* 14 JAN 2013 ontv.: Nanuru, MH (Anna)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* 14 JAN 2013 ontv.: Nanuru, MH (Anna)"

Transcriptie

1 Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Urgentie: Wiggers, R (Renee) maandag 14 januari :56 Riele-Bodewes, CJ van (Christel) Stolk-Jorink, EHP (Eugenie) FW: Brief aan leden GS, Raden en bestuur WRD Brief PS en Raad doc Hoog Van: Nol Graas Verzonden: maandag 14 januari :11 Aan: Graas, Nol Sr CC: Wiggers, R (Renee); Onderwerp: Brief aan leden GS, Raden en bestuur WRD Urgentie: Hoog Allen, Wij verzoeken u bijgaande brief met spoed te doen toekomen aan de Statenleden van Overijssel, aan de raadsleden van uw gemeente en aan de bestuursleden van het Waterschap. Een bevestiging stellen wij zeer op prijs, Met dank en vriendelijke groeten, Nol Graas Voorzitter VOLT-Twente PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.? 5 Ä o f ö / ^ * 14 JAN 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.:

2 Ootmarsum, 14 januari 2013 Aan: Leden van Provinciale Staten van Overijssel Leden van de gemeenteraad van Enschede In afschrift aan de gemeenteraden van Dinkelland, Oldenzaal, Losser, Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente In afschrift aan het bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel Betreft: Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Geachte leden van Raad en Staten, Wij beseffen dat u overladen wordt door brieven en nota s. Toch hopen we dat u deze brief over luchthaven Twente - zult lezen. Het proces loopt al meer dan tien jaar en velen van u zullen minder lang bij dit dossier betrokken zijn. De informatie van B&W of GS is daarbij voor u leidend. Die informatie blijkt - achteraf - niet altijd correct, zie bijv. Enkele uitspraken van bestuurders in het verleden in bijlage 1. Op 4 december 2011 bleek dat de markt niet geïnteresseerd is in de ontwikkeling van een burgerluchthaven. Geen van de drie gekwalificeerde partijen heeft een aanbieding gedaan. Een oud-directeur van Schiphol vertelde zaterdag jl. in Tubantia dat NV Luchthaven Schiphol een aantal jaren geleden intern al tot de conclusie kwam dat de luchthaven Twente niet interessant was. Het bedrijf acht de beoogde 1,2 miljoen passagiers in 2030 als weinig realistisch, maar zelfs als dat aantal gehaald wordt is het commercieel nog niet interessant. Voorts zegt hij dat dit interne onderzoek mede op verzoek van de regionale bestuursleden geheim is gehouden. Een ernstig probleem De conclusie van Schiphol kan de bestuurders niet verrast hebben. Uit de rapporten die het bestuur zelf liet opstellen kwam ook een zeer somber beeld. De Universiteit Twente, de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam en onafhankelijke luchtvaartdeskundigen hebben dezelfde argumenten genoemd. Hoe daarmee werd omgegaan, is nader toegelicht in bijlage 2 en bijlage 3. De vraag rijst waarom een riskant en vele miljoenen kostend aanbestedingsproces is gestart in de wetenschap dat de kans op succes minimaal zou zijn. Alles wijst erop, dat Twente te maken heeft met een ernstig bestuurlijk probleem: de ambitie blijkt sterker dan de realiteitszin. Naar een oplossing Het is uiteraard aan de politiek om te besturen en het bestuur te controleren. De deskundigheid daarvoor is thans echter meer dan vroeger ook aanwezig in de burgerij. De lering die uit het luchthavenproces moet worden getrokken is ons inziens dat in het vervolg gewaarborgd wordt dat geluiden van betrokken maatschappelijke organisaties en deskundigen serieus en in de openbaarheid worden meegenomen in het beleidsproces. De huidige situatie leidt ons inziens tot de volgende gedachtegang: Het plan voor een luchthaven dient nu definitief beëindigd te worden. De kosten hiervoor moeten geminimaliseerd worden.

3 Er dient een moratorium te komen op de totale gebiedsontwikkeling: alle andere ontwikkeling van de deelgebieden moeten nu worden stilgelegd tot een andere invulling politiek goedgekeurd is, opdat deze ontwikkelingen niet de nieuwe koers hinderen of onmogelijk maken. Het beheer en de verhuur gaat wel gewoon door. Er dient met spoed gestart te worden met een serieuze uitwerking van een andere invulling. Bij de planontwikkeling dienen de maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid een substantiële rol krijgen. Alternatief plan Burgers en maatschappelijke instellingen in Twente hebben als alternatief in 2008 een voorstel ingediend onder de naam De Twentse Basis. Daarbij heeft net als bij de plannen voor de luchthaven de werkgelegenheidsdoelstelling voorop gestaan. KPMG beoordeelde delen van dit plan als kansrijk. In het rapport Vliegwiel voor Twente van VTM kwam een alternatief plan (met delen van De Twentse Basis) er zelfs beter uit dan het plan met een vliegveld. Later draaide dat om en scoorde het vliegveldplan beter. Het is voor de kritische volgers volstrekt helder dat het alternatief nooit een serieuze kans is geboden. Zie bijlage 4. Wij pleiten ervoor om dit concept nu leidend te maken in het vervolgproces. Het is van belang om te benadrukken dat de Twentse Basis geen dichtgetimmerd plan is, maar een open concept waarin ruimte wordt gelaten voor toekomstige invulling. De uitgangspunten zijn echter wel helder: 1. Het terrein wordt niet verder opgedeeld maar ontwikkeld als één gebied, zodat de kwaliteit van zowel de inrichting, de gebouwen als de beoogde economische functies gewaarborgd worden; 2. De landschappelijke waarden zijn richtinggevend voor de soort van activiteiten die in het gebied worden ontwikkeld. Omgekeerd versterken deze activiteiten de landschappelijke waarden. Samenwerking met FMO FMO heeft voorgesteld samen met de bestuurders van Enschede en de provincie de mogelijkheden te onderzoeken om de luchthaven FMO uit te bouwen tot een gateway voor Twente. Aanvaard deze uitgestoken hand. Daarmee kan een van de bestuurlijke ambities voor Twente alsnog gedeeltelijk worden gerealiseerd. Wij verzoeken u dringend, in het belang van Twente, de fixatie op de plannen voor de luchthaven nu definitief op te geven en de overstap te maken in bovengenoemde richting. Hoogachtend, Ir. A.J.G.A. (Nol) Graas Voorzitter VOLT Twente Bijlage 1: Enkele uitspraken van bestuurders in het verleden Bijlage 2. Informatie van het bestuur aan Raad en Staten Bijlage 3: Meningen van deskundigen Bijlage 4: Het alternatief en waarom is dit het niet geworden

4 Bijlage 1: Enkele uitspraken van bestuurders uit het verleden 19 maart 2007: Gedeputeerde Rietkerk op discussieavond te Oldenzaa1 (Youtube ): Als er geen exploitant is op 1 januari 2008 is het einde oefening, zo heb ik dat in de Staten gezegd en dat herhaal ik hier ook. 15 november 2008: Burgemeester Den Oudsten in Tubantia: Het lijkt me een optimistische gedachte dat we komende zomer al vanuit Twente naar de Algarve kunnen vliegen, maar de zomer van 2010 lijkt me haalbaar. 1 juli 2009: Wethouder Helder in Tubantia: Twente kan weer vliegen vanaf december 2009: Gedeputeerde Klaasen voor RTV Oost: "Als het voorstel van het college het niet haalt ( ) dan neemt het Rijk haar verantwoordelijkheid om op enig moment te gaan vliegen onder condities die zij bepalen. De verslaggever van TV-Oost vat de uitspraak van Klaasen in 'In de wandelgangen' van 3 december alsvolgt samen: "Dat betekent dus dat wij in de regio kunnen kiezen voor een vliegveld of een vliegveld". 1 december 2010: Tubantia, ter gelegenheid van de overdracht van de grond: De verwachting bij de gemeente en de provincie is dat er medio 2012 een overeenkomst kan worden gesloten met een exploitant.

5 Bijlage 2: Informatie van het bestuur aan Raad en Staten De uitleg van het bestuur van de beschikbare gegevens roept zeer veel vragen op. Hierna volgen enkele voorbeelden. Luchthaven als reële optie? Het bureau L.E.K. Consulting International Ltd liet in het Marktonderzoek Commerciële Burgerluchthaven (Onder regie van VTM uit 2008 ten behoeve van het Rapport een Vliegwiel voor Twente) niets aan duidelijkheid te wensen over: Overall this study indicates that it is unlikely that a viable and sustainable commercial operation could be developed at Twente, due to the relatively high levels of nearby airport competition and the relatively low levels of nearby demand for air travel. This conclusion is reinforced by the fact that the cost and revenue assumptions bases on prior work may be at the optimistic end of the spectrum. Van dit rapport werd aanvankelijk alleen de Executive Summary openbaar gemaakt. Het rapport zelf werd niet vrijgegeven, omdat het marktgevoelige informatie zou bevatten. Toen de redactie van Zembla dreigde openbaarmaking af te dwingen middels een Wob procedure werd het rapport alsnog vrijgegeven. Na lezing van het rapport werd niet duidelijk welke marktgevoelige informatie publicatie van het rapport aanvankelijk in de weg stond. VMT maakte het rapport openbaar op zijn website. Daarbij werd door VTM een toelichting gegeven waarin de indruk werd gewekt dat het L.E.K. rapport toch nog kansen zag voor een commerciële luchthaven. VTM baseert die conclusie vermoedelijk op een scenario, beschreven in het L.E.K. rapport waarin uitgegaan wordt van een luchthaven met minimale investeringen, een capaciteit voor 1 mln passagiers en een exploitatiemaatschappij die genoegen neemt met een minimaal rendement. In het L.E.K. rapport wordt daarbij op blz. 40 de aantekening gemaakt, dat deze combinatie van veronderstellingen niet realistisch is. Daarmee wordt deze variant door het L.E.K. rapport buiten de werkelijkheid geplaatst. VTM haalt de variant echter weer binnen als een realistisch alternatief. Mogelijk heeft VTM het rapport niet willen vrijgeven omdat dan aan het licht zou kunnen komen dat een verkeerde conclusie getrokken is uit het rapport. VTM gaf vervolgens aan twee adviseurs uit de luchtvaartwereld, Del Canho & Engelfriet, opdracht om onderzoek te doen naar een kansrijk concept voor een Multifunctionele luchthaven. Het gaat dan om het toevoegen van functies om de luchthaven rendabel te maken zoals industrie en leisure. Naast deze toegevoegde functies, komen deze onderzoekers met grotere catchment area s (gebied waarbinnen de reisafstand/tijd voor passagiers bepalend is voor de keuze van een luchthaven) op een inschatting van tussen en 1,2 miljoen passagiers in 2030 ( met aanzienlijke onzekerheidsmarges ). Del Canho & Engelfriet geven daarbij aan dat een integrale businesscase dient hiervoor nog uitgewerkt te worden. Deze integrale businesscase voor de Multifunctionele luchthaven is echter niet gemaakt. Er werd volstaan met een grondexploitatie.

6 Hierna heeft VTM verder laten rekenen met de gewenste prognose van 1,2 miljoen passagiers met een doorkijk naar 2,4 miljoen, welke in alle baten is doorberekend (werkgelegenheid, reistijdeffect, parkeergeld, etc.). Bij vragen hierover verklaarde VTM dat ze dit deed omdat er met deskundigen gesproken is en zij deze prognose haalbaar achtten. Tenslotte heeft VOLT-Twente in 2010 het bureau SEO te Amsterdam gevraagd om een second opinion op te stellen over de te verwachten passagiers aantallen. Dit bureau is onder andere betrokken bij studies, marktanalyses, prognoses van luchtvaart en luchthavens, onder meer die van Schiphol. Hierbij waren de cijfers: passagiers, wellicht maximaal De werkgelegenheidscijfers Ook de interpretatie van de werkgelegenheidscijfers is beneden peil. In juli 2009 verschijnt het rapport Structuurvisies Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Het rapport is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de besturen van Enschede en de provincie Overijssel. In dit rapport wordt op blz. 148 een tabel uit het Ecorys rapport overgenomen, het Ecorys rapport wordt als bron vermeld, maar de titel van de tabel en het hoofdje van de linker kolom worden veranderd waardoor de betekenis totaal verandert. De leden van de gemeenteraad en van Provinciale Staten lezen nu dat het plan voor de gebiedsontwikkeling met luchthaven niet 810 banen oplevert, zoals in het Ecorys rapport is te lezen, maar liefst 2770 nieuwe banen! Het cijfer van is onrealistisch. Zo heeft Stratagem Strategic en Ecorys ook onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid van Eindhoven Airport in 2007; toen waren aldaar 1,1 miljoen passagiers en de totale directe en indirecte werkgelegenheid bedroeg ca. 600 fte. Deze verdraaiing van de cijfers is wel door betrokken deskundigen naar voren gebracht, maar dit heeft niet geleid dat deze misleidende informatie werd gecorrigeerd. Integendeel, het getal van nieuwe banen kon ongehinderd circuleren in de media, zelfs recent nog.

7 Bijlage 3: Meningen van deskundigen Vanuit wetenschappelijke hoek is een indrukwekkende hoeveelheid kritiek gekomen op alle gemaakte plannen. Veel onafhankelijke (luchtvaart-) deskundigen (let wel, persoonlijk vaak grote luchtvaartfans) hebben zich tegen het luchthavenplan uitgesproken. Deze informatie is blijkbaar niet op waarde geschat. Het Ruimtelijk Planbureau, gaf reeds in april 2007, op een congres voor regionale luchtvaart, aan dat Twente weinig kans heeft als burgerluchthaven. Daar werd ook bekend dat het bedrijfsleven weinig behoefte heeft zich op of rond de luchthaven in Enschede te vestigen. Bedrijven kiezen liever voor Maastricht of Eindhoven. Ook is de grensregio niet zo druk bevolkt dat naast Münster ook in Enschede een luchthaven rendabel is Prof. De Wit (UvA) en prof. Koopmans (VU), zetten grote vraagtekens bij onder meer de berekening van passagiersaantallen, de concurrentie met FMO en de berekening van de arbeidsmarktbaten. Zij concluderen: Wie op basis van deze onderzoeken besluiten durft te nemen, moet over bijzondere gaven beschikken om te kunnen weten waarover hij besluit. Het lijkt op een landing zonder instrumenten in dikke mist. En dan kom je soms hard neer. (Volkskrant 9 december 2009). Dr. Heerkens (UT), stelt dat de rentabiliteit onvoldoende is onderbouwd, met name vanwege de onderschatte concurrentiestrijd met FMO en de invloed van de luchtroutestructuur van Nederland en westelijk Duitsland op de bereikbaarheid en economische activiteit in Twente. ( Academische reflecties IBR, 2009). Prof. dr. Roos (emeritus hoogleraar, Erasmus Universiteit), geeft aan dat een luchthaven hoe dan ook nachtvluchten nodig heeft (hetgeen binnen de huidige plannen ontoelaatbaar is ), en ook nog honderden miljoenen euro s overheidsgeld. En zelfs als aan deze randvoorwaarden is voldaan, is er niet meer dan een kans dat de luchthaven succesvol wordt. Roos vindt niettemin dat een luchthaven voor Twente voordelig kan zijn, omdat hij er vanuit gaat dat het rijk zal bijdragen in de financiering: een renderend vliegveld is niet erg reëel, maar Twente moet zich verzekeren van de financiën. (Tubantia, 3 januari 2009). Prof. dr. A. Heertje (emeritus hoogleraar UvA): Men gaat uit van verkeerde veronderstellingen en hanteert wegingen die puur willekeurig zijn. Hij adviseert het onderzoek van VTM grondig door het Centraal Planbureau te laten onderzoeken; Dan verdwijnt het rapport vermoedelijk snel in de prullenmand. (Tubantia, 26 augustus 2009). Dr. T. v.d. Burg (UT) heeft zware kritiek op de economische berekeningen: VTM is aantoonbaar incompetent. ( Academische reflecties IBR. 2009).

8 Bijlage 4: Het alternatief en waarom is dit het niet geworden Er zijn door buitenstaanders diverse plannen opgesteld, en soms in vergaande mate ontwikkeld, als alternatief voor een luchthaven. De bekendste is het plan van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (SAVT) met de naam De Twentse Basis (DTB) waarvan een deel ook onder de naam Care and Cure bekend staat. Voor dit DTB concept is door SAVT wel een businesscase laten maken.. In opdracht van PS diende dit alternatieve concept ook goed onderzocht te worden. Maar het is duidelijk dat dit nooit serieus ter hand is genomen. Ecorys, het bureau dat voor VTM de Kosten Baten Analyses (KBA) heeft opgesteld, legt voor het niet volledig meenemen van DTB nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij VTM: Voor Care and Cure is door VTM een exploitatieschatting gemaakt (.) Deze exploitatie is niet door ECORYS getoetst ( ). (KBA pag. 46) Aan de KBA gaat een studie vooraf naar de commerciële/financiële haalbaarheid van de exploitatie van het plan met een luchthaven of een zorgconcept. Hiertoe dienen businesscases, uitgevoerd door VTM zelf. (http://www.mejudice.nl/node/330) Zoals bekend is het DTB concept nooit integraal beoordeeld, en is er nooit een integrale businesscase gemaakt door VTM. Er is dan ook fundamentele kritiek op de wijze waarop VTM het plan zonder vliegveld heeft uitgewerkt. Dan gaat het erom dat bij het vliegveldplan het plan is doorontwikkeld en bij het plan zonder vliegveld niet. KPMG constateerde bijv. dat delen van het Care en Cure plan uitgewerkt kunnen worden: een mogelijk interessante propositie. Als deze aanzetten waren uitgewerkt was een goed onderbouwd alternatief ontstaan, met gelijkwaardige of betere uitkomsten dan in de kentallen KBA van Ecorys met de exploitatieschatting van VTM. De (commerciële) gezondheidsmarkt is immers een grote groeimarkt en sinds 2005 is de toerismesector in Twente sterk gegroeid. Door het niet serieus uitwerken van het alternatief plan zonder luchthaven en het DTB concept, was er ook geen aanname van het aantal gebruikers uit de regio in die plannen opgenomen, waardoor diverse economische gevolgen niet in beeld zijn gebracht, zoals reistijdeffecten. Deze zijn in het alternatief op 0 gezet en bij het plan voor de luchthaven op 15,2 miljoen per jaar. Alleen al deze aannamen waren doorslaggevend in het voordeel van een vliegveld. Als bij beide plannen het reistijdeffect op 0 werd gezet scoorde het alternatieve plan 50% beter dan een luchthaven (!). Onontkoombaar is de conclusie dat vanaf het begin het plan met een vliegveld moest overblijven. Overijssels gedeputeerde en (tijdelijk) portefeuillehouder Job Klaasen heeft dit publiekelijk erkend dat een alternatief geen serieuze optie was. (TV-Oost, 3 december. In de wandelgangen ). Prof. dr. Mol (UT en PvdA gemeenteraadslid Enschede) heeft scherpe kritiek op de kosten-baten analyse, daar deze alleen op kentallen is uitgevoerd, en met name ook op het feit dat de alternatieve plannen niet zijn uitgewerkt zoals dat bij het vliegveldplan wel is gedaan. Zijn conclusie is dan ook hard: misleidend. ( Academische reflecties IBR, 2009).

verzoek u vriendelijk deze mail met bijlage door te sturen naar alle Statenleden. Bij voorbaat hartelijk dank.

verzoek u vriendelijk deze mail met bijlage door te sturen naar alle Statenleden. Bij voorbaat hartelijk dank. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Wiggers,R. (Renee) woensdag 28 april 2010 9:48 Riele-Bodewes, C.J. van (Christel) Stolk-Jorink,E.H.P. (Eugenie) FW: Verslag gesprek J. Fukken (V&W)enH. Finkers (SAVT).

Nadere informatie

PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL. Routing

PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL. Routing Bericht PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL pigina 1 van 1 van-bodewesp CJ B (Christel) Reg.nr. ^ I 2.006? I G'T O I ' ' Dat. 28 a.d. Van: Eikenaar, S. (Sonja) woensdag 27 augustus 2008 16:59 Routing Bijl.: Aan:

Nadere informatie

De gemeente Hengelo is uitgenodigd een zienswijze in te dienen op de MER en structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

De gemeente Hengelo is uitgenodigd een zienswijze in te dienen op de MER en structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 306588 M. Roelofs BP El ONDERWERP Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente: zienswijze MER en structuurvisies

Nadere informatie

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing Griffie Provincie Overijssel PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL Regnr FS»bfc\ftl i* U 1 0 D nt : 2 T OKT 2010 Routing a.d. Bijl.: Geachteheer/mevrouw, Hierbij ingesloten trefl u twee brieven. Een is er gericht

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Wijzigingen bij 2,4 miljoen passagiers Opdrachtgever: Vliegwiel Twente Maatschappij ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 september 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175

Nadere informatie

Commissiedag Financiën Luchthaven Twente PS/2010/878 Oordeelsvorming 9 november 2011

Commissiedag Financiën Luchthaven Twente PS/2010/878 Oordeelsvorming 9 november 2011 Commissiedag Financiën Luchthaven Twente PS/2010/878 Oordeelsvorming 9 november 2011 VOLT-Twente Nol Graas 10-11-11 VOLT-Twente 1 OORDEELSVORMING Waarover eigenlijk? Stand van zaken, financieel? Gewijzigde

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) Aßm

Nanuru, MH (Anna) Aßm Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aßm Onderwerp: Bijlagen: VVEAT [info@weat.nl] maandag 18 april 2016 20:34 Eggenhuizen, J. (Jessica) Persbericht en brief Persbericht VVEAT Duitse lobby in Brussel.pdf;

Nadere informatie

BESLUITVORMINGSPROCES

BESLUITVORMINGSPROCES > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 119 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

pagina 1 van 1 Geachte leden Gedeputeerde Staten,

pagina 1 van 1 Geachte leden Gedeputeerde Staten, pagina 1 van 1 Van: tonshaafkes [fonshaafkes@hotmail.com] Verzonden: zondag25april201021:06 Aan: Abbenhues,C. (Carry);p.jansen@tweedekamer.nl; Ranter, GJH. (Gert);Buursink,D. (Dick);Klaasen,JW. (Job);Statengriffie

Nadere informatie

2 3 JUN Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Geachte Statenleden van de provincie Overijssel,

2 3 JUN Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Geachte Statenleden van de provincie Overijssel, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Roelf en Ellen de Haan [abeille2@xs4all.nl] vrijdag 20 juni 2014 14:56 m.van abbema-wijtsma op mars met het grensgebied over een andere aanpak.pdf; Eden Project.pdf

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het Maatschappelijk Platform

Verslag van de bijeenkomst van het Maatschappelijk Platform Verslag van de bijeenkomst van het Maatschappelijk Platform 2 oktober 2008 18.00 20.00 uur Frans op den Bult te Deurningen 1. Opening De heer Helder (wethouder gemeente Enschede) opent de vergadering en

Nadere informatie

"Overheidsondersteuning van regionale vliegvelden"

Overheidsondersteuning van regionale vliegvelden Provinciale Staten renthe Dagdeelvraag "Overheidsondersteuning van regionale vliegvelden" Aan Leden van Provinciale Staten en bijzondere commissieleden, niet zijnde statenleden Fractiemedewerkers, college

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZCDIO/6SM. Dat. ontv.: 14 JUN 2010. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZCDIO/6SM. Dat. ontv.: 14 JUN 2010. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 03849988 99 Fax 038425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciate Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZCDIO/6SM

Nadere informatie

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+.

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+. Fam. E. Stamsnijdfr Wolbeslanden 16 7627 PT Bornerbrbek Reg.nr. Dat ontv.: Routing 2 4 NOV. 2004 s.d. _^ r mm. - Ontvangsibevestiging Aan to t Provinciaal Bestuur van Overijssel -PosrtnbIs 10078 E Zwolle,

Nadere informatie

Aanzienftjke besparing van ca. 30 miljoen euro met een betere logistieke verbinding te realiseren door alternatief trace N18.

Aanzienftjke besparing van ca. 30 miljoen euro met een betere logistieke verbinding te realiseren door alternatief trace N18. Page 1 of5 Nanuru, MH. (Anna) Van: JohanHilderink [hanenberghoeve@xs4all.nl] Verzonden: zondag 20februari201121:00 Aan: Van: Kopie aan: info@rws.nl Onderwerp:Aanzienlijke besparingvanca.30miljoeneurometeenbeterelogistiekeverbindingterealiseren

Nadere informatie

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Passagiersaantallen luchthaven Twente Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Colofon Uitgave Provincie Overijssel Datum juni 2010 Auteur L. de Jong Project/kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte voor de Vech Reg.nr.

PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte voor de Vech Reg.nr. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Wiggers, R (Renee) dinsdag 4 december 2012 9:35 PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Informatiebrief TBT.pdf; Persbericht Aeronextlife.pdf

Informatiebrief TBT.pdf; Persbericht Aeronextlife.pdf Nanuru, MH (Anna) Van: BijeenkomstEnschede [bijeenkomst@enschede.nl] Verzonden: dinsdag 18 augustus 2015 13:07 Onderwerp: Informatiebrief en persbericht Bijlagen: Informatiebrief TBT.pdf; Persbericht Aeronextlife.pdf

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) 1000 jongerenplan.docx; 1000jongerenFolder.pdf. Geachte Gedeputeerden, Statenleden, Fractievoorzitters en Statengriffie,

Nanuru, MH (Anna) 1000 jongerenplan.docx; 1000jongerenFolder.pdf. Geachte Gedeputeerden, Statenleden, Fractievoorzitters en Statengriffie, Nanuru, MH (Anna) Van: Monique Engelbertink [m.engelbertink@attendiz.nl] Verzonden: donderdag 4 juni 2015 14:42 Aan: Statengriffie; Hijum, YJ. (Eddy), van; Boerman, E (Bert); 'martin.reesink@gmail.com';

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Ootmarsum, 20 september 2011. Geachte leden van Provinciale Staten

Ootmarsum, 20 september 2011. Geachte leden van Provinciale Staten Ootmarsum, 20 september 2011. Geachte leden van Provinciale Staten Recentelijk hebben de leden van de gemeenteraad van Enschede nadere stukken ontvangen m.b.t. de zoektocht naar een exploitant voor luchthaven

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Massale kap van monumentale bossen in Twente door Lechthavenbesleit

Massale kap van monumentale bossen in Twente door Lechthavenbesleit Van: Stichting Lonnekerberg StiL [mailto:stichtinglonnekerberg@gmail.com] Verzonden: vrijdag 14 maart 2014 7:11 Aan: Statengriffie; Wiggers, R (Renee) Onderwerp: Fwd: FW: Massale kap van monumentale bossen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 297 Besluit van 6 juli 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel IG van de Wet van 18 december 2008, houdende

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO GB-Update bouw Viking 1- Notagegevens Notanummer 2017-000942 Datum 12-06-2017 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Z. : 2 2 AUG 2011. Page 1 of3. Nanuru, MH. (Anna)

Z. : 2 2 AUG 2011. Page 1 of3. Nanuru, MH. (Anna) Page 1 of3 Nanuru, MH. (Anna) Van: ReneLeget 2 [wedoenwatwezeggen@gmail.com] Verzonden: zondag21 augustus2011 11:53 Aan: info@dinkelland.nl; gemeente@losser.nl;info@oldenzaal.nl; postbus CC: ReneLeget

Nadere informatie

e^verijssel Statenvoorstel nr. PS/2017/48 Samenvatting van het voorgestelde besluit provincie

e^verijssel Statenvoorstel nr. PS/2017/48 Samenvatting van het voorgestelde besluit provincie Statenvoorstel nr. PS/2017/48 Vaststelling Luchthavenbesluit Twente Airport Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 24.01.2017 2017/0017166 dhr. J. Schuring, tel. 06-83524935, J.Schurinq@overiissei.nl dhr. M.

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Grondoverdracht startschot voor gebiedsontwikkeling Volop ambities voor vliegveld Twente

Grondoverdracht startschot voor gebiedsontwikkeling Volop ambities voor vliegveld Twente 01.2011 Speciale uitgave: Kick-off gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Grondoverdracht startschot voor gebiedsontwikkeling Volop ambities voor vliegveld Twente Peter den Oudsten De gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL 5 MRT 2009

PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL 5 MRT 2009 Provinciale Staten van Overijssi PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL ont: - Routing 5 MRT 2009 a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie Speelgoedmuseum 1- Notagegevens Notanummer 2016-001568 Datum 15-09-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth. Hartogh Heys

Nadere informatie

Toelichting Luchthaven Oostende-Brugge. RESOC Brugge

Toelichting Luchthaven Oostende-Brugge. RESOC Brugge Toelichting Luchthaven Oostende-Brugge RESOC Brugge Beheershervorming Luchthaven Oostende-Brugge Inleiding Situering van de Luchthaven Oostende-Brugge LOM/LEM beheershervorming Aanleiding LOM-LEM De LOM-LEM

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN ONTWERP-LUCHTHAVENBESLUIT

VRAGEN EN ANTWOORDEN ONTWERP-LUCHTHAVENBESLUIT Aan de colleges van B&W en de Gemeenteraden van Eindhoven en de randgemeenten van Eindhoven Airport, aan gedeputeerden en provinciale staten Noord-Brabant Best/Veldhoven, 17 april 2014 Betreft: Opmerkingen

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Toets Economische Onderbouwing Luchthavenbesluit Twente

Toets Economische Onderbouwing Luchthavenbesluit Twente Toets Economische Onderbouwing Luchthavenbesluit Twente Definitief Op verzoek van: Ministerie van I&M, directie Luchtvaart Contactpersoon: december 2013 Inhoud 1 Achtergrond en doel. 1.1 Achtergrond 1

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten:

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten: RAADSVOORSTEL Onderwerp : Plan van Scholen 2010-2012 Raadsvergadering : 1 juli 2009 Politieke markt d.d.: 1 juli 2009 Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Swart Voorstelnummer : 179454 BenW-besluit

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD

Voorstel GEMEENTERAAD Voorstel GEMEENTERAAD Stuknummer Dienst 13185 Concernstaf/DSOB Programma Corsanummer Economische ontwikkeling In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gebiedsontwikkeling Luchthaven en omgeving

Nadere informatie

1. Waren de plannen van burgemeester Jorritsma vóór de presentatie van 9 januari jl. bij u bekend? Indien ja, sinds wanneer was u op de hoogte?

1. Waren de plannen van burgemeester Jorritsma vóór de presentatie van 9 januari jl. bij u bekend? Indien ja, sinds wanneer was u op de hoogte? Statenfractie CDA De heer M.N.R.C. Deryckere Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043

Nadere informatie

Employmentplan Vliegveld Twente

Employmentplan Vliegveld Twente Employmentplan Vliegveld Twente Exploitatiemaatschappij Vliegveld Twente B.V. 16-5-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 2. Begripskader en eerder onderzoek...3 2.1 Typen werkgelegenheid...4

Nadere informatie

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming.

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Huis van de Stad Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie

Uitkomsten Coalitieoverleg Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

Uitkomsten Coalitieoverleg Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente Uitkomsten Coalitieoverleg Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente Pagina 1 Aanleiding Op 16 december 2009 is in de Staten van Overijssel gesproken over de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. In de statenbehandeling

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Spoorverdubbeling Deventer-Olst 1- Notagegevens Notanummer 2016-000589 Datum 07-04-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO PvdA-Inzet rijksmiddelen en beleid bij strijd tegen kinderarmoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-000487 Datum 01-04-2017 Programma:

Nadere informatie

Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst

Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst Grubbenvorst, 11-3- 11 Betreft: Behandeling klacht Behoud de Parel Geachte commissie, Op 24 november 2009 hebben

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT APELDOORN PMA

POLITIEKE MARKT APELDOORN PMA Bespreekvoorstel POLITIEKE MARKT APELDOORN PMA Datum PMA 11 mei 2017 Raadsgriffie Onderwerp Verantwoordelijk voor voorstel Luchthavenbesluit Teuge Portefeuillehouder: J. Kruithof en D. Cziesso Ambtenaar:

Nadere informatie

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013 Luchthaven Twente Luchtzijdige Bereikbaarheid Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal 28 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Bestaande situatie 3. Ontwerp vliegprocedures & route 4. Vervolg 2 3 Aanleiding

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017

IceWorld Drenthe. Bevindingen review businesscase. 28 maart 2017 IceWorld Drenthe Bevindingen review businesscase Onze opdracht en aanpak Onze opdracht van provincie Drenthe 2 plannen ontvangen van 2 initiatiefnemers (uit Assen en Hoogeveen) Het plan voor Assen is vertrouwelijk

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij bericht van 26 februari 2015.

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij  bericht van 26 februari 2015. Besluit Kenmerk: 647129 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zwolse Omroep Organisatie als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zwolle en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV Focus

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Vereniging t is Over zonder Schie

Vereniging t is Over zonder Schie Vereniging t is Over zonder Schie Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. Mw. Ir. I.G.M. de Bondt Postbus 90602 2509 LP Den Haag Datum: 1 september 2013 Betreft: Uitspraak Raad van State Referentienr:

Nadere informatie

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 'voor de kwaliteit van de leefomgeving' Aan Provinciale Staten van Drenthe en Groningen Eelde, 15-11-2009 Betreft: Oplopende verliezen Luchthaven Eelde en perspectief

Nadere informatie

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen" Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090.

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake Karel de Grotelaan 6 Bergen Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090. Van: NedraLux B.V. [andre@nedralux.nl] Verzonden: donderdag 27 februari 2014 14:59 Aan: Bureau griffier Gemeente Bergen NH Onderwerp: Fwd: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen"

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Juridisch recht van de inwoners of morele plicht van de gemeente?

Juridisch recht van de inwoners of morele plicht van de gemeente? Secretariaat: 3 e Zandwijkje 6 7913 VP Hollandscheveld Telefoon: 0529 342159 E-mail: vriekie@planet.nl Aan de gemeenteraad van Hoogeveen (cc: college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen) Geachte

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Lijst Kelder-Kinderen in Armoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-001205 Datum 14-07-2017 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Nadere informatie

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013.

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Dit schrijven wordt zowel per brief en mail aan u verzonden. Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Inleiding Voor de raadsvergadering van 16 december 2013 staat op de agenda het vaststellen van

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RVO DS-Dreigend faillissement jeugdzorgaanbieder Intermetzo 1- Notagegevens Notanummer 2016-000777 Datum 06-05-2016 Programma: 09 Jeugd en

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

11 september 2001; de oorlog in Irak; de SARS epidemie; de fusie tussen Air France en de KLM; de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen.

11 september 2001; de oorlog in Irak; de SARS epidemie; de fusie tussen Air France en de KLM; de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen. Kan Schiphol de reizigers nog wel aan in 2020? Eric Kroes Directeur van Significance Hoeveel luchtreizigers zijn er op Schiphol te verwachten in 2020? Kan de luchthaven die aantallen nog wel aan? Levert

Nadere informatie

Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico

Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico Fout van CPB bij berekening remgeldeffect eigen risico Wynand van de Ven en Erik Schut Wederreactie op Douven en Mannaerts In ons artikel in TPEdigitaal (Van de Ven en Schut 2010) hebben wij uiteengezet

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Stichting Mooi Lochem

Stichting Mooi Lochem Stichting Mooi Lochem Voorheen Stichting Milieubeheer Oost-Lochem, sinds 1989 Hoorzitting 1/9/09 Toelichting zienswijze Voorlanden Geachte Voorzitter, Uitbreiding van de Stad Lochem met woningbouw en industrie,

Nadere informatie

Onderwerp Mededeling portefeuillehouder inzake bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg (T8113)

Onderwerp Mededeling portefeuillehouder inzake bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg (T8113) Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur Cluster SA Behandeld Ons kenmerk 2017/6959 Telefoon Uw kenmerk - Maastricht Bijlage(n) 2 Verzonden R.M.C. Luyten +31 43 389 71 93 10 oktober

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting Denekamp

Onderwijshuisvesting Denekamp Onderwijshuisvesting Denekamp Projectgroep Onderwijshuisvesting Denekamp VERSIE 01062017 DEF Inleiding Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport Samen Scholen 2030 vastgesteld. In dit rapport

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef:

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef: O IN.1112223 Aantekenen Raad van de Gemeente Oosterhout t.a.v. de fractievoorzitters Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Oosterhout, 17 juni 2011 Gemeente Oosterhout ontvangen streef: 2 1 JUN2011 * * BIL

Nadere informatie

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport

mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Mei 2006 06.171.05 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport 01-06-2006 06.171.05 pag. 0/15 Quick scan ruimtelijke effecten mogelijke ontwikkelingen Lelystad Airport Rapport

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Opdrachtgever: Vliegwiel Twente Maatschappij ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 juni 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam Watermanweg 44 3067 GG

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Toekomst Groningen Airport Eelde. Groningen, 24 oktober 2016

Informatiebijeenkomst Toekomst Groningen Airport Eelde. Groningen, 24 oktober 2016 Informatiebijeenkomst Toekomst Groningen Airport Eelde Groningen, 24 oktober 2016 Meer dan 25 jaar ervaring in de luchtvaartsector Van 1989 2001 gewerkt voor de Schiphol Groep Geeft leiding aan de implementatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Argumenten

Raadsvoorstel. Argumenten Argumenten Raadsvoorstel Onderwerp: Agenda voor Twente 2018-2022 Registratienummer: 640673 Voorstel: 1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente (2018-2022) onderschrijven.

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Trends in de luchtvaart 2 3 SWOT Lelystad Airport 2 4 Scenario s 5 5 Economische betekenis 5 6 Hoe nu verder? 7

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie