Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007"

Transcriptie

1 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007

2 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten van de diverse dossiers. Voor elke suggestie, opmerking of vraag kunt u zich richten tot: AD Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel T , F , Het rapport is tevens verkrijgbaar in het Frans. Creatie: tel. +32 (0)9/ Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie, Waterloolaan 76, 1000 Brussel

3 Inhoud Identiteitskaart AD VP 6 Woord vooraf 9 I De Algemene Directie Veiligheid en Preventie: Opdrachten, personeel, Financiële middelen en Management 11 Inleiding Opdrachten Adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken bij de uitbouw van een geïntegreerd veiligheidsbeleid De ondersteuning van het preventiebeleid De opvolging van de internationale politiesamenwerking Wetenschappelijk onderzoek inzake politie en veiligheid stimuleren, coördineren en evalueren Waken over de voetbalveiligheid Opdrachten met betrekking tot de zonale politieorganisatie en de specifieke processen inzake de geïntegreerde politie Regelgeving van en controle op de sector van de private veiligheid Geschillendossiers aansprakelijkheid personeelsleden federale politie Personeel Financiële middelen Management De uitvoering en monitoring van het operationeel plan De interne communicatie Moderniseringsprojecten (MPM) Implementatie van de resultaten 21 II Beleid Integrale Veiligheid 23 Inleiding Beleid 25 Kadernota Integrale Veiligheid Geïntegreerde actieplannen en projecten betreffende problematische veiligheidsfenomenen Veiligheid in het openbaar vervoer Actieplan beveiligde parkings voor de preventie van ladingdiestallen Veiligheid Zelfstandige Ondernemers Binnen zonder kloppen : Geweld op en door portiers Optimalisering van de bestaande veiligheidsen politiestructuren Consultancyproject Implementatie van een lokaal integraal veiligheidsbeleid Buurtinformatienetwerken (BIN) Harmonisering van de veiligheids- en preventiefuncties Overleg Arrondissementscommissarissen Het internationaal politiebeleid Fora voor samenwerking in het kader van de Europese Unie Criminografie en analyse Activiteiten in Perspectieven voor Wetenschappelijk onderzoek inzake politie en preventie Afgesloten onderzoeken Nieuwe onderzoeken in Perspectieven voor Procesondersteuning Strategisch waakinstrument voor criminaliteit Lokale Veiligheidsbarometer Archivarius Crime early warning system 39 2 inhoud

4 III Coördinatie en ondersteuning van het lokale integrale veiligheidsbeleid 41 IV De coördinatie van het veiligheidsgebeuren rond voetbalwedstrijden 65 Inleiding 42 Inleiding Contractuele dispositieven inzake preventie en/ of veiligheid Opdrachten van de Dienst lokale Opvolging Activiteiten in Actieplan kustcriminaliteit Het KAP-personeel Preventieacties De preventie van diefstal en andere criminaliteitsfenomenen Beveiliging van de burgers tegen diefstal Beveiliging van zelfstandige ondernemers Beveiliging van overige typen risicogebouwen Controlesysteem van indentiteitsdocumenten Perspectieven voor Coördinatie van het veiligheidsgebeuren Overlegplatform Contacten met de federale politie Contacten met het lokaal niveau Vertegenwoordiging van de Minister in internationale werkgroepen inzake voetbal Media- en communicatiestrategie Opvolgen van wetenschappelijke studies Nieuwe regelgeving Het toepassen van de voetbalwet Algemeen De supporters De organisatoren De procedure De werking van de Voetbalcel in Het toepassen van de voetbalwet t.a.v. supporters en clubs De geïntegreerde aanpak van het voetbalgeweld - het luik preventie Trends / verwachtingen voor Het toepassen van de voetbalwet - luik organisatoren en luik supporters Het verder responsabiliseren en professionaliseren van alle betrokken actoren bij het dossier voetbalveiligheid Het beschikken over een toegankelijke, geactualiseerde en efficiënte regelgeving inzake de strijd tegen het voetbalgerelateerd geweld Preventie, racismebestrijding en het promoten van diversiteit, toegang en onthaal supporters met een handicap en de sociale rol van de clubs Internationale samenwerking 79 3 inhoud

5 V Regelgeving en controle op de private veiligheidssector 81 Inleiding 82 VI Ondersteuning van de lokale politiestructuren en de specifieke processen van de geïntegreerde politie Activiteiten in Erkenning en goedkeuring Controles en inbreuken Administratieve sancties Processen-verbaal opgesteld ten gevolge van vals alarm Identificatiekaarten Pre-screening Onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden Fonds Belangrijkste wijzigingen in Wijzigingen in de wet van 10 april Wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de werkkledij en het embleem van bewakingsagenten Wijzigingen betreffende de verplichte opleidingen Wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de alarmen Wijzigingen betreffende de regeling van het beroep van privé-detective Wijzigingen inzake de reglementering met betrekking tot het veiligheidsadvies Projecten in Polnet E-loket 100 Inleiding De financiën van de politiezones De boekhouding van de zone Automatisering boekhoudkundige gegevens van de politiezones De financieringswet Het gebouwenfonds De wet op de geïntegreerde politie: de facelift neemt vaste vorm aan! Het specifiek toezicht op de politiezones Specifiek toezicht door de gouverneur: (niet-)goedkeuring of schorsing Specifiek toezicht door de Minister: (niet-)aanvaarding of vernietiging Bijkomende opdrachten in het kader van het specifiek toezicht Loopbaan van de hogere politieofficieren Mandaten Mandaten van de korpschefs van de lokale politie: aanwijzing en régime en hernieuwing Aanwijzing van de nieuwe Commissaris-generaal en van de twee Directeurs-generaal van de federale politie Benoeming in de graad van hoofdcommissaris van politie van de commissarissen van politie aangesteld in deze graad, in een gezagsambt of via een mobiliteitsprocedure en van de commissarissen van politie aangewezen als korpschef en régime van de lokale politie Baremische loopbaan: toekenning van de loonschalen O7 en O Benoeming van de personeelsleden van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie inhoud

6 5. Schakel in de controleketen van de politiewerking Tucht Klachten Paritaire commissie Reglementeringen Administratieve taken Bijzondere veldwachters Ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie 121 VII Het beheer van de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van de federale politie en de AIG 123 Inleiding De burgerlijke aansprakelijkheid Wie valt er onder de aansprakelijkheidsdekking Wat valt er onder de aansprakelijkheidsdekking Bevestigende tendensen Een toename van het aantal gerechtelijke zaken Lokale politie versus federale politie Grensoverschrijdend politieoptreden Administratief en logistiek personeel van de politiediensten Erkende expertise op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid Deelname aan juridische MPM processen 134 VIII Informatieverspreiding 135 Inleiding De externe communicatiedienst Informatie voor het lokale beleid, politie en preventiediensten Informatie voor de burgers Overzicht eigen publicaties Documentatiecentrum Onze coördinaten Gevolgen voor het personeelslid De foutkwalificatie De terugvorderingprocedures De contentieux in Minnelijke regelingen hebben de voorkeur De kostprijs en inkomsten van de contentieux De omvang van de contentieux Advocaten en kosteloze rechtshulp Aangepaste rechtsbescherming Advocaten Bijzondere Vergoeding lokale politie (Wet van 1 augustus 1985) inhoud

7 Identiteitskaart Algemene Directie Veiligheid en Preventie Missies 1. Uitwerken, coördineren, ondersteunen en implementeren van het integraal veiligheids- en preventiebeleid van de Minister van Binnenlandse Zaken (op nationaal en internationaal vlak). 2. Ondersteuning van de steden en gemeenten bij de uitwerking van hun beleid inzake veiligheid en preventie, in het bijzonder in het kader van de strategische- en preventieplannen. 3. Opvolging van de evoluties op het vlak van de veiligheid bij voetbalwedstrijden 4. Ondersteuning van de organen van de zonale politie, het uitoefenen van het specifiek toezicht op hun beslissingen en de behandeling van tuchtdossiers. 5. Het beheer van de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van de Federale Politie. 6. Het continu evalueren, aanpassen en doen respecteren van het juridisch kader voor de sector van de private veiligheid. Organisatie Algemene Directie Steundiensten Directie Beleid Integrale Veiligheid Directie Lokale Integrale Veiligheid Directie voetbalveiligheid (voetbalcel) Directie Politiebeheer Directie Geschillen en Juridische ondersteuning Directie Private Veiligheid Een greep uit onze dienstverlening De Minister van Binnenlandse Zaken Uitwerken beleidskader Integrale Veiligheid Advies m.b.t. preventie- en veiligheidsbeleid 6 Identiteitskaart AD VP

8 Strategische en conceptuele opvolging van de veiligheidsfenomenen Opsporen en signaleren disfuncties politielandschap Uitwerken thematische geïntegreerde actieplannen Vertegenwoordiging Europese en internationale werkgroepen Coördinatie wetenschappelijk onderzoek m.b.t. preventie en veiligheid Advies en voorbereiding m.b.t. aanwijzings- en evaluatiedossiers federale en lokale politie Advies en voorbereiding inzake tuchtprocedure hogere politieofficieren Advies en voorbereiding m.b.t. beroepen ingesteld door gemeenten of politiezones tegen beslissingen van de gouverneur 11 Gouverneurs Ondersteuning bij de interpretatie van de regelgeving inzake specifiek toezicht op de politiezones en de behandeling van de beroepsdossiers terzake Ondersteuning op het vlak van de controle van het budget en de rekeningen van de politiezones Het bieden van punctuele steun met betrekking tot veiligheids- en preventie-initiatieven 589 Burgemeesters 196 Korpschefs van de lokale politie Goedkeuringsprocedure zonale veiligheidsplannen Ondersteuning interpretatie regelgeving zonale organen Vorming preventiemedewerkers Ondersteuning bij de uitwerking van strategische- en preventieplannen Behandeling van de tuchtdossiers inzake politieofficieren personeelsleden van de Federale politie Afhandeling schade veroorzaakt in de uitoefening van de dienst en het verlenen van rechtsbijstand 198 Bewakingsondernemingen 768 Beveiligingsondernemingen 949 Privé-detectives 103 interne bewakingsdiensten 317 Veiligheidsadviseurs Opvolgen evoluties private veiligheidssector Afleveren van vergunningen, erkenningen Uitreiking identificatiekaart (na screening) Controle op de naleving wetgeving Eventueel opleggen van administratieve sancties 7 Identiteitskaart AD VP

9 KBVB en voetbalclubs van 1ste en 2de afdeling Opvolgen van de evoluties inzake voetbalveiligheid Waken over de toepassing van de voetbalwet Controles doen inzake ticketting, stewards en stadioninfrastructuur Mogelijkheid tot het opleggen van administratieve sancties bij overtreding voetbalwet (administratieve geldboete, stadionverbod) 8 Identiteitskaart AD VP

10 Woord vooraf Met genoegen bied ik u het jaarverslag van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie aan. Het geeft een gedetailleerd overzicht van onze werkzaamheden tijdens het voorbije jaar en getuigt bovenal van het engagement en professionalisme van onze medewerkers. In deze jaarlijkse terugblik beperken we ons niet tot een droge opsomming van feiten en cijfers. We brengen vooral het verhaal, de context, achter de vele projecten. Achterom kijken om de toekomst beter te begrijpen. Veiligheid is een voorwaarde voor levenskwaliteit De rode draad doorheen dit jaarverslag is onze overtuiging dat veiligheid een wezenlijk onderdeel vormt van de levenskwaliteit en de vrijheden en rechten van eenieder. We zien het als onze missie om samen met alle partners - federaal, regionaal en lokaal - te timmeren aan een veilige samenleving. We doen dat vanuit een integrale en geïntegreerde benadering van de fenomenen die zich aandienen. Een aanpak die we sinds 2003 gestaag hebben uitgebouwd en waarmee we ondertussen heel wat positieve resultaten mochten boeken. In voorliggend jaarverslag vindt u hiervan tal van voorbeelden terug. Onze diensten beiden een meerwaarde Meerwaarde creëren vormt één van de sleutelwoorden in onze werking en organisatie. We houden onze ogen voortdurend open voor nieuwe evoluties binnen het veiligheidslandschap. Hiertoe is een strategisch waakinstrument op punt gesteld dat het ons mogelijk maakt om nieuwe tendensen tijdig op te sporen. We doen dat onder meer via de geregelde bevraging van burgemeesters, korpschefs en sanctionerende ambtenaren naar de fenomenen en evoluties die hen het meeste verontrusten. Het stelt ons in staat beter in te spelen op de behoeften van het lokale bestuursniveau. Dit jaar starten we trouwens een proefproject tot methodologische ondersteuning van het lokale niveau in de uitbouw van een lokaal integraal veiligheidsbeleid. Hierover ongetwijfeld meer in het jaarverslag Meerwaarde bereiken we ook door voortdurend in dialoog te treden met alle partners en actoren die betrokken zijn bij de veiligheid. Een mooi voorbeeld hiervan vormt de aanpak van het fenomeen diefstal met list, waarvan vooral senioren het slachtoffer zijn. We brachten alle overkoepelende seniorenverenigingen rond de tafel en werkten samen met hen een preventiecampagne uit. Eenzelfde aanpak - het opzetten van een overlegplatform - werd toegepast ten aanzien van fenomenen zoals geweld en agressie in het openbaar vervoer, ladingdiefstallen op parkings langs snelwegen, onveiligheid bij apothekers, huisartsen en juweliers, en vele andere projecten die u kan nalezen in dit jaarverslag. Deze methodiek is ondertussen zowat verworden tot ons handelsmerk en - daar ben ik van overtuigd - verleent onze activiteiten een echte meerwaarde. Wij zoeken continu naar verbetering We willen het ons niet gemakkelijk maken. Ook in 2007 werden binnen de Algemene Directie Veiligheid en Preventie - net zoals in de andere entiteiten van de FOD Binnenlandse Zaken - moderniseringsprojecten uitgevoerd. Ze zullen in 2008 resulteren in een aantal vereenvoudigde procedures in de sectoren van de private veiligheid, de voetbalveiligheid en het politiebeheer. 9 Woord vooraf

11 Het elektronische loket Vigilis, dat is afgestemd op de sector van de private veiligheid, wordt grondig vernieuwd. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de usability of gebruiksvriendelijkheid. Het voorliggende jaarverslag zal u in vogelvlucht inzicht bieden op onze werkzaamheden in Een achteruitblik die misschien de indruk kan wekken dat we hierbij niets anders hebben gedaan dan antwoorden formuleren op problematische fenomenen. Dat doet evenwel het vele routinematige werk oneer aan. Ook in deze dossiers hebben onze medewerkers er alles aan gedaan om de terecht verwachte kwaliteit en snelheid te realiseren. Ik wens hen hiervoor allemaal te bedanken. Veel leesplezier. Jérôme Glorie, Directeur-generaal

12 De Algemene Directie Veiligheid en Preventie: Opdrachten, personeel, Financiële middelen en Management I Inleiding 12 Opdrachten 13 Personeel 16 Financiële middelen 18 Management 20

13 0 Inleiding De Algemene Directie Veiligheid en Preventie is één van de vijf Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze ontstond eind 2002 uit de samensmelting van een aantal diensten van de vroegere Algemene Rijkspolitie met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid en de Dienst Geschillen Federale Politie. Een team van gekwalificeerde en gedreven medewerkers staat in voor een brede waaier aan opdrachten binnen het domein van het politioneel veiligheids- en preventiebeleid. Deze opdrachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het algemeen politiebeleid, de internationale politiesamenwerking, de werking en organisatie van de zonale politieorganen, de benoemings- en tuchtprocedures voor hogere politieofficieren, de reglementering van de private veiligheidssector, de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de afhandeling van schade veroorzaakt door politieambtenaren in de uitoefening van hun functie,. Deze taken worden uitgeoefend in nauwe samenwerking en partnerschap met andere federale en regionale overheidsdiensten (zoals o.m. FOD Justitie, Dienst voor Strafrechterlijk Beleid) en de politiediensten (federale politie en lokale politie). In de verdere tekst wordt de Algemene Directie Veiligheid en Preventie afgekort als AD VP. Het organigram van de AD VP ziet er als volgt uit: 2 horizontale diensten de algemene steundienst (hoofdstuk 1) de dienst Beleid Integrale Veiligheid (hoofdstuk 2) 5 directies: Directie Lokale Integrale Veiligheid (hoofdstuk. 3) Directie Voetbalveiligheid Voetbalcel (hoofdstuk 4) Directie Private Veiligheid (hoofdstuk 5) Directie Politiebeheer (hoofdstuk 6) Directie Geschillen en juridische ondersteuning (hoofdstuk 7) 12 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

14 Opdrachten 1 De opdrachten van de AD VP richten zich in de eerste instantie tot de verschillende overheden die belast zijn met het veiligheids- en preventiebeleid: de Minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneurs en de burgemeesters. Daarnaast werken de medewerkers eveneens ten behoeve van andere doelpublieken, met name de private bewakings- en beveiligingsondernemingen, de privé-detectives en de lokale preventiewerkers. De opdrachten kunnen een beleidsondersteunend, normerend of adviserend karakter hebben. In een aantal domeinen beschikken de medewerkers van de AD VP over een inspectiebevoegdheid en kunnen ze administratieve sancties opleggen. Dat is met name zo in de sector van de private veiligheid en de veiligheid bij voetbalwedstrijden. De kernactiviteiten van de AD VP zijn: 1.1 Adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken bij de uitbouw van een geïntegreerd veiligheidsbeleid. Een prioritaire opdracht voor de AD VP is het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid van de Minister van Binnenlandse Zaken. De uitwerking en de opvolging van de Kadernota Integrale Veiligheid vormen in dit opzicht een essentiële taak. De Algemene Directie doet dit onder meer met betrekking tot het ontwerp van nationaal veiligheidsplan en de ontwerpen van zonale veiligheidsplannen. Daarnaast zorgt de AD VP voor de conceptuele en strategische opvolging van de evoluties in het politielandschap en de veiligheidsfenomenen. Als een veiligheidsfenomeen als prioritair en/of zorgwekkend wordt beschouwd, dan wordt in overleg met de partners een geïntegreerd actieplan uitgewerkt en voorgelegd aan de Minister. De AD VP zorgt vervolgens samen met alle betrokken diensten voor de uitvoering en evaluatie van de aldus ontwikkelde actieplannen. 1.2 De ondersteuning van het preventiebeleid De AD VP is belast met het uitwerken en coördineren van het beleid inzake criminaliteitspreventie in België. Deze opdracht valt uiteen in de volgende takenpakketten: De ondersteuning en opvolging van de lokale preventie-initiatieven die in het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen en het kustactieplan worden uitgewerkt. Daarnaast staat de AD VP ook in voor de administratieve en financiële opvolging en de evaluatie van de uitgevoerde projecten. Het professionaliseren van de preventie-actoren door de organisatie van opleidingen, studiedagen, werkgroepen en overleg. Sensibilisering van de bevolking met het oog op de preventie van bepaalde misdrijven (verschillende vormen van diefstal en andere gerelateerde thema s). 1.3 De opvolging van de internationale politiesamenwerking De AD VP vervult samen met andere diensten een strategische en conceptuele rol binnen het domein van de internationale politiesamenwerking. Zo is de Algemene Directie vertegenwoordigd binnen een aantal werkgroepen in het kader van de Europese Unie. Het gaat dan om de activiteiten binnen de Raad Justitie Binnenlandse Zaken (JAI), de Werkgroep Politiesamenwerking, de werkgroepen Schengen Evaluatie en Schengen Acquis. De AD VP is tevens belast met de opvolging van de werkzaamheden in de schoot van de Raad van Europa en de Verenigde Naties in het domein van de bescherming van de rechten van de mens in hun relatie tot overheidsdiensten. Tot slot neemt de AD VP deel aan de onderhandelingen en de 13 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

15 evaluaties van de bilaterale akkoorden inzake politiesamenwerking, afgesloten met derde landen, en bereidt ze de parlementaire werkzaamheden tot ratificatie van deze akkoorden voor. 1.4 Wetenschappelijk onderzoek inzake politie en veiligheid stimuleren, coördineren en evalueren Om zijn beleid te ondersteunen en te oriënteren belast de Minister van Binnenlandse Zaken de Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen jaarlijks met wetenschappelijke onderzoeken rond diverse thema s inzake veiligheid en preventie. De opvolging, de coördinatie en de evaluatie van deze onderzoeksprojecten gebeurt vanuit de AD VP. 1.5 Waken over de voetbalveiligheid De AD VP staat in voor de beleidsvoorbereiding inzake voetbalveiligheid en de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Concreet heeft de AD VP de volgende opdrachten met betrekking tot de voetbalveiligheid: Opleggen van administratieve sancties aan toeschouwers en organisatoren die de voetbalwet overtreden Uitvoeren van controles inzake infrastructuur, ticketting en stewarding Het coördineren van de fenomeenanalyses die betrekking hebben op de veiligheid inzake voetbal De Minister adviseren inzake de principes die de veiligheid en de ordehandhaving bij voetbal moeten beheersen en inzake het opstellen en het uitvoeren van de normen terzake Fungeren als overlegforum voor de coördinatie en de uitwisseling betreffende de veiligheid en de openbare orde inzake voetbal. Op het overlegforum worden regelmatig alle actoren van het voetbalgebeuren (zoals Voetbalbond, Profliga, federale politie, FOD justitie) rond de tafel gebracht De Minister vertegenwoordigen in de internationale werkgroepen betreffende de veiligheid inzake voetbal Het uitoefenen van een coördinerende functie inzake de preventieve aanpak van voetbalgerelateerd geweld 1.6 Opdrachten met betrekking tot de zonale politieorganisatie en de specifieke processen inzake de geïntegreerde politie De gouverneurs en de lokale besturen zijn cruciale partners van de AD VP. Ze staan immers in de frontlinie van het veiligheidsgebeuren waarin ze een sleutelrol vervullen. De AD VP stelt zich tot taak hen te ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering van hun opdracht. Daarnaast zorgt de AD VP voor de interpretatie van de wetgeving en reglementering inzake de organisatie en werking van de zonale organen. Deze opdracht valt uiteen in de volgende deelopdrachten: Het adviseren van de Minister van Binnenlandse Zaken inzake de beroepen die bij hem worden ingediend door de gemeenten of de politiezones tegen de beslissing van de provinciegouverneur tot niet-goedkeuring of schorsing van hun beraadslagingen betreffende de lokale politie Het behandelen van de aanstellings- en benoemingsdossiers van de hogere officieren van de lokale en de federale politie Het uitoefenen van de tuchtbevoegdheden ten opzichte van de politieofficieren 14 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

16 Het ondersteunen van de werking van de politieraden en colleges (vooral met betrekking tot de interpretatie van de regelgeving) Het analyseren van de rapporten en verslagen van de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie (AIG) 1.7 Regelgeving van en controle op de sector van de private veiligheid De AD VP is belast met de controle op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en op de privé-detectives. Deze opdracht valt uiteen in de volgende deelopdrachten: Het uitvoeren van controles op de naleving van de wetgeving inzake private veiligheid Het afleveren van vergunningen/erkenningen aan de ondernemingen in de private veiligheidssector Het uitreiken van identificatiekaarten aan de beveiligingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en privé-detectives (na screening) Het innen van retributies (Op basis van hun omzetcijfer betalen de vergunde en erkende bedrijven jaarlijks een retributie. De opbrengsten hiervan worden gestort op naam van het Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de privé-détectives) De administratiefrechtelijke afhandeling van de processen-verbaal opgesteld door de politiediensten en de eigen inspecteurs 1.8 Geschillendossiers aansprakelijkheid personeelsleden federale politie De AD VP waakt over een vlotte behandeling van schadegevallen veroorzaakt of geleden door de Federale Politie en de AIG en voert de gerechtelijke procedures. De AD VPB treedt hierbij onder meer op als aansprakelijkheidsverzekeraar en dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden voor daden gesteld tijdens de uitoefening van de functie. Zij kent kosteloze rechtshulp toe aan de personeelsleden van de Federale Politie en van de AIG en behandelt de aanvragen tot toekenning van een Bijzondere Vergoeding aan de lokale politieambtenaren die slachtoffer zijn van gewelddaden. 15 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

17 2 Personeel Op 31 december 2007 telde de AD VP 250 medewerkers, waar onder 89 statutairen en 161 contractuelen. Hieronder vallen eveneens de 44 medewerkers aangesteld voor het kustactieplan (1 niveau A, 1 niveau C en 42 niveau D) In 2007 verlieten 13 medewerkers de AD VP om hun beroepsloopbaan elders voort te zetten en werden er 21 personen aangeworven. De doelstelling betreffende stabiliteit en perspectieven voor de ambtenaren werd dit jaar nog voortgezet door de organisatie, samen met SELOR, van een specifiek examen Dossierbehandelaar Veiligheid en Preventie. Dankzij het mechanisme van interne mobiliteit, zijn 4 collega s binnen de AD VP van functie veranderd en hebben 2 andere gebruik gemaakt van een mobiliteit binnen de FOD Binnenlandse Zaken. De AD VP maakt sinds 2007 deel uit van het pilootproject van de FOD Binnenlandse Zaken waarbij de ambtenaren kunnen genieten van één dag telewerk. In 2007 zijn er 12 personen betrokken bij deze nieuwe vorm van arbeidsorganisatie. Naast de afhandeling van recurrente personeelsdossiers, het opstellen en de uitvoering van een personeels- en opleidingsplan, heeft onze cel HRM deelgenomen aan de activiteiten van des différents réseaux gérés par le service d encadrement P&O (formations, diversité, discipline, bien-être, développement durable, correspondants P&O, ). Aantal medewerkers Niveau Aantal medewerkers op 1 januari 2007 Aantal medewerkers op 31 december 2007 A B C D Totaal Verhouding statutairen/contractuelen (situatie op 31 dec. 2007) Niveau Statutair Contractueel A B 2 19 C D Totaal De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

18 Verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen (situatie op 31 dec. 2007) Niveau Nederlandstalig Franstalig A B 6 15 C D 62 6 Totaal Om de professionaliteit van het personeel en de dienstverlening van de AD VP op peil te houden, werden er dit jaar tal van opleidingen georganiseerd: IMAP, verhoortechnieken en opstellen van processen-verbaal en allerlei OFO opleidingen. Daarnaast wordt de norm van 8 dagen opleiding per jaar en per ambtenaar nog steeds opgevolgd door middel van boordtabellen. 17 De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

19 3 Financiële middelen Allocatie FOD Binnenlandse Zaken Sectie 56 AD VP Vastlegging 2007 (EUR) Ordonnancering 2007 (EUR) Vastlegging 2006 (EUR) Ordonnancering 2006 (EUR) 56 0 Bestaansmiddelenprogramma 1103 Bezoldiging statutairen Bezoldiging contractuelen Werkingskosten Werkingskosten / informatica Uitzonderlijke aankopen Duurzame goederen Investeringen informatica Totaal Algemene administratieve politie Fonds bewaking - saldo op 1 januari - ontvangsten van het lopende jaar - beschikbaar tijdens het lopende jaar Coördinatie provinciale acties Personeel fonds bewaking Internationale politiesamenwerking Spottersopleiding Documentatiecentrum AD VP Veiligheid steden en gemeenten Werking fonds bewaking Subsidie ASTRID Investeringen fonds bewaking Onderzoeksprogramma: personeel Onderzoeksprogramma: werking Totaal Verkeersveiligheid 1104 Personeel anders dan statutair Werkingskosten Uitgaven van informatie Totaal Tuchtraad (nieuw programma) 1201 Werkingskosten Werkingskosten / informatica Investeringen Investeringen informatica Contractueel personeel Totaal De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

20 56 4 Vaste Commissie van de Lokale Politie 1201 Werkingskosten Werkingskosten /informatica Duurzame goederen 7404 Investeringen informatica Totaal Voetbalcel 1201 Werkingskosten Subsidie voetbal Geschillen Federale Politie Honorarium advocaten en experts Betaling schadevergoedingen aan derden voor schade veroorzaakt door leden van de federale politie in de uitoefening van hun functie Totaal Veiligheid Europese topontmoetingen te Brussel en Observatorium voor de stedelijke veiligheid Organiek fonds - saldo op 1 januari - ontvangsten van het lopende jaar - beschikbaar tijdens het lopende jaar Bezoldiging contractuelen Verbindingsofficier 1201 Werkingskosten Veiligheid in het kader van de Europese topontmoetingen te Brussel Duurzame goederen Totaal Directie Lokale Integrale Veiligheid 1103 Bezoldiging statutairen Bezoldiging contractuelen Duurzame goederen 7404 Investeringen informatica 1230 Werkingskosten Totaal Politiegebouwen Organiek fonds - saldo op 1 januari - ontvangsten van het lopende jaar - beschikbaar tijdens het lopende jaar 4301 Betaling van het correctiemechanisme aan de gemeenten en politiezones Totaal De Algemene Directie, Veiligheid en Preventie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid Veiligheid is een zaak van iedereen. Deze handreiking benadrukt de belangrijke rol die de bestuurlijke overheid als regisseur in dit verhaal dient op te nemen. Vertrekkende van een aantal basisvragen wordt

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE

21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE 21414 BELGISCH STAATSBLAD 15.04.2010 MONITEUR BELGE Een globaal en geïntegreerd drugsbeleid voor België Gemeenschappelijke Verklaring van de Interministeriële Conferentie Drugs - 25 januari 2010 - INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Authentiek en eerlijk communiceren

Authentiek en eerlijk communiceren P708831 Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 33 BESAFE Inspiratie voor uw lokaal veiligheids en preventiebeleid FEBRUARI 2015 DOSSIER SOCIALE MEDIA Een politiezone, een brandweerkorps, een preventiedienst.

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie