Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland"

Transcriptie

1 Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland 1

2 Amsterdam, 2 juni 2016 Geachte dames en heren, Voor u ligt de Model APV sekswerk van PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland. Deze model APV is tot stand gekomen door gebruik te maken van de modelverordening van de VNG. PROUD heeft deze aangepast naar een eigen model, daarbij strevend naar een verbetering van de positie van sekswerkers. Dit hebben we gedaan omdat we vinden dat de regelgeving omtrent ons beroep tot nu toe meer bedoeld lijkt te zijn om te ontmoedigen en te bestrijden, dan om de positie en werkomstandigheden van sekswerkers daadwerkelijk te verbeteren. Graag wijzen wij u op voor sekswerkers belangrijke zaken, zoals (het recht op) keuzevrijheid, (het recht op) de mogelijkheid tot werken zonder gezag van een derde persoon, en (het recht op) bescherming tegen problemen die voortkomen uit het stigma op sekswerk. Sekswerkers kunnen in hun hele verdere leven problemen ondervinden van registratie van hun persoonlijke gegevens in combinatie met het beroep dat ze uitoefenen. Wij hopen dat u deze Model APV met bijhorende toelichting serieus wilt bekijken en dat het een leidraad zal vormen bij het opstellen van uw eigen APV. PROUD verzoekt u met klem daar waar mogelijk gebruik te maken van de term sekswerk in plaats van prostitutie en de stem van sekswerkers in uw gemeente serieus te nemen en mee te laten wegen bij besluitvorming. De overheid roept al jaren op tot normalisering van de seksbranche. Het is de hoogste tijd daar nu eens echt gevolg aan te geven door sekswerk daadwerkelijk te erkennen als beroep en het de ruimte en mogelijkheden te geven zich tot die normale bedrijfstak te ontwikkelen. PROUD Enge Kerksteeg GV Amsterdam telefoon:

3 Inhoudsopgave Leeswijzer APV pagina 4 Afdeling 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 3:1 Afbakening Artikel 3:2 Begripsbepaling Afdeling 2 Vergunning seksbedrijf pagina 6 Artikel 3:3 Vergunning Artikel 3:4 Concentratie seksbedrijven Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen Artikel 3:6 Aanvraag vergunning Artikel 3:7 Weigeringsgronden Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot de vergunning Artikel 3:9 Intrekkingsgronden Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden Artikel 3:11 Verlening vergunning Afdeling 3 Uitoefenen seksbedrijf pagina 10 Artikel 3:12 Sluitingstijden seksbedrijven Artikel 3:13 Adverteren Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel sekswerkers Artikel 3:15 Bedrijfsplan Artikel 3:16 Verhuurperiode werkruimte Artikel 3:17 Verdere verplichtingen exploitant en beheerder seksbedrijf Artikel 3:18 Raamprostitutie Artikel 3:19 Straatprostitutie Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie Afdeling 4, Overige bepalingen pagina 13 Artikel 3:21 Verbodsbepaling klanten Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen Artikel 6:1 Strafbepaling Artikel 6:2 Toezichthouders Artikel 6:3 Binnentreden woningen Toelichting pagina 16 3

4 Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie/sekswerk, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen Indien u op de hoogte bent van de originele Modelwijzigingsverordering van de VNG zult u merken dat PROUD diverse artikelen en onderwerpen heeft herschreven, toegevoegd of geschrapt. - [ ] of bijvoorbeeld [tijdstip] = door gemeente in te vullen. Zie bijvoorbeeld artikel 3:12. - [iets OF iets] = door gemeente te kiezen. Nadere uitleg is opgenomen in de toelichting. De raad van de gemeente [naam gemeente]; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 149 en 151a, eerste lid, van de Gemeentewet; gezien het advies van [naam commissie]; besluit vast te stellen de volgende wijziging van de [citeertitel APV]. Artikel I De [citeertitel APV] wordt gewijzigd als volgt: A Hoofdstuk 3 komt te luiden: HOOFDSTUK 3. REGULERING SEKSWERK, SEKSBRANCHE EN AANVERWANTE ONDERWERPEN AFDELING 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde. Artikel 3:2 Begripsbepaling PROUD stelt dat er verschillende vormen van sekswerk en van seksbedrijven bestaan. Een belangrijk onderscheid is hoe een bedrijf zich organiseert en wat voor soort seksuele dienst er geboden wordt. Wij onderscheiden 5 groepen. 4

5 Groep Naam Zoals Toelichting 1 Seksbedrijf full service (raam)bordeel, club, privéhuis, escortbedrijf, tippelzone. Het gelegenheid geven tot het aanbieden van full service sekswerk. Degene die gelegenheid biedt, de exploitant, is vergunningplichtig. 2 Seksbedrijf non-full service en/of performance 3 Commercieel georganiseerde onbetaalde seks Erotische massage salons, stripbar, peepshow, sekstheater, animeerbar. Parenclub, seksfeesten, erotische bioscoop. 4 Sekswerk op afstand Webcam service, pornografie, erotische telefoondienst. 5 Zelfstandige sekswerker Thuiswerker, zelfstandige escort, zelfstandige stripper, zelfstandige in een besloten seksbedrijf, webcammer, sekswerker achter het raam, sekswerker op straat, etc. Het gelegenheid geven tot het aanbieden van non-full service sekswerk en/of seksuele performance. Degene die gelegenheid biedt, de exploitant, is vergunningplichtig. Het gelegenheid bieden tot het organiseren van onbetaalde seks. Degene die gelegenheid biedt, de exploitant, is evt. vergunningplichtig. Bij sekswerk op afstand vindt er geen fysiek contact plaats met een betalende klant. De seks die plaatsvindt betreft masturbatie of het verrichten van seksuele handelingen met collega s en heeft vaak het karakter van een voorstelling. Zowel de sekswerker als degene die gelegenheid biedt, denk hierbij aan een website bouwer of regisseur, zijn NIET vergunningplichtig. De zelfstandige sekswerker biedt, zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding met een derde persoon (alleen of in gelijkwaardige samenwerking met andere zelfstandige sekswerkers) een seksuele dienst aan. De zelfstandige sekswerker is NIET vergunning plichtig. De zelfstandig werkende sekswerker kan een zzp er zijn of het werk doen als bijverdienste. PROUD gebruikt regelmatig termen met een definitie die afwijkt van de norm. Dit omdat het huidige discours rondom sekswerk stigmatiserend en discriminerend werkt. In de toelichting leggen wij uit waarom. Het is daarom van belang dat u, wanneer u zich met beleid rond sekswerk bezighoudt, ook de toelichting leest. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: - Advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een sekswerker onder de aandacht van het publiek brengt; - Bedrijfsmatig: dit is het geval als er sprake is van adverteren, geld verdienen en een zakelijke benadering. Bedrijfsmatigheid is geen criterium voor een vergunningplicht; - Beheerder: De natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de dagelijkse leiding van een seksbedrijf; - Escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot erotische dienstverlening in de vorm van bemiddeling tussen klant en sekswerker; 5

6 - Exploitant: de exploitant maakt het mogelijk dat een sekswerker in zijn of haar seksbedrijf erotische diensten verleend aan een klant, of maakt het (in het geval van een escortbedrijf) door zijn bemiddeling mogelijk dat een sekswerker elders erotische diensten verleend aan een klant; - Klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een seksbedrijf of een sekswerker aangeboden erotische diensten; - Sekswerker: degene die een erotische dienst aanbiedt aan een klant tegen betaling; - Sekswerk: het aanbieden van erotische diensten tegen betaling; - Seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot sekswerk; - Vestiging of locatie: Onderdeel, (extra) ruimte van een seksbedrijf. Een seksbedrijf kan meerdere locaties hebben. AFDELING 2. VERGUNNING SEKSBEDRIJF Artikel 3:3 Vergunning 1. Het is verboden een seksbedrijf als bedoeld in groep 1 en 2 uit te oefenen zonder vergunning. Vanwege de specifieke werkzaamheden die per groep verschillen, dient u per bedrijfssoort te kijken naar de noodzaak voor een vergunning. Zo zijn bedrijven uit groep 3 niet persé vergunningplichtig, maar kunt u kiezen voor de optie deze uitsluitend met een vergunning toe te staan. 2. De burgemeester beslist binnen twaalf weken op de aanvraag om een vergunning. 3. De in het tweede lid gestelde termijn kan door de burgemeester met ten hoogste twaalf weken worden verlengd. 4. Paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. 5. Een vergunning kan mede voor één vestiging worden verleend. 6. De vergunning wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld. De vergunning is niet overdraagbaar. 7. De vergunning kan worden verlengd. [Artikel 3:4 Concentratie seksbedrijven Het college kan delen van de gemeente aanwijzen [waarbuiten OF waarbinnen] voor het vestigen van een seksbedrijf als bedoeld in groep 1, 2 [en 3] geen vergunning wordt verleend. Daarbij kan worden bepaald dat de aanwijzing slechts geldt voor seksbedrijven van een nader aangewezen aard.] [Artikel 3:5 Maximum aantal vergunningen voor seksbedrijven Als het college een maximum wil stellen aan het totaal aantal seksbedrijven waarvoor vergunning kan worden verleend dan kan dit alleen met betrekking tot bedrijven uit groep 1, 2 of 3. Aan bedrijven/zelfstandige sekswerkers in groep 4 en 5 wordt geen maximum gesteld.] Artikel 3:6 Aanvraag vergunning De vergunningplicht is alleen van toepassing op seksbedrijven uit groep 1, 2 en 3 (groep 3 kan naar wens ook buiten beschouwing gelaten worden) 1. Een aanvraag om een vergunning wordt ingediend door gebruikmaking van een door de burgemeester vastgesteld formulier. 2. Bij de aanvraag om een vergunning wordt vermeld voor welke activiteit vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd: a. de persoonsgegevens van de exploitant; b. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel; 6

7 c. of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploitant verleende vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken; d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend; e. overige locaties behorende tot het seksbedrijf; f. het telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt; g. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de exploitant; h. indien van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant; i. een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst; j. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimtes bestemd voor de uitoefening van het seksbedrijf; k. indien van toepassing, de plaatselijke ligging van het seksbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding; l. indien van toepassing, de plattegrond van het seksbedrijf waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een tekening met een schaalaanduiding. 3. Als er een beheerder is aangesteld, is het tweede lid, onder a, b, c, g en h, van overeenkomstige toepassing op de beheerder. 4. Als de burgemeester dat nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag, kan hij verlangen dat aanvullende gegevens worden overgelegd. Artikel 3:7 Weigeringsgronden (groep 1,2 [en 3]) 1. Een vergunning wordt geweigerd als: a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat; b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij, mits dit aantoonbaar niet uitsluitend te maken heeft met het feit dat de ouder als sekswerker werkzaam is of een seksbedrijf heeft; c. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag is; d. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt; e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn; f. als aangetoond kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften; g. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn van dwang of uitbuiting of verblijven of werken in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000; h. de exploitant of beheerder minder dan vijf jaar geleden voor de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden; i. de exploitant of beheerder minder dan vijf jaar geleden voor de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500,- euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van: 1. bepalingen, gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 van de [citeertitel APV]; 2. de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van Strafrecht; 3. artikel 69 van de Algemene wet rijksbelastingen; 7

8 4. de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994; 5. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; 6. de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie. [j. er een maximum voor bedrijven in groep 1, 2 of 3 als bedoeld in artikel 3:5 is vastgesteld en dit maximum al bereikt is OF j. een maximum voor bedrijven in groep 1,2 of 3 als bedoeld in artikel 3:5 al is bereikt]; k. de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd op zal leveren met een geldend bestemmingsplan, een bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage is gelegd, een beheers verordening [of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4]. 2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder h, wordt gelijk gesteld: a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf; b. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid, onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375,- euro bedraagt. 3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, wordt bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning. 4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, telt de periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee. 5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd: a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef onder a tot en met [e OF f OF g], of in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking; b. als niet is voldaan aan de bij of krachtens artikel 3:6 gestelde eisen met betrekking tot de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door de burgemeester gestelde termijn aan te vullen; c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het uitoefenen van een seksbedrijf op een lokatie waarvoor eerder een vergunning van aanvrager is ingetrokken, of door de aanvrager op betreffende locatie eerder zonder vergunning een seksbedrijf is uitgeoefend; d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van sekswerkers of klanten nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het seksbedrijf waarvoor de vergunning is aangevraagd; Dit mag niet zo opgevat worden dat elk seksbedrijf per definitie als een openbare orde verstoring gezien wordt. e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan het bepaalde bij artikel 3:15, eerste en tweede lid; f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17 gestelde verplichtingen zal naleven; [g. als het escortbedrijf groep 1 betreft en wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 is verleend]. 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning (groep 1,2 [en 3]) 1. De vergunning vermeldt in ieder geval: a. de exploitant of ondernemer; b. indien van toepassing, de beheerder; c. voor welke activiteit de vergunning is verleend; d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend; e. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt; f. indien van toepassing, het adres van de onder dat seksbedrijf vallende vestiging waarvoor de vergunning mede is verleend; g. de voorschriften of beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden; 8

9 h. de geldigheidsduur van de vergunning; i. het nummer van de vergunning. 2. De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in de vestiging waarvoor de vergunning mede is verleend, en dat tevens aan de buitenzijde van de vestiging zichtbaar is dat hij over een vergunning voor het seksbedrijf beschikt. In verband met de gewenste discretie en bescherming van de privacy van de daar werkzame personen, hoeft aan de buitenzijde niet kenbaar gemaakt te worden dat het een seksbedrijf betreft. Artikel 3:9 Intrekkingsgronden 1. De vergunning wordt ingetrokken als: a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; b. de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven; c. is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10, 3:13, aanhef en onder a, 3:14[, eerste OF tweede lid], 3:15 en 3:17, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 1 ; d. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid; e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met i; f. de vergunninghouder dat verzoekt; g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met een geldend bestemmingsplan, een beheers verordening [of een aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4]. 2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als: a. is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen; b. in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten de bescherming van de belangen met het oog waarop het vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder wegen dan het belang van de vergunninghouder bij behoud van de vergunning, mits deze regel niet wordt misbruikt in het kader van ontmoediging van sekswerk; c. een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant of beheerder is geworden; d. is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c; e. is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan beschreven maatregelen; f. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de woon- en leefomgeving of de gezondheid van sekswerkers of klanten; g. de exploitant of de beheerder het toezicht op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert of bemoeilijkt; h. er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel; i. gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning; j. gewerkt wordt op grond van de opting-in regeling en de exploitant zich niet houdt aan het bij de opting-in regeling geldende voorwaardenpakket; k. gewerkt wordt op grond van zzp-schap en de feitelijke omstandigheden in het bedrijf hiermee in strijd zijn. Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn seksbedrijf niet langer in overeenstemming is met de op grond van artikel 3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, zo spoedig mogelijk aan de burgemeester. Deze verleent een gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan de vereisten voldoet. 9

10 Artikel 3:11 Verlenging vergunning 1. Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de artikelen 3:3, 3:6, 3:7, 3:8 en 3:15, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele gegevens en bescheiden waarover de burgemeester al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd dienen te worden. 2. Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn van de vergunning verlenging van de vergunning is aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de aanvraag om verlenging is besloten. AFDELING 3. UITOEFENEN SEKSBEDRIJF PARAGRAAF 3.1 REGELS VOOR SEKSBEDRIJVEN ALS BEDOELD IN GROEP 1, 2 [EN 3] Artikel 3:12 Sluitingstijden seksbedrijven; aanwezigheid; toegang 1. Het is de exploitant en de beheerder verboden een [[buiten [deel gemeente] gelegen, EN/OF niet onder een [raamprostitutiebedrijf OF seksbedrijf] vallende]] vestiging voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen [tijdstip (bijvoorbeeld 4 uur)] en [tijdstip (bijvoorbeeld 8 uur)], tenzij bij vergunning anders is bepaald. 2. Het is bezoekers van een seksbedrijf of een vestiging daarvan verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die locatie gesloten dient te zijn voor bezoekers. [3. Het is een sekswerker verboden zich te bevinden in een seksbedrijf en/of vestiging tussen [tijdstip (bijvoorbeeld 4:30 uur)] en [tijdstip (bijvoorbeeld 7:30 uur)], tenzij bij vergunning anders is bepaald.] 4. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten of te laten verblijven in een seksbedrijf/vestiging. Artikel 3:13 Adverteren Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf als bedoeld in groep 1, 2 [en 3]: a. geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder e, van het nummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam; b. vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan bedoeld onder a, en c. onveilige seks aan te bieden of te garanderen dat sekswerkers die voor of bij het betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen. Exploitanten zijn verplicht een safe seks beleid te voeren, maar het staat een sekswerker vrij daarin eigen keuzes te maken. PARAGRAAF 3.2 REGELS VOOR SEKSBEDRIJVEN ALS BEDOELD IN GROEP 1,2 [EN 3] EN SEKSWERKERS Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel sekswerkers [; verbod werken voor onvergund seksbedrijf] 1. Het is een exploitant verboden een sekswerker voor of bij zich te laten werken die: a. nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet [2: De bepaling dat het een sekswerker verboden is werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning is verleend, is verwijderd omdat het de verantwoordelijkheid is van de gemeente om te controleren of een bedrijf een vergunning heeft. Informatiemateriaal moet goed te vinden zijn en in diverse talen. Artikel 3:15 Bedrijfsplan 1. Een seksbedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant treft: a. op het gebied van hygiëne; 10

11 b. ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de sekswerkers; c. ter bescherming van de gezondheid van de klanten; d. ter voorkoming van strafbare feiten. 2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen dat: a. de hygiëne in een vestiging voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche gelden en dat dit controleerbaar is; b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor sekswerkers; c. in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms en glijmiddel met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn, behalve daar waar het gaat om de kale verhuur van werkruimte zoals bij raamprostitutie het geval is of overige facilitaire bedrijven; d. in de werkruimten voor sekswerkers een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is en duidelijk is welke maatregelen worden genomen indien dit alarm afgaat; e. de sekswerker indien hij/zij dit wenst, zich regelmatig op zelf besloten tijden kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek; f. de sekswerker niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken; g. de sekswerker vrij is in de keuze van de arts(en) die zij of hij wil bezoeken; h. de sekswerker klanten en diensten kan weigeren zonder dat dit voor haar of hem andere werkzaamheden gevolgen heeft; i. de sekswerker kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dit voor haar of zijn werkzaamheden gevolgen heeft; j. aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing hierin; k. de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de sekswerker voordat deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij of hij voldoet aan de eisen die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opgenomen; l. de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame sekswerker kan aantonen onder welke verhuur- of arbeidsvoorwaarden de sekswerker haar/zijn diensten aanbiedt. Minimaal dient de exploitant aan te geven tegen welke prijs hij een kamer verhuurt of op welke manier de verdiensten worden verdeeld. In geen geval heeft de exploitant inzicht en/of inspraak in welke diensten en de manier waarop de sekswerker diensten aanbied; m. de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de sekswerker niet door derden gedwongen wordt tot sekswerk of door derden uitgebuit wordt; n. de exploitant of beheerder de bij hem werkzame sekswerkers regelmatig op de hoogte stelt van de (plaatselijke) hulpverleningsinstanties en belangenorganisaties; o. de exploitant aan de voor of bij hem werkzame sekswerkers informatie ter beschikking stelt over de mogelijkheden om hulp te krijgen als zij wil stoppen met haar werk; p. de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende vestiging beperkt wordt. 3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning. 4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan de burgemeester. De wijziging wordt na goedkeuring van de burgemeester als onderdeel van het bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld. 5. De rechten van sekswerkers, zoals gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op schrift gesteld en in een voor de sekswerker begrijpelijke taal uitgereikt aan elke sekswerker die werkzaam is voor of bij de exploitant. 6. Het bedrijfplan is ten allen tijde ter inzage voor de in het bedrijf werkzame sekswerkers. 11

12 7. In het seksbedrijf wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend gemaakt dat een sekswerker klanten en diensten te allen tijde mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te gebruiken. [Artikel 3:16 verhuurperiode werkruimte De exploitant hoeft geen minimum verhuurperiode in te stellen. Sekswerkers bepalen zelf hoeveel en wanneer ze willen werken.] Zie in de toelichting hoe gemeenten tot een verbetering kunnen komen van de arbeids- en onderhandelingspositie van sekswerkers met betrekking tot huurprijzen, huurtijden, vakantie- en vrije dagen. Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder seksbedrijf 1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren dat het seksbedrijf daadwerkelijk wordt uitgeoefend. 2. De exploitant van een seksbedrijf draagt er zorg voor dat: a. de voor of bij het seksbedrijf werkzame sekswerkers redelijkerwijs hun eigen werktijden kunnen bepalen; b. er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn opgenomen van in ieder geval; 1. de voor of bij het seksbedrijf werkzame sekswerkers; 2. de verhuuradministratie; 3. de werkroosters van de beheerders; 4. [ ]. c. de bedrijfsadministratie met inachtneming van de wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde beschikbaar is voor toezichthouders om in te zien. Deze mag niet gekopieerd worden of gebruikt worden voor registratiedoeleinden; d. medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst en van andere door de burgemeester of het college aangewezen instellingen worden toegelaten tot seksbedrijven als ze voornemens zijn voorlichtings- en soa-preventieactiviteiten uit te voeren of voorlichtingsmateriaal te verspreiden; e. evt. benodigde tolken neutraal zijn; f. een duidelijk signaal van mensenhandel of andere vormen van dwang en uitbuiting onverwijld bij de politie wordt gemeld; g. onverwijld aan de burgemeester wordt gemeld als gedurende ten minste één maand geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze melding vermeldt de reden en de verwachte duur; h. gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van zaken binnen het seksbedrijf; 3. Het is aan de exploitant verboden de werkruimtes beschikbaar te stellen via tussenpersonen. Paragraaf 3.3 RAAM- EN STRAATPROSTITIE Artikel 3:18 Raamprostitutie 1. Het is een sekswerker verboden: a. ergens anders dan in een raambedrijf vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw een seksuele service aan te bieden aan klanten die zich op of aan de weg bevinden; en b. passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan passanten op te dringen dan wel zich ongekleed achter het raam van- of in de toegang tot een raambordeel op te houden. 2. Het is passanten verboden: a. sekswerkers hinderlijk te bejegenen, zich op te dringen of zich zonder het doel te hebben het bedrijf als klant te bezoeken hinderlijk op te houden voor of bij het raambordeel; b. sekswerkers zonder toestemming te fotograferen of te filmen. 12

13 3. Toezichthouders in dienst van de gemeente dienen passanten hierop aan te spreken. Artikel 3:19 Straatprostitutie 1. Het is verboden zich op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksbedrijf waarvoor een vergunning is verleend, op te houden met het kennelijke doel een seksuele service aan te bieden of op of aan de weg ontuchtige handelingen te verrichten als dit kennelijk geschiedt in het kader van sekswerk. Opmerking: Indien het is verboden om, zonder dat er sprake is van sekswerk, ontuchtige handelingen te verrichten op of aan de weg, is het niet nodig dit extra te vermelden in de APV. Indien het binnen de gemeente wel is toegestaan, moet men zich afvragen hoe het verschil is te zien tussen wel of geen sekswerk en waarom men dat verschil zou willen maken. [2. Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen wegen gedurende de door het college vastgestelde tijden.] [Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie 1. Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel 3:19, eerste lid, kan door een politieambtenaar of toezichthouder het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen. 2. Een politieambtenaar of toezichthouder kan een persoon die zich op een krachtens artikel 3:19, tweede lid, aangewezen weg bevindt, in het belang van de openbare orde, de woon- en leefomgeving, het voorkomen of beperken van overlast, de veiligheid, de zedelijkheid of de gezondheid van sekswerkers of klanten bevelen zich onmiddellijk in een door hem aangegeven richting te verwijderen. 3. Met het oog op de in het tweede lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste tweemaal een waarschuwing als bedoeld in dat lid is gegeven een bevel geven zich gedurende ten hoogste 1 maand niet op te houden op krachtens artikel 3:19, tweede lid, aangewezen wegen. 4. De burgemeester beperkt het in het derde lid bedoelde bevel, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.] AFDELING 4. OVERIGE BEPALINGEN Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten 1. Het is een klant verboden om handelingen te verrichten waarvoor de sekswerker geen toestemming wil, kan of heeft gegeven. In dat geval is er sprake van aanranding of verkrachting. 2. Indien een klant een bedrijf uit groep 1, 2 of 3 bezoekt dat geen vergunning heeft, kan de klant daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden aangezien het de verantwoordelijkheid is van de exploitant om aan te tonen dat zijn bedrijf een vergunning heeft en van de overheid om daarop te controleren. [Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke 1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt. 13

14 2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.] B Artikel 6:1 komt als volgt te luiden: Artikel 6:1 Strafbepaling 1. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie: [opsomming]. 2. Overtreding van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie: [opsomming]. 3. In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10, vijfde lid, 2:11, tweede lid, [2:12, eerste lid,] en 4:11, eerste lid. C Artikel 6:2 komt als volgt te luiden: Artikel 6:2 Toezichthouders 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde, behoudens hoofdstuk 3, zijn belast: [ ]. 2. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen belasten met het toezicht, bedoeld in het eerste lid. 3. Met het toezicht op de naleving van het bij hoofdstuk 3 bepaalde zijn belast: [ ]. 4. De burgemeester kan daarnaast andere personen belasten met het toezicht, bedoeld in het derde lid. D Artikel 6:3 komt als volgt te luiden: Artikel 6:3 Binnentreden woningen 1. Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening, behoudens hoofdstuk 3, gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn niet bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. 2. De in artikel 6:2, derde lid, bedoelde ambtenaren, voor zover zij zijn belast met de opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in de artikelen 3:14, [tweede OF derde lid], en 3:21, eerste lid, zijn niet bevoegd zonder toestemming van de bewoner in een woning binnen te treden waar een overtreding van een dergelijk strafbaar feit wordt gepleegd of naar hun redelijk vermoeden wordt gepleegd. 3. De in artikel 6:2, derde lid, bedoelde ambtenaren zijn in het kader van hun toezichtstaak niet bevoegd zonder toestemming van de bewoner in een woning binnen te treden, als daar bedrijfsmatig sekswerk plaatsvindt. 14

15 Artikel II 1. In aanvulling op artikel 3:7 van de [citeertitel APV] kan een vergunning eveneens worden geweigerd als in de periode van vijf jaren voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, een vergunning van de aanvrager voor de uitoefening van een bedrijf dat op grond van artikel 3:2 van de [citeertitel APV] wordt aangemerkt als seksbedrijf door het gemeentebestuur is ingetrokken. 2. Een voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening verleende vergunning voor de uitoefening van een bedrijf dat op grond van artikel 3:2 van de [citeertitel APV] wordt aangemerkt als seksbedrijf en welke op het tijdstip van inwerkingtreding niet is ingetrokken of vervallen, wordt gelijkgesteld met een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de [citeertitel APV] met een geldigheidsduur van 28 weken, gerekend vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening. Als binnen deze periode een aanvraag als bedoeld in artikel 3:3 van de [citeertitel APV] is gedaan, blijft deze vergunning van kracht totdat op de aanvraag is beslist. 3. De artikelen 3:3, eerste lid, en 3:13 van de [citeertitel APV] zijn gedurende 28 weken na inwerkingtreding van deze verordening niet van toepassing op de uitoefening van een seksbedrijf dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van rechtmatig zonder vergunning werd uitgeoefend en sindsdien onafgebroken is voortgezet. Als binnen deze periode een aanvraag als bedoeld in artikel 3:3 van de [citeertitel APV] is gedaan, dan zijn deze artikelen niet van toepassing tot het moment dat op de aanvraag is beslist. 4. Artikel 3:7, eerste lid, aanhef en onder k, is niet van toepassing ten aanzien van een aanvraag om een vergunning voor een seksbedrijf en/of vestiging waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig een seksbedrijf werd uitgeoefend. 5. Artikel 3:7, eerste lid, aanhef en onder j, is niet van toepassing ten aanzien van een aanvraag om een vergunning voor een seksbedrijf dat onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening: a. beschikte over een geldige vergunning voor de uitoefening van dat bedrijf, of b. rechtmatig zonder vergunning werd uitgeoefend en sindsdien onafgebroken is voortgezet. Artikel III Dit besluit treedt in werking op [datum]. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. De voorzitter, De griffier, 15

16 Toelichting op de model APV van PROUD Bij PROUD onderscheiden we 5 groepen in sekswerk. Elke groep verschilt van de andere op essentiële punten. Bovendien zijn er groepen die buiten de vergunningplicht vallen. Groep Naam Zoals Toelichting 1 Seksbedrijf full service (raam)bordeel, club, privéhuis, escortbedrijf, tippelzone. Het gelegenheid geven tot het aanbieden van full service sekswerk. Degene die gelegenheid biedt, de exploitant, is vergunningplichtig. 2 Seksbedrijf non-full service en/of performance 3 Commercieel georganiseerde onbetaalde seks Erotische massage salons, stripbar, peepshow, sekstheater, animeerbar. Parenclub, seksfeesten, erotische bioscoop. 4 Sekswerk op afstand Webcam service, pornografie, erotische telefoondienst. 5 Zelfstandige sekswerker Thuiswerker, zelfstandige escort, zelfstandige stripper, zelfstandige in een besloten seksbedrijf, webcammer, sekswerker achter het raam, sekswerker op straat, etc. Het gelegenheid geven tot het aanbieden van non-full service sekswerk en/of seksuele performance. Degene die gelegenheid biedt, de exploitant, is vergunningplichtig. Het gelegenheid bieden tot het organiseren van onbetaalde seks. Degene die gelegenheid biedt, de exploitant, is evt. vergunningplichtig. Bij sekswerk op afstand vindt er geen fysiek contact plaats met een betalende klant. De seks die plaatsvindt betreft masturbatie of het verrichten van seksuele handelingen met collega s en heeft vaak het karakter van een voorstelling. Zowel de sekswerker als degene die gelegenheid biedt, denk hierbij aan een website bouwer of regisseur, zijn NIET vergunningplichtig. De zelfstandige sekswerker biedt, zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding met een derde persoon (alleen of in gelijkwaardige samenwerking met andere zelfstandige sekswerkers) een seksuele dienst aan. De zelfstandige sekswerker is NIET vergunning plichtig. De zelfstandig werkende sekswerker kan een zzp er zijn of het werk doen als bijverdienste. Een vergunningplicht bestaat in elk geval voor bedrijven waar meerdere mensen werkzaam zijn bij, voor of via een derde partij (exploitant). Niet elke groep heeft een (zelfde soort) vergunning nodig. Voor groep 3 is bijvoorbeeld een lichtere of misschien zelfs geen - vergunning nodig of in ieder geval niet dezelfde vergunning als voor groep 1. Groep 1, 2 en 3 verschillen van elkaar op de volgende wijze: In groep 1 is sprake van een erotische dienst met direct fysiek contact met een betalende klant. We noemen dit full service. 16

17 In groep 2 is sprake van een erotische dienst of performance zonder (direct) fysiek contact met een betalende klant. We noemen dit non-full service. In groep 3 is sprake van een erotisch contact of filmvertoning, maar dit is geen commercieel contact. Zelfstandigen uit groep 4 en 5 vallen buiten de vergunningplicht, mits zij zonder tussenkomst, bemiddeling of bemoeienis van derden en zonder enige vorm van gezag, onderling of door derden, werken in een (eventueel met collega(s) gezamenlijke) eigen faciliteit (kan ook de eigen woning zijn) of op locatie (niet zijnde een seksbedrijf). Sekswerkers willen soms graag samenwerken met één of meerdere collega s, zonder dat er sprake is van enige gezagsverhouding. De samenwerking kan een structureel karakter hebben of op projectbasis geschieden. Met het oog op veiligheid is samenwerken met collega s op structurele basis aan te bevelen. Definities Advertentie: alle vormen van reclame met behulp van een medium zoals kranten, televisie, internet, posters, flyers. Daarbij moet het gaan om uitingen die wervend van karakter zijn en het oogmerk hebben de klandizie te vergroten. Beheerder: draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf. Escortbedrijf: een niet locatie gebonden seksbedrijf. Een escortbedrijf bemiddelt tussen klanten en sekswerkers. De sekswerker bezoekt de klant of gaat met de klant naar een andere plaats dan de plek waar de bemiddeling plaatsvindt. De bemiddeling kan plaatsvinden vanuit een bedrijfspand, maar onder omstandigheden ook vanaf een privé-adres. De bemiddeling kan in persoon plaatsvinden, maar over het algemeen zal het telefonisch gaan of via een website op internet. Deze werkvorm kan zowel door een zelfstandige sekswerker uitgeoefend worden als op grotere schaal door een exploitant. Exploitant: de exploitant maakt het mogelijk dat een sekswerker in zijn of haar seksbedrijf erotische diensten verleend aan een klant of maakt het (in het geval van een escortbedrijf) door zijn bemiddeling en aansturing mogelijk dat een sekswerker elders erotische diensten verleend aan een klant. Klant: degeen die tegen betaling de diensten van de sekswerker afneemt. Dus aanwezigen in een seksbedrijf die (vooralsnog) slechts iets drinken of een vertoning komen bekijken, vallen niet onder dit begrip. Hetzelfde geldt uiteraard voor eventuele andere aanwezigen, zoals de exploitant, de beheerder, het personeel dat in de bedrijfsruimte van het seksbedrijf werkzaam is, toezichthouders en personen die aanwezig zijn vanwege bijvoorbeeld het leveren van goederen of het uitvoeren van reparaties of onderhoud. Sekswerker: de persoon die de (erotische) dienst verleent. Prostitutie: de voorkeur gaat uit naar de term sekswerk: het verlenen van een erotische dienst tegen betaling. Sekswerk is een overkoepelend woord voor het aanduiden van alle vormen van sekswerk zoals benoemd in het kader (5 groepen). Prostitutiebedrijven noemen we seksbedrijven en die zijn er in verschillende varianten (zie indeling groepen). 17

18 Het grootste verschil zit in het feit of een sekswerker zelf en direct fysiek contact heeft met een klant of dat de service op afstand wordt verleend en er dus geen sprake is van direct fysiek contact. Een ander belangrijk verschil wordt bepaald door de opzet van het bedrijf: werkt iemand via tussenkomst of bemiddeling van een derde partij (exploitant) waarbij een vorm van gezag wordt uitgeoefend over de in het bedrijf werkzame sekswerkers (raam, club etc.) en een deel van het inkomen van de sekswerkers naar de eigenaar/exploitant van het bedrijf vloeit (hetzij via raamhuur, hetzij via een percentageregeling) of gaat het om zzp ers of free lancers die zelfstandig werken zonder tussenkomst of gezag van een derde partij (al dan niet samen met collega s) op een eigen locatie, waarbij het inkomen geheel vloeit naar degene die de dienst verleent. Er bestaan locatie gebonden seksbedrijven zoals club s en privéhuizen, waar sprake is van fysiek contact tussen klant en sekswerker, of sekstheaters en stripbars waar dat fysieke contact met de klant achterwege blijft (behalve tussen sekswerkers onderling). Sommige seksbedrijven hebben één of meerdere werkplekken zoals in het geval van raamprostitutie. Ook een niet-locatie gebonden bedrijf kan een seksbedrijf zijn; veelal gaat het dan om een escortbedrijf, dat bemiddelt tussen sekswerkers en klanten maar ook telefoonseks of webcam kan hiertoe behoren. Is de sekswerker op enigerlei wijze werkzaam voor degene die de ruimte beschikbaar stelt, dan is er zonder meer sprake van een seksbedrijf uit groep 1 of 2. Ook indien er personeel in dienst is, anders dan een (taxi)chauffeur of boekhouder, is er zonder meer sprake van een bedrijf uit groep 1 of 2 en is er een vergunning nodig. Er zijn ook sekswerkers die niet werkzaam zijn voor of bij een door een ander geëxploiteerd seksbedrijf, maar die zelfstandig werken, veelal thuis. Als een sekswerker op haar of zijn thuisadres of een andere eigen locatie werkzaam is en geen gezagsverhouding heeft ten opzichte van eventuele collega sekswerkers met wie zij of hij samen werkt, dan is er sprake van een eenpersoons bedrijf en is geen vergunning nodig. Is de sekswerker een zzp er dan volstaat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Pas als de activiteiten van de thuiswerkende sekswerker een zodanige uitstraling hebben dat er een publiekstrekkende werking vanuit gaat, dus als er wordt geadverteerd met het adres, er verlichting of reclame-uitingen aan het pand zichtbaar zijn of op een andere manier passanten worden aangetrokken, dan is het een seksbedrijf waarvoor een vergunning of bedrijfsbestemming op de locatie noodzakelijk is. Het begrip seksbedrijf duidt op een activiteit of op activiteiten, en dus niet op de locatie waar de verrichtingen of vertoningen plaatsvinden; daarvoor wordt in de APV de term vestiging of locatie gebruikt. Bedrijfsmatig: dit is het geval als er sprake is van adverteren, geld verdienen en een zakelijke benadering. Bedrijfsmatigheid alleen zou geen graadmeter mogen zijn voor een vergunning verplichting. Een kleine zelfstandige werkt net zo bedrijfsmatig als een groot bedrijf, maar het zou onredelijk zijn hen dezelfde vergunning verplichtingen op te leggen. Een zzp er die bijvoorbeeld haar of zijn klanten thuis ontvangt, veroorzaakt geen overlast voor de omgeving. Een zelfstandige sekswerker is vergelijkbaar met een kapster die vanuit huis haar klanten knipt; deze hoeft ook niet aan dezelfde verplichtingen te voldoen als grote kapsalons elders. Vestiging of locatie: is de voor publiek toegankelijke locatie van een seksbedrijf. Dit kan samen vallen met de locatie waar de erotische diensten worden verleend, maar dat is zeker niet altijd en bij escortbedrijven per definitie niet het geval. 18

19 Vergunning Er is voor gekozen om seksbedrijven uit groep 1, 2 en evt. 3 met een vergunningenstelsel te reguleren. Dit houdt in dat het uitoefenen van een seksbedrijf dat onder een van deze categorieën valt verboden is, tenzij een vergunning is verleend. Een vergunning hangt samen met de locatie. Het aantal locaties waar een seksbedrijf uit groep 1, 2 of 3 zich kan vestigen is (te) beperkt. Vanwege het verschil tussen de diverse groepen kan worden nagedacht over zwaardere en lichtere vergunningen. Voor bedrijven uit groep 3 zouden ook uitsluitend eisen gesteld kunnen worden aan de locatie (bestemmingsplan). Het is wenselijk om nieuwe alternatieven mogelijk te maken voor seksbedrijven, al dan niet gerund door sekswerkers in samenwerkingsverbanden. De exploitant is verplicht bij binnenkomst aan klanten en sekswerkers duidelijk te maken dat het bedrijf een vergunning heeft en de gemeente dient bedrijven hierop te controleren. Intrekkingsgronden Een vergunninghouder moet zich uiteraard houden aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de vergunning. De gemeente houdt in redelijkheid toezicht op de naleving van de vergunningvoorwaarden en behandelt een seksbedrijf hetzelfde als andere bedrijven. Sluitingstijden seksbedrijven, aanwezigheid; toegang Op sekswinkels is de Winkeltijdenwet van toepassing. In het geval van seksbedrijven uit groep 1, 2 en 3 kunnen de sluitingstijden volgens de horecarichtlijnen in de betreffende gemeente aangehouden worden. Het werk van een zelfstandige sekswerker zal in de praktijk geen andere consequenties voor de buurt hebben dan private seksuele handelingen. Hiervoor gelden geen sluitingstijden. Verder mogen personen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt niet worden toegelaten tot seksbedrijven. Adverteren De verplichting om in advertenties het nummer te vermelden van de vergunning die aan een seksbedrijf is verleend, zou het voor zelfstandigen uit groep 4 en 5 onmogelijk maken om klanten te werven aangezien zij niet vergunningplichtig zijn. Wellicht dat er onderscheid gemaakt kan worden in vergunningplichtige bedrijven die moeten adverteren met vergunningnummer en kleine zelfstandigen die dat niet hoeven. Bovendien moeten zzp ers in geschreven zijn in de KvK. Zodoende is er voor het toezicht al overzicht genoeg en kan men indien gewenst contact opnemen. Leeftijd, verblijfstitel en verbod op werken in onvergund bedrijf PROUD kiest bewust NIET voor een leeftijdsverhoging naar 21 jaar en al helemaal niet voor een verbod voor sekswerkers op werken in een onvergund bedrijf. De verantwoordelijkheid om toezicht te houden op vergunningen ligt niet bij de sekswerker maar bij de overheid. Extra zorg aan jonge sekswerkers kan bovendien niet worden verleend als zij op niet vergunde plekken werken of ergens waar zij strafbaar kunnen zijn. Liever zien wij dat de gemeente zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor sekswerkers en een vangnet voor jonge mensen in nood die dat vangnet nodig hebben en er op uitnodiging gebruik van kunnen maken als ze dat willen. Het is in de eerste plaats de exploitant die moet voorkomen dat er bij zijn bedrijf sekswerkers werkzaam zijn die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zijn die daar toch werkzaam, dan is de exploitant in overtreding. 19

20 Bedrijfsplan Ter versterking van de sociale positie van sekswerkers is het van belang dat er in een seksbedrijf maatregelen worden getroffen op het gebied van hygiëne en van de gezondheid, de veiligheid, het zelfbeschikkingsrecht van de sekswerkers. Daartoe moet bij het aanvragen van een vergunning de exploitant een bedrijfsplan overleggen, zodat vooraf kan worden beoordeeld of de exploitant voor deze punten voldoende oog heeft en zorg draagt voor goede arbeidsomstandigheden. Deze verplichting geldt voor alle seksbedrijven uit groep 1, 2 en evt. 3. De exploitant treft maatregelen die er voor zorgen dat de hygiëne in een seksbedrijf voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche gelden. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft in september 2013 de Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven (voorheen Hygiënerichtlijnen voor Seksinrichtingen) gepubliceerd. Deze richtlijn is geschreven voor exploitanten en eigenaren van seksbedrijven en wordt uitgegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De branche zelf, vertegenwoordigd door de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven en de Vereniging Legale Escortbedrijven, heeft aan het opstellen en bijwerken van deze richtlijn bijgedragen. In de richtlijn zijn zogenaamde hygiënenormen, dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid, opgenomen. Een exploitant van een seksbedrijf zal om te voldoen aan de maatstaven voor een goede hygiëne zich ten minste aan deze normen moeten houden. Belangrijk doel van goede hygiëne in seksbedrijven is het voorkomen van (seksueel overdraagbare) ziektes. Dat is zowel voor de sekswerkers als de klanten van belang. Een goede hygiëne zorgt echter ook voor een veilige en prettige werkomgeving. Van de exploitant mag worden verwacht dat hij in het bedrijfsplan daarnaast inzichtelijk maakt hoe hij verder zorgt draagt voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor de in het bedrijf werkzame sekswerkers. De veiligheid en gezondheid van een sekswerker worden ook gediend met aparte garanties voor de kwaliteit van de werkruimten. Een sekswerker moet in de werkruimte altijd gebruik kunnen maken van een alarm waarmee zij hulp van derden kan inroepen als er wat misgaat. De luchtventilatie die in het kader van de algemene luchtkwaliteit en hygiëne afdoende is, brengt nog niet met zich mee dat de sekswerker niet in te koude of te warme werkruimte haar of zijn diensten moet verrichten. In het bedrijfsplan moet de exploitant aangeven welke maatregelen hij hiervoor treft. De normen die worden geformuleerd over het gebruik van condooms en de mogelijkheid om je als sekswerker te laten controleren op seksueel overdraagbare aandoeningen waarborgen de gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituee. De sekswerker mag niet verplicht worden zich geneeskundig te laten onderzoeken en heeft recht op een vrije artsenkeuze. Bovendien moet de exploitant sekswerkers in de gelegenheid stellen zich regelmatig te laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het moet niet zo zijn dat een sekswerker vanwege de openingstijden van het bedrijf waar zij werkzaam is, geen tijd heeft om zich bijvoorbeeld voor een SOA-onderzoek bij de GGD te melden. De exploitant dient er zorg voor te dragen dat onder de in het seksbedrijf werkzame sekswerkers voldoende informatie- en voorlichtingsmateriaal in verschillende talen wordt verspreid over de aan sekswerk verbonden gezondheidsrisico s en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en hulpverlening. De exploitant is daarnaast verplicht informatie over mogelijke uitstapprogramma s aan de voor hem werkzame sekswerkers te verstrekken, alsmede informatie over belangenverenigingen. Een belangrijk aspect van het zelfbeschikkingsrecht is dat gewaarborgd is dat de sekswerker vrij is te bepalen aan welke klanten zij of hij seksuele diensten verleent en welke diensten zij/hij al dan niet wil verlenen. Dit is ook bij de escort bijzonder van belang. Ook als sprake is van een arbeidsrelatie is de bevoegdheid van de werkgever om instructies te geven niet onbeperkt. Het grondwettelijk gewaarborgde recht op lichamelijke en psychische integriteit heeft altijd voorrang. Een exploitant dient inzichtelijk te maken hoe in zijn bedrijf met dergelijke zaken wordt omgegaan. In een 20

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde. Bijlage 01: Overzicht wijzigingen 1. Artikel 3:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; Hoofdstuk 3 Afdeling 1 Artikel 3:l Seksinrichtingen, straatprostitutie e.d. Begripsbepalingen Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening

Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 123512 18 december 2015 Verordening tot (2e) wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2013. De raad

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven. Burgemeester en wethouders van Middelburg; overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Burgemeester en wethouders van Weert Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Besluit van Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche 2014, houdende nadere regels inzake de regulering van prostitutie en de bestrijding van misstanden in de seksbranche (Besluit prostitutie en seksbranche)

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VESTIGEN VAN EEN SEKSINRICHTING 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode :

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen.

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen. Gemeenteblad Jaar 2006 Afdeling 3A Publicatiedatum 8 maart 2006 Onderwerp Intrekking van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 1998 en vaststelling van de Verordening op de woning- en

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN Als exploitant van een prostitutiebedrijf dient u per 1 juli 2016 te beschikken over een bedrijfsplan. De verplichting is opgenomen in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode/plaats : Vestigingsadres

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Z.11236 INT.15464 APV Nuth 2016 (oud) Artikel 1:3 1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het

Nadere informatie

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV

Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV Deelsessie 12: Gevolgen van de Prostitutiewet voor de APV De wet op hoofdlijnen Wat staat er in het wetsvoorstel? -verhoging van de minimumleeftijd voor de prostituees naar 21 jaar (art. 2) -invoering

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nederweert Nummer: 9 Officiële publicatiedatum: 15 oktober 2015 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014 De raad van de gemeente Nederweert;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

Vergunningen & Ontheffingen

Vergunningen & Ontheffingen Vergunningen & Ontheffingen AANVRAAG VERGUNNING ESCORTBEDRIJF ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING AMSTELVEEN Duidelijk leesbaar invullen! Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen Ondergetekende

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 7 december 2010, nummer B010.0630; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; overwegende

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Aanhef De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode : Vestigingsplaats :

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten; De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; gezien het advies van de commissie Ruimte van 22 juni 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Overwegende

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR75288_1 23 februari 2016 Erfgoedverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ; Marktverordening Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk 2008-200; gelet op de artikelen 147,

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005 inzake de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 2 augustus 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00600 Onderwerp: Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9;

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; Sector : III Nr. : 90.30 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op artikel 31, tweede lid van de Wet op Woonwagens

Nadere informatie

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 DECEMBER 2001 (De Zeekant van 2 JANUARI 2002) De raad der gemeente Noordwijk; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2001;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5722 5 februari 2014 VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68 STREKT TER VERVANGING D.D. 30 JANUARI 2014. Verordening tot wijziging van de Algemene

Nadere informatie

Formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) De Burgemeester van Nijmegen Afdeling Veiligheid Cluster Vergunning & Handhaving Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Bij dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Datum Onderwerp 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven 1. Inleiding In de concept APV die voorjaar 2013 ter inspraak

Nadere informatie

Nadere regels inhoud bedrijfsplan prostitutiebedrijf

Nadere regels inhoud bedrijfsplan prostitutiebedrijf GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groningen. Nr. 110368 10 augustus 2016 Nadere regels inhoud bedrijfsplan prostitutiebedrijf De burgemeester van Groningen; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen; RAADSBESLUIT Datum en nummer 17 februari 2006, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 00-00-2005 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 b e s l u i t

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 b e s l u i t VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZALEN 2007 De raad van de gemeente Nieuw-Lekkerland; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2006 gelet op artikel 149

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004"

Betreft Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004 Stein Gemeenteblad Afdeling A 2004, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan De Raad Betreft "Drank- en Horecaverordening gemeente Stein 2004" Inleiding De per 1 november 2000 gewijzigde Drank-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2011, nr. 11.04.09.; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Drank- en Horecawet en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 1967, no. 2420; gelet op de artikelen 6,

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2007-104 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 1994; overwegende dat door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN

BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN BEDRIJFSPLAN PROSTITUTIEBEDRIJVEN Als exploitant van een prostitutiebedrijf dient u per 1 juli 2016 te beschikken over een bedrijfsplan. De verplichting is opgenomen in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 De raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; gezien het verslag van de commissievergadering van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Marktverordening gemeente Heerde 2000 De raad van de gemeente Heerde ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2000, nr. 2224, inzake de wijziging van de Marktverordening

Nadere informatie

Splitsingsverordening

Splitsingsverordening Splitsingsverordening PARTIELE HUISVESTINGSVERORDENING/ONDERDEEL WONINGSPLITSING Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Vastgesteld bij raadsbesluit : 26 november 1993 (nr. 251) Gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

IN NAAM DER KONINGIN. DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Landsverordening van 4 december 1989 houdende regelen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten: tekst in P.B. 1989, no 73; gewijzigd bij: 1. Landsverordening van de 11de september

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

ACTUALISATIE WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HILVERSUM 2010

ACTUALISATIE WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HILVERSUM 2010 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilversum. Nr. 25484 16 februari 2017 ACTUALISATIE WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HILVERSUM 2010 De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie