Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie Nuffic Algemeen : Dommisse Consulting BV Projectleider Versie : 1.02p Datum :

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE METAGEGEVENS PLAN VAN AANPAK DOEL VAN DIT DOCUMENT STRUCTUUR VAN HET DOCUMENT INLEIDING DE CONTEXT VAN HET PROJECT AANLEIDING TOT HET PROJECT OPLOSSINGSRICHTING PROJECTDEFINITIE PROJECTDOELSTELLINGEN PROJECTAANPAK BEREIK OP TE LEVEREN PRODUCTEN AFBAKENING RANDVOORWAARDEN RELATIES MET ANDERE PROJECTEN EN INITIATIEVEN Basicintegratie ISPAC in Hodex / Studiekeuze Webformulier Project B, programma Rode Loper Project C, programma Rode Loper Project vernieuwing websites Nuffic Studiekeuze Studychoice.nl Webwalker Hodex Netherlands Fellowship Programmes (NFP) PROJECTORGANISATIESTRUCTUUR BESTURING PROJECTTEAM WERKGROEP STUDIEKEUZEOMGEVING PROJECTPLAN DEELPROJECT 1 - INFORMATIEGARING UITGANGSPUNTEN RANDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING AANNAMES PRODUCTBESCHRIJVINGEN DEELPROJECT 1 SYSTEEM VOOR DATAVERGARING, -OPSLAG EN PUBLICATIE Inrichting tijdelijke beheer Export voor huidige Ispac/NFP omgeving Inrichting en facilitering NFP-backoffice Uitbreiding functionaliteit van Studiekeuze Database en Webformulier PROJECTPLANNING Toelichting Planning PROJECTPLAN DEELPROJECT UITGANGSPUNTEN RANDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING AANNAMES PRODUCTBESCHRIJVINGEN DEELPROJECT 2 VERNIEUWING STUDIEKEUZEOMGEVING Input vragenlijst voor uitvoering gebruikersonderzoek studiekeuze Afgerond Gebruikersonderzoek studiekeuze Informatieanalyse aanvullende voorlichtingsinformatie iz studiekeuze Auteur: Pagina 2 van 42

3 5.4.4 Ontwerp studiekeuzeomgeving Nieuwe studiekeuzeomgeving op webportaal Studyinholland.nl Beheermodel voor Studiekeuzeomgeving icm Studiekeuzedatabase PROJECTPLANNING Toelichting Planning SAMENVATTING PLANNING PROJECT A PLANNING PROJECT A PROJECTBEHEERSING VOORTGANG TOLERANTIES BIJLAGE 1 BUSINESS CASE BIJLAGE 2 PROJECTRISICO'S RISICOLOG DEELPROJECT RISICOLOG DEELPROJECT BIJLAGE 3 COMMUNICATIEPLAN Auteur: Pagina 3 van 42

4 0 Metagegevens Plan van Aanpak 0.1 Doel van dit document Het project Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl maakt deel uit van het programma Rode Loper en is bedoeld om alle processen en voorzieningen rondom de informatievoorziening betreffende studiekeuze en de voorlichting daarover voor internationale studenten die in Nederland willen gaan studeren meer te gaan stroomlijnen. Dit plan heeft tot doel om het project nader te definiëren, als basis te dienen voor het managen ervan en de beoordeling van het succes van het project mogelijk te maken. In het project worden 2 deelprojecten onderscheiden. Per deelproject is er een gedetailleerd deelprojectplan opgesteld. 0.2 Structuur van het document Dit document is onderverdeeld in twee secties, namelijk een basissectie en een aantal bijlagen. Het projectplan en de bijlagen kunnen tijdens de voortgang van het project worden geactualiseerd. Basis sectie Inleiding/Achtergrond Projectdefinitie Projectorganisatiestructuur Projectplan Projectbeheersing Bijlagen (Initiële) Business Case (Initiële) Risicologboek (Initieel) Communicatieplan Auteur: Pagina 4 van 42

5 1 Inleiding Onder voorzitterschap van de Nuffic hebben zeven ketenpartijen 1 besloten in een definitiefase gezamenlijk een programma te definiëren waarin middels deelprojecten verbetering van de communicatie(-aanpak) en de administratieve processen nagestreefd wordt ten behoeve van internationale studenten die in Nederland zouden willen studeren. Hiervoor is een werkgroep en stuurgroep ingericht waaraan de zeven ketenpartijen in deelnemen. Gedurende de definitiefase is een achtste partij, Kences, betrokken in verband met de uitvoering van een van de verbeterprojecten. Het programmaplan 2 is in oktober 2010 opgeleverd en daarin zijn op basis van de prioriteiten die door de ketenpartners gesteld zijn in de na te streven doelen en opbrengsten, een viertal deelprojecten gedefinieerd. Een daarvan is Project A - Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl waarvan de Nuffic het opdrachtgeverschap vervult. Dit projectplan is een verdere uitwerking van de uitvoering van dit project en de te verwachten resultaten en producten. 1.1 De context van het project Nuffic is in Nederland dé organisatie die zich bezighoudt met de internationalisering van het hoger onderwijs. Middels de generieke promotie van Study in Holland positioneert de Nuffic Nederland als studieland voor het hoger onderwijs, om zo de inkomende stroom van buitenlandse studenten te stimuleren. Deze generieke promotie is wereldwijd, met tevens een focus op 10 doellanden waar Netherlands Education Support Offices door de Nuffic in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgericht. De Nuffic benadert de internationale student zowel fysiek (met de inzet van printmaterialen en Holland-paviljoens op instroomfairs) als virtueel (www.studyinholland.nl, adcampagnes, sociale netwerksites als Facebook en Youtube). Studiekeuze123 richt zich primair op Nederlandse studenten en heeft in het studiejaar ook buitenlandse (aankomende) studenten in het hoger onderwijs als doelgroep opgenomen. Daarnaast richt Studiekeuze123 zich ook op andere partijen die bij het studiekeuzeproces betrokken zijn, zoals ouders, decanen en studiebegeleiders. Voor buitenlandse studenten biedt uit diverse bronnen inhoudelijke en vergelijkingsinformatie over bachelor- en masteropleidingen in Nederland en informatie over o.a. studentensteden. Tevens is er aanvullende informatie beschikbaar die nodig is bij het kiezen van een studie, zoals aansluitingsmogelijkheden en een factsheet per opleiding. Studiekeuze123 wil een infrastructuur bieden voor het landelijk verzamelen, verspreiden en publiceren van studiekeuze-informatie. De website en achterliggende database worden beheerd door Stichting Studiekeuze Aanleiding tot het project Zowel Nuffic als Studiekeuze123 vragen beide aan de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen opleidingsbeschrijvingen aan te leveren. De informatie over opleidingen wordt ook op meerdere plaatsen in databases beheerd: voor Nuffic is dat de ISPAC (International Study Programmes and Courses) database en voor Studiekeuze123 de Studychoice-database. Dit leidt tot dubbele lasten voor de hoger onderwijsinstellingen. 1 Nuffic, IND, DUO, Studielink, Studiekeuze123, HBO Raad en VSNU. 2 Programmaplan Rode loper, Ketenaanpak voor verbetering van administratieve processen voor toelating van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs, versie 2.0, 8 oktober Auteur: Pagina 5 van 42

6 Ten tweede is het oriëntatieproces voor de internationale student die geïnteresseerd is in Nederland, geen gemakkelijke. Zowel studyinholland.nl (van de Nuffic) als studychoice.nl (van Studiekeuze123) geven voorlichting over de studiemogelijkheden in Nederland, zij het allebei met een andere focus. De internationale student wordt hierdoor op de twee websites van verschillende informatie voorzien. Op studychoice.nl kan de internationale student terecht voor opleidingsinformatie en kunnen de studieprogramma s vergeleken worden op een aantal criteria. Tevens wordt er gebruik gemaakt van peer reviews. De internationale student zal hier echter momenteel geen informatie vinden over de zogenaamde non-degrees en de opleidingen die door de buitenlandse accreditatie organisaties zijn geaccrediteerd. Op studyinholland.nl ligt de focus van de informatieverstrekking op de generieke promotie van het Nederlands hoger onderwijs waardoor de internationale student onder andere kennis maakt met het Nederlandse onderwijssysteem, de bijkomstige procedures en mogelijke beurzen. Bovendien vindt de student hier in de ISPAC-database informatie over CROHO geregistreerde opleidingen, non-degrees en opleidingen die door de buitenlandse accreditatie organisaties zijn geaccrediteerd, summer courses en taalcursussen. De internationale student vindt dus verschillende informatie op de twee websites, wat het studiekeuzeproces bemoeilijkt. Ook loopt de internationale student relevante informatie mis wanneer slechts één van de twee websites geraadpleegd wordt. 1.3 Oplossingsrichting Het is zeer wenselijk dat op technisch gebied de opleidingsdatavergaringsystemen van Studiekeuze123 en Nuffic worden geïntegreerd. Integratie van de datavergaring, door het ISPACformulier en het Netherlands Fellowships Programme (NFP)-formulier t.b.v. de NFP cursuslijst te integreren in Hodex en Studiekeuze webformulier. Deze data worden vervolgens verzameld en beheerd in slechts één databank. Dit met als doel de onnodige administratieve lasten van de instellingen te verminderen. Instellingen kunnen op die manier hun opleidingsinformatie gemakkelijk via één kanaal verstrekken. Studiekeuze123 is hier de meest geschikte partij voor vanwege zijn kennis en capaciteiten op technisch gebied. Daarbij blijft van belang dat de instellingen middels Studiekeuze123 eigenaar blijven van hun eigen opleidingsgegevens. De Nuffic wordt gebruiker van deze gegevens. Verder is het verstandig om één webportaal te creëren waar de internationale student terecht kan voor alle belangrijke informatie met betrekking tot studeren in Nederland. Deze unieke online studiekeuzeomgeving zal een compleet aanbod van informatie bevatten, dat geheel in de behoefte van de internationale student voorziet. Tevens zal de student opleidingen kunnen vergelijken aan de hand van criteria die voor de internationale student van belang zijn. De bedoeling is dat de doelgroep zich gemakkelijk en effectief kan oriënteren en zo een bewuste keuze kan maken. De Study in Holland website is uitermate geschikt als locatie voor deze studiekeuzeomgeving, mede omdat deze al jarenlang veel internationale studenten trekt. De Nuffic heeft veel expertise en ervaring in huis wat betreft het presenteren van studiegerelateerde informatie en gegevens voor de doelgroep internationale studenten, is ervaren in het promoten van Nederland als studieland en heeft ook wereldwijd een goede reputatie op dat gebied. Ook moeten er goed werkende links van de Study in Holland web portal naar de websites van de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen worden aangebracht, zodat bezoekers vanuit de Study in Holland-website naar instellingssites gaan. Dit moet ook zichtbaar worden voor de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Daarbij moet overigens de informatie over Engelstalige (of anderstalige) opleiding voor Nederlandse studenten natuurlijk op de website van SK123 beschikbaar blijven. Van de deskundige informatievoorziening wordt goed gebruikt gemaakt, aangezien studyinholland.nl jaarlijks veel bezoekers trekt ( unieke bezoekers in 2009) en ISPAC vaak Auteur: Pagina 6 van 42

7 wordt geraadpleegd ( unieke bezoekers in 2009). Uit prognoses blijkt dat het aantal bezoekers en gebruikers van ISPAC verder zal toenemen ten opzichte van Ook via het wereldwijde netwerk dat de Nuffic heeft opgebouwd door middel van de Neso kantoren, maken vele internationale studenten kennis met Study in Holland. In 2009 trokken de studentenpagina s van de Neso websites unieke bezoekers, en ook dit aantal zal in 2010 sterk toenemen. Deze populariteit en groei maken Study in Holland geschikt als unieke portal voor de internationale student. Bovendien kan Nederland op deze wijze gerichter concurreren op het gebied van hoger onderwijs met andere Europese landen die met succes gebruik maken van één portal waar zowel generieke informatie als specifieke opleidingsinformatie te vinden is, zoals: en Als de student bekend is met één van de vele andere websites, dan zal de internationale student gemakkelijker op studyinholland.nl terecht komen. Samenvattend: de oplossing ligt enerzijds in het integreren van de datagaringssystemen die aan deze sites ten grondslag liggen, en anderzijds in het verbeteren van de studiekeuzeomgeving van de internationale student, middels het ontwikkelen van één webportaal (op studyinholland.nl) met een compleet en betrouwbaar informatieaanbod van opleidingen voor internationale studenten. Auteur: Pagina 7 van 42

8 2 Projectdefinitie In deze sectie zullen we achtereenvolgens de doelstellingen, aanpak, bereik, producten, afbakening, randvoorwaarden en relaties met andere projecten aan de orde stellen. 2.1 Projectdoelstellingen Er zijn binnen dit project twee deelprojecten gedefinieerd (zie verder 3.2). Het eerste deelproject is gericht op het verzamelen van informatie en het tweede op het publiceren en presenteren hiervan. Het eerste deelproject draagt bij aan: Verminderde administratieve lasten voor de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, doordat er op één plaats informatie wordt verzameld en beheerd. Het tweede doelproject draagt bij aan: Een verbeterde studiekeuzeomgeving voor de internationale student door meer duidelijkheid, overzicht en transparantie. Er is voortaan één web portal waar een compleet en betrouwbaar aanbod van informatie beschikbaar is. Een effectievere keuze voor Nederland, doordat inzicht in het gehele traject (de life cycle) op een centrale plek beschikbaar is. Naast opleidingsinformatie kan de internationale student informatie vinden over Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, de Nederlandse samenleving, (visa)procedures en beurzen. Daarnaast leveren testimonials van Holland Alumni meerwaarde aan de feitelijke informatie. Meer zichtbaarheid/transparantie voor de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Een verbeterde zoekomgeving zorgt voor een directe doorstroom naar de opleidingsinformatie van hoger onderwijsinstellingen. Een betere aansluiting op de jonge studentendoelgroep: door de verbeterde presentatie van de gegevens die aansluit op de huidige trends en ontwikkelingen in zoek- en vergelijkingsmethoden onder de studentendoelgroep (zoals peer reviews). 2.2 Projectaanpak Uit de oplossingsrichting die geschetst is in paragraaf 2.3 volgen twee deelprojecten. Het eerste deelproject is gericht op het verzamelen van informatie bij de hoger onderwijsinstellingen, het opslaan en beheren in 1 bronsysteem en het publiceren uit dat bronsysteem. Het tweede deelproject is vooral gericht op het publiceren en presenteren hiervan: 1. Integratie van de datagaring, door het ISPAC-formulier te integreren in Hodex en Studiekeuze webformulier zodat er 1 kanaal komt voor de instellingen via welke ze hun opleidingsinformatie kunnen aanleveren. Deze data worden vervolgens verzameld en beheerd in één databank. Binnen dit project valt ook de definiëring, inrichting en facilitering van de NFP backoffice t.b.v. controleprocessen. Dit deelproject valt in 5 onderdelen uiteen. a. analysefase hierin vindt een taakanalyse plaats van de 2 huidige systemen (ISPAC+formulieren en Studychoice+NFP-formulieren) en daarna het opstellen en met de instellingen en Nuffic afstemmen van een informatiearchitectuur voor de toekomstige situatie. b. Ontwerp- en bouwfase op basis van de input van de analysefase kan een functioneel ontwerp worden opgesteld dat na validatie kan worden vertaald naar Auteur: Pagina 8 van 42

9 een technisch ontwerp. Op basis daarvan kunnen de benodigde componenten worden gerealiseerd zoals de inputmechanismen (formulieren, berichtuitwisseling tussen systemen), database, publicatiemodule (voor beschikbaar stellen via webportaal). c. Testen testen van alle componenten tezamen met de instellingen enerzijds en met Studyinholland.nl anderzijds. d. Inrichten inrichting en facilitering van de NFP backoffice t.b.v. controleprocessen en het inrichten van het beheer. e. Implementeren in gebruik nemen van de nieuwe opzet. 2. Verbeteren en vernieuwen van de online studiekeuzeomgeving op studyinholland.nl waar de internationale student centraal staat. Dit gebeurt op basis van gebruikersonderzoek onder studenten over de presentatie van de opleidingsgegevens. Dit deelproject valt in 5 fasen uiteen. a. Gebruikersonderzoek de afdeling Promotie van Nuffic zal het gebruikersonderzoek over de presentatie van de opleidingsgegevens aansturen en de daaruit voortvloeiende adviezen tot aanpassingen in de studiekeuzeomgeving uitwerken. Nuffic heeft een paar partijen op het oog die online zoekgedrag en trends onder de jonge doelgroep kunnen vertalen in technische oplossingen en een overzichtelijker, aantrekkelijke vormgeving. b. Ontwerp Studiekeuzeomgeving c. Bouw Studiekeuzeomgeving (in combinatie met deelproject 1) d. Testen onder andere de koppeling met de nieuwe Studiekeuzedatabase maar ook gebruikerstesten. (in combinatie met deelproject 1) e. Inrichten - inrichten van het beheer. (in combinatie met deelproject 1) f. Implementeren in gebruik nemen van de nieuwe opzet. Nuffic fungeert als projecteigenaar voor dit project. Het project zal in goed overleg en in nauwe samenwerking met Studiekeuze123 worden uitgevoerd. De expertise van beide partijen zal daarbij nadrukkelijk worden benut. Voor deelproject I is reeds in juni 2010 een belangrijke aanzet gegeven met het voorloopproject Basicintegratie ISPAC in Hodex / Studiekeuze Webformulier. Dit project uitgevoerd door Studiekeuze123 in nauwe samenwerking met de Nuffic, met technische uitvoering vanuit Qdelft 3. Studiekeuze123 is verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de technische integratie en inrichting. Nuffic zal verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van studyinholland.nl, omdat de daar beschikbaar te stellen informatie nu uit andere bronnen wordt gehaald. Het voorloopproject werd tot nu toe aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit management van Studiekeuze123 en de Nuffic. Het lopende project Basicintegratie is bedoeld om een belangrijke basis neer te leggen voor het geïntegreerd verzamelen en publiceren van opleidingsgegevens voor de internationale student. Niet alle doelstellingen van project A zijn echter reeds meegenomen in Basicintegratie. Zo is de facilitering van de NFP backoffice in dit project geen onderdeel van de scope. Na oplevering van de resultaten zal bekeken worden welke aanvullende eisen en doelstellingen nog minimaal nodig zijn en zal daarvoor een vervolg worden. Voor deelproject 2 zal Nuffic het voortouw nemen onder andere in het aansturen van het gebruikersonderzoek en het ontwerp en bouw van de nieuwe studiekeuzeomgeving. Studiekeuze123 zal in dit deelproject ook betrokken worden. 3 Zie ook het Plan van Aanpak Basicintegratie ISPAC in Hodex / Studiekeuze Webformulier (v0.9), 24 juni 2010 Auteur: Pagina 9 van 42

10 Er is een sterke afhankelijkheid tussen deelproject 1 en 2. Zoals gezegd zal deelproject 1 de resultaten van het voorloopproject Basicintegratie absorberen en daarop verder bouwen. Het verder bouwen zal echter niet eerder aanvangen nadat de eerste twee onderdelen uit deelproject 2 zijn afgerond, nl gebruikersonderzoek en ontwerp Studiekeuzeomgeving. Die leveren nl. belangrijke input op voor de mogelijk verdere ontwikkeling van de Studiekeuzedatabase, het Studiekeuze webformulier en Hodex, maar zeker voor de wijze waarop de data uit de SKD ontsloten moet worden voor de Studiekeuzeomgeving op Studyinholland.nl. Onderstaand schema geeft de afhankelijkheden weer tussen Basicintegratie en de deelprojecten van Project A. Inhoudelijke samenhang Projecten: Basicintegratie, Rode loper A.1, Rode loper A.2 Study in Holland (oud) Naar Disk, Print Study in Holland (nieuwe vormgeving) Naar Disk, Print Nuffic Project A.1 NFP-controle uitbereiding Studiekeuze Omgeving Basicintegratie Basicintegratie Via XML of SQL- DB Opleidingsdatabase Vernieuwing website Nuffic Studiekeuze Omgeving Project A.2 Project A.2 Via webservice Nuffic Studiekeuze123 Basicintegratie Webform Hodex Hodex Basicintegratie Basicintegratie Basicintegratie Basicintegratie Basicintegratie Basicintegratie Instellingen Auteur: Pagina 10 van 42

11 NB de exacte fasering zal in de deelprojectplannen in hoofdstuk 4 en 5 verder worden uitgewerkt. 2.3 Bereik Het project richt zich op het invullen van de informatiebehoefte ten aanzien van de studiekeuze en voorlichting daarover die van belang zijn voor de internationale student. Met studiekeuzeinformatie wordt onder andere bedoeld informatie een compleet en betrouwbaar informatieaanbod van opleidingen in Nederland voor internationale studenten. De uitwerking van de invulling van de bovenstaande informatiebehoefte is in dit project gericht op het integraal vergaren van opleidingsinformatie over van de instellingen enerzijds en op het dynamisch publiceren van die informatie op 1 webportaal nl. studyinholland.nl. 2.4 Op te leveren producten Deelproject I: Technische integratie van de online ISPAC- en NFP-formulieren in Hodex en Webformulier op basis waarvan opleidingen informatie verstrekken over internationaal aanbod, met als gevolg minder administratieve lasten voor de hoger onderwijsinstellingen. De realisatie van één databank waar alle opleidingsinformatie beheerd wordt. Beschikbaarheid van de gegevens t.b.v. Nuffic d.m.v. export mechanisme. Bekendheid wijzigingen bij de gebruikers van Hodex en Webformulier binnen de instellingen. Aangepaste beheer- en technische documentatie. Deelproject II: Eén herkenbare studiekeuzeomgeving met een compleet en betrouwbaar informatieaanbod van opleidingen in Nederland voor internationale studenten, waardoor de internationale student gemakkelijk, efficiënt en zo volledig mogelijk in zijn informatiebehoefte wordt voorzien. De nieuwe online studiekeuzeomgeving die op studyinholland.nl benaderbaar zal zijn, zal verder rekening houden met de volgende nieuwe en vernieuwde elementen: de mogelijkheid om opleidingen en instellingen transparant en gebruiksvriendelijk met elkaar te vergelijken aan de hand van voor de student relevante objectieve criteria; een voor internationale studenten gebruiksvriendelijkere zoekomgeving met opleidingsinformatie, die aansluit bij het zoekgedrag en trends onder de doelgroep; duidelijkere doorverwijzingen/links naar de websites van de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en andere relevante instanties zodat een bezoeker aan studyinholland.nl gemakkelijk wordt doorgeleid naar de website van een instelling; informatie over het internationale profiel van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Andere mogelijke uitbreidingen die in het programmaplan Rode Loper zijn genoemd zijn: de opname van testimonials en peer reviews; gebruik van interactieve media; links met relevante online social communities waarop international studenten actief zijn; mogelijkheden om in contact te kunnen komen met (verenigingen van) Holland alumni door koppeling aan het Holland Alumni netwerk. Bekeken zal worden of de bovenstaande uitbreidingen inderdaad gewenst worden door de doelgroep en of die niet botsen met de belangen van de instellingen zelf. Auteur: Pagina 11 van 42

12 In hoofdstuk 4 en 5 van dit Plan van Aanpak, worden deze resultaten nader in de vorm van producten beschreven. 2.5 Afbakening De volgende beperkingen zijn van toepassing op het project: Dit project richt zich niet op de informatieverstrekking aan Nederlandse studenten die in het buitenland willen gaan studeren. Dit project richt zich alleen op de studiekeuzeomgeving dwz de ontsluiting van de harde opleidingsgegevens afkomstig uit de Studiekeuzedatabase plus de noodzakelijke ondersteunende informatie. Het project gaat geen eigen design ontwikkelen voor de studiekeuzeomgeving maar sluit aan bij de ontwikkelingen die in het kader van Vernieuwing websites Nuffic voor Studyinholland.nl worden ontplooid. Het project gaat geen informatie verzamelen en/of bewerken die in het kader van project B beschikbaar wordt gesteld. De doelgroep die in dit project centraal staat is de internationale student die in Nederland wil komen studeren dan wel mogelijk belangstelling heeft om in Nederland te gaan studeren. 2.6 Randvoorwaarden Al voor dit project van start gaat, is een aantal succes- en faalfactoren geïdentificeerd die zich laten vertalen in een aantal randvoorwaarden. Deze verdienen bij de projectleider en de stuurgroep extra aandacht. De beheerders van studyinholland (Nuffic), Studiekeuze 123 (Stichting Surf) en Hodex (Surf) zijn bereid tot verregaande samenwerking en stellen voldoende capaciteit, kennis etc. ter beschikking om de resultaten te realiseren. Vertegenwoordigers van de doelgroep (internationale studenten) moeten worden betrokken om input te geven. Dat creëert ook draagvlak bij de instellingen, Er is een goede, representatieve selectie te maken van onderwijsinstellingen die nauw betrokken wordt bij het uitwerken van de wensen en eisen ten aanzien van de architectuur (inhoud, proces en techniek) De medewerking van alle instellingen is uiteindelijk cruciaal. De bovengenoemde selectie uit de instellingen heeft voldoende mandaat om input te leveren en producten te valideren. Er zal ten behoeve van het bovenstaande zowel door stuurgroep als projectleider voldoende tijd besteed worden aan het verkrijgen en behouden van het benodigde draagvlak vanuit de instellingen. De (juridische) verantwoordelijkheid met betrekking tot de gepresenteerde generieke informatie kan duidelijk gedefinieerd worden (eigenaarschap van informatie). De ICT-architectuur moet zodanig zijn ingericht dat onderwijsinstellingen gemakkelijk hun onderwijsaanbod aan kunnen leveren, aan te vullen of te wijzigen en zal zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande wijzen van datagaring. De samenhang en de eventuele afhankelijkheden met de andere projecten uit Rode Loper alsmede de relevante vernieuwingsprojecten van de Nuffic worden bewaakt in beginsel door de stuurgroep en de programmamanager. Auteur: Pagina 12 van 42

13 2.7 Relaties met andere projecten en initiatieven Basicintegratie ISPAC in Hodex / Studiekeuze Webformulier Voor deelproject I is reeds in juni 2010 een belangrijke aanzet gegeven met het project Basicintegratie ISPAC in Hodex / Studiekeuze Webformulier. Dit project uitgevoerd door Studiekeuze123 in nauwe samenwerking met de Nuffic, met technische uitvoering vanuit Qdelft. Studiekeuze123 is verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de technische integratie en inrichting. Het project wordt aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit management van Studiekeuze123 en de Nuffic. Het lopende project Basicintegratie is bedoeld om een belangrijke basis neer te leggen voor het geïntegreerd verzamelen en publiceren van opleidingsgegevens voor de internationale student. Voor de afhankelijkheden en de samenhang zie verder Project B, programma Rode Loper De probleemstelling waar project B zich op wil richten is welke generieke procedurele informatie op welke manier centraal beheerd kan worden, waardoor de kans op fouten in de informatievoorziening wordt weggenomen en tegelijk wel recht wordt gedaan aan de wens van de onderwijsinstellingen om dit via de instellingswebsites te tonen. Met procedurele informatie wordt onder andere bedoeld informatie over inschrijvingsproces, diplomawaardering, verblijfsvergunning etc. (de exacte invulling van die informatie moet nader worden uitgewerkt in het project zelf). In project B wordt onderzocht welke inrichting van de informatievoorziening gewenst is in de keten om deze generieke informatie: op een eenduidige wijze aan te bieden aan alle klanten (vooral onderwijsinstellingen); op een eenduidige wijze te kunnen beheren, waarbij Nuffic de regierol vervult om op basis van de informatiebehoefte van de internationale student en het door de hogeronderwijsinstellingen gewenste informatieaanbod de nodige afspraken met de aanbieders van generieke informatie te maken (bijvoorbeeld de IND, OCW en de Belastingdienst). De informatieaanbieder blijft uiteraard de informatie-eigenaar. De Nuffic vervult slechts de regierol. De gewenste inrichting bestaat uit zowel de gewenste (keten)processen, de afspraken over de uitvoering ervan als de nodige ICT-ondersteuning. De inrichting dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de reeds bestaande ontwikkelingen (meer dienstverlening naar de instellingen) bij de informatieaanbieders. Cruciale factor in dit project wordt gevormd door de procesafspraken. De ICT-ondersteuning moet daarin faciliterend zijn. Vanuit de partners is aangegeven dat wanneer de ICT-voorziening niet (geheel) gerealiseerd kan worden, dit wellicht ook door middel van een afsprakenstelsel kan worden ingevuld. Het beoogde effect van de implementatie van de verbeterde informatievoorziening is een gegarandeerd juiste voorlichting naar internationale studenten met generieke informatie door alle ketenpartijen, en minder administratieve lasten voor alle ketenpartijen, in het bijzonder de onderwijsinstellingen. De afbakening tussen project A en B zit hem vooral in het feit dat project A gericht is op het verzamelen en publiceren van de opleidingsinformatie sec en project B juist niet gericht is op het maken van een keuze voor een specifieke studie of instelling maar op de generieke voorlichting aan de doelgroep over procedures en regelingen die voor hen van belang zijn (zoals immigratie, belasting etc.). Auteur: Pagina 13 van 42

14 2.7.3 Project C, programma Rode Loper Dit project richt zich op de (administratieve) processen rond de toelating en inschrijving van buitenlandse studenten van alle ketenpartners. Dit project heeft als doel om de interactie tussen de student en de instelling beter te ondersteunen en de processen efficiënter te laten verlopen in de keten met behulp van StudieLink. Kennis van de wijze waarop de administratieve processen verlopen is mogelijke input voor de studiekeuze daarover zoals beoogd in project A. Voorlichting over de wijze waarop een student een verblijfsvergunning moet aanvragen, inschrijven in de GBA etc. moet geënt zijn op de werkelijke gang van zaken rondom deze processen. Aangezien project B gericht is op het ontsluiten door de keten heen van deze informatie zal in de praktijk project A deze informatie dan ook niet rechtstreeks afnemen en/of creëren Project vernieuwing websites Nuffic De Nuffic is een project gestart om het huidige aanbod op de diverse websites die Nuffic onderhoudt te vernieuwen en te herstructureren. Een belangrijk onderdeel hierbij wordt gevormd door het content management systeem (CMS) waarmee het onderhoud en redactie van de sites moet worden geregeld. In principe is het publicatieproces zoals dat in project A nu gedefinieerd is en verder uitgewerkt gaat worden in grote lijnen een zelfde type proces als die ook geldt voor de communicatie via de eigen websites van de Nuffic. Dat schept mogelijkheden om de (bestaande dan wel nieuwe) voorzieningen voor de Nuffic websites ook in te zetten voor het publicatieproces dat in project A wordt uitgewerkt in het kader van studiekeuzeomgeving in het webportaal Studyinholland.nl en niet in project A geheel eigen technische voorzieningen te realiseren. De publicatie van harde gegevens over het aanbod zal uiteraard vanuit de nieuw in te richten centrale Studiekeuze-database geschieden. De intentie is dan ook uitgesproken binnen de Nuffic om bij de keuze van het nieuwe CMS ook de eisen die vanuit project A worden gesteld mee te nemen in het selectieproces. Aangezien de internationale student vooral actief is in sociale media is het van belang dat Studyinholland ook wat betreft het webportaal hierin mee kan gaan Studiekeuze123 Studiekeuze123.nl is een onafhankelijke en niet-commerciële website en maakt het aanbod van de Nederlandse universiteiten en hogescholen transparant. Studiekeuze123.nl biedt een overzicht van alle door de NVAO geaccrediteerde master- en bacheloropleidingen in Nederland, dus zowel publiek bekostigt als privaat gefinancierd. De Studiekeuze Database (SKD) voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over geaccrediteerde hbo- en wo-opleidingen in Nederland. De SKD bevat onder andere arbeidsmarktcijfers, accreditatiegegevens, toelatingseisen, instroomaantallen en studentenoordelen, afkomstig van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Studiekeuze123 is aangewezen als de meest geschikte partij voor het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van de opleidingsgegevens vanwege zijn kennis en capaciteiten op technisch gebied. Daarbij blijft van belang dat de instellingen middels Studiekeuze123 eigenaar blijven van hun eigen opleidingsgegevens. De Nuffic wordt gebruiker van deze gegevens. Auteur: Pagina 14 van 42

15 2.7.6 Studychoice.nl De website van Studiekeuze123 richt zich primair op Nederlandse studenten maar recent is ook een Engelse variant online: Studychoice.nl, dat zich richt op de buitenlandse student. Studychoice.nl kan door internationale studenten gebruikt worden om geaccrediteerde studies, die geschikt zijn voor internationale studenten, met elkaar te vergelijken. Studychoice.nl wordt momenteel aangepast naar het studiekeuzegedrag, de keuzecriteria, van de internationale student. De website en achterliggende database worden beheerd door Stichting Studiekeuze123. Door de betrokken partijen is aangegeven dat het verstandig is om één webportaal met één studiekeuzeomgeving te creëren waar de internationale student terecht kan voor alle belangrijke informatie met betrekking tot studeren in Nederland. De Studyinholland website is uitermate geschikt als locatie voor deze studiekeuzeomgeving, mede omdat deze al jarenlang veel internationale studenten trekt. De Nuffic heeft veel expertise en ervaring in huis wat betreft het presenteren van studiegerelateerde informatie en gegevens voor de doelgroep internationale studenten, is ervaren in het promoten van Nederland als studieland en heeft ook wereldwijd een goede reputatie op dat gebied. Om die reden zal Studychoice.nl worden opgeheven om de huidige verwarring uit te sluiten. Het exacte tijdstip hiervan is nog niet definitief afgesproken. Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de informatie over Engelstalige (of anderstalige) opleiding voor Nederlandse studenten natuurlijk op de website van SK123 beschikbaar blijven Webwalker Hodex Door Webwalker is, in opdracht van LOOF, in 2008/2009 de Hodex-standaard ontwikkeld, op basis waarvan instellingen opleidingsinformatie beschikbaar stellen aan uitgevers en andere afnemers t.b.v. externe publicaties en keuze-websites. Inmiddels is Hodex in beheer genomen bij Surf Organisatie, onder supervisie van een stuurgroep waarin universiteiten en HBO-instellingen vertegenwoordigd zijn Netherlands Fellowship Programmes (NFP) De Netherlands Fellowship Programmes zijn vraaggerichte beurzenprogramma s bedoeld voor capaciteitsopbouw in een aantal ontwikkelingslanden. Werknemers van organisaties in deze landen kunnen in aanmerking komen voor training en opleiding in Nederland of een ander land. Het voornaamste doel van de NFP is het gebrek aan geschoolde werkkrachten in ontwikkelingslanden verminderen. Dit moet gebeuren binnen de kaders van een duurzame capaciteitsopbouw, gericht op vermindering van armoede. De NFP biedt financiële ondersteuning aan bursalen die een opleiding of training volgen, gericht op de institutionele ontwikkeling van de organisaties waarbij zij werken. Zowel overheidsinstellingen als private organisaties en NGO s kunnen in aanmerking komen voor de NFP. De NFP-beurzen worden betaald uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). De Nuffic beheert de programma s in opdracht van dit ministerie. Voor de NFP subprogramma s Master s degree programmes en Short Courses wordt gebruik gemaakt van een cursuslijst. Deze cursuslijst wordt jaarlijks samengesteld en vormt de basis van de NFP. Opname van deze degree opleidingen en non-degree cursussen kan leiden tot verplichtingen voor de Nederlandse instelling die de opleiding of cursus aanbiedt. De Nederlandse instellingen moeten daarom opleidingen/cursussen aanmelden voor de NFP cursuslijst. Auteur: Pagina 15 van 42

16 Degree opleidingen en non-degree cursussen opgenomen op de NFP cursuslijst vanaf 2010 (opleidingen en cursussen met een startdatum in 2010) zijn geldig voor opname op de NFP cursuslijst t/m 2013 mits de opleiding of cursus inhoudelijk (inhoud, duur) gelijk blijft. Bij het jaarlijks samenstellen van de cursuslijst kunnen Nederlandse instellingen opleidingen/cursussen aangeven of deze weer beschikbaar zijn voor de NFP. Als ja, dan worden deze opleidingen/cursussen gecontroleerd op inhoud. Omdat de inhoud van de cursussen gelijk moet blijven is het niet toegestaan de NFP gegevens in de database te wijzigen. De lijst staat dus vast. Daarnaast kunnen ook nieuwe opleidingen en cursussen worden aangemeld. Deze aanmeldingen worden beoordeeld op inhoud en relevantie voor de NFP. Auteur: Pagina 16 van 42

17 3 Projectorganisatiestructuur De projectorganisatiestructuur is redelijk plat van structuur. Samen met de opdrachtgever zal gekeken worden of aan deze structuur nog verdere gelaagdheid of uitbreiding gegeven moet worden. 3.1 Besturing Project A valt qua directe aansturing onder de Nuffic. De directeur Communicatie is opdrachtnemer. De twee onderkende deelprojecten in project A (Datagaring en opslag en Vernieuwd webportaal Studyinholland.nl) worden aangestuurd door de algemeen projectleider maar voor de dagelijkse, inhoudelijke werkzaamheden van beide deelprojecten wordt een deelprojectleider annex meewerkend voorman aangesteld. Voor het reeds lopende project Basicintegratie ISPAC in Hodex / Studiekeuze Webformulier was een stuurgroep geformeerd bestaande uit Han Dommers (Afdelingshoofd Promotie Nuffic) en Tom Dousma (Programmamanager Studiekeuze123). Na afronding van het voorloopproject Basicintegratie door middel van aanbieding van de eindrapportage en verantwoording hierover zal die stuurgroep worden opgeheven. De stuurgroep bewaakt de samenhang op hoofdlijnen, signaleert nieuwe kansen, bekrachtigt de resultaten en draagt die mede uit en fungeert indien nodig als eindstation voor mogelijke escalaties. 3.2 Projectteam Het projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken binnen het project. De volgende tabellen geven een overzicht per deelproject van relevante rollen die nodig zijn voor het uitvoeren van dit project. De algemeen projectleider zal een bijdrage leveren aan communicatieactiviteiten die vanuit het programma Rode Loper en/of de Nuffic worden geïnitieerd. Voor de eerste periode (in ieder geval tot en met maart 2011) is er voorzien in een interim projectleider die tijdelijk de taken zal waarnemen van een algemeen projectleider die vanuit de Nuffic wordt aangesteld. Rol Algemeen projectleider Senior ICT-adviseur Projectsecretaris Deelproject 1 datagaring en opslag Deelprojectleider Projectadviseur Contactpersoon NFP Contactpersoon Qdelft Uitvoerders aanpassingen Webformulier en SKIdatabase Bewaking impact op database en webservices Uitvoerder aanpassingen aan HODEX Testen en leveren input voor requirements ICT-adviseur, is verantwoordelijk geweest voor Ispacdatabase en Ispac-search en zal adviseren bij de Organisatie Dommisse Consulting Nuffic Nuffic Studiekeuze123 Nuffic, afdeling Promotie Nuffic, NFP QDelft Qdelft ResearchNed Web Walker Hodex Instellingen Nuffic, afdeling ICT Auteur: Pagina 17 van 42

18 integratie tussen SKD en studiekeuzeomgeving. Deelproject 2 vernieuwde studiekeuzeomgeving in Studyinholland.nl Deelprojectleider, aansturen gebruikersonderzoek, Nuffic, afdeling promotie coördineren bouw/redactie studiekeuzeomgeving Inhoudelijk adviseur Nuffic, afdeling promotie Inhoudelijk adviseur Studiekeuze123 Uitvoeren gebruikersonderzoek Netprofiler Informatieanalist/ontwerper <<>> Coördineren bouw/redactie website (integratie Nuffic studiekeuzeomgeving in studyinholland.nl) Technische integratie studiekeuzedatabase-output in Organisatie Y studiekeuzeomgeving De algemeen projectleider is voor beide deelprojecten eindverantwoordelijk voor het bewaken van de projectvoortgang (planning, financiën, issues, risico s). Hij/zij zal dit doen in nauwe afstemming met de deelprojectleiders. Inhoudelijke aansturing van de werkzaamheden geschiedt door de deelprojectleiders. Voor deelproject 1 geldt dit in het bijzonder voor de dagelijkse aansturing van de (technische) realisatie van alle systeemcomponenten. Het projectteam voor deelproject 1 is grotendeels identiek aan kernteam en technisch team van het project Basicintegratie. De deelprojectleider uit de afdeling Promotie van Nuffic zal het gebruikersonderzoek over de presentatie van de opleidingsgegevens aansturen en de daaruit voortvloeiende adviezen tot aanpassingen in de studiekeuzeomgeving laten uitwerken. Zij is tevens samen met de coördinator bouw/redactie website verantwoordelijk voor de realisatie van de vernieuwde studiekeuzeomgeving in het webportaal Studyinholland.nl. 3.3 Werkgroep Studiekeuzeomgeving De betrokkenheid en actieve participatie van de instellingen is van groot belang bij dit project. Uiteindelijk zijn zij collectief het meest gebaat als de internationale student door een goede, heldere en volledige informatieverstrekking voor een Nederlandse opleiding kiest. In het project zelf is dan ook de inzet van een werkgroep voorzien die ingezet zal worden bij zowel de voorkant van de studiekeuzeomgeving (presentatie, functies etc.) als de achterkant (informatiegaring, controleprocessen). De werkgroep zal ingezet worden om wensen en input te leveren voor de realisatie van de producten en om de door het projectteam opgeleverde (deel)producten te reviewen en vast te stellen. Op hoofdlijnen zijn zij verantwoordelijk voor: Het aanleveren van de wensen t.a.v. studiekeuzeomgeving en van het datagaringsproces incl. de werking van SKW. Dat zal geschieden door het aanleveren wensen en eisen vanuit de eigen organisatie (zowel vanuit het ondersteunende proces van bijv. de international offices als vanuit een meer marketingperspectief), becommentariëren van voorstellen, bilaterale afstemming met het projectteam en bijwonen van workshops. Het valideren van projectresultaten Het afstemmen, bekendmaking van de projectresultaten binnen de organisatie. Auteur: Pagina 18 van 42

19 Per product/activiteiten-combinatie zal in het projectplan een inschatting van de benodigde inspanning per rol worden weergegeven. Organisatie Fontys Hogeschoien Saxion Hogescholen Hogeschool Utrecht Hogeschool Arnhem Nijmegen Universiteit Wageningen TU Eindhoven Universiteit Maastricht Universiteit Leiden Unesco IHE Universiteit Tilburg Christelijke hogeschool Windesheim Hogeschool van Rotterdam Hanzehogeschool Groningen Erasmus Universiteit Rotterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Twente Universiteit van Amsterdam Rol Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie De klanten (onderwijsinstellingen) worden vertegenwoordigd door een contactpersoon van een selectie van ongeveer 12 onderwijsinstellingen. Werkgroepleden zullen onder andere benaderd worden via de Klankbordgroep Studyinholland, contactpersonen voor Ispac/NFP en de klankbordgroep van Studiekeuze123. De koepels worden actief betrokken bij het bepalen welke instellingen en personen betrokken moeten worden. De werkgroep wordt op diverse momenten in het deelproject betrokken waaronder bij het beoordelen van de requirements die uit benchmarks en gebruikersonderzoeken zijn afgeleid, bij de inventarisatie van wensen ten aanzien van een aanvullend gebruikersonderzoek, bij het beoordelen van het ontwerp en het aandragen van nieuwe requirements zowel in de ontwerpfase als tijdens tussentijdse opleveringen. Auteur: Pagina 19 van 42

20 4 Projectplan Deelproject 1 - Informatiegaring 4.1 Uitgangspunten Dit deelproject is gericht op het aan de achterkant samenvoegen van de datagaringprocessen betreffende opleidingsinformatie voor de internationale student. Hiervoor zullen de verschillende Nuffic -formulieren (ISPAC-formulier, NFP-formulier) geïntegreerd gaan worden met de Studiekeuze en HODEX-formulieren en wordt de data beheerd in één onderliggend systeem (Studiekeuze Database, SKD) van waaruit diverse exports mogelijk zijn, minimaal voor de publicatie via studyinholland.nl.. Voor een groot deel wordt deze samenvoeging al gerealiseerd in het voorloopproject. 4.2 Randvoorwaarden voor uitvoering Het project is afhankelijk van: het tijdig beschikbaar komen van de resultaten van het voorloopproject Basicintegratie; het beschikbaarstellen van personen (proceseigenaren, experts etc.) vanuit de ketenpartners voor de werkgroep; het verlenen van mandaat aan bovengenoemde personen met name in geval dat deze producten moeten vaststellen. Bij de planning is ervan uitgegaan dat: Project Basicintegratie heeft haar producten formeel opgeleverd eind januari De uitkomsten van gebruikersonderzoek en ontwerp van deelproject 2 zijn beschikbaar in mei Aannames De aannames die we hebben gemaakt aan het begin van dit project, hebben betrekking op. Informatie Nuffic vervult de regierol in het hele proces en is de aangewezen partij om op basis van de informatiebehoefte van de internationale student een passend informatieaanbod vast te stellen. Technische infrastructuur De zogeheten harde opleidingsgegevens (uit databank) zijn naadloos te integreren in de studiekeuzeomgeving die in het webportaal Studyinholland.nl zal worden gepubliceerd, zowel technisch als qua design. De instellingen beschikken over een betrouwbare koppeling met het internet en zijn in staat te koppelen met de Studiekeuze-database via het Studiekeuzewebformulier of via Hodex. Deelname werkgroep Deelname vanuit instellingen en vanuit de Nuffic aan de werkgroep zal niet worden doorbelast aan het project. Auteur: Pagina 20 van 42

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld Orange Carpet SISLINK Conferentie 18 juni 2010 Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld welmoed.lockefeer@vka.nl/ frits.gronsveld@vka.nl Eerste stappen Aanleiding Orange Carpet Verkennend onderzoek (Nuffic/

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed

Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed Studiekeuze123.nl Waarom? Gevolgen van verkeerde keuze Lissabon doelstellingen en kenniseconomie

Nadere informatie

Indienvragenlijst EduStandaard

Indienvragenlijst EduStandaard Indienvragenlijst EduStandaard 13 februari 2013 1. Om welke afspraak gaat het? Titel auteur(s) versie Uitwisseling voorlichtingsinformatie opleidingen in het HO Het projectteam bestond uit Bart de Jong,

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Studiekeuze Webformulier

Studiekeuze Webformulier Studiekeuze Webformulier Van opleidingsinformatie tot keuzeinformatie 18 juni 2010 Hans van van Driel, Driel projectmanager Studiekeuze123 13-10- 09 Spoorboekje Korte intro Studiekeuze123 Verhouding opleidingsinformatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps De Studiekeuzedatabase 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps Studiekeuzedatabase Landelijke database met studiekeuzeinformatie. Gegevens over alle geaccrediteerde opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken

Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken Hans van Driel, projectmanager Prof.dr. Michiel Westenberg (ontwikkelingspsycholoog) Jongeren zijn pas tegen het einde van de adolescentie, zo tussen

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Pilot Rode Loper B applicatie

Pilot Rode Loper B applicatie Pilot Rode Loper B applicatie Fig. 1 - openingspagina 1 Rode Loper B (RLB) Rode Loper B (RLB) is een webapplicatie waarmee instellingen via hun website aan hun internationale studenten actuele informatie

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI)

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Inleiding Voor u ligt het advies van het gebruikersplatform studiekeuze informatie. Dit gebruikersplatform bestaat uit een aantal belanghebbende

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management 1. Aanloop naar CMS 2. Content strategie, en content management Windesheim Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met: 22.000 studenten enkele duizenden

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Den Haag, 24 juni 2011 Beste Collega, Het landelijke beroepsprofiel Bachelor

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Digitaal Studenten Dossier uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Management Samenvatting doel van het overleg (1) Context 1. Om een goed functionerend

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Project Focus op standaarden in Examinering.

Project Focus op standaarden in Examinering. Project Focus op standaarden in Examinering. Deelprojectplan 3 Opdrachtgever Projectleider Focus op standaarden in examinering Projectaannemer deelproject 3 Projectleider deelproject 3 Kostenmodel examinering

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

In-company Projectmanagement Stichting KOEL

In-company Projectmanagement Stichting KOEL In-company Projectmanagement Stichting KOEL Slotbijeenkomst 4 juni 2013 Loes van Amsterdam l.vanamsterdam@jvei.nl Wat is een project? Een project is een contract tussen opdrachtgever, projectleider en

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Datum 17 mei 2011 Betreft Voortgang aanpak belemmeringen bij studeren in het buitenland

Datum 17 mei 2011 Betreft Voortgang aanpak belemmeringen bij studeren in het buitenland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie