Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1"

Transcriptie

1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen de eigenheid van de afdeling bevindt aan te pakken en tot een oplossing te brengen. Dit houdt in dat zij: - het probleem zowel in zijn praktische als theoretische dimensie kunnen vatten; - een bepaald onderwerp grondig kunnen bestuderen en kritisch kunnen becommentariëren; - de informatie hiervoor nodig, zelfstandig kunnen verzamelen en analyseren; - de meest geschikte oplossingsmethode kunnen kiezen, correct hanteren en zowel keuze als gebruik kunnen verantwoorden; - de gekozen oplossing zo mogelijk aan de realiteit kunnen toetsen; - het project op een professionele manier kunnen communiceren in een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie voor een jury. Het onderwerp van het ondernemingsproject dient een probleem te omvatten van voldoende omvang en het project dient een origineel product af te leveren. Originaliteit wil hierbij niet zeggen dat het onderwerp een oorspronkelijke bijdrage moet leveren tot de wetenschappen als zodanig, originaliteit kan ook gelegen zijn in: - het aanpakken van een gekend probleem op een andere dan tot nog toe gebruikelijke wijze; - het toepassen van een bekende benadering op een nieuw onderwerp; - het exploreren van een nieuw probleem; - het repliceren van (een) vroegere studie(s) op een kritische wijze, om ze te toetsen aan recente ontwikkelingen. De voorkeur gaat uit naar een project dat zich in een concrete bedrijfssituatie stelt. Contact met de bedrijfsrealiteit vormt immers de best denkbare afsluiting voor de vorming als gegradueerde. Het ondernemingsproject staat dan onder begeleiding van een docent (=promotor) en een copromotor uit het bedrijf. Keuze onderwerp Het is aanbevolen reeds op het einde van het tweede studiejaar een onderwerp voor het ondernemingsproject voor te stellen. In ieder geval kiest elke student(e) bij het begin van het academiejaar en uiterlijk voor het einde van week 4 van het derde studiejaar een onderwerp voor zijn/haar project. Een onderwerp kiezen is niet zo gemakkelijk. Studenten hebben dan ook de neiging om de keuze van het onderwerp steeds maar uit te stellen. Het gevolg is dat ze op het laatst nog snel een onderwerp uit hun mouw moeten schudden. Dat deze studenten na verloop van tijd niet tevreden zijn met het gekozen onderwerp en in een latere fase nog van onderwerp willen veranderen, verbaast niemand. Daarom is het belangrijk tijdig het onderwerp naar keuze te kunnen bespreken met uw promotor. Een voorstel kan je best schriftelijk formuleren met een beschrijving van het project op maximaal één bladzijde. De eerste voorwaarde voor een goede keuze is: geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Wie geen belangstelling heeft voor zijn/haar onderwerp kan het zoek-, lees- en schrijfwerk niet of slechts zeer moeizaam tot een goed einde brengen. ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 1

2 Een tweede regel die van belang is bij het bepalen van het onderwerp is: rekening houden met de studierichting waarbinnen je het project moet realiseren. Het onderwerp moet aanleunen bij één van de vakken (of meerdere vakken) die in de loop van je opleiding gedoceerd worden. Een derde algemeen punt betreft het opzet van je ondernemingsproject, dat met de keuze van het onderwerp samenhangt. Aangezien het project het resultaat moet zijn van een persoonlijk onderzoek, kies je beter geen al te theoretisch onderwerp. Het is altijd interessant om aansluiting te zoeken met de praktijk. Meer en meer studenten denken trouwens in die richting en opteren ervoor een case-study (praktijkstudie) in hun ondernemingsproject op te nemen. Ten vierde kies je beter geen onderwerp dat te gespecialiseerd is, waarover wellicht te weinig documentatie te vinden is, dat uitstijgt boven je capaciteiten of dat meer voorbereiding vraagt. Ten vijfde is het aan te raden onderwerpen die te ruim zijn of te vaag omschreven, te vermijden. Men vervalt dan in een project dat een oppervlakkig en nietszeggend overzicht geeft. De tekst van het ondernemingsproject moet een probleemstelling in de diepte uitwerken. Definitieve toewijzing Onmiddellijk na de keuze van de onderwerpen bespreken de promotoren: - alle voorstellen voor ondernemingsprojecten; - de aanduiding van de promotoren. Na de uiteindelijke goedkeuring van de voorstellen worden de studenten hiervan geïnformeerd uiterlijk tegen week 6. Ze ontvangen een lijst van de projecten met vermelding van de promotor. Begeleiding Wil de student(e) in het ondernemingsproject zijn/haar bekwaamheid bewijzen, dan is het nodig dat hij/zij het ondernemingsproject zelfstandig uitwerkt. Begeleiding ervan houdt dus niet in dat de werkwijze, keuze van de te gebruiken gegevens en technieken, of rapporteringswijze door de promotor worden bepaald, waarna de student(e) deze instructies uitwerkt. Begeleiding wil zeggen dat een meer ervaren persoon suggesties doet in welke richting kan gewerkt worden, nutteloze inspanningen van de student(e) voorkomt, mee het tijdschema bewaakt en in het algemeen als vraagbaak kan fungeren bij specifieke moeilijkheden. In het lessenrooster zijn voor deze begeleiding contacturen voorzien. In samenspraak met de promotor zal voor een degelijke projectopvolging een tijdschema uitgewerkt worden. Van elke meeting met jullie promotor wordt er een bondig verslag gemaakt met ondermeer: datum van de vergadering, aanwezige studenten, afwezige studenten (+ reden van afwezigheid), gemaakte afspraken,... Zorg ervoor dat het verslag tijdens de volgende meeting wordt ondertekend door de studenten en de promotor. Deze verslagen worden op het einde van het jaar als aparte bundel samen met de tekst van het ondernemingsproject ingeleverd (zie verder: Indienen van het ondernemingsproject ). Naast de begeleiding door een promotor wordt er voorzien in extra begeleiding m.b.t.: - de communicatieve aspecten van het ondernemingsproject: zie bijlage 1; - het projectmatig werken: zie bijlage 2. Planning Het is belangrijk het ondernemingsproject projectmatig uit te werken via een projectplan. Bij samenwerking van twee of meer studenten volstaat een gezamelijk projectplan. Concreet omvat het projectplan de projectdefinitie, een structuurschema (Work breakdown structure) en een tijdschema (Gantt chart). Dit projectplan wordt uiteraard grondig met de promotor doorgepraat. Het zal duidelijk zijn dat het opstellen van het projectplan een voorafgaand doornemen vraagt van basispublicaties, die de student(e) vertrouwd maken met het onderwerp van het ondernemingsproject, en met de te volgen methodiek. Daarnaast kan er oriënterend van gedachten worden gewisseld met de promotor en de copromotor. ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 2

3 Tijdens het tweede semester werkt de student(e) het ondernemingsproject verder af. Naarmate de werkzaamheden vorderen, wordt aangeraden regelmatig contact met de promotor te onderhouden (cfr. 'Begeleiding'). Ook de redactie van de hoofdstukken kan ter beoordeling worden voorgelegd zodra ze zijn afgewerkt. In de loop van de maand mei wordt een proefverdediging voorzien. Zij wordt in het bijzijn van de promotor en studentencollega's gehouden. Er volgt een onmiddellijke evaluatie die feedback geeft over de wijze van uiteenzetten van het onderwerp en van argumenteren bij opmerkingen. Op deze manier kan men zich op de eigenlijke verdediging voorbereiden. Aangezien het om een proefverdediging gaat worden er geen punten toegekend. Tevens wordt voorzien in een aantal informatiesessies betreffende de communicatieve aspecten en het projectmatig werken in het kader van het ondernemingsproject. Concrete informatie wordt hierover in de loop van het academiejaar verstrekt. Online invoeren van de projectgegevens en verkrijgen van de titelbladen Per ondernemingsproject dienen de projectgegevens via mijn.groept.be ingevoerd te worden in de projectendatabank. Dit kan vanaf week 6 en dient te gebeuren tegen uiterlijk 8 november Alhoewel het mogelijk is om de projectgegevens permanent via mijn.groept.be aan te passen is het van essentieel belang om de definitieve gegevens tegen uiterlijk 4 april 2015 in te voeren. Op basis hiervan worden immers de titelbladen afgedrukt en de juryleden uitgenodigd. De titelbladen kunnen vanaf dan ook via mijn.groept.be gedownload worden. Indienen van het ondernemingsproject Woensdag 20 mei 2015 is de uiterste dag waarop de studenten hun ondernemingsproject in 5 exemplaren op de studentenadministratie overhandigen. Daarnaast bezorgen zij zelf hun promotor(en) en copromotor(en) een exemplaar. Deze datum dient strikt gerespecteerd te worden! Niet vergeten om de verslagen van de meetings met jullie promotor als aparte bundel mee af te geven (zie ook: Begeleiding ). Verdediging en beoordeling Samenstelling van de jury De verdediging is openbaar en vindt per afdeling plaats ten overstaan van een jury. Naast de promotor(en) en copromotor(en) van het ondernemingsproject kunnen als jurylid optreden: - de docenten van de afdeling; - de copromotoren van de andere projecten binnen een afdeling; - personen uit het bedrijfsleven. Verdediging De verdediging van de ondernemingsprojecten wordt gepland in week 36. De verdediging vangt aan met een uiteenzetting over het ondernemingsproject. De uiteenzetting omvat: - een situering van het onderwerp; - de beschrijving en verantwoording van de gevolgde werkwijze; - de bereikte conclusies. Voor deze uiteenzetting beschikt de student(e) over maximum 20 minuten. Bij samenwerking van twee of meer studenten beschikken zij samen over maximum 30 minuten. ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 3

4 Na deze uiteenzetting, die niet door vragen onderbroken wordt, kunnen de juryleden vragen stellen en bedenkingen formuleren in verband met de uiteenzetting of de ingediende tekst. De student(e) antwoordt erop met, waar nodig, een zakelijk weerleggen van de bezwaren. Tenslotte krijgen ook andere aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Bijzondere schikkingen i.v.m. materiaal gebruikt tijdens de verdediging Elk lokaal, voorzien voor de verdediging van de ondernemingsprojecten, is uitgerust met PC en computerprojector. Indien bijkomende apparatuur vereist is, dan moet dit tijdig aangevraagd worden. Beoordeling Het ondernemingsproject wordt beoordeeld op basis van: - de werkzaamheden van de student(e) bij de voorbereiding enerzijds (o.a. het respecteren van het tijdschema) en de inhoud van het ondernemingsproject anderzijds, zoals zij tot uiting kwamen bij de promotor en bij de copromotor (50% van het totaal der punten); - de schriftelijke tekst van het ondernemingsproject (1/3), vooral naar inhoud maar ook rapporteringswijze, de kwaliteit van de uiteenzetting (1/3) en van de verdediging (1/3) (50% van het totaal der punten). Deze beoordeling gebeurt op de dag van de verdediging zelf. Aangezien het ondernemingsproject deel uitmaakt van de examenzittijd, worden de resultaten meegedeeld zoals die van de andere examens. ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 4

5 Addendum 1: Communicatieve aspecten van het ondernemingsproject Gezien het belang van het ondernemingsproject in het laatste jaar, voorziet ACE-GROEP T in een aantal informatiesessies rond de communicatieve aspecten van het eindejaarsproject. Zo willen wij je helpen om niet alleen een inhoudelijk sterk werk te maken, maar er ook voor te zorgen dat het even overtuigend zal zijn naar vorm, tekst en taal en mondelinge presentatie. Daartoe zijn vier infosessies voorzien van elk twee uur. Elke infosessie zal twee maal gegeven worden om iedereen de kans te geven, ze te volgen. De eerste keer gaat de sessie telkens door op vrijdag van 18u30 tot 20u. De herhaling is telkens de dag erop, zaterdag van 9u tot 10u30. Studenten ontvangen een persoonlijke uitnodiging per mail voor deze infosessies. Sessie 1 vrijdag 17 oktober 2014, herhaling op zaterdag 18 oktober 2014 communicatie + team Sessie 2 vrijdag 14 november 2014, herhaling op zaterdag 15 november 2014 team, vergaderen + conflictbeheersing Sessie 3 vrijdag 30 januari 2015, herhaling op zaterdag 31 januari 2015 rapporteren en schrijven Sessie 4 vrijdag 15 mei 2015, herhaling op zaterdag 16 mei 2015 mondelinge presentatie In sessies 1 en 2 zullen volgende thema s aan bod komen: communicatie en het toenemend belang ervan in het beroepsleven, een aantal aspecten van teamwork (teams opbouwen, vergaderingen leiden en zelf leiding geven) en conflicthantering. Sessies 3 en 4 zullen handelen over het schrijven van bv. een eindwerk, over efficiënt rapporteren en over het geven van een mondelinge presentatie. Indien je deze sessies wenst te volgen, moet je daarvoor via mail inschrijven bij de docent Hilde Coppenholle met vermelding van het nummer van de sessie en de dag waarop je deze wenst te volgen (bv. sessie 3, vrijdag 14 februari 2015). Gelieve ten laatste een week voor de sessie per mail in te schrijven. Naast deze vier sessies, zal Hilde Coppenholle gedurende het hele academiejaar ook via mail bereikbaar zijn om je individueel raad te geven rond de communicatieve kant van je eindwerk. Zo kan je heel concrete vragen stellen of haar een deel van je werk voorleggen voor feedback. Hopelijk kunnen wij u hierdoor een bijdrage leveren om uw ondernemingsproject tot een vruchtbare en leerrijke ervaring te maken. Met vriendelijke groeten, Hilde Coppenholle ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 5

6 Addendum 2: Leidraad bij het projectmatig uitwerken van het ondernemingsproject Deze leidraad wordt toegelicht met voorbeelden en oefeningen tijdens een infosessie. Jan Stevens (coach, zal jullie uitnodigen voor deze infosessie, naar keuze op dinsdag 30/9, donderdag 2/10, dinsdag 21/10 of donderdag 23/10 (telkens van 18:30 tot 20 uur) of op zaterdag 4/10 of zaterdag 26/10 (van 9 tot 10:30 uur). Vermits het planmatig werken zal geëvalueerd worden (o.m. op basis van de documenten die je aan je eindtekst moet toevoegen maar ook op basis van de manier waarop jullie met planmatig werken tijdens het jaar omgaan) is het verplicht om aan deze infosessie deel te nemen. Zoals in de inleidende nota uiteengezet werd, dient het ondernemingsproject projectmatig uitgewerkt te worden via een projectplan. Projectmatig werken is een gekende techniek die in vele ondernemingen en organisaties wordt toegepast. Het ondernemingsproject projectmatig aanpakken is dus ook een leerproces. In de beroepspraktijk zal deze techniek dan ook veelvuldig kunnen aangewend worden. In bijlage 1 zijn enkele standaardwerken over projectmatig werken opgenomen. Projectmatig werken is ook bijzonder zinvol. Enthousiast begonnen vormen van samenwerking kunnen immers gemakkelijk stranden als blijkt dat men het eigenlijk niet eens was over het einddoel of als er blijkt te weinig tijd beschikbaar te zijn voor de laatste fasen van het project. Bedoeling van het projectmatig werken is planmatig en resultaatgericht te werken met een duidelijk einddoel voor ogen en met een vooraf vastgestelde begin- en einddatum. Gevraagd wordt aan elk team dat een ondernemingsproject realiseert van een projectplan op te stellen. Dit projectplan bestaat uit : - een omschrijving van het ondernemingsproject : de projectdefinitie - het structuurschema : de work breakdown structure - het tijdsschema : de Gantt chart of balkenplanning Dit projectplan neem je ook op als bijlage van je ondernemingsproject. Deze bondige leidraad maakt je wegwijs in de beginselen van het projectmatig werken en wordt toegelicht tijdens de infosessie. 1. Projectdefinitie: duidelijk maken wat je wil bereiken en waarom De projectdefinitie is als het ware het regeerakkoord van het projectteam. Een projectdefinitie is dus een geschreven bevestiging van wat je project zal opleveren en de voorwaarden waaronder je je werk gaat uitvoeren. Zowel de promotor,de copromotor als het projectteam moeten met alle voorwaarden in de projectdefinitie akkoord gaan, voordat met het daadwerkelijke projectwerk wordt gestart. Je projectdefinitie bevat volgende informatie: - hoe en waarom je project is tot stand gekomen, - waarover gaat het project inhoudelijk (afbakening), - wat is de precieze projectopdracht, - wat zou het eindresultaat moeten zijn (zo nauwkeurig als mogelijk), - geformuleerd in termen van WAT moet volbracht worden, - zijn er belangrijke restricties die beperken wat je kunt bereiken. ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 6

7 Zie je projectdefinitie als een bindende overeenkomst. Jij en je team verplichten je tot het behalen van bepaalde resultaten, en de promotor en copromotor van je project verplichten zich ertoe je project als succesvol te beschouwen wanneer je deze resultaten behaalt. Natuurlijk is het onmogelijk de toekomst volledig te voorspellen. Het is zelfs zo dat hoe verder je probeert te kijken, hoe minder je met zekerheid kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. In je projectdefinitie staan echter je verplichtingen met betrekking tot het project, gebaseerd op wat je op dit moment weet en wat je denkt dat in de toekomst gaat gebeuren. Wanneer situaties veranderen, bekijk je wat de invloed daarvan op je projectdefinitie is en breng je, na deze besproken te hebben met je promotor en copromotor, eventuele wijzigingen in je projectdefinitie aan. De projectdefinitie omvat maximaal 1,5 pagina s en wordt, na grondige bespreking met de promotor, ondertekend door de promotor en de studenten die het ondernemingsproject zullen realiseren. Dit werk is klaar tegen uiterlijk het einde van week 12 (22 november 2014). Lever deze projectdefinitie in via Toledo (uitleg hierover tijdens de infosessie) en neem deze versie ook op als bijlage van je ondernemingsproject. 2. Work breakdown structure : hoe kom je van start tot einde Een work breakdown structure (WBS) is een gestructureerde, hiërarchische voorstelling van al het werk dat moet gedaan worden, opgedeeld in verschillende detailniveaus (taken, subtaken, subsubtaken) en de geschatte tijdsduur. Een WBS kan er als volgt uitzien : 1 Voorbereiding 2 weken 1.1 Voorstelling 1 week 1.2 Brainstorming thema 1 week 2 Projectplan opstellen 2 weken 3 Desk-research 4 weken 3.1 Grootte van de markt 3 weken Oost-Vlaanderen 1 week Luik, Limburg, Brussel 1 week Brabant, Antwerpen 1 week 3.2 Vragen voor interviews 1 week 4 Kwal. en kwant. onderzoek 2 weken 4.1 Interviews afnemen 2 weken 4.2 Consumentenprofielen 1 week Zoals je ziet kan de WBS best genummerd worden. Deze werkwijze is handig en sluit aan bij het opstellen van je Gantt chart. Uiteraard zal ook de eerste WBS nog niet alle taken en subtaken kunnen omvatten omdat je nog geen precies zicht hebt op alle taken en subtaken die zullen moeten uitgevoerd worden. Maar tracht de grote fasen van je project vast te leggen en de nodige tijdsduur van elke taak en subtaak te bepalen. Deze WBS vormt de input (de eerste kolom) voor je Gantt chart. ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 7

8 3. De Gantt chart : wat wanneer moet uitgevoerd worden Deze Gantt chart of balkenplanning wordt opgesteld met Excel of gespecialiseerde software zoals MS- Project (welke tool gebruikt wordt kan het projectteam zelf beslissen). Een Gantt chart is een grafische visualisering van een tijdsschema die helpt om te plannen, te coördineren en om specifieke taken van een project in het oog te kunnen houden. In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen. Zoals je ziet wordt(en) ook de uitvoerder(s) van de taak vermeld. Tijdens de infosessie worden voorbeelden uitgewerkt om daarna vlot een Gantt chart te kunnen opstellen. Uiteraard geldt dezelfde opmerking als voor de WBS. De eerste versie zal nog rudimentair zijn maar naarmate het project vordert, zal de Gantt chart kunnen verfijnd worden. Daarom dateer en nummer je best de verschillende versies en neem je de finale versie als bijlage op in je ondernemingsproject. De eerste versie van je Gantt chart moet op het einde van week 14 (6 december 2014) afgerond zijn. Bespreek ze op voorhand grondig met je promotor en lever ze ook in via Toledo. Elke nieuwe geactualiseerde versie van je Gantt chart lever je ook telkens in via Toledo. Wanneer een afspraak gepland is met de promotor of copromotor toon je spontaan je Gantt chart zodat deze persoon onmiddellijk kan zien hoever je project gevorderd is, en of je al dan niet vertraging hebt opgelopen. Jan Stevens zal je projectteam tijdens het 2 de semester uitnodigen voor een gesprek over je projectdefinitie, je WBS en je Gantt chart. Breng de versie van je Gantt chart die op dat moment geldig is mee naar het gesprek. De evaluatie hiervan wordt ook opgenomen in je eindevaluatie. Succes met je ondernemingsproject! Jan Stevens Bijlage 1 : Bibliografie Integraal projectmanagement, Jaak Trips, Academia Press, 2005 Basiskennis projectmanagement, F. von Meyenfeldt, Academic Service, 1999 Managers en projecten, H. Korevaar, Samson, 1999 Practisch projectmanagement, T. Gevers & T. Zijlstra, Academic Service, 1998 De eenvoud van projectmatig werken, M. Spanjer, Bohn Stafleu, 1999 Project management, J. Meredith & S. Mantel, John Wiley, 1995 Projectmatig creëren, H. Reitsma, Lannoo, 1999 ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 8

9 ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 9

10 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Graduaten ONDERNEMINGSPROJECT Eerste semester Week Van Tot Activiteit 1 01/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2014 Indienen voorstel ondernemingsproject 5 29/09/ /10/ /10/ /10/2014 Goedkeuring projectvoorstellen + Invoeren projectinfo via mijn.groept 7 13/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/2014 8/11: uiterlijke datum invoeren voorlopige projectinfo via mijn.groept!!! 11 10/11/ /11/ /11/ /11/2014 Indienen projectdefinitie: laatste week!!! 13 24/11/ /11/ /12/ /12/2014 Indienen WBS en Gantt chart: laatste week!!! 15 08/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Kerstvakantie 29/12/ /01/2015 Kerstvakantie 17 05/01/ /01/2015 Eerste examenperiode 18 12/01/ /01/2015 Eerste examenperiode Tweede semester Week Van Tot Activiteit 19 19/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/2015 Invoeren definitieve projectinfo via mijn.groept: laatste week!!! 06/04/ /04/2015 Paasvakantie 13/04/ /04/2015 Paasvakantie 30 20/04/ /04/ /04/ /05/ mei : uiterlijke datum aanvraag uitstel verdediging!!! 32 04/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ mei : uiterlijke datum indienen project (5 exemplaren)!!! 35 25/05/ /05/2015 Proefverdedigingen 36 01/06/ /05/2015 Tweede examenperiode Verdediging van de ondernemingsprojecten 37 08/06/ /06/2015 Tweede examenperiode 38 15/06/ /06/2015 Tweede examenperiode 39 22/06/ /06/2015 Tweede examenperiode 40 29/06/ /06/2015 Tweede examenperiode 17/08/ /08/2015 Derde examenperiode 24/08/ /08/2015 Derde examenperiode 31/08/ /08/2015 Derde examenperiode ACE-GROEP T Academiejaar Ondernemingsproject 10

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2008-2009 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2008-2009 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet

Taal- en Regiostudies. Regeling van de Masterproef. 1 Opzet Taal- en Regiostudies Regeling van de Masterproef 1 Opzet De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft de student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

Openbare Masterproefverdediging

Openbare Masterproefverdediging FACULTEIT GENEESKUNDE LOGOPEDISCHE EN AUDIOLOGISCHE WETENSCHAPPEN HERESTRAAT 49 / 721 BE-3000 LEUVEN Openbare Masterproefverdediging Logopedische en Audiologische Wetenschappen - juni 2013 - INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie

Masterproef Inhoud en Evaluatie Masterproef Inhoud en Evaluatie Inhoudstafel 1. De masterproef en haar onderwerp 2. Goedkeuring van het onderwerp 3. Het vak Master s Thesis 4. Output van de Master s Thesis 5. Evaluatoren en evaluatie

Nadere informatie

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef

Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde. Procedure voor de evaluatie van de masterproef Opleidingsraad van 5/3/2013. Opleiding Master in de Fysica en Sterrenkunde Procedure voor de evaluatie van de masterproef De evaluatieprocedure is in voege vanaf academiejaar 2013-14. Voor het academiejaar

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines.

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Doelstelling. Het OPO Wetenschapscommunicatie Informatica heeft als doelstelling om de communicatievaardigheden,

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Aan de studenten 1 ste licentie criminologie. Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 10 oktober 2005

Aan de studenten 1 ste licentie criminologie. Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 10 oktober 2005 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID VAKGROEP STRAFRECHT EN CRIMINOLOGIE Prof. Dr. Gert Vermeulen Aan de studenten 1 ste licentie criminologie Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 10 oktober 2005 Toelichting Praktische

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding

ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding Academiejaar 2010-2011 Opleidingen 1 BOSO LO - PO - HB - VV - AV - MO lerarenopleiding ledeganck ONDERWIJSKUNDE 1 en de PRAKTIJK - semester 1 Opdracht de lesvoorbereiding Beste student, Ter integratie

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

Projectwerk. Willy Van Steendam Erik De Geyter Ronny Creygelman

Projectwerk. Willy Van Steendam Erik De Geyter Ronny Creygelman Projectwerk Willy Van Steendam Erik De Geyter Ronny Creygelman Inhoud Algemene informatie Situering binnen het leerplan. Doelstellingen. Praktische informatie Wat (suggestieve lijst). Waar (locatie). Hoe

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma WERKSTUDENTEN fase 1 Introductieweek september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

INTERVIEWTECHNIEK. 1 Definitie

INTERVIEWTECHNIEK. 1 Definitie INTERVIEWTECHNIEK 1 Definitie Een interview is een formeel en door de interviewer gestuurd tweegesprek dat een duidelijk informatief doel nastreeft. De losse babbel tijdens de koffiepauze waarbij je informeert

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar

Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar Algemene informatie voor docenten: 1 ste examenperiode januari/februari academiejaar 2016-2017 Inhoud Algemene kalender... 1 Kerstvakantie... 1 Examenperiode... 2 Indienen punten... 2 Bekendmaking examenresultaten...

Nadere informatie

Evaluatieprocedure TechnoVips

Evaluatieprocedure TechnoVips Evaluatieprocedure TechnoVips Jury Voor elke deelnemende categorie is er een jury die op 2 momenten in de wedstrijd de projecten beoordeelt en de winnaars aanduidt. Enkel de 3 eerste plaatsen in de eindbeoordeling

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Studenten en COBRA Diest Onderwijsprofessionalisering & Onderwijsondersteuning (KU Leuven) Studentenraad KU

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Academiejaar 2016-2017 BEDOELING Doorlopen van een gericht wetenschappelijk proces Een originele probleemstelling Een persoonlijk werkstuk Binnen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK BIJZONDERE ORTHOPEDAGOGIEK VAN PERSONEN MET EEN MENTALE, PSYCHISCHE, FYSIEKE OF SENSORIELE HANDICAP II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK BIJZONDERE ORTHOPEDAGOGIEK VAN PERSONEN MET EEN MENTALE, PSYCHISCHE, FYSIEKE OF SENSORIELE HANDICAP II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK BIJZONDERE ORTHOPEDAGOGIEK VAN PERSONEN MET EEN MENTALE, PSYCHISCHE, FYSIEKE OF SENSORIELE HANDICAP II Bundel voor orthopedagogen Academiejaar 2001-2002 1. Inleiding

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014

Studievaardigheden. BEN/LO/ADHD/14/0003j April 2014 Studievaardigheden N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere consultatie wenst, of wanneer u

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Eindwerk Biochemie code module CC14 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD Op de website van de universiteit vind je een forum waar je vragen kan stellen over de examens en het examenreglement. Medewerkers van de universiteit of collegastudenten kunnen dan een antwoord geven

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDEEL MASTERPROEF I VAKGROEP EXPERIMTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

OPLEIDINGSONDERDEEL MASTERPROEF I VAKGROEP EXPERIMTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE 1 OPLEIDINGSONDERDEEL MASTERPROEF I 2007-2008 VAKGROEP EXPERIMTEEL-KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE In het opleidingsonderdeel MASTERPROEF I wordt een gedeelte van het scriptieproject uitgewerkt. Dit

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Handleiding Masterproef

Handleiding Masterproef KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING VERGELIJKENDE EN INTERNATIONALE POLITIEK Handleiding Masterproef 1 Inhoud Inleiding 1 Tijdslijn 1.1 Onderwerp masterproef en indienen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht

FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht FUNCTIEBESCHRIJVING: Gemeenschapswacht 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Gemeenschapswacht Gemeenschapswachten C1-C3 Administratief 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Uitvoeren van

Nadere informatie

Masterproef: Praktische Aspecten

Masterproef: Praktische Aspecten Masterproef: Praktische Aspecten Inhoudstafel 1. Inhoud en vorm van de paper 2. Inhoud en vorm van de studie van de Integrale Context 3. Praktische afhandeling van de masterproef in 6 stappen Bijlage 1:

Nadere informatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie NI04_02 Komunikace v obchodním styku a v zaměstnání Sofie Royeaerd Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1 602 00 Brno CZ sofie.royeaerd@gmail.com ALGEMEEN Doel & inhoud In deze

Nadere informatie

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk.

Kennis rond dementie, familierelaties en verlieservaringen is onontbeerlijk. COMPETENTIEPROFIEL COACH BEGELEIDING MODULES PSYCHO-EDUCATIEPAKKET DEMENTIE EN NU De coach van Dementie en nu is hij/zij die de vormingssessies begeleidt voor een groep mantelzorgers van personen met dementie.

Nadere informatie

Projectmatig werken. De scope van de GIP

Projectmatig werken. De scope van de GIP Projectmatig werken De scope van de GIP Inhoud SCOPE van het project... 3 SCOPE van een GIP... 5 Uitgewerkt voorbeeld... 6 2 SCOPE van het project (voorbeeld uit het bedrijfsleven) Opdracht en definitie

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Ontwerpbesluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 1 oktober 2009 Indienen reacties uiterlijk 23 oktober 2009 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie

Nadere informatie

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart.

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. Huiswerk is nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het leren leren van kinderen. Huiswerk ligt dus in het

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Evaluatieformulier Naam: Functie: Dienst/ afdeling: Diensthoofd: Aanwervingsdatum: Basiscontract: Verlenging: op te maken voor: Evaluatiedomein Tussentijdse evaluatie

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT

STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT STEUNKREDIET VOOR HUMAAN VOEDINGSONDERZOEK REGLEMENT ARTIKEL 1 "Het steunkrediet voor humaan voedingsonderzoek" heeft als doel, in de schoot van Belgische Instellingen van universitair niveau, wetenschappelijke

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

26/09/2017. geslaagd voor VOP; alle. vakken van masterjaar volgen.

26/09/2017. geslaagd voor VOP; alle. vakken van masterjaar volgen. http://www.ugent.be/ea/nl/faculteit/diensten/stu dentenadministratie/masterproef Ingenieurswetenschappen Industriële wetenschappen 2017-2018 Drie documenten: Masterproefmodaliteiten (!!tijdslijn op laatste

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie