Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie"

Transcriptie

1 Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Beleidsdoorlichting artikel 35.02, mainport Roterdam en overige havens Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

2 Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de econom ie Beleidsdoorlichting artikel 35.02, m ainport Rotterdam en overige havens Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Maarten Kansen Johan Visser januari 2012

3 Analyses van m obiliteit en m obiliteitsbeleid. Dat is w aar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ( KiM) zich m ee bezighoudt. Als zelfstandig instituut binnen het m inisterie van I nfrastructuur en Milieu ( I enm) m aakt het KiM analyses van m obiliteit en m obiliteitsbeleid die doorw erken in de beleidsafw egingen. De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het standput van de m inister en/ of de staatssecretaris van I enm w eer te geven. Pagina 2 van 64

4 I nhoud Sam envatting 5 1 I nleiding Aanleiding en doel beleidsdoorlichting Nota Zeehavens Afbakening Aanpak Leeswijzer 12 2 Aanleiding, rijksverantw oordelijkheid en doelen zeehavenbeleid Aanleiding en oorzaak Waarom is de (Rijks-)overheid verantwoordelijk? Doelen 19 3 Beleidsrealisatie I nzet instrum enten Verloop van de uitvoering en bedrijfsvoering I nzet van m iddelen Doelm atigheid van de bedrijfsvoering 32 4 Effecten van het beleid en doelbereik Effecten van het beleid Externe invloeden 43 Literatuur 4 9 Sum m ary 45 Bijlage A Lijst van geïnterview de personen 5 3 Bijlage B Lijst leden begeleidingscom m issie 5 5 Bijlage C Monitoring beleidsindicatoren 5 7 C.1 Korte toelichting op de gehanteerde bronnen 57 C.2 De directe toegevoegde waarde en werkgelegenheid 57 C.3 De indirecte toegevoegde waarde en werkgelegenheid 58 C.4 Marktaandeel in de overslag 58 C.5 Zeehavengerelateerde bedrijfsvestiging 59 C.6 Private investeringen 59 Bijlage D Uitvoering beleidsacties 6 1 Colofon 64 Pagina 3 van 64

5 Pagina 4 van 64

6 Sam envatting De nota Zeehavens: ankers van de econom ie ( ) form uleerde beleidsacties en doelen voor verdere ontw ikkeling en versterking van de Nederlandse zeehavens. Uit de beleidsdoorlichting blijkt dat de Nota Zeehavens overeenkom stig de afspraken is uitgevoerd. Op hoofdlijnen hebben de beleidsacties tot het gew enste resultaat geleid. De indicatoren directe en indirecte toegevoegde w aarde en w erkgelegenheid, de om vang van het Nederlandse m arktaandeel en de groei van private investeringen w ijzen uit dat de am bities zijn gehaald. Overigens w as het in de beleidsdoorlichting m oeilijk m eetbaar hoe groot precies de bijdrage van de overheid en hoe groot het effect van ( inter) nationale ontw ikkelingen aan het bereiken van de doelen is gew eest. I n de nota Zeehavens: ankers van de econom ie (in het vervolg Nota Zeehavens genoem d) presenteerde het kabinet het zeehavenbeleid voor de periode Hierbij kondigde het kabinet aan het beleid aan het eind van die periode te evalueren. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is gevraagd de evaluatie uit te voeren. I n dit rapport geven we de resultaten weer. Beleidsdoorlichting De evaluatie heeft de vorm van een beleidsdoorlichting. Dat is een evaluatieonderzoek volgens een vaste m ethodiek, gericht op een onderdeel van de begroting van een m inisterie. I n dit geval gaat het om begrotingsartikel 35.02, Mainport Rotterdam en overige zeehavens, van de begroting van het m inisterie van Verkeer en Waterstaat (nu: m inisterie van I nfrastructuur en Milieu). Een aanzienlijk deel van het zeehavenbudget staat niet op de norm ale I enm-begroting, m aar is onderdeel van het I nfrastructuurfonds. Aanleiding voor de Nota Zeehavens De aanleiding voor het opstellen van de Nota Zeehavens was een m ogelijk verslechterende internationale concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens m et een negatief effect op de Nederlandse econom ie. Als belangrijke oorzaak noem t de nota het ontbreken van een Europees level playing field, ofwel een gelijk speelveld, doordat EU-landen de regels voor staatsteun aan havens verschillend interpreteren. Daarnaast waren er knelpunten, zowel in de beschikbare ruimte voor groei als in de achterlandverbindingen. Dit zou zowel aan de voorkant gelden (bijvoorbeeld toegang tot de haven van Am sterdam ) als aan de achterkant (achterlandverbindingen als de A15). Om dat zeehavens in een internationale context opereren, bieden Europese en m ondiale ontwikkelingen zowel kansen als bedreigingen. De m arkt speelt hierbij een hoofdrol. Voor de overheid geldt dat slechts beperkte beïnvloeding m ogelijk is. De rijksoverheid heeft invloed via concurrentiebeïnvloedende factoren als de inspectielast, aanleg van infrastructuur en vestigingsklim aat, decentrale overheden via bestem m ingsplannen en de EU door m iddel van internationale regels voor onder andere een level playing field en m ilieuwetgeving. Pagina 5 van 64

7 Uitvoering Nota Zeehavens overeenkom stig afspraken Het zeehavenbeleid dat in de Nota Zeehavens zijn beslag kreeg, had tot doel de m aatschappelijke m eerwaarde van de zeehavens voor de Nederlandse econom ie te versterken. De overheid wilde dit bereiken door de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse zeehavens te verbeteren, binnen hiervoor gestelde randvoorwaarden van leefom geving en veiligheid. Met dit doel zijn drie categorieën instrum enten ingezet. I nstrum enten om: de m arktwerking te verbeteren (bijvoorbeeld stroom lijnen van inspecties en controles door de overheid en betere m arktoriëntatie van loodsen); de capaciteit in stand te houden of uit te breiden (bijvoorbeeld betere achterlandverbindingen en realiseren van fysieke ruim te voor groei); randvoorwaarden te stellen (bijvoorbeeld bevorderen van de veiligheid en de kwaliteit van de leefom geving). Vervolgens zijn de instrumenten vertaald in beleidsacties en in de realisatie van infrastructuur. Uit onze beleidsdoorlichting blijkt dat de Nota Zeehavens overeenkom stig de afspraken is uitgevoerd. Op hoofdlijnen hebben de acties tot het gewenste resultaat geleid. Van de vijf geselecteerde infrastructuurprojecten is de Tweede Maasvlakte in uitvoering. Vier projecten bevinden zich nog in verschillende stadia van de planfase: A15 Maasvlakte-Vaanplein, spooraansluiting Tweede Maasvlakte, Zeepoort I Jm ond en kanaalzone Gent-Terneuzen. Doelen gehaald, effect van beleidsacties lastig te m eten I n de Nota Zeehavens zijn vijf indicatoren benoem d om te m onitoren of het beleid succesvol is geweest: 1. De directe toegevoegde waarde en werkgelegenheid die de zeehavenbedrijven genereren; 2. De indirecte toegevoegde waarde en werkgelegenheid die de zeehavenbedrijven genereren; 3. De om vang van het Nederlandse m arktaandeel; 4. De groei van private investeringen; 5. De kom st van nieuwe bedrijvigheid. Vier van de vijf indicatoren (en wel de indicatoren 1 t/ m 4) wijzen uit dat de am bities zijn gehaald. Dat betekent niet per definitie dat de gekozen instrum enten en de daaruit voortvloeiende beleidsacties hiervoor verantwoordelijk zijn. In de Nota Zeehavens zelf staat al dat de gekozen indicatoren m aar beperkt kunnen aangeven of het beleid succesvol is geweest en dat naar een betere set indicatoren gezocht wordt. Deze verbeterde indicatoren dienen aan te sluiten bij de gewijzigde begrotingssystem atiek verantwoord begroten. De bijdrage van de overheidsinstrumenten aan de beleidsdoelen is daarom m oeilijk vast te stellen. De ontwikkelingen op nationaal, Europees en m ondiaal niveau en activiteiten van andere actoren, zoals het bedrijfsleven, hebben m ogelijk een grote invloed gehad. Via m et name de aanleg van infrastructuur is op internationale ontwikkelingen ingespeeld. Bereikbaarheid is een sine qua non voor de ontwikkeling van de havens. De overheid is hier de belangrijkste partij. Afschaffing regeling Haveninterne projecten De begrote budgetten voor artikel zijn bescheiden en zijn bovendien door de jaren heen teruggelopen: van bijna 6 m iljoen euro in 2006 naar ongeveer 1,5 m iljoen euro in Dat kom t m et nam e doordat de subsidieregeling Pagina 6 van 64

8 Haveninterne Projecten (HI P-regeling) in 2006 is afgeschaft. De aanvullende werkgelegenheid die m et de regeling werd gecreëerd viel tegen. Negen van de tien projecten zouden ook zonder subsidie zijn doorgegaan. Wel zijn de projecten door de subsidie bespoedigd. Met de afschaffing van deze regeling is beleidsm atig adequaat gereageerd. Daarnaast is stelselm atig m inder uitgegeven dan begroot. Hiervoor zijn diverse kleine oorzaken aan te wijzen. Aangezien van de door ons geselecteerde vijf infrastructuurprojecten (de Tweede Maasvlakte, A15 Maasvlakte-Vaanplein, spooraansluiting Tweede Maasvlakte, Zeepoort I Jm ond en kanaalzone Gent-Terneuzen) die worden betaald uit het I nfrastructuurfonds zich vier nog in de planfase bevinden, is nog geen financiële inform atie over de uitvoering beschikbaar. Recente ontw ikkelingen Duurzaam heid, innovatie, logistiek en havensam enwerking zijn them a s die voor de toekom st van de zeehavens van groot belang zijn. De overheid neem t, al dan niet sam en m et sectorpartijen, diverse initiatieven om hierop in te spelen. KiM- beschouw ing Op grond van de evaluatie van het beleid dat vanuit de Nota Zeehavens is gevoerd, kom t het KiM tot de volgende bevindingen en conclusies: Het aandeel (toegevoegde waarde, werkgelegenheid, overslag) dat de zeehavens aan de Nederlandse econom ie hebben was weliswaar afgenom en, m aar hierbij dienen voor een juiste probleem perceptie wel een paar opm erkingen gem aakt te worden. Er was nam elijk sprake van een relatieve afnam e ten opzichte van andere sectoren in de econom ie. Ook speelden andere factoren, zoals de concurrentiekracht van de buitenlandse havens, de tariefontwikkeling en geopolitieke ontwikkelingen m ogelijk een grotere rol dan het overheidsbeleid. De begrippen de internationale concurrentiepositie en m aatschappelijke m eerwaarde zijn te algem een van aard. Het is wenselijk om de internationale concurrentiepositie nader te specificeren door differentiatie in goederenstrom en en m arkten en wat deze bijdragen aan de toegevoegde waarde. De realiteit is echter weerbarstig. Op het vlak van de m aatschappelijk m eerwaarde zou onderscheid gem aakt m oeten worden tussen m aatschappelijke kosten en baten en privaateconom ische kosten en baten. Bij de verzelfstandiging van de haven van Rotterdam speelden vier them a s: continuïteit en kwaliteit van de haven, efficiënte m arktverhoudingen, nautische veiligheid en duurzaam ruim tegebruik. Het KiM vraagt zich m et het oog op de toekom stige verzelfstandiging van de andere zeehavens bij het them a continuïteit en kwaliteit van de havenvoorzieningen af welke belangen in het geding zijn en of de overheid een rol heeft. Het overheidsbeleid heeft geanticipeerd op internationale ontwikkelingen als schaalvergroting, toenem ende concurrentiedruk en m ondialisering door onder andere aanleg van infrastructuur. Hoewel de aanleg van infrastructuur een van de belangrijkste overheidsinstrum enten is, is niet onderzocht of dit de m eest effectieve vorm van beleid is geweest. Naast de instrum enten die in de Nota Zeehavens zijn ingezet, staat de overheid in algem ene zin een breder palet aan instrum enten ter Pagina 7 van 64

9 beschikking. Er is in het kader van deze evaluatie niet onderzocht of de m ix van instrum enten die in de Nota Zeehavens is ingezet de m eest optim ale m ix is en of een andere m ix m ogelijk beter bij de beleidsdoelstellingen zou hebben gepast. Om de doelm atigheid beter te kunnen beoordelen is het van belang om bij toekom stig beleid een financiële paragraaf toe te voegen die de beleidsacties koppelt aan de beschikbare m iddelen. Op deze wijze ontstaat m eer transparantie en zijn tussentijdse wijzigingen beter te herleiden. Mogelijk verdient in het zeehavenbeleid de toenemende m achtspositie van een klein aantal zeer grote buitenlandse spelers uit oogpunt van m arktwerking aandacht. Door onder andere fusies van rederijen en rederijen die eigenaar worden van containerterm inals ontstaan spelers die een grote m achtsfactor vorm en en die de invloed van de zeehavenbeheerders doen afnem en. Pagina 8 van 64

10 1 I nleiding 1.1 Aanleiding en doel beleidsdoorlichting Nota Zeehavens Aanleiding I n novem ber 2004 heeft de toenm alige m inister van Verkeer en Waterstaat (nu: m inister van I nfrastructuur en Milieu) de nota Zeehavens: ankers van de econom ie (in het vervolg Nota Zeehavens genoem d) aangeboden aan de Tweede Kam er. I n deze nota presenteert het kabinet het zeehavenbeleid voor de periode Ook kondigde het kabinet aan het zeehavenbeleid, zoals dat in deze nota is gepresenteerd, aan het eind van deze periode te willen evalueren. I n de VenWbegroting 2010 is dan ook opgenom en dat de Directie Maritiem e Zaken van DGLM voor het artikel 35.02, Mainport Rotterdam en overige zeehavens een beleidsdoorlichting zal uitvoeren. De Nota Zeehavens heeft de volgende drie hoofdlijnen: Marktwerking: verbeteren van de m arktom standigheden voor havengerelateerde bedrijven; Capaciteit: in stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van de zeehavens en het realiseren van fysieke ruim te voor groei; Randvoorwaarden: reguleren en bevorderen van de veiligheid en de kwaliteit van de leefom geving. Het begrotingsartikel dat onderwerp is van deze beleidsdoorlichting door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft betrekking op de eerste twee hoofdlijnen. Doel I n dit rapport doet het KiM verslag van de beleidsdoorlichting van de Nota Zeehavens. Een beleidsdoorlichting is een evaluatieonderzoek (ex post) van een bepaald begrotingsartikel van de Rijksbegroting op het niveau van algem ene of operationele doelstellingen van het beleid. Het doel van de beleidsdoorlichting is tweeledig: verantwoorden van het gevoerde beleid van het Rijk, specifiek het zeehavenbeleid van het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem e Zaken (m invenw); lessen trekken voor het form uleren en uitvoeren van toekom stig zeehavenbeleid. Dit rapport bevat de resultaten van de beleidsdoorlichting. Onderzoeksvraag De beleidsdoorlichting geeft antwoord op de volgende twee vragen: Was het gevoerde beleid doeltreffend (effectief)? Was het gevoerde beleid doelm atig (efficiënt)? Beantwoording vindt plaats aan de hand van vaste onderzoeksvragen (zie par. 1.3 en Ministerie van Financiën, 2006). Pagina 9 van 64

11 1.2 Afbakening Het beleid van de rijksoverheid beïnvloedt de zeehavens op verschillende m anieren. I n deze evaluatie beperkt het KiM zich tot de acties en instrum enten zoals die in de Nota Zeehavens werden aangekondigd. De beleidsdoorlichting vindt plaats aan de hand van begrotingsartikelen uit de begroting van het m inisterie van Verkeer en Waterstaat. Het gaat in deze beleidsdoorlichting specifiek om begrotingsartikel De eerste twee hoofdlijnen van de Nota Zeehavens hebben betrekking op artikel 35.02, m aar de derde hoofdlijn Randvoorwaarden wordt in de begroting weergegeven onder de artikelen (Verbeteren veiligheid zeehavens) en (Scheepvaart: een m ilieuvriendelijke goederenvervoersysteem over het water bevorderen). Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het zeehavenbudget niet op Hoofdstuk XI I (de norm ale VenW-begroting) weergegeven, m aar op de hoofdstukken 15 (Vaarwegen) en (Project Mainport Rotterdam ) van het I nfrastructuurfonds. De beleidsdoorlichting is in volledige vorm (zie par. 1.3, de vragen 1 t/ m 10) uitgevoerd voor begrotingsartikel Een volledige beleidsdoorlichting van de artikelen en staat gepland voor I n dit rapport zijn daarom de artikelen en geëvalueerd aan de hand van globale beantwoording van de vragen 1 t/ m 6. Het budget dat voor begrotingsartikel is ingezet valt binnen het bestek van deze beleidsdoorlichting. Het KiM heeft hierbij ook de budgetten van het I nfrafonds (I F) betrokken, om dat infrastructuur een belangrijke rol speelt in het zeehavenbeleid. Het accent ligt op artikel 35.02, m aar aanvullende inform atie die zich uitstrekt tot andere beleidsartikelen kan wel gebruikt worden om de hoofdconclusies om trent de Nota Zeehavens te onderbouwen. I n de VenW-begroting staan ook andere begrotingsartikelen die te m aken hebben m et scheepvaart, binnenvaart en zeehavens. Het gaat hierbij om : artikel 33.04: Bescherm ing tegen m oedwillige verstoring; artikel 34.02: Netwerk vaarwegen: reistijden over het water betrouwbaar en voorspelbaar m aken; artikel 35.04: Logistieke efficiëntie goederenvervoer verbeteren. Deze artikelen vallen buiten deze beleidsdoorlichting. 1.3 Aanpak Een beleidsdoorlichting kent een vaste opbouw. Hier volgt een toelichting van de m ethodiek. Methodiek van beleidsdoorlichting Beleidsdoorlichting is een evaluatie van beleid op het niveau van de algem ene of operationele doelstellingen overeenkom stig paragraaf 3.5 van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV). Een beleidsdoorlichting bestaat uit de beantwoording van de volgende vragen: 1. Wat was het probleem dat aanleiding is geweest voor beleid? Is dit probleem nog actueel? 2. Wat was de oorzaak van het probleem? Pagina 10 van 64

12 3. Waarom rekende de overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen? 4. Waarom lag de verantwoordelijkheid op rijksniveau (en niet op decentraal of EU-niveau)? Hoe was de verantwoordelijkheid vorm gegeven en waarom? 5. Welke doelstelling heeft de overheid geform uleerd voor de oplossing van het probleem? Hoe is het realiseren van de doelstelling m eetbaar gem aakt? 6. Welke instrum enten werden ingezet? Hoe was de sam enhang tussen de instrum enten? Was sprake van overlap? 7. Wat is bekend over de uitvoering van het beleid en over de doelm atigheid van de bedrijfsvoering? 8. Wat was het effect van de instrum enten op de geform uleerde doelstellingen (oplossing van het probleem )? 9. Hadden instrum enten op andere beleidsterreinen ook belangrijke effecten op de geform uleerde doelstellingen? Wat waren belangrijke positieve en negatieve neveneffecten? 10. Hoe werd de hoogte bepaald van de budgetten die zijn ingezet? Wat was hiervan de onderbouwing? Figuur 1.1 De samenhang tussen de onderdelen van een beleidsdoorlichting Bron: KiM De vragen 1 t/ m 5 worden beantwoord in hoofdstuk 2, de vragen 6, 7 en 10 in hoofdstuk 3 en de vragen 8 en 9 in hoofdstuk 4. Een beleidsdoorlichting heeft het karakter van een syntheseonderzoek en steunt bij de beantwoording van de bovenstaande vragen zoveel m ogelijk op bestaande (deel)onderzoeken naar de doelm atigheid en de doeltreffendheid van beleid en (deel)onderzoeken naar de doelm atigheid van de bedrijfsvoering. I n een beleidsdoorlichting m oet de vraag naar het effect van het beleid zo goed m ogelijk beantwoord worden door de effecten aan te duiden en de plausibiliteit van de effectiviteit aan te geven. De doorlichting wordt voorzien van een separaat oordeel van een onafhankelijke derde, die in gaat op het proces en zijn opm erkingen ten aanzien van het proces en de inhoud van de beleidsdoorlichting. Dit oordeel wordt gelijktijdig m et de doorlichting verzonden aan de Tweede Kam er. Bronnenonderzoek De Beleidsdoorlichting Nota Zeehavens is voornam elijk gebaseerd op beschikbare bronnen, zoals de begrotingen en jaarverslagen van het m inisterie van Verkeer en Waterstaat over de periode en de voortgangsrapportage over de acties Nota Zeehavens uit 2007 (VenW, 2007). Pagina 11 van 64

13 Daarnaast zijn voor aanvullende informatie interviews gehouden m et beleidsm edewerkers van VenW, EZ, de Nationale Havenraad en sectorpartijen. I n bijlagen A en B zijn een volledige literatuurlijst en een lijst van geïnterviewde personen opgenom en. Kw aliteitsborging Het Projectplan voor de beleidsdoorlichting is binnen het KiM getoetst. De resultaten van de beleidsdoorlichting zijn zowel binnen het KiM getoetst als via een second opinion door prof. dr. E. Van de Voorde en dr. Thierry Vanelslander van de Universiteit van Antwerpen. 1.4 Leesw ijzer Hoofdstuk 2 gaat in op de aanleiding voor het ontwikkelen van zeehavenbeleid (de beleidsdoorlichtingsvragen 1 t/ m 5). Hoofdstuk 3 behandelt de doelen, instrum enten en uitvoering (vraag 6, 7 en 10). I n hoofdstuk 4 beschrijven we de effecten en het doelbereik (vragen 8 t/ m 10). Hoofdstuk 5 geeft de conclusies weer. Pagina 12 van 64

14 2 Aanleiding, rijksverantwoordelijkheid en doelen zeehavenbeleid Dit hoofdstuk behandelt de aanleiding voor zeehavenbeleid, de verantwoordelijkheid van het rijk volgens de Nota Zeehavens en de beleidsdoelen die op grond hiervan zijn geform uleerd (vragen 1 t/ m 5). De Nota Zeehavens zegt over deze onderwerpen: Het probleem dat aanleiding was tot het opstellen van de Nota Zeehavens was een dreigend afnem end aandeel van de Nederlandse zeehavens voor de Nederlandse econom ie door een verslechterde internationale concurrentiepositie; De oorzaak van een m ogelijk afnem end belang ligt in m ondiaal groeiende en verschuivende goederenstrom en in com binatie m et strengere eisen op het gebied van m ilieu en veiligheid; De rijksverantwoordelijkheid bestaat uit het opstellen van nationale regelgeving, borging van nationale belangen en betrokkenheid bij concurrentiebeïnvloedende factoren; Overheidsverantwoordelijkheden liggen zowel op decentraal niveau als op rijks- en Europees niveau; Doel van het overheidsbeleid is het versterken van de m aatschappelijke m eerwaarde van de zeehavens. 2.1 Aanleiding en oorzaak Wat was het probleem dat aanleiding is geweest voor beleid? I s dit probleem nog actueel? Probleem Het m aatschappelijk probleem dat de aanleiding vorm de voor het opstellen van de Nota Zeehavens was een dreigend afnem end aandeel van de Nederlandse zeehavens voor de Nederlandse econom ie door een verslechterde internationale concurrentiepositie. De Nederlandse zeehavens, aldus de Nota Zeehavens, spelen een rol in het internationale netwerk van goederentransport m et de Rotterdam se haven als de grootste haven van Europa. Daarnaast zijn de zeehavens vestigingslocaties voor bedrijven. Zowel door hun knooppuntfunctie als hun functie als aantrekker van bedrijven, m et andere woorden door hun internationale concurrentiekracht, leveren ze een bijdrage aan de open econom ie die Nederland is. Een econom ie die zich verder kenm erkt door een kleine thuism arkt en een grote afhankelijkheid van im port en export. We schetsen hier kort het zeehavenbeleid vóór 2004 om vervolgens in te gaan op de aanleiding voor het opstellen van de Nota Zeehavens. Pagina 13 van 64

15 Zeehavenbeleid voor 2004 De voornaam ste doelstelling voor het zeehavenbeleid is door de jaren heen gelijk gebleven, nam elijk: behoud en waar m ogelijk versterking van de concurrentiekracht van de zeehavens (Ministerie VenW, 1999). Betrokkenheid en m edeverantwoordelijkheid van het Rijk De m edeverantwoordelijkheid van het rijk voor de zeehavens was in de jaren zestig, zeventig en tachtig aanm erkelijk groter dan nu het geval is. Dit vond beleidsmatig zijn weerslag in de nota Zeehavenbeleid van de Rijksoverheid (1966) en het Eerste Structuurschem a Zeehavens (1984). Het laatstgenoem de structuurschem a om vatte een Planologische Kernbeslissing (PKB) voor de vier nationale zeehavengebieden. Tijdens de econom ische recessie in de jaren tachtig, koos het rijk voor een verdere versterking van de Nederlandse m ainports. Rotterdam en Schiphol/ Am sterdam werden aangem erkt als m otoren van de economie en ontvingen gerichte investeringsim pulsen. In de periode erna is niet de betrokkenheid, m aar wel de m edeverantwoordelijkheid van de rijksoverheid verm inderd. Een aparte Planologische Kernbeslissing voor de zeehavengebieden werd aan het eind van de jaren tachtig niet m eer nodig geacht. Het concept- Tweede Structuurschem a Zeehavens werd ondergebracht in het Tweede Structuurschem a Verkeer en Vervoer (SVV I I, 1990). Ook trok het rijk zich terug uit de havenschappen en verm inderde zijn financiële bijdragen aan de zeehavens. Hierm ee werd de lijn ingezet naar een m eer zelfstandige rol van de havenbeheerders. Het rijk nam een m eer voorwaardenscheppende positie in. De (eerste) Voortgangsnota Zeehavenbeleid verscheen in I n de periode gold de Tweede Voortgangsnota Zeehavenbeleid van decem ber Hierbij lag het accent van het rijksbeleid op vergroting van de com m erciële slagkracht van de zeehavens, op intensivering van de sam enwerking binnen het goederenvervoernetwerk, op verbetering van de bereikbaarheid van de zeehavens en op het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de zeehavengebieden, m et nam e rond de grote steden. Aanleiding voor de Nota Zeehavens De Tweede Voortgangsnota Zeehavenbeleid liep eind 2004 af. I n com binatie m et de wens van het kabinet voor een beter beleidskader om de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens op zijn m inst te behouden en bij voorkeur te versterken, leidde dit tot het opstellen van de nota Zeehavens: ankers van de econom ie. Volgens deze nota is door toenem ende internationale concurrentie de positie van de Nederlandse zeehavens niet gegarandeerd. Hierdoor bestond er zorg over het afnem end aandeel van de zeehavens voor de Nederlandse econom ie. Bijvoorbeeld op het vlak van de overslag verloren Nederlandse zeehavens m arktaandeel aan andere zeehavens in de Ham burg-le Havre range (HLH-range). Tussen 1992 en 2003 nam het m arktaandeel af van 49,2% naar 45,5% (zie tabel 16 in het Achtergronddocum ent van de Nota Zeehavens(MinVenW, 2004a)). De toegevoegde waarde en de werkgelegenheid ten opzichte van Nederland als geheel nam tot 2002 af. Vanaf 2002 nam het aandeel in de toegevoegde waarde weer toe. Dat gold echter niet voor het aandeel in de overslag en werkgelegenheid. De nota Zeehavens: ankers van de econom ie verschilt op m eerdere punten van de Tweede Voortgangsnota Zeehavenbeleid. Er was behoefte aan een beleidskader om duidelijke keuzes te m aken vóór handhaving en versterking van de Pagina 14 van 64

16 concurrentiepositie van de zeehavens. Dat gebeurde door op drie terreinen prioriteiten vast te stellen: I n de eerste plaats kiest de nota een duidelijkere hiërarchische rangschikking van beleidsdoelstellingen door het accent te leggen bij ondersteuning van de econom ische groei (vandaar de titel van de nota), m aar wel binnen de randvoorwaarden van m ilieu en veiligheid (hfdst. 4 van de Nota Zeehavens). Ten tweede presenteert de nota een afwegingskader voor investeringen in havens. Geredeneerd vanuit het nationaal belang werd hierbij prioriteit gegeven aan respectievelijk de m ainport Rotterdam als de belangrijkste Nederlandse haven, gevolgd door de havens van Am sterdam en Zeeland en ten slotte de andere zeehavens (te vinden in par van de Nota Zeehavens). Ten derde m aakt de nota m eer dan de voorgaande duidelijk welke beleidsacties worden uitgevoerd en wie daarvoor verantwoordelijk is (zie bijlage 1 van de Nota Zeehavens). I s het probleem dat aanleiding gaf tot de nota nog steeds actueel? I nternationale concurrentiedruk voor een m ondiaal opererende sector als zeetransport is altijd aanwezig en krijgt zelfs m eer belang in het licht van de econom ische crisis. De econom ische crisis legt een extra druk op de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens. De cijfers van de Rotterdam se haven laten zien dat in 2010 een groei is opgetreden van 11,1% ten opzichte van 2009 (jaarcijfers 2010 Havenbedrijf Rotterdam ). Het m arktaandeel van Rotterdam in de Ham burg-le Havre Range is in 2009 en 2010 toegenom en, m aar begin 2011 is Ham burg bezig m et een inhaalslag. Alle WLO-scenario s gaan uit van een sterke groei van goederenstrom en, m et nam e die van containers (CPB, AVV & KiM, 2006). Vanwege de noodzaak van het accom m oderen van deze verwachte groei, het borgen van de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens, en m et het oog op de gevolgen voor de leefom geving en de veiligheid, is de problem atiek uit 2004 in 2011 onverm inderd actueel. Wat was de oorzaak van het probleem? Als belangrijkste oorzaken voor het probleem van een m ogelijke afnem ende concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens (m et als gevolg een negatief effect op de Nederlandse econom ie) noem t de Nota Zeehavens het ontbreken van een Europees level playing field (gelijk speelveld), de knelpunten in de beschikbare ruim te en achterlandverbindingen, en internationale ontwikkelingen. Omdat zeehavens opereren in een internationale context zijn internationale ontwikkelingen belangrijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse zeehavens en bieden ze zowel kansen als bedreigingen voor hun concurrentiepositie. Europees transportbeleid is gericht op een efficiënte m arkt en de realisatie van eerlijke en vrije concurrentie, ofwel; het creëren van een level playing field. Hiertoe zijn vanuit de EU regels voor staatsteun opgesteld. De uitvoering van deze regels biedt voor nationale overheden een zekere beleidsruim te en wordt door de EU- Pagina 15 van 64

17 landen verschillend geïnterpreteerd. Het resultaat is dat er veel onduidelijkheid bestaat over de wijze en om vang van overheidssteun van de Europese landen aan hun zeehavens en de gevolgen hiervan voor hun concurrentieposities (AVV, 2004). Daarnaast leiden verschillen tussen landen in regelgeving op het gebied van m ilieu en veiligheid tot verstoring van het level playing field, bijvoorbeeld de regelgeving rondom gassing van lading (De Langen et al., 2003). De knelpunten in de achterlandverbindingen van de Nederlandse zeehavens kom en aan de orde in de Nota Mobiliteit (m inisteries VenW en VROM, 2004). De Nederlandse wegen en spoorwegen werden in vergelijking m et de omringende landen m inder gewaardeerd (World Econom ic Forum, 1999). De knelpunten m et betrekking tot achterlandverbindingen zijn nog steeds actueel, zowel aan de voorkant (toegang tot de haven van Am sterdam ) als aan de achterkant (achterlandverbindingen zoals de A15). I nternationale ontwikkelingen leidden tot groeiende m aar verschuivende goederenstrom en, m et nam e van containers. De Nota Zeehavens noem t als belangrijkste econom ische en logistieke trends waar de Nederlandse zeehavens in de periode tot 2020 m ee te m aken krijgen: verdergaande globalisering en liberalisering van de wereldeconom ie en een verdere geografische verschuiving van de productie naar Oost-Azië; verschuiving van productiepatronen en logistieke processen door de uitbreiding van de Europese Unie en de opkom st van Rusland; schaalvergroting in transport en logistiek; opkom st van nieuwe bulkstrom en en industrieën. Deze ontwikkelingen en hun betekenis voor de Nederlandse zeehavens worden in de Nota Zeehavens (zie hfdst. 3) toegelicht. KiM- beschouw ing De zorg uit 2004 voor het afnem end aandeel van de zeehavens in de Nederlandse econom ie was feitelijk terecht. Tot 2002 was er sprake van een afnem end aandeel van de Nederlandse zeehavens op het punt van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Daarnaast nam het aandeel in de overslag in de Ham burg-le Havre range af. Toch constateert het KiM dat naar aanleiding van de toenm alige probleem perceptie een aantal opm erkingen gem aakt kan worden: 1. De eerste betreft de vraag hoe erg het is dat het aandeel van de zeehavens in de Nederlandse econom ie afnam. De toegevoegde waarde in de zeehavens groeide wel in absolute zin. De werkgelegenheid in de zeehavens nam in absolute term en licht af (Ecorys, 2004). Dit was voor een belangrijk deel het gevolg van de groei van andere sectoren in de Nederlandse econom ie. I n de periode voor 2002 groeide de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de overige sectoren harder dan die in de zeehavens in de periode voor Een tweede opm erking is dat door de sterke groei van het m aritiem e containervervoer de andere zeehavens in de HLH-range ook in staat waren kostenvoordelen te genereren en zo m arktaandeel wisten te winnen. De Nederlandse zeehavens werden niet zwakker m aar de concurrenten werden door het groeiende containervervoer sterker. Pagina 16 van 64

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Meta-analyse, vraagspecificatie en illustratie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid I ndicatoren landzijdige bereikbaarheid m ainports Meta-analyse, vraagspecificatie

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2004 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE

Beleidsdoorlichting. Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE Beleidsdoorlichting Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE November 2014 2 Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007-2012 Eindrapportage Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Legitimatie van overheidsingrijpen

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012

Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 Amsterdam, september 2014 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 Evaluatie van artikel 14

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:00 Pagina 1 Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:01 Pagina 2 INHOUD CONNEKT-binnenwerk

Nadere informatie

Eindrapport. Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Eindrapport. Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Eindrapport Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 30 augustus 2010 1 2 Eindrapport Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Wonen en Bouwen Directie Bouwen www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie