AW Nijmegen, Orthodoxe Kerk Heilige Sava Byzantijnse Kapel, Dobbelmannweg 3, 6531 KT Nijmegen Orthodoxe Kerk Nederland Klooster van Heilige Joannes de Doper, Dr. Kuyperstraat 2, 2514 BB Den Haag, tel: , Vereniging van Orthodoxen H. Nikolaas van Myra Deze vereniging houdt een lijst bij van alle orthodoxe parochies en geestelijken (van alle jurisdicties) in Nederland. Zie ook Overzicht orthodoxe kerken in Nederland. Rooms-katholieken: Beleving van sterven en dood Rooms-katholieken geloven dat de ziel van een overledene na de dood zal voortbestaan in het hiernamaals. Traditioneel bestaat het beeld van hemel en hel. Waar de overledene na de dood terecht komt, hangt af van de mate waarin iemand tijdens zijn/haar leven heeft gezondigd en daarvoor vergeving heeft gekregen. In de rooms-katholieke kerk nemen sacramenten een vooraanstaande plaats in. Dit zijn gewijde handelingen waardoor bijzondere genaden kunnen worden verkregen en waarbij de gelovige de nabijheid van God ervaart. Stervensfase Het kan als troostend worden ervaren wanneer er over Gods liefde en barmhartigheid wordt gesproken en samen wordt gebeden. Tijdens de stervensfase wordt indien gewenst door een priester het sacrament der zieken (ook wel genoemd ziekenzalving of heilig oliesel ) toegediend. Hierbij worden de vijf zintuigen van de zieke (ogen, oren, neus, mond, handpalmen en voetzolen) gezalfd met een door de bisschop gewijde olie. De ziel krijgt hierdoor bovennatuurlijke bijstand voor het verwerven van haar heil, de zonden worden vergeven en de zieke bereidt zich voor op een ontmoeting met God. Ook de biecht, de zegen en het uitdelen van de communie zijn onderdeel van het sacrament der zieken, evenals het branden van een kaars (als teken van de opstandig van Jezus) en het aanwezig 10

14 zijn van een kruisbeeld (als teken van de verbondenheid et Jezus). Dit moment is het voor de nabestaanden ook een gelegenheid om zich voor te bereiden op het komende verlies. Voorafgaand aan de uitvaart Voor het afleggen, wassen, kleden en soort kist gelden geen speciale voorschriften. De nabestaanden bepalen hoe en door wie een en ander zal worden uitgevoerd. Nadat de overledene is gekleed worden de handen, die een kruis of rozenkrans vasthouden, gevouwen. Het opbaren en waken gebeurt volgens de wensen van de nabestaanden. Op de avond voor de uitvaart wordt meestal een avondwake in de kerk gehouden. Hierbij wordt de levensloop van de overledene gememoreerd en voor hem/haar en de nabestaanden gebeden. Ook vraagt men om vergeving van schuld. De avondwake wordt in de regel niet geleid door een geestelijke maar door een leek. Op dezelfde dag als de avondwake is er meestal thuis of in het rouwcentrum gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen van de overledene. Uitvaart Bij rooms-katholieken is begraven het meest gebruikelijk, maar cremeren is ook toegestaan. Aan een begrafenis of crematie gaat een eucharistieviering door een priester of een woord- en gebedsdienst door een pastoraal werker vooraf. Aan de plaats en invulling hiervan wordt de laatste jaren steeds meer een persoonlijke invulling gegeven door de nabestaanden. De eucharistieviering of uitvaartmis is gericht op de reiniging en zielerust van de overledene. Tijdens deze afscheidsceremonie wordt de overledene herdacht en nogmaals aan Gods barmhartigheid toevertrouwd. In de kerk wordt de kist tussen twee brandende kaarsen opgesteld voor het altaar, besprenkeld met wijwater en bewierookt. Aan het einde van de uitvaartmis krijgen alle aanwezigen een bidprentje mee met daarin wetenswaardigheden over overledene en een dankwoord voor aanwezigen bij de uitvaart. Aan het verdriet van de nabestaanden mag vrijelijk uiting worden gegeven. Katholieken worden van oudsher begraven in gewijde grond op een katholieke begraafplaats of een apart deel van een algemene begraafplaats. Op de begraafplaats wordt door een priester de kist bewierookt en met wijwater gezegend, een korte bijbeltekst voorgelezen en een kruisteken boven de kist gemaakt. Daarna bestrooit hij de kist met een schepje aarde als herinnering aan de aarde waaruit de mens ontstaan is. Tot slot bidden alle aanwezigen het Onze Vader waarna ze meestal om beurten een schepje aarde op de kist strooien. Vóór de teraardebestelling wordt het kruis van het deksel van de kist genomen omdat het verboden is een afbeelding van Jezus Christus te begraven. De familie kan zelf de kist laten zakken of dit laten doen door professionals. Na de begrafenis of crematie komen de bezoekers meestal samen tijdens een koffietafel in een zaal, de aula van het crematorium of het huis van de nabestaanden. Het graf wordt naar de eigen wensen van de nabestaanden ingericht en meestal regelmatig bezocht, bijgehouden en voorzien van bloemen. Rouw Na 6 weken komen familie en vrienden samen om de overledene te herdenken tijdens de zogenoemde zeswekendienst. De sterfdag wordt jaarlijks herdacht. Op de geboorte- en de sterfdag van de overledene draagt men vaak een mis op, waarin speciaal voor de overledene wordt gebeden. Elk jaar op 2 november is het Allerzielen, waarbij de overledenen, en specifiek diegenen die in dat afgelopen jaar zijn gestorven, met een kerkdienst en een bezoek aan het graf worden herdacht. Samenvatting en meer: Aandachtspunten bij zorg rondom sterven, dood, uitvaart en rouw -Het kan als troostend worden ervaren wanneer er tijdens de stervensfase over Gods liefde en barmhartigheid wordt gesproken, samen wordt gebeden, aan vieringen kan worden deelgenomen en of de communie kan worden gebracht. -Tijdens de stervensfase moet indien gewenst een priester worden geroepen om het sacrament der zieken toe te dienen. Hierbij wordt een kaars gebrand en is een kruisbeeld aanwezig. -De nabestaanden bepalen hoe het wassen, kleden, soort kist en waken vorm worden gegeven. De handen, die een kruis of rozenkrans vasthouden, worden gevouwen. -Actieve euthanasie wordt door de katholieke kerk officieel afgewezen. 11

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Minor My personal worldview Studenten: Jan- Paul den Ouden en Hanna Pronk

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. De rol van de priester: middelaar tussen werelden... 6 Kudoku... 7

Inleiding... 3 1. De rol van de priester: middelaar tussen werelden... 6 Kudoku... 7 JAPANS BOEDDHISME 1 Inhoud Inleiding... 3 1. De rol van de priester: middelaar tussen werelden... 6 Kudoku... 7 Het feest van o-bon お 盆... 10 2. Voorstellingen over leven en dood... 12 Korte beschrijving

Nadere informatie

Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden

Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Januari 2014 0 Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Dit is een handreiking voor de zorg rondom de laatste levensfase en het overlijden

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING StuCom0105 Temidden van alles wat gepubliceerd is over geloof en genezing, gebed en genezing of de bediening tot genezing is onderstaande brochure Met mensen bidden om genezing

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan HET CHRISTENDOM 1) Ontstaan Jezus is als jood geboren in Bethlehem, in het jaar dat later in de christelijke jaartelling officieel het jaar 1 heet. De eerste 30 jaren van zijn leven brengt Hij door in

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 Toon van Ommen WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 2 EEN PAAR TERMEN 9 3 VERSCHILLEN IN CULTUUR 11 4 CULTUURVERSCHILLEN EN COMMUNICATIE: ENKELE

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Editie Hilversum Gooi en Eemland 01 Inhoud 01 - voorwoord pagina 05 02 - wensenlijstje voor uw uitvaart 07 03 - uitvaart in Hilversum 08 04 - geschiedenis

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletin In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop pagina 4 Afscheid Accentverschuivingen bij het laatste afscheid pagina 10 Religieus leven In de voetsporen

Nadere informatie

Zoethouder of smaakmaker?

Zoethouder of smaakmaker? Zoethouder of smaakmaker? Een beschouwing van Leef je Geloof in christelijk Nederland september 2012 EO Leef je Geloof in Nederland B14372 / september 2012 Pag. 1 EO Leef je Geloof in Nederland B14372

Nadere informatie

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews nummer 3 september 2012 Terebinthvereniging voor funeraire cultuur Thema: Allerzielen Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews Graven op internet: Allerzielen Allerheiligen

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie