Arnhemse. Primair Onderwijs. monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010-2012. Arnhemse. Primair Onderwijs. monitor"

Transcriptie

1 De Arnhemse Primair Onderwijs monitor

2 De Arnhemse Primair Onderwijs monitor Redactie Karin van Westrhenen Samenstelling Karin van Westrhenen Annelies de Roo Ellen Hendriks Vormgeving Marcel van Wilsem Vos

3 Voorwoord Voor u ligt de dertiende versie van de Arnhemse Onderwijs de Monitor Primair Onderwijs (AMPO). Door monitoring van de Cito Eindtoetsgegevens van de Arnhemse basisscholen kunnen de leeropbrengsten van de basisscholen in de gemeente worden gevolgd, waarbij steeds aangesloten wordt op nieuwe ontwikkelingen. Ondanks het jaarlijks verzamelen van de Cito Eindtoetsgegevens van de Arnhemse basisscholen, geven de laatste versies van de AMPO minder trendanalyses weer. Belangrijkste reden hiervoor was de ingrijpende verandering van presentatie van de Cito Eindtoetsgegevens door het Cito in 2010, waardoor directe vergelijking met de scores uit voorgaande jaren niet meer mogelijk was. De nieuwe wijze van beoordelen in 2012 door de inspectie is eveneens van invloed op de wijze van presenteren van de Cito Eindtoetsgegevens van de Arnhemse basisscholen. Ondanks dat, vertrouwen wij er op dat deze versie van de Arnhemse Onderwijs Monitor Primair Onderwijs u een goed beeld geeft van de meerjarenopbrengsten van de basisscholen in Arnhem. Karin van Westrhenen Stichting PAS (Primair Onderwijs in Samenwerking) Arnhem, juli 2012

4 2

5 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrondinformatie Algemeen Gedragscode Cito Eindtoets Inspectienormering Cito Eindtoetsresultaten van de Arnhemse basisscholen Gemiddelde Cito Eindtoetsresultaten van Arnhem t.o.v. G4 en de landelijke score Gemiddelde Cito Eindtoetsresultaten per school Cito Eindtoetsresultaten van de Arnhemse scholen per schoolbestuur Algemeen Schoolbestuur De Basis Schoolbestuur Delta Schoolbestuur Fluvius Schoolbestuur Stichting Evangelische Basisschool Schoolbestuur Veluwe Plus Schoolbestuur SIMON Samenvatting en conclusies Bijlage 1. Eindtoetsscores van de Arnhemse basisscholen Bijlage 2. Gecorrigeerd aantal goed gemaakte opgaven op de onderdelen van de Eindtoets Bijlage 3. Samenvatting meerjarenoverzicht Cito eindtoets-gegevens per bestuur Bijlage 4. Arnhemse gedragscode voor afname van de Cito Eindtoets Bijlage 5. Aanvulling beoordeling Cito eindtoets schooljaar

6 4

7 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Inleiding Monitoren betreft het over langere tijd verzamelen van gegevens van scholen en het weergeven van deze gegevens ten opzichte van een norm. Door steeds dezelfde gegevens te verzamelen kunnen deze weergegeven worden in trendanalyses, waarmee op overzichtelijke en systematische wijze de schoolontwikkelingen in kaart gebracht kunnen worden. In de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs (AMPO) worden de gegevens van de Cito Eindtoets van de Arnhemse basisscholen weergegeven. Hierbij werd vanaf de eerste versie van de AMPO signaalmarkering door het Cito en sinds 2010 ook de normering door de onderwijsinspectie als meetlat gebruikt. Omdat de focus op de inspectienormering kwam te liggen, is in deze versie van de AMPO geen gebruik meer gemaakt van signaalmarkering door het Cito. In 2012 is de normering door de onderwijsinspectie ingrijpend veranderd. Voorheen werd uitgegaan van de Cito Eindtoetsscore van de school, gecorrigeerd voor leerlinggewicht LG (percentage gewichtenleerlingen van de gehele school). In 2012 gebruikt de inspectie de ongecorrigeerde Cito Eindtoetsscore van de school als uitgangspunt. Afhankelijk van het percentage gewichtenleerlingen van de school (= de schoolgroep) geeft de inspectie een onder- en een bovengrens aan. De onderwijsinspectie heeft besloten vanaf 2012 geen ondergrenzen meer vast te stellen voor de onderdelen Taal en Rekenen van de Cito Eindtoets. Omdat de gemiddelden op Taal en Rekenen jaarlijks variëren, kan de nieuwe wijze van beoordelen bij de Cito Eindtoets 2012 niet toegepast worden om stabiele ondergrenzen voor taal en rekenen te bepalen. In 2.4 (Inspectienormering) en in Bijlage 5 (Aanvulling beoordeling Cito Eindtoets schooljaar 2011 en 2012) wordt hier uitgebreid op ingegaan. Om een nieuwe trendbreuk zoveel mogelijk te voorkomen is in Bijlage 1 (Eindtoetsscores van de Arnhemse basisscholen) zowel de ongecorrigeerde als de gecorrigeerde eindtoetsscore van iedere school gegeven. Op deze wijze kan de gecorrigeerde eindtoetsscore van 2012 nog vergeleken worden met de scores in 2010 en Bij de meerjarenanalyse van de Cito Eindtoetsgegevens van scholen is d.m.v. kleuren weergegeven of scholen onder, conform of boven de inspectienorm scoren. Weergave van de standaardscore op de Cito Eindtoets is niet langer zinvol, omdat de inspectie vanaf 2012 gebruik maakt van de ongecorrigeerde score. Ook dit jaar zijn scholen die per abuis bij afname van de Cito Eindtoets niet aangegeven hadden dat een leerling naar het PRO zou gaan, of waarvan in een heel laat stadium bleek dat een leerling alsnog naar het PRO ging, in de gelegenheid gesteld dit aan te geven bij Stichting PAS. De gegevens van deze leerlingen zijn niet meegenomen bij de rapportage van de individuele scores van de scholen en zijn gecorrigeerd door Stichting Pas (zie hoofdstuk 3 en bijlage 1 en 2). Bij berekening van de gemiddelde score per bestuur zijn de gegevens van deze leerlingen echter wel meegenomen. Reden hiervoor is het feit dat het Cito deze berekeningen i.o.v. Stichting PAS heeft uitgevoerd. Het Cito voert na afname van de Cito Eindtoets geen correcties meer door in de database voor dergelijke leerlingen. Hoofdstuk 2 gaat nader in op de achtergrondinformatie. De Cito Eindtoetsresultaten worden in hoofdstuk 3 en 4 gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de Arnhemse en de landelijke resultaten op de Cito Eindtoets. Daarnaast wordt per deelnemende school een overzicht gegeven van de ongecorrigeerde gemiddelde eindtoetsscore en de gecorrigeerde gemiddelde score op de onderdelen Taal, Rekenen, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. De Cito Eindtoetsresultaten per schoolbestuur worden in hoofdstuk 4 gegeven. De monitor wordt afgesloten met de samenvatting en conclusies in hoofdstuk 5. 5

8 6

9 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Achtergrondinformatie 2.1 Algemeen Deelnemende scholen De Arnhemse schoolbesturen zijn overeengekomen dat in de AMPO de scores van alle reguliere Arnhemse basisscholen op de Cito Eindtoets worden weergegeven. Daarnaast worden ook de resultaten van de Arnhemse basisscholen De Rank (Stichting Evangelische Basisschool), Pieter Jongelingschool (Schoolbestuur Plus) en de Ibn-i-Sinaschool (Schoolbestuur SIMON) in de monitor vermeld. Evenals vorige schooljaren neemt De Vrije school (De Parcivalschool) in Arnhem de Cito Eindtoets niet af. Met ingang van het schooljaar is de locatie Vlindertuin St. Jans (schoolbestuur Fluvius) samengegaan met basisschool De Atlas (schoolbestuur Delta) met als nieuwe naam Kunstrijk. De locatie Vlindertuin St. Jans is komen te vervallen, waarmee het aantal deelnemende scholen/locaties in 2012 op een totaal van 57 komt. 2.2 Gedragscode In de praktijk is gebleken dat scholen nogal eens verschillende richtlijnen gebruiken voor het wel of niet laten deelnemen van leerlingen aan de Cito Eindtoets. Om scholen onderling te kunnen vergelijken, is het van belang dat scholen dezelfde regels hanteren bij de afname van de toets. Het niet laten deelnemen van leerlingen is van invloed op de gemiddelde Cito Eindtoetsscore van een school. Ter bevordering van de vergelijkbaarheid tussen de Arnhemse basisscholen is een gedragscode opgesteld die eind januari naar alle scholen werd gestuurd (zie Bijlage 4). 2.3 Cito Eindtoets Deelname leerlingen Niet alle leerlingen hoeven deel te nemen aan de Cito Eindtoets. Het gaat hier om de zogenaamde I 1 -en J 2 leerlingen. Ieder jaar blijkt er onduidelijkheid te bestaan wat betreft deze leerlingen. Scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen uit deze twee groepen niet deel te laten nemen aan de Eindtoets. Besluiten scholen toch tot deelname van I- en J leerlingen aan de Cito Eindtoets, dan mogen scholen bij de beoordeling van de eindresultaten (Cito Eindtoets) de resultaten van deze leerlingen buiten beschouwing laten 3. Onderdelen De Cito Eindtoets bestaat uit een totaalscore die standaardscore of Cito Eindtoetsscore wordt genoemd en de scores op de afzonderlijke onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. De standaardscore is een omzetting van het totaal aantal goed op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Deze score wordt omgezet in een score tussen de 501 en I-leerling: een (allochtone) leerling die aan het begin van groep 8 vier jaar of korter in Nederland is en die het Nederlands onvoldoende beheerst om de opgaven goed te kunnen lezen. 2 J-leerling: een leerling van wie, voorafgaand aan deelname aan de Cito Eindtoets, bekend is dat hij/zij toelaatbaar is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs of tot het PRO (praktijkonderwijs). 3 Inspectie van het Onderwijs (2011). Analyse en waarderingen van opbrengsten. Primair onderwijs. Versie augustus Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 7

10 met behulp van een formule die jaarlijks wordt aangepast op basis van de moeilijkheidsgraad van de toets. Door het werken met standaardscores is het Cito in staat de scores van jaar tot jaar te vergelijken, ondanks verschillen in moeilijkheid tussen de diverse jaargangen van de eindtoets 4. Het onderdeel Wereldoriëntatie is facultatief, maar werd dit jaar op 52 van de totaal 57 scholen/locaties afgenomen. Instroomcorrectie en typen schoolrapporten Verschillen tussen schoolgemiddelden worden mede bepaald door factoren waarop het onderwijs niet of nauwelijks invloed heeft, maar die wel van grote betekenis zijn voor de onderwijsresultaten. Deze factoren zijn onder te verdelen in twee categorieën 4 : < factoren op schoolniveau. Een factor op schoolniveau is de sociaal-culturele achtergrond van de leerlingpopulatie. Scholen die veel leerlingen met een zwakke(re) sociaal-culturele achtergrond hebben, moeten er harder aan trekken om landelijk gemiddelde prestaties neer te zetten dan scholen die weinig leerlingen met een zwakke(re) sociaal-culturele achtergrond hebben. Het percentage gewichtenleerlingen wordt als een indicator beschouwd voor de sociaal-culturele achtergrond van de leerlingpopulatie van een school. < factoren op leerlingniveau. Een factor op leerlingniveau is de intelligentie van leerlingen. Leerlingen die intelligenter zijn, behalen bij dezelfde onderwijsinspanning hogere scores dan leerlingen die meer moeite hebben met leren. Het resultaat op Begrijpen lezen geldt als benadering voor de factor intelligentie. Cito rapporteert bij de Eindtoets 2012 (programma REB2012) vier typen schoolrapporten 4 : 1. Schoolrapport zonder correctie 2. Schoolrapport schoolgroep (nieuw in 2012) 3. Schoolrapport met correctie LG 4. Schoolrapport met correctie LG en BL 1. Schoolrapport zonder correctie In het Schoolrapport zonder correctie worden de gemiddelden van de school vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kenmerken van de school en van de leerlingen. 2. Schoolrapport schoolgroep (nieuw in 2012) In het Schoolrapport schoolgroep wordt de ongecorrigeerde gemiddelde score van de school vergeleken met de schoolgroep waartoe de school behoort. De ongecorrigeerde gemiddelde score is dezelfde ongecorrigeerde gemiddelde score als op het Schoolrapport zonder correctie. Op basis van het percentage gewichtenleerlingen van de school is de school ingedeeld in een schoolgroep. Hoe groter het percentage gewichtenleerlingen op de school hoe hoger de schoolgroep. De schoolgroep van de school is een vast gegeven, gebaseerd op het percentage gewichtenleerlingen zoals bekend bij DUO. 4 Cito (2012). Handleiding Eindtoets basisonderwijs groep 8. Arnhem: Cito

11 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Schoolrapport met correctie LG In het Schoolrapport correctie LG (LeerlingGewicht) wordt een schatting gegeven van de gemiddelden wanneer alle deelnemende scholen hetzelfde percentage gewichtenleerlingen zouden hebben. Het percentage gewichtenleerlingen op een school wordt gebruikt als correctiefactor voor de sociaal-culturele achtergrond van de leerlingen. De Arnhemse Monitors over 2010 en 2011 zijn gebaseerd op de gegevens uit dit type rapport. 4. Schoolrapport met correctie LG en BL In het Schoolrapport correctie LG en BL (LeerlingGewicht en Begrijpend Lezen) wordt een schatting gegeven van de gemiddelden wanneer alle deelnemende scholen gelijk zouden zijn geweest wat betreft het percentage gewichtenleerlingen én de score op de rubriek Begrijpend Lezen. De score op Begrijpend lezen wordt gebruikt als een correctiefactor voor de intelligentie van leerlingen. In deze monitor wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het Schoolrapport met correctie LG en het nieuwe schoolrapport Schoolgroep. De gegevens uit het eerste rapport worden gebruikt voor aansluiting bij gegevens uit voorgaande jaren of bij ontbreken van een inspectienorm. De gegevens uit het nieuwe schoolrapport Schoolgroep sluiten aan bij de nieuwe normering 2012 van de onderwijsinspectie (zie 2.4). 2.4 Inspectienormering Met ingang van 2010 is een start gemaakt met hantering van normering van de onderwijsinspectie in de Arnhemse Monitor Primair Onderwijs. Bij de primaire detectie en beoordeling van de resultaten van scholen beoordeelt de onderwijsinspectie de eindresultaten van de leerlingen in groep 8 van de afgelopen drie jaar (cohorten). Voor alle belanghebbende partijen is het daarom belangrijk een beeld te hebben hoe de Arnhemse scholen ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoren volgens de normering van de onderwijsinspectie. Voorheen keek de inspectie bij scholen waarbij 10 of meer leerlingen hadden deelgenomen aan de Cito Eindtoets (I- en J leerlingen buiten beschouwing gelaten) naar de Cito Eindtoetsgegevens die gecorrigeerd waren voor LG (het Schoolrapport correctie LG m.i.v. 2010) of GLG (de IC-tabel vóór 2010). Bij deelname van minder dan 10 leerlingen werd de ongecorrigeerde standaardscore gebruikt voor de beoordeling van de eindopbrengsten. Nieuwe wijze van beoordelen Met ingang van het schooljaar hanteert de inspectie een geheel nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito eindtoets. Hierbij wordt voor alle scholen (kleine en grote scholen) gebruik gemaakt van de ongecorrigeerde schoolscore 5. Op basis van de schoolscores van ongeveer 6000 basisscholen over de periode is een gemiddelde schoolscore berekend voor scholen met verschillende percentages gewichtenleerlingen (zie figuur 1, oranje lijn). Per procentpunt gewichtenleerlingen zijn een ondergrens (roze lijn) en een bovengrens (donkergroene lijn) bepaald, die niet meer jaarlijks aangepast hoeven te worden. Scholen weten het percentage gewichtenleerlingen van hun school en kunnen in deze grafiek zelf opzoeken op welk niveau zij presteren (zie ook Bijlage 5 voor meer informatie t.a.v. de beoordeling van de Cito eindtoets schooljaar ). 5 Inspectie van het Onderwijs (februari 2012). De beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs. 9

12 Figuur 1. De ondergrens, bovengrens en het landelijk gemiddelde bij verschillende percentages gewichtenleerlingen Citoscore Percentage gewichtenleerlingen Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens De belangrijkste veranderingen zijn: < De systematiek is gelijk voor zowel kleine als grote scholen. Voor kleine scholen (minder dan tien leerlingen in groep 8) blijft wel gelden dat (waar nodig) de resultaten over vijf jaar in plaats van over drie jaar worden bekeken. < De onder- en bovengrenzen worden niet meer jaarlijks aangepast. Dit is mogelijk doordat het Cito de toetsen zodanig ontwikkelt dat een schoolscore van het ene jaar vergeleken kan worden met die van de andere jaren. Als volgend jaar een hogere schoolscore wordt gerealiseerd, betekent dit dat de leerlingen van die groep een grotere vaardigheid hebben bereikt dan die van het jaar daarvoor. < De aangepaste systematiek is transparanter, omdat deze gebruik maakt van de ongecorrigeerde schoolscore. De omrekening naar een gecorrigeerde standaardscore is dus niet meer nodig. Deze omrekening konden scholen zelf ook niet doen en was daarom voor hen niet transparant. < Bij het bepalen van de onder- en bovengrenzen van de eindresultaten houdt de inspectie rekening met de leerlingenpopulatie. Dit gebeurt via het schoolgewicht (het percentage gewichtenleerlingen van een school). Het schoolgewicht, waarbij de opleiding van ouders de bepalende factor is, speelt een rol bij de toekenning van extra financiering door de overheid. Het is plausibel dat scholen voor 1.2-leerlingen meer inspanning moeten verrichten om hen tot eenzelfde resultaat op de eindtoets te brengen als voor 0.3-leerlingen. Hoe die extra inspanning gewogen moet worden in relatie tot de leerresultaten, is echter lastig te bepalen. Bovendien groeien de landelijk gemiddelde scores op de eindtoets voor 0.3- en 1.2-leerlingen steeds meer naar elkaar toe. Om deze redenen maakt de inspectie voor het bepalen van het schoolgewicht in het kader van de opbrengstbeoordeling geen onderscheid tussen 0.3- en 1.2-leerlingen. De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn: Goed Als de gemiddelde eindtoetsscore op of boven de bovengrens ligt Voldoende Als de gemiddelde eindtoetsscore op of boven de ondergrens en onder de bovengrens ligt Onvoldoende Als de gemiddelde eindtoetsscore onder de ondergrens ligt 10

13 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Hieronder volgen drie voorbeelden. In alle drie de voorbeelden wordt uitgegaan van een schoolscore van 531,0. De scholen verschillen echter in percentage gewichtenleerlingen. 1. Goed School 1 heeft 80% gewichtenleerlingen en een schoolscore van 531,0. De score van de school ligt boven de bovengrens van de onderwijsinspectie (zie figuur 2). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de score van de school significant hoger is dan het landelijk gemiddelde. Figuur 2. School 1 met een eindtoetsscore van 531,0 en 80% gewichtenleerlingen Citoscore Percentage gewichtenleerlingen Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens 2. Voldoende School 2 heeft 50% gewichtenleerlingen en een schoolscore van 531,0. Uit figuur 3 blijkt dat de score van de school tussen de onder- en bovengrens van de onderwijsinspectie ligt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de score van de school niet afwijkend is van het landelijk gemiddelde. Figuur 3. School 2 met een eindtoetsscore van 531,0 en 50% gewichtenleerlingen Citoscore Percentage gewichtenleerlingen Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens 11

14 3. Onvoldoende School 3 heeft 20% gewichtenleerlingen en een schoolscore van 531,0. De score van de school ligt beneden ondergrens van de onderwijsinspectie (zie figuur 4). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de score van de school significant lager is dan het landelijk gemiddelde. Figuur 4. School 3 met een eindtoetsscore van 531,0 en 20% gewichtenleerlingen Citoscore Percentage gewichtenleerlingen Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens Overgangsregeling Voor scholen waarvoor de schoolscore volgens de toen geldende normering in 2009/2010 en 2010/2011 onder de ondergrens lag, geldt een overgangsregeling. Als de schoolscore voor deze scholen in 2012, volgens de nieuwe beoordelingswijze, onder de ondergrens komt te liggen, past de inspectie voor hen de oude beoordelingssystematiek toe. De overgangsregeling geldt dus alleen voor het schooljaar 2011/2012 en is naar verwachting op enkele tientallen scholen van toepassing. Zie Bijlage 5 voor meer informatie hierover. Beoordeling eindresultaten Taal en Rekenen-wiskunde 2012 De onderwijsinspectie heeft besloten vanaf 2012 geen ondergrenzen meer vast te stellen voor de onderdelen taal en rekenen van de Cito Eindtoets. Omdat de gemiddelden op Taal en Rekenen jaarlijks variëren, kan de hierboven beschreven nieuwe manier van beoordelen bij de Cito Eindtoets 2012 niet toegepast worden om stabiele ondergrenzen voor Taal en Rekenen te bepalen. 12

15 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Cito Eindtoetsresultaten van de Arnhemse basisscholen 3.1 Gemiddelde Cito Eindtoetsresultaten van Arnhem t.o.v. G4 en de landelijke score In dit onderdeel worden de gemiddelde Cito Eindtoetsresultaten van de 57 Arnhemse scholen tezamen gegeven. Om de gemiddelde Arnhemse score in breder perspectief te kunnen plaatsen zijn eveneens de gecorrigeerde landelijke score en de score van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) gegeven. In paragraaf wordt nader ingegaan op de gemiddelde Cito Eindtoetsscore van Arnhem, G4 en landelijk. In paragraaf komen de resultaten op de verschillende onderdelen van de Cito Eindtoets van Arnhem en landelijk aan bod Gemiddelde Cito Eindtoetsscore van Arnhem t.o.v. G4 en landelijke score In figuur 5 zijn de gecorrigeerde (LG) gemiddelde Cito Eindtoetsscores van de 57 Arnhemse scholen tezamen t.o.v. G4 en landelijk gegeven. De gecorrigeerde scores zijn exclusief de resultaten van de I- en J leerlingen. Figuur 5. Gemiddelde Cito eindtoetsgegevens van Arnhem, de G4 en landelijk in 2011en 2012 gecorrigeerd voor leerlinggewicht (LG), zonder de resultaten van de I- en J leerlingen. Uit bovenstaande figuur blijkt dat in 2012 de Arnhemse gecorrigeerde gemiddelde score gelijk is aan de score van de G4 (535,5). Beide scores zijn een halve standaardscorepunt hoger dan het landelijk gemiddelde. In het voorgaande schooljaar wijkt de Arnhemse gecorrigeerde gemiddelde score slechts met een tiende standaardscorepunt af van het landelijk gemiddelde. De gecorrigeerde gemiddelde score van de G4 lag in 2011 één standaardscorepunt hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor 2012 geeft de inspectie een beoordeling op basis van de ongecorrigeerde standaardscore en wordt op basis van het percentage gewichtenleerlingen een onder- en bovengrens gehanteerd (zie voor meer informatie bijlage 5). De gegevens voor 2012 voor Arnhem en de G4 zijn in tabel 1 gegeven. De ongecorrigeerde standaardscores van zowel Arnhem als de G4 vallen binnen de bijbehorende onder- en bovengrens en zijn niet afwijkend van het landelijk gemiddelde. 13

16 Tabel 1. Gemiddelde ongecorrigeerde Cito Eindtoetsscore van Arnhem en G4 voor 2012, zonder I- en J leerlingen, met bijbehorende onder- en bovengrens. Gewichten- Ondergrens Ongecorrigeerde Bovengrens leerlingen standaardscore Arnhem 13,4% 533,2 535,5 537,2 G4 26,5% , Gemiddelde score van Arnhem op de onderdelen Taal en Rekenen t.o.v. de landelijke score Figuur 6 en 7 geven een overzicht van het aantal goed gemaakte opgaven zonder de resultaten van de I- en J leerlingen op de onderdelen Taal en Rekenen. De gegevens zijn gecorrigeerd voor LG. Uit onderstaande figuren blijkt dat de gemiddelde Arnhemse score op de onderdelen Taal en Rekenen, zowel voor 2011 als voor 2012 weinig afwijkt van het landelijk gemiddelde. Figuur 6. Onderdeel Taal, aantal goed gemaakte opgaven Arnhem en landelijk 2011en Gecorrigeerd voor LG zonder I- en J leerlingen Figuur 7. Onderdeel Rekenen, aantal goed gemaakte opgaven Arnhem en landelijk 2011en Gecorrigeerd voor LG zonder I- en J leerlingen 14

17 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Gemiddelde Cito Eindtoetsresultaten per school Evenals voorgaande jaren wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde Cito Eindtoetsscore van de 57 Arnhemse basisscholen (zie 3.2.1). Omdat de inspectie vanaf 2012 een beoordeling geeft op basis van de ongecorrigeerde standaardscore is in dit overzicht gebruik gemaakt van de ongecorrigeerde standaardscore. Eveneens wordt van alle scholen een overzicht van de resultaten op de onderdelen Taal, Rekenen, studievaardigheden en Wereldoriëntatie gegeven (zie ). Om een beeld te krijgen van de resultaten van scholen over de verschillende jaren, wordt over de periode weergegeven hoe de gemiddelde (on)gecorrigeerde standaardscore op de Cito Eindtoets zich verhoudt t.o.v. de voor dat schooljaar geldende inspectienorm. De resultaten van de verschillende onderdelen van de Cito Eindtoets laten zich moeilijker in een meerjarenperspectief plaatsen, als gevolg van het ontbreken van een normering voor Bij de resultaten per schoolbestuur (hoofdstuk 4) wordt hier verder op ingegaan Gemiddelde Cito Eindtoetsscore per school Vanaf 2012 hanteert de inspectie per schoolgroep (= percentage gewichtenleerlingen) een onder- en bovengrens. In figuur 8 zijn de ongecorrigeerde eindtoetsscores van de individuele scholen gegeven. De scholen zijn naar oplopend percentage gewichtenleerlingen weergegeven. Dit percentage is voor iedere school (tussen haakjes) weergegeven. Voor iedere school/locatie is de bijbehorende onder- en bovengrens gegeven. Aan de hand van deze onder- en bovengrens (zie bijlage 5) is voor iedere school aangegeven hoe de school in 2012 t.o.v. de inspectienorm scoort. Voor scholen waarvoor de schoolscore volgens de toen geldende normering in en onder de ondergrens lag, geldt een overgangsregeling. Als de schoolscore voor deze scholen in 2012, volgens de nieuwe beoordelingswijze, onder de ondergrens komt te liggen, past de inspectie voor hen de oude beoordelingssystematiek toe (zie Bijlage 5). Voor De Laarhorst ( schoolbestuur Delta) is deze overgangsregeling van toepassing. De schoolscore lag volgens de toen geldende normering in en onder de ondergrens. De gemiddelde standaardscore in 2012 van 533,1(gecorrigeerd voor LG en exclusief I en J leerlingen) ligt eveneens onder de ondergrens van de inspectie (533,8). Ook voor het schooljaar scoort de school dus onder de inspectienorm. Uit figuur 8 blijkt dat onderstaande 11 scholen, volgens de onderwijsinspectienorm 2012, significant onder het landelijke gemiddelde scoren: < De Schatgraaf (5%) < Troubadour Elderveld (6%) < De Kringloop (8%) < De Laarhorst (8%) < De Wijzer (9%) < De Ommelander (10%) < Lea Dasbergschool loc. Pythagorasstraat ((12%) < J.F. Kennedyschool (14%) < De Laarakker (17%) < Pastoor van Arsschool (35%) < Hugo de Grootschool (45%) 15

18 Figuur 8. Eindtoets basisonderwijs 2012 gemiddelde ongecorrigeerde standaardscores, zonder I en J leerlingen ondergrens bovengrens gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm 16

19 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs De onderstaande 19 scholen scoren in 2012, volgens de onderwijsinspectienorm, significant boven het landelijke gemiddelde: < Arnhemse Montessorischool (0%) < t Panorama (0%) < Confetti (2%) < Het Klinket (2%) < Heijenoordschool (2%) < Pieter Brueghelschool locatie Bauerstraat. (2%) < Pieter Brueghelschool locatie E.v.B. (2%) < Troubadour, Elden (6%) < St. Jozefschool (9%) < Jozef Sartoschool (12%) < Blinkertschool (16%) < Annie M.G. Schmidtschool (47%) < Dr W. Dreesschool (47%) < St. Paulusschool (59%) < Monchyschool Lupine (52%) < Het Mozaïek Eimerssingel (56%) < Het Mozaïek Zwanebloem (56%) < Ibn-I Sinaschool (59%) < De Witteschool (61%) De overige 27 scholen zijn volgens inspectienormering niet afwijkend van het landelijk gemiddelde. Door de jaren heen worden verschillende normen door de inspectie gehanteerd. Ook verschillen de cijfers op basis waarvan de inspectie een beoordeling maakt over deze periode (gecorrigeerd vs. ongecorrigeerd). In tabel 2 is daarom d.m.v. kleur aangegeven of de gemiddelde standaardscore over de periode onder, boven of conform de inspectienorm van het betreffende jaar ligt. Groen: significant boven de inspectienorm Grijs: gemiddeld volgens inspectienorm Rood: significant onder inspectienorm In tabel 2 is voor iedere school ter indicatie het percentage gewichtenleerlingen gegeven. Duidelijk mag zijn, dat dit percentage in de voorgaande schooljaren (iets) afwijkend kan zijn. Opvallend is dat in 2012 met name de scholen met weinig tot geen gewichtenleerlingen (0 5%) en de scholen met juist zeer veel gewichtenleerlingen ( 47% en hoger) een gemiddelde tot bovengemiddelde score op de Cito Eindtoets hebben. De scholen die onder het landelijk gemiddelde scoren liggen m.n. in het tussengebied, wat betreft percentage gewichtenleerlingen. Uit tabel 2 blijkt dat deze trend over de periode niet duidelijk zichtbaar is. In bijlage 1 is een uitgebreid overzicht gegeven van de (on)gecorrigeerde Eindtoetsscores van alle Arnhemse basisscholen. 17

20 Tabel 2. Per school is over de periode op basis van de gemiddelde (on)gecorrigeerde standaardscore (zonder I- en J leerlingen) d.m.v. kleuring aangegeven of de score onder, conform of boven de inspectienorm ligt. S tandaardscore Arnhemse Montessorischool (0%) Het Panorama (0%) P. Jongelingschool (0%) De Arabesk (1%) Emmausschool (1%) Confetti (2%) Het Klinket (2%) Heijenoordschool (2%) Julianaschool (2%) Pieter Brueghelschool B. (2%) Pieter Brueghelschool E. v. B. (2%) Arnhemse Schoolvereniging (3%) De Boomhut (4%) De Binnenstad (5%) De Gazelle (5%) nvt De Schatgraaf (5%) De Sterrenkring (5%) OBS HetJongLeren (5%) P. de Jongschool Kemp. (5%) P. de Jongschool Pyth. (5%) De Troubadour Elden (6%) De Troubadour Elderveld (6%) De Troubadour Vreedenburg (6%) Toermalijn Brabantweg (6%) Toermalijn Venlosingel (6%) De Kringloop (8%) Laarhorst (8%) De Rank (9%) De Wijzer (9%) St Jozefschool (9%) De Ommelander (10%) Jozef Sartoschool (12%) Lea Dasbergschool E. Br. (12%) Lea Dasbergschool Pyth. (12%) Anne Frankschool (14%) J. F. Kennedyschool(14%) Jan Ligthartschool (15%) Blinkertschool (16%) Laarakker (17%) Jeroen Boschschool (17%) Dr Aletta Jacobsschool ((19%) P. van Arsschool (35%) O.L.V. van Lourdesschool (36%) Johannesschool (43%) Kunstrijk (43%) nvt nvt nvt Hugo De Grootschool (45%) A. M. G. Schmidtschool (47%) Dr. W. Dreesschool (47%) St Margaretha (47%) St Paulusschool (50%) De Monchyschool Gras. (52%) De Monchyschool Lupine (52%) Het Mozaiek Eimerssingel (56%) Het Mozaïek Zwanebloem (56%) De Vlindertuin (59%) Ibn-I S inaschool (59%) De Witte School (61%) 18

21 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Resultaten per school op de onderdelen Taal, Rekenen, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie Vanaf 2012 geeft de inspectie geen normering meer voor de onderdelen Taal en Rekenen. Voor scholen is dus niet meer vast te stellen of de resultaten op deze onderdelen onder, boven of conform de norm zijn. Om toch een indicatie te geven m.b.t. de taal- en rekenresultaten, zijn in figuur 9 en 10 de taal- en rekenscores gegeven (als gemiddeld aantal goed gemaakte opgaven) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Omdat gebruik is gemaakt van de voor leerlingewicht gecorrigeerde score (LG) kunnen de resultaten van scholen onderling en t.o.v. het landelijk gemiddelde vergeleken worden. De volgende scholen hadden een gemiddelde standaardscore die onder de inspectienorm lag: De Schatgraaf (5%), Troubadour Elderveld (6%), De Kringloop (8%), De Laarhorst (8%), De Wijzer (9%), De Ommelander (10%), Lea Dasbergschool loc. Pythagorasstraat ((12%),, J.F. Kennedyschool (14%), De Laarakker (17%), Pastoor van Arsschool (35%) en Hugo de Grootschool (45%). Van iedere school is (tussen haakjes) de schoolgroep voor 2012 gegeven. Uit figuur 9, 10 en 11 blijkt dat deze scholen ook relatief laag scoren op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden. Scholen met een gemiddelde standaardscore boven de inspectienorm scoren over het algemeen relatief hoog op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden. Op het onderdeel Wereldoriëntatie ( figuur 12) scoorden alle scholen, m.u.v. de OLV Lourdesschool gemiddeld tot boven het landelijk gemiddelde. Het onderdeel Wereldoriëntatie is echter facultatief, waardoor de scores op dit onderdeel niet meegenomen worden in de berekening van de gemiddelde standaardscore van de Cito Eindtoets. De leerlingen van de Hugo de Grootschool, St Paulusschool, Confetti, de Vlindertuin en de Julianaschool maakten dit onderdeel niet. 19

22 Figuur 9. Cito Eindtoets 2012, gemiddelde Taalscores, zonder I - en J leerlingen en gecorrigeerd voor LG landelijk gemiddelde 2012 onderdeel Taal schoolscore 20

23 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Figuur 10. Cito Eindtoets 2012 gemiddelde Rekenscores, zonder I - en J leerlingen en gecorrigeerd voor LG landelijk gemiddelde 2012 onderdeel Rekenen schoolscore 21

24 Figuur 11. Cito Eindtoets 2012 gemiddelde Studievaardigheidsscores, zonder I - en J leerlingen en gecorrigeerd voor LG landelijk gemiddelde 2012 onderdeel Studievaardigheden schoolscore 22

25 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Figuur 12. Cito Eindtoets 2012 gemiddelde scores Wereldoriëntatie, zonder I - en J leerlingen en gecorrigeerd voor LG landelijk gemiddelde 2012 onderdeel Wereldoriëntatie schoolscore 23

26 24

27 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Cito Eindtoetsresultaten van de Arnhemse scholen per schoolbestuur 4.1 Algemeen Zoals reeds genoemd, heeft de inspectie vanaf 2012 de wijze van normering veranderd. Normering van de standaardscore vindt plaats op basis van de ongecorrigeerde standaardscore en het percentage gewichtenleerlingen en voor de onderdelen Taal en Rekenen geeft de inspectie geen normering meer. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de gegevens per schoolbestuur in deze monitor gepresenteerd worden, nl: < De gemiddelde standaardscore van alle scholen van eenzelfde schoolbestuur tezamen is op twee manieren weergegeven: gecorrigeerd voor LG zonder I- en J leerlingen, om aan te sluiten bij de resultaten van voorgaande jaren en ongecorrigeerd om aan te sluiten bij de nieuwe wijze van beoordeling in < In tabellen zijn de resultaten van de (on)gecorrigeerde standaardscores en de voor LG gecorrigeerde scores op de onderdelen Taal, Rekenen, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie (als percentage t.o.v. het landelijk gemiddelde) van de scholen/locaties in meerjarenperspectief gegeven. < Per school is d.m.v. kleuring aangegeven of de standaardscore onder, conform of boven de inspectienorm van het betreffende schooljaar ligt. Omdat normering door de inspectie, maar ook de score zelf (gecorrigeerd/ongecorrigeerd) waarop de normering door de inspectie berust niet uniform is over de periode , zijn de werkelijke gemiddelde standaardscores niet vermeld in deze tabel. Deze zijn wel in Bijlage 1 gegeven. < Vanaf 2012 geeft de inspectie geen normering meer voor de onderdelen Taal en Rekenen. Voor 2010 en 2011 kon, d.m.v. kleuring, aangegeven worden hoe scholen op beide onderdelen ten opzichte van de inspectienorm scoorden. Voor 2012 was dit helaas niet meer mogelijk. Omdat de onderdelen Taal, Rekenen, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie per schooljaar kunnen verschillen in moeilijkheidsgraad mogen de scores op deze onderdelen niet van jaar tot jaar vergeleken worden (i.t.t. de gemiddelde standaardscore, zijn de onderdelen niet door het Cito gecorrigeerd voor verschillen in moeilijkheidsgraad). Om de resultaten van scholen op alle vier de onderdelen van de Cito Eindtoets binnen eenzelfde jaar beter te kunnen vergelijken met elkaar maar ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde, is gekozen de resultaten op deze onderdelen als percentage goed gemaakte opgaven ten opzichte van het (voor dat jaar geldende) landelijk gemiddelde weer te geven. Voorbeeld Taal Op het onderdeel Taal ligt het landelijk gemiddelde voor 2012 (correctie LG en exclusief de resultaten van I en J leerlingen) op 70,5 goed beantwoorde vragen. Een school met gemiddeld 65 goed beantwoorde vragen scoort dan op 92,2% (65/70.5) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een school met 75 goed beantwoorde vragen scoort op 107% ( 75/70,5) ten opzichte van het gemiddelde. Voorbeeld Rekenen Op het onderdeel Rekenen ligt het landelijk gemiddelde voor 2012 (correctie LG en exclusief de resultaten van I en J leerlingen) op 43,4 goed beantwoorde vragen. Een school met gemiddeld 35 goed beantwoorde vragen scoort dan op 80,6% (35/43,4) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een school met 55 goed beantwoorde vragen scoort op 126,7% ten opzichte van het gemiddelde. 25

28 Het landelijk gemiddelde zelf ligt op deze manier van berekenen steeds op 100%. Een score lager dan 100% betekent dat de gemiddelde schoolscore lager dan het landelijk gemiddelde van dat jaar ligt en een score boven de 100% betekent dat de gemiddelde schoolscore hoger dan het landelijk gemiddelde van dat jaar ligt. Bij gebrek aan een normering voor Taal en Rekenen in 2012 en helemaal geen normering voor Studievaardigheden en Wereldoriëntatie kan niet beoordeeld worden of een score boven of onder het landelijk gemiddelde nu significant (= daadwerkelijk) afwijkt van het landelijk gemiddelde. 4.2 Schoolbestuur De Basis Organisatie voor openbaar primair onderwijs Tabel 3 geeft de gemiddelde Cito Eindtoetsgegevens van de scholen die zijn aangesloten bij schoolbestuur De Basis, afgezet tegen de landelijke Eindtoetsgegevens. De tabel geeft de gemiddelde Eindtoetsscore zonder I- en J leerlingen gecorrigeerd voor LG weer, zowel voor de gemiddelde standaardscore als voor het aantal goed gemaakte opgaven op de afzonderlijke onderdelen van de Cito Eindtoets. Tabel 3. Gemiddelde Cito Eindtoetsgegevens van schoolbestuur De Basis en Landelijk, 2010, 2011 en 2012 exclusief I- en J leerlingen. Gecorrigeerd voor leerlinggewicht (LG) De Basis Landelijk De Basis Landelijk De Basis Landelijk Aantal scholen Standaardscore 535,2 535,5 535,3 535,2 536,0 535,0 Onderdeel Taal 75,7 76,2 74,9 74,9 71,5 70,5 Rekenen 41, ,3 42,1 43,9 43,4 Studievaardigheden 30,6 30,8 29,6 29,5 30,7 30,2 Wereldoriëntatie 66,6 70,1 65,8 65,8 66,8 60,2 gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gezamenlijke gegevens van de scholen van De Basis in 2010 en 2011 gelijk waren aan het landelijk gemiddelde. In 2012 ligt de gemiddelde Cito Eindtoetsscore van de 21 scholen van De Basis tezamen één standaardscorepunt hoger dan het landelijk gemiddelde. De scores op de verschillende onderdelen van de Cito Eindtoets liggen gemiddeld een halve punt (Rekenen en Studievaardigheden) tot 6,6 punten (Wereldoriëntatie) hoger dan het landelijk gemiddelde. Op het onderdeel Taal ligt de score van alle scholen van De Basis 1 punt boven het landelijk gemiddelde. Door gebrek aan een normering kan voor 2012 niet vastgesteld worden, of de scores op Taal en Rekenen werkelijk boven de landelijke norm liggen. De inspectie beoordeelt de Cito Eindtoetsscore in 2012 op basis van de ongecorrigeerde standaardscore. De bijbehorende onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage gewichtenleerlingen. In tabel 4 zijn van alle scholen tezamen van De Basis het gezamenlijke percentage gewichtenleerlingen (18%), de gemiddelde Cito Eindtoetsscore en de bijbehorende onder- en bovengrens gegeven. De gezamenlijke score van De Basis valt binnen de onder- en bovengrens en is in die zin niet verschillend van het landelijk gemiddelde. 26

29 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs Tabel 4. Gemiddelde ongecorrigeerde Cito Eindtoetsscore van schoolbestuur De Basis 2012, exclusief I- en J leerlingen. Leerlinggewicht Ondergrens De Basis Bovengrens 18% 532,4 535,7 536,4 gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm Figuur 13 en de tabellen 5 en 6 geven een overzicht van de Cito eindtoetsresultaten van de 21 scholen van Schoolbestuur De Basis. Tevens is d.m.v. kleuring aangegeven hoe scholen t.o.v. de inspectienorm (voor zo ver de inspectie een norm geeft) scoren. De scholen zijn naar percentage gewichtenleerlingen (= schoolgroep 2012) gegroepeerd. Figuur 13. Gemiddelde ongecorrigeerde standaardscore van alle leerlingen exclusief I- en J lln, De Basis, 2012 ondergrens bovengrens gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm Bovenstaande figuur geeft de ongecorrigeerde standaardscore weer van de scholen/locaties van De Basis. Van iedere school is (tussen haakjes) aangegeven hoe hoog het percentage gewichtenleerlingen is. Afhankelijk van het percentage gewichtenleerlingen is een ondergrens (roze) en een bovengrens (donkergroen) gegeven. Van de 21 scholen/locaties van De basis scoren drie scholen onder de norm en 27

30 scoren 10 scholen boven het landelijk gemiddelde van hun schoolgroep (is het percentage gewichtenleerlingen). De overige 8 scholen/locaties scoren gelijk aan het landelijk gemiddelde van hun schoolgroep. In tabel 5 en 6 zijn de resultaten van de Cito eindtoets van de scholen van het schoolbestuur in meerjarenperspectief gegeven. Voor zover een normering van de inspectie aanwezig is, is d.m.v. kleuring aangegeven hoe scholen ten opzichte van deze normering scoren. Om de resultaten van scholen op alle vier de onderdelen van de Cito Eindtoets binnen eenzelfde jaar beter te kunnen vergelijken met elkaar maar ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde, is gekozen de resultaten op deze onderdelen als percentage goed gemaakte opgaven ten opzichte van het (voor dat jaar geldende) landelijk gemiddelde weer te geven (zie voor uitleg en meer informatie 4.1). Tabel 5. Gemiddelde ongecorrigeerde Cito Eindtoetsscore en de voor LG gecorrigeerde scores op de onderdelen Taal en Rekenen, van schoolbestuur De Basis 2012, exclusief I- en J lln. De resultaten voor de onderdelen zijn als percentages t.o.v. het landelijk gemiddelde gegeven. Standaardscore Taal Rekenen Heijenoordschool (2%) 100,4 97,3 103,7 91,4 93,6 105,1 Pieter Brueghelschool B. (2%) 101,2 102,1 108,1 98,8 100,7 104,6 Pieter Brueghelschool E. (2%) 100,0 101,3 105,8 97,6 107,1 105,1 De Boomhut (4%) 105,2 100,3 101,1 107,1 103,3 103,7 De Schatgraaf (5%) 100,5 94,8 91,5 101,2 86,7 88,0 OBS HetJongLeren (5%) 99,0 99,5 100,6 91,7 99,5 97,0 Lea Dasbergschool E. Br. (12%) 102,0 99,7 97,9 105,5 102,6 97,0 Lea Dasbergschool Pyth. (12%) 96,3 96,4 94,0 91,4 100,5 92,2 Anne Frankschool (14%) 96,7 96,1 101,7 94,0 96,7 102,5 Jan Ligthartschool (15%) 96,1 103,7 98,4 93,8 105,2 97,9 Blinkertschool (16%) 104,9 102,9 105,5 105,2 99,5 110,6 Jeroen Boschschool (17%) 97,9 101,3 96,5 90,5 99,5 95,6 Dr Aletta Jacobsschool ((19%) 99,0 98,5 100,7 103,8 101,7 102,8 Hugo De Grootschool (45%) 98,4 98,7 96,3 104,3 98,6 93,1 A. M. G. Schmidtschool (47%) 97,8 102,1 102,4 96,4 106,9 104,1 Dr. W. Dreesschool (47%) 98,0 97,2 104,5 97,1 96,7 103,0 De Monchyschool Gras. (52%) 93,0 101,3 99,6 97,9 105,5 103,2 De Monchyschool Lupine (52%) 94,5 100,9 101,1 95,0 98,1 104,8 Het Mozaiek Eimerssingel (56%) 103,1 104,5 106,8 106,9 110,0 105,3 Het Mozaïek Zwanebloem (56%) 105,5 104,3 106,7 109,0 105,0 106,7 De Witte School (61%) 97,1 102,8 107,4 94,3 102,4 99,3 gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm Opvallend is de toename van het aantal scholen/locaties in 2012 met een bovengemiddelde standaardscore, in vergelijking met voorgaande jaren. Met name de scholen/locaties met weinig of juist veel gewichtenleerlingen scoren bovengemiddeld in Het Mozaïek (beide locaties) heeft vanaf 2009 ieder jaar een bovengemiddelde standaardscore. De bovengemiddelde standaardscore van de Heijenoordschool en de Dr W. Dreesschool in 2012 is een sterke verbetering t.o.v. 2011, toen beide scholen nog onder de inspectienorm scoorden. 28

31 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs In 2012 ligt de eindtoetsscore van de Schatgraaf, Lea Dasbergschool (locatie Pythagorasstraat) en de Hugo de Groot onder de inspectienorm. Uit tabel 5 en 6 blijkt dat deze scholen op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden relatief laag scoren in Alle drie de scholen scoorden in 2011 op het onderdeel Taal onder de normering van de inspectie. De 10 scholen met een gemiddelde standaardscore boven de inspectienorm scoren over het algemeen relatief hoog op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheid. Tabel 6. Gemiddelde ongecorrigeerde Cito Eindtoetsscore en de voor LG gecorrigeerde scores op de onderdelen Stv en Wo, van schoolbestuur De Basis 2012, exclusief I- en J lln. De resultaten voor de onderdelen zijn als % t.o.v. het landelijk gemiddelde gegeven. Standaardscore Stv Wo Heijenoordschool (2%) 100,6 96,3 103,0 92,0 97,7 110,0 Pieter Brueghelschool B. (2%) 100,3 100,7 104,0 98,6 104,0 120,4 Pieter Brueghelschool E. (2%) 101,3 103,7 106,3 98,1 104,1 118,8 De Boomhut (4%) 106,2 98,6 103,3 98,4 99,8 111,0 De Schatgraaf (5%) 101,6 90,8 93,0 95,9 91,8 99,2 OBS HetJongLeren (5%) 94,5 98,3 102,0 90,9 90,1 105,5 Lea Dasbergschool E. Br. (12%) 103,9 101,7 99,7 97,4 102,0 108,5 Lea Dasbergschool Pyth. (12%) 94,5 102,0 97,0 90,3 96,4 100,3 Anne Frankschool (14%) 95,1 95,9 101,0 90,9 96,5 111,5 Jan Ligthartschool (15%) 94,2 102,4 96,4 91,6 104,0 109,5 Blinkertschool (16%) 102,9 104,7 108,6 90,2 98,3 117,3 Jeroen Boschschool (17%) 95,1 102,7 101,7 88,9 103,6 107,5 Dr Aletta Jacobsschool ((19%) 97,4 99,3 100,7 91,2 100,6 111,3 Hugo De Grootschool (45%) 100,3 98,3 93,7 A. M. G. Schmidtschool (47%) 99,0 108,1 104,3 90,9 110,3 Dr. W. Dreesschool (47%) 98,4 94,2 104,0 95,1 94,1 111,8 De Monchyschool Gras. (52%) 92,9 103,7 100,3 85,9 99,8 115,9 De Monchyschool Lupine (52%) 92,9 100,3 102,0 87,6 100,6 116,6 Het Mozaiek Eimerssingel (56%) 105,8 106,4 104,6 100,9 106,7 112,0 Het Mozaïek Zwanebloem (56%) 110,7 107,8 106,0 104,3 108,4 121,4 De Witte School (61%) 96,8 94,6 102,3 84,7 94,4 105,8 gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm 4.3 Schoolbestuur Delta Stichting voor katholiek en protestants christelijk primair onderwijs Tabel 7 geeft de gemiddelde Cito Eindtoetsgegevens van de scholen die zijn aangesloten bij schoolbestuur Delta, afgezet tegen de landelijke Eindtoetsgegevens. De tabel geeft de gemiddelde score zonder I- en J leerlingen gecorrigeerd voor LG weer, zowel voor de gemiddelde standaardscore als voor het aantal goed gemaakte opgaven op de afzonderlijke onderdelen van de Cito Eindtoets. In 2010 waren de gezamenlijke Cito Eindtoetsresultaten conform het landelijk gemiddelde. In 2011 lag de gezamenlijke taalscore van de scholen van Delta onder de inspectienorm, de gezamenlijke standaard- en rekenscore waren conform de inspectienorm. De scores voor 2012 op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden liggen 29

32 respectievelijk 1,6 1,0 en 0,7 scorepunt onder het landelijk gemiddelde. De score voor Wereldoriëntatie ligt 3,2 scorepunt boven het landelijk gemiddelde. Door gebrek aan een normering kan voor 2012 niet vastgesteld worden, of de scores op Taal en Rekenen werkelijk onder de landelijke norm liggen. Tabel 7. Gemiddelde Cito Eindtoetsgegevens van schoolbestuur Delta en Landelijk, 2010, 2011 en 2012 exclusief I en J leerlingen. Gecorrigeerd voor leerlinggewicht (LG) Delta Landelijk Delta Landelijk Delta Landelijk Aantal scholen Standaardscore 534,2 535,5 534,5 535,2 534,1 535,0 Onderdeel Taal 74,9 76,2 74,0 74,9 68,9 70,5 Rekenen 40, ,4 42,1 42,4 43,4 Studievaardigheden 30,1 30,8 29,4 29,5 29,5 30,2 Wereldoriëntatie 66,2 70,1 64,7 65,8 63,4 60,2 gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm De inspectie beoordeelt de Cito Eindtoetsgegevens op basis van de ongecorrigeerde standaardscore. De bijbehorende onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage gewichtenleerlingen. In tabel 8 zijn van alle scholen tezamen van Delta het gezamenlijke percentage gewichtenleerlingen (13%), de gemiddelde Cito Eindtoetsscore en de bijbehorende onder- en bovengrens gegeven. De gezamenlijke score van Delta valt binnen de onder- en bovengrens en is in die zin niet verschillend van het landelijk gemiddelde. Tabel 8. Gemiddelde ongecorrigeerde Cito Eindtoetsscore van schoolbestuur Delta 2012, exclusief I- en J leerlingen. Leerlinggewicht Ondergrens Delta Bovengrens 13% 533,2 533,3 537,2 gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm Figuur 14 en de tabellen 9 en 10 geven een overzicht van de Cito eindtoetsresultaten van de 21 scholen van Schoolbestuur Delta. Tevens is d.m.v. kleuring aangegeven hoe scholen t.o.v. de inspectienorm (voor zo ver de inspectie een norm geeft) scoren. De scholen zijn naar percentage gewichtenleerlingen (= schoolgroep 2012) gegroepeerd. Figuur 14 geeft de ongecorrigeerde standaardscore weer van de scholen/locaties van Delta. Van iedere school is (tussen haakjes) aangegeven hoe hoog het percentage gewichtenleerlingen is. Afhankelijk van het percentage gewichtenleerlingen is een ondergrens (roze) en een bovengrens (donkergroen) gegeven. Voor scholen waarvoor de schoolscore volgens de toen geldende normering in en onder de ondergrens lag, geldt een overgangsregeling. Als de schoolscore voor deze scholen in 2012, volgens de nieuwe beoordelingswijze, onder de ondergrens komt te liggen, past de inspectie voor hen de oude beoordelingssystematiek toe (zie Bijlage 5). Voor de Laarhorst is deze overgangsregeling van toepassing. De schoolscore lag volgens de toen geldende normering in en

33 De Arnhemse Monitor Primair Onderwijs onder de ondergrens. De gemiddelde standaardscore in 2012 van 533,1(gecorrigeerd voor LG en exclusief I en J leerlingen) ligt eveneens onder de ondergrens van de inspectie (533,8). Ook voor het schooljaar scoort de school dus onder de inspectienorm. Van de 15 scholen/locaties van Delta scoren zes scholen onder de norm en scoren 2 scholen boven het landelijk gemiddelde van hun schoolgroep (is het percentage gewichtenleerlingen). De overige 7 scholen/locaties scoren gelijk aan het landelijk gemiddelde van hun schoolgroep. Figuur 14. Gemiddelde ongecorrigeerde standaardscore van alle leerlingen exclusief I- en J lln, Delta, 2012 ondergrens bovengrens gemiddeld volgens inspectienorm significant onder inspectienorm significant boven inspectienorm In tabel 9 en 10 zijn de resultaten van de Cito eindtoets van de scholen van het schoolbestuur in meerjarenperspectief gegeven. Voor zover een normering van de inspectie aanwezig is, is d.m.v. kleuring aangegeven hoe scholen ten opzichte van deze normering scoren. Om de resultaten van scholen op alle vier de onderdelen van de Cito Eindtoets binnen eenzelfde jaar beter te kunnen vergelijken met elkaar maar ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde, is gekozen de resultaten op deze onderdelen als percentage goed gemaakte opgaven ten opzichte van het (voor dat jaar geldende) landelijk gemiddelde weer te geven (zie voor uitleg en meer informatie 4.1). Opvallend is het de toename van het aantal scholen in 2012 met een standaardscore die onder de inspectienorm ligt (6 scholen in 2012 tegenover 3 scholen in 2011). De Arabesk, die over de periode drie maal onder de inspectienorm scoorde, scoort in 2012 conform de norm. De Laarhorst scoort in 2012 voor de derde maal op rij onder de inspectienorm. Uit tabel 9 en 10 blijkt dat de zes scholen met een onvoldoende standaardscore in 2012 eveneens op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden relatief laag scoren in Twee van de scholen (Laarhorst en Pastoor van Arsschool) scoorden in 2011 op het onderdeel Taal onder de normering van de inspectie. De twee scholen met een gemiddelde standaardscore boven de inspectienorm (St Jozefschool en de St Paulusschool) scoren over het algemeen relatief hoog op de onderdelen Taal, Rekenen en Studievaardigheden. 31

2011-2013. Arnhemse. Primair Onderwijs. monitor

2011-2013. Arnhemse. Primair Onderwijs. monitor De Arnhemse 2011-2013 Primair Onderwijs monitor De Arnhemse 2011-2013 Primair Onderwijs monitor Redactie & samenstelling Karin van Westrhenen Secretariële ondersteuning Annelies de Roo Ellen Hendriks Vormgeving

Nadere informatie

Arnhemse. monitor. Primair Onderwijs

Arnhemse. monitor. Primair Onderwijs De Arnhemse monitor 2013-2015 Primair Onderwijs De 2013-2015 Arnhemse monitor Redactie Martijn Davelaar Samenstelling Centrale eindtoets Martijn Davelaar Doorstroom PO-VO Channa Woudenberg Secretariële

Nadere informatie

Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2006, 2007, Voorwoord

Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2006, 2007, Voorwoord 2 Arnhemse Monitor Primair Onderwijs 2006, 2007, 2008 Voorwoord Voor de zevende keer verschijnt het rapport Arnhemse Monitor Primair Onderwijs. In 2006 heeft het Cito de IC (instroomcorrectie) standaard

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen?

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen? Rapportage Eindresultaten 2015 Wat zijn de prestaties van onze scholen? pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert de inspectie? pagina 4 3 Werkwijze pagina 6 4 Resultaten pagina

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, augustus 2014 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 1 1 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017

Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017 Rapportage Resultaten eindtoetsen 2017 t.b.v. openbare overleggen en gesprekken met externe partijen versie 171122 1. Inleiding Deze notitie rapporteert over de resultaten van onze scholen op basis van

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, augustus 2012 Zie ook Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2012, nr. WJZ/390987(10201), Staatscourant

Nadere informatie

Scholenmarkten 2016/2017 data + locaties

Scholenmarkten 2016/2017 data + locaties Scholenmarkten /2017 data + locaties Organisatie in handen van Titus Brandsma: Op woensdag 16 november 2017 organiseren de basisscholen van de gemeente Rheden en Rozendaal in samenwerking met Titus Brandsma

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36026 16 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2014, nr.

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, augustus 2011 Zie ook Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 juni 2011, nr. WJZ/305395 (2775), Staatscourant

Nadere informatie

Datum 12 september 2013 Betreft Verstrekking databestand inzake eindtoetsresultaten van leerlingen in groep 8 op basisscholen

Datum 12 september 2013 Betreft Verstrekking databestand inzake eindtoetsresultaten van leerlingen in groep 8 op basisscholen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag RTL Nederland Nederland de heer F. Tieskens Postbus 15016 1200 TV..HILVERSUM Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11708 4 juli 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 juni 2011, nr. WJZ/305395 (2775),

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, september 2010 De Regeling leerresultaten po (Staatscourant 8 juli 2010, nr. PO/221760) wordt zo spoedig mogelijk aan deze versie van

Nadere informatie

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets zonder correctie was voor onze school 534,4. Het landelijke gemiddelde was 535,1. (zie bijlage 1) De huidige groepen

Nadere informatie

Bijlage bij de Terugkoppeling Leerresultaten PO in het Internet Schooldossier

Bijlage bij de Terugkoppeling Leerresultaten PO in het Internet Schooldossier Bijlage bij de Terugkoppeling Leerresultaten PO in het Internet Schooldossier Alle besturen en scholen vinden in hun Internet Schooldossier (ISD) onder Archief

Nadere informatie

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten Resultaten entreetoets 2013 De gemiddelde score van de entreetoets was voor onze school 272. Het landelijke gemiddelde was 292,3 (zie bijlage 1) Binnen de groep is één leerling die op een eigen leerlijn

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11392 21 juli 2010 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2010, nr. PO/221760, houdende

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, februari 2010 HB2881417/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 2 INHOUDSOPGAVE DEEL A: WERKWIJZE INSPECTIE BIJ BEOORDELING OPBRENGSTEN

Nadere informatie

Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs

Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs Januari 2013 Beoordelingsystematiek Bij de beoordeling van de opbrengsten worden de gemiddelde resultaten van technisch lezen, begrijpend lezen

Nadere informatie

- 1 - De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [naam staatssecretaris],

- 1 - De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [naam staatssecretaris], - 1 - Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr...., houdende voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Uw brief van. 10 februari 2006

Uw brief van. 10 februari 2006 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 6 maart 2006 PO/KO/06/9735 Uw brief van 10 februari 2006 Uw kenmerk 2050607850 Onderwerp

Nadere informatie

De beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs

De beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs De beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs Inspectie van het Onderwijs Inhoud 1 Waarom zijn leerresultaten belangrijk? 5 2 Uitgangspunten bij de beoordeling van de leerresultaten 7 3 Eindresultaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 34.4 en 34.6 van het Besluit bekostiging WPO; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5943 6 februari 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2017, nr. PO/1121802,

Nadere informatie

Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek

Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek Oberon, september 2013 1 Vooraf In opdracht van het programmabureau Beter Presteren onderzoekt Oberon welke ontwikkeling de se

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Terugblik en resultaten 2013

Terugblik en resultaten 2013 Primair onderwijs Leerling- en onderwijsvolgsysteem Terugblik en resultaten 2013 April 2013 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 1 Inleiding Deze Terugblik en resultaten 2013 gaat over de resultaten van alle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Achtbaan, locatie Appelvink Plaats : Veenendaal BRIN-nummer : 13AN Onderzoeksnummer : 123184 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 70403 Datum schoolbezoek : 22 november 2005 Datum vaststelling : 19 juni

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Venster School X, Locatie Nul Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is

Nadere informatie

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies 2015-2016 Basisschool De Klinkert Deze rapportage betreft de indicatoren Resultaten eindtoets en Schooladvies. De weergaven en tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie met het LOVS. Conferentie SLO 3 november 2011

Schoolzelfevaluatie met het LOVS. Conferentie SLO 3 november 2011 Schoolzelfevaluatie met het LOVS Conferentie SLO 3 november 2011 Wat is kwaliteit? De 5 vragen van Kwaliteitszorg: Doen we de goede dingen? (Definitie) Doen we die dingen ook goed? (Bepaling) Hoe weten

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Terugblik en resultaten 2014

Terugblik en resultaten 2014 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Terugblik en resultaten 2014 April 2014 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 1 Inleiding Deze Terugblik en resultaten 2014 gaat over de resultaten van alle leerlingen

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Onderzoek Meertalig primair onderwijs

Onderzoek Meertalig primair onderwijs Onderzoek Meertalig primair onderwijs Inspectie van het Onderwijs, april 2005 Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Inspectie van het

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 maart 2014, nr. 27

Nieuwsbrief 13 maart 2014, nr. 27 Algemene informatie Project "Week van de Lentekriebels" Zoals u in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, starten we in de week van 17 maart met de gehele school met het project Week van de lentekriebels

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2012/2013 Januari 2014 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Compact: de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma getoetst Compleet: alle basisvaardigheden

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB)

EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) evaluatie CITO Eindtoets 2012 1 EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) Inleiding Conform de procedure verwijzing groep 8 werd in groep 8 van De Rank in het cursusjaar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MERIDIAAN School : obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 81792 Datum schoolbezoek : 5 september 2006 Datum vaststelling : 8 november

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE School : basisschool De Linde Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 18JB Onderzoeksnummer : 113589 Datum schoolbezoek : 2

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Midden- Kerncijfers uit de periode - Feitenblad Midden- Leerlingen op de basisscholen in de gemeente Midden- De gemeente Midden heeft basisscholen. In waren er nog

Nadere informatie

RTL Nieuws en de Cito-scores

RTL Nieuws en de Cito-scores Wat zien wij en wat vinden wij er van? Colofon datum 28 oktober 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en vraagstelling 3 2 RTL en de rangordelijstjes

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 13 ). Schooljaar 12-13. Bij de Cito-entreetoetsen worden de resultaten op verschillende wijze gerapporteerd. Voor onze school is interessant

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

> Leerling- en. onderwijsvolgsysteem > Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7. Primair onderwijs

> Leerling- en. onderwijsvolgsysteem > Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7. Primair onderwijs > Leerling- en Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7 Compact: u toetst de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma Compleet: u beschikt over één pakket met alle

Nadere informatie

Rekenmonitor Omdat elk kind telt! Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost

Rekenmonitor Omdat elk kind telt! Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost Rekenmonitor Omdat elk kind telt! Rapportage Samenwerkingsverband Zuidoost Eindmeting (peildatum 01.08.2011) Datum : oktober 2011 Status : definitief Correspondentieadres: Project Omdat elk kind telt!

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde

Nadere informatie

Examenresultaten Stella Maris College loc. Valkenburg

Examenresultaten Stella Maris College loc. Valkenburg Examenresultaten In dit rapport worden de examenresultaten en slaagpercentage van uw school per onderwijssoort weergegeven. Deze informatie is te gebruiken als monitorings- en sturingsinformatie. Examenresultaten

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie