Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Derde jaargang nummer 2, december 2001, verschijnt tweemaal per jaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Derde jaargang nummer 2, december 2001, verschijnt tweemaal per jaar."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Derde jaargang nummer 2, december 2001, verschijnt tweemaal per jaar. Inhoud. 1. Inleiding vice-voorzitter. 2. Van de secretaris. 3. Van de penningmeester. 4. Actualiteiten uit de Vakgroep Forensische Geneeskunde. 5. Modus. 6. Symposia. 7. Samenwerking met de Johannes Wier Stichting. 8. Agenda. 1: Inleiding vice-voorzitter. Het bestuur heeft het de afgelopen maanden bijzonder druk gehad. Niet alleen omdat de ontwikkelingen die in gang gezet zijn om voortgang vragen, maar ook door privé ontwikkelingen van bestuursleden. Onze voorzitter Ina Topman werd geconfronteerd met ziekte van haar partner, die tot eenieders ontsteltenis begin december plotsklaps leidde tot diens overlijden. Kees Faase heeft het FMG niet alleen door zijn hulp aan Ina ondersteund, maar ook heeft hij met zijn ervaring, humor en tact ook het FMG bij het voorjaarscongres de helpende hand toegestoken met het sociale programma voor de buitenlandse gasten en het galadiner. Via deze Nieuwsbrief laat het bestuur de leden weten dat het, naar omstandigheden, redelijk goed gaat met Ina. Een andere ontwikkeling na het succesvol verlopen internationale voorjaarscongres CCC 2001 is dat de voorzitter van de commissie W&O, Eric Blaauw in september te kennen gaf wegens een project in Engeland zijn functie per direct neer te moeten leggen. Tezamen met de verdere ontwikkelingen die in deze Nieuwsbrief worden genoemd kan gezegd worden dat het bestuur terugkijkt op een enerverend jaar, maar met vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. Aernout Tenhaeff, Vice-voorzitter FMG. 2: Van de secretaris. Na de goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering op 5 april 2001 van de plannen voor betaalde secretariële ondersteuning zijn we aan het werk gegaan om de ondersteuning verder gestalte te geven. Het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk is bereid gevonden om hiervoor menskracht beschikbaar te stellen. De dames Ria de Goey en Mieke Pex zullen het FMG gaan ondersteunen. Zij zullen de ledenadministratie gaan bijhouden. Hiernaast zullen zij het post-, archief- en materiaalbeheer alsook de bestellingen van de FMG arrestantenzorgformulieren afhandelen. Verder zullen zij bij de voorbereiding van nieuwsbrieven en ondersteuning bij het organiseren van de symposia worden ingezet.

2 De belangrijkste praktische verandering voor de leden en relaties van het FMG is dat het correspondentieadres zal wijzingen. Per 1 december 2001 zal dit zijn: Forensisch Medisch Genootschap p/a Nederlands Forensisch Instituut t.a.v. Mw. R de Goey / mw. M.Pex Postbus GC Rijswijk tel: fax: Vanzelfsprekend blijf ik zelf ook bereikbaar: p/a GGD Zuidoost-Drenthe Minister Kanstraat GN Emmen. Tel: Peter Letmaath, 1 e secretaris FMG. 3: Van de penningmeester. De jaarwisseling staat bijna voor de deur. Voor de financiële wereld betekent dit een majeure operatie waarbij de Gulden wordt vervangen door de Euro. Ook de financiële administratie van de FMG ontkomt niet aan deze verandering. Er is door uw penningmeester een stappenplan gemaakt om de invoering van de Euro probleemloos te laten verlopen. Tot eind december worden alle transacties in Guldens in het grootboek verwerkt. Op 31 december zal de resultatenrekening en de einde jaarsbalans worden opgemaakt in Guldens. Vervolgens moeten voor alle balansposten en openstaande debiteuren rekeningen de Guldens worden afgeboekt en de waarde in Euro s opgeboekt. Het bestuur heeft gemeend, in tegenstelling tot veel bedrijven om de afronding van Guldens naar Euro s te laten plaatsvinden in het voordeel van de leden. Dit betekent geen kostenstijging. De volgende tarieven worden voor 2002 gehanteerd: Contributie FMG was fl 115,00 en wordt 52,00. Formulieren arrestantenzorg was fl 0,65 en wordt 0,29 per stuk. De gehanteerde tarieven voor de congressen zullen ook geen stijging laten zien. Het tarief is natuurlijk wel afhankelijk van de omvang van het congres. Een ander punt van zorg blijft de betaling van de contributie door de leden. Helaas heeft 12% van de leden de contributie over het jaar 2001 ondanks een herinnering niet voldaan!! Ik verzoek een ieder die zijn lidmaatschapscontributie nog niet heeft voldaan hier zorg voor te dragen. Laurens Tinsel, Penningmeester FMG.

3 4: Actualiteiten uit de Vakgroep Forensische Geneeskunde. De opleiding tot eerstelijns Forensische Geneeskundige. Het onderwijs in de eerstelijns forensische geneeskunde in Nederland is nog nauwelijks van de grond gekomen. Zowel het onderwijs in het basiscurriculum geneeskunde, als de nascholing van praktiserende artsen en de opleiding van de eerstelijns forensisch geneeskundigen zelf. In Nederland wordt in de basisopleiding geneeskunde vrijwel geen aandacht besteed aan forensische geneeskunde, met als gevolg dat kennis van forensische geneeskunde bij Nederlandse artsen beneden peil is. Het verrichten van een lijkschouw, kennis van postmortale verschijnselen, het vaststellen van de doodsoorzaak, het invullen van de overlijdensverklaring, de begrippen behandelend arts, natuurlijke en niet-natuurlijke dood en het beoordelen en beschrijven van letsels, zijn onderwerpen waarmee elke arts te maken kan krijgen. Elke aanstaande arts zou, naast onderwerpen als gezondheidsrecht, beroepsgeheim en euthanasie, in het basiscurriculum in de belangrijkste forensisch geneeskundige onderwerpen onderwezen moeten worden. De gebrekkige opleiding in forensisch geneeskundige onderwerpen heeft ook gevolgen voor de eerstelijns forensische geneeskundigen. Veel artsen die als eerstelijns forensisch geneeskundige werken hebben geen behoorlijke opleiding in de forensische geneeskunde genoten. Er moet naar gestreefd worden dat alleen forensisch geneeskundig geschoolde artsen bevoegd zijn forensisch geneeskundige werkzaamheden te verrichten. Er moeten vanzelfsprekend voldoende geschoolde forensische geneeskundigen zijn, om deze taken te kunnen uitvoeren. De scholing moet gebaseerd zijn op het door de beroepsgroep van eerstelijns forensische geneeskundigen vastgestelde beroepsprofiel. De BIG-wet vereist bevoegde en bekwame artsen. Uitoefening van de forensische geneeskunde dient parallel te lopen aan de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de BIG-wet. Voor erkenning en registratie zijn een goed opgezette opleiding en een goede organisatie van de eerstelijns forensische geneeskunde met inbreng van FMG, GGD Nederland, KNMG en GHI en overleg met en goedkeuring van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, VWS en Onderwijs van groot belang. Tot de opleiding forensische geneeskunde dienen alleen artsen werkzaam bij een organisatie die eerstelijns forensische geneeskunde uitoefent te worden toegelaten. Een professionele opleiding dient te bestaan uit een theoretisch én een praktisch gedeelte. Het programma van de bestaande cursus forensische geneeskunde met extra aandacht voor onderwerpen als acute geneeskunde, letselbeoordeling en verslaglegging en rechts- en wetskennis. In het praktische gedeelte moet aandacht besteed worden aan de lijkschouw en arrestantenzorg (verslavingszorg, psychiatrie en infectieziekten). Met grote GGD-en moeten samenwerkingsovereenkomsten gesloten worden. Voorwaarden voor vrijstellingen moeten vastgesteld worden. Het leerplan dient te bestaan uit ca. 25 dagen theorie en ca. 25 dagen praktijk. Dit is kort samengevat de zienswijze van de vakgroep over forensisch geneeskundig onderwijs. Vorig jaar werd hierover een rapport uitgebracht waaraan deze samenvatting is ontleend. Dit jaar heeft het FMG opleidingseisen geformuleerd. Kort samengevat wordt gestreefd naar een tweejarige opleiding, gebaseerd op het inmiddels vastgestelde beroepsprofiel, waarin de huidige cursus van 20 dagen uitgebreid wordt met twee weken stage bij een GGD en twee weken stage met nadruk op de curatieve zorgverlening. De ideeën van vakgroep en FMG lopen dus niet erg uiteen. Plannen maken is niet zo moeilijk, ze uitvoeren is een stuk moeilijker. Het is de bedoeling, zo werd vorig jaar in de begeleidingscommissie van de cursus besproken, om in 2002 met de cursus nieuwe stijl te beginnen. Of het er werkelijk van komt, moeten we afwachten. Sommigen vinden de voorstellen te ambitieus. Feitelijk is het opleidingsplan een uitwerking van het beroepsprofiel, dat een weergave is van wat een eerstelijns forensisch geneeskundige ook nu

4 al moet kunnen en weten. Naar mijn mening is het een basisopleiding, waarin alleen onderwerpen aan de orde komen die elke eerstelijns forensisch geneeskundige (ook nu al) moet beheersen. Zonder deze kennis is een behoorlijke uitoefening van de functie niet mogelijk. Op sommige terreinen (postmortale intervallen, identificatie, wiegendood, kindermishandeling, traumatologie) is specialisatie van een kleinere groep wenselijk. Een moeilijk punt in de uitoefening van de eerstelijns forensische geneeskunde en de opleiding is en blijft de curatieve zorg voor arrestanten en gedetineerden. Vrij algemeen wordt aanvaard dat curatieve zorg deel uit maakt van de eerstelijns forensische geneeskunde. Naar mijn mening moet dit punt vooral aan de orde komen bij de selectie van artsen die eerstelijns forensische geneeskundige taken gaan uitvoeren. In een stage van twee tot vier weken kan men iemand die geen enkele ervaring op dit terrein heeft niet bijscholen tot een acceptabel niveau. Misschien is op dit moment belangrijker nog dan de verbetering van de bestaande cursus, die algemeen door het ontbreken van een praktisch deel als onvoldoende wordt ervaren, het opleiden van de bestaande groep eerstelijns forensische geneeskundigen in Nederland. Een enquête van de Vakgroep Forensische Geneeskunde van GGD Nederland in de zomer van dit jaar wees uit dat vrijwel alle GGD en forensisch geneeskundige taken uitvoeren. Sommige GGD en hebben de forensische geneeskunde uitbesteed aan een andere GGD, enkele GDD en verrichten alleen lijkschouwen, maar doen geen arrestantenzorg. In totaal zijn er ongeveer 300 GGD-artsen die forensisch geneeskundige taken uitvoeren. Uit de enquête bleek dat grofweg de helft van de praktiserende forensisch artsen de cursus forensische geneeskunde van de NSPH niet gevolgd heeft. Het is denkbaar dat deze artsen een goede interne cursus hebben gevolgd, maar het lijkt er op dat er op dit vlak nog het nodige te doen is. Ik hoop dat GGD Nederland, individuele GGD en, FMG en NSPH ervoor zorgen dat het opleidingsniveau van de in Nederland actieve eerstelijns forensisch geneeskundigen snel op het door de beroepsgroep gewenste en door politie en justitie geëiste peil ligt. Kees Das, Voorzitter Vakgroep Forensische Geneeskunde GGD Nederland. 5: Modus. Uitgave Modus beëindigd. Na de huidige, tiende, jaargang zal het tijdschrift Modus ophouden te bestaan. Dit besluit is genomen door de Stichting Recherche Uitgaven (RUIT), die verantwoordelijk was voor de uitgave. 1 Dit besluit moet worden gezien tegen de achtergrond van groeiende onvrede binnen de wereld van de recherche over het feit dat de gemiddelde rechercheur zich te weinig in het blad herkende en er te weinig van zijn gading in vond. Eén van de redenen daarvoor was weer dat er zo weinig kopij door de desbetreffende deelredactie kon worden aangeleverd. Hetzelfde probleem speelde de afgelopen jaren in toenemende mate ook bij andere deelredacties (er zijn/waren deelredacties van de voormalige rechercheschool in Zutphen (thans Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde), van het Korps Landelijke Politiediensten, van het Landelijk Kontakt (landelijk orgaan van technisch rechercheurs), van het Ministerie van Justitie, van het Nederlands Forensisch Instituut, en tenslotte van het FMG. De deelredactie van het FMG slaagde er de laatste jaren juist goed in om de benodigde kopij voor het FMG-katern bijeen te krijgen. Bij de oprichting van Modus kreeg het FMG acht 1 (Het FMG participeert niet in deze Stichting, maar wel in het tijdschrift Modus door zitting te hebben in de Adviesraad, in de Centrale Redactie en uiteraard door artikelen aan te leveren).

5 pagina s in het nieuwe tijdschrift, maar in de praktijk van de laatste jaren vulde het FMG vrijwel altijd beduidend meer pagina s. Achteraf gezien kan worden vastgesteld dat dit één van de redenen moet zijn geweest, waarom andere dan FMG-lezers zich minder in het blad gingen herkennen. Er wordt nu al geruime tijd gewerkt aan een nieuw blad voor rechercheurs: het Algemeen Recherche Magazine. Het is de bedoeling dat dit blad in hoofdzaak zal worden gevuld met journalistieke (en dus professionele) bijdragen over onderwerpen op het gebied van de recherche. Het is nog niet bekend wanneer het eerste nummer zal verschijnen, aangezien de financiering van het nieuwe tijdschrift nog niet geheel rond schijnt te zijn. Alle rechercheurs in Nederland, en mogelijk ook de leden van het FMG, zullen het tijdschrift kosteloos toegestuurd krijgen. Overigens besloot de algemene ledenvergadering van het FMG, op voorstel van het bestuur, al twee jaar geleden tot het reserveren van een zeker budget voor het laten schrijven van bijdragen door (free lance) journalisten. Dit voorstel vloeide voort uit een indertijd ingezette lijn om Modus over de gehele breedte van alle deelredacties - een kwaliteitsimpuls te geven. Het heeft niet zo mogen zijn. Modus verdwijnt en daarmee verdwijnt het enige platform in Nederland, waarop over specifiek forensisch geneeskundige onderwerpen en ontwikkelingen kan worden en wordt gepubliceerd. Voor de verdere ontwikkeling van het vak, dat nu juist de laatste jaren in de lift lijkt te zitten, is dat natuurlijk een slechte zaak. Het bestuur bezint zich dan ook op toekomstige mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden waarover wordt gepraat, is het periodiek laten verschijnen van een bijlage bij het Algemeen Recherche Magazine. Net als bij Modus het geval is geweest, zou ondersteuning mogelijk geleverd kunnen worden vanuit de redactie van dat blad. Het FMG beschikt immers zelf niet over dergelijke faciliteiten. Dat was indertijd ook één van de redenen om het eigen blad, het Nederlands Forensisch Tijdschrift, op te laten gaan in Modus. Het nieuw leven inblazen van dat tijdschrift zou een andere optie kunnen zijn, evenals het aangaan van een nieuw samenwerkingsverband. Ieder FMG-lid heeft al kunnen merken dat de verschijning van Modus meer en meer achterop raakte. Begin dit jaar verscheen nog een dubbelnummer 5/6 van de jaargang Van de huidige jaargang zijn tot begin december slechts drie nummers verschenen. Hoeveel het er uiteindelijk zullen worden, valt nog niet te zeggen. De deelredactie heeft haar werkzaamheden inmiddels neergelegd, de afhandeling van enkele lopende zaken (correspondentie, eventuele drukproeven, etc.) zal door ondergetekende worden behartigd. René Stumpel, Voorzitter & secretaris van de deelredactie FMG. N.B. Zoals ieder lid heeft kunnen merken, zijn de nummers van Modus de laatste tijd gebrekkig en onregelmatig verschenen. Tevens ontvangt het bestuur veel klachten van leden die het tijdschrift sowieso niet spontaan ontvangen. Sterker nog de vereniging heeft te maken met opzeggingen daardoor. Zoals eenieder bekend was ook de vorige penningmeester reeds uren zoet met het corrigeren van de fouten van de uitgever en ook Laurens Tinsel weet waar een deel van zijn tijd heengaat. Neem echter contact met ons op indien U Modus niet ontvangen heeft, dan zorgen wij alsnog voor toezending. Het Bestuur zet zich ten volle in om in enigerlei tijdschrift vorm (een blad, een katern) de forensische geneeskunde door middel van publicaties een eigen (wetenschappelijk) gezicht te geven. Aernout Tenhaeff.

6 6: Symposia. Middels een brief heeft het Bestuur laten weten dat het geplande symposium over DNA is doorgeschoven naar 12 april aanstaande. Binnenkort is de uitnodiging gereed, maar reserveer alvast de datum! Zie verder onder de agenda. 7. Samenwerking met de Johannes Wier Stichting. Zoals gemeld in de vorige Nieuwsbrief, heeft de Johannes Wierstichting het FMG uitgenodigd om de kennis over en de verspreiding van het Istanbul protocol in Nederland te vergroten. Samen met Amnesty International en Pharos is begin oktober een symposium met de naam: Verborgen Wonden georganiseerd. Hierbij stond de medische rapportage over fysieke en psychische schade bij vluchtelingen centraal. Alhoewel klein van opzet, bleek de opkomst groter dan verwacht en de positieve uitkomst is dat een vervolgplan wordt gesmeed. Alhoewel nog in concept fase vind ik het vertrouwd genoeg om enige opmerkingen te maken. Het Istanbul protocol, door de United Nations geaccepteerd als model voor rapportage over met name martelingen en mishandeling, geniet nog weinig bekendheid in Nederland. Anders dan Engeland heeft in Nederland de beroepsgroep van artsen hier nog geen actie ondernomen. Naast de bekendheid hierover en de poging om de beroepsorganisaties de uitgangspunten te laten onderschrijven, is er nog meer te doen. Tenslotte zijn forensisch geneeskundigen thuis op het onderhavige terrein, maar is een sterke kwaliteitsimpuls nodig. Een belangrijk argument om nu aandacht te besteden voor dit onderwerp is dat de toelatingsprocedure voor vluchtelingen in Nederland geëvalueerd wordt door de commissie Smeets. De gezamenlijke organisaties hebben daarbij geconstateerd dat het medische onderzoek hierbij nauwelijks voldoende wordt ingezet en dat dit min of meer vrijwillgerswerk is (Amnesty International). De komende periode gaat de planontwikkeling door met een brede groep vertegenwoordigers. Aernout Tenhaeff. 8: Agenda. Het symposium over DNA gaat plaatsvinden op 12 april 2002 in de Jaarbeurs in Utrecht. Na het symposium wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Op 2 mei 2002 organiseert de Boerhaave commissie haar symposium. 2 7 september Symposium van the International Association of Forensic Sciences. Montpellier, Frankrijk. Het FMG zal als initiator meewerken aan een symposium over niet natuurlijk overlijden in het najaar van 2002 (datum nog niet bekend). Aernout Tenhaeff, Vz symposiumcommissie,

7 Colofon: De FMG- nieuwsbrief is de nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het FMG. De eindredactie van dit nummer werd gevoerd door Piet Wels. Artikelen, brieven e.d. bedoeld voor publicatie kunt u sturen aan het secretariaat van het FMG. Het secretariaat van het FMG, tevens secretariaat van de FMG-nieuwsbrief wordt gevoerd door S.P.H. Letmaath 1 e secretaris FMG. Het postadres van het F.M.G. is Forensisch Medisch Genootschap p/a Nederlands Forensisch Instituut, t.a.v. Mw. R. de Goey / mw. M. Pex, Postbus 3110, 2280 GC Rijswijk. Tel: fax: De secretaris is bereikbaar: p/a GGD Zuid-Oost Drenthe, Minister Kanstraat 33, 7811GN Emmen. Telefoon: Girorekening: Bankrekening: ABN-Amro Driebergen-Rijsenburg. Bij overmakingen op giro of bank gaarne vermelden: t.n.v. Forensisch Medisch Genootschap. Verenigingsregister; KvK.Rotterdam nr

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Vierde jaargang nummer 1, juni 2002, verschijnt tweemaal per jaar.

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Vierde jaargang nummer 1, juni 2002, verschijnt tweemaal per jaar. Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Vierde jaargang nummer 1, juni 2002, verschijnt tweemaal per jaar. Inhoud. 1. Inleiding voorzitter en vice-voorzitter. 2. Boerhaave Cursus. 3. Actualiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbief van het Forensisch Medisch Genootschap Eerste jaargang nummer 1, februari 1999, verschijnt tweemaal per jaar

Nieuwsbief van het Forensisch Medisch Genootschap Eerste jaargang nummer 1, februari 1999, verschijnt tweemaal per jaar Nieuwsbief van het Forensisch Medisch Genootschap Eerste jaargang nummer 1, februari 1999, verschijnt tweemaal per jaar Inhoud 1 Van de voorzitter: De eerste FMG Nieuwsbrief (Frits Buijze) 2 Van de vice-voorzitter:

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap (tweede jaargang nummer 1), juli 2000, verschijnt tweemaal per jaar. Inhoud

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap (tweede jaargang nummer 1), juli 2000, verschijnt tweemaal per jaar. Inhoud Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap (tweede jaargang nummer 1), juli 2000, verschijnt tweemaal per jaar. Inhoud 1.Opening Ina Topman 2..Cross Channel Conference 3.Onderscheiding prof. Uges

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

de rol van de forensisch arts

de rol van de forensisch arts de rol van de forensisch arts 16-02-2012 Arts en Strafrecht Peter Paul Bender forensisch arts KNMG Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond bender@farr.nl programma: - de forensisch arts - arts en strafrecht

Nadere informatie

Samenvatting. Een complexe maar cruciale rol

Samenvatting. Een complexe maar cruciale rol Samenvatting Een complexe maar cruciale rol De forensische geneeskunde is een unieke medische discipline, die werkt ten behoeve van politie en justitie. Daarbij worden zowel (vermeende) daders als (mogelijke)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Datum 6 februari 2014 Reactie op Gezondheidsraadsadvies Forensische geneeskunde ontleed

Datum 6 februari 2014 Reactie op Gezondheidsraadsadvies Forensische geneeskunde ontleed >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Genoeg is niet genoeg!

Genoeg is niet genoeg! Genoeg is niet genoeg! Indeling Aanleiding onderzoek Capaciteitsorgaan Werkwijze Capaciteitsorgaan Eerste resultaten onderzoek Voorzichtige observaties 5 e Barend A.J. Cohen lezing 3 januari 2 Victor Slenter,

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident.

Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident. Rol van de forensisch arts bij een slachtoffer van een schietincident. GGD-arts versus arts bij de GGD In plaats van GGD-arts wordt ook wel gezegd: de dienstdoende arts van de GGD de piketarts GGD de politie-arts

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers

Letseldiagnostiek bij kinderen. Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij kinderen en

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw

Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw Richtlijn Forensische Geneeskunde Lijkschouw Inhoudsopgave 1. Onderwerp en reikwijdte 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 3 4. Uitgangspunt 3 5. Toestemming 3 6. Werkwijze 3 6.1 Algemeen 3 6.2 Het

Nadere informatie

Noodzaak te komen tot een kwaliteitsimpuls van de forensische geneeskunde

Noodzaak te komen tot een kwaliteitsimpuls van de forensische geneeskunde Noodzaak te komen tot een kwaliteitsimpuls van de forensische geneeskunde Datum: 21 januari 2016 Op voordracht van het bestuur van het Forensisch Medisch Genootschap: Door Wilma Duijst en Will Vervoort

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen

Letseldiagnostiek bij kinderen Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) verricht letseldiagnostiek bij 0- tot 18-jarigen. Dit gebeurt

Nadere informatie

Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland

Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland Inventarisatie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg in Nederland Rapport I voor de Commissie Hoes Samenvatting Ronald Batenburg Johan Hansen December 2016 1 ISBN 978-94-6122-450-7 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1

Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Kasverslag 2011 Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 18 april 2012 1 Geachte leden, Op zaterdag 17 maart jl. heeft er een kascontrole plaatsgevonden waarbij aanwezig waren: namens de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Organisatie in ontwikkeling

Organisatie in ontwikkeling Organisatie in ontwikkeling LVPOH GGZ Historie Kierkegaard: het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen Aanleiding Aanleiding vorming POH GGZ. In 2007 beleidsregel afgekondigd door ministerie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Jaarverslag 2005 Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Olofsbuurt/Westerkwartier Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Indeling van de jaarrekening van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MEDISCH ONDERZOEK 01-2012

AANVRAAGFORMULIER MEDISCH ONDERZOEK 01-2012 AANVRAAGFORMULIER MEDISCH ONDERZOEK 01-2012 Datum aanvraag: Asielzoeker achternaam nationaliteit man/vrouw voornaam geboortedatum adres Wie vraagt het medisch onderzoek aan Naam rechtshulpverlener Adres

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN REVALIDATIEARTSEN (VRA)

NEDERLANDSE VERENIGING VAN REVALIDATIEARTSEN (VRA) STATUTEN NEDERLANDSE VERENIGING VAN REVALIDATIEARTSEN (VRA) --------------------- Artikel 1. ----------------- De naam en de zetel De vereniging is een landelijke vereniging van artsen, als revalidatiearts

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt!

Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische verpleegkunde; als je verder kijkt! Waarom een opleiding Forensische Verpleegkunde? Forensisch-medisch onderzoek is nodig voor waarheidsvinding.

Nadere informatie

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt!

Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! (voorheen Van der Hoeven Stichting) Forensische Verpleegkunde; als je verder kijkt! Waarom een opleiding Forensische Verpleegkunde? Forensisch-medisch onderzoek

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven

Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven Huishoudelijk Reglement van Business Cuisine Eindhoven Doel Business Cuisine Eindhoven Business Cuisine Eindhoven, hierna te noemen BCE, is een netwerkgroep van kookliefhebbers, die het nuttige (het op-/

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 september 2001 Rapportnummer: 2001/287

Rapport. Datum: 17 september 2001 Rapportnummer: 2001/287 Rapport Datum: 17 september 2001 Rapportnummer: 2001/287 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de uitspraak van de arrondissementsrechtbank, sector

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapport Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/301 2 Klacht Verzoekers klagen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bijlage 1: Checklist/Stroomdiagram

Bijlage 1: Checklist/Stroomdiagram Inleiding Op 1 januari 2010 zal de gewijzigde Wet op de Lijkbezorging, op een enkel artikel na, in werking treden. Vanaf dat moment dient een ieder zich dan ook aan deze wet te houden. De in de nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1321 Vragen van het lid

Nadere informatie

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester 5. Agenda & Vergaderstukken & Jaarplanning

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Eerst jaargang nummer 2, november 1999, verschijnt tweemaal per jaar

Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Eerst jaargang nummer 2, november 1999, verschijnt tweemaal per jaar Nieuwsbrief van het Forensisch Medisch Genootschap Eerst jaargang nummer 2, november 1999, verschijnt tweemaal per jaar Voor U ligt de tweede Nieuwsbrief van het FMG. In de eerste hebben de leden van het

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 30 Datum: 14 oktober 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 30 Datum: 14 oktober 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 30 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder:

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling

Mogelijkheden van klachtafhandeling Mogelijkheden van klachtafhandeling 1 Bespreken op de afdeling Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de betrokkene(n). Wij verzoeken u eerst te proberen op deze manier tot een

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind ALGEMENE VOORWAARDEN Zeeuws Bewind 23-02-2015 1 Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Zeeuws Bewind. Kamer van Koophandel nummer: 50545531 BTW nummer: NL 180204713B02 1.2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Toestemming voor obductie. Informatie voor nabestaanden 1

Toestemming voor obductie. Informatie voor nabestaanden 1 Toestemming voor obductie Informatie voor nabestaanden 1 1 Voor de nabestaanden van overleden kinderen bestaat een aparte informatiefolder Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding Een arts heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Haskoning en Haskoning Nederland B.V. d.d. SERVICE LEVEL AGREEMENT Ter uitvoering van de taken van de Stichting Pensioenfonds Haskoning

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie