Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren Ronde :00: maanden 36 maanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden"

Transcriptie

1 Erasmus+ Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken Strategische partnerschappen Strategische partnerschappen voor meer dan één veld Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren 2014 Ronde :00:00 24 maanden 36 maanden Valideren Controleer PIC Vrouw Man Onbepaald Nee Ja Output toevoegen Output verwijderen Event toevoegen Event verwijderen Valideren Online indienen :56:52 * Formulier is nog niet ingediend 7BA5710C5DBE19CA Onbekend Formulier printen Erasmus+ Aanvraagformulier Oproep: 2014 KA2 Samenwerking en innovatie voor goede praktijken Versie formulier: 1.06

2 Adobe Reader versie: A. Algemene informatie Dit aanvraagformulier bestaat uit de volgende hoofdpunten: Context: in dit gedeelte wordt algemene informatie verzameld over het soort projectvoorstel dat u wilt indienen. Deelnemende organisatie(s): in dit gedeelte wordt informatie verzameld over de organisatie die de aanvraag indient en over andere deelnemende organisaties die als partners bij het project betrokken zijn. Beschrijving van het project: in dit gedeelte wordt informatie verzameld over alle fasen van het project: de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up. Begroting: in dit gedeelte dient u informatie te verstrekken over de omvang van de EUsubsidie die u aanvraagt. Samenvatting van het project: in dit gedeelte geeft u een beknopte beschrijving van de grondgedachte achter uw project, de doelstellingen en hoe u denkt die te bereiken. Checklist/privacyverklaring/verklaring op erewoord: in dit gedeelte wordt de aanvragende organisatie gewezen op belangrijke voorwaarden die verband houden met de subsidieaanvraag. Bijlagen: in dit gedeelte dient de aanvrager aanvullende documenten bij te voegen die verplicht zijn om de aanvraag compleet te maken. Indienen van de aanvraag: in dit gedeelte kan de aanvrager de verstrekte informatie bevestigen en het formulier online indienen. Voor meer informatie over het invullen van dit aanvraagformulier kunt u het 'Handleiding e- formulieren' raadplegen. B. Context Programma Erasmus+ Key Action Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken Actie Strategische partnerschappen Veld Strategische partnerschappen voor meer dan één veld Welk veld is in deze aanvraag het sterkst vertegenwoordigd? Oproep 2014 Ronde Ronde 1 Deadline voor het indienen van de aanvraag (dd-mm-jjjj uu:mm:ss - Brussel, Belgische tijd) :00:00 Taal waarin het formulier is ingevuld B.1. Projectgegevens Titel project Acroniem Startdatum project (dd-mm-jjjj) Looptijd project (maanden) Einddatum project (dd-mm-jjjj) Volledige officiële naam van de organisatie die de aanvraag indient (in Latijnse letters) characters) Hash-code formulier B.2. Nationaal agentschap waar de aanvraag moet worden ingediend Identificatie Zie voor meer informatie over de nationale agentschappen voor Erasmus+:

3 EN Hash-code formulier: Formulier is nog niet ingediend C. Deelnemende organisatie(s) C.1. Aanvragende organisatie PIC (ID-code participant) Volledige officiële naam (nationale taal) Volledige officiële naam (in Latijnse letters) Acroniem Nationaal ID-nr. (waar van toepassing) Afdeling (waar van toepassing) Adres Land Regio Postbus Box Postcode CEDEX Stad Website Telefoonnr. 1 Telefoonnr. 2 Fax C.1.1. Profiel Soort organisatie Is uw organisatie een overheidsinstantie? Is uw organisatie een non-profit-instelling? C.1.2. Accreditatie Heeft u vóór het indienen van deze aanvraag ooit al een eerdere accreditatie ontvangen? Accreditatietype Accreditatiereferentie C.1.3. Achtergrond en ervaring Geef een korte beschrijving van uw organisatie (denk bijv. aan soort organisatie, omvang, werkterrein, specialisaties, specifieke maatschappelijke context en, indien relevant, het kwaliteitssysteem dat u hanteert). Beschrijf de activiteiten en ervaring van uw organisatie op de gebieden die relevant zijn voor dit project. Over welke vaardigheden/ervaring beschikken de belangrijkste personen van uw organisatie die bij dit project betrokken zijn? Heeft u in de drie jaar voorafgaande aan deze aanvraag deelgenomen aan een door de Europese Unie gesubsidieerd project? C.1.4. Rechtsgeldig vertegenwoordiger Titel Geslacht Voornaam

4 Achternaam Afdeling Functie Telefoonnr. 1 Kruis dit vakje aan indien het adres niet hetzelfde is als het adres van de organisatie. C.1.5. Contactpersoon Titel Geslacht Voornaam Achternaam Afdeling Functie Telefoonnr. 1 Kruis dit vakje aan indien het adres niet hetzelfde is als het adres van de organisatie. C.2. Partnerorganisatie PIC (ID-code participant) Volledige officiële naam (nationale taal) Volledige officiële naam (in Latijnse letters) Acroniem Nationaal ID-nr. (waar van toepassing) Afdeling (waar van toepassing) Adres Land Regio Postbus Box Postcode CEDEX Stad Website Telefoonnr. 1 Telefoonnr. 2 Fax C.2.1. Profiel Soort organisatie Is uw organisatie een overheidsinstantie? Is uw organisatie een non-profit-instelling? C.2.2. Accreditatie Heeft de organisatie vóór het indienen van deze aanvraag ooit al een eerdere accreditatie ontvangen? Accreditatietype Accreditatiereferentie

5 C.2.3. Achtergrond en ervaring Geef een korte beschrijving van de partnerorganisatie (denk bijv. aan soort organisatie, omvang, werkterrein, specialisaties, specifieke maatschappelijke context en, indien relevant, het kwaliteitssysteem dat wordt gehanteerd). Beschrijf de activiteiten en ervaring van de partnerorganisatie op de gebieden die relevant zijn voor dit project. Over welke vaardigheden/ervaring beschikken de belangrijkste personen die bij dit project betrokken zijn? Heeft de partnerorganisatie in de drie jaar voorafgaande aan deze aanvraag deelgenomen aan een door de Europese Unie gesubsidieerd project? C.2.4. Rechtsgeldig vertegenwoordiger Titel Geslacht Voornaam Achternaam Afdeling Functie Telefoonnr. 1 Kruis dit vakje aan indien het adres niet hetzelfde is als het adres van de organisatie. C.2.5. Contactpersoon Titel Geslacht Voornaam Achternaam Afdeling Functie Telefoonnr. 1 Kruis dit vakje aan indien het adres niet hetzelfde is als het adres van de organisatie. D. Beschrijving van het project Wat is de grondgedachte achter dit project wat betreft de doelstellingen die worden nagestreefd en de behoeften die vervuld moeten worden? In welk opzicht is dit een innovatief project en/of is dit project complementair aan eerder uitgevoerde projecten? Hoe hebt u de projectpartners geselecteerd en welke ervaring en competenties brengen zij in? Hoe is het partnerschap opgericht? Zijn er organisaties bij betrokken die nog nooit eerder aan een dergelijk project hebben deelgenomen? Hoe wordt de samenwerking en communicatie tussen de verschillende projectpartners en met andere relevante stakeholders georganiseerd? Wat is het doel van de transnationale projectbijeenkomsten? Hoe vaak worden ze gehouden? Wie neemt er aan deel? Wat zijn de belangrijkste prioriteiten die in het kader van uw project aan de orde komen? Wat zijn de belangrijkste thema's die in het kader van uw project aan de orde komen?

6 Welke resultaten worden tijdens het project verwacht, en welke worden verwacht na afronding van het project? Geef een gedetailleerde beschrijving van de verwachte resultaten (indien niet vermeld bij intellectuele outputs, multiplier events of leren-trainen-doceren). F. Voorbereiding Beschrijf de activiteiten die door uw organisatie en door uw partners worden ondernomen als voorbereiding op het project. E.1. Projectbeheer Hoe zorgt u voor nauwlettend toezicht op de begroting en voor time management in het kader van uw project? Hoe wordt de kwaliteit van de projectactiviteiten en -resultaten bewaakt en geëvalueerd? Geef het profiel van de betrokken medewerkers en vermeld ook hoe vaak deze kwaliteitscontroles plaatsvinden. Welke maatregelen zijn voorzien voor het omgaan met projectrisico's (bijv. processen voor conflictoplossing etc.)? Aan de hand van welke activiteiten en prestatie-indicatoren (kwalitatief en kwantitatief) gaat u beoordelen of en in hoeverre de doelstellingen en beoogde resultaten van het project zijn behaald? F. Implementatie Beschrijf de activiteiten die in het kader van uw project worden georganiseerd. Geef met name gedetailleerde informatie over de projectactiviteiten die worden ondersteund vanuit de subsidie voor projectmanagement en implementatie. Op welke doelgroepen is uw activiteitenplan gericht? F.1. Deelnemers met beperkte kansen Zijn er deelnemers aan uw project die zich in een situatie bevinden die hun deelname bemoeilijkt? F.2. Projectactiviteiten F.2.1. Intellectuele outputs F.2.2. Multiplier Events F.2.3. Leer-, doceer- en trainingsactiviteiten Heeft u in uw project leer-, doceer- of trainingsactiviteiten opgenomen? G. Follow-up G.1. Effecten Wat zijn de verwachte effecten op de deelnemers, deelnemende organisaties, doelgroepen en andere relevante stakeholders? Wat zijn de gewenste effecten van het project op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en/of internationaal niveau? Hoe gaat u de voornoemde effecten meten?

7 G.2. Verspreiding en benutting van de projectresultaten Wij vragen u gedetailleerd aan te geven hoe u de resultaten gaat verspreiden. Beantwoord de onderstaande vragen. Onder welke partijen binnen en buiten uw organisatie gaat u de projectresultaten verspreiden? Geef met name aan wie uw doelgroepen zijn op plaatselijk, regionaal, nationaal en EU-niveau, en leg uit waarom u voor deze groepen kiest. Wie is verantwoordelijk voor de pr-activiteiten binnen uw partnerschap, en wat is zijn of haar specifieke expertise op dit gebied? Welke middelen stelt u beschikbaar voor de effectieve implementatie van uw verspreidingsplannen? Wat voor soort pr-activiteiten wilt u gaan uitvoeren (relevantie) en welke kanalen gaat u daarvoor gebruiken? Binnen Erasmus+ wordt ernaar gestreefd al het materiaal dat via de projecten tot stand komt, algemeen toegankelijk te maken. In het geval dat er binnen uw project intellectuele outputs / concrete resultaten worden geproduceerd, geef dan aan of en zo ja, hoe u die outputs en/of resultaten via internet digitaal en kosteloos toegankelijk wilt maken voor het publiek. In het geval dat u beperkingen voorziet in de openbare toegankelijkheid, geeft dan de redenen voor de beperking aan, alsmede de mate en de aard van de beperking. Hoe zorgt u ervoor dat de projectresultaten beschikbaar blijven voor en/of gebruikt worden door anderen? Geef, indien van toepassing, ook andere zinvolle informatie die u noodzakelijk acht voor een goed beeld van uw pr-plannen. G.3. Duurzaamheid Welke activiteiten en resultaten verwacht u te zullen voortzetten na afloop van de EU-financiering, en welke middelen hebt u daarvoor nodig? H. Begroting Voor nadere informatie over de financieringsregelingen wordt verwezen naar de programmagids. NB. Geef alle bedragen op in euro's. H.1. Projectmanagement en implementatie Naam van de organisatie NB. ZOALS AANGEGEVEN IN DE PROGRAMMAGIDS IS IN HET GEVAL VAN PROJECTEN WAAR MEER DAN TIEN DEELNEMENDE ORGANISATIES BIJ BETROKKEN ZIJN, DE MAXIMALE SUBSIDIE VOOR PROJECTMANAGEMENT EN IMPLEMENTATIE GELIJJK AAN HET BEDRAG VOOR TIEN DEELNEMENDE ORGANISATIES (ÉÉN COÖRDINERENDE ORGANISATIE EN NEGEN PARTNERORGANISATIES) GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN HET PROJECT. H.2. Transnationale projectbijeenkomsten aantal bijeenkomsten aantal deelnemers Afstandscategorie

8 Subsidie per deelnemer NB. ZOALS AANGEGEVEN IN DE PROGRAMMAGIDS BEDRAAGT DE MAXIMALE SUBSIDIE VOOR TRANSNATIONALE PROJECTBIJEENKOMSTEN PER PROJECT PER PERIODE VAN 12 MAANDEN. VOOR KORTERE PERIODEN WORDT HET MAXIMALE BEDRAG VERMINDERD IN EVENREDIGHEID MET DE FEITELIJKE DUUR VAN HET PROJECT IN AANTAL MAANDEN. H.3. Intellectuele outputs Welke concrete personele middelen van deelnemende organisaties wilt u gaan benutten voor de productie van outputs die een significante bijdrage leveren wat betreft potentieel effect en overdraagbaarheid (bv. nieuwe leerprogramma's, onderwijskundig materiaal, IT-hulpmiddelen, analyse en onderzoeken etc.)? ID van de output Personeelscategorie Land Aantal werkdagen Subsidie per dag H.4. Multiplier Events ID van het evenement Aantal plaatselijke deelnemers Subsidie per plaatselijke deelnemer Aantal buitenlandse deelnemers Subsidie per buitenlandse deelnemer NB. ZOALS AANGEGEVEN IN DE PROGRAMMAGIDS BEDRAAGT DE MAXIMALE SUBSIDIE VOOR MULTIPLIER EVENTS PER PROJECT, ONGEACHT DE LOOPTIJD. H.5. Leer-, doceer- en trainingsactiviteiten H.5.1. Reizen Activiteitnr. Soort activiteit Aantal deelnemers Afstandscategorie Reiskostensubsidie per deelnemer

9 H.5.2. Verblijfskosten Leer-, doceer- en trainingsactiviteiten op de lange termijn Activiteitnr. Soort activiteit Duur (maanden) Land van bestemming Aantal deelnemers Subsidie per deelnemer Leer-, doceer- en trainingsactiviteiten op de korte termijn Activiteitnr. Soort activiteit Duur (dagen) Aantal deelnemers Subsidie per deelnemer H.5.3. Taalkundige ondersteuning Activiteitnr. Soort activiteit Aantal deelnemers (exclusief begeleiders) Subsidie per deelnemer H.6. Speciale behoeften Aantal deelnemers met speciale behoeften Noem de activiteiten waarop dit onderdeel betrekking heeft H.7. Buitengewone kosten Omschrijving van de kostenpost Noem de activiteiten waarop dit onderdeel betrekking heeft

10 NB. ZOALS AANGEGEVEN IN DE PROGRAMMAGIDS BEDRAAGT DE MAXIMALE SUBSIDIE VOOR BUITENGEWONE KOSTEN PER PROJECT. I. Samenvatting van het project Geef a.u.b. een korte samenvatting van het project. Wij wijzen u er nogmaals op dat onderstaande informatie (geheel of gedeeltelijk) gebruikt mag worden in publicaties van de Europese Commissie, het uitvoerend agentschap of het nationale agentschap. De informatie kan ook gebruikt worden als input voor het pr-platform van Erasmus+. Wees beknopt en duidelijk en besteed in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten: context/achtergrond van het project, doelstellingen van uw project, aantal deelnemers en hun profiel, beschrijving van de activiteiten, de methodologie die gebruikt wordt voor de uitvoering van het project, een korte beschrijving van de resultaten en verwachte effecten en tot slot de mogelijke voordelen van het project op de lange termijn. Houd er met het oog op verdere publicatie in het Erasmus+ pr-platform rekening mee dat er in de rapportagefase een uitvoerige openbare samenvatting verlangd zal worden. De definitieve contractuele betalingsvoorwaarden zijn gekoppeld aan de beschikbaarheid van die samenvatting. Geef hier de Engelse samenvatting van uw project. I.1. Overzicht van de deelnemende organisaties Naam van de organisatie Land van de organisatie aantal deelnemende organisaties 2 I.2. Samenvatting van de begroting Projectmanagement en implementatie Transnationale projectbijeenkomsten Intellectuele outputs Multiplier Events Leer-, doceer- en trainingsactiviteiten Reizen Verblijfskosten Taalkundige ondersteuning Speciale behoeften Buitengewone kosten I.2.1. Totale projectsubsidie Berekende subsidie NB. ZOALS AANGEGEVEN IN DE PROGRAMMAGIDS BEDRAAGT DE MAXIMALE SUBSIDIE VOOR STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN PER PROJECT GEDURENDE DRIE JAAR. DIT MAXIMALE

11 BEDRAG WORDT IN EVENREDIGHEID VERMINDERD VOOR PROJECTEN MET EEN LOOPTIJD VAN MINDER DAN DRIE JAAR. J. Checklist Controleer voordat u het aanvraagformulier bij uw nationale agentschap indient of het aan alle criteria voldoet om voor subsidie in aanmerking te komen zoals die zijn beschreven in de programmagids. Controleer met name of: u het officiële aanvraagformulier voor Key Action 2 heeft gebruikt; alle relevante velden op het aanvraagformulier zijn ingevuld; het aanvraagformulier wordt ingediend bij het nationale agentschap van het land waarin uw organisatie is gevestigd; het aanvraagformulier is ingevuld in een van de officiële talen van de programmalanden van Erasmus+; u alle relevante documenten heeft bijgevoegd: o de door de rechtsgeldig vertegenwoordiger (als genoemd in de aanvraag) ondertekende Verklaring op erewoord; o o de door beide partijen ondertekende mandaten van elke partner van de aanvrager; de tijdsplanning voor de projectactiviteiten en outputs op basis van de verstrekte template. alle deelnemende organisaties de documenten hebben geüpload naar het deelnemersportal om hun juridische status aan te tonen (zie voor nadere informatie het gedeelte over de "Selectiecriteria" in deel C van de programmagids); u, als het een aanvraag voor een subsidie van meer dan betreft, de documenten heeft geüpload naar het deelnemersportal om uw financiële draagvermogen aan te tonen (zie voor nadere informatie het gedeelte over de "Selectiecriteria" in deel C van de programmagids). NB. Dit geldt niet voor overheidsinstanties of internationale organisaties. u aan de deadline voldoet zoals gepubliceerd in de programmagids; als het een project betreft dat is ingediend op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs: o met een looptijd van 24 maanden: de startdatum 1 september 2014 en de einddatum 31 augustus 2016 is; o met een looptijd van 36 maanden: de startdatum 1 september 2014 en de einddatum 31 augustus 2017 is; als het een project betreft dat is ingediend op het gebied van jongeren met als deadline 30 april 2014: o de startdatum tussen 1 september 2014 en 28 februari 2015 ligt; o de looptijd tussen 6 en 24 maanden ligt (de laatst mogelijke einddatum voor een project van 24 maanden is derhalve 27 februari 2017). u een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie heeft bewaard of uitgeprint. K. Privacyverklaring BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Het aanvraagformulier wordt per computer verwerkt. Alle persoonsgegevens (namen, adressen, cv's etc.) worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Alle verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor hun beoogde doel gebruikt, te weten: in geval van aanvraagformulieren voor subsidies: de evaluatie van uw aanvraag in overeenstemming met de specificaties in de oproep tot het indienen van voorstellen; in geval van aanvraagformulieren voor accreditaties: de evaluatie van uw aanvraag in overeenstemming met de specificaties in de oproep tot het indienen van voorstellen;

12 in geval van rapportageformulieren: de statistische en (waar van toepassing) financiële follow-up van de projecten. Voor een nadere beschrijving van de verzamelde persoonsgegevens, het doel van die gegevens en de verwerking ervan wordt verwezen naar de speciale privacyverklaring die bij dit formulier is gevoegd. U heeft het recht om op verzoek toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen en om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot uw nationale agentschap. Met betrekking tot kwesties verband houdende met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde verhaal halen bij uw nationale toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming of bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. U dient zich ervan bewust te zijn dat, met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen, uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan interne auditdiensten zoals de Europese Rekenkamer, de Instantie voor Financiële Onregelmatigheden en/of het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). L. Verklaring op erewoord Ter ondertekening door de persoon die rechtsgeldig bevoegd is om juridisch bindende verplichtingen namens de aanvragende organisatie aan te gaan. Ik, ondergetekende, verklaar naar beste weten dat de informatie in dit aanvraagformulier juist is. Ik dien bij dezen een aanvraag in voor een Erasmus+-subsidie zoals nader beschreven in het gedeelte "Begroting" van dit aanvraagformulier. Ik verklaar hierbij tevens: dat alle informatie in dit aanvraagformulier naar mijn beste weten juist is; dat, in geval van projecten gericht op jongeren, de deelnemers die bij de activiteiten betrokken zijn binnen de leeftijdsgrenzen vallen zoals die in het programma zijn vastgelegd; dat de organisatie die ik vertegenwoordig over een adequate rechtsgrondslag beschikt om aan de oproep tot het indienen van voorstellen deel te nemen. OPTIE 1 De organisatie die ik vertegenwoordig beschikt over het financiële en operationele draagvlak om de voorgestelde actie of het voorgestelde werkprogramma te voltooien. OPTIE 2 De organisatie die ik vertegenwoordig kan worden aangemerkt als "overheidsinstantie" als gedefinieerd in de oproep en kan desgevraagd bewijsmateriaal van die status overleggen, meer in het bijzonder bewijs: dat zij leermogelijkheden aanbiedt en hetzij (a) dat ten minste 50% van haar jaarlijkse inkomsten gedurende de afgelopen twee jaar afkomstig is uit publieke bronnen; of (b) dat de zeggenschap over haar wordt uitgeoefend door overheidsinstanties of hun vertegenwoordigers.

13 Ik ben door mijn organisatie gemachtigd om namens haar subsidieovereenkomsten met de Gemeenschap te ondertekenen. Ik bevestig (indien het bedrag van de aangevraagde subsidie groter is dan ) dat de organisatie die ik vertegenwoordig geen organisatie is die: in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert of wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, dan wel die haar werkzaamheden heeft gestaakt of in een overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving; bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde is veroordeeld voor een delict dat haar beroepsmoraliteit in het gedrang brengt; zich in de uitoefening van haar beroep schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vastgesteld op elke grond die het nationale agentschap aannemelijk kan maken; niet heeft voldaan aan haar verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij is gevestigd of van het land waar de subsidieovereenkomst moet worden uitgevoerd; bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde is veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Gemeenschappen schaadt; op dit moment onderworpen is aan een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 96, lid 1, van de Financiële Verordening (Verordening 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 als gewijzigd). Ik onderken dat: aan de organisatie die ik vertegenwoordig geen subsidie kan worden toegekend indien zij zich ten tijde van de subsidieprocedure in een situatie bevindt die niet in overeenstemming is met bovenstaande verklaringen dan wel indien er sprake is van een belangenverstrengeling (vanwege familie-, persoonlijke of politieke redenen of vanwege een nationaal, economisch of ander gedeeld belang met een organisatie of een persoon die direct of indirect betrokken is bij de subsidieprocedure); zij bij het verschaffen van de door het nationale agentschap verlangde inlichtingen voor deelname aan de subsidieprocedure valse verklaringen heeft afgelegd of informatie heeft verzwegen. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd, is het nationale agentschap gerechtigd om de naam en het adres van deze organisatie, het onderwerp van de subsidie, het toegekende bedrag en het tempo van de financiering bekend te maken. Tot slot verklaar ik dat mijn organisatie en de andere betrokken partnerorganisaties zich ertoe verbinden om op verzoek deel te nemen aan activiteiten van het nationale agentschap, het uitvoerend agentschap en/of de Europese Commissie ter verspreiding en exploitatie van de resultaten, in welk verband tevens de participatie van individuele deelnemers vereist kan zijn. Ik onderken dat er administratieve en financiële sancties opgelegd kunnen worden aan de organisatie die ik vertegenwoordig indien geconstateerd wordt dat zij valse verklaringen heeft afgelegd dan wel ernstig in gebreke is gebleven bij de nakoming van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van een eerdere procedure inzake de toekenning van contracten of subsidies. Plaats:

14 Datum (dd-mm-jjjj): Naam van de aanvragende organisatie: Naam van de rechtsgeldig vertegenwoordiger: Handtekening: Nummer van het nationale identiteitsbewijs van de ondertekenaar (indien vereist door het nationale agentschap): Stempel van de aanvragende organisatie (waar van toepassing): M. Bijlagen NB. Zorg ervoor dat alle documenten die in de "Checklist" worden genoemd, bijgevoegd zijn alvorens u de aanvraag online indient. Bestandsnaam Bestandsgrootte (kb) Totale bestandsgrootte N. Indienen van de aanvraag Het verdient aanbeveling om de aanvraag nog een keer te controleren voordat u deze elektronisch indient. NB. U dient uitsluitend de definitieve versie van het ingevulde formulier elektronisch te verzenden. N.1. Gegevenscontrole Controle van de verplichte velden en regels N.2. Standaard indieningsprocedure Online indienen (hiervoor is een internetverbinding vereist) N.3. Alternatieve indieningsprocedure Indien u uw aanvraag niet online kunt indienen, kunt u deze ook via een aan uw nationale agentschap sturen. Dat dient echter wel te gebeuren binnen twee uur na het verstrijken van de officiële termijn voor het indienen van aanvragen. Die dient het volledige elektronische formulier te bevatten evenals alle bestanden die u als bijlage wilt meesturen. Voeg ook een screenshot van de "Samenvatting indieningshistorie" bij waarmee u aangeeft dat dit elektronische formulier niet online ingediend kon worden. Uw nationale agentschap zal uw situatie beoordelen en u van verdere instructies voorzien. N.4. Samenvatting indieningshistorie In deze tabel is aanvullende informatie (logboek) opgenomen van alle pogingen om het formulier in te dienen. Deze tabel is met name nuttig voor het nationale agentschap indien er meerdere formulieren worden ingediend. Aantal 1 Tijd :56:52 * Formulier is nog niet ingediend Hash-code formulier 7BA5710C5DBE19CA Status onbekend * Komt overeen met de lokale pc-tijd en is dus niet maatgevend en kan derhalve niet als bewijs gebruikt worden om aan te tonen dat het formulier tijdig is ingediend. N.5. Printen van formulier Print het volledige formulier

15

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003 UIITNODIIGIING TOT HET IINDIIENEN VAN VOORSSTELLEN MET HET OOG OPP HET VERKRIIJJGEN VAN SSUBSSIIDIIESS VOOR DE ORGANIISSATIIE VAN CONFFERENTIIESS OPP HET GEBIIED VAN ENERGIIE EN VERVOER Uitnodiging tot

Nadere informatie

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht KANDIDAATSFORMULIER Officiële naam: Brusselse Woning Postadres: Kardinaal Mercierstraat 37 Plaats: Brussel Postcode: 1000 België Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Kandidatuur in het kader

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers)

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Algemene toelichting Wat kunt u doen met dit formulier? U kunt met dit formulier nummers voor toegang tot ondernemingen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Referentienummer: In te vullen door de Referendumcommissie [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Administratieve bijlage:

Administratieve bijlage: EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Reference Materials and Measurements (Geel) Resource Management Administratieve bijlage: Renovatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie

Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie Gemeente Den Haag Standaard vragenformulier voor de integriteittoets bij openbare aanbestedingen en aanbestedingen met voorafgaande selectie LEGENDA Gegadigde In dit vragenformulier wordt onder gegadigde

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en toezichthouders Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen subsidieaanvraag Provincie Gelderland Handleiding Indienen subsidieaanvraag Inhoudsopgave 1 Uw startpagina.. 2/ 3 2 Nieuwe subsidie aanvraag indienen.. 4 2.1 Introductie. 5 2.2 Algemene informatie 6 2.3 Subsidieaanvrager..

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Uitkoop theater en muziek

Uitkoop theater en muziek Aanvraagformulier Uitkoop theater en muziek Hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 Uitkoop theater en muziek Formulier retoursturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten Page 1 Stap 1: Project gegevens Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 11 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Werkgelegenheidsstrategie en Europees Sociaal Fonds - Beleidsontwikkeling en coördinatie Diensten voor arbeidsvoorziening OPROEP TOT HET INDIENEN

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Gegevens Aanvrager. In geval van vereniging of organisatie. De maatschappelijke zetel zoals vermeld in het Staatsblad. Naam van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 2.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. OPROEP EAC/A01/2015 Mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en opleiding van Erasmus+ (2016-2020)

EUROPESE COMMISSIE. OPROEP EAC/A01/2015 Mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en opleiding van Erasmus+ (2016-2020) EUROPESE COMMISSIE OPROEP EAC/A01/2015 Mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en opleiding van Erasmus+ (2016-2020) 1. Inleiding Deze specifieke oproep is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere

ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere ALGEMEEN FORMULIER voor het aanvragen van SUBSIDIE voor het jaar (hier jaartal invullen) Gemeente Almere Dit formulier moet u gebruiken om een subsidie aan te vragen voor een activiteit. U dient zelf het

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING NR. 275. "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten" Europese Rekenkamer

OPENBARE AANBESTEDING NR. 275. Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten Europese Rekenkamer OPENBARE AANBESTEDING NR. 275 "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten" Europese Rekenkamer BIJLAGE 3 AANBESTEDINGSDOSSIER 3 Annex 3 Tender File AO 275 - NL.doc AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Formulier verantwoording subsidie

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Dienst Stedenbeleid en Positionering Stadsmarketing Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1 9000 Gent tel.: 0476 46

Nadere informatie

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c)

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c) EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres 1.2 Contactpersoon Geslacht Familienaam Voorvoegsel(s) Voorletter(s)

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2015 Disclaimer Lid 1 De Friesland Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst 2015 te wijzigen op basis van gewijzigde en

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten

Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten Bezoekadres Brabantlaan 1 s-hertogenbosch Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Bibob-eenheid Vragenformulier Wet Bibob Overheidsopdrachten Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Inhoudsopgave blz. Toelichting op het BIBOB vragenformulier bij aanbesteding 3 Deel I van het vragenformulier 7 Deel II van het vragenformulier 8 Deel III van het

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie