Projectplan. Informatie Uitwisseling Kabels en Leidingen December Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH. Kirstin Stalman-Lentz, PZH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Informatie Uitwisseling Kabels en Leidingen December 2014. Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH. Kirstin Stalman-Lentz, PZH"

Transcriptie

1 Naam Projectplan Datum December 2014 Datum akkoord Opdrachtgever Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH Coördinator Kirstin Stalman-Lentz, PZH Projectteamlid Rudi Zoet, PZH Projectteamlid Dennis vantilburg, Stedin Projectteamlid Rogier Schipdam, Dunea Projectteamlid André Jonkheid, KPN Projectteamlid Huib Glerum, Oasen 1 / 15

2 Inhoudsopgave 1 Projectbeschrijving (Waarom?) Doelstelling, doel en (eind)resultaat van het project/initiatief Probleemstelling Aanleiding en (bestuurlijke) relevantie Afbakening Uitgangspunten & randvoorwaarden Relatie met andere projecten 8 2 Plan van aanpak en planning (Wat, hoe en wanneer?) Algemene aanpak en fasering van het projectplan Planning, producten en mijlpalen Informatie 10 3 Organisatie & Communicatie (Wie?) Projectorganisatie en Kernteam Rapportageafspraken Communicatie en verspreiding resultaten intern en extern 12 4 Financiën Inschatting kosten 12 5 Risicoanalyse, risicobeheersing en kwaliteitsborging 13 6 Decharge 15 2/15

3 Begrippenlijst Actueel GIS Inspire PDOK Provincie / PZH Projectinitiatief Project Projectgrens RD-stelsel SOP Wegdekdegeneratie WION WION-melding WMS Data is actueel wanneer het de laatst bekende data is. Geografisch Informatiesysteem INSPIRE is een Europese richtlijn voor een Europees gegevensnetwerk. Overheidsorganisaties standaardiseren hun gegevenssets en stellen deze als webservice beschikbaar. INSPIRE zorgt er zo voor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is. Loket voor digitale geo-informatie van de overheid ( Publieke Dienstverlening op de Kaart ) Provincie Zuid Holland Plannen voor werkzaamheden (projecten, programma s) van de provincie of netbeheerders, waaronder zowel ideëen/wensen als concrete plannen vallen. Ruimtelijk project van de provincie (bijvoorbeeld aan infrastructuur of natuurontwikkeling) of een netbeheerder (aan het eigen kabel- en leidingnetwerk). Markering van het gebied/de omgeving waar het project plaats zal vinden. Het project kan in dit stadium ook nog een wens of initiatief zijn. Rijksdriehoekstelsel Strategisch Overlegplatform kabels & leidingen, geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland samen met kabel- en leidingbeheerders. Achteruitgang van de kwaliteit van het wegdek Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (ook wel de grondroerdersregeling genoemd) Voorheen KLIC-melding : Aanvraag via het Kadaster om de liggingsgegevens van kabels en leidingen van de beheerders in te kunnen zien binnen opgegeven gebiedspolygonen. Web Map Service. Een WMS publiceert "kaarten" (dit betekent: een visuele voorstelling van de georuimtelijke data, niet de data zelf) op het wereldwijde web. WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten, over het internet. 3/15

4 1 Projectbeschrijving (Waarom?) In dit hoofdstuk kunt u lezen over de doelstelling, het doel en het resultaat van het initiatief. Ook wordt de probleemstelling en aanleiding kort omschreven. Daarna gaan we verder in op de onderwerpen afbakening, uitgangspunten en randvoorwaarden. Tot slot leest u over de relatie met andere projecten die dit initiatief raken. Na het lezen van dit hoofdstuk heeft u een goed beeld waarom dit initiatief er is. 1.1 Doelstelling, doel en (eind)resultaat van het project/initiatief Wat is de doelstelling (gewenste situatie waar we naartoe werken) + het doel (het aandachtpunt) en het resultaat (wat is er klaar als het klaar is?) van dit initiatief? Doelstelling (gewenste situatie waar we naartoe werken): goede samenwerking en afstemming van projectinitiatieven tussen provincie en kabel- en leidingbeheerders. Dit om projecten binnen de geplande tijd, budget en kwaliteit te kunnen uitvoeren en de omgevingsoverlast te beperken. Dit sluit aan bij het streven om wederzijds kostenbeperkend op te treden en daarmee de laagst mogelijke maatschappelijke kosten en lasten na te streven. Doel (het aandachtpunt): Het ontwikkelen van een efficiënte laagdrempelige uitwisselmethode voor informatie over de (beoogde) planningen van projecten van provincie en netbeheerders. De methode wordt gebruikt om knelpunten en overlap van projectplanningen voor de deelnemende partijen inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen provincie en netbeheerders hun werkzaamheden op elkaar afstemmen. Op deze manier ontstaat graafrust, kunnen (maatschappelijke) kosten worden teruggedrongen en worden capaciteits- en budgetproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Ook worden omgevingsoverlast, wegdekdegeneratie en verkeershinder beperkt. Resultaat: Een dataformat voor onderling uitwisselbare informatie plus bijbehorende gebruiksregels, randvoorwaarden en kwaliteitscriteria. Afbeelding rechts: schematische weergave van de methode waarop deelnemers gegevens met elkaar delen. In tegenstelling tot een centraal platform (zie afbeelding onder) WEL NIET 4/15

5 Afbeelding: voorbeeld van hoe (metadata van) gegevens van derden in een GIS-systeem kunnen worden uitgelezen. 1.2 Probleemstelling Wat is de kern van het probleem, waaruit dit initiatief is ontstaan? Er is te weinig vroegtijdige uitwisseling van informatie over (beoogde) projecten tussen provincie en netbeheerders. Op deze manier is er te weinig ruimte voor afstemming van werkzaamheden, waardoor veel onnodige kosten worden gemaakt vanwege suboptimale oplossingen en onnodige verleggingen. Ook leiden slecht op elkaar afgestemde werkzaamheden regelmatig tot extra verkeershinder en omgevingsoverlast, wegdekdegeneratie en een grotere kans op graafschade aan kabels en leidingen. Tenslotte zijn er vaak capaciteits- en budgetproblemen indien projecten te laat aan elkaar kenbaar worden gemaakt. 1.3 Aanleiding en (bestuurlijke) relevantie Wat is de aanleiding waarom we dit project momenteel uitvoeren en wie heeft er baat bij? De provinciale (vaar)weggebieden liggen op veel plekken vol met ondergrondse kabels en leidingen van derden. Door te streven naar synergie van de (lange termijn) project planningen in een gebied voorkom je dat recent aangelegde leidingen opnieuw moeten worden verlegd, of dat het wegdek van een nieuw geasfalteerde weg wordt beschadigd omdat vlak daarna onderhoud of aanleg van een leiding plaatsvindt. Door projecten van verschillende netbeheerders gelijktijdig uit te voeren worden verkeersmaatregelen beperkt en wordt het risico op graafschade verminderd. Dit draagt bij aan de landelijke doelstellingen gericht op graafrust en de provinciale doelstellingen op gebied van kwaliteit van de infrastructuur. De burger, de provincie en netbeheerders hebben hier baat bij. 5/15

6 1.4 Afbakening Wat hoort wel en wat hoort niet bij het project en waarom? De scope van dit project is het ontwikkelen van een digitaal uitwisselplatform voor data over projecten. Hieronder vallen in ieder geval globale gegevens over de planning en de ruimtelijke scope van projecten. De uitwisseling betreft uitsluitend lange-termijn planningen; korte termijn planningen worden verondersteld op projectniveau aan elkaar te worden gecommuniceerd (door vooroverleggen en verleggingsverzoeken). Er worden geen (ligging)gegevens van kabels en leidingen uitgewisseld: hiervoor moet altijd een WION-melding worden gedaan. Het systeem is bedoeld voor het inzichtelijk maken van polygonen (gebieden) waarbinnen gewerkt gaat worden. Er wordt geen systeem ontwikkeld waarbinnen informatie zelfstandig wordt beheerd: het gegevensbeheer blijft altijd bij de bron (door de provincie of de individuele netbeheerder). Het platform dient uitsluitend om data uit te wisselen die vervolgens inzichtelijk kan worden gemaakt door het uitlezen in een GIS-systeem in eigen beheer. De digitale uitwisseling van bestanden is een aanvulling op het reguliere fysieke overleg. De bijeenkomsten waarbij planningen worden besproken en processen worden afgestemd wordt niet vervangen. Iedere deelnemer dient zelf te bepalen hoe de informatie in de eigen organisatie gebruikt kan worden. Iedere deelnemer dient zelf te bepalen welke data gedeeld wordt met andere partijen. Dit is met name wenselijk voor telecom-partijen die op korte termijn schakelen en te maken hebben met concurrentie-gevoeligheid bij het delen van hun strategische informatie. De focus ligt voor nu op het van de grond krijgen van een laagdrempelig systeem van gegevens-uitwisseling. Eventuele extra functionaliteiten van softwarepakketten die de markt kan bieden zien we als nice to haves. Eventueel is een overstap naar een gerichte ontwikkeling door een marktpartij later nog mogelijk, maar op dit moment is dit geen onderdeel van de ontwikkeling. Het doel is gegevens-uitwisseling tussen partijen (provincie, netbeheerders, mogelijk andere gebiedsbeheerders) die operationeel zijn in de provincie Zuid-Holland. Indien netbeheerders kunnen afstemmen door projecten buiten de provinciegrenzen inzichtelijk te maken, dan is dat mooi meegenomen, maar geen onderdeel van de doelstelling. De werkgroep zal partijen enthousiasmeren om het proces van (digitale) planning van projecten te ontwikkelen door de baten inzichtelijk te maken. De SOP-deelnemers zorgen voor commitment binnen de eigen organisatie. Provincie initieert/faciliteert (startup), maar het verloop is afhankelijk van eventuele behoefte en vraag bij andere gebiedsbeheerders. De faciliterende rol kan op den duur ook bij een andere partij belegd worden. 6/15

7 1.5 Uitgangspunten & randvoorwaarden Welke uitgangspunten en randvoorwaarden slaan op dit project qua wet- en regelgeving, op technisch vlak en procesmatig? Wet- & regelgeving Om het gewenste doel en de resultaten te behalen (paragraaf 1.1) dient... de methode op geen enkele manier te conflicteren met de WION (verplicht opvragen van liggingsinformatie).... er rekening te worden gehouden met de uitrol van INSPIRE; een Europees initiatief waarbij overheidsorganisaties verplicht worden om gegevens via dataservices beschikbaar te stellen. De methode moet INSPIRE waar mogelijk aanvullen (of vooruitlopen op de implementatie hiervan) Technische Uitgangspunten Om het gewenste doel en de resultaten te behalen (paragraaf 1.1) dienen... de deelnemers de projectgrenzen (RD-stelsel) met planningen uit de eigen beheersystemen online beschikbaar te stellen. Deze kunnen door de andere deelnemers worden gekoppeld aan de eigen beheersystemen en worden ingelezen.... de afspraken te worden gemaakt over de juiste formats voor gegevensuitwisseling (inclusief meta data), waarbij aangesloten wordt op bestaande systemen van de verschillende gebruikers (bijv. MOOR, egis, diagis, Ag-dialog). Tijdens SOP 4 hebben deelnemers aangegeven onderstaande meta data het belangrijkst te vinden: rangschikking 1 Projectleider/ aanspreekpunt van planvorming tot oplevering 2 Planjaar (verwachte start uitvoering) 3 NAW gegevens 4 Verwachte uitvoeringsduur 5 Status van het plan (projecthardheid) Ook is aangegeven dat de data (incl metadata) volgens een vastgesteld model beschikbaar moet worden gesteld. In de werkgroep zal dit model worden opgesteld en wordt een selectie gemaakt van de metadata.... de deelnemende partijen te streven naar betrouwbare informatie die voldoende actueel is, bij voorkeur door periodiek data te actualiseren (en data continu beschikbaar stellen via WMS server).... de deelnemers vertrouwelijk om te gaan met elkaars informatie en afspraken te maken over beveiliging en veiligheid Procesmatige uitgangspunten Om het gewenste doel en de resultaten te behalen (paragraaf 1.1) dient/dienen 7/15

8 ... de deelnemende partijen zelf te zorgen voor draagvlak binnen de eigen organisatie voor deelname aan de uitwisseling van gegevens. Dit doen zij bij voorkeur door interne goedkeuring te krijgen van dit projectplan.... te worden gestreefd naar deelname door zoveel mogelijk kabel- en leidingbeheerders, en in ieder geval de partijen die vertegenwoordigd zijn in het Strategisch Overlegplatform. Het systeem dient daartoe laagdrempelig te zijn (geen investeringen benodigd of aanschaf van softwarepakketten) en een toegevoegde waarde te hebben voor alle gebruikers.... de data-uitwisseling zoveel mogelijk kostenneutraal te zijn voor alle deelnemers. Omdat (gemeenschappelijke) software en databeheer achterwege blijft is dit mogelijk. Aangezien gegevens via een (deels) geautomatiseerd proces vanuit het eigen databeheersysteem beschikbaar worden gesteld aan andere deelnemers, blijft handmatig invoeren van gegevens beperkt tot een minimum.... een aparte beveiligde webpagina (bijvoorbeeld op de site van de provincie) toegang te bieden tot de data (bijvoorbeeld links naar WMS-servers of downloadlinks naar shapefiles). Deze webpagina fungeert als de startpagina.... altijd apart fysiek overleg (periodiek) te worden gevoerd om de data te bespreken. 1.6 Relatie met andere projecten Welke andere projecten lopen er of zijn al uitgevoerd waar dit project een relatie mee heeft? Relatie met andere PZH projecten Dit project heeft een directe link met het Strategisch Overlegplatform. Tijdens het Strategisch Overlegplatform bespreken we wat we gaan doen en stellen we de netbeheerders in de gelegenheid om aan te haken of relevante projecten te koppelen aan ons project. Relaties met projecten van andere beheerders van openbare ruimte Voor netbeheerders zijn er raakvlakken met informatie-uitwisselsystemen van andere beheerders van openbare ruimtes (gemeenten). Een aantal voorbeelden van projecten die een raakvlak hebben met dit project zijn: - Samen in de Weg (Oasen) - PDOK - Stedin-Gemeente Rotterdam - Stedin-Gemeente Den Haag - Pilot MOOR in gemeente Rheden Met andere gebiedsbeheerders (gemeenten, waterschappen) kan worden gekeken of een partnerschap wordt aangegaan bij de ontwikkeling van deze tool. In ieder geval worden de gemeenten Rotterdam en Den Haag aangehaakt, omdat deze interesse hebben getoond in mogelijke deelname aan dit initiatief. Relatie met INSPIRE (Kadaster) INSPIRE is een Europese richtlijn voor een Europees gegevensnetwerk. Om INSPIRE te laten werken, standaardiseren overheidsorganisaties hun gegevenssets en stellen deze als 8/15

9 webservice beschikbaar. Alle Europese lidstaten werken mee. INSPIRE zorgt er zo voor dat geoinformatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is. En dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. Zo'n 80% van de Nederlandse netbeheerders is INSPIRE-plichtig voor het thema Utility Services. Er wordt daarom van netbeheerders verlangd dat binnen twee jaar een informatiebeheersysteem wordt opgezet waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om gegevens via een dataservice beschikbaar te stellen aan derden. 2 Plan van aanpak en planning (Wat, hoe en wanneer?) Geef in dit hoofdstuk een concrete beschrijving van de werkzaamheden en activiteiten die worden verricht om te komen tot de bovengenoemde projectresultaten. Beschrijf werkzaamheden zo veel mogelijk met werkwoorden. 2.1 Algemene aanpak en fasering van het projectplan Tijdens SOP1 in oktober 2013 heeft PZH de deelnemers uitgenodigd en gesproken over de probleemstelling en geïnventariseerd of dit beeld herkenbaar was en erkend werd. Dat bleek zo te zijn. Vervolgens zijn we bij SOP2 dieper op de zaken ingegaan en zijn we input gaan vragen aan de deelnemers om samen de scope te gaan bepalen. In mei 2014 is de werkgroep Informatie-uitwisseling ontstaan door de enthousiaste en betrokken deelnemers hiervoor te vragen. In juli 2014 hebben we tijdens SOP3 gerichte input gevraagd voor het projectplan en heeft de werkgroep dit verwerkt om weer een stapje concreter te kunnen worden. In november 2014 heeft de werkgroep middels een interview het concept projectplan gepresenteerd aan alle deelnemers en middels interactieve werkvormen de laatste input gevraagd voor het projectplan (meta-data en risico s/kansen). 2.2 Planning, producten en mijlpalen Wat is de doorlooptijd van het project en wat is de doorlooptijd per fase (met tijdsmomenten voor tussentijdse producten, mijlpalen en beslismomenten)? 2013 Oktober Strategisch Overlegplatform (SOP) Bijeenkomst 1 Inventarisatie behoeften SOP Bijeenkomst 2 Mei Start gezamenlijke verkenning naar mogelijkheden op basis van behoeften. Formatie werkgroep informatie-uitwisseling > Bepalen scope/vorm Juli SOP Bijeenkomst 3 Betrekken deelnemers SOP bij scope/vorm 9/15

10 Workshop programma van eisen Augustus September Werkgroep (12 augustus): Concept projectplan maken. Focus op hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 (waarom en wie). Werkgroep (17 september): Doelstelling (hoofdstuk 1) concreet maken, visualiseren van eindproduct. Voorbereiding opstarten om in oktober de rest van het projectplan volledig en concreet te kunnen maken. Planning bijwerken. Oktober Werkgroep (13 en 20 oktober): Projectplan afronden, presentatie en workshops SOP voorbereiden November SOP Bijeenkomst 4 Projectplan presenteren en oplegnotitie toelichten. Invulling projectplan m.b.t. inventarisatie metadata en risico s/ kansen. Feedback verzamelen > willen en kunnen partijen meedoen. Oproep versterken werkgroep. December Januari 2015 Deelnemers onderzoeken ahv projectplan welke gevolgen voor organisatie, en beslissen of ze aanhaken bij projectteam. Projectplan + oplegnotitie worden voorgelegd aan management. Werkgroep gaat ondertussen verder technisch (en juridisch) ontwikkelen van de tool Februari SOP Bijeenkomst 5 Acceptatie van projectplan door eerste deelnemende partijen 2.3 Informatie Alle deelnemers van de werkgroep hebben toegang tot de meest actuele versie van dit projectplan (en andere gegevens) via een gedeelde dropbox-omgeving. Elke titel van een bestand begint met de datum van de plaatsing/bewerking. Bijvoorbeeld: Projectplan. Tijdens de overleggen wordt het projectplan besproken. De deelnemers ontvangen de definitieve versie van het project per mail. Daarbij ontvangen ze een leeg template voor een oplegnotitie. Hier kunt u een samenvatting of aanvullende relevante informatie voor de eigen organisatie noteren. 10/15

11 3 Organisatie & Communicatie (Wie?) 3.1 Projectorganisatie en Kernteam Hoe is het projectteam opgebouwd met bijbehorende rollen, taken en vaardigheden? Naam Rol in dit project Vaardigheid Taak Kirstin Stalman-Lentz (Prov. Zuid-Holland) Rudi Zoet (Prov. Zuid-Holland) Esselien Sastrowitomo Deelnemer werkgroep (projectmanager proces) Deelnemer werkgroep (projectmanager inhoud) Processen, Projectmanagement, Faciliteren, Overzicht & verbindingen bewaken Kennis en ervaring op gebied van kabels & leidingen, Projectmanagement, Overzicht & verbindingen bewaken Voortgang project motiveren, kennis bundelen, focus en efficiëntie motiveren, opstellen en presenteren projectplan, draagvlak en uitrol binnen PZH en enthousiasmeren andere deelnemers. Voortgang project motiveren, kennis bundelen, focus en efficiëntie motiveren, opstellen en presenteren projectplan, draagvlak en uitrol binnen PZH en enthousiasmeren andere deelnemers. Deelnemer werkgroep Organiseren en faciliteren Algehele ondersteuning (Prov. Zuid-Holland) Dennis van Tilburg (Stedin) Deelnemer werkgroep Ervaring met gegevensuitwisseling met andere kabel- en leidingbeheerders en gebiedsbeheerders vanuit Stedin. Opstellen en presenteren projectplan, ontwikkeling methode, technische input en delen ervaringen, draagvlak en uitrol binnen Stedin en enthousiasmeren andere E/Gnetbeheerders (k&l-beheerders in het algemeen) Huib Glerum (Oasen) Rogier Schipdam (Dunea) André Jonkheid (KPN) Ferry Brand (Stedin) Jeroen Dunnewold Deelnemer werkgroep Deelnemer werkgroep Deelnemer werkgroep Sterk betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven om gegevens uit te wisselen met andere partijen vanuit Oasen. Als teammanager Asset Management sterk betrokken bij vraagstukken op operationeel, tactisch en strategisch niveau, zowel intern binnen Dunea als extern bij (inter)nationale platforms. Als relatiemanager bij KPN sterk betrokken bij het leggen van verbanden met werken van overheden en andere kabel- en leidingbeheerders. Opstellen en presenteren projectplan, ontwikkeling methode, draagvlak en uitrol binnen Oasen en enthousiasmeren andere drinkwaterbedrijven (k&l-beheerders in het algemeen) Opstellen en presenteren projectplan, ontwikkeling methode, draagvlak en uitrol binnen Dunea en andere enthousiasmeren drinkwaterbedrijven (k&l-beheerders in het algemeen) Opstellen en presenteren projectplan, ontwikkeling methode, draagvlak en uitrol binnen KPN en enthousiasmeren andere telecompartijen (k&l-beheerders in het algemeen) ICT-specialist ICT, databeheer, GIS Uitrol binnen Stedin, technische input ICT-specialist ICT, databeheer, GIS Uitrol binnen PZH, technische input (Prov. Zuid-Holland) 3.2 Rapportageafspraken Op welke manier wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever en/of aan andere betrokkenen? De voortgang van de werkgroep wordt teruggekoppeld aan de deelnemende kabel- en leidingbeheerders rondom de bijeenkomsten van het SOP (per kwartaal). Alle deelnemende partijen zorgen zelf dat de voortgang wordt teruggekoppeld aan het management binnen de eigen organisatie, met name indien het om acties gaat die interne toestemming/goedkeuring nodig hebben. 11/15

12 3.3 Communicatie en verspreiding resultaten intern en extern Op welke manier worden andere partijen betrokken bij het project? En op welke manier worden de resultaten van het project gedeeld? Binnen het project wordt gecommuniceerd tussen de trekkers uit de werkgroep middels bijeenkomsten (maandelijks), via de mailwisselingen daaromheen en via het projectplan. Met de overige deelnemende kabel- en leidingbeheerders wordt gecommuniceerd tijdens de bijeenkomsten (per kwartaal) van het SOP, via de mailwisselingen daaromheen en via het projectplan dat voor alle deelnemers van het SOP beschikbaar is. Binnen de eigen organisaties zorgen de contactpersonen zelf voor communicatie met hun management, met name wanneer het acties betreft die goedkeuring/instemming nodig hebben. Binnen PZH worden de ontwikkelingen gecommuniceerd met behulp van een intern expertisenetwerk, bureau-overleggen en MT-vergaderingen. GS en de ambtelijke directie worden later op de hoogte gehouden middels memo s. Afstemming naar de buitenwereld vindt onder andere plaats door de successen van het SOP te publiceren op de website van PZH. De IPO-werkgroep kabels en leidingen (interprovinciaal) volgt de ontwikkelingen nauwlettend. 4 Financiën 4.1 Inschatting kosten Welke kosten zijn er nodig voor dit project? Uitgangspunt is het ontwikkelen van een kostenneutrale methode voor de uitwisseling van projectinformatie. Ontwikkelkosten zitten voorlopig alleen in de bestede uren van de deelnemers, eventuele huur van vergaderruimtes (maar meestal kan dit intern worden opgelost) en het gebruik van software en modules die deelnemers anders toch al intern gebruiken. Mogelijk zal bij de ontwikkeling van een webportal sprake zijn van (minimale) hostingkosten. Mogelijk zijn er wel kosten verbonden aan het gereedmaken van het eigen databeheersysteem voor uitwisseling van informatie via een server. De kosten ten behoeve van het leveren/uitlezen van data zijn per deelnemer verschillend. Mogelijke kostenposten zijn: - Digitaliseren van projecten en planningen (GIS) indien dit nog niet is gebeurd. - Data standaardiseren/ metadata inrichten (uniformiseren voor gebruik volgens afgesproken protocol) - Inrichten dataservice (WMS/WFS-server) Er zijn gratis topografische systemen beschikbaar om de data uit te lezen! 12/15

13 5 Risicoanalyse, risicobeheersing en kwaliteitsborging Welke kansen en risico s zien wij voor dit project momenteel en welke beheers-/stimuleringsmaatregelen kunnen we daarvoor bedenken? Deze tabellen zijn ontstaan tijdens het SOP4 (november 2014). De inhoud komt dus van alle aanwezige deelnemers. De werkgroep heeft een selectie hiervan gemaakt. Kansen Kans: Wat is de gewenste gebeurtenis? Synergie bij planvorming Oorzaak: Hoe kan de kans ontstaan, door wie/ wat? - Deelnemers stemmen werkzaamheden op elkaar af qua tijd en ruimte. Gevolg: Wat is het effect als de kans werkelijkheid wordt? - Kostenbesparingen - Minder omgevingsoverlast - Minder verkeershinder - Efficiënt gebruik van beperkte ruimte door betere indeling ondergrond Stimuleringsactie: Actief gebruik van methode om data uit te wisselen. N.a.v. raakvlakken contacten leggen met elkaar. Thema: Project aanpak Technisch Synergie bij uitvoering Verbeterde houding naar elkaar Pro-actief netbeheer Platform voor nieuwe toekomstplannen Sneeuwbal-/ olievlekeffect bij nieuwe gebruikers Synergie bij planvorming: deelnemers stemmen werkzaamheden op elkaar af qua tijd en ruimte. Zoeken mogelijkheden voor gezamenlijke uitvoering (werk-met-werk) Projecten en belangen van andere partijen komen vroegtijdig in beeld, waardoor eerder rekening kan worden gehouden met elkaar. Stimulans voor contact leggen/ bespreken Vroegtijdige integrale projectaanpak met oog voor mogelijkheden tot samenwerking en voor belangen van andere partijen, leidt tot nieuwe vorm van assetmanagement. Nieuwe ontwikkeling MVO, WKO, wetgeving Innovatie Mogelijkheid voor toegang/deelname door andere gebiedsbeheerders en kabel- en leidingbeheerders. - Kostenbesparingen - Minder omgevingsoverlast - Minder verkeershinder - Efficiënt gebruik van beperkte ruimte door betere indeling ondergrond - Minder risico op graafschade - Voorspelbare uitvoering en minder risico op stagnatie. - Partijen hebben meer oog voor elkaars belangen en begrip voor bedrijfsvoering. - Samenwerken. - Beter plannen - Beter ontwerpen - Samenwerken Efficiënter eigen netwerk leggen, beheren en onderhouden Belangen en rollen van nieuwe spelers worden vroegtijdig duidelijk - Meer partijen hebben baat bij methode - Gebruik van de methode loont meer (meer gegevens) - Afstemming tussen meer partijen. Actief gebruik van methode om data uit te wisselen. N.a.v. raakvlakken contacten leggen met elkaar. Actief gebruik van methode om data uit te wisselen. Overleg blijven voeren Actief gebruik van methode om data uit te wisselen. Gegevens derden vroegtijdig opvragen Maatschappelijk/ economische verantwoording bij assetmanagement versterken. Deelname door nieuwe spelers stimuleren Toegangsrecht en gebruik niet beperken tot founding fathers, methode onder de aandacht brengen Project aanpak Technisch Project aanpak Project aanpak Technisch Project aanpak Project aanpak 13/15

14 Risico s Risico: Wat is de ongewenste gebeurtenis? Juridisch kader c.q. waarde van data Gebrek aan continuïteit bij deelnemers Onbruikbare data Onvoldoende deelnemers Onvoldoende input door deelnemers Deelnemers leunen teveel op systeem Oorzaak: Hoe kan het risico ontstaan, door wie/ wat? Deelnemers veroordelen elkaar bij afwijkingen in planningen en houden elkaar aansprakelijk voor meerkosten Fusies, splitsingen, overnames, bezuinigingen, personeelswisseling etc. waardoor bij deelnemers de positie als deelnemende partij buiten beeld raakt Gegevens van andere partijen zijn niet uit te lezen, onduidelijk of onbruikbaar Niet genoeg partijen zijn in staat of bereid om gegevens beschikbaar te stellen en om gegevens van andere partijen uit te lezen. - Toegevoegde waarde en nut/ noodzaak wordt niet gezien door management - Gegevensbeheer van partijen is nog niet zo ver - Methode is niet gebruiksvriendelijk genoeg - Verlies momentum bij ontwikkeling methode Niet genoeg deelnemers zijn in staat of bereid om gegevens beschikbaar te stellen en om gegevens van andere partijen uit te lezen. - Gegevensbeheer van partijen is nog niet zo ver - Methode is niet gebruiksvriendelijk genoeg (bijv. teveel metadata of andere conversie nodig) De verwachtingen van de nauwkeurigheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens van andere deelnemers zijn te hoog Gevolg: Wat is het effect als het risico werkelijkheid wordt? Deelnemers zijn minder geneigd om onzekere info te delen uit angst voor aansprakelijkheid Minder (actieve) deelnemers aan methode waardoor gebruik en gebruikswaarde afneemt Methode mist bruikbare gegevens, betrouwbaarheid en gebruikswaarde neemt af Methode mist belangrijke deelnemers, waardoor gebruik en gebruikswaarde afneemt Methode mist belangrijke gegevens, waardoor gebruik en gebruikswaarde afneemt Deelnemers stemmen niet meer af door fysiek overleg te voeren, waardoor alsnog conflicten ontstaan Beheersmaatregel: - Disclaimer: duidelijke afspraken over aanspreekbaarheid en aansprakelijkheid. Juiste balans vinden tussen zo vroeg mogelijk delen en betrouwbare informatie leveren. - Data altijd verifiëren - Status van projectinformatie aangeven (metadata) - Borging in werkprocessen organisatie - Contactpersonen blijven aanwijzen - Geen continue kosten - Ondertekende overeenkomst - Periodieke evaluatie Protocol/richtlijn: - Afspraken over formats - Uniforme metadata - Periodieke evaluatie - Lobbywerk - Methode gebruiksvriendelijk en laagdrempelig houden - Partijen ondersteunen elkaar met technische ontwikkeling gegevensbeheer - Lobbywerk - Methode gebruiksvriendelijk en laagdrempelig houden - Deelnemers ondersteunen elkaar met technische ontwikkeling gegevensbeheer - Altijd (fysiek) overleg blijven voeren\ - Status van projecten duidelijk aangeven m.b.v. metadata Thema: Projectaanpak Juridisch Metadata Technisch Metadata Technisch Projectaanpak Technisch Projectaanpak Metadata Technisch Metadata 14/15

15 6 Decharge Wanneer is het project af? Wanneer is het project een succes? Het project is af zodra de technische ontwikkeling van de methode is afgerond en de eerste deelnemers gebruik maken van de methode door onderling gegevens uit te wisselen. Het project is een succes zodra er een kritische massa wordt bereikt van deelnemers aan het systeem, en zodra deze ook daadwerkelijk werkzaamheden met elkaar gaan afstemmen. Het is lastig om de kritische massa te kwantificeren in aantal deelnemers, omdat er een aantal partijen nu eenmaal meer werkzaamheden uitvoeren dan anderen. Het project is in ieder geval een succes zodra enkele grote spelers gebruik maken van de methode. 15/15

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres 2016 Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 1 Een paar vragen vooraf Wie bent u? Wie van jullie vertegenwoordigt een netbeheerder? Wie een grondroerder?

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013.

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013. Naam Evaluatie samenwerking Werkplein Venlo - Venray Opdrachtgever Raad/college Venray Trekker Sanne Bloemen (Venray) - trekker, Kim Werner (Venlo) contactpersoon Datum 30 juni 2015 Inleiding Op 8 mei

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Verbeteren afstemming en samenwerking bodem, water en ruimte

Verbeteren afstemming en samenwerking bodem, water en ruimte Verbeteren afstemming en samenwerking bodem, water en ruimte Project ondergrond - Team Implementatie Ondergrond Inleiding Het project ondergrond, onderdeel van het uitvoeringsprogramma (UP) van het convenant

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

PROACTIEF WERKEN BINNEN EEN GEMEENTE. ir. Hamid Majaiti Directeur Tele-BS

PROACTIEF WERKEN BINNEN EEN GEMEENTE. ir. Hamid Majaiti Directeur Tele-BS PROACTIEF WERKEN BINNEN EEN GEMEENTE ir. Hamid Majaiti Directeur Tele-BS INLEIDING (1) Kabels en leidingen hebben (nog) geen prioriteit binnen de gemeentelijke organisatie 10% - 15% van de gemeenten hebben

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Samenwerken. In de ondergrondse infra

Samenwerken. In de ondergrondse infra Samenwerken In de ondergrondse infra Mede mogelijk gemaakt door: Resultaat van het Cross-over project Kabels en Leidingen in samenwerking met de WENB Richard Advocaat - Oasen Mehmet Duran - Vitens Laura

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

visie document 25 september 2013

visie document 25 september 2013 Visie document structuur GVOW 1. Inleiding Bij besluit van 6 maart 2013 heeft het algemeen bestuur van de GVOW besloten een ontwikkelingstraject in te zetten om te komen tot een nieuwe structuur van de

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectplan. Titel: Photo Response Non Uniformity (PRNU) Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectplan. Titel: Photo Response Non Uniformity (PRNU) Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Samenwerken. In de ondergrondse infra

Samenwerken. In de ondergrondse infra Samenwerken In de ondergrondse infra Mede mogelijk gemaakt door: Resultaat van het Cross-over project Kabels en Leidingen in samenwerking met de WENb Richard Advocaat - Oasen Mehmet Duran - Vitens Laura

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Innovatie kabels & leidingen N213

Innovatie kabels & leidingen N213 Innovatie kabels & leidingen N213 Verslag van de workshop Den Haag, 31 maart 2015 Inhoud Korte introductie N213 & COB Deel I: belangen, uitdagingen en discussiepunten Deel II: innovatieve oplossingen Net

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale opleiding A.D. Projectleider Techniek P.O.P. 1 ste Jaar René Welter / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle

Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle Dataopwerkingsprojecten 'zichtbaar' onder controle Visualisatie ten behoeve van projectaanpak en datakwaliteit Maurice Willemsen en Joery Korobejnik Spatial Eye en Enexis Asset Management maurice.willemsen@spatial-eye.com

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie