Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording"

Transcriptie

1 Bijlage Uitgebreide methodologische verantwoording Inleiding In deze bijlage geven we de methodologische verantwoording van het onderzoek Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering. Na een korte weergave van de in het gehele onderzoek gehanteerde methoden en technieken, geven we een aantal kanttekeningen bij de gebruikte kwantitatieve gegevens. Daarna ga we uitgebreid in op de diverse statistische bewerkingen die in het onderzoek zijn uitgevoerd. Gehanteerde methoden en technieken In het onderzoek bestrijden witwassen en terrorismefinanciering stond de volgende vraagstelling centraal: Realiseren de ministers en de publieke organisaties die bij het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering betrokken zijn de beoogde doelstelling en de daarvan afgeleide prestaties? Welke verklaringen kunnen worden gegeven, indien de beoogde doelstelling en afgeleide prestaties niet gerealiseerd worden? Voor de beantwoording van deze vragen zijn diverse onderzoeksmethoden gebruikt. Middels documentanalyse van beleids- en verantwoordingsdocumenten van de verantwoordelijke ministeries en de bij de verschillende fasen van de handhavingsketen betrokken publieke organisaties zijn de beoogde doelen en prestaties geïnventariseerd. Aanvullend zijn interviews gehouden met de verantwoordelijke ministeries, publieke organisaties en enkele bij de meldingsketen betrokken private organisaties. Voor de beantwoording van de vraag naar verklaringen voor niet gerealiseerde doelstellingen en prestaties is vooral gebruik gemaakt van de kwalitatieve informatie uit de interviews. De resultaten en prestaties van de gehele handhavingsketen en de afzonderlijke ketenpartners zijn inzichtelijk gemaakt met de verantwoordingsgegevens van de betrokkenen en met diverse statistische analyses. De statistische analyses zijn

2 uitgevoerd met behulp van Excel en SPSS. Voor de analyse en visualisatie van de uitkomsten is voorts gebruik gemaakt van een geografisch informatie systeem (GIS). De statistische analyses zijn gebaseerd op kwantitatieve data van FIU-Nederland en het OM Parket-Generaal. Van FIU-Nederland ontvingen we geaggregeerde transactie- of subjectinformatie over ongebruikelijke transacties en verdachte transacties. De informatie over de ongebruikelijke transacties is op basis van de registratiedatum en opgesplitst naar plaats (geaggregeerd op het niveau van politieregio s) waar de transactie plaatsvond en herkomst van de melding (geaggregeerd op het niveau van type meldingsplichtige organisaties en toezichthouders). De informatie over de verdachte transacties is op basis van de datum waarop de verdachte transactie is doorgemeld en geaggregeerd op het niveau van de opsporingsdienst aan wie wordt doorgemeld. De door FIU-Nederland geleverde informatie is afkomstig uit diverse informatiesystemen: MOTION, WINSTON, het Egmont Secure Web van FIU- Nederland. De informatie beslaat de periode 1 januari 2004 tot en met peildatum 30 juni Wij hebben in een aantal bewerkingen de halfjaar cijfers voor 2007 geëxtrapoleerd naar een volledig jaar. Van het OM Parket-Generaal ontvingen we een databestand uit het procesondersteunende systeem COMPAS met alle geregistreerde strafbare feiten van witwassen (Sr 420 bis-quater), terrorismefinanciering (Sr 140a, Sanctiewet 1977 en Sanctieregeling terrorisme) en overtredingen Wet MOT, Wid en Sanctiewet Van al deze strafbare feiten is informatie beschikbaar over het behandelend (arrondissements-)parket, de aanleverende opsporingsinstantie, de OM-beslissing met betrekking tot het feit en de zaak, eindvonnissen, soort en omvang aangeboden transacties en soort en omvang opgelegde straffen. Daarnaast bevat het databestand informatie op feitniveau over ontnemingsactiviteiten, zoals de waarde en grondslag beslag, geschat wederrechtelijk verkregen voordeel, strafrechtelijk financieel onderzoek, OMbeslissing met betrekking tot de ontneming, voorgestelde transacties en schikkingen, aangebrachte ontnemingsvorderingen, vonnissen en het feitelijk geïncasseerde ontnemingsbedrag. Over het aantal en de omvang van aangebrachte en opgelegde ontnemingen met betrekking tot witwassen is tevens informatie van BOOM geraadpleegd.

3 Het databestand van het OM Parket-Generaal is op feitniveau, wat inhoudt dat alle zaken waar een of meer van de onderzochte delicten en overtredingen in vertegenwoordigd waren in het bestand opgenomen zijn. Dit ongeacht het gegeven of het gezochte feit, het eerste of zwaarste feit in de zaak was. De informatie beslaat de periode 1 januari 2002 tot en met peildatum 31 augustus Om ontwikkelingen en trends in de gegevens tot uitdrukking te laten komen hebben we voor deze ruimere periode gekozen. Dit mede omdat zaken soms pas na meerdere jaren volledig afgerond zijn. Op dit databestand zijn diverse cohortanalyses uitgevoerd, waarbij de datum van binnenkomst bij het OM als vertrekpunt is genomen. In een aantal bewerkingen is ten behoeve van vergelijkingsmogelijkheden het aantal feiten voor 2007 (8/12) naar een volledig jaar geëxtrapoleerd (12/12). Kanttekeningen bij gebruikte kwantitatieve gegevens van het OM Ten aanzien van de volledigheid en betrouwbaarheid van de gebruikte kwantitatieve informatie van het OM en de daarop gebaseerde bewerkingen zijn de volgende kanttekeningen van belang. Procesondersteunend systeem COMPAS is als procesondersteunend systeem in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld en in latere instantie zijn er modules, zoals de module ontnemingen, aangebouwd. Ook de functie van informatiesysteem t.b.v. beleids- en verantwoordingsinformatie is in latere instantie toegevoegd. Dit maakt dat de informatie uit het systeem niet altijd sluitend aan de informatiebehoefte kan worden gemaakt of diverse bewerkingen gedaan moeten worden om de gewenste informatie te genereren. Voor beleidsinformatie relevante nuances zijn daardoor niet altijd beschikbaar binnen het systeem en bewerkingen vergen toelichting over volledigheid en betrouwbaarheid. Registratie Al vele jaren is door de DAD en AR gewezen op risico s van het informatiesysteem COMPAS. Om verbeteringen tot stand te brengen heeft het OM een registratieinstructie opgesteld en in de planning- en controlcyclus aandacht voor (de kwaliteit van) registratie. Toch wordt niet alles goed en consequent geregistreerd binnen COMPAS. Voor het deel over de strafrechtelijke vervolging gaat het OM uit van volledigheid van registratie. De volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie over ontnemingen ziet het OM echter als problematisch. Er is een minder stringente controle op de invoer in de module ontnemingen, terwijl het juist een complexe materie is. De module ontneming is niet volledig gekoppeld

4 aan het COMPAS systeem, waardoor diverse registraties dubbel uitgevoerd moeten worden. Dit gebeurt niet altijd consequent, waardoor verschillen kunnen optreden. Daarnaast kunnen fouten uit de module in COMPAS terecht komen. Tijdelijk register Ieder parket heeft een eigenstandige versie van COMPAS, waarin de voortgang van zaken geregistreerd wordt. Elke maand worden de mutaties doorgegeven aan het Parket-Generaal, die daarmee een totaalbeeld heeft van alle zaken. Ieder parket heeft ook een zogenaamd tijdelijk register dat uitsluitend met autorisatie (beperkt) toegankelijk is, waarin zaken worden geregistreerd die (veelal om zaakinhoudelijke overwegingen) met geheimhouding omgeven zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan zware (internationale) georganiseerde criminaliteit en terrorisme(financiering).deze zaken worden na voltooiing van het gerechtelijk vooronderzoek en beslissing over de vorm van afdoening naar het toegankelijke deel van COMPAS overgeboekt. De zaken in het tijdelijk register vallen buiten het onderzoek. Afnemen crimineel vermogen In het onderzoek maken we onderscheid tussen het afnemen en het ontnemen van crimineel vermogen. Afnemen heeft betrekking op de diverse wegen waarlangs crimineel vermogen van een veroordeelde kan worden afgenomen. Het kan daarbij gaan om een OM transactiebedrag, een door de rechter opgelegde geldboete, een verbeurdverklaring van in beslag genomen vermogen en ontneming op basis van de ontnemingswetgeving (Sr art. 36e). Uitsluitend in dit laatste geval spreken we van ontnemen. Op basis van de beschikbare gegevens konden wij de omvang van het totaal afgenomen crimineel vermogen niet vaststellen. Ten dele hing dit samen met het abstractieniveau van de gegevens uit COMPAS. Daarnaast waren de opgenomen bedragen van bijvoorbeeld de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel of de schatting van de waarde van in beslag genomen waarde niet altijd realistisch (bijvoorbeeld waarde van 1, - werd regelmatig genoemd). Tevens troffen we een foutieve notatie van een werkelijke ontnomen bedrag, waarmee het 100x hoger leek dan daadwerkelijk ontnomen. Voorts bemoeilijkte de inherente complexiteit van het proces van afnemen (verschillende momenten / verschillende partijen / soorten beslag / waarde bepaling voorwerpen etc.) de mogelijkheid om een totaal beeld van de omvang te krijgen. [zie hierover ook Deel II hoofdstuk 4.] Vanwege deze onzekerheden hebben we tevens informatie ingewonnen bij BOOM over aantal en omvang van aangebrachte en toegewezen vorderingen voor ontnemingsmaatregelen met betrekking tot witwassen. Hierbij wordt aangetekend

5 dat we de informatie van de twee bronnen niet sluitend met elkaar konden krijgen. Gehanteerde begrippen en uitgevoerde statistische bewerkingen Hieronder worden een groot aantal van de in het onderzoek gehanteerde begrippen toegelicht (zie ook de begrippenlijst in het rapport) en de statistische bewerkingen uiteengezet. We behandelen dit in de volgorde van gebruik in deel 2 van het rapport. Ongebruikelijke transacties Transacties die op basis van indicatoren uit de Wet MOT als ongebruikelijk kunnen worden aangemerkt, worden door meldingsplichtige instanties gemeld aan FIU- Nederland. De ongebruikelijke transacties zijn opgevraagd op basis van de registratiedatum, dat wil zeggen de datum waarop een transactie door de FIU- Nederland wordt geregistreerd. De door FIU-Nederland geleverde geaggregeerde gegevens zijn opgesplitst naar de plaats waar de transacties plaatsvond, geordend op het niveau van de politieregio s. Daarnaast zijn de ongebruikelijke transacties geordend op de herkomst van de melding, dit zowel op het niveau van het type meldingsplichtige organisaties en de toezichthouders. De kwaliteit van de meldingen ongebruikelijke transacties is door FIU-Nederland als knelpunt genoemd. Zo ontbreekt nog wel eens de transactieplaats of is deze onjuist gespeld. FIU-Nederland controleert de juistheid en volledigheid van meldingen pas nadat een ongebruikelijke transactie als verdachte transactie is aangemerkt. De hoeveelheid onjuiste en onvolledige meldingen is niet bekend. Verdachte transacties FIU-Nederland kan ongebruikelijke transacties op verschillende grondslagen verdacht verklaren: match, eigen onderzoek en op basis van een verzoek van de landelijke officier van Justitie. De verdachte transacties zijn opgevraagd op basis van de doormelddatum, dat wil zeggen de datum waarop een verdacht verklaarde transacties wordt doorgemeld naar de opsporing. Over onvolledige verdachte transacties of transacties met fouten doet FIU-Nederland navraag bij de melder. Door de gegevens in kaart te brengen op grond van de registratiedatum van ongebruikelijke transacties en de doormelddatum van verdachte transacties, wordt bijgedragen aan het scheppen van een betrouwbaar beeld van de input (wat is er in een jaar binnengekomen c.q. geregistreerd) en de output (wat is er in een jaar verdacht verklaard en uitgegaan.)

6 Controlekans Controlekans definiëren we als de kans dat meldingsplichtige instellingen gecontroleerd worden op naleving van de meldings- en identificatieplicht door een toezichthouder. Deze kans geeft een indruk van de mate waarin onder toezicht gestelde instellingen ook daadwerkelijk controle door een toezichthouder ondervinden en vormt hiermee tevens een indruk van de kwantitatieve prestaties van toezichthouders. De berekening van de controlekans geeft de verhouding tussen het totaal aantal onder toezicht van een toezichthouder staande organisaties en het aantal jaarlijks bezochte en onderzochte organisaties. In Deel II hebben we de gebruikte gegevens en resultaten voor het controleren van notarissen op de naleving Wid en Wet MOT door BFT opgenomen. De daar opgenomen bevinding dat BFT gemiddeld slechts 0,6% van de onder toezicht gestelde instellingen controleert op naleving Wet MOT en Wid, is gebaseerd op onderstaande gegevens. Tabel 1 Controlekans financiële dienstverleners Doelgroep Professionals Kantoren Aantal onderzochte kantoren Controlekans kantoren in % Advocatenkantoren ,05 Rechtskundige adviesbureaus Notariskantoren Kandidaat-notarissen Onbekend Registeraccountants Administratieconsulent en Administratiekantoren , ,52 (na afronding) Belastingadviseurs ,86 Overige administratiekantoren ,86 Totaal ,58 Bron: BFT Voor de controlekans van banken door DNB hebben we bij gebrek aan gegevens geen kwantitatieve controlekans kunnen berekenen. Wel weten we dat DNB het toezicht op de naleving van de Wet MOT en Wid heeft geïntegreerd in het reguliere

7 toezicht op banken uit hoofde van de WFT. Banken staan hierdoor onder permanent toezicht van DNB. Aangeleverde strafbare feiten OM De complete dataset van het OM omvat 3191 feiten. Om dubbeltelling te voorkomen zijn feiten die door het behandelend parket overgedragen zijn aan een ander parket (en daarmee opnieuw onder een nieuw parketnummer geregistreerd worden) van het totaal aantal feiten afgehaald. De overgedragen feiten zijn wel in de stroomschema s in Bijlage I, II en III van het rapport terug te zien. Het databestand van het Parket-Generaal is aan de hand van de delicten opgesplitst in deelsets. De deelset witwassen omvat de delicten: artikel 420 bis 1a Sr artikel 420 bis 1b Sr artikel 420 ter Sr artikel 420 quater 1a Sr artikel 420 quater 1b Sr Voor terrorismefinanciering omvat de deelset uitsluitend feiten op artikel 140a Sr. Terrorismefinanciering is niet in een zelfstandig artikel strafbaar gesteld. In de vervolgingspraktijk wordt de financiering van terroristische handelingen indirect strafbaar gesteld via artikel 46 Sr (voorbereidende handelingen) of via artikel 140a Sr (lidmaatschap van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven). Op basis van een analyse van de zaken waarin strafbare feiten van artikel 46 Sr betrokken waren naast andere strafbare feiten, bleek onvoldoende samenhang met (financiering van) terroristische voorbereidende handelingen. Ook de artikelen 47 Sr (definitie daders) en 48 Sr (definitie medeplichtigen) worden als basis voor de strafbaarstelling van terrorismefinanciering gehanteerd. Deze artikelen hebben echter voor een statistische selectie een veel te ruime strekking. Het databestand bevatte geen strafbare feiten met betrekking tot de Sanctieregeling terrorisme (2002; 2002 II; 2007).

8 De derde deelset omvat overtredingen door meldingsplichtige instellingen. Het gaat daarbij om overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: artikel 2, 7 en 9 van de Sanctiewet 1977; artikel 9, 10, tweede lid, 11 en 19 van de Wet melding ongebruikelijke transacties; artikel 2, eerste, tweede en zevende lid, 5, 6, 7 en 8 van de Wet identificatie bij dienstverlening. Overtreding van de Wet MOT, de Wid en de Sanctiewet 1977 zijn strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten (WED). In alle bewerkingen van de deelsets is de ordening primair ingericht op het jaar van binnenkomst bij het OM. Daarnaast is voor de deelset witwassen een uitsplitsing gemaakt naar de aanleverende opsporingsdiensten: regiokorpsen van de politie, DNR en FIOD-ECD. De totale deelset witwassen omvat 2787 witwasfeiten. Een deel (466 feiten) van deze dataset valt buiten de analyse van prestaties van opsporingdiensten doordat de feiten door andere diensten, zoals de KMar (281), interregionale fraude teams en belastingdiensten zijn aangeleverd. Dit deel is wel meegenomen in de analyse van de prestaties van de parketten van het OM. Gebruik transactie-informatie Het gebruik van de informatie uit de meldketen door de opsporingsinstanties hebben we op verschillende manieren in beeld gebracht. We hebben het aantal ongebruikelijke transacties in 2006 ( ) en het aantal processen-verbaal waarin informatie over verdachte transacties gebruikt is (1.553) en het aantal LOvJ verzoeken (8.928) aan elkaar gerelateerd. De LOvJ verzoeken betrekken we in deze berekening omdat transacties die op grond van een LOvJ-verzoek verdacht verklaard worden, per definitie bruikbaar zijn in opsporingsonderzoek en rechtstreeks teruggekoppeld worden aan de indienende opsporingsinstantie. In 2006 zijn per LOvJ verzoek gemiddeld 8 transacties verdacht verklaard.

9 Figuur 1 Gebruik informatie ongebruikelijke transacties 2006 Bron: FIU-Nederland (( ) / ) 100= 6% Hieruit volgt dat in het jaar % van de ongebruikelijke transacties in een proces-verbaal gebruikt worden. Om verschillen in het gebruik van informatie over verdacht verklaarde transacties door de verschillende opsporingsinstanties in beeld te brengen hebben we de verhouding tussen het gebruik van VT-informatie en het aantal aan betreffende opsporingsdienst doorgemelde verdachte transacties berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het aantal keer dat het Intranet Verdachte Transactie door een opsporingdienst geraadpleegd wordt en het aantal keer dat informatie over verdachte transacties in processen-verbaal van een opsporingdienst wordt gebruikt. Een door FIU als verdacht aangemerkte transactie wordt via het IVT doorgemeld aan de opsporingsdiensten waarvoor zij het meeste relevant lijkt. Drie maanden later is deze informatie voor alle opsporingsdiensten toegankelijk. De opsporingdiensten kunnen het IVT raadplegen (IVT-raadpleeg) door na te gaan of bepaalde subjecten er in voorkomen of transacties hebben plaatsgevonden. De Opsporingsdiensten kunnen deze informatie van het IVT zonder nadere toestemming van FIU-Nederland voor een proces-verbaal gebruiken. Het gebruik in processen-verbaal wordt wel door FIU-Nederland geregistreerd (PV s met VT informatie).

10 In figuur 3.3 is de uitkomst van deze analyse weergegeven voor de gezamenlijke regiokorpsen, FIOD-ECD en KLPD-DNR. In figuur 3.4 is het gebruik van informatie over verdachte transacties door de regiokorpsen van de politie verder uitgesplitst naar de diverse regiokorpsen en met behulp van GIS geografisch weergegeven per regio en afgezet tegen de witwasdichtheid per regio. De witwasdichtheid representeert het aantal verdachte transacties en wordt weergegevens op basis van de locatie waar de verdachte transacties heeft plaatsgevonden. In figuur 3.5 hebben we het aantal processen-verbaal met informatie over verdachte transacties van de regiokorpsen van de politie naast het aantal witwasfeiten dat deze regiokorpsen aan het OM aanleveren geplaatst. Op basis van deze weergave wordt duidelijk dat de informatie uit de meldketen een verschillende rol voor de afzonderlijke regiokorpsen vervuld en dat ook via andere wegen signalen van witwassen opgepakt worden en tot processen-verbaal van witwasfeiten leiden (zie ook Deel I figuur 1). Opsporingskans (verdachte transacties/feiten OM) Opsporingskans definiëren we als de kans dat verdachte transacties leiden tot vastgestelde strafbare witwasfeiten. De opsporingskans geeft de verhouding weer tussen het aantal opgespoorde strafbare feiten witwassen die bij het OM aangeleverd worden en het aantal ongebruikelijke transacties dat FIU-Nederland als verdacht heeft aanmerkt. Het is van belang te melden dat door FIU-Nederland verdacht verklaarde transacties en bij het OM aangeleverde strafbare feiten witwassen niet geheel gelijksoortig zijn. In de praktijk zullen vaak meerdere verdachte transacties aan een verdachte, een strafbaar feit of een strafzaak gekoppeld zijn. Anderzijds worden er strafbare feiten witwassen bij het OM aangeleverd die buiten de meldketen ongebruikelijke transacties om door de opsporingsinstanties opgepakt worden. (zie Deel I figuur 1 en Deel II figuur 3.5) Bij de in het onderzoek gehanteerde indicator opsporingskans kan derhalve, waar het de relatie tussen de verdacht verklaarde ongebruikelijke transacties en de aangeleverde strafbare feiten witwassen betreft, zowel sprake zijn van over- als onderregistratie. Desondanks geeft de indicator wel inzicht in de prestaties en resultaten van de handhavingsketen. De voor de verschillende opsporingsdiensten berekende opsporingskans in 2006 hebben we in drie categorieën opgedeeld (Tabel 3.1 en figuur 3.6). In Deel I figuur 2 zijn de waarden van de opsporingskans samen met de sanctiekans en de witwasdichtheid per regiokorps van de politie weergegeven.

11 Sanctiekans De sanctiekans berekenen we door het aantal feiten dat opsporingsinstanties bij het Openbaar Ministerie hebben aangeleverd te vergelijken met het aantal feiten dat leidt tot een sanctie. Onder sanctie verstaan we transacties door het OM en strafoplegging door de rechter in eerste aanleg. We hebben zowel voor witwassen als voor overtredingen Wet MOT, Wid en Sanctiewet 1977 de sanctiekans berekend. Hiervoor hebben we het totaal aantal feiten van de twee deelsets min het aantal feiten dat nog in behandeling is gerelateerd aan het aantal feiten dat binnen de twee deelsets met een OMtransactie of een strafoplegging afgedaan is (zie Bijlage I en III in rapport). Strafoplegging+OM transactie. X 100 OM feiten overgedragen voegen geen beslissing feit - geen beslissing zaak geen vonnis Voor witwassen ziet de berekening er als volgt uit: (( ) / ( )) 100 = 61,53% (afgerond 62%) Voor overtredingen Wet MOT, Wid en de Sanctiewet 1977 ziet de berekening er als volgt uit: (( ) / ( )) 100 = 88,2% (afgerond 88%) Naast deze totale sanctiekans hebben we tevens de sanctiekans witwassen berekend voor de verschillende opsporingsinstanties over het jaar Voor dat jaar is gekozen omdat het jaar 2006 het meest recente volledige jaar is en er ten opzichte van voorgaande jaren beduidend meer strafbare feiten witwassen door de onderzochte opsporingsinstanties aangeleverd zijn, nl Dit aantal geeft een statistisch verantwoorde basis voor de berekening van de sanctiekans. Over een deel van de strafbare feiten die in 2006 zijn aangeleverd heeft het OM nog geen beslissing genomen en, of de rechter nog geen vonnis gesproken. Deze feiten hebben we, zoals hierboven in de formule weergegeven, buiten de berekening gehouden. De beslissingen van het OM en de rechter over deze feiten kunnen de in Deel I figuur 2 gepresenteerde percentages nog wijzigen. Strafkans De strafkans is een deel van de sanctiekans en geeft de verhouding tussen het totaal aantal feiten minus de feiten die nog in behandeling zijn en het aantal feiten dat met een strafoplegging afgedaan worden. Ook hier is de berekening voor de

12 deelset witwassen en de deelset overtredingen Wet MOT, Wid en Sw 1977 uitgevoerd. Strafoplegging. X 100 OM feiten overgedragen voegen geen beslissing feit - geen beslissing zaak geen vonnis De strafkans voor witwassen is: ((961) / ( )) 100 = 53,66% (afgerond 54%) De strafkans voor overtredingen Wet MOT, Wid en de Sanctiewet 1977 is: ((35) / ( )) 100 = 9,83% (afgerond 10%) De sanctie- en strafkans zijn in figuur 4.3 voor het jaar 2006 op het niveau van de arrondissementsparketten van het OM in beeld gebracht. In het totaal zijn dat jaar 883 witwasfeiten bij het OM aangeleverd en geregistreerd. Op basis van de parketnummerreeks (codering OM-onderdelen) zijn de zaken die door het FP en het LP zijn behandeld hiervan afgehaald. De resterende 754 witwasfeiten zijn door de arrondissementsparketten behandeld. Op vergelijkbare wijze als hierboven zijn de sanctie- en strafkans berekend. Ook voor het FP en LP zijn deze berekeningen uitgevoerd. Hieruit volgt een sanctiekans van 70% voor het FP en van 76% voor het LP. De strafkans komt uit op 65% voor het FP en 76% voor het LP. Voor de berekening van de sanctie- en strafkans over 2006 voor de verschillende parketten geldt, net als hiervoor behandeld, dat over een deel van de strafbare feiten die in 2006 zijn aangeleverd, het OM nog geen beslissing heeft genomen en, of de rechter nog geen vonnis heeft gesproken. Deze feiten zijn niet in de berekening meegenomen. De beslissingen van het OM en de rechter over deze feiten kunnen de gepresenteerde percentages nog wijzigen. Ontnemingsactiviteit Het OM rekent, binnen het registratiesysteem, de volgende activiteiten als ontnemingsactiviteit: een machtiging conservatoir beslag vorderen; een strafrechtelijk financieel onderzoek vorderen; een schatting van wederrechtelijk verkregen voordeel maken; een werkelijk ontnomen bedrag invullen.

13 Op het totaal van de deelset witwassen vindt bij 27% (741) een of meer van bovenstaande activiteiten plaats. Op basis van de deelset is een berekening gemaakt van het aandeel van ontnemingsactiviteiten tijdens de verschillende fasen van vervolging en het percentage feiten waarbij het uiteindelijk tot een ontnemingsmaatregel komt. De feiten waarover de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan zijn geëxtrapoleerd, tussen haakjes zijn deze aantallen opgenomen. Dit levert de volgende percentages op: Tabel 2 ontnemingsactiviteiten en ontnemingsmaatregelen Fase Aantal percentage Witwasfeiten totaal ,0 ontnemingsactiviteit ,0 Dagvaarden ,7 Schuldig in strafzaak (sopl) 346 (+229=575) 12,6 (21%) Nog geen vonnis strafzaak 248 9,0 Vordering of schikking ontneming 213 (+141=354) 7,8 (12,9%) Nog geen vonnis ontneming 164 6,0 Ontnemingsmaatregel 19 (+64=83) 0,7 (3,0%) Bron: OM Parket-Generaal Verhouding vorderingen en opgelegde vorderingen Op basis van de BOOM gegevens, zoals weergegeven in tabel 4.1 van het rapport, zijn twee verhoudingen berekend: (1) de verhouding tussen het aantal door het OM ingediende vorderingen en het aantal door de rechter in eerste aanleg opgelegde vorderingen; en (2) de verhouding tussen de waarde van de door het OM ingediende vorderingen en de waarde van de door de rechter in eerste aanleg opgelegde vorderingen. Hierbij is 2007 niet meegenomen, omdat over de aangebrachte vorderingen nog geen gerechtelijke uitspraak is gedaan. Hieruit volgt de verhouding in aantallen: (( ) / ( )) 100 = 64,4%. 1 In totaal zijn er in de onderzochte periode van 2002 t/m augustus witwasfeiten bij het OM binnengekomen. Van deze 2787 zijn 45 feiten overgedragen aan andere parketten. Ter voorkoming van dubbeltelling zijn deze buiten de analyses gehouden en is gewerkt met een totaal aantal van 2742 feiten (zie ook toelichting aangeleverde feiten OM)

14 Uitgedrukt in waarde is de verhouding: ( / ) 100 = 24,1% Sancties en vonnissen In de bijlage I, II en III zijn stroomschema s opgenomen van de drie onderzochte deelsets. De sancties die in deze bijlagen zijn vermeld, zijn sancties op zaakniveau. Dit impliceert dat er sprake is van gecombineerde vonnissen die niet per definitie uitsluitend voor de onderzochte feiten zijn opgelegd. De vonnissen kunnen ook betrekking hebben op andere strafbare feiten die in dezelfde zaak aan de rechter zijn voorgelegd. Daarnaast zijn vonnissen veelal samengesteld uit meerdere componenten. Naast een (voorwaardelijke) vrijheidsstraf of werkstraf wordt een (voorwaardelijke) geldboete opgelegd. Hierdoor tellen de onderscheiden componenten in de stroomschema s niet op tot het totaal zoals genoemd bij strafoplegging.

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN vra2008ru-19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN De commissie voor de Rijksuitgaven heeft over het rapport «Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering» van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr.

Nadere informatie

Datum 18 mei 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over misdaadgeld en de werkelijkheid van voordeelsontneming

Datum 18 mei 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over misdaadgeld en de werkelijkheid van voordeelsontneming 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2299 Vragen van de leden

Nadere informatie

FIU-Nederland 1 jaar verdachte transacties in BlueView

FIU-Nederland 1 jaar verdachte transacties in BlueView KLPD FIU-Nederland 1 jaar verdachte transacties in BlueView 5 juni 2012, FIU-Nederland (KLPD-IPOL), P. Wolthuis, projectmanager InMotion 2.1 1 Waarom van IVT naar blueview? Samenwerken met vtspn (IT-leverancier

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

De strafrechtsketen in samenhang

De strafrechtsketen in samenhang 8 De strafrechtsketen in samenhang F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen Het geschatte aantal door burgers ondervonden delicten daalde tussen 2007 en 2015 met een derde (-33%) en de geregistreerde

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 augustus 2008 De commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Berechting. Z.C. Driessen en R.F. Meijer

Berechting. Z.C. Driessen en R.F. Meijer 6 Berechting Z.C. Driessen en R.F. Meijer In 2015 deed de rechter 102.000 misdrijfzaken af, 20% minder dan in 2007 en 5% meer dan in 2014. Vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele misdrijven vormden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-06-2016 Datum publicatie 30-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 13/993032-16 (Promis) Strafrecht

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer

Tekst: Judice Ledeboer Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 mei 2014 De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

Financial Intelligence Unit-Nederland. Meldprocedure BES FIU-Nederland

Financial Intelligence Unit-Nederland. Meldprocedure BES FIU-Nederland Financial Intelligence Unit-Nederland Meldprocedure BES FIU-Nederland Het melden van ongebruikelijke transacties Op basis van de Wet Meldpunt Ongebruikelijke Transacties BES (Wet MOT BES) zijn diverse

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Nederland in internationaal perspectief 1

Nederland in internationaal perspectief 1 11 Nederland in internationaal perspectief 1 P.R. Smit en H. Goudriaan Nederland doet mee met de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit in Noord- en West-Europese landen in de periode 2002-2011.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 841 Voorstel van wet van de leden Van Haersma Buma en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoering van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:4588

ECLI:NL:RBROT:2017:4588 ECLI:NL:RBROT:2017:4588 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23-05-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 10/740469-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996 Nr. 18 BRIEF

Nadere informatie

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange

Vervolging. N.E. de Heer-de Lange 6 Vervolging N.E. de Heer-de Lange Dit hoofdstuk beschrijft de fase van vervolging. Hierbij gaat het om de verdachten die worden vervolgd, de strafbare feiten die de basis vormen voor hun strafzaken, en

Nadere informatie

Aanwijzing afpakken ( )

Aanwijzing afpakken ( ) Aanwijzing afpakken (2017.02) Rechtskarakter Aanwijzing i.d.z.v. artikel 5 lid 4 Rijkswet Openbaar Ministerie Afzender Procureur-generaal van Curaçao, van Sint-Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen

mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen mr Jack Blom 13-09-2011 Functioneel Parket De juiste zaken goed doen Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Indeling Inwerkingtreding Doel Vraag -Strafrechtelijk -Bestuursrechtelijk Conclusie Toekomst

Nadere informatie

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Datum : 22-01-2014 1. Algemeen Onderstaand cijfermateriaal betreft een aanvulling op de reeds gepresenteerde criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de inbeslagname van een scooter. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de inbeslagname van een scooter. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over de inbeslagname van een scooter. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag gegrond. Datum: 13 november 2017

Nadere informatie

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL. Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl COLOFON 2007 WODC, ministerie van Justitie / St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Berechting. A.Th.J. Eggen

Berechting. A.Th.J. Eggen 6 Berechting A.Th.J. Eggen Jaarlijks behandelt de rechter in eerste aanleg circa 130.000 strafzaken tegen verdachten van misdrijven. Ruim 80% van de zaken wordt afgedaan door de politierechter. Het aandeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader...................................... 1 1.1. Inleiding.............................................. 1 1.2. Mala in se versus

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1318

ECLI:NL:GHSHE:2014:1318 ECLI:NL:GHSHE:2014:1318 Uitspraak Afdeling strafrecht Parketnummer : 20-001156-12 OWV Uitspraak : 9 mei 2014 TEGENSPRAAK Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-hertogenbosch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688

ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 ECLI:NL:RBMNE:2016:5688 Instantie Datum uitspraak 26-10-2016 Datum publicatie 22-12-2016 Zaaknummer 16/703291-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht

Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht De internationale samenwerking door Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba inzake de bestrijding van het witwassen en de confiscatie van wederrechtelijk

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1

INHOUD. 103 Fiscale fraude / Ten geleide / 1 INHOUD 103 Fiscale fraude /1 103.0 Ten geleide / 1 103.1 Inleiding / 17 103.1.1 Wat is belastingfraude? / 17 103.1.2 Hoe treedt belastingfraude aan het licht? / 17 103.1.3 Wettelijk kader / 17 103.1.3.a

Nadere informatie

Typeren van zaken en personen naar soort delict

Typeren van zaken en personen naar soort delict Typeren van zaken en personen naar soort delict Bij het typeren van een strafzaak, verdachte, veroordeelde of gedetineerde naar soort delict doet zich een probleem voor. In een strafzaak kan een verdachte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 292 Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen

Nadere informatie

Kosten van criminaliteit

Kosten van criminaliteit 10 Kosten van criminaliteit D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter In 2015 is 12,9 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg, Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2005.

Nadere informatie

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets 4 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 4 2.2 Zorgafname

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Vraagstelling onderzoek. Wetgever

Samenvatting. Inleiding. Vraagstelling onderzoek. Wetgever Samenvatting Inleiding Bij een ontzetting uit beroep of ambt wordt iemand de bevoegdheid ontzegd om een bepaald beroep of ambt voor een zekere periode uit te oefenen. Ontzettingen worden vaak opgelegd

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2011 no. 29 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 Rapport Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de gegevens van het arrest van het gerechtshof Arnhem van 20

Nadere informatie

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept. DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN 30 juni 2011 mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.) 30 juni 2011 1 I. Introductie: Achtergrond LWTF II.

Nadere informatie

Datum 29 januari 2010 Onderwerp WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt'

Datum 29 januari 2010 Onderwerp WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt' > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl Onderwerp WODC-onderzoek

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; -` Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Gelet

Nadere informatie

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan.

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan. OM in strafrechtketen Aan de strafrechtketen worden steeds hogere eisen gesteld: betere prestaties voor minder geld. Voor het Openbaar Ministerie komt daar een complicerende factor bij. Voor de uitoefening

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling van het onderzoek

Samenvatting. Vraagstelling van het onderzoek Samenvatting Vraagstelling van het onderzoek De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit. Zo staat het in de lijst van landelijke prioriteiten van de politie, vastgesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 341 Besluit van 25 augustus 2003, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing Halt-feiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

FIU-Nederland. Van Goed? naar Beter naar BES(T) Van Goed? naar Beter naar BES(t) Relevante vragen

FIU-Nederland. Van Goed? naar Beter naar BES(T) Van Goed? naar Beter naar BES(t) Relevante vragen FIU-Nederland Van Goed? naar Beter naar BES(t) Meldprocedure voor financiële instellingen in de BES inzake het voorkomen en bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme Lennaert Peek l beleidsadviseur

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Witwassen en afpakken

Witwassen en afpakken Esther Duijts BOOM Amsterdam 5 juni 2012 Witwassen en afpakken JP overzicht Witwassen Misdaad mag en zal niet lonen Over witwassen, dè andere manier van afpakken Doel presentatie Witwassen is de meest

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG. 22 november 2006 FM 2006-02730 M Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 november 2006 FM 2006-02730 M Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:5798

ECLI:NL:RBGEL:2013:5798 ECLI:NL:RBGEL:2013:5798 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 17-12-2013 Zaaknummer 06/950395-12 (ontneming) Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

pn,~ ~ Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

pn,~ ~ Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ~J6L,v~cLC ~ ~ pn,~ ~ Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

1. Afbakening van en aanvulling op GRECO rapport

1. Afbakening van en aanvulling op GRECO rapport Minister van Justitie D.t.v. Mw. Mr. E.E. Weeda Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 2 februari 2004 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070-361 9788 e-mail R.Hartendorp@rvdr.drp.minjus.nl ons

Nadere informatie

Vastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt

Vastgoedfraude. Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Vastgoedfraude Kent vele verschillende vormen Vastgoed kan een object van witwassen zijn Of een object waarmee oplichting of omkoping plaatsvindt Klimop Onderzoek gedraaid door het Functioneel Parket en

Nadere informatie

FIU-jaaroverzicht 2010. Financial Intelligence Unit-Nederland

FIU-jaaroverzicht 2010. Financial Intelligence Unit-Nederland FIU-jaaroverzicht 2010 Financial Intelligence Unit-Nederland FIU-jaaroverzicht 2010 Financial Intelligence Unit-Nederland 2 FIU-Nederland Jaaroverzicht 2010 Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van

Aandeel van de meest frequent vervolgde daders in de strafzaken van Samenvatting De problematiek van de veelplegers staat momenteel hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Er is een wetsvoorstel ingediend om deze categorie delinquenten beter aan te kunnen pakken.

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen

Datum 9 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de knelpunten bij het afpakken van crimineel vermogen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

Aanwijzing witwassen. Uit: Staatscourant 18 oktober 2005, nr. 202 / pag. 8 1

Aanwijzing witwassen. Uit: Staatscourant 18 oktober 2005, nr. 202 / pag. 8 1 JU Aanwijzing witwassen Categorie: informatieverstrekking, opsporing en vervolging Rechtskarakter: aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressaat: Hoofden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 september 2008 De vaste commissie voor

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken

GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken parketnummer : 20.001938.96 uitspraakdatum : 29 april 1997 verstek dip GERECHTSHOF TE 's-hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 321 Besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen, het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Handleiding controle FIOD. 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)?

Handleiding controle FIOD. 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)? Handleiding controle FIOD 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)? 1 Inleiding Een bezoek van de FIOD kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor uw klant. Maar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BM0983

ECLI:NL:RBALM:2010:BM0983 ECLI:NL:RBALM:2010:BM0983 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 13-04-2010 Datum publicatie 13-04-2010 Zaaknummer 08.720098-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2010:BL6745

ECLI:NL:RBSHE:2010:BL6745 ECLI:NL:RBSHE:2010:BL6745 Instantie Datum uitspraak 08-03-2010 Datum publicatie 08-03-2010 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer 01-995737-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Overtredingen. D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek

Overtredingen. D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek 9 Overtredingen D.E.G. Moolenaar en E.C van Beek Het aantal overtredingen (feiten) dat opsporingsinstanties (bijv. Politie, BOD en, etc.) direct naar tenuitvoerleggingsinstanties (bijv. CJIB, Halt Nederland)

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding

Samenvatting. Aanleiding Samenvatting Aanleiding Het strafrecht kent het strafverzwarende element voor verdachten van delicten ten opzichte van ambtenaren in de rechtmatige uitoefening van hun bediening (de naar de hoedanigheid

Nadere informatie