Toeristische verblijfsaccommodaties stadsregio Amsterdam Analyse marktkansen en aanbevelingen uitvoeringsstrategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeristische verblijfsaccommodaties stadsregio Amsterdam Analyse marktkansen en aanbevelingen uitvoeringsstrategie"

Transcriptie

1 Toeristische verblijfsaccommodaties stadsregio Amsterdam Analyse marktkansen en aanbevelingen uitvoeringsstrategie Rapportage in opdracht van Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) November 2006 Projectnummer St Postbus EV Breda tel.: fax:

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Aanleiding Doel en vraagstelling Aanpak en verrichte werkzaamheden Leeswijzer 2 2. HUIDIGE MARKTSITUATIE Inleiding Afbakening Hotelmarkt Markt voor overige verblijfsaccommodaties Conclusies (INTER)NATIONALE TRENDS Inleiding Algemene (inter)nationale ontwikkelingen hotelmarkt Algemene ontwikkelingen overig verblijfsaanbod POTENTIES DEELMARKTEN Inleiding Zakelijke markt Meerdaagse semi-zakelijke bijeenkomsten Toeristische markt Conclusies TOEKOMSTBEELD HOTELMARKT ROA Inleiding Raming capaciteitsbehoefte hotels middellange termijn Randvoorwaarden uitbreiding hotelaanbod AANBEVELINGEN Inleiding Locatiekeuze en -beleid: markgericht en transparant Ruimtelijke ordening en grondprijspolitiek: versnelde ontwikkeling mogelijk Communicatie met de hotellerie: sectoraal en individueel Monitoring ontwikkelingen: vinger aan de pols 37

3 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding Het ROA 1 Masterplan Toerisme (2001) geeft aan dat toerisme belangrijk is voor de regionale economie: jaarlijks besteden toeristen 6,0 miljard in de regio Amsterdam. Toerisme geeft daarmee belangrijke impulsen aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Daarnaast versterkt toerisme het imago van de regio, hetgeen positief is voor het internationale investerings- en vestigingsklimaat. Voor het functioneren van de toeristische én zakelijke markt (incl. congresmarkt) is voldoende capaciteit, kwaliteit en diversiteit in de verblijfsaccommodatiesector een absolute randvoorwaarde. Verder is hierbij belangrijk dat Amsterdam en de andere gemeenten binnen het ROA-gebied in dit kader aanvullend en complementair zijn ten opzichte van elkaar. Een goede afstemming van vraag en aanbod kan leiden tot meer overnachtingen en in combinatie tot meer directe bestedingen in toeristische attracties, horeca en accommodatiewezen. Ook kunnen meer overnachtingen in de regio leiden tot indirecte bestedingen in bijvoorbeeld de detailhandel (spin-off). De extra bestedingen leiden verder tot meer werkgelegenheid, met name ook voor minder hoog opgeleiden Doel en vraagstelling Om te komen tot een goede afstemming van vraag en aanbod in de verblijfsaccommodatiesector voor de (middel)lange termijn (scope ) in de meest brede zin (hotels, pensions, B&B, campings, bungalow- en appartementencomplexen) wil ROA de volgende vragen beantwoord zien: Is er genoeg overnachtingcapaciteit (vraag-aanbod discrepantie) in het algemeen? Sluit de capaciteit (soort accommodatie) die wordt aangeboden aan bij de vraag van de consument/meerdaagse bezoeker? Wordt de capaciteit aangeboden op de juiste plaats (geografisch, gewenste locaties)? Waar (op welke locaties) kan eventuele nieuwe vraag het beste geaccommodeerd worden?, eerder nauw betrokken bij het opstellen van het Masterplan Toerisme, is gevraagd een voorstel te doen voor een studie waarin deze vragen adequaat beantwoord worden, uitmondend in aanbevelingen voor een uitvoeringsgerichte strategie voor het ROA-gebied Aanpak en verrichte werkzaamheden Gezien de korte doorlooptijd van de studie is, in overleg met de opdrachtgever, gekozen voor een aanpak in de vorm van een quick scan waarbij de basis wordt gevormd door de reeds beschikbare kennis bij ROA en deelnemende partijen/gemeenten en de bij ons bureau aanwezige kennis en data. 1 Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). 1

4 Om te komen tot het gewenste inzicht zijn de volgende werkzaamheden verricht: Inventarisatie, analyse en bewerking statistische data BHC, CBS, ATCB, gemeente Amsterdam (O+S), etc; Bestudering reeds voorliggende rapportages en nota s; Telefonische checks aanbod en plannen in de stadsregio; Deskresearch (inter)nationale trends en landelijke/regionale ontwikkelingen in de belangrijkste overnachtingen genererende sectoren (bedrijfsleven, toerisme en meerdaagse bijeenkomsten); Telefonische interviews met vertegenwoordigers van (internationale) hotelketens alsmede camping- en bungalowketens; Doorrekening (m.b.v. spreadsheetmodel) toekomstige capaciteit in verschillende scenario s (totaal en verdeling) met een indicatieve verdeling naar deelgebieden en sectoren; Rapportage; Tweemaal overleg/toelichting begeleidingscommissie Leeswijzer Deze rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 is een beeld geschetst van de huidige marktverhoudingen in de regio Amsterdam; In hoofdstuk 3 zijn de algemene marktontwikkelingen en trends geschetst ten aanzien van het aanbod en de vraag; Hoofdstuk 4 geeft de marktpotenties weer op basis van ontwikkelingen betreffende de verschillende marktsegmenten; In hoofdstuk 5 zijn het toekomstbeeld en randvoorwaarden voor de hotelsector besproken; In hoofdstuk 6 zijn aanbevelingen gedaan voor het faciliteren van de hotelsector en verblijfsrecreatiemarkt door ROA en de gemeenten. 2

5 2. HUIDIGE MARKTSITUATIE 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de huidige marktverhoudingen in de stadsregio Amsterdam. Eerst is kort ingegaan op de gehanteerde afbakening (2.2.). Vervolgens is voor de hotels (2.3.) en de overige verblijfsaccommodaties (2.4.) achtereenvolgens ingegaan op: Het aanbod: type en aantal aanbieders, capaciteiten, prijsniveaus, spreiding, etc; De vraag: volume, spreiding in tijd, soort verblijf, etc; De huidige marktverhoudingen; Plannen. Dit hoofdstuk is afgesloten met een samenvatting en conclusies (2.5.) Afbakening Sectorale verdeling In deze studie is een indeling gehanteerd naar sectoren aansluitend op de indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij twee clusters worden onderscheiden: Hotels (zie paragraaf 2.3.); Overige verblijfsaccommodaties (zie paragraaf 2.4.). Tot de hotels worden hotels, pensions, jeugdaccommodaties en bed & breakfast accommodaties gerekend. De overige verblijfsaccommodaties bestaan uit campings, minicampings, bungalowparken, appartementen (niet behorende bij hotels) en groepsaccommodaties. Tenzij anders aangegeven zijn geen ondergrenzen gehanteerd ten aanzien van de capaciteit (aantal bedden, kamers, plaatsen, etc). Geografisch perspectief Het ROA-gebied bestaat uit de volgende 16 gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. In figuur 2.1. op de volgende pagina is een kaart van de regio opgenomen. In deze studie is waar mogelijk (m.n. bij de behandeling van het bestaande aanbod) een (in onderling overleg vastgestelde) geografische vierdeling gehanteerd: Amsterdam; Haarlemmermeer; ROA Zuid: dit gebied bestaat uit de (overige) gemeenten ten zuiden van het Noordzeekanaal, te weten: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn; ROA-Noord: dit deelgebied bestaat uit de (overige) gemeenten boven het Noordzeekanaal, te weten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. 3

6 Figuur Afbakening ROA-gebied Hotelmarkt In deze paragraaf is nader ingegaan op de huidige hotelmarkt in het ROAgebied. Hierbij is achtereenvolgens ingegaan op het aanbod, de vraag, de marktverhoudingen en de plannen Aanbod Capaciteit Het hotelaanbod in het ROA-gebied is geï! " # $ % & % & '(() '(() In de regio Amsterdam zijn momenteel 411 hotels gevestigd2 met in totaal kamers en bedden (zie ook tabel 2.2. op de volgende pagina). Het hotelaanbod in het ROA-gebied is het afgelopen decennium ( ) behoorlijk toegenomen. Zo is het aantal hotels gestegen met 7% (tegen een landelijke daling van 2%). Het aantal kamers is gestegen met 31% (tegen een landelijke stijging van 21%). In tabel 2.1. op de volgende pagina is de ontwikkeling van het aantal kamers weergegeven (op basis van Horeca in Cijfers). Hieruit kan worden afgelezen dat het aanbod met name in de gemeente Haarlemmermeer fors is toegenomen (zowel in absolute als in relatieve zin). 2 Inclusief bed & breakfast accommodaties met minimaal 4 bedden in Amsterdam, exclusief bed & breakfast accommodaties elders in de regio. Op basis van diverse bronnen (ANWB, VVV, internet) is het aanbod bed & breakfast accommodaties buiten Amsterdam ingeschat op 39 accommodaties met in totaal 111 kamers. 4

7 Tabel 2.1. Ontwikkeling aantal hotelkamers Groei Absoluut Relatief Amsterdam % Haarlemmermeer % ROA Zuid % ROA Noord % Totaal ROA % Bron: Horeca in Cijfers 2005, Bedrijfschap Horeca & Catering. Spreiding Wanneer gekeken wordt naar de ligging van de hotels in de regio, valt uit tabel 2.2. af te lezen dat het grootste deel van het aanbod gelegen is in Amsterdam. Ook de gemeente Haarlemmermeer heeft een behoorlijk aandeel in het aanbod, zeker waar het aantal kamers betreft. Samen zijn deze twee gemeenten goed voor 94% van het aantal hotelkamers. Tabel 2.2. Spreiding hotelaanbod in de regio Hotels Kamers Bedden Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatief Amsterdam % % % Haarlemmermeer 18 4% % % ROA Zuid 11 3% 479 2% 941 2% ROA Noord 34 8% % % Totaal % % % Bron: eigen inventarisatie Ook het aanbod in Amsterdam blijkt redelijk geconcentreerd te zijn. Op basis van cijfers van O+S van de gemeente Amsterdam blijkt dat 80-90% van het hotelaanbod in de hoofdstad in het centrum, Oud-West of Oud-Zuid ligt. Schaalgrootte Het gemiddeld aantal kamers per hotel in de regio bedraagt circa 58. Hiermee is het hotelaanbod in het ROA-gebied relatief grootschalig in vergelijking met het Nederlands gemiddelde (34,6 kamers per hotel, HinC 2006). Met name de hotels in de Haarlemmermeer zijn (zeer) grootschalig (zie ook onderstaande figuur). Figuur 2.2. Schaalgrootte hotels ROA-gebied 250 Aantal kamers per hotel Amsterdam Haarlemmermeer ROA Zuid ROA Noord Totaal ROA Nederland 5

8 Niveau In onderstaande figuur is weergegeven hoe het hotelaanbod (uitgedrukt in aantal kamers) is opgebouwd per sterrenklasse. Hierbij is voor de Amsterdamse hotels uitgegaan van de gegevens uit de hoteldatabase, welke nog uitgaat van de Benelux Hotelclassificatie (die per 1 januari 2004 wordt vervangen door de nieuwe Nederlandse Hotel Classificatie, zie onderstaand kader). Voor de overige hotels in de regio is uitgegaan van de vermelding zoals weergegeven in de verschillende bronnen (o.a. VVV gids). Naar verluidt zorgt de nieuwe hotelclassificatie met name voor een afname in het 5-sterrensegment. Figuur 2.3. Aantal hotelkamers naar sterrenklasse Hotelkamers naar sterrenklasse 100% 0% 0% 7% 90% 80% 23% 31% 39% 44% 23% 33% 70% 60% 24% 28% 50% 39% 40% 30% 31% 49% 36% 31% 31% 20% 10% 0% 10% 8% 26% 4% 1% 8% 5% 8% 9% 16% 6% 14% 5% 4% 0% 0% 3% 5% Amsterdam Haarlemmermeer ROA Zuid ROA Noord Totaal ROA Nederland Geen 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren Zoals uit bovenstaande grafiek kan worden afgelezen is het hotelaanbod in het ROA-gebied relatief luxe 3. Er zijn relatief veel kamers in het 5-sterrensegment (m.n. in de Haarlemmermeer en Amsterdam) en het aanbod in het niet geclassificeerde segment is relatief gering. In totaal is circa 82% van de kamers gevestigd in 3 tot en met 5-sterrenhotels (in de Haarlemmermeer zelfs 96%). Nederlandse Hotel Classificatie Op 1 juli 2003 is de nieuwe Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) formeel van kracht geworden. Per 1 januari 2004 is gestart met de uitvoering van het nieuwe classificatiesysteem. Het Bedrijfschap Horeca & Catering is verantwoordelijk voor de uitvoering van de NHC. Het systeem is verplicht, dus alle hotels zullen deelnemen aan het nieuwe systeem, dat is ontwikkeld door Koninklijk Horeca Nederland (klankbordgroep hotels) met medewerking van het Bedrijfschap Horeca en Catering en de ANWB. De Nederlandse Hotel Classificatie telt 5 categorieën, uitgedrukt in sterren. Een logiesverstrekker zonder categorieaanduiding heeft geen sterren en mag de aanduiding hotel niet voeren. Een hotel moet voldoen aan minimumeisen (basisnormen). Daarnaast moeten hotels met 2 tot en met 5 sterren een aantal punten behalen door te voldoen aan meerdere vrijwillige normen (keuzenormen). Daarmee worden de individuele extra kwaliteiten (voorzieningen, faciliteiten en services) beloond. Hotels melden zichzelf aan op een speciale website en krijgen vervolgens een voorlopige indeling die daarna wordt gecontroleerd in het hotel. Na toekenning van het definitieve aantal sterren worden de hotels periodiek gecontroleerd. 3 De verhouding zoals vermeld voor Nederland betreft de verhouding in In verband met het nieuwe classificatiesysteem dat momenteel nog niet volledig is doorgevoerd vermeld Horeca in Cijfers voorlopig alleen het aantal accommodaties, kamers en bedden en niet meer het aanbod per sterrenklasse. 6

9 Ketens In de regio zijn circa 88 hotels aangesloten bij een hotelketen. Dit is ruim 21% van het aantal hotels. In Amsterdam is ongeveer 18% van de hotels aangesloten bij een keten, in de rest van het ROA-gebied ligt dit percentage beduidend hoger (namelijk op 40%). Doordat hotels die zijn aangesloten doorgaans groter zijn is het aanbod uitgedrukt in aantal bedden dat onderdeel uitmaakt van een keten groter. In het ROA-gebied exclusief Amsterdam ligt dit percentage op 83% 4. De belangrijkste (inter)nationale hotelketens zijn allemaal vertegenwoordigd in de regio (zie ook hoofdstuk 3) Vraag Omvang vraag In 2005 verbleven ruim 4,5 miljoen gasten in de hotels in Amsterdam. In totaal zorgden deze gasten voor 8,2 miljoen overnachtingen 5. In de gemeente Haarlemmermeer vonden naar schatting bijna 1,5 miljoen overnachtingen plaats 6. Voor de rest van het ROA-gebied is een inschatting gemaakt op basis van de gemiddelde bedbezetting in Noord-Holland (exclusief Amsterdam). Het aantal overnachtingen in de regio Overig ROA wordt hiermee geraamd op een kleine 0,5 miljoen. Het totaal aantal overnachtingen in het ROA-gebied komt hiermee uit op 10,1 à 10,2 miljoen. Hiervan is 81% gerealiseerd in Amsterdam, 14% in de Haarlemmermeer en 5% in de rest van de regio (zie ook figuur 2.4.). Figuur 2.4. Verdeling hotelovernachtingen over de regio. 5% 14% 81% Amsterdam Haarlemmermeer Overig ROA Voor Amsterdam is dit percentage niet exact bekend aangezien geen aanbodoverzicht op hotelniveau beschikbaar is gesteld. Vermoedelijk ligt dit percentage ruim boven de 50%. Bron: Hotels in Amsterdam, O+S. Inschatting op basis van het aantal kamernachten (o.b.v. de bezettingsgraad zoals genoemd in HOSTA 2006) in combinatie met het gemiddeld aantal personen per kamer (op basis van de verhouding over de verschillende marktsegmenten). 7

10 Verblijfsduur In tabel 2.3. is het aantal overnachtingen en gasten in de regio in 2005 weergegeven alsmede de gemiddelde verblijfsduur (o.b.v. gegevens van het CBS). Hieruit kan worden afgelezen dat de gemiddelde verblijfsduur in Amsterdam hoger ligt dan in de rest van de regio. Tabel 2.3. Overnachtingen, gasten en gemiddelde verblijfsduur Overnachtingen Gasten Verblijfsduur (nachten) Amsterdam ,82 Haarlemmermeer ,71 Overig ROA ,71 Totaal ROA ,80 Bron: bewerking gegevens CBS, O+S en Horwath Herkomst gasten Van de hotelgasten in Amsterdam is 86,2% afkomstig uit het buitenland 5. Op Schiphol is ongeveer 73% van de gasten buitenlands. Voor de hele provincie Noord-Holland ligt dit percentage op 74,3%. Voor Noord-Holland exclusief Amsterdam komt het aandeel buitenlandse gasten daarmee uit op 51,2% (bron: CBS). Voor het totale ROA-gebied wordt het aantal buitenlandse gasten derhalve ingeschat op circa 82,5%. In figuur 2.5. is de herkomst van de buitenlandse gasten in Amsterdam naar belangrijkste herkomstland/-gebied weergegeven. Figuur 2.5. Herkomst hotelgasten Amsterdam 13% 14% 14% 22% 37% Nederland Groot-Brittannië Overig Europa Verenigde Staten Overig buiten Europa Verdeling marktsegmenten Doorgaans wordt in de hotellerie onderscheid gemaakt tussen zakelijke en toeristische gasten 7. Op basis van de hotelenquête van O+S van de gemeente Amsterdam is bekend dat 31% van de gasten in Amsterdam in 2005 een zakelijk bezoek aan de stad bracht en dat 69% Amsterdam voor toeristische/recreatieve doeleinden bezocht 8. Overigens verschilt het type gast per sterrenklasse: hoe hoger een hotel is geclassificeerd, hoe groter het aandeel zakelijke gasten (oplopend tot 49% bij de 5-sterrenhotels). 7 8 Deze doelgroepen worden soms nog nader uitgesplitst. Met behulp van de bestaande bronnen is dat voor deze studie echter niet mogelijk. Dit is het gewogen gemiddelde over alle hotelgasten in Amsterdam. Het rekenkundig gemiddelde zoals genoemd in het rapport Hotels in Amsterdam betreft 27% zakelijk en 73% toeristisch. 8

11 Voor de rest van de regio is de verhouding zakelijk-toeristisch niet bekend. Uitgaande van de landelijke verhouding voor de rest van de regio (circa 60% van de kamernachten zakelijk en 40% toeristisch) wordt geraamd dat circa 43% van de kamernachten in het ROA-gebied een zakelijk karakter heeft en circa 57% een toeristisch karakter (zie ook bijlage 2). Tabel 2.4. Verdeling vraag (in kamernachten) naar marktsegmenten Zakelijk Toeristisch Amsterdam 0-2 sterren 19% 81% Amsterdam 3-5 sterren 43% 57% Haarlemmermeer 58% 42% Overig ROA 60% 40% Totaal 43% 57% Bron: bewerking data O+S en Horwath Consulting. Ontwikkeling vraag In onderstaande tabel is de groei van het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam weergegeven. Voor de rest van de regio ontbreken cijfers 9. Uit deze tabel kan worden afgelezen dat de groei van de vraag in Amsterdam bovengemiddeld is geweest. Tabel 2.5. Groei hotelovernachtingen Groei Amsterdam ,8% Overig Noord-Holland ,6% Noord-Holland ,3% Nederland ,9% Bron: CBS/O+S. Spreiding in tijd Op basis van cijfers van het CBS is in figuur 2.6. op de volgende pagina weergegeven hoe de overnachtingen in Amsterdam per maand verdeeld zijn. Hieruit kan worden afgelezen dat de hotelvraag in Amsterdam iets minder seizoensafhankelijk is dan in de rest van Noord-Holland en Nederland (de terugval in de winter is kleiner en de piek in de zomer wijkt minder af van het gemiddelde van 8,3% overnachtingen per maand). Desalniettemin zijn er wel degelijk seizoenseffecten waar te nemen. Zo is augustus de beste maand met 10,6% van de overnachtingen op jaarbasis en valt de vraag in januari terug tot 6,4% van de jaarlijkse overnachtingen. Hiermee is de (bed)bezetting in de zomer bijna twee keer zo hoog als in de winter. 9 Uit de hotelnota van de gemeente Haarlemmermeer is wel af te leiden dat het aantal kamernachten tussen 1999 en 2004 met 49,2% is gegroeid. In deze periode is het aanbod uitgedrukt in aantal kamers in de Haarlemmermeer overigens met 65,1% toegenomen. De bezetting is aldus gedaald. 9

12 Figuur 2.6. Overnachtingen per maand 13,0% Overnachtingen per maand 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Amsterdam Overig Noord-Holland Overig Nederland Evenredig verloop Dit is een redelijk normaal fenomeen voor een grote stad, zoals ook uit figuur 2.7. kan worden afgelezen. De verdeling van de vraag over de maanden in Amsterdam is redelijk vergelijkbaar met de verdeling in Den Haag. De hotelmarkt in Utrecht en Rotterdam is sterker afhankelijk van de zakelijke markt, waardoor hier het aandeel overnachtingen in de zomer (juli en augustus) terugvalt tot onder de 8,3%. Figuur 2.7. Benchmark overnachtingen per maand grote steden 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Maastricht Evenredig verloop Huidige marktverhoudingen Bezettingsgraad In 2005 bedroeg de gemiddelde bedbezetting in het ROA-gebied ongeveer 56,7%. Voor de hotellerie is echter de kamerbezetting van groter belang dan de bedbezetting. Derhalve is nader ingegaan op de kamerbezetting. 10

13 In 2005 realiseerden de Amsterdamse hotels gemiddeld een bezettingsgraad van 70% 10. De kamerbezetting varieert hierbij van 63% voor het budgetsegment (0-1 sterren) tot 80% voor de 4-sterrenhotels. Hiermee ligt de bezetting in Amsterdam hoger dan de hotels op Schiphol die in 2005 een gemiddelde bezetting van 67,2% realiseerden (HOSTA 2006). Voor de rest van de regio is de kamerbezetting ingeschat op circa 61,3% 11. De totale kamerbezetting in het ROA-gebied komt hiermee uit op ongeveer 72% in 2005 (zie ook tabel 2.6.). Tabel 2.6. Kamernachten en kamerbezetting in 2005 Kamernachten Kamerbezetting Amsterdam 0-2 sterren ,4% Amsterdam 3-5 sterren ,4% Haarlemmermeer ,2% Overig ROA ,3% Totaal ,1% Bron: bewerking gegevens O+S, CBS en HOSTA In figuur 2.8. is de ontwikkeling van de kamerbezetting sinds 1998 weergegeven voor de 3- tot en met 5-sterrenhotels in de regio Amsterdam/Schiphol als voor de rest van Nederland. Zoals uit deze grafiek kan worden afgelezen is de kamerbezetting tussen 2000 en 2003 gedaald. Sinds 2003 vertoont de bezetting weer een stijgende lijn. Figuur 2.8. Ontwikkeling kamerbezetting 3-5 sterrenhotels Ontwikkeling kamerbezetting 3-5 sterrenhotels 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% Amsterdam/Schiphol Overig Nederland Overflow Het fenomeen waarbij vraag als gevolg van krapte niet terechtkomt op de plaats waar deze feitelijk gegenereerd wordt, maar elders wordt overflow genoemd. Op basis van gesprekken met belangrijke (inter)nationale hotelketens alsmede met ATCB blijkt binnen het ROA-gebied met name sprake te zijn van overflow van Amsterdamse vraag. Deze vraag komt grotendeels binnen de regio terecht (m.n. in de Haarlemmermeer en de hotels aan de rand van Amsterdam). De overflow naar buiten de regio (bijvoorbeeld naar Utrecht, Leiden, Den Haag) blijkt gering te zijn maar is gezien de groeiende bezettingsgraad in Amsterdam wel (sterk) groeiend Deze gegevens zijn gebaseerd op de hotelenquête van O+S (uit: Hotels in Amsterdam). Dit betreft een rekenkundig gemiddelde. Het gewogen gemiddelde bedraagt 74%. Het aantal kamernachten is geraamd rekening houdend met het gemiddeld aantal personen per kamer, uitgaande van de verhouding zakelijke en toeristische vraag zoals deze buiten de regio Amsterdam/Schiphol geldt volgens HOSTA

14 Prijsniveau In 2005 bedroeg de gemiddelde gerealiseerde kamerprijs in de regio Amsterdam/ Schiphol ongeveer 116,-- (Bron: HOSTA 2006). Hiermee werd voor het eerst sinds 2002 weer een groei gerealiseerd (zie figuur 2.9.). Desalniettemin is de prijs nog niet terug op het niveau van Indien de ontwikkeling van de kamerprijs in de regio Amsterdam wordt vergeleken met de ontwikkeling elders in Nederland, kan worden geconstateerd dat de prijs in de regio beduidend harder is gestegen dan elders (29% tussen 1998 en 2005 versus 11%). Dit is in combinatie met de nog altijd behoorlijke bezettingsgraad (die recentelijk ook weer aantrekt) een teken van toenemende krapte op de hotelmarkt. Figuur 2.9. Ontwikkeling gerealiseerde kamerprijs 3-5 sterrenhotels Amsterdam/Schiphol Rest Nederland Net als de bezetting verschilt de gerealiseerde prijs per sterrenklasse (en locatie). In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde bezettingsgraad, prijs en yield 12 in 2005 weergegeven voor de 3 tot en met 5-sterrenhotels in de regio. Tabel 2.7. Kamerbezetting, gerealiseerde prijs en yield 3-5 sterrenhotels Kamerbezetting Gerealiseerde kamerprijs Yield Amsterdam 3 sterren 76,1% 80,-- 61,-- Amsterdam 4 sterren 79,6% 111,-- 88,-- Amsterdam 5 sterren 79,2% 162,-- 128,-- Schiphol 67,2% 111,-- 75,-- Amsterdam/Schiphol 77,2% 116,-- 90,-- Rest Nederland 62,9% 80,-- 51,-- Totaal Nederland 69,2% 98,-- 68,-- Bron: HOSTA Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgelezen, is de kamerbezetting het hoogste in Amsterdam en met name in het 4- en 5-sterrensegment. Dit impliceert dat de vraag naar Amsterdam en het luxe segment relatief hoger is dan naar andere locaties en het lagere segment (zie ook tabel 2.6.). Bij het realiseren van nieuwe hotelcapaciteit dient hiermee rekening te worden gehouden. 12 Dit is de gemiddelde kameropbrengst per beschikbare kamer. De yield wordt ook wel Revenue Per Available Room (RevPAR) genoemd. 12

15 Plannen Voor deze studie zijn ook de hotelplannen in de zestien gemeenten behorende tot het ROA-gebied geïnventariseerd. Hiervoor is contact opgenomen met alle gemeenten in de regio. Onderstaand is ingegaan op de plannen per deelgebied. Amsterdam In de gemeente Amsterdam spelen ongeveer 80 hotelplannen. Deze plannen variëren van (vrijwel) zeker tot onzeker. Ook het verwachte realisatiejaar verschilt. In onderstaande tabel is een globaal beeld gegegeven van de toekomstige ontwikkelingscapaciteit. Tabel 2.8. Hotelplannen Amsterdam (Vrijwel) zeker Onzeker 2010 > > 2010 Aantal hotels Aantal kamers Bron: gemeente Amsterdam. Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgelezen spelen 16 concrete plannen tot en met 2010 met een capaciteit van kamers. Dit is circa 17% van het huidige aanbod. Overigens is een deel hiervan reeds gerealiseerd, zoals het begin september 2006 geopende Mövenpick Hotel (408 kamers) aan de Piet Heinkade. Het accent voor de (vrijwel) zeker plannen tot en met 2010 ligt op het 3-sterrensegment (62% van de kamers) en het centrum van Amsterdam (54%). Haarlemmermeer In de gemeente Haarlemmermeer spelen een kleine 20-tal plannen voor uitbreiding dan wel nieuwe hotels. In totaal betreft het circa extra kamers. De plancapaciteit van de (vrijwel) zeker plannen tot en met 2010 bedraagt kamers. Dit is circa 61% van de huidige capaciteit. ROA Zuid In het deelgebied ROA Zuid spelen de volgende plannen: Aalsmeer: in de gemeente Aalsmeer bestaan plannen voor een middenklasse hotel met circa 215 kamers aan de Mr. Jac Takkade 35. Dit hotel zal geëxploiteerd worden door de Duitse keten Lindner Hotels & Resorts. De gemeente heeft inmiddels een bouwaanvraag ontvangen. Wel is nog vrijstelling op het bestemmingsplan nodig. Start bouw is voorzien voor najaar Daarnaast is in het bestemmingsplan voor het N201-gebied de mogelijkheid tot een hotelfunctie opgenomen. Er zijn echter nog geen concrete bouwplannen ingediend of aanwijzingen dat er een hotel komt. Maar de mogelijkheid is er wel voor de toekomst; Amstelveen: in de gemeente Amstelveen spelen diverse plannen tot het realiseren van een hotel. In dit kader kunnen genoemd worden: - Amstelplein: hotel met circa 200 kamers. Het plan is aangehouden tot het masterplan A9 gereed is; - Van Heuven Goedhartlaan: de projectontwikkelaar is bezig met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp; - Amsterdamseweg: hotel met circa 40 kamers. Dit plan is vooralsnog afgewezen met het oog op de parkeernorm; - Diverse plannen voor kleinere hotels (5-10 kamers, onder meer in Nes aan de Amstel en in Buurt over Ouderkerk); 13

16 Diemen: de gemeente Diemen ontvangt regelmatig blijk van interesse van hotelontwikkelaars, met name vanwege de nabijheid en goede verbindingen met Amsterdam (metro en tram en trein) en Schiphol. In Diemen bestaan globaal drie mogelijke zoekgebieden: - Kantorenpark Bergwijkpark (ten noorden van de Gooiseweg aan metroen treinstation Diemen Zuid), In het noordelijk deel van Bergwijkpark zijn op diverse locaties nu al hotels toegestaan. Diverse (congres- en) hotelketens en projectontwikkelaars hebben hier interesse in getoond; - Diemerbos: de gemeente beoogt de entree van het Diemerbos aantrekkelijker te maken. Een hotel in het buitengebied in de driehoek (op een deel van de driehoek Weterigweg, Spoorweg, Muiderstraatweg tussen het Diemerbos en Pen bos) zou tot de mogelijkheden behoren, daar er op dit gebied een wijzigingsbevoegdheid ligt; - Daarnaast heeft een hotelontwikkelaar interesse getoond voor mogelijke locaties in Diemen aan en zichtbaar vanaf de doorgangswegen (de A10 of A1 en provinciale weg). In de gemeente Ouder-Amstel zijn geen concrete hotelplannen bekend voor uitbreiding dan wel nieuwe hotels. ROA Noord In het deelgebied ROA Noord spelen de volgende plannen: Purmerend: in Purmerend wordt de Kop van West geïntegreerd ontwikkeld (realisatie circa 2010). De gemeente zou op deze locatie tegen de binnenstad aan graag een 3 à 4-sterrenhotel met congresfaciliteiten zien. Vanuit de markt is nog geen concrete belangstelling voor deze ontwikkeling getoond; Zaanstad: in de gemeente Zaanstad wordt binnen enkele jaren de uitbreiding van het Golden Tulip Inntel Zaandam verwacht. De capaciteit zal hierbij verdubbelen van 70 tot 140 kamers. In de overige gemeenten (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zeevang) zijn geen plannen voor uitbreidingen dan wel nieuwe hotels bekend Markt voor overige verblijfsaccommodaties In deze paragraaf is kort ingegaan op de huidige markt voor overige verblijfsaccommodaties (campings, minicampings, bungalowparken, appartementen en groepsaccommodaties) in het ROA-gebied. Hierbij is eerst ingegaan op het aanbod 13. Daarna is een beeld geschetst van de vraag en de plannen voor nieuwe verblijfsaccommodaties Aanbod Kampeeraanbod In het ROA-gebied zijn 13 campings gevestigd met in totaal circa plaatsen/ eenheden 14. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van het kampeeraanbod in de regio Dit aanbod is geïnventariseerd op basis van VVV-gidsen, ANWB-gidsen, Recron Jaarboek, gegevens gemeenten, etc. Dit is exclusief de capaciteit van camping de Badhoeve in Amsterdam en het aantal toeristische plaatsen van camping de Leek in Waterland. 14

17 Zoals hieruit kan worden afgelezen is het kampeeraanbod in de regio sterk toeristisch georiënteerd: ruim 75% van de capaciteit is bestemd voor toeristische gasten. Dit is beduidend meer dan het landelijk gemiddelde (40%). Verder kan uit het aanbodoverzicht worden afgelezen dat het aanbod in sterke mate is geconcentreerd in Amsterdam (61% van de capaciteit inclusief camping het Amsterdamse Bos die in de gemeente Amstelveen ligt) en in de gemeente Waterland (3 campings met in totaal circa 20% van de capaciteit). Overig aanbod Het overige verblijfstoeristische aanbod in de regio in zeer bescheiden. In totaal betreft het ongeveer 400 slaapplaatsen, waarvan 48 in appartementen, 128 in groepsaccommodaties (excl. Amsterdam om dubbeltellingen met de hotels te voorkomen) en circa 220 bij bed & breakfast accommodaties (wederom exclusief Amsterdam om dubbeltellingen te voorkomen). Dit aanbod dat in deelgebied ROA Noord s geconcentreerd kan als zeer kleinschalig worden getypeerd Vraag De omvang van de vraag is niet exact bekend voor de regio Amsterdam. Van een aantal campings in Amsterdam is wel het aantal gasten bekend alsmede de verblijfsduur. Op basis hiervan is bekend dat het aantal overnachtingen op campings in Amsterdam (incl. Amstelveen) in 2005 minimaal bedroeg 15. Uitgaande van de gemiddelde bezetting van campings in Noord-Holland wordt het aantal toeristische overnachtingen in de gehele regio geraamd op ongeveer Inclusief de overnachtingen in de overige accommodaties die ook zijn ingeschat op basis van de gemiddelde provinciale bezettingsgraden bedraagt het totaal aantal overnachtingen in verblijfsaccommodaties (exclusief hotels) circa 0,85 miljoen. Om een beeld te schetsen van de ontwikkeling van de vraag is in onderstaande grafiek de groei van het aantal overnachtingen per type accommodatie in Noord- Holland afgezet tegen de landelijke groei in dezelfde periode ( ). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vraag in Noord-Holland zich bovengemiddeld heeft ontwikkeld. Figuur Ontwikkeling overnachtingen verblijfsaccommodaties ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Kamperen Huisjesterreinen Groepsaccommodaties Noord-Holland Nederland Bron: bewerking gegevens O+S. Voor 2005 zijn momenteel nog geen gegevens op provinciaal niveau beschikbaar. 15

18 Plannen Evenals de hotelplannen, zijn voor deze studie ook de plannen voor de overige verblijfsaccommodaties in het ROA-gebied geïnventariseerd. Hiervoor is contact opgenomen met alle gemeenten in de regio. Op basis van deze contacten met de gemeenten zijn de volgende plannen/wensen bekend: Diemen: er is nog geen concreet plan voor het ontwikkelen van een verblijfsaccommodatie maar de gemeente is met geïnteresseerde partijen in contact. Hoewel het afhankelijk is van de locatie, staat de gemeente in principe welwillend tegenover het voeren van eventuele procedures.; Edam-Volendam: in Volendam wordt het Marinapark Volendam gebouwd. Dit project bestaat uit een luxe jachthaven alsmede 30 hotelkamers, 222 wooneenheden (deels woningen, deels appartementen) en 80 plaatsen voor campers (en diverse voorzieningen). Marinapark Volendam zal vóór de zomer van 2007 worden geopend en wordt met uitzondering van de jachthaven geëxploiteerd door Roompot Holidays; Haarlemmermeer: op langere termijn zullen er in de in aanleg zijnde strategische groenprojecten in de gemeente wellicht nieuwe campings tot stand worden gebracht. Naar verwachting zal dit nog een tiental jaren duren; Oostzaan: in het visiedocument van het recreatieschap t Twiske is voorzien in de realisatie van een camping op termijn. De besluitvormingsronde binnen de gemeenten die deel uitmaken van het recreatieschap is thans in volle gang. Wat uiteindelijk de besluitvorming hieromtrent is, is momenteel nog niet te zeggen; Purmerend: in Purmerend speelt al enige jaren het plan c.q. de wens om te komen tot een camping in het Purmerbos. Vooralsnog heeft dit echter nog niet geleid tot een concreet plan; Wormerland: in deze gemeente bestaan vooralsnog geen concrete plannen. In het bestemmingsplan voor het (kwetsbare) buitengebied is wel ruimte voor horeca als nevenfunctie opgenomen (bijvoorbeeld kamperen bij de boer). Er spelen wel een paar initiatieven maar deze moeten nog vorm krijgen; Zaanstad: in de gemeente Zaanstad bestaan plannen om een plek te creëren voor kampeerauto's. Momenteel wordt nog naar een geschikte locatie gezocht Conclusies Op basis van de analyses in dit hoofdstuk kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten aanzien van de hotelmarkt en de overige verblijfsaccommodaties. Hotels: De hotelcapaciteit in het ROA-gebied is het afgelopen decennium (relatief) sterk gegroeid (+31% tussen 1995 en 2005) tot een capaciteit van kamers; Het hotelaanbod in de regio is sterk geconcentreerd in Amsterdam (77% van de hotelkamers) en is binnen Amsterdam sterk geconcentreerd in het centrum. In de gemeente Haarlemmermeer is circa 17% van het aantal kamers gevestigd. Het aanbod in de rest van de regio is relatief bescheiden; Qua niveau is het hotelaanbod in de regio sterk geconcentreerd in het middenklasse en luxe segment: circa 82% van de hotelkamers in de regio betreft aanbod in 3- tot en met 5-sterrenhotels; De hotels in de regio zijn relatief grootschalig (m.n. in de Haarlemmermeer). Een groot aandeel van de kamers maakt onderdeel uit van een hotelketen; 16

19 In 2005 werden circa 8,2 miljoen overnachtingen gerealiseerd in de hotels in Amsterdam en ruim 1,9 miljoen in de rest van de regio In totaal bedroeg het aantal hotelovernachtingen in het ROA-gebied 10,1 à 10,2 miljoen. Ongeveer 82,5% van de gasten is afkomstig uit het buitenland (tegen circa 49% voor geheel Nederland); De toeristische vraag is verreweg het belangrijkste marktsegment voor de hotellerie in Amsterdam (69% van de gasten). Voor de rest van de regio lijkt de zakelijke vraag relatief belangrijker. Overigens verschilt het toeristisch aandeel per niveau van de hotels. Budgetaccommodaties trekken over het algemeen relatief meer toeristische gasten dan middenklasse en luxe hotels. In totaal is 57% van de vraag in het ROA-gebied uitgedrukt in kamernachten toeristisch en heeft 43% een zakelijk karakter; De gerealiseerde kamerprijs in de regio is de afgelopen jaren (tussen 2002 en 2004) gedaald, maar blijft beduidend hoger dan de gemiddelde prijs in Nederland.; De kamerbezetting in Amsterdam bedroeg in 2005 circa 74% (voor alle hotels, 76-80% voor de 3- tot en met 5-sterrenhotels). De kamerbezetting voor de gehele regio is geraamd op ongeveer 72%. Dit is hoger dan elders in Nederland. Na een daling van de bezetting sinds 2000 vertoont de kamerbezetting sinds 2003 weer een stijgende lijn; Deze kamerbezetting betekent, rekening houdend met de seizoensspreiding (piek van april tot en met oktober) dat er soms capaciteitstekorten optreden. Bij een verdere groei van de vraag zullen deze de komende jaren verder toenemen en zorgen voor een groeiende overflow van Amsterdamse hotelvraag naar de regio (maar ook daarbuiten). Overige verblijfsaccommodaties: Naast hotels bestaat het verblijfstoeristisch aanbod in de regio met name uit kampeeraanbod. In de regio zijn 13 campings gevestigd met in totaal circa plaatsen. Dit aanbod is sterk geconcentreerd in Amsterdam/ Amstelveen (> 60%) en Waterland (20%). Daarnaast zijn er nog circa 400 slaapplaatsen in overige accommodaties; Deze accommodaties genereerden in 2005 naar schatting circa 0,85 miljoen overnachtingen. Het totaal aantal overnachtingen in het ROA-gebied (inclusief de hotellerie) bedroeg daarmee ongeveer 11 miljoen in

20 3. (INTER)NATIONALE TRENDS 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk zijn de (algemene) trends en ontwikkelingen in de markt van verblijfsaccommodaties uiteengezet. Er is ingegaan op de algemene ontwikkelingen in de hotelmarkt (paragraaf 3.2.) ten aanzien van de aanbodzijde (3.2.1.) en de vraagzijde (3.2.2.). Vervolgens is ingegaan op de algemene ontwikkelingen in het overig verblijfsaanbod (3.3). Deze ontwikkelingen zijn in de tekst zoveel mogelijk vertaald naar de situatie in de stadsregio Amsterdam Algemene (inter)nationale ontwikkelingen hotelmarkt Aanbodzijde Schaalvergroting In de afgelopen 10 jaar is landelijk gezien de totale omvang van het hotelaanbod uitgedrukt in kamers gestegen van (1996) naar kamers (2006), ofwel een groei van circa 19%. Omdat het aantal hotels in diezelfde periode daalde van naar nam de gemiddelde bedrijfsomvang toe van circa 28 naar bijna 35 kamers per bedrijf. In het ROA-gebied zette deze trend zich al eerder en in versterkte mate in en is de gemiddelde omvang inmiddels al 58 kamers per hotel. Verklaringen voor deze schaalvergroting zijn: Kleinschalige hotels renderen onvoldoende en verdwijnen deels, mede door verdringing door functies die financieel krachtiger zijn zoals appartementen, kantoren, etc.; Voor nieuwe hotels wordt vanwege de relatief hoge investeringskosten en de gewenste schaalvoordelen, doorgaans een relatief hoge minimumomvang geëist. Inmiddels ligt deze minimumomvang op kamers. Ketenvorming Steeds meer (kleine) hotels worden overgenomen door de grote ketens of sluiten zich via franchise, managementcontract of voor inkoop en reserveringen bij een keten of brand aan. Bovendien komen de uitbreidingen van het aanbod met name voor rekening van de ketens, waardoor hun aandeel toeneemt. Over het aandeel van ketenhotels op landelijk niveau zijn geen actuele cijfers bekend. In 1995 werd dit percentage nog geschat op 15% van het aantal hotels. Volgens de sectorstudie Hotellerie van ING lag de ketengraad in 2001 in Nederland nog onder de 20%. Voor het ROA-gebied is de ketengraad ook berekend en blijkt 21% van de hotels en 83% van het aantal kamers 17 op enigerlei wijze onder een keten te vallen (zie ook hoofdstuk 2). In het overzicht op de volgende pagina is een beeld geschetst van de grootste hotelketens in Nederland op volgorde van gerealiseerde omzet (incl. omzet uit andere dan hotelactiviteiten). Uit een nadere analyse blijkt dat de belangrijkste ketens allemaal in het ROA-gebied zijn gevestigd. 17 Voor Amsterdam is het percentage hotelkamers dat wordt geëxploiteerd door een hotelketen niet exact bekend aangezien geen aanbodoverzicht op hotelniveau beschikbaar is gesteld. Vermoedelijk ligt dit percentage ruim boven de 50%. 18

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Eindrapport. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust. In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen

Eindrapport. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust. In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen Eindrapport Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust Hotel, Tourism and Leisure In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen Studie naar de terugloop hotelfunctie Vlaamse Kust

Nadere informatie

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Rapportage in opdracht van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) November 2011 Projectnummer MONIT.11.024 ZKA Consultants

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden Toerisme in Drenthe: in roerige tijden De economische betekenis van toerisme en recreatie in Drenthe Opdrachtgever: Recreatieschap Drenthe, i.s.m. Kamer van Koophandel Noord-Nederland en Toeristisch Recreatief

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 Rapportage voor: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

Toeristische betekenis Holland Rijnland

Toeristische betekenis Holland Rijnland Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T13.5.108 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda tel.:

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014)

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014) Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting (2014) 1 Colofon Betreft: Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting 2014 Opdrachtgever: Gemeenten

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Markttechnische en financiële haalbaarheid Hotel Bergstraat Eindhoven

Markttechnische en financiële haalbaarheid Hotel Bergstraat Eindhoven Markttechnische en financiële haalbaarheid Hotel Bergstraat Eindhoven JULI 2014 juli 2014 Amsterdam, 9 juli 2014 Drs. E.G. Hoogendoorn Drs. R. Lardenoye MBA Horwath Consulting bv Postbus 74175 1070 BD

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 OMVaNg EN ONTwIkkELINg VaN de ECONOMIsCHE betekenis VaN TOERIsME EN RECREaTIE IN de PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2014 De vrijetijdsmarkt

Nadere informatie

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

Multinationale ketens in de Nederlandse hotellerie

Multinationale ketens in de Nederlandse hotellerie Multinationale ketens in de Nederlandse hotellerie September 2012 Dit onderzoek is in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering uitgevoerd door het Saxion Kenniscentrum Hospitality. Betrokken onderzoekers

Nadere informatie

Bed & Breakfast. Profiel van de Bed & Breakfast sector. in beeld. Jaargang: 2009

Bed & Breakfast. Profiel van de Bed & Breakfast sector. in beeld. Jaargang: 2009 De Bed & Breakfast Jaargang: 2009 in beeld Profiel van de Bed & Breakfast sector De Bed & Breakfast in beeld is een gratis publicatie van Van Spronsen & Partners horeca-advies Inhoudsopgave 2 5 6 7 8 9

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Strategisch Marketingplan 2007/2008

Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan bestemd voor: Algemeen directeur van Stayokay Door Junior Marketing managersteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello,

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

1- en 2-sterrenhotel. Het. in beeld. Jaargang: 2012

1- en 2-sterrenhotel. Het. in beeld. Jaargang: 2012 Het Jaargang: 2012 1- en 2-sterrenhotel in beeld Het 1- en 2-sterrenhotel in beeld is een gratis publicatie van Van Spronsen & Partners horeca-advies Inleiding Even voorstellen Van Spronsen & Partners

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Bed & Breakfast. Profiel van de Bed & Breakfast sector. in beeld. Jaargang: 2010

Bed & Breakfast. Profiel van de Bed & Breakfast sector. in beeld. Jaargang: 2010 De Bed & Breakfast Jaargang: 2010 in beeld Profiel van de Bed & Breakfast sector Foto: Bed & Breakfast Nederland De Bed & Breakfast in beeld is een gratis publicatie van Van Spronsen & Partners horeca-advies

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kernteam Toerisme & Congressen in opdracht van de Economic Development Board Amsterdam 10 juni 2011 Kennis en Innovatie

Nadere informatie