* 14 JAN 2013 ontv.: Nanuru, MH (Anna)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* 14 JAN 2013 ontv.: Nanuru, MH (Anna)"

Transcriptie

1 Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Urgentie: Wiggers, R (Renee) maandag 14 januari :56 Riele-Bodewes, CJ van (Christel) Stolk-Jorink, EHP (Eugenie) FW: Brief aan leden GS, Raden en bestuur WRD Brief PS en Raad doc Hoog Van: Nol Graas Verzonden: maandag 14 januari :11 Aan: Graas, Nol Sr CC: Wiggers, R (Renee); Onderwerp: Brief aan leden GS, Raden en bestuur WRD Urgentie: Hoog Allen, Wij verzoeken u bijgaande brief met spoed te doen toekomen aan de Statenleden van Overijssel, aan de raadsleden van uw gemeente en aan de bestuursleden van het Waterschap. Een bevestiging stellen wij zeer op prijs, Met dank en vriendelijke groeten, Nol Graas Voorzitter VOLT-Twente PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.? 5 Ä o f ö / ^ * 14 JAN 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.:

2 Ootmarsum, 14 januari 2013 Aan: Leden van Provinciale Staten van Overijssel Leden van de gemeenteraad van Enschede In afschrift aan de gemeenteraden van Dinkelland, Oldenzaal, Losser, Hengelo, Haaksbergen en Hof van Twente In afschrift aan het bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel Betreft: Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Geachte leden van Raad en Staten, Wij beseffen dat u overladen wordt door brieven en nota s. Toch hopen we dat u deze brief over luchthaven Twente - zult lezen. Het proces loopt al meer dan tien jaar en velen van u zullen minder lang bij dit dossier betrokken zijn. De informatie van B&W of GS is daarbij voor u leidend. Die informatie blijkt - achteraf - niet altijd correct, zie bijv. Enkele uitspraken van bestuurders in het verleden in bijlage 1. Op 4 december 2011 bleek dat de markt niet geïnteresseerd is in de ontwikkeling van een burgerluchthaven. Geen van de drie gekwalificeerde partijen heeft een aanbieding gedaan. Een oud-directeur van Schiphol vertelde zaterdag jl. in Tubantia dat NV Luchthaven Schiphol een aantal jaren geleden intern al tot de conclusie kwam dat de luchthaven Twente niet interessant was. Het bedrijf acht de beoogde 1,2 miljoen passagiers in 2030 als weinig realistisch, maar zelfs als dat aantal gehaald wordt is het commercieel nog niet interessant. Voorts zegt hij dat dit interne onderzoek mede op verzoek van de regionale bestuursleden geheim is gehouden. Een ernstig probleem De conclusie van Schiphol kan de bestuurders niet verrast hebben. Uit de rapporten die het bestuur zelf liet opstellen kwam ook een zeer somber beeld. De Universiteit Twente, de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam en onafhankelijke luchtvaartdeskundigen hebben dezelfde argumenten genoemd. Hoe daarmee werd omgegaan, is nader toegelicht in bijlage 2 en bijlage 3. De vraag rijst waarom een riskant en vele miljoenen kostend aanbestedingsproces is gestart in de wetenschap dat de kans op succes minimaal zou zijn. Alles wijst erop, dat Twente te maken heeft met een ernstig bestuurlijk probleem: de ambitie blijkt sterker dan de realiteitszin. Naar een oplossing Het is uiteraard aan de politiek om te besturen en het bestuur te controleren. De deskundigheid daarvoor is thans echter meer dan vroeger ook aanwezig in de burgerij. De lering die uit het luchthavenproces moet worden getrokken is ons inziens dat in het vervolg gewaarborgd wordt dat geluiden van betrokken maatschappelijke organisaties en deskundigen serieus en in de openbaarheid worden meegenomen in het beleidsproces. De huidige situatie leidt ons inziens tot de volgende gedachtegang: Het plan voor een luchthaven dient nu definitief beëindigd te worden. De kosten hiervoor moeten geminimaliseerd worden.

3 Er dient een moratorium te komen op de totale gebiedsontwikkeling: alle andere ontwikkeling van de deelgebieden moeten nu worden stilgelegd tot een andere invulling politiek goedgekeurd is, opdat deze ontwikkelingen niet de nieuwe koers hinderen of onmogelijk maken. Het beheer en de verhuur gaat wel gewoon door. Er dient met spoed gestart te worden met een serieuze uitwerking van een andere invulling. Bij de planontwikkeling dienen de maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid een substantiële rol krijgen. Alternatief plan Burgers en maatschappelijke instellingen in Twente hebben als alternatief in 2008 een voorstel ingediend onder de naam De Twentse Basis. Daarbij heeft net als bij de plannen voor de luchthaven de werkgelegenheidsdoelstelling voorop gestaan. KPMG beoordeelde delen van dit plan als kansrijk. In het rapport Vliegwiel voor Twente van VTM kwam een alternatief plan (met delen van De Twentse Basis) er zelfs beter uit dan het plan met een vliegveld. Later draaide dat om en scoorde het vliegveldplan beter. Het is voor de kritische volgers volstrekt helder dat het alternatief nooit een serieuze kans is geboden. Zie bijlage 4. Wij pleiten ervoor om dit concept nu leidend te maken in het vervolgproces. Het is van belang om te benadrukken dat de Twentse Basis geen dichtgetimmerd plan is, maar een open concept waarin ruimte wordt gelaten voor toekomstige invulling. De uitgangspunten zijn echter wel helder: 1. Het terrein wordt niet verder opgedeeld maar ontwikkeld als één gebied, zodat de kwaliteit van zowel de inrichting, de gebouwen als de beoogde economische functies gewaarborgd worden; 2. De landschappelijke waarden zijn richtinggevend voor de soort van activiteiten die in het gebied worden ontwikkeld. Omgekeerd versterken deze activiteiten de landschappelijke waarden. Samenwerking met FMO FMO heeft voorgesteld samen met de bestuurders van Enschede en de provincie de mogelijkheden te onderzoeken om de luchthaven FMO uit te bouwen tot een gateway voor Twente. Aanvaard deze uitgestoken hand. Daarmee kan een van de bestuurlijke ambities voor Twente alsnog gedeeltelijk worden gerealiseerd. Wij verzoeken u dringend, in het belang van Twente, de fixatie op de plannen voor de luchthaven nu definitief op te geven en de overstap te maken in bovengenoemde richting. Hoogachtend, Ir. A.J.G.A. (Nol) Graas Voorzitter VOLT Twente Bijlage 1: Enkele uitspraken van bestuurders in het verleden Bijlage 2. Informatie van het bestuur aan Raad en Staten Bijlage 3: Meningen van deskundigen Bijlage 4: Het alternatief en waarom is dit het niet geworden

4 Bijlage 1: Enkele uitspraken van bestuurders uit het verleden 19 maart 2007: Gedeputeerde Rietkerk op discussieavond te Oldenzaa1 (Youtube ): Als er geen exploitant is op 1 januari 2008 is het einde oefening, zo heb ik dat in de Staten gezegd en dat herhaal ik hier ook. 15 november 2008: Burgemeester Den Oudsten in Tubantia: Het lijkt me een optimistische gedachte dat we komende zomer al vanuit Twente naar de Algarve kunnen vliegen, maar de zomer van 2010 lijkt me haalbaar. 1 juli 2009: Wethouder Helder in Tubantia: Twente kan weer vliegen vanaf december 2009: Gedeputeerde Klaasen voor RTV Oost: "Als het voorstel van het college het niet haalt ( ) dan neemt het Rijk haar verantwoordelijkheid om op enig moment te gaan vliegen onder condities die zij bepalen. De verslaggever van TV-Oost vat de uitspraak van Klaasen in 'In de wandelgangen' van 3 december alsvolgt samen: "Dat betekent dus dat wij in de regio kunnen kiezen voor een vliegveld of een vliegveld". 1 december 2010: Tubantia, ter gelegenheid van de overdracht van de grond: De verwachting bij de gemeente en de provincie is dat er medio 2012 een overeenkomst kan worden gesloten met een exploitant.

5 Bijlage 2: Informatie van het bestuur aan Raad en Staten De uitleg van het bestuur van de beschikbare gegevens roept zeer veel vragen op. Hierna volgen enkele voorbeelden. Luchthaven als reële optie? Het bureau L.E.K. Consulting International Ltd liet in het Marktonderzoek Commerciële Burgerluchthaven (Onder regie van VTM uit 2008 ten behoeve van het Rapport een Vliegwiel voor Twente) niets aan duidelijkheid te wensen over: Overall this study indicates that it is unlikely that a viable and sustainable commercial operation could be developed at Twente, due to the relatively high levels of nearby airport competition and the relatively low levels of nearby demand for air travel. This conclusion is reinforced by the fact that the cost and revenue assumptions bases on prior work may be at the optimistic end of the spectrum. Van dit rapport werd aanvankelijk alleen de Executive Summary openbaar gemaakt. Het rapport zelf werd niet vrijgegeven, omdat het marktgevoelige informatie zou bevatten. Toen de redactie van Zembla dreigde openbaarmaking af te dwingen middels een Wob procedure werd het rapport alsnog vrijgegeven. Na lezing van het rapport werd niet duidelijk welke marktgevoelige informatie publicatie van het rapport aanvankelijk in de weg stond. VMT maakte het rapport openbaar op zijn website. Daarbij werd door VTM een toelichting gegeven waarin de indruk werd gewekt dat het L.E.K. rapport toch nog kansen zag voor een commerciële luchthaven. VTM baseert die conclusie vermoedelijk op een scenario, beschreven in het L.E.K. rapport waarin uitgegaan wordt van een luchthaven met minimale investeringen, een capaciteit voor 1 mln passagiers en een exploitatiemaatschappij die genoegen neemt met een minimaal rendement. In het L.E.K. rapport wordt daarbij op blz. 40 de aantekening gemaakt, dat deze combinatie van veronderstellingen niet realistisch is. Daarmee wordt deze variant door het L.E.K. rapport buiten de werkelijkheid geplaatst. VTM haalt de variant echter weer binnen als een realistisch alternatief. Mogelijk heeft VTM het rapport niet willen vrijgeven omdat dan aan het licht zou kunnen komen dat een verkeerde conclusie getrokken is uit het rapport. VTM gaf vervolgens aan twee adviseurs uit de luchtvaartwereld, Del Canho & Engelfriet, opdracht om onderzoek te doen naar een kansrijk concept voor een Multifunctionele luchthaven. Het gaat dan om het toevoegen van functies om de luchthaven rendabel te maken zoals industrie en leisure. Naast deze toegevoegde functies, komen deze onderzoekers met grotere catchment area s (gebied waarbinnen de reisafstand/tijd voor passagiers bepalend is voor de keuze van een luchthaven) op een inschatting van tussen en 1,2 miljoen passagiers in 2030 ( met aanzienlijke onzekerheidsmarges ). Del Canho & Engelfriet geven daarbij aan dat een integrale businesscase dient hiervoor nog uitgewerkt te worden. Deze integrale businesscase voor de Multifunctionele luchthaven is echter niet gemaakt. Er werd volstaan met een grondexploitatie.

6 Hierna heeft VTM verder laten rekenen met de gewenste prognose van 1,2 miljoen passagiers met een doorkijk naar 2,4 miljoen, welke in alle baten is doorberekend (werkgelegenheid, reistijdeffect, parkeergeld, etc.). Bij vragen hierover verklaarde VTM dat ze dit deed omdat er met deskundigen gesproken is en zij deze prognose haalbaar achtten. Tenslotte heeft VOLT-Twente in 2010 het bureau SEO te Amsterdam gevraagd om een second opinion op te stellen over de te verwachten passagiers aantallen. Dit bureau is onder andere betrokken bij studies, marktanalyses, prognoses van luchtvaart en luchthavens, onder meer die van Schiphol. Hierbij waren de cijfers: passagiers, wellicht maximaal De werkgelegenheidscijfers Ook de interpretatie van de werkgelegenheidscijfers is beneden peil. In juli 2009 verschijnt het rapport Structuurvisies Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Het rapport is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de besturen van Enschede en de provincie Overijssel. In dit rapport wordt op blz. 148 een tabel uit het Ecorys rapport overgenomen, het Ecorys rapport wordt als bron vermeld, maar de titel van de tabel en het hoofdje van de linker kolom worden veranderd waardoor de betekenis totaal verandert. De leden van de gemeenteraad en van Provinciale Staten lezen nu dat het plan voor de gebiedsontwikkeling met luchthaven niet 810 banen oplevert, zoals in het Ecorys rapport is te lezen, maar liefst 2770 nieuwe banen! Het cijfer van is onrealistisch. Zo heeft Stratagem Strategic en Ecorys ook onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid van Eindhoven Airport in 2007; toen waren aldaar 1,1 miljoen passagiers en de totale directe en indirecte werkgelegenheid bedroeg ca. 600 fte. Deze verdraaiing van de cijfers is wel door betrokken deskundigen naar voren gebracht, maar dit heeft niet geleid dat deze misleidende informatie werd gecorrigeerd. Integendeel, het getal van nieuwe banen kon ongehinderd circuleren in de media, zelfs recent nog.

7 Bijlage 3: Meningen van deskundigen Vanuit wetenschappelijke hoek is een indrukwekkende hoeveelheid kritiek gekomen op alle gemaakte plannen. Veel onafhankelijke (luchtvaart-) deskundigen (let wel, persoonlijk vaak grote luchtvaartfans) hebben zich tegen het luchthavenplan uitgesproken. Deze informatie is blijkbaar niet op waarde geschat. Het Ruimtelijk Planbureau, gaf reeds in april 2007, op een congres voor regionale luchtvaart, aan dat Twente weinig kans heeft als burgerluchthaven. Daar werd ook bekend dat het bedrijfsleven weinig behoefte heeft zich op of rond de luchthaven in Enschede te vestigen. Bedrijven kiezen liever voor Maastricht of Eindhoven. Ook is de grensregio niet zo druk bevolkt dat naast Münster ook in Enschede een luchthaven rendabel is Prof. De Wit (UvA) en prof. Koopmans (VU), zetten grote vraagtekens bij onder meer de berekening van passagiersaantallen, de concurrentie met FMO en de berekening van de arbeidsmarktbaten. Zij concluderen: Wie op basis van deze onderzoeken besluiten durft te nemen, moet over bijzondere gaven beschikken om te kunnen weten waarover hij besluit. Het lijkt op een landing zonder instrumenten in dikke mist. En dan kom je soms hard neer. (Volkskrant 9 december 2009). Dr. Heerkens (UT), stelt dat de rentabiliteit onvoldoende is onderbouwd, met name vanwege de onderschatte concurrentiestrijd met FMO en de invloed van de luchtroutestructuur van Nederland en westelijk Duitsland op de bereikbaarheid en economische activiteit in Twente. ( Academische reflecties IBR, 2009). Prof. dr. Roos (emeritus hoogleraar, Erasmus Universiteit), geeft aan dat een luchthaven hoe dan ook nachtvluchten nodig heeft (hetgeen binnen de huidige plannen ontoelaatbaar is ), en ook nog honderden miljoenen euro s overheidsgeld. En zelfs als aan deze randvoorwaarden is voldaan, is er niet meer dan een kans dat de luchthaven succesvol wordt. Roos vindt niettemin dat een luchthaven voor Twente voordelig kan zijn, omdat hij er vanuit gaat dat het rijk zal bijdragen in de financiering: een renderend vliegveld is niet erg reëel, maar Twente moet zich verzekeren van de financiën. (Tubantia, 3 januari 2009). Prof. dr. A. Heertje (emeritus hoogleraar UvA): Men gaat uit van verkeerde veronderstellingen en hanteert wegingen die puur willekeurig zijn. Hij adviseert het onderzoek van VTM grondig door het Centraal Planbureau te laten onderzoeken; Dan verdwijnt het rapport vermoedelijk snel in de prullenmand. (Tubantia, 26 augustus 2009). Dr. T. v.d. Burg (UT) heeft zware kritiek op de economische berekeningen: VTM is aantoonbaar incompetent. ( Academische reflecties IBR. 2009).

8 Bijlage 4: Het alternatief en waarom is dit het niet geworden Er zijn door buitenstaanders diverse plannen opgesteld, en soms in vergaande mate ontwikkeld, als alternatief voor een luchthaven. De bekendste is het plan van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (SAVT) met de naam De Twentse Basis (DTB) waarvan een deel ook onder de naam Care and Cure bekend staat. Voor dit DTB concept is door SAVT wel een businesscase laten maken.. In opdracht van PS diende dit alternatieve concept ook goed onderzocht te worden. Maar het is duidelijk dat dit nooit serieus ter hand is genomen. Ecorys, het bureau dat voor VTM de Kosten Baten Analyses (KBA) heeft opgesteld, legt voor het niet volledig meenemen van DTB nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij VTM: Voor Care and Cure is door VTM een exploitatieschatting gemaakt (.) Deze exploitatie is niet door ECORYS getoetst ( ). (KBA pag. 46) Aan de KBA gaat een studie vooraf naar de commerciële/financiële haalbaarheid van de exploitatie van het plan met een luchthaven of een zorgconcept. Hiertoe dienen businesscases, uitgevoerd door VTM zelf. (http://www.mejudice.nl/node/330) Zoals bekend is het DTB concept nooit integraal beoordeeld, en is er nooit een integrale businesscase gemaakt door VTM. Er is dan ook fundamentele kritiek op de wijze waarop VTM het plan zonder vliegveld heeft uitgewerkt. Dan gaat het erom dat bij het vliegveldplan het plan is doorontwikkeld en bij het plan zonder vliegveld niet. KPMG constateerde bijv. dat delen van het Care en Cure plan uitgewerkt kunnen worden: een mogelijk interessante propositie. Als deze aanzetten waren uitgewerkt was een goed onderbouwd alternatief ontstaan, met gelijkwaardige of betere uitkomsten dan in de kentallen KBA van Ecorys met de exploitatieschatting van VTM. De (commerciële) gezondheidsmarkt is immers een grote groeimarkt en sinds 2005 is de toerismesector in Twente sterk gegroeid. Door het niet serieus uitwerken van het alternatief plan zonder luchthaven en het DTB concept, was er ook geen aanname van het aantal gebruikers uit de regio in die plannen opgenomen, waardoor diverse economische gevolgen niet in beeld zijn gebracht, zoals reistijdeffecten. Deze zijn in het alternatief op 0 gezet en bij het plan voor de luchthaven op 15,2 miljoen per jaar. Alleen al deze aannamen waren doorslaggevend in het voordeel van een vliegveld. Als bij beide plannen het reistijdeffect op 0 werd gezet scoorde het alternatieve plan 50% beter dan een luchthaven (!). Onontkoombaar is de conclusie dat vanaf het begin het plan met een vliegveld moest overblijven. Overijssels gedeputeerde en (tijdelijk) portefeuillehouder Job Klaasen heeft dit publiekelijk erkend dat een alternatief geen serieuze optie was. (TV-Oost, 3 december. In de wandelgangen ). Prof. dr. Mol (UT en PvdA gemeenteraadslid Enschede) heeft scherpe kritiek op de kosten-baten analyse, daar deze alleen op kentallen is uitgevoerd, en met name ook op het feit dat de alternatieve plannen niet zijn uitgewerkt zoals dat bij het vliegveldplan wel is gedaan. Zijn conclusie is dan ook hard: misleidend. ( Academische reflecties IBR, 2009).

verzoek u vriendelijk deze mail met bijlage door te sturen naar alle Statenleden. Bij voorbaat hartelijk dank.

verzoek u vriendelijk deze mail met bijlage door te sturen naar alle Statenleden. Bij voorbaat hartelijk dank. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Wiggers,R. (Renee) woensdag 28 april 2010 9:48 Riele-Bodewes, C.J. van (Christel) Stolk-Jorink,E.H.P. (Eugenie) FW: Verslag gesprek J. Fukken (V&W)enH. Finkers (SAVT).

Nadere informatie

PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL. Routing

PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL. Routing Bericht PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL pigina 1 van 1 van-bodewesp CJ B (Christel) Reg.nr. ^ I 2.006? I G'T O I ' ' Dat. 28 a.d. Van: Eikenaar, S. (Sonja) woensdag 27 augustus 2008 16:59 Routing Bijl.: Aan:

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Wijzigingen bij 2,4 miljoen passagiers Opdrachtgever: Vliegwiel Twente Maatschappij ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 september 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175

Nadere informatie

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing

PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL. Regnr FS»bfc\ftl i* U 1. 0 D nt : 2 T OKT 2010. Routing Griffie Provincie Overijssel PROVINCSALESTATEN VAM OVERIJSSEL Regnr FS»bfc\ftl i* U 1 0 D nt : 2 T OKT 2010 Routing a.d. Bijl.: Geachteheer/mevrouw, Hierbij ingesloten trefl u twee brieven. Een is er gericht

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het Maatschappelijk Platform

Verslag van de bijeenkomst van het Maatschappelijk Platform Verslag van de bijeenkomst van het Maatschappelijk Platform 2 oktober 2008 18.00 20.00 uur Frans op den Bult te Deurningen 1. Opening De heer Helder (wethouder gemeente Enschede) opent de vergadering en

Nadere informatie

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+.

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+. Fam. E. Stamsnijdfr Wolbeslanden 16 7627 PT Bornerbrbek Reg.nr. Dat ontv.: Routing 2 4 NOV. 2004 s.d. _^ r mm. - Ontvangsibevestiging Aan to t Provinciaal Bestuur van Overijssel -PosrtnbIs 10078 E Zwolle,

Nadere informatie

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010

Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Passagiersaantallen luchthaven Twente Bandbreedte veronderstellingen bij berekening passagiersaantallen d.d. 9 maart 2010 Colofon Uitgave Provincie Overijssel Datum juni 2010 Auteur L. de Jong Project/kenmerk

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZCDIO/6SM. Dat. ontv.: 14 JUN 2010. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZCDIO/6SM. Dat. ontv.: 14 JUN 2010. Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 03849988 99 Fax 038425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciate Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/ZCDIO/6SM

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) 1000 jongerenplan.docx; 1000jongerenFolder.pdf. Geachte Gedeputeerden, Statenleden, Fractievoorzitters en Statengriffie,

Nanuru, MH (Anna) 1000 jongerenplan.docx; 1000jongerenFolder.pdf. Geachte Gedeputeerden, Statenleden, Fractievoorzitters en Statengriffie, Nanuru, MH (Anna) Van: Monique Engelbertink [m.engelbertink@attendiz.nl] Verzonden: donderdag 4 juni 2015 14:42 Aan: Statengriffie; Hijum, YJ. (Eddy), van; Boerman, E (Bert); 'martin.reesink@gmail.com';

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL 5 MRT 2009

PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL 5 MRT 2009 Provinciale Staten van Overijssi PROVINC1ALE STATEN VAN OVERIJSSEL ont: - Routing 5 MRT 2009 a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Grondoverdracht startschot voor gebiedsontwikkeling Volop ambities voor vliegveld Twente

Grondoverdracht startschot voor gebiedsontwikkeling Volop ambities voor vliegveld Twente 01.2011 Speciale uitgave: Kick-off gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Grondoverdracht startschot voor gebiedsontwikkeling Volop ambities voor vliegveld Twente Peter den Oudsten De gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Uitkomsten Coalitieoverleg Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente

Uitkomsten Coalitieoverleg Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente Uitkomsten Coalitieoverleg Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente Pagina 1 Aanleiding Op 16 december 2009 is in de Staten van Overijssel gesproken over de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. In de statenbehandeling

Nadere informatie

Ootmarsum, 20 september 2011. Geachte leden van Provinciale Staten

Ootmarsum, 20 september 2011. Geachte leden van Provinciale Staten Ootmarsum, 20 september 2011. Geachte leden van Provinciale Staten Recentelijk hebben de leden van de gemeenteraad van Enschede nadere stukken ontvangen m.b.t. de zoektocht naar een exploitant voor luchthaven

Nadere informatie

Informatiebrief TBT.pdf; Persbericht Aeronextlife.pdf

Informatiebrief TBT.pdf; Persbericht Aeronextlife.pdf Nanuru, MH (Anna) Van: BijeenkomstEnschede [bijeenkomst@enschede.nl] Verzonden: dinsdag 18 augustus 2015 13:07 Onderwerp: Informatiebrief en persbericht Bijlagen: Informatiebrief TBT.pdf; Persbericht Aeronextlife.pdf

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

Z. : 2 2 AUG 2011. Page 1 of3. Nanuru, MH. (Anna)

Z. : 2 2 AUG 2011. Page 1 of3. Nanuru, MH. (Anna) Page 1 of3 Nanuru, MH. (Anna) Van: ReneLeget 2 [wedoenwatwezeggen@gmail.com] Verzonden: zondag21 augustus2011 11:53 Aan: info@dinkelland.nl; gemeente@losser.nl;info@oldenzaal.nl; postbus CC: ReneLeget

Nadere informatie

Employmentplan Vliegveld Twente

Employmentplan Vliegveld Twente Employmentplan Vliegveld Twente Exploitatiemaatschappij Vliegveld Twente B.V. 16-5-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 2. Begripskader en eerder onderzoek...3 2.1 Typen werkgelegenheid...4

Nadere informatie

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013.

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Dit schrijven wordt zowel per brief en mail aan u verzonden. Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Inleiding Voor de raadsvergadering van 16 december 2013 staat op de agenda het vaststellen van

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD

Voorstel GEMEENTERAAD Voorstel GEMEENTERAAD Stuknummer Dienst 13185 Concernstaf/DSOB Programma Corsanummer Economische ontwikkeling In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gebiedsontwikkeling Luchthaven en omgeving

Nadere informatie

Toets Economische Onderbouwing Luchthavenbesluit Twente

Toets Economische Onderbouwing Luchthavenbesluit Twente Toets Economische Onderbouwing Luchthavenbesluit Twente Definitief Op verzoek van: Ministerie van I&M, directie Luchtvaart Contactpersoon: december 2013 Inhoud 1 Achtergrond en doel. 1.1 Achtergrond 1

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen" Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090.

Onderwerp: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake Karel de Grotelaan 6 Bergen Brief aan College NL Karel de Grotelaan 10 februari 2014.pdf; scan0090. Van: NedraLux B.V. [andre@nedralux.nl] Verzonden: donderdag 27 februari 2014 14:59 Aan: Bureau griffier Gemeente Bergen NH Onderwerp: Fwd: Brief d.d. 12 februari 2014 inzake "Karel de Grotelaan 6 Bergen"

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente

Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Kosten-batenanalyse Luchthaven Twente Opdrachtgever: Vliegwiel Twente Maatschappij ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 juni 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam Watermanweg 44 3067 GG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort -

- Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - - Ideeënconsultatie Circuit Zandvoort - De Provincie Noord-Holland vraagt om: Ideeën uit de markt Aanleiding De provincie Noord-Holland roept marktpartijen en maatschappelijke organisaties op om mee te

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef:

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef: O IN.1112223 Aantekenen Raad van de Gemeente Oosterhout t.a.v. de fractievoorzitters Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Oosterhout, 17 juni 2011 Gemeente Oosterhout ontvangen streef: 2 1 JUN2011 * * BIL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr.

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Akoestische maatregelen spoorbrug Brinkgreverweg 1- Notagegevens Notanummer 711170 Datum 29-5-2012 Programma: 03. Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Werkgroep Vliegop uit Biddinghuizen Dorpsbelangen Biddinghuizen Postbus 2 8256ZG Biddinghuizen www.dorpsbelangen.net secretariaat@dorpsbelangen.net

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college,

Datum 25 januari 2013 Betreft MAU 2013-2015. Geacht college, > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333 40 33 www.rijksoverheid.nl Contact Betreft MAU 2013-2015 Geacht college,

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Trends in de luchtvaart 2 3 SWOT Lelystad Airport 2 4 Scenario s 5 5 Economische betekenis 5 6 Hoe nu verder? 7

Nadere informatie

Juridisch recht van de inwoners of morele plicht van de gemeente?

Juridisch recht van de inwoners of morele plicht van de gemeente? Secretariaat: 3 e Zandwijkje 6 7913 VP Hollandscheveld Telefoon: 0529 342159 E-mail: vriekie@planet.nl Aan de gemeenteraad van Hoogeveen (cc: college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen) Geachte

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. N O VEMBER 2009 Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. STRUCTUURVISIES GEBIEDSONTWIKKELING LUCHTHAVEN TWENTE e.o. REACTIENOTA ZIENSWIJZEN November 2009 GEMEENTE

Nadere informatie

11 september 2001; de oorlog in Irak; de SARS epidemie; de fusie tussen Air France en de KLM; de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen.

11 september 2001; de oorlog in Irak; de SARS epidemie; de fusie tussen Air France en de KLM; de opkomst van de goedkope luchtvaartmaatschappijen. Kan Schiphol de reizigers nog wel aan in 2020? Eric Kroes Directeur van Significance Hoeveel luchtreizigers zijn er op Schiphol te verwachten in 2020? Kan de luchthaven die aantallen nog wel aan? Levert

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) PS2010RGW17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT259698 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 12-02-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Bescherming persoonsgegevens binnen Suwinet 1- Notagegevens Notanummer 2016-000224 Datum 09-02-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten Eindhoven Airport. Uitgevoerd door Stratagem Strategic Research BV

Werkgelegenheidseffecten Eindhoven Airport. Uitgevoerd door Stratagem Strategic Research BV Werkgelegenheidseffecten Eindhoven Airport Uitgevoerd door Stratagem Strategic Research BV 12 maart 2012 1 Inleiding In 2007 hebben Stratagem en Ecorys onderzoek verricht naar de toenmalige en mogelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) Verzonden van mijn HTC

Nanuru, MH (Anna) Verzonden van mijn HTC Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Wiggers, R (Renee) donderdag 24 januari 2013 17:11 Olde Bijvank, M (Marcelle) Doorst: Verzoek om doorgeleiding van twee stukken Bestuurders in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Kopie: M. Roelofs. Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. Regentesselaan 2 3818 HJ Amersfoort

Kopie: M. Roelofs. Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. Regentesselaan 2 3818 HJ Amersfoort Kopie: M. Roelofs Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. Postbus 18 7550 AA Hengelo Regentesselaan 2 3818 HJ Amersfoort Onderwerp Kenmerk Datum Zienswijze gebiedontwikkeling vliegveld MER en 306589 september

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Rechtspraktijk BAWA CS. Juridisch Adviesbureau

Rechtspraktijk BAWA CS. Juridisch Adviesbureau Rechtspraktijk BAWA CS. Juridisch Adviesbureau BAWA Rechtspraktijk es Geukerdijk 33 7481 BX Haaksbergen Tel.: 053-572 34 57 Fax.: 053-572 34 57 Internet: www.bawa.nl E-mail: info@bawa.nl Provinciale Staten

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten en de gemeente Veghel Wu Ztfìti Ontv.bev. 16ik.01000 Metropoolregio Eindhoven 040 259 45 94 info@mölropoolregioeindhoven www.metropoolregioelndhovan.

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Geachte Raad. Beste auteur, denkt u aan hec afschrift van het antwoord! s.v.p. sturen aan de Griffie

Geachte Raad. Beste auteur, denkt u aan hec afschrift van het antwoord! s.v.p. sturen aan de Griffie Geachte Raad. Naar aanleiding van het advies vanuit de VRK omtrent de financiële situatie en de dreigende opheffing van de brandweervrijwilligers Haarlem Oost, voelen wij ons verplicht om u ons standpunt

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren

Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Rapport Zelfstandigheid Wijdemeren Geïnitieerd en uitgevoerd DorpsBelangen Maart 2015 Wijdemeren, 2 maart 2015 Zeer geachte heer Smit, Hierbij ontvangt u de samenvatting van de resultaten van de Enquête

Nadere informatie

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51)

Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Wet luchtvaart Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (artikel 8a.51) Aanvrager : Bolk Transport BV Type ontheffing : Locatiegebonden TUG-ontheffing voor 1 helikoptervlucht Datum ontvangst aanvraag

Nadere informatie

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen.

De grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van de Kanaalzone in Hart van Zuid vast te stellen. Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 17-07-2012 AGENDAPUNT C1 Reg.nr. 12G200599 PORTH./SECTOR Mulder Grondexploitatie kanaalzone Hart van Zuid De grondexploitatie behorend bij

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang

Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Second opinion Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Inhoud Blz. 1 Vooraf 1 2 Algemeen beeld 1 Bijlage 1 Beoordeling voortgang in detail 4 Bijlage 2 Lijst van beoordeelde stukken 5 Uitgevoerd

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_MM Nota gemeentegaranties sportverenigingen 1- Notagegevens Notanummer 305248 Datum 13-1-2010 Programma: 14. Sport Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 'voor de kwaliteit van de leefomgeving' Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Betreft: Ernstige tekortkomingen in wetvoorstel

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Aan: College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

21 MRT 2014. Dat. ontv.: Routing

21 MRT 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl PROVINCIALE STATEN Aan de Agendacommissie uit PS vahyj&hrfp(fi RUSSEL Reg.nr.P.S/«X>iM/&77

Nadere informatie

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen.

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen. Gemeente Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 17 maart 2015 Ons kenmerk 2015/96569 Contactpersoon A.S. van der Wal Doorkiesnummer 023 511

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

EINDHOVEN AIRPORT EN DE WERKGELEGENHEID: FEITEN EN FICTIE

EINDHOVEN AIRPORT EN DE WERKGELEGENHEID: FEITEN EN FICTIE EINDHOVEN AIRPORT EN DE WERKGELEGENHEID: FEITEN EN FICTIE Voorstanders van de Eindhovense luchthaven zwaaien ermee, en het vliegveld doet daar zelf ijverig aan mee: de arbeidsplaatsen van de luchtvaart.

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

2.1 In te stemmen met een storting van aandelenkapitaal door de 3 partners. Per afzonderlijke partner bedraagt dit 1 miljoen (eigen vermogen);

2.1 In te stemmen met een storting van aandelenkapitaal door de 3 partners. Per afzonderlijke partner bedraagt dit 1 miljoen (eigen vermogen); ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Definitieve uitwerking ondernemingsplan OMALA NV 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van: 1.1 Het ondernemingsplan OMALA NV deel 1 (het plan in hoofdlijnen) en deel 2

Nadere informatie