* 14 JAN 2013 ontv.: Nanuru, MH (Anna)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* 14 JAN 2013 ontv.: Nanuru, MH (Anna)"

Transcriptie

1 Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Urgentie: Wiggers, R (Renee) maandag 14 januari :56 Riele-Bodewes, CJ van (Christel) Stolk-Jorink, EHP (Eugenie) FW: Brief aan leden GS, Raden en bestuur WRD Brief PS en Raad doc Hoog Van: Nol Graas Verzonden: maandag 14 januari :11 Aan: Graas, Nol Sr CC: Wiggers, R (Renee); Onderwerp: Brief aan leden GS, Raden en bestuur WRD Urgentie: Hoog Allen, Wij verzoeken u bijgaande brief met spoed te doen toekomen aan de Statenleden van Overijssel, aan de raadsleden van uw gemeente en aan de bestuursleden van het Waterschap. Een bevestiging stellen wij zeer op prijs, Met dank en vriendelijke groeten, Nol Graas Voorzitter VOLT-Twente PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.? 5 Ä o f ö / ^ * 14 JAN 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.:

2 Ootmarsum, 14 januari 2013 Aan: Leden van Provinciale Staten van Overijssel Leden van de gemeenteraad van Enschede In afschrift aan de gemeenteraden van Dinkelland, Oldenzaal, Losser, Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente In afschrift aan het bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel Betreft: Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Geachte leden van Raad en Staten, Wij beseffen dat u overladen wordt door brieven en nota s. Toch hopen we dat u deze brief over luchthaven Twente - zult lezen. Het proces loopt al meer dan tien jaar en velen van u zullen minder lang bij dit dossier betrokken zijn. De informatie van B&W of GS is daarbij voor u leidend. Die informatie blijkt - achteraf - niet altijd correct, zie bijv. Enkele uitspraken van bestuurders in het verleden in bijlage 1. Op 4 december 2011 bleek dat de markt niet geïnteresseerd is in de ontwikkeling van een burgerluchthaven. Geen van de drie gekwalificeerde partijen heeft een aanbieding gedaan. Een oud-directeur van Schiphol vertelde zaterdag jl. in Tubantia dat NV Luchthaven Schiphol een aantal jaren geleden intern al tot de conclusie kwam dat de luchthaven Twente niet interessant was. Het bedrijf acht de beoogde 1,2 miljoen passagiers in 2030 als weinig realistisch, maar zelfs als dat aantal gehaald wordt is het commercieel nog niet interessant. Voorts zegt hij dat dit interne onderzoek mede op verzoek van de regionale bestuursleden geheim is gehouden. Een ernstig probleem De conclusie van Schiphol kan de bestuurders niet verrast hebben. Uit de rapporten die het bestuur zelf liet opstellen kwam ook een zeer somber beeld. De Universiteit Twente, de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam en onafhankelijke luchtvaartdeskundigen hebben dezelfde argumenten genoemd. Hoe daarmee werd omgegaan, is nader toegelicht in bijlage 2 en bijlage 3. De vraag rijst waarom een riskant en vele miljoenen kostend aanbestedingsproces is gestart in de wetenschap dat de kans op succes minimaal zou zijn. Alles wijst erop, dat Twente te maken heeft met een ernstig bestuurlijk probleem: de ambitie blijkt sterker dan de realiteitszin. Naar een oplossing Het is uiteraard aan de politiek om te besturen en het bestuur te controleren. De deskundigheid daarvoor is thans echter meer dan vroeger ook aanwezig in de burgerij. De lering die uit het luchthavenproces moet worden getrokken is ons inziens dat in het vervolg gewaarborgd wordt dat geluiden van betrokken maatschappelijke organisaties en deskundigen serieus en in de openbaarheid worden meegenomen in het beleidsproces. De huidige situatie leidt ons inziens tot de volgende gedachtegang: Het plan voor een luchthaven dient nu definitief beëindigd te worden. De kosten hiervoor moeten geminimaliseerd worden.

3 Er dient een moratorium te komen op de totale gebiedsontwikkeling: alle andere ontwikkeling van de deelgebieden moeten nu worden stilgelegd tot een andere invulling politiek goedgekeurd is, opdat deze ontwikkelingen niet de nieuwe koers hinderen of onmogelijk maken. Het beheer en de verhuur gaat wel gewoon door. Er dient met spoed gestart te worden met een serieuze uitwerking van een andere invulling. Bij de planontwikkeling dienen de maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid een substantiële rol krijgen. Alternatief plan Burgers en maatschappelijke instellingen in Twente hebben als alternatief in 2008 een voorstel ingediend onder de naam De Twentse Basis. Daarbij heeft net als bij de plannen voor de luchthaven de werkgelegenheidsdoelstelling voorop gestaan. KPMG beoordeelde delen van dit plan als kansrijk. In het rapport Vliegwiel voor Twente van VTM kwam een alternatief plan (met delen van De Twentse Basis) er zelfs beter uit dan het plan met een vliegveld. Later draaide dat om en scoorde het vliegveldplan beter. Het is voor de kritische volgers volstrekt helder dat het alternatief nooit een serieuze kans is geboden. Zie bijlage 4. Wij pleiten ervoor om dit concept nu leidend te maken in het vervolgproces. Het is van belang om te benadrukken dat de Twentse Basis geen dichtgetimmerd plan is, maar een open concept waarin ruimte wordt gelaten voor toekomstige invulling. De uitgangspunten zijn echter wel helder: 1. Het terrein wordt niet verder opgedeeld maar ontwikkeld als één gebied, zodat de kwaliteit van zowel de inrichting, de gebouwen als de beoogde economische functies gewaarborgd worden; 2. De landschappelijke waarden zijn richtinggevend voor de soort van activiteiten die in het gebied worden ontwikkeld. Omgekeerd versterken deze activiteiten de landschappelijke waarden. Samenwerking met FMO FMO heeft voorgesteld samen met de bestuurders van Enschede en de provincie de mogelijkheden te onderzoeken om de luchthaven FMO uit te bouwen tot een gateway voor Twente. Aanvaard deze uitgestoken hand. Daarmee kan een van de bestuurlijke ambities voor Twente alsnog gedeeltelijk worden gerealiseerd. Wij verzoeken u dringend, in het belang van Twente, de fixatie op de plannen voor de luchthaven nu definitief op te geven en de overstap te maken in bovengenoemde richting. Hoogachtend, Ir. A.J.G.A. (Nol) Graas Voorzitter VOLT Twente Bijlage 1: Enkele uitspraken van bestuurders in het verleden Bijlage 2. Informatie van het bestuur aan Raad en Staten Bijlage 3: Meningen van deskundigen Bijlage 4: Het alternatief en waarom is dit het niet geworden

4 Bijlage 1: Enkele uitspraken van bestuurders uit het verleden 19 maart 2007: Gedeputeerde Rietkerk op discussieavond te Oldenzaa1 (Youtube ): Als er geen exploitant is op 1 januari 2008 is het einde oefening, zo heb ik dat in de Staten gezegd en dat herhaal ik hier ook. 15 november 2008: Burgemeester Den Oudsten in Tubantia: Het lijkt me een optimistische gedachte dat we komende zomer al vanuit Twente naar de Algarve kunnen vliegen, maar de zomer van 2010 lijkt me haalbaar. 1 juli 2009: Wethouder Helder in Tubantia: Twente kan weer vliegen vanaf december 2009: Gedeputeerde Klaasen voor RTV Oost: "Als het voorstel van het college het niet haalt ( ) dan neemt het Rijk haar verantwoordelijkheid om op enig moment te gaan vliegen onder condities die zij bepalen. De verslaggever van TV-Oost vat de uitspraak van Klaasen in 'In de wandelgangen' van 3 december alsvolgt samen: "Dat betekent dus dat wij in de regio kunnen kiezen voor een vliegveld of een vliegveld". 1 december 2010: Tubantia, ter gelegenheid van de overdracht van de grond: De verwachting bij de gemeente en de provincie is dat er medio 2012 een overeenkomst kan worden gesloten met een exploitant.

5 Bijlage 2: Informatie van het bestuur aan Raad en Staten De uitleg van het bestuur van de beschikbare gegevens roept zeer veel vragen op. Hierna volgen enkele voorbeelden. Luchthaven als reële optie? Het bureau L.E.K. Consulting International Ltd liet in het Marktonderzoek Commerciële Burgerluchthaven (Onder regie van VTM uit 2008 ten behoeve van het Rapport een Vliegwiel voor Twente) niets aan duidelijkheid te wensen over: Overall this study indicates that it is unlikely that a viable and sustainable commercial operation could be developed at Twente, due to the relatively high levels of nearby airport competition and the relatively low levels of nearby demand for air travel. This conclusion is reinforced by the fact that the cost and revenue assumptions bases on prior work may be at the optimistic end of the spectrum. Van dit rapport werd aanvankelijk alleen de Executive Summary openbaar gemaakt. Het rapport zelf werd niet vrijgegeven, omdat het marktgevoelige informatie zou bevatten. Toen de redactie van Zembla dreigde openbaarmaking af te dwingen middels een Wob procedure werd het rapport alsnog vrijgegeven. Na lezing van het rapport werd niet duidelijk welke marktgevoelige informatie publicatie van het rapport aanvankelijk in de weg stond. VMT maakte het rapport openbaar op zijn website. Daarbij werd door VTM een toelichting gegeven waarin de indruk werd gewekt dat het L.E.K. rapport toch nog kansen zag voor een commerciële luchthaven. VTM baseert die conclusie vermoedelijk op een scenario, beschreven in het L.E.K. rapport waarin uitgegaan wordt van een luchthaven met minimale investeringen, een capaciteit voor 1 mln passagiers en een exploitatiemaatschappij die genoegen neemt met een minimaal rendement. In het L.E.K. rapport wordt daarbij op blz. 40 de aantekening gemaakt, dat deze combinatie van veronderstellingen niet realistisch is. Daarmee wordt deze variant door het L.E.K. rapport buiten de werkelijkheid geplaatst. VTM haalt de variant echter weer binnen als een realistisch alternatief. Mogelijk heeft VTM het rapport niet willen vrijgeven omdat dan aan het licht zou kunnen komen dat een verkeerde conclusie getrokken is uit het rapport. VTM gaf vervolgens aan twee adviseurs uit de luchtvaartwereld, Del Canho & Engelfriet, opdracht om onderzoek te doen naar een kansrijk concept voor een Multifunctionele luchthaven. Het gaat dan om het toevoegen van functies om de luchthaven rendabel te maken zoals industrie en leisure. Naast deze toegevoegde functies, komen deze onderzoekers met grotere catchment area s (gebied waarbinnen de reisafstand/tijd voor passagiers bepalend is voor de keuze van een luchthaven) op een inschatting van tussen en 1,2 miljoen passagiers in 2030 ( met aanzienlijke onzekerheidsmarges ). Del Canho & Engelfriet geven daarbij aan dat een integrale businesscase dient hiervoor nog uitgewerkt te worden. Deze integrale businesscase voor de Multifunctionele luchthaven is echter niet gemaakt. Er werd volstaan met een grondexploitatie.

6 Hierna heeft VTM verder laten rekenen met de gewenste prognose van 1,2 miljoen passagiers met een doorkijk naar 2,4 miljoen, welke in alle baten is doorberekend (werkgelegenheid, reistijdeffect, parkeergeld, etc.). Bij vragen hierover verklaarde VTM dat ze dit deed omdat er met deskundigen gesproken is en zij deze prognose haalbaar achtten. Tenslotte heeft VOLT-Twente in 2010 het bureau SEO te Amsterdam gevraagd om een second opinion op te stellen over de te verwachten passagiers aantallen. Dit bureau is onder andere betrokken bij studies, marktanalyses, prognoses van luchtvaart en luchthavens, onder meer die van Schiphol. Hierbij waren de cijfers: passagiers, wellicht maximaal De werkgelegenheidscijfers Ook de interpretatie van de werkgelegenheidscijfers is beneden peil. In juli 2009 verschijnt het rapport Structuurvisies Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Het rapport is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de besturen van Enschede en de provincie Overijssel. In dit rapport wordt op blz. 148 een tabel uit het Ecorys rapport overgenomen, het Ecorys rapport wordt als bron vermeld, maar de titel van de tabel en het hoofdje van de linker kolom worden veranderd waardoor de betekenis totaal verandert. De leden van de gemeenteraad en van Provinciale Staten lezen nu dat het plan voor de gebiedsontwikkeling met luchthaven niet 810 banen oplevert, zoals in het Ecorys rapport is te lezen, maar liefst 2770 nieuwe banen! Het cijfer van is onrealistisch. Zo heeft Stratagem Strategic en Ecorys ook onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid van Eindhoven Airport in 2007; toen waren aldaar 1,1 miljoen passagiers en de totale directe en indirecte werkgelegenheid bedroeg ca. 600 fte. Deze verdraaiing van de cijfers is wel door betrokken deskundigen naar voren gebracht, maar dit heeft niet geleid dat deze misleidende informatie werd gecorrigeerd. Integendeel, het getal van nieuwe banen kon ongehinderd circuleren in de media, zelfs recent nog.

7 Bijlage 3: Meningen van deskundigen Vanuit wetenschappelijke hoek is een indrukwekkende hoeveelheid kritiek gekomen op alle gemaakte plannen. Veel onafhankelijke (luchtvaart-) deskundigen (let wel, persoonlijk vaak grote luchtvaartfans) hebben zich tegen het luchthavenplan uitgesproken. Deze informatie is blijkbaar niet op waarde geschat. Het Ruimtelijk Planbureau, gaf reeds in april 2007, op een congres voor regionale luchtvaart, aan dat Twente weinig kans heeft als burgerluchthaven. Daar werd ook bekend dat het bedrijfsleven weinig behoefte heeft zich op of rond de luchthaven in Enschede te vestigen. Bedrijven kiezen liever voor Maastricht of Eindhoven. Ook is de grensregio niet zo druk bevolkt dat naast Münster ook in Enschede een luchthaven rendabel is Prof. De Wit (UvA) en prof. Koopmans (VU), zetten grote vraagtekens bij onder meer de berekening van passagiersaantallen, de concurrentie met FMO en de berekening van de arbeidsmarktbaten. Zij concluderen: Wie op basis van deze onderzoeken besluiten durft te nemen, moet over bijzondere gaven beschikken om te kunnen weten waarover hij besluit. Het lijkt op een landing zonder instrumenten in dikke mist. En dan kom je soms hard neer. (Volkskrant 9 december 2009). Dr. Heerkens (UT), stelt dat de rentabiliteit onvoldoende is onderbouwd, met name vanwege de onderschatte concurrentiestrijd met FMO en de invloed van de luchtroutestructuur van Nederland en westelijk Duitsland op de bereikbaarheid en economische activiteit in Twente. ( Academische reflecties IBR, 2009). Prof. dr. Roos (emeritus hoogleraar, Erasmus Universiteit), geeft aan dat een luchthaven hoe dan ook nachtvluchten nodig heeft (hetgeen binnen de huidige plannen ontoelaatbaar is ), en ook nog honderden miljoenen euro s overheidsgeld. En zelfs als aan deze randvoorwaarden is voldaan, is er niet meer dan een kans dat de luchthaven succesvol wordt. Roos vindt niettemin dat een luchthaven voor Twente voordelig kan zijn, omdat hij er vanuit gaat dat het rijk zal bijdragen in de financiering: een renderend vliegveld is niet erg reëel, maar Twente moet zich verzekeren van de financiën. (Tubantia, 3 januari 2009). Prof. dr. A. Heertje (emeritus hoogleraar UvA): Men gaat uit van verkeerde veronderstellingen en hanteert wegingen die puur willekeurig zijn. Hij adviseert het onderzoek van VTM grondig door het Centraal Planbureau te laten onderzoeken; Dan verdwijnt het rapport vermoedelijk snel in de prullenmand. (Tubantia, 26 augustus 2009). Dr. T. v.d. Burg (UT) heeft zware kritiek op de economische berekeningen: VTM is aantoonbaar incompetent. ( Academische reflecties IBR. 2009).

8 Bijlage 4: Het alternatief en waarom is dit het niet geworden Er zijn door buitenstaanders diverse plannen opgesteld, en soms in vergaande mate ontwikkeld, als alternatief voor een luchthaven. De bekendste is het plan van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (SAVT) met de naam De Twentse Basis (DTB) waarvan een deel ook onder de naam Care and Cure bekend staat. Voor dit DTB concept is door SAVT wel een businesscase laten maken.. In opdracht van PS diende dit alternatieve concept ook goed onderzocht te worden. Maar het is duidelijk dat dit nooit serieus ter hand is genomen. Ecorys, het bureau dat voor VTM de Kosten Baten Analyses (KBA) heeft opgesteld, legt voor het niet volledig meenemen van DTB nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij VTM: Voor Care and Cure is door VTM een exploitatieschatting gemaakt (.) Deze exploitatie is niet door ECORYS getoetst ( ). (KBA pag. 46) Aan de KBA gaat een studie vooraf naar de commerciële/financiële haalbaarheid van de exploitatie van het plan met een luchthaven of een zorgconcept. Hiertoe dienen businesscases, uitgevoerd door VTM zelf. (http://www.mejudice.nl/node/330) Zoals bekend is het DTB concept nooit integraal beoordeeld, en is er nooit een integrale businesscase gemaakt door VTM. Er is dan ook fundamentele kritiek op de wijze waarop VTM het plan zonder vliegveld heeft uitgewerkt. Dan gaat het erom dat bij het vliegveldplan het plan is doorontwikkeld en bij het plan zonder vliegveld niet. KPMG constateerde bijv. dat delen van het Care en Cure plan uitgewerkt kunnen worden: een mogelijk interessante propositie. Als deze aanzetten waren uitgewerkt was een goed onderbouwd alternatief ontstaan, met gelijkwaardige of betere uitkomsten dan in de kentallen KBA van Ecorys met de exploitatieschatting van VTM. De (commerciële) gezondheidsmarkt is immers een grote groeimarkt en sinds 2005 is de toerismesector in Twente sterk gegroeid. Door het niet serieus uitwerken van het alternatief plan zonder luchthaven en het DTB concept, was er ook geen aanname van het aantal gebruikers uit de regio in die plannen opgenomen, waardoor diverse economische gevolgen niet in beeld zijn gebracht, zoals reistijdeffecten. Deze zijn in het alternatief op 0 gezet en bij het plan voor de luchthaven op 15,2 miljoen per jaar. Alleen al deze aannamen waren doorslaggevend in het voordeel van een vliegveld. Als bij beide plannen het reistijdeffect op 0 werd gezet scoorde het alternatieve plan 50% beter dan een luchthaven (!). Onontkoombaar is de conclusie dat vanaf het begin het plan met een vliegveld moest overblijven. Overijssels gedeputeerde en (tijdelijk) portefeuillehouder Job Klaasen heeft dit publiekelijk erkend dat een alternatief geen serieuze optie was. (TV-Oost, 3 december. In de wandelgangen ). Prof. dr. Mol (UT en PvdA gemeenteraadslid Enschede) heeft scherpe kritiek op de kosten-baten analyse, daar deze alleen op kentallen is uitgevoerd, en met name ook op het feit dat de alternatieve plannen niet zijn uitgewerkt zoals dat bij het vliegveldplan wel is gedaan. Zijn conclusie is dan ook hard: misleidend. ( Academische reflecties IBR, 2009).

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek

Rapportage onderzoek Rapportage onderzoek Gemeente Albrandswaard Datum 3 januari 2014 Aan Gemeenteraad Albrandswaard Van P. Werkman, directeur Inhoudsopgave 1. BING 3 2. Aanleiding en doel van de opdracht 3 3. Door BING verrichte

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Wob-verzoek Air Holland

Wob-verzoek Air Holland Wob-verzoek Air Holland 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 Datum & Kenmerk 9.02.2004 10.02.2004 DGL/04.U00753 10.02.2004 DGL/04.U00752 29.01.2004 DGL/04.U00730 23.01.2004 04.000207 04.09.2003 03.U01494

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 283 Onderzoek naar infrastructuurprojecten Nr. 9 HET PROJECT ZUIDERZEELIJN: TOETSING MET TERUGWER- KENDE KRACHT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Reactie NAM op OvV-rapport

Reactie NAM op OvV-rapport Assen, 21 april 2015 Reactie NAM op OvV-rapport Op 18 februari jongstleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport Aardbevingsrisico s in Groningen gepubliceerd. Twee van de aanbevelingen

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen,

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld.

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld. De wijkvereniging van de Stevenshof Leiden, 24 februari 2015 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: Beroepsschrift Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute

Nadere informatie

1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december 2008. 4 Ingekomen stukken.

1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring van de notulen van de raadsvergadering van 17 december 2008. 4 Ingekomen stukken. NOTULEN van het verhandelde in de openbare raadsvergadering, gehouden ten raadhuize op woensdag 18 februari 09 om 19.00 uur. Nr: 09it00097 A G E N D A : 1 Opening 2 Vaststelling van de raadsagenda 3 Goedkeuring

Nadere informatie