Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007"

Transcriptie

1 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007

2 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten van de diverse dossiers. Voor elke suggestie, opmerking of vraag kunt u zich richten tot: AD Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel T , F , Het rapport is tevens verkrijgbaar in het Frans. Creatie: tel. +32 (0)9/ Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel

3 Inhoud Identiteitskaart AD VP 6 Woord vooraf 9 I De Algemene Directie Veiligheid en Preventie: Opdrachten, personeel, Financiële middelen en Management 11 Inleiding Opdrachten Adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken bij de uitbouw van een geïntegreerd veiligheidsbeleid De ondersteuning van het preventiebeleid De opvolging van de internationale politiesamenwerking Wetenschappelijk onderzoek inzake politie en veiligheid stimuleren, coördineren en evalueren Waken over de voetbalveiligheid Opdrachten met betrekking tot de zonale politieorganisatie en de specifieke processen inzake de geïntegreerde politie Regelgeving van en controle op de sector van de private veiligheid Geschillendossiers aansprakelijkheid personeelsleden federale politie Personeel Financiële middelen Management De uitvoering en monitoring van het operationeel plan De interne communicatie Moderniseringsprojecten (MPM) Implementatie van de resultaten 21 II Beleid Integrale Veiligheid 23 Inleiding Beleid 25 Kadernota Integrale Veiligheid Geïntegreerde actieplannen en projecten betreffende problematische veiligheidsfenomenen Veiligheid in het openbaar vervoer Actieplan beveiligde parkings voor de preventie van ladingdiestallen Veiligheid Zelfstandige Ondernemers Binnen zonder kloppen : Geweld op en door portiers Optimalisering van de bestaande veiligheidsen politiestructuren Consultancyproject Implementatie van een lokaal integraal veiligheidsbeleid Buurtinformatienetwerken (BIN) Harmonisering van de veiligheids- en preventiefuncties Overleg Arrondissementscommissarissen Het internationaal politiebeleid Fora voor samenwerking in het kader van de Europese Unie Criminografie en analyse Activiteiten in Perspectieven voor Wetenschappelijk onderzoek inzake politie en preventie Afgesloten onderzoeken Nieuwe onderzoeken in Perspectieven voor Procesondersteuning Strategisch waakinstrument voor criminaliteit Lokale Veiligheidsbarometer Archivarius Crime early warning system 39 2 inhoud

4 III Coördinatie en ondersteuning van het lokale integrale veiligheidsbeleid 41 IV De coördinatie van het veiligheidsgebeuren rond voetbalwedstrijden 65 Inleiding 42 Inleiding Contractuele dispositieven inzake preventie en/ of veiligheid Opdrachten van de Dienst lokale Opvolging Activiteiten in Actieplan kustcriminaliteit Het KAP-personeel Preventieacties De preventie van diefstal en andere criminaliteitsfenomenen Beveiliging van de burgers tegen diefstal Beveiliging van zelfstandige ondernemers Beveiliging van overige typen risicogebouwen Controlesysteem van indentiteitsdocumenten Perspectieven voor Coördinatie van het veiligheidsgebeuren Overlegplatform Contacten met de federale politie Contacten met het lokaal niveau Vertegenwoordiging van de Minister in internationale werkgroepen inzake voetbal Media- en communicatiestrategie Opvolgen van wetenschappelijke studies Nieuwe regelgeving Het toepassen van de voetbalwet Algemeen De supporters De organisatoren De procedure De werking van de Voetbalcel in Het toepassen van de voetbalwet t.a.v. supporters en clubs De geïntegreerde aanpak van het voetbalgeweld - het luik preventie Trends / verwachtingen voor Het toepassen van de voetbalwet - luik organisatoren en luik supporters Het verder responsabiliseren en professionaliseren van alle betrokken actoren bij het dossier voetbalveiligheid Het beschikken over een toegankelijke, geactualiseerde en efficiënte regelgeving inzake de strijd tegen het voetbalgerelateerd geweld Preventie, racismebestrijding en het promoten van diversiteit, toegang en onthaal supporters met een handicap en de sociale rol van de clubs Internationale samenwerking 79 3 inhoud

5 V Regelgeving en controle op de private veiligheidssector 81 Inleiding 82 VI Ondersteuning van de lokale politiestructuren en de specifieke processen van de geïntegreerde politie Activiteiten in Erkenning en goedkeuring Controles en inbreuken Administratieve sancties Processen-verbaal opgesteld ten gevolge van vals alarm Identificatiekaarten Pre-screening Onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden Fonds Belangrijkste wijzigingen in Wijzigingen in de wet van 10 april Wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de werkkledij en het embleem van bewakingsagenten Wijzigingen betreffende de verplichte opleidingen Wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de alarmen Wijzigingen betreffende de regeling van het beroep van privé-detective Wijzigingen inzake de reglementering met betrekking tot het veiligheidsadvies Projecten in Polnet E-loket 100 Inleiding De financiën van de politiezones De boekhouding van de zone Automatisering boekhoudkundige gegevens van de politiezones De financieringswet Het gebouwenfonds De wet op de geïntegreerde politie: de facelift neemt vaste vorm aan! Het specifiek toezicht op de politiezones Specifiek toezicht door de gouverneur: (niet-)goedkeuring of schorsing Specifiek toezicht door de Minister: (niet-)aanvaarding of vernietiging Bijkomende opdrachten in het kader van het specifiek toezicht Loopbaan van de hogere politieofficieren Mandaten Mandaten van de korpschefs van de lokale politie: aanwijzing en régime en hernieuwing Aanwijzing van de nieuwe Commissaris-generaal en van de twee Directeurs-generaal van de federale politie Benoeming in de graad van hoofdcommissaris van politie van de commissarissen van politie aangesteld in deze graad, in een gezagsambt of via een mobiliteitsprocedure en van de commissarissen van politie aangewezen als korpschef en régime van de lokale politie Baremische loopbaan: toekenning van de loonschalen O7 en O Benoeming van de personeelsleden van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie inhoud

6 5. Schakel in de controleketen van de politiewerking Tucht Klachten Paritaire commissie Reglementeringen Administratieve taken Bijzondere veldwachters Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie 121 VII Het beheer van de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van de federale politie en de AIG 123 Inleiding De burgerlijke aansprakelijkheid Wie valt er onder de aansprakelijkheidsdekking Wat valt er onder de aansprakelijkheidsdekking Bevestigende tendensen Een toename van het aantal gerechtelijke zaken Lokale politie versus federale politie Grensoverschrijdend politieoptreden Administratief en logistiek personeel van de politiediensten Erkende expertise op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid Deelname aan juridische MPM processen 134 VIII Informatieverspreiding 135 Inleiding De externe communicatiedienst Informatie voor het lokale beleid, politie en preventiediensten Informatie voor de burgers Overzicht eigen publicaties Documentatiecentrum Onze coördinaten Gevolgen voor het personeelslid De foutkwalificatie De terugvorderingprocedures De contentieux in Minnelijke regelingen hebben de voorkeur De kostprijs en inkomsten van de contentieux De omvang van de contentieux Advocaten en kosteloze rechtshulp Aangepaste rechtsbescherming Advocaten Bijzondere Vergoeding lokale politie (Wet van 1 augustus 1985) inhoud

7 Identiteitskaart Algemene Directie Veiligheid en Preventie Missies 1. Uitwerken, coördineren, ondersteunen en implementeren van het integraal veiligheids- en preventiebeleid van de Minister van Binnenlandse Zaken (op nationaal en internationaal vlak). 2. Ondersteuning van de steden en gemeenten bij de uitwerking van hun beleid inzake veiligheid en preventie, in het bijzonder in het kader van de strategische- en preventieplannen. 3. Opvolging van de evoluties op het vlak van de veiligheid bij voetbalwedstrijden 4. Ondersteuning van de organen van de zonale politie, het uitoefenen van het specifiek toezicht op hun beslissingen en de behandeling van tuchtdossiers. 5. Het beheer van de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van de Federale Politie. 6. Het continu evalueren, aanpassen en doen respecteren van het juridisch kader voor de sector van de private veiligheid. Organisatie Algemene Directie Steundiensten Directie Beleid Integrale Veiligheid Directie Lokale Integrale Veiligheid Directie voetbalveiligheid (voetbalcel) Directie Politiebeheer Directie Geschillen en Juridische ondersteuning Directie Private Veiligheid Een greep uit onze dienstverlening De Minister van Binnenlandse Zaken Uitwerken beleidskader Integrale Veiligheid Advies m.b.t. preventie- en veiligheidsbeleid 6 Identiteitskaart AD VP

8 Strategische en conceptuele opvolging van de veiligheidsfenomenen Opsporen en signaleren disfuncties politielandschap Uitwerken thematische geïntegreerde actieplannen Vertegenwoordiging Europese en internationale werkgroepen Coördinatie wetenschappelijk onderzoek m.b.t. preventie en veiligheid Advies en voorbereiding m.b.t. aanwijzings- en evaluatiedossiers federale en lokale politie Advies en voorbereiding inzake tuchtprocedure hogere politieofficieren Advies en voorbereiding m.b.t. beroepen ingesteld door gemeenten of politiezones tegen beslissingen van de gouverneur 11 Gouverneurs Ondersteuning bij de interpretatie van de regelgeving inzake specifiek toezicht op de politiezones en de behandeling van de beroepsdossiers terzake Ondersteuning op het vlak van de controle van het budget en de rekeningen van de politiezones Het bieden van punctuele steun met betrekking tot veiligheids- en preventie-initiatieven 589 Burgemeesters 196 Korpschefs van de lokale politie Goedkeuringsprocedure zonale veiligheidsplannen Ondersteuning interpretatie regelgeving zonale organen Vorming preventiemedewerkers Ondersteuning bij de uitwerking van strategische- en preventieplannen Behandeling van de tuchtdossiers inzake politieofficieren personeelsleden van de Federale politie Afhandeling schade veroorzaakt in de uitoefening van de dienst en het verlenen van rechtsbijstand 198 Bewakingsondernemingen 768 Beveiligingsondernemingen 949 Privé-detectives 103 interne bewakingsdiensten 317 Veiligheidsadviseurs Opvolgen evoluties private veiligheidssector Afleveren van vergunningen, erkenningen Uitreiking identificatiekaart (na screening) Controle op de naleving wetgeving Eventueel opleggen van administratieve sancties 7 Identiteitskaart AD VP

9 KBVB en voetbalclubs van 1ste en 2de afdeling Opvolgen van de evoluties inzake voetbalveiligheid Waken over de toepassing van de voetbalwet Controles doen inzake ticketting, stewards en stadioninfrastructuur Mogelijkheid tot het opleggen van administratieve sancties bij overtreding voetbalwet (administratieve geldboete, stadionverbod) 8 Identiteitskaart AD VP

10 Woord vooraf Met genoegen bied ik u het jaarverslag van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie aan. Het geeft een gedetailleerd overzicht van onze werkzaamheden tijdens het voorbije jaar en getuigt bovenal van het engagement en professionalisme van onze medewerkers. In deze jaarlijkse terugblik beperken we ons niet tot een droge opsomming van feiten en cijfers. We brengen vooral het verhaal, de context, achter de vele projecten. Achterom kijken om de toekomst beter te begrijpen. Veiligheid is een voorwaarde voor levenskwaliteit De rode draad doorheen dit jaarverslag is onze overtuiging dat veiligheid een wezenlijk onderdeel vormt van de levenskwaliteit en de vrijheden en rechten van eenieder. We zien het als onze missie om samen met alle partners - federaal, regionaal en lokaal - te timmeren aan een veilige samenleving. We doen dat vanuit een integrale en geïntegreerde benadering van de fenomenen die zich aandienen. Een aanpak die we sinds 2003 gestaag hebben uitgebouwd en waarmee we ondertussen heel wat positieve resultaten mochten boeken. In voorliggend jaarverslag vindt u hiervan tal van voorbeelden terug. Onze diensten beiden een meerwaarde Meerwaarde creëren vormt één van de sleutelwoorden in onze werking en organisatie. We houden onze ogen voortdurend open voor nieuwe evoluties binnen het veiligheidslandschap. Hiertoe is een strategisch waakinstrument op punt gesteld dat het ons mogelijk maakt om nieuwe tendensen tijdig op te sporen. We doen dat onder meer via de geregelde bevraging van burgemeesters, korpschefs en sanctionerende ambtenaren naar de fenomenen en evoluties die hen het meeste verontrusten. Het stelt ons in staat beter in te spelen op de behoeften van het lokale bestuursniveau. Dit jaar starten we trouwens een proefproject tot methodologische ondersteuning van het lokale niveau in de uitbouw van een lokaal integraal veiligheidsbeleid. Hierover ongetwijfeld meer in het jaarverslag Meerwaarde bereiken we ook door voortdurend in dialoog te treden met alle partners en actoren die betrokken zijn bij de veiligheid. Een mooi voorbeeld hiervan vormt de aanpak van het fenomeen diefstal met list, waarvan vooral senioren het slachtoffer zijn. We brachten alle overkoepelende seniorenverenigingen rond de tafel en werkten samen met hen een preventiecampagne uit. Eenzelfde aanpak - het opzetten van een overlegplatform - werd toegepast ten aanzien van fenomenen zoals geweld en agressie in het openbaar vervoer, ladingdiefstallen op parkings langs snelwegen, onveiligheid bij apothekers, huisartsen en juweliers, en vele andere projecten die u kan nalezen in dit jaarverslag. Deze methodiek is ondertussen zowat verworden tot ons handelsmerk en - daar ben ik van overtuigd - verleent onze activiteiten een echte meerwaarde. Wij zoeken continu naar verbetering We willen het ons niet gemakkelijk maken. Ook in 2007 werden binnen de Algemene Directie Veiligheid en Preventie - net zoals in de andere entiteiten van de FOD Binnenlandse Zaken - moderniseringsprojecten uitgevoerd. Ze zullen in 2008 resulteren in een aantal vereenvoudigde procedures in de sectoren van de private veiligheid, de voetbalveiligheid en het politiebeheer. 9 Woord vooraf

11 Het elektronische loket Vigilis, dat is afgestemd op de sector van de private veiligheid, wordt grondig vernieuwd. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de usability of gebruiksvriendelijkheid. Het voorliggende jaarverslag zal u in vogelvlucht inzicht bieden op onze werkzaamheden in Een achteruitblik die misschien de indruk kan wekken dat we hierbij niets anders hebben gedaan dan antwoorden formuleren op problematische fenomenen. Dat doet evenwel het vele routinematige werk oneer aan. Ook in deze dossiers hebben onze medewerkers er alles aan gedaan om de terecht verwachte kwaliteit en snelheid te realiseren. Ik wens hen hiervoor allemaal te bedanken. Veel leesplezier. Jérôme Glorie, Directeur-generaal

12 De Algemene Directie Veiligheid en Preventie: Opdrachten, personeel, Financiële middelen en Management I Inleiding 12 Opdrachten 13 Personeel 16 Financiële middelen 18 Management 20

13 0 Inleiding De Algemene Directie Veiligheid en Preventie is één van de vijf Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze ontstond eind 2002 uit de samensmelting van een aantal diensten van de vroegere Algemene Rijkspolitie met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid en de Dienst Geschillen Federale Politie. Een team van gekwalificeerde en gedreven medewerkers staat in voor een brede waaier aan opdrachten binnen het domein van het politioneel veiligheids- en preventiebeleid. Deze opdrachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het algemeen politiebeleid, de internationale politiesamenwerking, de werking en organisatie van de zonale politieorganen, de benoemings- en tuchtprocedures voor hogere politieofficieren, de reglementering van de private veiligheidssector, de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de afhandeling van schade veroorzaakt door politieambtenaren in de uitoefening van hun functie,. Deze taken worden uitgeoefend in nauwe samenwerking en partnerschap met andere federale en regionale overheidsdiensten (zoals o.m. FOD Justitie, Dienst voor Strafrechterlijk Beleid) en de politiediensten (federale politie en lokale politie). In de verdere tekst wordt de Algemene Directie Veiligheid en Preventie afgekort als AD VP. Het organigram van de AD VP ziet er als volgt uit: 2 horizontale diensten de algemene steundienst (hoofdstuk 1) de dienst Beleid Integrale Veiligheid (hoofdstuk 2) 5 directies: Directie Lokale Integrale Veiligheid (hoofdstuk. 3) Directie Voetbalveiligheid Voetbalcel (hoofdstuk 4) Directie Private Veiligheid (hoofdstuk 5) Directie Politiebeheer (hoofdstuk 6) Directie Geschillen en juridische ondersteuning (hoofdstuk 7) 12 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

14 Opdrachten 1 De opdrachten van de AD VP richten zich in de eerste instantie tot de verschillende overheden die belast zijn met het veiligheids- en preventiebeleid: de Minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneurs en de burgemeesters. Daarnaast werken de medewerkers eveneens ten behoeve van andere doelpublieken, met name de private bewakings- en beveiligingsondernemingen, de privé-detectives en de lokale preventiewerkers. De opdrachten kunnen een beleidsondersteunend, normerend of adviserend karakter hebben. In een aantal domeinen beschikken de medewerkers van de AD VP over een inspectiebevoegdheid en kunnen ze administratieve sancties opleggen. Dat is met name zo in de sector van de private veiligheid en de veiligheid bij voetbalwedstrijden. De kernactiviteiten van de AD VP zijn: 1.1 Adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken bij de uitbouw van een geïntegreerd veiligheidsbeleid. Een prioritaire opdracht voor de AD VP is het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid van de Minister van Binnenlandse Zaken. De uitwerking en de opvolging van de Kadernota Integrale Veiligheid vormen in dit opzicht een essentiële taak. De Algemene Directie doet dit onder meer met betrekking tot het ontwerp van nationaal veiligheidsplan en de ontwerpen van zonale veiligheidsplannen. Daarnaast zorgt de AD VP voor de conceptuele en strategische opvolging van de evoluties in het politielandschap en de veiligheidsfenomenen. Als een veiligheidsfenomeen als prioritair en/of zorgwekkend wordt beschouwd, dan wordt in overleg met de partners een geïntegreerd actieplan uitgewerkt en voorgelegd aan de Minister. De AD VP zorgt vervolgens samen met alle betrokken diensten voor de uitvoering en evaluatie van de aldus ontwikkelde actieplannen. 1.2 De ondersteuning van het preventiebeleid De AD VP is belast met het uitwerken en coördineren van het beleid inzake criminaliteitspreventie in België. Deze opdracht valt uiteen in de volgende takenpakketten: De ondersteuning en opvolging van de lokale preventie-initiatieven die in het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen en het kustactieplan worden uitgewerkt. Daarnaast staat de AD VP ook in voor de administratieve en financiële opvolging en de evaluatie van de uitgevoerde projecten. Het professionaliseren van de preventie-actoren door de organisatie van opleidingen, studiedagen, werkgroepen en overleg. Sensibilisering van de bevolking met het oog op de preventie van bepaalde misdrijven (verschillende vormen van diefstal en andere gerelateerde thema s). 1.3 De opvolging van de internationale politiesamenwerking De AD VP vervult samen met andere diensten een strategische en conceptuele rol binnen het domein van de internationale politiesamenwerking. Zo is de Algemene Directie vertegenwoordigd binnen een aantal werkgroepen in het kader van de Europese Unie. Het gaat dan om de activiteiten binnen de Raad Justitie Binnenlandse Zaken (JAI), de Werkgroep Politiesamenwerking, de werkgroepen Schengen Evaluatie en Schengen Acquis. De AD VP is tevens belast met de opvolging van de werkzaamheden in de schoot van de Raad van Europa en de Verenigde Naties in het domein van de bescherming van de rechten van de mens in hun relatie tot overheidsdiensten. Tot slot neemt de AD VP deel aan de onderhandelingen en de 13 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

15 evaluaties van de bilaterale akkoorden inzake politiesamenwerking, afgesloten met derde landen, en bereidt ze de parlementaire werkzaamheden tot ratificatie van deze akkoorden voor. 1.4 Wetenschappelijk onderzoek inzake politie en veiligheid stimuleren, coördineren en evalueren Om zijn beleid te ondersteunen en te oriënteren belast de Minister van Binnenlandse Zaken de Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen jaarlijks met wetenschappelijke onderzoeken rond diverse thema s inzake veiligheid en preventie. De opvolging, de coördinatie en de evaluatie van deze onderzoeksprojecten gebeurt vanuit de AD VP. 1.5 Waken over de voetbalveiligheid De AD VP staat in voor de beleidsvoorbereiding inzake voetbalveiligheid en de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Concreet heeft de AD VP de volgende opdrachten met betrekking tot de voetbalveiligheid: Opleggen van administratieve sancties aan toeschouwers en organisatoren die de voetbalwet overtreden Uitvoeren van controles inzake infrastructuur, ticketting en stewarding Het coördineren van de fenomeenanalyses die betrekking hebben op de veiligheid inzake voetbal De Minister adviseren inzake de principes die de veiligheid en de ordehandhaving bij voetbal moeten beheersen en inzake het opstellen en het uitvoeren van de normen terzake Fungeren als overlegforum voor de coördinatie en de uitwisseling betreffende de veiligheid en de openbare orde inzake voetbal. Op het overlegforum worden regelmatig alle actoren van het voetbalgebeuren (zoals Voetbalbond, Profliga, federale politie, FOD justitie) rond de tafel gebracht De Minister vertegenwoordigen in de internationale werkgroepen betreffende de veiligheid inzake voetbal Het uitoefenen van een coördinerende functie inzake de preventieve aanpak van voetbalgerelateerd geweld 1.6 Opdrachten met betrekking tot de zonale politieorganisatie en de specifieke processen inzake de geïntegreerde politie De gouverneurs en de lokale besturen zijn cruciale partners van de AD VP. Ze staan immers in de frontlinie van het veiligheidsgebeuren waarin ze een sleutelrol vervullen. De AD VP stelt zich tot taak hen te ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering van hun opdracht. Daarnaast zorgt de AD VP voor de interpretatie van de wetgeving en reglementering inzake de organisatie en werking van de zonale organen. Deze opdracht valt uiteen in de volgende deelopdrachten: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de beroepen die bij hem worden ingediend door de gemeenten of de politiezones tegen de beslissing van de provinciegouverneur tot niet-goedkeuring of schorsing van hun beraadslagingen betreffende de lokale politie Het behandelen van de aanstellings- en benoemingsdossiers van de hogere officieren van de lokale en de federale politie Het uitoefenen van de tuchtbevoegdheden ten opzichte van de politieofficieren 14 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

16 Het ondersteunen van de werking van de politieraden en colleges (vooral met betrekking tot de interpretatie van de regelgeving) Het analyseren van de rapporten en verslagen van de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie (AIG) 1.7 Regelgeving van en controle op de sector van de private veiligheid De AD VP is belast met de controle op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en op de privé-detectives. Deze opdracht valt uiteen in de volgende deelopdrachten: Het uitvoeren van controles op de naleving van de wetgeving inzake private veiligheid Het afleveren van vergunningen/erkenningen aan de ondernemingen in de private veiligheidssector Het uitreiken van identificatiekaarten aan de beveiligingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en privé-detectives (na screening) Het innen van retributies (Op basis van hun omzetcijfer betalen de vergunde en erkende bedrijven jaarlijks een retributie. De opbrengsten hiervan worden gestort op naam van het Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-détectives) De administratiefrechtelijke afhandeling van de processen-verbaal opgesteld door de politiediensten en de eigen inspecteurs 1.8 Geschillendossiers aansprakelijkheid personeelsleden federale politie De AD VP waakt over een vlotte behandeling van schadegevallen veroorzaakt of geleden door de Federale Politie en de AIG en voert de gerechtelijke procedures. De AD VPB treedt hierbij onder meer op als aansprakelijkheidsverzekeraar en dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden voor daden gesteld tijdens de uitoefening van de functie. Zij kent kosteloze rechtshulp toe aan de personeelsleden van de Federale Politie en van de AIG en behandelt de aanvragen tot toekenning van een Bijzondere Vergoeding aan de lokale politieambtenaren die slachtoffer zijn van gewelddaden. 15 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

17 2 Personeel Op 31 december 2007 telde de AD VP 250 medewerkers, waar onder 89 statutairen en 161 contractuelen. Hieronder vallen eveneens de 44 medewerkers aangesteld voor het kustactieplan (1 niveau A, 1 niveau C en 42 niveau D) In 2007 verlieten 13 medewerkers de AD VP om hun beroepsloopbaan elders voort te zetten en werden er 21 personen aangeworven. De doelstelling betreffende stabiliteit en perspectieven voor de ambtenaren werd dit jaar nog voortgezet door de organisatie, samen met SELOR, van een specifiek examen Dossierbehandelaar Veiligheid en Preventie. Dankzij het mechanisme van interne mobiliteit, zijn 4 collega s binnen de AD VP van functie veranderd en hebben 2 andere gebruik gemaakt van een mobiliteit binnen de FOD Binnenlandse Zaken. De AD VP maakt sinds 2007 deel uit van het pilootproject van de FOD Binnenlandse Zaken waarbij de ambtenaren kunnen genieten van één dag telewerk. In 2007 zijn er 12 personen betrokken bij deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie. Naast de afhandeling van recurrente personeelsdossiers, het opstellen en de uitvoering van een personeels- en opleidingsplan, heeft onze cel HRM deelgenomen aan de activiteiten van des différents réseaux gérés par le service d encadrement P&O (formations, diversité, discipline, bien-être, développement durable, correspondants P&O, ). Aantal medewerkers Niveau Aantal medewerkers op 1 januari 2007 Aantal medewerkers op 31 december 2007 A B C D Totaal Verhouding statutairen/contractuelen (situatie op 31 dec. 2007) Niveau Statutair Contractueel A B 2 19 C D Totaal De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

18 Verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen (situatie op 31 dec. 2007) Niveau Nederlandstalig Franstalig A B 6 15 C D 62 6 Totaal Om de professionaliteit van het personeel en de dienstverlening van de AD VP op peil te houden, werden er dit jaar tal van opleidingen georganiseerd: IMAP, verhoortechnieken en opstellen van processen-verbaal en allerlei OFO opleidingen. Daarnaast wordt de norm van 8 dagen opleiding per jaar en per ambtenaar nog steeds opgevolgd door middel van boordtabellen. 17 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

19 3 Financiële middelen Allocatie FOD Binnenlandse Zaken Sectie 56 AD VP Vastlegging 2007 (EUR) Ordonnancering 2007 (EUR) Vastlegging 2006 (EUR) Ordonnancering 2006 (EUR) 56 0 Bestaansmiddelenprogramma 1103 Bezoldiging statutairen Bezoldiging contractuelen Werkingskosten Werkingskosten / informatica Uitzonderlijke aankopen Duurzame goederen Investeringen informatica Totaal Algemene administratieve politie Fonds bewaking - saldo op 1 januari - ontvangsten van het lopende jaar - beschikbaar tijdens het lopende jaar Coördinatie provinciale acties Personeel fonds bewaking Internationale politiesamenwerking Spottersopleiding Documentatiecentrum AD VP Veiligheid steden en gemeenten Werking fonds bewaking Subsidie ASTRID Investeringen fonds bewaking Onderzoeksprogramma: personeel Onderzoeksprogramma: werking Totaal Verkeersveiligheid 1104 Personeel anders dan statutair Werkingskosten Uitgaven van informatie Totaal Tuchtraad (nieuw programma) 1201 Werkingskosten Werkingskosten / informatica Investeringen Investeringen informatica Contractueel personeel Totaal De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

20 56 4 Vaste Commissie van de Lokale Politie 1201 Werkingskosten Werkingskosten /informatica Duurzame goederen 7404 Investeringen informatica Totaal Voetbalcel 1201 Werkingskosten Subsidie voetbal Geschillen Federale Politie Honorarium advocaten en experts Betaling schadevergoedingen aan derden voor schade veroorzaakt door leden van de federale politie in de uitoefening van hun functie Totaal Veiligheid Europese topontmoetingen te Brussel en Observatorium voor de stedelijke veiligheid Organiek fonds - saldo op 1 januari - ontvangsten van het lopende jaar - beschikbaar tijdens het lopende jaar Bezoldiging contractuelen Verbindingsofficier 1201 Werkingskosten Veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen te Brussel Duurzame goederen Totaal Directie Lokale Integrale Veiligheid 1103 Bezoldiging statutairen Bezoldiging contractuelen Duurzame goederen 7404 Investeringen informatica 1230 Werkingskosten Totaal Politiegebouwen Organiek fonds - saldo op 1 januari - ontvangsten van het lopende jaar - beschikbaar tijdens het lopende jaar 4301 Betaling van het correctiemechanisme aan de gemeenten en politiezones Totaal De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag?

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? ANALYSE WERKGROEP VASTE COMMISSIE VAN DE LOKALE POLITIE Overzicht uiteenzetting Mogelijkheden inzet vrijwilligers politie België Politie in bijberoep Conclusie

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Waarover ga ik het hebben?

Waarover ga ik het hebben? Vrijwilligers in het veiligheidsbeleid - Toepassingen & reflecties vanuit IBZ 25.11.2014 Waarover ga ik het hebben? Toepassingen - Buurtinformatienetwerken - Buurtbemiddeling - Diefstalpreventieadviseurs

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

Geneviève Franchet Dominique Van Dam

Geneviève Franchet Dominique Van Dam Geneviève Franchet Dominique Van Dam FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Koningsstraat 56 te 1000 Brussel Organigram Dienst Private Veiligheid Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg Studiedag ACV Openbare Diensten 17-05-13 Greet Aelter Coördinator Sociale Veiligheid Inleiding Opstellen beleid Subcomité sociale veiligheid Stuurgroep Vragen 05/06/2013 Sociale Veiligheid De Lijn 2 Inleiding

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school

www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school www.besafe.be Bergen Project Welzijn op school Bergen Project Welzijn op school FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Bergen Project

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Federale Politie

Klachtenbehandeling Federale Politie Klachtenbehandeling Federale Politie 1. Historiek 1.1. Situatie vóór politiehervorming 1.2. Na de politiehervorming 2. Klachtenbeheer/- management 2.1. Ontvangst klacht 2.2. Analyse klacht 2.3. Verslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice

Krokusplan. Projectenplan van de Hoge Raad voor de Justitie. Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Krokusplan Projectenplan 2017 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 januari 2017 Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice Januari 2017

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector Private Veiligheid Activiteiten in 2009 Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector De Minister van Binnenlandse Zaken levert de vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

Persbericht. Voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken als antwoord op de evaluatie van het Nationaal Integriteitssysteem van België

Persbericht. Voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken als antwoord op de evaluatie van het Nationaal Integriteitssysteem van België DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 30 mei 2012. Persbericht Voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken als antwoord op de evaluatie van het Nationaal

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen.

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen. 14 MEI 2013. - Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Nadere informatie

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen

5 maart 2009. Criminaliteit in ziekenhuizen 5 maart 2009 Criminaliteit in ziekenhuizen Inhoud Voorstelling van de studie 1. Context en doelstellingen 2. Methodologie 2.1. bevragingstechniek 2.2. beschrijving van de doelgroep 2.3. steekproef 2.4.

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie Deelnameformulier 1/9

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie Deelnameformulier 1/9 Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie 2015 Deelnameformulier 1/9 Deelnemingsvoorwaarden 1: U bent actief binnen een Belgische stad of gemeente, een Belgische politiezone, een Belgische provincie,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems Voorstelling van de Dienst Dierenwelzijn (Leefmilieu Brussel) en perspectieven voor toekomstige samenwerking Nathalie MAQUET Tom RIJSSELAERE Dienst Dierenwelzijn Dept Inspectie en verontreinigde bodems

Nadere informatie

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN

VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 21 oktober 2013 Strijd tegen woninginbraken: een prioritair fenomeen, ondanks een daling tijdens het eerste semester 2013

Nadere informatie

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT

STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2007-2010 VAN DE STAD NIEUWPOORT Tussen enerzijds : de Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie