De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");"

Transcriptie

1 1/9 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 28/2012 van 12 december 2012 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Antwerpen (OASes) en de Université Libre de Bruxelles (CEESE) om in het raam van het onderzoek naar de "Energiearmoede in België" de gegevens te ontvangen uit de SILC enquête naar het inkomen en de levensomstandigheden (STAT- MA ) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie"); Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna "wet openbare statistiek"); Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "koninklijk besluit van 13 februari 2001"); Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de aanvraag van de Universiteit Antwerpen en de Université Libre de Bruxelles ontvangen op 15/10/2012;

2 Beraadslaging STAT 28 /2012-2/9 Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) op 12/11/2012; Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 28/11/2012; Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 12 december 2012, na beraadslaging, als volgt: I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 1. Met het oog op een wetenschappelijk en statistisch onderzoek vragen de Universiteit Antwerpen (OASes) en de Université Libre de Bruxelles (CEESE) om vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (hierna ADSEI) mededeling te bekomen van gecodeerde studiegegevens op individueel niveau afkomstig uit de SILC enquête De aanvraag strekt er tevens toe het af te sluiten vertrouwelijkheidscontract tussen voormelde partijen goed te keuren. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. TOEPASSELIJKE WETGEVING Wet openbare statistiek 3. Op grond van de artikelen 15 en 15bis van de wet openbare statistiek is het Statistisch Toezichtscomité bevoegd om, enerzijds de mededeling toe te staan van de door de ADSEI gecodeerde studiegegevens aan de in de wet openbare statistiek vermelde bestemmelingen en anderzijds het vertrouwelijkheidscontract goed te keuren dat moet worden afgesloten tussen de betrokken partijen. 4. Op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 is de Commissie belast met de opdrachten die aan het Statistisch Toezichtscomité werden toebedeeld, tot de installatie en de benoeming van de leden van dit Comité.

3 Beraadslaging STAT 28 /2012-3/9 WVP en het Koninklijk besluit van 13 februari Op grond van de artikelen 1, 1 van de WVP en artikel 1, 3 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 zijn gecodeerde studiegegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts mag gebeuren onder de in de WVP en het koninklijk besluit van 13 februari gestelde voorwaarden. B. WETTELIJKE BASIS 6. De aanvrager is een wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de organismen die door de wet openbare statistiek gemachtigd worden om gecodeerde studiegegevens te ontvangen (artikel 15, eerste lid, 4 ). 7. Bijgevolg komt de aanvrager in principe in aanmerking om gemachtigd te worden om de gevraagde studiegegevens te ontvangen. C. DOELEINDEN 8. Persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (art. 4, 1, 2 van de WVP). 9. De aanvrager vraagt de mededeling van de gecodeerde studiegegevens met het oog op een onderzoek dat moet leiden tot het opstellen van een "barometer van de energiearmoede" op federaal en regionaal niveau. 10. De Commissie oordeelt dat deze doeleinden overeenstemmen met de voormelde vereisten van de WVP. 11. Krachtens artikel 15 van de wet openbare statistiek dienen gecodeerde persoonsgegevens te worden meegedeeld voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. 12. Uit het ontwerp van vertrouwelijkheidscontract blijkt dat de aanvrager deze gegevens enkel mag gebruiken voor de aangeduide analyse en studie en het opmaken van globale en 1 Volgens artikel 1, 3 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2011 tot uitvoering van de Privacywet alsook de memorie van toelichting bij de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, 1566/1, 97/98, blz. 12 wordt " Ook gecodeerde informatie waarbij door de verantwoordelijke voor de verwerking zelf niet kan nagegaan worden op welk individu de informatie betrekking heeft, vermits hij niet in het bezit is gesteld van de daarvoor noodzakelijke sleutels, derhalve als «persoonsgegevens» beschouwd indien de identificatie nog door iemand anders kan verricht worden".

4 Beraadslaging STAT 28 /2012-4/9 anonieme statistieken en dat de meegedeelde gegevens niet aan derden mogen meegedeeld worden, noch gebruikt voor controle- of repressiedoeleinden. 13. De vereisten inzake doeleinde van de wet openbare statistiek worden dus geëerbiedigd. D. PROPORTIONALITEIT Gevraagde gegevens 14. Om de hiervoor beschreven analyses te kunnen uitvoeren wenst de aanvrager de volgende gegevens te ontvangen uit de SILC enquêtes 2009 tot 2011 zodra deze zullen beschikbaar zijn: Gezinssamenstelling; Gezinsinkomen: HY020 en EQ_INC20 (equivalent inkomen) ; De kenmerken van de gezinswoning : H5-H12, huidige woonsituatie, H13-H37, Eigenaar of mede-eigenaar H38-H49, Huurder of onderhuurder Financiële situatie van het gezin: H50, Niet-monetaire variabelen; H51-H63, Financiële situatie ; H76-H89, Transfers binnen het gezin ; Gewest en verstedelijkingsgraad. Noodzaak tot het verkrijgen van gecodeerde gegevens 15. De onderzoeker mag de gecodeerde persoonsgegevens slechts ontvangen indien een verwerking van anonieme gegevens niet toelaat de beoogde statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken (artikel 4 van de WVP). 16. Uit de aanvraag blijkt impliciet dat enkel het gebruik van gecodeerde persoonsgegevens toelaat het onderzoek uit te voeren. Noodzaak tot het verkrijgen van elk gegeven 17. Het technisch en juridisch advies oordeelt dat de gevraagde gegevens coherent zijn met het doel van het vermelde onderzoek. 18. Bijgevolg zijn de meegedeelde gegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig (artikel 4, 1,3 van de WVP). Frequentie van de mededeling

5 Beraadslaging STAT 28 /2012-5/9 19. De gecodeerde studiegegevens zullen binnen de 30 dagen na het afsluiten van het contract meegedeeld worden voor een eenmalig onderzoek (geen herhaling). Bewaringstermijn 20. Het onderzoek zal een einde nemen op 30 september De gewenste bewaringstermijn van de gegevens stemt overeen met de duur van het onderzoek, zijnde tot 30 september Zodra het statistisch doeleinde is bereikt zullen de gegevens en back-ups door de aanvrager worden vernietigd. 21. De Commissie stelt vast dat de bewaringstermijn de termijn niet overschrijdt die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden (art. 4, 1, 5 van de WVP). E. AANGIFTE 22. Alvorens over te gaan tot de verwerking van de bedoelde gecodeerde gegevens dient de aanvrager daarvan aangifte te doen bij de Commissie (art. 17 van de WVP). F. VEILIGHEID 23. De aanvrager moet waken over de bescherming en de veiligheid van de meegedeelde studiegegevens (art. 16 van de WVP en 15bis van de wet openbare statistiek). F.1. Consulent inzake informatieveiligheid 24. Uit de door de aanvrager meegedeelde documenten blijkt dat hij over een consulent inzake informatieveiligheid beschikt en dat diens identiteit werd meegedeeld. F.2. Veiligheidsbeleid 25. Uit de door de aanvrager meegedeelde documenten blijkt dat hij over een veiligheidsbeleid beschikt. 26. Uit de evaluatievragenlijst die bij de machtigingsaanvraag en het vertrouwelijkheidscontract was gevoegd blijkt dat door de Universiteit Antwerpen een positief antwoord wordt verstrekt op 10 van de 14 vragen inzake veiligheid en door de ULB op 8 vragen.

6 Beraadslaging STAT 28 /2012-6/9 27. Het technisch en juridisch advies is positief wat het aspect veiligheid aangaat. 28. De Commissie sluit zich aan bij dit positief advies. F.3. Verantwoordelijke natuurlijke persoon 29. De identiteit van de verantwoordelijke natuurlijke persoon werd meegedeeld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de wet openbare statistiek, van de WVP, hun uitvoeringsbesluiten en alle andere wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen inzake gegevensbescherming, de bepalingen van onderhavige beslissing van de Commissie en van het vertrouwelijkheidscontract. 30. Deze persoon is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke controle van het rechtmatig gebruik van de verkregen gegevens. 31. De maatregelen waarvan sprake in de punten G.1. tot G.3. die de bescherming en de veiligheid van de meegedeelde gegevens moeten waarborgen zoals vereist door artikel 16 van de WVP en 15bis van de wet openbare statistiek zijn efficiënt indien zij worden gecontroleerd en in de praktijk strikt worden toegepast. F.4. Scheiding van andere verwerkingen 32. De aanvrager moet de gegevensverwerking voor de doeleinden waarvan sprake, gescheiden houden van andere gegevensverwerkingen waarvoor hij eventueel verantwoordelijk zou zijn. F.5. Verbod op decodering 33. De aanvrager moet er zich contractueel toe verbinden alle middelen te zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit zou worden achterhaald van de personen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.

7 Beraadslaging STAT 28 /2012-7/9 F.6. Koppelverbod 34. De aanvrager mag geen poging ondernemen om de verkregen persoonsgegevens te koppelen aan gegevens die hij reeds verkreeg in het kader van andere machtigingen. F.7. Vertrouwelijkheid 35. De aanvrager verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de studiegegevens te eerbiedigen en erover te waken dat deze uitsluitend door zijn personeel gebruikt worden voor de uitvoering van het beoogde onderzoek. G. ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN G.1. Verspreiding van de resultaten 36. Uit de documenten blijkt dat enkel zeer algemene statistische aggregaten zullen gepubliceerd worden. 37. Na de analyse en het gebruik van de gegevens moet de aanvrager erover waken dat de resultaten in een globale en anonieme vorm gepubliceerd worden zodat de persoonsgegevens niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen geïdentificeerd worden. 38. De beheerinstelling merkt op dat de aanvrager enkel globale en anonieme resultaten zal publiceren, met andere woorden samengevoegde gegevens waarvoor het staal voldoende groot is en geen verspreiding van vertrouwelijke gegevens toelaat. 39. De resultaten mogen dus enkel in een globale en anonieme vorm worden verspreid. 40. Ten minste 15 dagen vóór de verspreiding moet de aanvrager overigens de voorgenomen publicatie aan de ADSEI voorleggen. G.2. Controle 41. De aanvrager stemt er uitdrukkelijk mee in dat vertegenwoordigers van de Commissie altijd en zonder voorafgaande ingebrekestelling toegang krijgen tot de lokalen en tot de informatica-infrastructuur waar de verstrekte gegevens worden bewaard, om na te gaan of de bepalingen van de voorliggende machtiging en van de wet openbare statistiek en haar

8 Beraadslaging STAT 28 /2012-8/9 uitvoeringsbesluiten, alsook de bepalingen van onderhavig vertrouwelijkheidscontract worden uitgevoerd. 42. De Commissie kan op eenvoudig verzoek toegang krijgen tot andere lokalen en ICT-systemen om te controleren of er geen inbreuk gepleegd wordt op de bepalingen van de machtiging van de Commissie, de wet openbare statistiek, haar uitvoeringsbesluiten en de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract. H. HET VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT 43. De studiegegevens worden aan de aanvrager meegedeeld overeenkomstig een vertrouwelijkheidscontract dat hij afsluit met de ADSEI. 44. Het bij de aanvraag gevoegde ontwerp van vertrouwelijkheidscontract, legt de voorwaarden vast waaronder de studiegegevens door de ADSEI mogen worden meegedeeld en door de aanvrager mogen worden gebruikt. 45. Het vertrouwelijkheidscontract bevat minsten de wettelijk verplichte vermeldingen zoals bepaald in artikel 15bis van de wet openbare statistiek, waaronder de duur van het vertrouwelijkheidscontract, in onderhavig geval 3 jaar. Dit betekent geenszins dat bij het aflopen van deze termijn de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf mag worden verbroken. Deze vertrouwelijkheid dient dus onbeperkt in de tijd geëerbiedigd te worden. 46. De contractuele bepalingen inzake privacy en vertrouwelijkheid die vermeld worden in het vertrouwelijkheidscontract maken integraal deel uit van de onderhavige beslissing van de Commissie, zodat een persoon vreemd aan het vertrouwelijkheidscontract zich ook tot de Commissie kan wenden met het oog op de controle van de naleving van de voorwaarden waaronder de gegevens door de aanvrager gebruikt mogen worden. III. ALGEMENE BESLISSING 47. Bij de verwerking van de verkregen persoonsgegevens dient de aanvrager rekening te houden met de WVP, de wet openbare statistiek, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de bepalingen van de onderhavige beslissing van de Commissie, en de bepalingen van het vertrouwelijkheidscontract dat hij heeft afgesloten met de ADSEI.

9 Beraadslaging STAT 28 /2012-9/9 IV. SPECIFIEKE BESLISSING 48. De Commissie beslist dat: de mededeling van de gevraagde studiegegevens afkomstig uit de SILC enquête 2009 tot 2011 door de ADSEI aan de Universiteit Antwerpen (OASes) en aan de ULB (CEESE) toegelaten is voor het verwezenlijken van de onder punt C vermelde doeleinden; voor het verkrijgen van toekomstige gegevens de onderzoeker opnieuw de onderhavige machtigingsprocedure dient te volgen en er rekening mee dient te houden dat er beperkingen zijn wat betreft de cumulatie van nog te verkrijgen gegevens met de reeds verkregen gegevens van vorige enquêtes. de duur van het vertrouwelijkheidscontract beperkt is tot 3 jaar, periode na afloop waarvan de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf onbeperkt moet geëerbiedigd worden in de tijd; de gegevens slechts mogen gepubliceerd worden op een voldoende samengevoegd niveau. OM DEZE REDENEN, De Commissie machtigt de ADSEI om de bedoelde persoonsgegevens onder de bovenvermelde voorwaarden mee te delen aan de Universiteit Antwerpen (OASes) en aan de Université Libre de Bruxelles (CEESE); keurt het bijhorende vertrouwelijkheidscontract onder de voormelde voorwaarden goed. De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, (get.) Patrick Van Wouwe (get.) Willem Debeuckelaere

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 18/2009 van 1 juli 2009 Betreft: Aanvraag van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) om vanwege

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 33/2010 van 13 oktober 2010 Betreft: Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om voor statistisch

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 09/2015 van 5 mei 2015 Betreft: machtigingsaanvraag van het Waals Agentschap voor de Verkeersveiligheid om vanwege de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 10/2009 van 29 april 2009 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail:

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 17/2015 van 7 juli 2015 Betreft: Aanvraag van de Brusselse regulator voor energie (Brugel) om van de Algemene

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 14/2014 van 8 juli 2014 Betreft: Aanvraag ingediend door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) om in het kader van een statistisch

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 09/2014 van 31 maart 2014 Betreft: machtigingsaanvraag voor het ontvangen van gegevens voor het INTERACT-project

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 05/2010 van 31 maart 2010 Betreft: Aanvraag van het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 07/2010 van 21 april 2010 Betreft: Aanvraag van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Universiteiten Antwerpen en

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 24/2013 van 2 oktober 2013 Betreft: Aanvraag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Nadere informatie

Betreft: aanvraag om studiegegevens te verkrijgen voor een onderzoeksproject houdende het spaargedrag van de Belgische gezinnen (STAT-MA )

Betreft: aanvraag om studiegegevens te verkrijgen voor een onderzoeksproject houdende het spaargedrag van de Belgische gezinnen (STAT-MA ) 1/10 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 28/2013 van 6 november 2013 Betreft: aanvraag om studiegegevens te verkrijgen voor een onderzoeksproject houdende

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 29/2012 van 12 december 2012 Betreft: aanvraag van Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Economische, Politieke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 05/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Aanvraag van het "Département d'economie Appliquée de l'université Libre

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 06/2010 van 31 maart 2010 Betreft: aanvraag van de Universiteit van Luik (Lepur) om vanwege de Algemene Directie

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 04/2017 van 14 februari 2017 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de Katholieke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 10/2012 van 11 april 2012 Betreft: aanvraag van de Vakgroep Sociale Economie van de Universiteit Gent om vanwege

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 11/2015 van 9 juni 2015 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Antwerpen - OASeS (Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, ontvangen op 8 november 2016 ;

Gelet op de aanvraag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, ontvangen op 8 november 2016 ; 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT 01/2017 van 17 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer om van de Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 25/2011 van 27 juli 2011 Betreft: aanvraag van Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/13 De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr. 01/2008 van 27 februari 2008 Betreft: Aanvraag van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw om vanwege de Algemene

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/13 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 28/2014 van 9 december 2014 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/11 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 07/2016 van 10 mei 2016 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Gent, Vakgroep Algemene Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, om

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 03/2010 van 24 februari 2010 Betreft: Aanvraag van Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 21/2008 van 24 september 2008 Betreft: Aanvraag van Transport en Mobility Leuven om vanwege de Algemene Directie

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/12 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 03/2015 van 10 maart 2015 Dossier behandeld door: An Machtens T: +32 (0)2 213 85 56 F: +32 (0)2 213 85 65 E-mail: an.machtens@privacycommission.be

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/12 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 26/2014 van 18 november 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor de verkrijging van gegevens betreffende de Belgische gezondheidsenquête 2008

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 35/2008 van 26 november 2008 Betreft: Aanvraag van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de Katholieke

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 09/2013 van 2 april 2013 Betreft: aanvraag van de Université de Liège (ValoRH) om vanwege de Algemene Directie

Nadere informatie

2005 met het oog op wetenschappelijk en statistisch onderzoek en beleidsondersteuning (STAT/MA/2010/017)

2005 met het oog op wetenschappelijk en statistisch onderzoek en beleidsondersteuning (STAT/MA/2010/017) 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr -28/2010 van 1 september 2010 Betreft: Aanvraag van de Interface Demography (ID) van de Vrije Universiteit Brussel

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën (hierna de FOD Finanaciën) ontvangen op 17/11/2008; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 03/2010 van 21 januari 2010 Betreft: Beraadslaging betreffende de aanvraag van de FOD Financiën om aan de opdrachtgever of de aannemer

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 66/2013 van 18 december 2013 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17quater van de wet van 4 juli 1962 betreffende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011;

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2011 van 12 oktober 2011 Betreft: aanvraag van het Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven om toegang te krijgen tot de informatiegegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 31/2010 van 22 september 2010 Betreft: aanvraag tot machtiging vanwege de Onderzoeksgroep School en Politiek

Nadere informatie

Het Statistisch Toezichtscomité

Het Statistisch Toezichtscomité 1/12 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 20/2016 van 11 oktober 2016 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Antwerpen - OASeS (Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 20/2008 van 24 september 2008 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken om

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/12 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 23/2012 van 12 september 2012 Betreft: Aanvraag door Universiteit Hasselt Instituut voor Mobiliteit (IMOB) om

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 19/2013 van 27 juni 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van de FOD Defensie voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr. 02/2009 van 4 februari 2009 Betreft: Aanvraag van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (afdeling Epidemiologie)

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 12/2012 van 11 april 2012 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

Publique de l Université Libre de Bruxelles om van de Algemene Directie Statistiek en Economische

Publique de l Université Libre de Bruxelles om van de Algemene Directie Statistiek en Economische 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 26/2013 van 6 november 2013 Betreft: aanvraag van het Centre de recherche Politiques et systèmes de santé de

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 1 SCSZ/07/009 BERAADSLAGING NR. 07/006 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS, AFKOMSTIG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 13/2015 van 18 februari 2015 Betreft: aanvraag van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten om toegang te krijgen tot bepaalde

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2012 van 6 juni 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2015 van 20 mei 2015 Betreft: Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007;

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007; SCSZ/07/123 1 BERAADSLAGING NR. 07/037 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/174 BERAADSLAGING NR. 15/064 VAN 3 NOVEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/334 BERAADSLAGING NR 12/110 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004;

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004; SCSZ/04/65 BERAADSLAGING NR 04/011 VAN 4 MEI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Universiteit Gent ontvangen op 04/01/2011;

Gelet op de aanvraag van Universiteit Gent ontvangen op 04/01/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 09/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Universiteit Gent om mededeling te krijgen van informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP); 1/13 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 18/2013 van 17 juli 2013 Betreft: aanvraag van het Departement Studiën van de Nationale Bank van België om vanwege

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2014 van 22 januari 2014 Betreft: aanvraag van tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 36/2008 van 26 november 2008 Betreft: Aanvraag van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de

Nadere informatie

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/13 Het Statistisch Toezichtscomité Beraadslaging STAT nr 08/2016 van 10 mei 2016 Betreft: Aanvraag van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid om vanwege de Federale Overheidsdienst Economie,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/086 BERAADSLAGING NR 11/050 VAN 5 JULI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/275 BERAADSLAGING NR. 12/074 VAN 4 SEPTEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A )

Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A ) 1 Advies nr 18/2016 van 27 april 2016 Betreft: advies over een voorontwerp van wet tot oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen (CO-A-2016-014) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, ontvangen op 11/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, ontvangen op 11/07/2014; 1/9 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 25/2014 van 4 september 2014 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Gent, Vakgroep Diergeneeskunde, om toegang te krijgen tot gegevens

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2009 van 25 maart 2009 Betreft: Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/11 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 30/2014 van 2 oktober 2014 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Schaarbeek om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/067 BERAADSLAGING NR 10/037 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de KFBN ontvangen op 08/10/2013; Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 8, 13 en 18/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de KFBN ontvangen op 08/10/2013; Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 8, 13 en 18/11/2013; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 83/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) om via het Rijksregister

Nadere informatie

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft:

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft: 1/6 Adviess nr 18/2015 van 10 juni 2015 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot Titel II, Hoofdstuk 2, afdeling 2 van hett ontwerp van programmawet betreffende de aanwezigheidsregistratie in de vleessector

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/14 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 09/2012 van 11 april 2012 Betreft: aanvraag van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 35/2014 van 30 oktober 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Gent voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/11 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 37/2010 van 24 november 2010 Betreft: algemene en principiële machtiging verleend aan de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/154 BERAADSLAGING NR. 08/045 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies nr. 52/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag over een wetsontwerp houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 58/2012 van 18 juli 2012 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om haar bestaande toegangsmachtiging tot de gegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 84/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor consultatie van het Rijksregister in het kader van de pilootstudie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 12/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2012 van 26 september 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/032 BERAADSLAGING NR. 12/034 VAN 8 MEI 2012, GEWIJZIGD OP 4 SEPTEMBER 2012, OP 2 DECEMBER 2014 EN OP 3

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2010 van 14 juli 2010 Betreft: Aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot sommige

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 75/2013 van 13 november 2013 Betreft: aanvraag van de Universiteit Hasselt tot machtiging voor de aanwending van het Rijksregister in het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie