Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Jaardocument 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH T OPZ O R G ZEKER V O O R U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord Raad van Bestuur 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Besturen Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Algemeen Planning & Control cyclus Bedrijfsplan/meerjarenbegroting Managementinformatie Interne controle Beheersmodel specialistenhonorering Risicomanagement Vereniging Medische Staf Cliëntenraad Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad Ethische Commissie Wetenschapscommissie Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving en belanghebbenden (Economische) meerwaarde voor de samenleving Activiteiten Voorbereiding op opgeschaalde hulpverlening Borging, spreiding en bereikbaarheid van acute zorg Financieel beleid Begroting Financieel resultaat 2012 beïnvloedt door effecten systeemwijzigingen Vermogenspositie groeit Treasury Gebeurtenissen na balansdatum Financieel beleid Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Missie Toekomstvisie Strategie Algemeen beleid verslagjaar Algemeen Opleiding ICT Bouwactiviteiten 35 2 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

3 Jaardocument 2012 Voorwoord Voorzitter Raad van Toezicht Vertrouwen in samenwerking en blijvende aandacht voor kwaliteit en veiligheid Aan het einde van 2012 gaf de NMa aan geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen het St. Elisabeth Zieken huis en het TweeSteden ziekenhuis. Ook de stafbesturen hebben elkaar gevonden. Daar zijn we als Raad van Toezicht heel erg blij mee. Het zorgt voor vertrou wen bij specialisten en medewerkers in beide ziekenhuizen en legt ook voor hen een goede basis voor samenwerking. De adviezen over de manier van samenwerken liggen nu voor bij de Ondernemingsraden, de stafbesturen en de cliëntenraden. Het besluit tot een bestuurlijke fusie is belangrijk voor de patiënten in deze regio, omdat alleen zo de beschikbaarheid van medisch-specialistische zorg op een kwalitatief verantwoord niveau gewaarborgd blijft en dat alles binnen een groter verband onder handhaving waar mogelijk van kleinschaligheid. Die kwaliteit van zorg is voor de Raad van Toezicht een belangrijk aandachtspunt en vormt elke vergadering een vast agendapunt. Als er iets mis gaat of dreigt te gaan, is het belangrijk na te gaan wat er feitelijk is gebeurd. Bovendien moet je er als ziekenhuis follow up aan geven om te leren van hetgeen niet goed ging. Om verantwoordelijkheden goed te beleggen voor behandeling en onderzoek én veiligheid en kwaliteit goed te monitoren, is in 2012 onder meer de regeling van het hoofdbehande laarschap onder de loep genomen. Daarnaast hebben we natuurlijk oog voor datgene wat er in andere ziekenhuizen misgaat, zoals bij het Maasstad Ziekenhuis. Het is belangrijk dat je je als ziekenhuis afvraagt: had het ons ook kunnen overkomen? Gelukkig was dat niet het geval. Bij ons bleek alles wel goed geregeld. Overigens word je als Raad van Toezicht steeds meer aangesproken op je rol als toezichthouder. Wij staan in de spotlights als het misgaat. Daarom willen en moeten we meer zichtbaar zijn voor medewerkers. Het is belangrijk dat medewerkers onder bepaalde omstandigheden signalen kunnen afgeven. Dat is best een spanningsveld omdat wij niet op de stoel van de bestuurder willen gaan zitten. Mede om die reden is het goed dat wij over alle belangrijke klachten tijdig geïnformeerd worden. Zoals ik in het jaarverslag van vorig jaar al voorspelde, vroegen ook de financiën in 2012 de nodige aandacht. We zitten met de financiering van de zorg in een overgangsfase. Dit duurt tot Op dit moment draaien er twee financiële systemen naast elkaar. De aangekondigde kortingen hangen als een donkere wolk boven ons. Bovendien maakt de politiek nu allerlei keuzes, waar je als ziekenhuis niks aan kunt doen. Dat is ook een reden voor de fusie geweest. Het vergroot de weerbaarheid van de organisatie. Voorwoord Raad van Bestuur Gezonde organisatie die consistent opereert Met de fusievoorbereiding tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis hebben we in 2012 een inhoudelijk fundament gelegd voor kwalitatieve zorg in de toekomst. De professionals in onze ziekenhuizen kunnen hier nu vorm en inhoud aan geven. Het is belangrijk dat we niet gekozen hebben voor concurrentie, maar voor samenwerking. En dat we in gezamenlijkheid en in goed overleg deze enorme inspanning hebben volbracht. Tegelijkertijd spreken we onze zorg uit over de torenhoge verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van de zorg. De wereld verandert snel, heel snel. Hoewel wij grote stappen maken met de verantwoordingsplicht die we hebben, zijn we ook kritisch op datgene wat de buitenwereld hierover van ons verwacht. Daarbij vragen wij ons steeds meer af, moet alles wat kan? Wij denken dat ook de zorg moet consuminderen. Het feit dat wij met een bepaald budget ons werk moeten doen, is een stimulans om dit op te pakken. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is een gezonde organisatie die consistent opereert. Dat blijkt uit de cijfers en indicatoren. Ook het lage ziekteverzuim, in 2012 het laagste van de ziekenhuizen in Nederland, toont dit aan. Daar zijn we trots op. Dat betekent niet dat we achterover leunen. We blijven werken aan onze ambities ten aanzien van het neurodomein en de traumatologie, naast de zes zorgdomeinen uit de samenwerking. We werken sinds jaar en dag aan een Lief en Lean ziekenhuis en hebben alle aandacht voor kwaliteit en veiligheid. We houden rekening met indicatoren, leren van uitkomsten en mogelijke complicaties en blijven verbeteren. We hebben ook oog voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dit moment lichten we bijvoorbeeld ons ziekenhuis door om het energieverbruik met 20% te laten dalen. En: we laten de resultaten graag zien. We zijn trots op dit bedrijf en trots op onze medewerkers, de Medische Staf en het Stafbestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad, het management, de Raad van Toezicht en niet te vergeten alle vrijwilligers. Raad van Bestuur Prof. dr. H.J.J.M. Berden Drs. M.B.P.M. Visser Namens de voltallige Raad van Toezicht Prof. mr. dr. J.H. Hubben 4 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

4 1 Uitgangspunten verslaglegging Hierbij bieden wij u het jaardocument inclusief de jaarrekening 2012 aan van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Het omvat een uitgebreide omschrijving van onze activiteiten en behaalde resultaten in het afgelopen verslagjaar. Tevens blikken we vooruit naar beleid en doelstellingen voor Dat doen we omdat we als ziekenhuis maatschappelijke verantwoording af willen leggen over datgene wat we voor ogen hebben en daadwerkelijk realiseren. Een publieksversie met de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen vindt u op de website van het St. Elisabeth Ziekenhuis en verspreiden we in een flinke oplage binnen ons netwerk. Het jaardocument inclusief de jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 april 2013 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 mei Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon St. Elisabeth Ziekenhuis Adres Hilvarenbeekseweg 60 Postcode 5022 GC Plaats Tilburg Telefoonnummer (013) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internet 2.2 Structuur van het concern De organisatiestructuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis is procesgestuurd en kent duaal management. Medisch specialisten nemen formeel deel aan het management. De organisatie is opgebouwd uit 4 zorggroepen en 26 zorgeenheden. Elke zorggroep bestaat uit een aantal zorgeenheden. De zorggroepmanager vormt samen met de medisch manager het duaal management van de zorgeenheid. Een zorgeenheid is een min of meer zelfstandige eenheid met een eigen budget, eigen productieafspraken, personeel en eigen resultaatverantwoordelijkheid. Een voorbeeld van een zorgeenheid is Cardiologie. Hiertoe behoren een polikliniek, een functieafdeling en de verpleegafdeling. Een zorgeenheid wordt aangestuurd door een medisch manager (specialist) en een zorggroepmanager. De dagelijkse leiding is in handen van het hoofd zorgeenheid. Zorgeenheden nemen diensten af van allerlei (medisch) ondersteunende afdelingen, zoals het facilitair bedrijf of de laboratoria. Zorggroep 1 Zorggroep 2 Zorggroep 3 Dermatologie, Heelkunde, Kaakchirurgie, KNO, Oogheelkunde, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Urologie, Unie voor Vrijwilligers Allergologie, Cardiologie, Intensive Care, Longziekten, Operatiekamers, Anesthesie, Radiologie, Spoedeisende Hulp, Netwerk Acute Zorg Brabant, Bureau Zorginnovatie, Centrale Sterilisatie Afdeling Geriatrie, Neurochirurgie, Neurologie, Paramedische zorg, Psychiatrie Reumatologie, Gamma Knife Naast de zorggroepen zijn er 5 ondersteunende stafafdelingen: Financiën, Control en Informatie (FC&I), Informatisering en Automatisering, Bureau Bestuursondersteuning, Programmamanagement en Personeel en Organisatie. De ondersteunende afdelingen Klinische Chemie, Medische Microbiologie, Klinische Pathologie, Ziekenhuisapotheek, Opleidings- en Onderzoekscentrum, Facilitair Bedrijf en Facility Services zijn ook naast de zorggroepen gepositioneerd. De afdeling Communicatie, bedrijfsjuriste, informatiemanager en -architect zijn als stafafdelingen direct onder de (secretaris) Raad van Bestuur geplaatst. De Vereniging Medische Staf verenigt de medische specialisten. De belangrijkste taken zijn het stimuleren van onderlinge samenwerking en het werken aan de positionering van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis; de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht. Besturingsmodel De planning- en controlcyclus speelt een centrale rol in het besturingsmodel. Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur met de eenheid FC & I en Bureau Zorginnovatie een kaderbrief op die afgeleid wordt van het meerjarenbeleid en recente marktontwikkelingen. Deze kaderbrief helpt de zorgeenheden en overige afdelingen om hun begroting en managementcontract op te stellen. Iedere zorgeenheid/afdeling heeft per jaar twee gesprekken met de Raad van Bestuur hierover. De eenheid FC & I stelt op basis van de input van de eenheden de ziekenhuisbegroting op, die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld en door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. De Beleidscommissie, bestaande uit alle (medisch) managers en als toehoorders de voorzitter van de VMS, de leden en secretaris van de RvB, adviseert maandelijks over organisatiebrede beleidsonderwerpen. Rechtsvorm Het St. Elisabeth kent als juridische structuur (rechtsvorm) de Stichting Sint Elisabeth Ziekenhuis. Hierin zijn alle activiteiten van ons ziekenhuis ondergebracht. Medezeggenschapsstructuur Vier inspraak- en/of adviesorganen vertegenwoordigen verschillende groepen. Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies of verlenen instemming over besluiten en beleidskwesties. De adviesorganen zijn: De Vereniging Medische Staf (VMS) De Cliëntenraad (CR) De Ondernemingsraad (OR) De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Commissies/overlegorganen Binnen het ziekenhuis zijn de volgende commissies en overlegorganen actief: Medisch Ethische ToetsingsCommissie Ethische Commissie MIP-commissie (Melding Incidenten Patiëntenzorg) Klachtencommissie voor patiënten Klachtencommissie voor medewerkers Commissie Onbedoelde Schade IC-commissie Investeringscommissie Projectenraad Adviesraad Informatiebeleid De Beleidscommissie Q-raad Stuurgroep prestatie-indicatoren Commissie Verbruiksmaterialen Commissie Hergebruik goederen Huisvestingscommissie Stuurgroep Infectiepreventie Kunstcommissie Algemeen Hoofdenoverleg OK-commissie Traumatologiecommissie Commissie Veiligheid Zorggroep 4 Dialyse, Fertiliteit, Interne geneeskunde & MDL, Kindergeneeskunde Medische Psychologie, Verloskunde & Gynaecologie 6 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

5 Toelatingen Het St. Elisabeth heeft de volgende ziekenhuistoelatingen: De WTZi-vergunning (Wet Toelating Zorginstellingen): het St. Elisabeth is een IMSZ type 2: alle voorkomende zorg wordt geleverd. Deze toelating geeft de bevoegdheid tot het exploiteren van het ziekenhuis; De WBMV-vergunning (Wet Bijzondere Medische Voorzieningen); deze biedt de mogelijkheid tot het verlenen van topklinische zorg, bijvoorbeeld op het gebied van neurochirurgie; De AWBZ-vergunningen (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten): de vergunning voor het verlenen van GGZ-zorg op een PAAZafdeling en de verkeerde bed-regeling bij einde ziekenhuiszorg en aansluitende indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis totdat er plaats is. Segmentering In de jaarrekening zijn, naast de primaire resultaatsverantwoording, nog twee segmenten opgenomen: Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) en Facility Services. Het resultaat van het NAZB wordt apart vermeld omdat de geldstromen bestemd voor het NAZB een andere bron hebben dan voor de andere ziekenhuisactiviteiten. In Facility Services zijn de commerciële activiteiten ondergebracht. Organogram Facility Services Facilitair Bedrijf Café DE Brasserie Detacheringen Externe Dienstverlening Parkeerplaats Patiëntentelefonie en TV Vastgoedbeheer Medische Technologie Bouw en Techniek Logistiek en Services Hotelservices Strategische Inkoop Entiteiten (rechtspersonen) Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft in de periode 2004 t/m 2009 de aandelen overgenomen van 5 BV s in het kader van leaseconstructies voor de aanschaf van productiemiddelen (medisch apparatuur). Het betreft de volgende entiteiten die zijn gelieerd aan het St. Elisabeth Ziekenhuis: Eerste Beheersmaatschappij St. Elisabeth Ziekenhuis B.V. Tweede Beheersmaatschappij St. Elisabeth Ziekenhuis B.V. Derde Beheersmaatschappij St. Elisabeth Ziekenhuis B.V. Vierde Beheersmaatschappij St. Elisabeth Ziekenhuis B.V. Vijfde Beheersmaatschappij St. Elisabeth Ziekenhuis B.V. Van consolidatie van deze entiteiten is geen sprake omdat de omvang van de entiteiten te gering is. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vast activa in hoofdstuk van de jaarrekening. Raad van Toezicht Klinisch Chemisch en Hematologisch Lab Klinische Fysica Klinische Pathologie Medische Microbiologie en Immunologie Ziekenhuisapotheek Ondernemingsraad Raad van Bestuur Verpleegkundige Advies Raad Informatisering en Automatisering IT Systeemontwikkeling I&A Projecten & Advies ICT Operations Financiën, Control en Informatie Audit en Advies Administratieve bedrijfsvoering B&I Zorgondersteuning B&I Bedrijfsondersteuning Stafbureau FC&I Zorgadministratie Opleidings- en Onderzoekscentrum Medische ondersteuning Masteropleidingen Medische Bibliotheek Onderzoek Opleiding Co-assistenten Skillslab Specialistenopleidingen Verpleegkundige en paramedische opleidingen ZO! Verder heeft het ziekenhuis begin 2012 de aandelen van Coöperatieve Apotheken Midden-Brabant U.A. overgenomen. Deze vennootschap exploiteert een politheek in het gebouw van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Vanwege de niet materiële omvang van de geldstromen in het verslagjaar heeft geen consolidatie plaats gevonden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activa in hoofdstuk van de jaarrekening. Tenslotte heeft het ziekenhuis in 2009 specifiek voor de verwerving van middelen en het stimuleren van actitiveiten op het gebied van Menslievende zorg een zelfstandige stichting opgericht, te weten de Elisabeth Foundation. De Elisabeth Foundation is de penvoerder van de campagne Lief Ziekenhuis. De opbrengsten van de campagne en andere donaties, legaten of sponsoringgelden zijn uitsluitend bedoeld voor geoormerkte projecten van het ziekenhuis. Het resultaat, en de specificatie van de kosten en opbrengsten van de stichting in 2012 zijn toegelicht in hoofdstuk 5.2 (Overige gegevens) van de jaarrekening. St. Elisabeth Ziekenhuis Januari 2013 Vereniging Medische Staf Cliëntenraad Bureau Bestuursondersteuning Secretariaat RvB Communicatie Juridisch advies Programmamanagement Lijn 2.net Personeel en Organisatie Werk- en Vitaliteitscentrum Bureau Mobiflex Oleidings- en Organisatieadvies Personeelsadvies Personeelsbeheer Staf Personeel en Organisatie Zorggroep 1 Zorggroep 2 Zorggroep 3 Zorggroep 4 Dialyse Fertiliteit Interne geneeskunde & MDL Kindergeneeskunde Medische Psychologie Verloskunde & Gynaecologie Geriatrie Neurochirurgie Neurologie Paramedische zorg Psychiatrie Reumatologie Gamma Knife Allergologie Cardiologie Intensive Care Longziekten Operatiekamers- Anesthesie Radiologie Spoedeisende Hulp Netwerk Acute Zorg Brabant Dermatologie Heelkunde Kaakchirurgie KNO Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Urologie Unie voor Vrijwilligers Bureau Zorg Innovatie CSA 8 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

6 2.3 Kerngegevens Het St. Elisabeth is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met een breed aanbod van medisch-specialistische zorg. De topklinische functies zijn: traumatologie, neurochirurgie, fertiliteitsbehandelingen, Centrum voor Prenatale Diagnostiek, aidszorg en endovasculaire en beeldvormende interventies. Het ziekenhuis maakt deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Het heeft een actieve opleidings- en onderzoekscultuur. Jaarlijks worden een groot aantal co- en artsassistenten opgeleid in de laatste jaren van hun medische opleiding. Het is initiatiefnemer en partner van de Brabant Medical School. We bieden onderdak aan Netwerk Acute Zorg Brabant en hebben - samen met Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark - een Ronald McDonald Huis. We zijn NIAZ-geaccrediteerd sinds mei 2007 en geheraccrediteerd in Productieaantallen Aantal patiënten/cliënten met minimaal 1 afgesloten DBC/DOT-zorgproduct in verslagjaar Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten - O(V)P s -, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en verrichtingen patiënten/ cliënten O(V)P s trajecten en verrichtingen Kernactiviteiten en nadere typering In totaal zijn 28 specialismen in het ziekenhuis aanwezig. Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg exclusief GGZ-DBC s in PAAZ en PUK (=som van zorgactiviteiten in DBC-zorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofielklasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) operatieve verrichtingen Allergologie Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Dermatologie Heelkunde Intensive Care Longziekten Maag-Darm-Leverziekten Medische Microbiologie Medische Psychologie Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar totaal opnamen Waarvan opnamen in PAAZ en PUK opnamen Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar patiënten Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar (incl PAAZ) bezoeken Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK bezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar bezoeken Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK bezoeken Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Orthopedie Plastische Chirurgie Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar dagen/ behandelingen Keel-Neus-Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie en Hematologie Klinische Fysica Klinische Pathologie Psychiatrie (PAAZ) Radiologie Reumatologie Urologie Verloskunde en Gynaecologie Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed* en PAAZ) dagen Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK dagen Waarvan verkeerde-bed-dagen dagen *De verpleegdag vanaf het moment dat de ziekenhuisindicatie is beëindigd en een indicatie voor opname in een verpleeghuis is vastgesteld, maar de patiënt tijdelijk in het ziekenhuis moet verblijven tot er plaats is in een verpleeghuis. Personeel Capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar personen 2.310, ,0 fte Capaciteit Aantal erkende bedden bedden Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar bedden/ plaatsen Waarvan PAAZ- en PUK-bedden bedden Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar personen 161,9 168,0 fte Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar euro Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten euro Waarvan overige bedrijfsopbrengsten euro 10 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

7 2.3.3 Werkgebieden Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft een direct verzorgingsgebied van ongeveer een half miljoen inwoners. Niet alleen patiënten uit de provincie Noord-Brabant, maar ook uit de overige Nederlandse provincies en buurland België kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht. Het specialisme neurochirurgie verzorgt een gebied van meer dan twee miljoen inwoners. Voor de functie radiochirurgie komen patiënten uit heel Nederland naar Tilburg, omdat het St. Elisabeth als enige ziekenhuis met een Gamma Knife werkt. Met dit voor Nederland unieke apparaat worden tumoren in het hoofd en vaatafwijkingen in de hersenen behandeld. 2.4 Samenwerkingsrelaties Als grote zorginstelling heeft het St. Elisabeth Ziekenhuis vele partners waarmee het overlegt en samenwerkt. Hieronder is een tabel opgenomen van bestaande samenwerkingsrelaties met zorginhoudelijke partijen, eerstelijn, onderwijs, bestuurlijke partijen en zorgverzekeraars. Samenwerkingspartijen Zorginhoudelijk TweeSteden ziekenhuis, Zorgnetwerk Midden-Brabant, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgsector, Stichting Kompaan, Bureau voor Jeugd en Gezin, Amarant, GGZ Breburg, het Leo Kannerhuis, Prisma, Libra Zorggroep, De Wever, MEE Nederland, Expertise Centrum Familiezorg, Ouderenzorgorganisatie De Wever, Sanquin Bloedbank regio Zuidoost, Regionale Ambulance Voorziening, GHOR, diverse verloskundige praktijken, Brandweer Midden- en West-Brabant, Politie Tilburg, Thebe, thuiszorg Midden-Brabant, Beter Horen, Van Dinter/Buchrnhornen, Bosman medische hulpmiddelen, Apotheek deleij, mondhygiëne De Bres, Huid- en Oedeemtherapie Tilburg, Netwerk Acute Zorg Brabant, Mytylschool, MEDap fysiotherapie, Regionale Ambulance Voorziening, Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark en Ronald McDonald Huis. Eerste lijn Lijn2.net, Stichting Huisartsen en Kwaliteit, Barningstichting. Onderwijs Avans Hogeschool Den Bosch, ROC Tilburg Stage, LUMC, Fontys Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Universiteit van Tilburg, Erasmus MC Rotterdam, OOR ZWN, UMC Nijmegen, UMC Utrecht, Brabant Medical School. Bestuurlijk TweeSteden ziekenhuis, STZ, NVZ, gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant, ministerie van Defensie, Belastingdienst, Inspectie voor de Gezondheidszorg, PGGM, UWV, Bank Nederlandse Gemeenten, ING, Waarborgfonds voor de Zorgsector, Boston Consulting Group, PriceWaterhouseCoopers, CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg), NIAZ, Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis, Achmea en Multizorg. 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Besturen Normen voor goed bestuur Het St. Elisabeth Ziekenhuis legt met het Jaardocument 2012 op transparante wijze verantwoording af over het gevoerde beleid en geleverde prestaties in het afgelopen jaar. De kern van de verantwoording laat een hechte samenhang zien op alle niveaus tussen sturen, beheersen, toezien en verantwoorden. Zorgbrede Governancecode Het St. Elisabeth Ziekenhuis hanteert de Zorgbrede Governancecode van de Brancheorganisaties Zorg. Deze code past het ziekenhuis toe bij het toezicht houden, besturen en het afleggen van verantwoording. De aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit jaardocument. Daar waar we afwijken van deze code leggen we hierover gemotiveerd verantwoording af, conform het pas toe of leg uit -beginsel. Statuten en reglementen De statuten van de Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis bleven in 2012 ongewijzigd. Dat geldt ook voor de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In afwachting van de (bestuurlijke) fusie met het TweeSteden ziekenhuis is dit uitgesteld tot 2013.Het Recht van Enquête is belegd bij de Stichting Landelijk Steunpunt Cliëntenraden. 3.2 Raad van Bestuur Leden De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden, zoals het Reglement voor de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis voorschrijft. Deze leden dragen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijkheid voor de totale gang van zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Er bestaat binnen de Raad van Bestuur een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden: Bart Berden heeft het zorgproces alsmede het inkoopbeleid als aandachtsgebied; Marcel Visser de bedrijfsvoering en de laboratoria. Het PR-beleid alsmede de ontwikkeling van het strategisch beleid behoren tot het aandachtsgebied van de gehele Raad van Bestuur. Beloning bestuurders De Raad van Toezicht stelt de beloning van de bestuurders vast. De Raad zoekt daarbij aansluiting bij de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de NVZD en de salarisontwikkeling in de CAO Ziekenhuizen. De beloning van de Raad van Bestuur kent geen variabel deel. Conform de Zorgbrede Governancecode staat de beloning van de leden van de Raad van Bestuur in de jaarverantwoording. Bij het aantreden van de Raad van Bestuursleden is voor beiden een vertrekregeling overeengekomen conform de NVZD/NVTZ richtlijn. Functioneren De Raad van Bestuur stelde zich in het verslagjaar toetsbaar op ten aanzien van zijn functioneren. Aan de hand van de door de Raad van Bestuur opgestelde bestuurlijke agenda voerde een delegatie van de Raad van Toezicht een functionerings- en beoordelingsgesprek met de beide leden van de Raad van Bestuur. De maatstaven bij beoordeling liggen schriftelijk vast. Richtsnoer hierbij is de Bestuurlijke Agenda. Voorkomen mogelijke belangenverstrengeling Ter voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling is in de arbeidsovereenkomst van de leden van de Raad van Bestuur vastgelegd dat zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting, naast hun werk voor het ziekenhuis geen betaalde en onbetaalde nevenactiviteiten mogen verrichten. Eveneens ter voorkoming van belangenverstrengeling vervullen de leden van de Raad van Bestuur geen functie als lid van de Raad van Toezicht van een zorgorganisatie binnen het verzorgingsgebied van het St. Elisabeth Ziekenhuis. 12 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

8 Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2012 Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties* prof. dr. H.J.J.M. Berden ( ) drs. M.B.P.M. Visser ( ) mw. drs. J.A.P. Zijp- Noij, MBA ( ) Lid RvB Voorzitter Raad van Toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Bestuurslid (voorzitter) van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Lid Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) Bestuurslid Forum Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) Bestuurslid Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) Lid Commissie Spoedzorg ZonMw Bestuurslid (voorzitter) redactie Zorgmarkt Lid Raad van Advies Medisch Contact Diverse bestuursfuncties uit hoofde van huidige functie in het St. Elisabeth Ziekenhuis, waaronder waarnemend voorzitter bestuur Ronald McDonald Huis Tilburg, bestuurslid Brabant Medical School, auditor NIAZ Lid RvB Lid Raad van Toezicht NEOS, organisatie voor maatschappelijke opvang Eindhoven Voorzitter Zorgnetwerk Midden-Brabant (samenwerkingsverband van zorgaanbieders op het gebied van transmurale zorg en ketenzorg) Bestuurslid Stichting Gasthuis Secretaris RvB; hoofd Bureau Bestuurs-ondersteuning *Voornoemde nevenfuncties hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Extern auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen Activiteiten 2012 De Bestuurlijke Agenda kende in 2012 een flink aantal prioriteiten. Onderstaand zijn deze benoemd, direct gevolgd door een korte evaluatie. Fusie: Op 2 november 2012 keurde de NMa de bestuurlijke fusie tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis goed. Uitgangspunt voor de fusie is het bieden van optimale kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast leidt dit tot een vernieuwd netwerk van zorgvoorzieningen waarbij enerzijds zorg wordt gespreid over de regio en anderzijds specialistische zorg wordt geconcentreerd. In 2012 zijn zorgvuldige voorbereidingen getroffen om de organisatie van zorg optimaal te faciliteren door het realiseren van samenwerkingsverbanden en een implementatieplan voor zes zorgdomeinen. Ook zijn er gezamenlijke plannen ontwikkeld voor de huisvesting en ICT. Voor ICT deed men onder meer onderzoek naar een oplossing voor een snelle integratie van de elektronische patiëntendossiers. In 2013 zal hier een korte termijn-oplossing voor gevonden worden met een EPD-viewer. Begin 2014 wordt gestart met het zoeken naar een lange termijn-oplossing. Ook is hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen (spoorboekjes) voor de afgesproken zes zorgdomeinen, namelijk Geriatrie, Oncologie, Neurologie, Cardiologie, Gastro Enterologie en Vaatchirurgie. Voor deze zes specialismen is bekeken hoe samenwerking in de praktijk vorm kan krijgen. Voor 2014 zal er een gezamenlijke Planning & Control cyclus opgestart worden. Strategisch Beleidsplan: Er is naar tevredenheid gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan St. Elisabeth Ziekenhuis Over de uitvoering van de beleidsplannen voor de speerpunten neuro-patiënt en traumazorg leest u meer in hoofdstuk 3.5. In 2013 stelt de Raad van Bestuur in samenwerking met zijn collega s binnen het ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis een strategisch beleidsplan op voor Vergroten van samenwerking: Diagnostiek Brabant; eind 2012 is de oprichting van een nieuw centrum voor eerstelijns diagnostiek een feit. Een bijzondere samenwerking tussen specialisten van het St. Elisabeth Ziekenhuis, het TweeSteden ziekenhuis en huisartsen in de regio Tilburg. In het nieuwe centrum verricht men diagnostische onderzoeken als bloedprikken, functieonderzoeken, echo s, endoscopieën, en röntgenonderzoeken. In 2013 is het centrum operationeel. Ook Livive, Centrum voor Verloskunde, is in 2012 opgericht. Een samenwerking tussen verloskundigenpraktijken Isis en Lente, de maatschap Gynaecologie, het St. Elisabeth Ziekenhuis en Thebe Kraamzorg. In het voorjaar van 2012 opende dit centrum zijn deuren. Binnen Livive zijn alle disciplines aanwezig die nodig zijn voor goede zwangerschapszorg. De nauwe samenwerking tussen de disciplines maakt de zorg efficiënter. Afspraken als een eerste echo, het intakegesprek en de bloedafname kan de zwangere vrouw nu bijvoorbeeld combineren. Bovendien komen de uitslagen van bloedonderzoek, echo s en afspraken terecht in één systeem. Ook in 2013 draait Livive op volle toeren. Lief en Lean: Voor het St. Elisabeth Ziekenhuis staan aandacht, vertrouwen en zorgzaamheid centraal voor de patiënt en medewerkers onderling. Het ziekenhuis wil het liefste ziekenhuis van Nederland zijn. Ook het optimaliseren (efficiënt en doelmatig) van de bedrijfsprocessen en het continu verbeteren zijn integraal onderdeel van de werkzaamheden. Binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis vindt deze procesinnovatie plaats door gebruik te maken van de lean-methodiek. Meer informatie over Lief en Lean vindt u in hoofdstuk 4.3. Kwaliteit en Veiligheid: Binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis staan Kwaliteit en Veiligheid hoog op de agenda bij alle medewerkers. Daarnaast werkt een speciaal team van kwaliteitsmedewerkers aan een integraal beleid. De Raad van Bestuur bespreekt geregeld de resultaten van dit beleid. Meer hierover leest u in hoofdstuk 4.3. Personeel: Het afgelopen jaar is volop geïnvesteerd in een positieve begeleiding van medewerkers. De Elisabeth Ster De Raad van Bestuur beloonde in 2012 zes medewerkers met een Elisabeth Ster. Dat gebeurt op aanvraag van een leidinggevende of collega, die vindt dat de ontvanger extra waardering verdient op basis van zijn of haar extra inspanningen voor het ziekenhuis. In 2012 kregen Jacqueline Brinkman (coördinator/secretaresse Bouw), Carla Lamers (Voorzitter Klachtencommissie Patiënten), Annet Harts (Verpleegkundige Intensive Care), de medewerkers van Livive Centrum voor Verloskunde en Kees van Haren en Hans van Overdijk (eerste en tweede kok) een ster. Beste verzuimbeleid Het verzuimbeleid van het St. Elisabeth was in 2012 het beste van alle ziekenhuizen in Nederland. Dit is begin 2013 beloond met de Vernet Health Ranking Award. Het St. Elisabeth scoort een 9,5 in de Vernet Health Ranking over kalenderjaar Meer over de resultaten van het gevoerde personeelsbeleid leest u in hoofdstuk Verbouw en bouwactiviteiten: In het afgelopen jaar is gewerkt aan de hoofdingang, het kraamhotel, de vernieuwing van de luchtbehandeling op de OK s, de plannen voor uitbreiding van de poliklinieken zoals het neurocentrum en de verplaatsing van diverse kantoorfuncties zoals de Raad van Bestuur en het stafkwartier. Meer hierover leest u in hoofdstuk In 2013 staan eveneens volop (ver)bouwactiviteiten op het programma. Meer hierover leest u in hoofdstuk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt een organisatie de verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Ook het St. Elisabeth Ziekenhuis ziet hierin kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de organisatie ten goede komen. In 2012 stelde het Facilitair Bedrijf een startnotitie op, waarbij ze ook de al lopende projecten ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mee nam. Meer hierover leest u in hoofdstuk Een belangrijke uitdaging voor 2013 ten aanzien van MVO is Green Quest. 14 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012

Jaardocument 2013. St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U

Jaardocument 2013. St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U Jaardocument 2013 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht...4 Voorwoord Raad van Bestuur...5 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 08

Inhoudsopgave. Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 08 2 Profiel van de organisatie 10 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

2010 E L I S A B E T H T O P Z O R G E L I S A B E T H T E O L I P S Z A O B R E G T H

2010 E L I S A B E T H T O P Z O R G E L I S A B E T H T E O L I P S Z A O B R E G T H Jaardocument 2010 ELISABETH ELISABETH T OPZ O R G TZEKER OPZ O RV G O O R ZEKER U V O O R U Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 04 Voorwoord Raad van Toezicht 06 1 Uitgangspunten van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Het oprichten van de Vereniging Medische Staf. 9 februari 2017 Renske Lonhard, psychiater Voorzitter VMS Rivierduinen

Het oprichten van de Vereniging Medische Staf. 9 februari 2017 Renske Lonhard, psychiater Voorzitter VMS Rivierduinen Het oprichten van de Vereniging Medische Staf 9 februari 2017 Renske Lonhard, psychiater Voorzitter VMS Rivierduinen Agenda De wording van de VMS Rivierduinen Waarom een geformaliseerde VMS Stand van zaken

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 0 DE CLIËNTENRAAD VAN HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE BEVERWIJK BIEDT U HIERBIJ HET JAARVERSLAG OVER 2015 AAN. Inhoud Inhoud... 1 1. Voorwoord... 2 2. Doelstelling... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Lief ziekenhuis. Jaardocument 2009 E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U

Lief ziekenhuis. Jaardocument 2009 E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U Lief ziekenhuis Jaardocument 2009 E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U E L I S A B E T H T O P Z O R G Z E K E R V O O R U Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie