EINDVERSLAG SEMESTER III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDVERSLAG SEMESTER III"

Transcriptie

1 EINDVERSLAG SEMESTER III EQ1D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties zoals vastgesteld in leercontract 3 onderbouwd. Doormiddel van deze onderbouwing kan worden aangetoond dat de competenties zijn ontwikkeld tot het vooraf in het leercontract beoogde niveau.

2 Eindverslag werkend leren Semester III EQ1D G.M. Brouwer Voorburg De Haagse Hogeschool

3 Voorwoord Op dit moment ben ik tweedejaars student elektrotechniek duaal. Dit houdt in dat ik 28 uur per week werk en daarnaast de opleiding HBO elektrotechniek volg. Door 28 uur per week te werken wordt vrijstelling verkregen van projecten. Het is daarbij natuurlijk wel noodzakelijk dat de werkplek direct verband houdt met de opleiding HBO elektrotechniek. De competenties die de reguliere studenten behalen door middel van projecten op de hogeschool worden zodoende door de duale studenten behaald door het verrichten van de aan de opleiding gerelateerde werkzaamheden. Dit rapport is bedoeld voor mijn docent Henk van Woerden die namens de hogeschool mij begeleidt in het duale leertraject. Daarnaast is dit rapport uiteraard ook beschikbaar voor geïnteresseerden. Tot slot wil ik vermelden dat dit rapport mede tot stand is gekomen door Jacobs Engineering en Dosign Engineering. Deze twee bedrijven hebben ervoor gezorgd dat ik als duaal student aan de slag kan bij Jacobs Engineering. Daarnaast wil ik mijn begeleiders: Kees Peelen, Aad van Dijk, John Huver en Nico van der Molen bedanken voor hun ondersteuning en uitleg tijdens het werk. Ook wil ik hen bedanken voor het mogelijk maken van het verrichten van leerzame werkzaamheden waardoor het voor mij mogelijk was een goed leercontract met voor mij uitdagende werkzaamheden op te stellen. Voorburg,

4 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 6 2. Uitleg competentiematrix 7 3. Het project 8 4. Ontwikkeling competentie inzicht 9 5. Ontwikkeling competentie ontwerpen Ontwikkeling competentie werken in een team Conclusie 13 Literatuurlijst 14 Appendix I 15 Appendix II 16 Appendix III 23 Appendix IV 33

5 Samenvatting Aan het begin van het derde semester is vastgesteld aan welke competenties er zou gaan worden gewerkt. Ook is vastgesteld door middel van welke taken dit zou worden gaan. Dit is vastgelegd in leercontract 3. Dit eindverslag is opgesteld om te onderbouwen dat aan de beoogde ontwikkeling van de competenties volgens leercontract 3 is voldaan. Er zijn twee projecten waarop ik dit semester mijn competenties heb ontwikkeld. Het eerste is het C-DP38 project wat is gestart om de emissie te reduceren. Het andere project is het C-DO36 project wat als doel heeft om gebruikt te maken van milieuvriendelijker koelvloeistoffen. De competenties inzicht heb ik onder begeleiding ontwikkeld door site visits uit te voeren, een EDB training te volgen, blokschema s te maken en een materiaallijst op te stellen. Dit heb ik gedaan onder geringe begeleiding en dit waren uitdagende en soms ook lastige taken. De competentie inzicht heb ik dus ontwikkel tot niveau 2. Dit is onderbouwd met o.a. een voorbeeld van een door mij gemaakt blokschema in appendix IV. De competentie ontwerpen heb ik ontwikkeld door het afgelopen semester onder begeleiding een instrument index en specificaties te maken. Dit waren uitdagende en soms ook lastige taken vandaar dat ik deze competentie heb ontwikkeld tot niveau 2. Dit is onderbouwd met een voorbeeld van een instrument index in appendix II en 3 voorbeelden van drie verschillende soorten specificaties in appendix III. Dit semester heb ik veel moeten overleggen met collega s. De keuze die op instrumentatie gebied zijn gemaakt heb ik doorgespeeld aan de andere disciplines. Met deze disciplines is vervolgens overlegd of de keuze die gemaakt is op instrumentatie gebied ook op het gebied van hun discipline is te implementeren. Alle taken die horen bij de ontwikkeling van deze competentie heb ik uitgevoerd. Het niveau van deze competentie ligt nu op niveau 2. Soms had ik er namelijk begeleiding bij nodig en er kwamen geregeld lastige vragen naar boven. Alle geplande werkzaamheden in overeenstemming met leercontract 3 zijn verricht. De taken heb ik voldoende kunnen onderbouwen met voorbeelden en/of uitleg. Zodoende kan geconcludeerd worden dat alle competenties zijn ontwikkeld tot het niveau als beoogd in het leercontract. 5

6 1. Inleiding Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties zoals vastgesteld in leercontract 3 onderbouwd. Doormiddel van deze onderbouwing kan worden aangetoond dat de competentie is ontwikkeld tot het vooraf in het leercontract beoogde niveau. Duaal studeren betekend leren en werken naast elkaar. Het werk dient gerelateerd te zijn aan de studie HBO elektrotechniek. Zodoende kan de duale HBO elektrotechniek student in plaats van aan projecten deel te nemen op de Haagse Hogeschool om competenties te ontwikkelen, zoals de voltijd HBO elektrotechniek student doet, competenties ontwikkelen op zijn werkplek. Daar zijn wel eisen aan verbonden. Op deze werkplek dient de student een vaste mentor te hebben. Met deze mentor stelt de student aan het begin van elk semester een leercontract op. Daar staat in door middel van welke taken de student een competentie gaat ontwikkelen. Dit leercontract is terug te vinden in Appendix I. De Haagse Hogeschool wil dit leercontract inzien en goedkeuren. Vervolgens wordt halverwege het semester een voortgangsverslag geschreven om aan te tonen dat de ontwikkeling van de competenties op schema ligt. Als er tussentijds wijzigingen zijn opgetreden in het leercontract dient dat in het voortgangsverslag te worden onderbouwd en indien nodig een herzien leercontract te worden opgesteld. Aan het eind van het semester wordt ter afsluiting een eindverslag overlegd. Hierin wordt de ontwikkeling van de vooraf in het leercontract vastgelegde competenties onderbouwd. Doormiddel van deze onderbouwing kan worden aangetoond dat de competentie is ontwikkeld tot het vooraf in het leercontract bepaalde niveau. De exacte gang van zaken rondom het duale leertraject staat omschreven in een handleiding [1]. Hierin staan templates van alle documenten die ingeleverd dienen te worden. Ook staat beschreven hoe de beoordeling plaats vindt. Zoals overeengekomen in het leercontract heb ik gewerkt aan de competenties: inzicht, ontwerpen en werken in een multidisciplinair team. In hoofdstuk 2 wordt de competentiematrix uitgelegd. Aan de hand van deze matrix wordt bepaald op welk niveau de competentie zit. Op die manier is het voor u duidelijk wat er bedoeld wordt met competentieniveau s. In hoofdstuk 3 wordt nadere informatie gegeven over het project waarop ik aan de competenties heb gewerkt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 onderbouwd hoe de competentie inzicht zich heeft ontwikkeld tot niveau 2. In hoofdstuk 5 wordt onderbouwd hoe de competentie ontwerpen zich heeft ontwikkeld tot niveau 2 en in hoofdstuk 6 hoe de competentie werken in een multidisciplinair team zich heeft ontwikkeld tot niveau 2. Ten slotte volgt uit de conclusie of de in het leercontract beoogde ontwikkeling plaats heeft gevonden. 6

7 2. Uitleg competentiematrix Om elk semester het onderdeel werkend leren succesvol af te ronden is het noodzakelijk om competenties naar een hoger niveau te brengen. Binnen de studie elektrotechniek wordt gewerkt aan de volgende tien competenties: 1. Inzicht krijgen 2. Ontwerpen 3. Plannen 4. Uitvoeren 5. Werken in een team 6. Projectleiding geven 7. Oriëntatie op het beroep 8. Omgaan met verschillende culturen 9. Leren leren 10. Professionaliseren Om de competenties naar een hoger niveau te helpen wordt het niveau van een competentie ingedeeld aan de hand van een competentie matrix die hieronder in Tabel 1 staat weergegeven. Aan de hand van deze matrix kan een duidelijk beeld verkregen worden van het niveau van de competentie. rol van de student taak van de student geleid zelfstandig sturend eenvoudig lastig 2 3 >3 complex 3 >3 >3 Tabel 1: competentiematrix In dit verslag zal telkens worden gerefereerd aan deze competentie matrix. Aan de hand van de competentiematrix zal worden uitgelegd waarom een competentie naar een hoger niveau is gebracht. 7

8 3. Het project Al geruime tijd werk ik op het kantoor van Jacobs te Hoogvliet. Vanaf het begin van semester drie ben ik werkzaam geweest op het project C-DZ38. Na twee maanden is dit project abrupt afgebroken en ben in voor dezelfde opdrachtgever namelijk DuPont op het project C-DO36 gaan werken. Op dat project werk ik tot nu toe. Wat beide projecten inhouden is hieronder kort uiteengezet. Het C-DZ38 project was een project wat tot doel had de hoeveelheid uitstoot exact te meten. Aan de hand van die resultaten kon dan worden bepaald of het desbetreffende mengsel van gassen al dan niet zou worden afgefakkeld om zo de uitstoot te reduceren. Wegen het verleggen van prioriteiten en gebrek aan budget is dit project in de ontwerpfase beëindigd. Vanwege het toepassen van minder gevaarlijke koelvloeistoffen worden er twee compressoren vervangen. Om dit alles in goede banen te leiden is het project C-DO36 in het leven geroepen. Tijdens dit project zullen er twee nieuwe compressoren geplaatst worden. De beide compressors zijn als package unit besteld. Dit houdt in dat alles wat nodig is om de compressoren te laten werken, denk hierbij aan instrumentatie, PLC etc., als een geheel door een leverancier geleverd en gebouwd wordt. Naast deze twee package units omvangt het project nog een gebied dat uitgedacht en ontworpen dient te worden door Jacobs. Voor dat gebied buiten de package units verricht ik nu werkzaamheden betreffende de discipline instrumentatie. 8

9 4. Ontwikkeling competentie inzicht Competentieomschrijving Analyse van de opdracht, doorgronden van de opdracht zodat een inschatting gemaakt kan worden met betrekking tot de benodigde kennis en vaardigheden, de gerelateerde taken/raakvlakken en de benodigde disciplines (zie dit breed; bijvoorbeeld IPO, CI); mate van innovatie. Taken in overeenstemming met leercontract Aan de hand van de projectomschrijving en relevante tekeningen blokschema s opgesteld. Diverse site visits. EDB (Engineering DataBase) training gevolgd. Material Take Off (MTO) gemaakt. Verband met de competentie Wanneer een project van start gaat is het belangrijk dat er een globaal overzicht ligt waaruit afgeleid kan worden wat er moet gebeuren op het project. Op ingenieursbureaus is het gebruikelijk dat hiervoor een blokschema wordt gemaakt. Als er een goed blokschema is gemaakt kan de opdracht gemakkelijk doorgrond worden. Doormiddel van site visits wordt het voorstellingvermogen vergroot. Hierdoor is het mogelijk om dingen voor te stellen in de werkelijkheid. Zodoende wordt het praktisch inzicht vergroot en kan er een betere inschatting van de mogelijkheden worden gemaakt. Bij Jacobs wordt voor grote projecten gebruik gemaakt van een Engineering Database afgekort EDB. Elke discipline voorziet die database van de aan zijn disciplines gerelateerde data. Als voorbeeld: er moet een specificatie gemaakt worden voor een druktransmitter. De discipline proces zet dan onder het tagnummer van de druktransmitter alle proces data van de leiding waarop de druktransmitter zit. De discipline instrumentatie vult de rest van de gegevens aan zodat de datasheet compleet wordt. Door gebruikt te maken van EDB wordt er inzicht verkregen wat elke discipline voor zijn rekening neemt. Het maken van een MTO is tegenwoordig zeer belangrijk. Aan de hand van een MTO wordt beslist of een project uiteindelijk tot in detail wordt uitgedacht en uiteindelijk wordt uitgevoerd. Het is dus zeer belangrijk dat alle benodigde materialen worden meegenomen in de MTO. Inzicht in het project is hierbij dus een pre! Competentieontwikkeling Alle taken die in het leercontract gekoppeld waren aan het ontwikkelen van deze competentie zijn uitgevoerd. Om dit te onderbouwen is in Appendix IV een blokschema toegevoegd aan dit verslag. Deze taken heb ik onder begeleiding uitgevoerd. Dit waren geen makkelijke taken en vandaar dat ik de competentie heb ontwikkeld tot niveau 2. 9

10 5. Ontwikkeling competentie ontwerpen Competentieomschrijving Specificaties vertalen naar oplossingen en vervolgens een keuze maken uit de verschillende oplossingen. De volgende stap in het ontwerpen is het dimensioneren, programmeren, coderen en/of configureren. Taken in overeenstemming met leercontract Instrument Index opstellen. Specificaties maken. Verband met competentie De eerste stap om iets te specificeren is een lijst maken met de te specificeren onderdelen. Op de instrumentatieafdeling van een ingenieursbureau wordt dit gedaan door een instrument index op te stellen. Dit is een lijst van alle instrumenten die op een project gekocht, weggehaald of gemodificeerd dienen te worden. Om een keuze te maken uit verschillende oplossingen is het noodzakelijk om een specificatie te maken. De instrument technicus kan dan beslissen welk meetprincipe toegepast kan worden. Door deze vervolgens bij verschillende leveranciers in te dienen krijgt de hij de keus de beste aanbieding te kiezen bij een specificatie. Ontwikkeling van de competentie Op het project C-DO36 heb ik de volledige instrument index gemaakt. Ook heb ik op datzelfde project alle specificaties gemaakt. Het betreft de specificaties voor de volgende instrumenten: Magnetische flowmeter Thermal relief valve Pressure relief valve Pressure transmitter Control valve Self-acting valve Pressure gauge Ontwikkeling van de competentie Om te onderbouwen dat ik deze competentie heb ontwikkeld tot niveau 2 kan in appendix II een voorbeeld gevonden worden van een door mij gemaakte instrument index voor het project C-DO36. In het kort zal ik de belangrijkste elementen in de instrument index noemen. De index is eigenlijk een lijst met alle instrumenten waar het project betrekking op heeft. Allereerst wordt altijd het tagnummer van het instrument weergegeven. Dit tagnummer is een uniek nummer voor een instrument. Ook wordt weergegeven waar het instrument zich ongeveer 10

11 bevindt. Dit gebeurt vaak door een area code en/of een gebouw code weer te geven. Daarnaast wordt omschreven wat voor instrument het is. Tot slot is het belangrijk om te omschrijven waar het voor dient (service). Een voorbeeld van een door mij opgezette instrument index is te vinden in Appendix II. De complete instrument index is niet opgenomen in de Appendix II. Dit omdat dit niets extra s toevoegt. Voorbeelden van de volgende specificaties zijn opgenomen in Appendix III: magnetische flowmeter, control valve en pressure transmitter. Deze specificaties heb ik gemaakt onder begeleiding en zijn toegevoegd als Appendix III d om de ontwikkeling te onderbouwen. In deze specificaties is duidelijk af te lezen aan welke eisen het instrument dient te voldoen. Daarnaast is ook weergegeven in het voorblad aan welke normen de instrumenten moeten voldoen. Hierbij geldt hetzelfde als voor Appendix II. Het kan zijn dat niet het complete document is toegevoegd om dezelfde reden als dit gebeurd is voor Appendix II. Alle taken die horen bij de ontwikkeling van deze competentie tot niveau twee heb ik uitgevoerd. Ook heb ik voorbeelden gegeven van deze taken en heb ik kort uitgelegd wat de documenten die horen bij de taken weergeven. Zodoende kan geconcludeerd worden dat ik de competentie ontwerpen heb ontwikkeld tot niveau 2. 11

12 6. Ontwikkeling competentie werken in een team Competentieomschrijving Deze competentie omvat de rollen voorzitter, notulist en deelnemer in vergaderingen. Een relatie met de opdrachtgever onderhouden, onderlinge werkverdeling, verslaglegging; elkaar informeren en presenteren zijn componenten die het werken in een team ook omvatten. Ook de relatie met andere disciplines hoort hierbij. Taken in overeenstemming met leercontract Overleg met diverse disciplines. Verband met de competentie Dit is een van de belangrijkste dingen in mijn ogen op een project. De relaties met de disciplines is zeer belangrijk. Zij bekijken bijvoorbeeld een specificatie met een andere blik. Het kan ook belangrijk zijn om met verschillende disciplines de juiste oplossing voor een bepaald probleem te zoeken. Ook ik het zeer belangrijk om af te spreken wie wat doet. Soms kan een handeling namelijk op het grensgebied van twee disciplines liggen. Competentieontwikkeling Op het project C-DO36 heb ik een nauwe relatie onderhouden met de disciplines proces en werktuigbouw. Met de discipline proces was het belangrijk om te overleggen welk principe het best kon worden toegepast voor een bepaalde meting. Aan de discipline werktuigbouw moest ik geregeld de inbouwmaten van instrumenten doorgeven. Geregeld was het ook noodzakelijk dat er interdisciplinaire checks werden uitgevoerd. Na bijvoorbeeld het maken van een specificatie is het belangrijk dat de disciplines proces en werktuigbouw er nog een blik op werpen. Er staan namelijk ook gegevens op die zij hebben voorzien. Zo kunnen zij hun eigen werk nog checken en naar het werk van mij kijken. Hierbij werd uiteraard veel interdisciplinair overlegd. In tegenstelling met toen ik vorig jaar begon te werken aan deze competentie was de communicatie tussen de verschillende disciplines een stuk oppervlakkiger. Dit semester ging de communicatie tussen verschillende disciplines hoofdzakelijk over technisch inhoudelijke zaken. In die zin ben ik dan ook zeker gegroeid op het gebied van deze competentie. Het gebeurde dat er tijdens het overleg lastige vragen naar voren kwamen. Met enige begeleiding kwam ik daar dan altijd wel uit. Geconcludeerd kan dus worden dat dat deze competentie zich heeft ontwikkeld tot niveau 2. 12

13 7. Conclusie Door onder geringe begeleiding blokschema s te maken, site visits te verrichten, EDB training te volgen en een MTO te maken heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van de competentie inzicht. Dit waren lastige en uitdagende taken voor mij en daarom ligt deze competentie nu op niveau 2 Aan de competentie ontwerpen heb ik gewerkt door een instrument index te maken en specificaties voor verschillende instrumenten op te stellen. Dit waren de meest uitdagende werkzaamheden voor mij dit semester. Dit was helemaal nieuw voor mij en daarom heb ik er ook begeleiding bij gehad. De competentie ontwerpen ligt daarom nu op niveau 2. Ten slotte heb ik deze periode mijzelf ontwikkeld op het gebied van werken in een team. Doordat ik dit semester mij genoodzaakt voelde technisch inhoudelijk met andere disciplines te communiceren wat soms best lastig was heb ik de competentie werken in een team ontwikkeld tot niveau 2. 13

14 Literatuurlijst [1] Witte, P. (2012). Handleiding werkend leren. Den Haag: Haagse Hogeschool. 14

15 Appendix I Student: Rens Brouwer De Haagse Hogeschool Elektrotechniek Leercontract 3 Datum gereed Nr. Omschrijving van de taak Competentie Niveau Planning Oplevering Beoordeeld door 1 Aan de hand van de projectomschrijving en relevante tekeningen blokschema s opgesteld. Inzicht 2 2 Diverse site visits. Inzicht 2 3 EDB (Engineering DataBase) training gevolgd. Inzicht 2 4 Material Take Off (MTO) gemaakt. Inzicht 2 5 Instrument Index opstellen. Ontwerpen 2 6 Specificaties maken. Ontwerpen 2 7 Werken in een Overleg met diverse diciplines. team 2 15

16 Appendix II 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Appendix III 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Appendix IV 33

34 34

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties zoals

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.4

Voortgangsverslag 1.4 Voortgangsverslag 1.4 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn mei 2012 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het vierde blok

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn december 2011 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het tweede

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam 2 Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 17-4-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: M.n.m.

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 1

Persoonlijk Actie Plan Semester 1 2013 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 1 Corné van Liere H. Meeuwsen 5-9-2013 1 Inleiding In deze PAP voor het eerste semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het

Nadere informatie

EINDVERSLAG SEMESTER II

EINDVERSLAG SEMESTER II EINDVERSLAG SEMESTER II EP2D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan persoonlijk_actieplan_semester_twee Iv-Bouw b.v. i Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool Projectnummer opdrachtgever: PAP Project: Persoonlijk Actieplan Projectnummer:

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 -

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - Bob van der Pouw Kraan School : Haagse hoge school Opleiding : Projectleider techniek Associate degree Klas : 11TP Student nr. : 13064819 Schoolmentor

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: PAP Blok 1&2 Versie: 1.0

Nadere informatie

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool PAP Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG

Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG 2015 Nul meting NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om duidelijk te maken op welk niveau ik nu zit met de verschillende competenties die horen bij een projectleider.

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur. Streefprofiel. Belanghebbenden Begeleiders docent/begeleider

De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur. Streefprofiel. Belanghebbenden Begeleiders docent/begeleider De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode 01-06-13 Student M.C.

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015

leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015 leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015 Inhoudsopgave 1: Inleiding 2: School planning 3: Algemeen 4: Planning 5: Conclusie Inleiding Het leercontract PAP is het contract tussen

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Tussenverslag. Werkend leren. Yuri Santana november, 2014

Tussenverslag. Werkend leren. Yuri Santana november, 2014 Werkend leren 2014 Yuri Santana november, 2014 Werkend leren 2014 Werkend leren Naam student Yuri Santana Datum: 30 / 09 / 2014 Studentnummer: 13026003 Vak: WL5A (T1) E-mail: y-santana@live.nl Blok: 1

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 1

Voortgangsverslag Blok 1 Voortgangsverslag Blok 1 Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels Datum: 3 november

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 2

Voortgangsverslag. Semester 2 Voortgangsverslag Semester 2 Richard de Vriend Delft 16 Mei 2011 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord Het voortgangsverslag is gebaseerd op het behalen van je competenties. Dit houdt in dat je zelf

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2.1. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 2.1. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 2.1 Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 2.1 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 14-11-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: P Eikelenboom

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree

Contextbeschrijving. Steven Jonathan Geluk. Studentnummer: 13062379 Projectleider techniek - Associate Degree Contextbeschrijving Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels Datum: 25 oktober

Nadere informatie

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale opleiding A.D. Projectleider Techniek P.O.P. 1 ste Jaar René Welter / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P)

Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P) Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P) Kevin de Ram Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P.) Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2015 Kevin de Ram Persoonlijk Activiteiten Plan

Nadere informatie

Voortgangsverslag Semester 2

Voortgangsverslag Semester 2 2013 Voortgangsverslag Voortgangsverslag Semester 2 In dit document kunt u mijn voortgang vinden van het semester 2 van het eerste leerjaar. Bij iedere gekozen competentie heb ik een stukje beschreven

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan

Persoonlijk Activiteitenplan Persoonlijk Activiteitenplan Chicago Bridge & Iron S.M.Winters Den Haag 02-10- 12 Inleiding Het Persoonlijk activiteitenplan (PAP) is onderdeel van het persoonlijk activiteitenplan(pop). Hier worden de

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG

Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG 2016 Persoonlijk opleidingsplan 2.0 NEGEN COMPETENTIES PETER VERSTEEG Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te geven hoe ik het komende afstudeerjaar een groei probeer te verwezenlijken in de

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 TU Delft M. Camp Leiden Februari 2013 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Het Persoonlijk Actie Plan (PAP)

Het Persoonlijk Actie Plan (PAP) Het Persoonlijk Actie Plan (PAP) Het 28 september 2014 WDP1.1 Versie 1 Student 12060763 06-18461200 jjw.joostvandam@gmail.com Leerbedrijf: HFG Heerema Bedrijfsbegeleider piet.koert@hfg-heerema.com 06-51805701

Nadere informatie

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse P. Kater Pagina 2 van 12 Bedrijf DERC Jetting Systems Jan van der Heijdenstraat 44 3261 LE Oud-Beijerland Tel: +31 (0)186 621 484 Fax: +31 (0)186 621 113 Website:

Nadere informatie

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5 Studenthandleiding Contents Inleiding... 3 Tijdspad TechSkills Monitor... 4 Voorbereiding... 5 Doelstelling... 5 Activiteiten... 5 Resultaat... 5 Verkenning bedrijf en verkenning functies... 6 Doelstelling...

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter

Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter Persoonlijk Opleidings Plan (POP) R de Ruijter Persoonlijk Opleidings Plan (POP) Ronald de Ruijter Rijswijk 10-11-2015 Cofely west Services Inhoudsopgave -Titel Bladzijde 1 -Inhoudsopgave Bladzijde 2 -Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1.

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1. 2012 Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP Costian de Jonge 6-2-2012 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 PAP (Persoonlijk Actie

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Peter Versteeg

Contextbeschrijving. Peter Versteeg Contextbeschrijving Peter Versteeg Contextbeschrijving De Haagse Hogeschool Peter Versteeg Alphen aan den Rijn Oktober 2015 Ponsioen B.V. Voorwoord Dit rapport over mijn contextbeschrijving, heb ik geschreven

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Opleiding : AD projectleider techniek. Blok : 2. Datum : 11 januari Naam student : Ramish Haideri. Studentnummer :

Voortgangsverslag. Opleiding : AD projectleider techniek. Blok : 2. Datum : 11 januari Naam student : Ramish Haideri. Studentnummer : Voortgangsverslag Opleiding : AD projectleider techniek Blok : 2 Datum : 11 januari 2013 Naam student : Ramish Haideri Studentnummer : 12105511 School: de Haagse hogeschool te Delft Werkgever:Boonstoppel

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee.

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel September 2016 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6:

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 5

Voortgangsverslag Blok 5 Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2016 Kevin de Ram Voortgangsverslag Blok 5 1 Voorwoord Aan het einde van elk

Nadere informatie

Project If This Then That

Project If This Then That Project If This Then That WiFi bestuurbare woonhuis ventilator Cairan Steverink G&I1D 17-01-2016 Johan Otten E 17-1-2016 Conceptbeschrijving Een woonhuis ventilator is tegenwoordig aanwezig in bijna alle

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.1

Voortgangsverslag 1.1 Voortgangsverslag 1.1 M. Camp Voortgangsverslag 1.1 TU Delft M. Camp Leiden November 2011 Versie 1.1 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van

Nadere informatie

Nulmeting. Roy Krabbenborg TP11 WSi-techniek

Nulmeting. Roy Krabbenborg TP11 WSi-techniek Nulmeting Student: Roy Krabbenborg Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: Nulmeting Blok 1 Versie: 1.0 Achtergrond Mijn naam is Roy Krabbenborg, 20 jaar

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 5. Richard de Vriend Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v.

Voortgangsverslag. Semester 5. Richard de Vriend Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v. Voortgangsverslag Semester 5 Richard de Vriend 10082174 Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord ik ben begin dit school jaar begonnen met een project genaamd Thialf removable satbiliy

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: POP Leerjaar 1 Versie:

Nadere informatie

Voorwoord bij de tiende druk 8. 1 Inleiding 1 0. deel i voorbereiding 15

Voorwoord bij de tiende druk 8. 1 Inleiding 1 0. deel i voorbereiding 15 Inhoud Voorwoord bij de tiende druk 8 1 Inleiding 1 0 deel i voorbereiding 15 2 Verkenning van onderzoeks- en rapporteringsterrein 1 9 2.1 Terreinafbakening 2 0 2.2 Vraagstelling 3 0 2.3 Doelstelling 3

Nadere informatie

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Nulmeting naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Deze nul meting geeft een indicatie op welk niveau ik deze opleiding ben begonnen. Het niveau wordt gemeten door 15 verschillende competenties. Al

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP)

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Rotterdam 16-09-2013 Offshore & Marine Voorwoord

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan

Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 06 februari 2016 Voorwoord: Sinds september 2015 volg ik de duale opleiding AD Projectleider

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP

Persoonlijk Opleidings Plan. POP Persoonlijk Opleidings Plan. POP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel Oktober 2015 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6: werken na mijn studie

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving Opdrachten tijdsbeleving Opdracht 1 De volgende vragen kunnen je helpen storende factoren in je tijdbeheer te herkennen. Vul de tabel in en tel de totalen op: Uitspraken over je thuissituatie Mijn telefoon

Nadere informatie

(PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan

(PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 4

Voortgangsverslag. Semester 4 Voortgangsverslag Semester 4 Richard de Vriend Delft 13 Mei 2012 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord Het voortgangsverslag is gebaseerd op het behalen van je competenties. Dit houdt in dat je zelf

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Project Lumen. Het vermogen van licht. Auteur: Miguel Agterberg

Project Lumen. Het vermogen van licht. Auteur: Miguel Agterberg 4 Project Lumen Het vermogen van licht Auteur: Miguel Agterberg 5 Project Lumen Het vermogen van licht Auteur: Miguel Agterberg Plaats: Delft Datum: 6 februari 2013 Organisatie: Haagse Hogeschool Delft

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments 1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Afdeling Techniek: Informatica 2012-2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Studieloopbaanbegeleiding...

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Het competentieweb in bijlage 1 wordt gebruikt om gericht te werken aan een leerlijn van de competenties.

Het competentieweb in bijlage 1 wordt gebruikt om gericht te werken aan een leerlijn van de competenties. Bijlage 16: Handleiding Competentieweb Handleiding Competentieweb Het competentieweb in bijlage 1 wordt gebruikt om gericht te werken aan een leerlijn van de competenties. Het web Voor elke competentie

Nadere informatie

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB.

Uw persoonlijk adviseur. Copyright 2002 TIAB. TIAB Uw persoonlijk adviseur Maak kennis met TIAB TIAB Uw persoonlijk adviseur TIAB DETACHERING Wij zijn uw persoonlijk adviseur, waar u op terug kunt vallen, in iedere discipline TIAB OPLEIDINGEN TIAB

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

!!!!!! Schoolkrant Mediacollege. Plan van aanpak. Mei 2015 - Versie 1. Organisatie: Mediakrantje +31620989804 17495@ma-web.nl

!!!!!! Schoolkrant Mediacollege. Plan van aanpak. Mei 2015 - Versie 1. Organisatie: Mediakrantje +31620989804 17495@ma-web.nl Projectleider: Opdrachtgever: Plan van aanpak Schoolkrant Mediacollege Mei 2015 - Versie 1 Noortje Jansen Organisatie: Mediakrantje +31620989804 17495@ma-web.nl Mediacollege Amsterdam +31208509500 info@ma-web.nl

Nadere informatie