Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland

2 De ondergetekenden: De provincie Noord-Holland, gevestigd Dreef 3 te Haarlem en kantoorhoudende te Houtplein 33, 2012 DE Haarlem (Postbus 3007, 2001 DA), op grond van het Besluit van de commissaris van de Koning van 24 september 2013, nr /156419, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. Mr. G.E.A. van Craaikamp, Algemeen Directeur hierna te noemen opdrachtgever en [naam Opdrachtnemer] Of: de combinatie «Naam_combinatie/Opdrachtnemer», bestaande uit: 1. «Naam_combinant 1_1»,gevestigd te «Vestigingsplaats1» rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar «Functie1» de heer «naam1»; 2. «Naam_combinant _2»,gevestigd te «Vestigingsplaats2» rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar «Functie2» de heer «naam2»; 3. «Naam_combinant_3»,gevestigd te «Vestigingsplaats3» rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar «Functie3» de heer «naam3»; die ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit deze samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten (hierna ook: Overeenkomst ) voortvloeiende verplichtingen, alsmede alle verplichtingen voortvloeiende uit de in het kader van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten, hierna te noemen opdrachtnemer, gezamenlijk aangeduid als partijen overwegende dat: Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van ingenieursdiensten voor de provincie Noord-Holland gedurende een zekere periode met zeven ingenieursbureaus vaste afspraken wil maken; Opdrachtgever daartoe een samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van maximaal zes jaren wil sluiten, waarin de voorwaarden voor alle door opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het verrichten van ingenieursdiensten zijn vastgelegd; hiertoe een Europese openbare aanbesteding voor de gunning voor de deelname aan deze samenwerkingsovereenkomst heeft plaatsgevonden met publicatienummer 2014(./xxxx; Paraaf Provincie Noord-Holland 2/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

3 Opdrachtgever de inschrijving van opdrachtnemer, alsmede de inschrijvingen van een aantal andere inschrijvers, als geschikt heeft beoordeeld om toe te treden tot de samenwerkingsovereenkomst, Perceel 2, en op deze grond wenst over te gaan tot het sluiten van deze overeenkomst; in deze overeenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle opdrachten tot het verrichten van de beschreven diensten die opdrachtgever voornemens is te gunnen gedurende de looptijd van deze overeenkomst en die, na nadere concurrentiestelling binnen het perceel, al dan niet aan opdrachtnemer worden gegund; Opdrachtnemer zich nadrukkelijk heeft geïnformeerd met betrekking tot de doelstellingen die opdrachtgever heeft met het sluiten van deze overeenkomst en garandeert hieraan te blijven voldoen; Partijen grote waarde hechten aan het intensiveren van en het investeren in de onderlinge relatie, het ontwikkelen van de ingenieursmarkt, de vroegtijdige inbreng en de borging van kennis en het vormgeven aan arbeidsmarktbenadering en opleiding en de samenwerking daarom als partnership wordt beschouwd; Partijen zich verbinden om maximaal en op een integrale wijze met elkaar mee te denken, in het kader van duurzaamheid, innovatie en kostenbewust zijn, met het oog op de doorontwikkeling waar B&U zich in bevindt. Partijen zich verbinden om de kwaliteit van de uitvragen maximaal te verhogen, onder meer door elkaar hierop aan te spreken en wederzijdse verwachtingen vroegtijdig met elkaar af te stemmen; Partijen zullen handelen als vastgelegd in deze overeenkomst, in de geest van wederzijds vertrouwen en samenwerking; zijn overeengekomen als volgt: Paraaf Provincie Noord-Holland 3/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

4 ARTIKEL 1. DEFINITIES De hier onder aangegeven begrippen, aangeduid met een hoofdletter, hebben de navolgende betekenis. Deze definities hebben in enkelvoud en meervoud dezelfde betekenis. In de samenwerkingsovereenkomst worden deze begrippen verder met een kleine letter geschreven. Aanbieding Bijlagen Belangenverstrengeling Contractmanager OG Contractmanager ON Dienst Doorlening Inspanningsverplichting Jaar Managementinformatie Minicompetitie bij aanbesteding Nadere overeenkomst Een aanbieding onder de Samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van een Uitvraag, om een Product of een Dienst te leveren. De Aanbieding is onderdeel van de Nadere overeenkomst. Aanhangsels bij deze Samenwerkingsovereenkomst, die na door beide Partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van deze Raamovereenkomst. Een situatie waarbij Opdrachtnemer verschillende belangen dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het een of het andere belang in het geding komt. De door Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst aangestelde contactpersoon. De door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst aangestelde contactpersoon. De inhuur van ingenieurs- en adviesdiensten op basis van ureninzet. De oorspronkelijke uitlener (=onderonderaannemer) leent de arbeidskracht door aan een inlener (=onderaannemer). Die inlener leent de arbeidskracht op zijn beurt weer door aan een andere inlener (=Opdrachtnemer). De eerste inlener is dus zelf uitlener geworden. Indien Opdrachtnemer gevraagd wordt een Dienst te leveren conform artikel 4.3. De verplichting wordt naar beste weten en kunnen verricht. Aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden. Informatie geleverd door de Partner die inzicht geeft in de ontwikkeling en prestaties van de Partner binnen de Samenwerkingsovereenkomst Systematiek van vragen van Uitvragen bij het tot stand komen van een Nadere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zoals geregeld in artikel 5. Paraaf Provincie Noord-Holland 4/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

5 Nadere overeenkomst (NOK) Onderaannemer Opdracht De op basis van de Samenwerkingsovereenkomst gesloten Nadere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de specifieke inhuur van een Dienst of inkoop van een Product wordt overeengekomen. De Nadere overeenkomst bestaat uit de Uitvraag van de Opdrachtgever, de Aanbieding van de Opdrachtnemer en de opdrachtbrief van de Opdrachtgever, conform de voorwaarden van de Samenwerkingsovereenkomst. Persoon of organisatie die in opdracht van een opdrachtnemer, zonder voor hem in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert tegen een vastgestelde prijs. De schriftelijke vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het uitvoeren van de Nadere overeenkomst door Opdrachtnemer. Degene die de Samenwerkingsovereenkomst verstrekt, zijnde de provincie Noord-Holland. Opdrachtgever / OG Opdrachtnemer / ON Passende aanbieding Partners Payrolling Product Projectleider OG Projectleider ON Randomizer Samenwerkingsovereenkomst/ Samenwerkingscontract De Commissaris van de Koning heeft volmacht verleend aan mevrouw G.E.A. van Craaikamp, Algemeen directeur, om namens de provincie Noord-Holland op te treden als Opdrachtgever voor deze aanbesteding.. Inschrijver aan wie de Samenwerkingsovereenkomst is gegund en met wie Opdrachtgever de Samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Een Aanbieding die voldoet aan een aantal eisen, zoals benoemd in artikel 9.2. Zakelijke relatie die verder reikt dan de traditionele rol van Opdrachtgever-Opdrachtnemer die gericht is op intensieve samenwerking Indien Opdrachtgever zelf een Medewerker met bepaalde kennis/ expertise gevonden heeft, die toch via een NOK met Opdrachtnemer vastgelegd wordt. Opdrachtnemer treedt in dit geval op als (tijdelijk) werkgever van deze Medewerker(s), waarbij Opdrachtnemer de volledige personeelszorg, administratie en salarisafhandeling regelt. De inhuur van ingenieurs- en adviesdiensten op basis van een aanneemsom met een gedefinieerd eindresultaat. De door Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Nadere overeenkomst aangestelde contactpersoon. De door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Nadere overeenkomst aangestelde contactpersoon. Een door Opdrachtgever te hanteren systeem dat Uitvragen toewijst aan Opdrachtnemers zoals gedefinieerd in artikel 5 van dit contract. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Inschrijvers die de economisch meest voordelige inschrijvers doen met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden Paraaf Provincie Noord-Holland 5/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

6 Uitvraag Werkdagen VAR ZZP er inzake het ten uitvoering brengen van het Programma van Eisen vast te leggen. Het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om binnen de Samenwerkingsovereenkomst een Aanbieding te doen voor het leveren van een Dienst of Product zoals nader omschreven in de uitvraag. De uitvraag is onderdeel van de Nadere overeenkomst. Een kalenderdag, niet zijnde (i) een zaterdag of zondag, (ii) een algemeen erkende feestdag in Nederland of (iii) het equivalent van een algemeen erkende feestdag ingevolge artikel 3 lid 3 van de Algemene Termijnenwet. Verklaring Arbeidsrelatie of op grond van aangepaste wetgeving equivalent hiervan (mogelijk: Beschikking Geen Loonheffing) Zelfstandige Zonder Personeel ARTIKEL 2. ONDERWERP VAN DE SAMENWERKINGOVEREENKOMST 2.1 Opdrachtnemer verplicht zich, op verzoek van opdrachtgever, de in bijlage 1 gedefinieerde advies- en ingenieursdiensten te verrichten en/of personeel ten behoeve van opdrachtgever beschikbaar te stellen. Daartoe zullen opdrachtgever en opdrachtnemer telkens een nadere overeenkomst afsluiten conform het format in bijlage 2. Opdrachtgever is niet verplicht uitvragen onder deze overeenkomst te doen, maar heeft daar wel de intentie toe. 2.2 De voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst zijn integraal van toepassing op de nadere overeenkomsten die worden afgesloten: De specifieke voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst, zoals omschreven in artikel 4.3, zijn daarnaast aanvullend van toepassing op nadere overeenkomsten die een inspanningsverplichting betreffen. 2.3 Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn de AIV (Bijlage 6) van toepassing, tenzij daarvan in deze overeenkomst expliciet wordt afgeweken. 2.4 Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst en nadere overeenkomsten. 2.5 Deze samenwerkingsovereenkomst is niet van toepassing op advies- en ingenieursdiensten waaromtrent reeds door opdrachtgever verplichtingen zijn aangegaan voorafgaand aan de ingangsdatum van deze samenwerkingsovereenkomst. Paraaf Provincie Noord-Holland 6/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

7 2.6 De navolgende Bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze samenwerkingsovereenkomst: Bijlage 1: Lijst Advies- en ingenieursdiensten zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van de inschrijvingsleidraad. Bijlage 2: Format nadere overeenkomst (wordt toegevoegd bij start samenwerkingsovereenkomst). Bijlage 3: Inschrijvingsleidraad van de opdrachtgever, tijdens Europese aanbesteding. Bijlage 4: Inschrijving van opdrachtnemer, tijdens Europese aanbesteding. Bijlage 5: Verklaring voorkennis/belangenverstrengeling (o.b.v. Nota scheiding van Belangen). Bijlage 6: Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2013 Bijlage 7: Integriteitsverklaring conform artikel 14 Bijlage 8: Formulier Nevenwerkzaamheden Bijlage 9: Prestatiemetingen Bijlage 10: Past Performance Bijlage 11: Managementinformatie Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde. De samenwerkingsovereenkomst prevaleert boven elke bijlage, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 2.7 Voorwaarden in de nadere overeenkomst zijn een uitwerking van voorwaarden in de samenwerkingsovereenkomst. Voorwaarden in de nadere overeenkomst kunnen niet afwijken van de samenwerkingsovereenkomst, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld de aard van de opdracht) waarbij redelijkerwijs van opdrachtnemer en/of opdrachtgever niet kan worden verwacht dat de bepaling van de samenwerkingsovereenkomst onverkort blijven gelden. In een uitvraag ten behoeve van een nadere overeenkomst zal altijd melding gemaakt worden als deze omstandigheden van toepassing zijn. Indien opdrachtnemer op basis van deze gewijzigde voorwaarden geen aanbieding kan/wil doen, dan kan opdrachtgever, mits door opdrachtnemer deugdelijk gemotiveerd, besluiten dat dit niet meetelt voor de 75% norm. 2.8 Perceel 2 is bedoeld voor de invulling van projectmanagement en specialistische functies in aanvulling op de eigen organisatie, op basis van ureninzet. Het betreft de inhuur van medewerkers ten behoeve van het multidisciplinair kunneninvullen van projectteams maar ook voor het enkelvoudig kunnen inhuren van specialisten op een bepaald gebied. De nadere opdrachten betreffen de inkoop van een dienst of een reeks van diensten binnen alle voorkomende vakgebieden binnen de directie B&U. 2.9 Deze overeenkomst omvat opdrachten in de zin van artikel 7:400 BW. Paraaf Provincie Noord-Holland 7/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

8 ARTIKEL 3. IN WERKING TREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 3.1 Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking [datum] voor de duur van vier jaar en eindigt derhalve op [datum] van rechtswege. 3.2 De Opdrachtgever kan na het verstrijken van de termijn van vier jaar de samenwerkingsovereenkomst maximaal één (1) maal met twee jaar verlengen. 3.3 Na verlenging eindigt de samenwerkingsovereenkomst derhalve op [datum] van rechtswege. 3.4 De samenwerkingsovereenkomst kan te allen tijde door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden (artikel 7:408 BW). Opdrachtgever zal dit niet op onredelijke gronden doen. 3.5 Beëindiging van deze samenwerkingsovereenkomst laat onverlet de rechten en plichten voortvloeiend uit al gesloten nadere overeenkomsten. Alle rechten en verplichtingen, zoals vrijwaring voor schending van intellectuele (eigendoms)rechten, geheimhouding en geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze voortvloeiende uit deze samenwerkingsovereenkomst, inclusief bijlagen blijven van kracht totdat de laatste nadere overeenkomst (gesloten voor beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst) is voltooid. ARTIKEL 4. NALEVING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 4.1 Opdrachtnemer kan aan de naleving voldoen door medewerkers uit haar eigen organisatie, door medewerkers van onderaannemers of via de payroll constructie. 4.2 Uitvragen met (overwegend) een resultaatsverplichting zullen worden gedaan binnen perceel 1. Uitvragen met (overwegend) een inspanningsverplichting zullen worden gedaan binnen perceel 2. Opdrachtgever zal in haar uitvraag en in haar opdracht telkens duidelijk vermelden of naleving gevraagd wordt door een resultaatsverplichting, dan wel door een inspanningsverplichting. 4.3 Inspanningsverplichtingen Opdrachtnemer zal zich er maximaal voor inspannen dat voor het leveren van inspanningsverplichtingen: de door of namens hem uit te voeren diensten worden uitgevoerd met inachtneming van overeengekomen specificaties en termijnen zoals vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst en/of nadere overeenkomst(en), alsmede aan de binnen de betreffende beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en standaarden; zijn medewerkers (al dan niet via onderaanneming) voldoen en gedurende het uitvoeren van de nadere overeenkomst zullen blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring; alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, waaronder die betreffende kwaliteit, milieu/duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, alsmede de algemeen geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen worden nageleefd; Paraaf Provincie Noord-Holland 8/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

9 hij bij het uitbrengen van een aanbieding opdrachtgever een exclusiviteit van de aangeboden medewerker(s) garandeert van minimaal 10 werkdagen na sluiting van de inschrijftermijn voor een nadere overeenkomst. De in te zetten medewerker mag niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever vervangen worden. Bij niet naleving van deze bepaling, is door Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van 5000,- verschuldigd, tenzij sprake is van een aantoonbaar geval van overmacht; hij bij ziekte of afwezigheid anderszins van de aangeboden medewerker binnen vijf werkdagen voor in alle opzichten gelijkwaardige vervanging zal zorgen; wordt hierin verzuimd dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht (nadere overeenkomst) direct onder te brengen bij een andere opdrachtnemer en de daar uit voort vloeiende extra kosten te verhalen op opdrachtnemer, tenzij aantoonbaar sprake is van overmacht De medewerker dient in het urenregistratiesysteem van opdrachtgever de gewerkte uren bij te houden en voor akkoord aan opdrachtgever voor te leggen Verder geldt ten aanzien van inspanningsverplichtingen het volgende: Indien opdrachtgever binnen 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden bij opdrachtnemer aangeeft dat medewerker niet naar tevredenheid van opdrachtgever functioneert, dient opdrachtnemer binnen 5 werkdagen voor kwalitatief gelijkwaardige vervanging zorg te dragen. In een dergelijk geval worden de door medewerker gemaakte uren niet gefactureerd; Indien blijkt dat de door opdrachtnemer ingezette medewerker, buiten het in het vorige lid genoemde geval, naar het oordeel van opdrachtgever niet goed functioneert en opdrachtgever dit schriftelijk (per ) aan de accountmanager opdrachtnemer aangeeft, zal opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na de voornoemde schriftelijke melding van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor passende vervanging zorgen. Wordt hieraan niet door opdrachtnemer voldaan dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht (nadere overeenkomst) direct onder te brengen bij (een) andere opdrachtnemer(s), waaronder andere contractpartijen, en alle daar uit voort vloeiende extra kosten te verhalen op opdrachtnemer; In geval van vervanging, als bedoeld in het vorige lid, zorgt opdrachtnemer ervoor dat de vervanger aantoonbaar tenminste aan de oorspronkelijk uitgevraagde kwaliteits- en opleidingseisen voldoet en opdrachtnemer zorgt voor overdracht van de werkzaamheden, waarbij hinder voor opdrachtgever wordt voorkomen. Wordt hieraan niet voldaan dan is opdrachtgever gerechtigd om de nadere overeenkomst onder te brengen bij een andere opdrachtnemer en alle daaruit voortvloeiende extra kosten te verhalen op opdrachtnemer; Overwerk zal door opdrachtgever niet worden vergoed, tenzij hiertoe volgens opdrachtgever noodzaak bestaat en door opdrachtgever vooraf schriftelijk is goedgekeurd. 4.5 Opdrachtnemer verplicht zich tot het, voor zijn rekening, treffen van alle maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van stagnatie van de uitvoering van nadere overeenkomsten en tot beperking van de door opdrachtgever mogelijk te maken extra kosten of te lijden schade, voor zover het gaat om omstandigheden die liggen binnen de invloedssfeer van opdrachtnemer of naar de verkeersopvattingen voor zijn rekening (dienen te) komen. Paraaf Provincie Noord-Holland 9/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

10 4.6 Akkoordbevinding van de maatregelen door opdrachtgever houdt niet in dat opdrachtgever de oorzaak van de vertraging of gehoudenheid tot vergoeding van uit de consequenties voortvloeiende kosten erkent. 4.7 Indien tijdens de uitvoering van de nadere overeenkomst blijkt dat onvoorziene omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de partijen gerede twijfel rijst aan het overeengekomen resultaat binnen de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden, stelt deze partij de wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen zullen hierover met elkaar overleggen. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de nadere overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te worden overeengekomen; 4.8 Uitvragen, aanbiedingen en afwijzingen dienen altijd elektronisch plaats te vinden.verlengings- of aanvullende opdrachten dienen altijd schriftelijk, niet zijnde , plaats te vinden. Uitgevoerde werkzaamheden, zonder schriftelijke toestemming vooraf, worden niet vergoed. 4.9 Opdrachtgever kan besluiten bij uitvragen een aanbestedingsprocedure toe te passen die recht doet aan aard en complexiteit van de nadere overeenkomst en hierbij met name de actieve, innovatieve bijdrage en expertise van de opdrachtnemers te verlangen Opdrachtnemer verplicht zich kosteloos mee te werken aan een (jaarlijkse) bedrijven dag die aanbesteder organiseert. ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING NADERE OVEREENKOMST (DOOR MIDDEL VAN EEN RANDOMIZER ) 5.1. Afhankelijk van de door opdrachtgever zorgvuldig opgestelde raming wordt per nadere overeenkomst als volgt bepaald hoeveel en welke partijen binnen perceel 1 een uitvraag voor de nadere overeenkomst ontvangen: a. Nadere overeenkomsten met een geraamde waarde van meer dan ,00 (excl. BTW): vijf via de randomizer geselecteerde partners binnen de samenwerkingsovereenkomst Ingenieurs- en Adviesdiensten b. Nadere overeenkomsten met een geraamde waarde gelijk aan of kleiner dan ,00 (exclusief BTW), maar groter dan ,00 (exclusief BTW): drie via de randomizer geselecteerde partners binnen de samenwerkingsovereenkomst Ingenieurs- en Adviesdiensten. c. Nadere overeenkomsten met een geraamde waarde gelijk aan of kleiner dan ,00 (exclusief BTW): één door opdrachtgever vrij te kiezen partner binnen de samenwerkingsovereenkomst Ingenieurs- en Adviesdiensten d. voor opdrachten met een innovatief karakter óf in het kader van de ontwikkeling en verdergaande kennisdeling tussen opdrachtgever en een partner kan eveneens vrij gekozen worden conform het gestelde onder c, waarbij aangetekend dat de opdrachtwaarde ongelimiteerd is. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het uitwerken van een voorstel van een partner op het gebied van duurzaamheid en/of innovatie of het bieden van stage- of arbeidsplaatsen aan de aanbesteder. Paraaf Provincie Noord-Holland 10/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

11 Nieuwe ideeën worden getoetst aan de kaders die opdrachtgever stelt aan innovatie (op dit moment in ontwikkeling) 5.2 Voorafgaand aan een uitvraag, zoals beschreven in 5.1.a en 5.1.b, worden de partners gevraagd om hun belangstelling te tonen voor de uitvraag. De reactie heeft invloed op de kpi passende aanbieding (artikel 9) 5.3 Voor het selecteren van de partners conform het voorgaande lid, wordt de randomizer ingezet. De randomizer is een voor een voor - uitsluitend een daartoe bevoegde medewerker toegankelijk (online) systeem dat volstrekt willekeurig het voorgeschreven aantal partners trekt waar de uitvraag voor de nadere overeenkomst aan wordt toegezonden. 5.4 Aan elke trekking doen in beginsel alle partners mee (tenzij op basis van artikel 5, lid 1, sub c en d anders is bepaald). Na de trekking zal voor een opdracht als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b één partner worden toegevoegd. De gegevens van de trekkingen en de verdeling van de trekkingen zal periodiek gedeeld worden met de partners. Voorafgaand aan de trekking voert opdrachtgever een check uit op: a. Eventuele belangenverstrengeling b. Past performance (na invoering prestatiemeting) De Partners die op basis van de trekking zijn geselecteerd zijn vervolgens gehouden een aanbieding te doen. Een partner die veelvuldig deze verplichting niet nakomt (< 75%) over een periode van 2 contractscores en hiervoor geen geldige reden heeft, krijgt een sanctie opgelegd in de vorm van uitsluitingen (zie artikel 9) Indien de toepassing van de genoemde systematiek naar het oordeel van opdrachtgever geen te selecteren opdrachtnemer oplevert, geen passende aanbieding wordt gedaan, of in redelijkheid met de geselecteerde partner(s) geen overeenstemming voor de nadere overeenkomst wordt bereikt, is opdrachtgever gerechtigd om in deze gevallen geen opdracht te verlenen aan de partner. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om vervolgens een uitvraag toe te sturen aan de overige partners binnen het betreffende perceel Indien geen van de partners voor het betreffende perceel een passende aanbieding kan doen, of indien ten aanzien van de nadere overeenkomst(en) in redelijkheid geen overeenstemming kan worden bereikt, is opdrachtgever gerechtigd om geen opdracht te verlenen en de opdracht buiten deze samenwerkingsovereenkomst te verstrekken aan een derde. 5.5 Het staat opdrachtgever vrij aanvullende opdrachten aan dezelfde partner te verstrekken op basis van een reeds gesloten nadere overeenkomst, mits: a. de aanvullende opdracht(en) ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid voor de uitvoering van deze opdracht noodzakelijk is/zijn geworden (dit ter beoordeling door opdrachtgever) of; b. de aanvullende opdracht(en) technisch of economisch niet los van de oorspronkelijke opdracht kan/kunnen worden uitgevoerd, of strikt noodzakelijk is/zijn om de oorspronkelijke opdracht te vervolmaken. Paraaf Provincie Noord-Holland 11/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

12 c. de oorspronkelijke opdracht(en) door opdrachtnemer naar tevredenheid van opdrachtgever is/zijn uitgevoerd d. zich inmiddels geen belangenverstrengeling voordoet of dreigt voor te doen bij uitvoering van de aanvullende opdracht(en) ARTIKEL 6. MEDEWERKERS 6.1 Opdrachtgever kan in de nadere overeenkomst bijzondere eisen stellen met betrekking tot de opleiding, deskundigheid en ervaring van de bij de uitvoering van een nadere overeenkomst in te zetten medewerkers van opdrachtnemer. 6.2 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat uitsluitend in te zetten medewerkers waarvan geen twijfel bestaat ten aanzien van hun integriteit worden aangeboden. Dit betekent dat de opdrachtnemer zich vóór de aanbieding vergewist moet hebben van de integriteit van de medewerker. Vóór de start van de opdracht stuurt opdrachtgever, tezamen met de opdrachtbrief, een concept integriteitsverklaring, alsmede een formulier ten behoeve van opgave van (neven)werkzaamheden toe aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient een door de aangeboden medewerker getekende integriteitsverklaring én opgave (neven)werkzaamheden retour te sturen 6.3 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door hem (al dan niet via de onderaanneming) ingezette medewerkers zich gedragen naar de (integriteits)regels die door opdrachtgever zijn gesteld. Indien een door opdrachtnemer ingezette medewerker zich niet houdt aan de door opdrachtgever opgestelde regels zal opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever is gerechtigd om, per geval een direct opeisbare boete van 5.000,00 op te leggen, alsmede directe vervanging van de medewerker te eisen. 6.4 Namens opdrachtnemer in te zetten medewerkers zijn er voor verantwoordelijk om bij aanvang van de opdracht kennis te nemen van de interne werkwijze (regels en procedures) van opdrachtgever. Het betreft hier (niet uitputtend) kennis van regels en procedures met betrekking tot mandaatregels, (financieel) administratieve procedures, Gids Projectmatig Werken en tijdschrijven. De in te zetten medewerkers conformeren zich aan deze regels en zullen hier naar handelen. 6.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens deze samenwerkingsovereenkomst en/of de nadere overeenkomst(en) op hem rustende verplichtingen, die betrekking hebben op medewerkers van opdrachtnemer en voortvloeien uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving. De hieruit voortvloeiende lasten zijn voor rekening van opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken in dat verband, indien opdrachtnemer niet aan zijn verplichting voldoet. 6.6 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zonder toestemming van de wederpartij, tijdens de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van de wederpartij in dienst nemen of met deze medewerkers niet over indiensttreding onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. Aan deze toestemming kan door partijen de volgende voorwaarden verbonden: de door de wederpartij in de laatste drie jaar gemaakte of vergoede studiekosten ten behoeve van de betreffende Paraaf Provincie Noord-Holland 12/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

13 medewerker zullen in rekening worden gebracht bij de partij die de medewerker overneemt. 6.7 In het geval opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van (een) ZZP er(s), dient opdrachtnemer een geldige VAR-verklaring aan opdrachtgever te kunnen overleggen. Indien er geen geldige VAR-verklaring overlegd wordt, kan de opdracht niet starten. ARTIKEL 7. PRESTATIEMETINGEN (ALGEMEEN) 7.1 Opdrachtgever streeft ernaar om haar projecten en programma s met de hoogst mogelijke kwaliteit uit te voeren. De kwaliteit van de ingehuurde adviesdiensten bepalen mede dit niveau. Om dit te realiseren zal opdrachtgever de kwaliteit van de geleverde producten en diensten onder deze samenwerkingsovereenkomst gaan monitoren aan de hand van prestatiemetingen. In bijlage 9 is de werkwijze met betrekking tot prestatiemetingen verder uitgewerkt. 7.2 De diverse prestatiemetingen (op opdrachtniveau) tezamen vormen voor 75% de contractscore (zie artikel 8 (Past Performance), lid 1). ARTIKEL 8 PAST PERFORMANCE 8.1 De prestatiemetingen zullen conform artikel 7 Prestatiemeting gepeild worden. Door grotere aantallen prestatiemetingen zal objectiviteit verkregen worden: de contractscore. Door middel van dit meetsysteem wordt een past performance opgebouwd die zal worden gebruikt bij toekomstige uitvragen of opdrachten. Daarnaast zullen de resultaten van de prestatiemetingen dienen voor de dialoog (projectevaluaties en/of algemene evaluatiegesprekken) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In bijlage 10 is de werkwijze past performance verder uitgewerkt. 8.2 De resultaten van deze metingen, de past performance, worden meegewogen in de toekenning van uitvragen via de randomizer. ARTIKEL 9. KPI EN (TIJDELIJKE) UITSLUITINGEN 9.1 Naast prestaties op het inhoudelijke vlak worden van opdrachtnemers ook prestaties verwacht in de dienstverlening rondom de nadere overeenkomsten. Opdrachtgever voert één algemene key performance indicator (KPI) in om deze prestaties te meten en te stimuleren. 9.2 Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemers dat zij minimaal 75% van de aan hen gerichte uitvragen zal invullen in de vorm van een passende aanbieding. Onder een passende aanbieding wordt verstaan: een aanbieding met volledige aansluiting op de uitvraag voor wat betreft de gestelde eisen, opleiding, werkervaring, beschikbaarheid, planning en reactie binnen de gestelde termijnen. 9.3 Onrealistische aanbiedingen of het niet-indienen van een aanbieding wordt eveneens als niet-passend beschouwd. 9.4 Indien opdrachtnemer <ingaande vanaf 8 uitvragen over een periode van 2 periodieke contractscores> lager scoort dan 75%, dan is opdrachtgever gerechtigd een malus in de vorm van een tijdelijke uitsluiting van opdrachtnemer van uitvragen toe te passen. Indien opdrachtgever overgaat tot tijdelijke uitsluiting, bedraagt de eerste uitsluiting de eerstvolgende drie (3) uitvragen op basis van de randomizer. Paraaf Provincie Noord-Holland 13/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

14 Bij een tweede tijdelijke uitsluiting bedraagt de uitsluiting de eerstvolgende vijf (5) uitvragen op basis van de randomizer. Bij een derde en volgende tijdelijke uitsluiting bedraagt de uitsluiting de eerstvolgende tien (10) uitvragen op basis van de randomizer. 9.5 Een tijdelijke uitsluiting geschiedt schriftelijk en gaat in op de dagtekening van het bericht waarmee opdrachtnemer van het besluit van opdrachtgever in kennis wordt gesteld. 9.6 Indien opdrachtnemer voor de derde keer binnen de duur van de samenwerkingsovereenkomst lager scoort dan het vooraf afgesproken percentage key performance indicatoren zal opdrachtgever geen tevredenheidsverklaring met betrekking tot opdrachtnemer afgeven. ARTIKEL 10. MANAGEMENTINFORMATIE Opdrachtnemer verstrekt ieder half jaar managementinformatie, voorafgaand aan de contractdialoog, aan opdrachtgever (i.c. aan de contractmanager OG). Het format en de inhoud van de managementinformatie is opgenomen in bijlage Ten aanzien van deze managementinformatie zijn partners tegenover elkaar geen kosten verschuldigd. ARTIKEL 11. CONTRACTDIALOOG 11.1 Partners zullen over en weer de volgende contactpersonen in het kader van de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst aanwijzen: - Operationeel niveau: projectleider OG en ON - Tactisch niveau: accountmanager ON en accountmanager OG/contractmanager inkoop - Strategisch niveau: eindverantwoordelijke ON en eindverantwoordelijke OG 11.2 Op opdrachtniveau vindt de dialoog plaats op operationeel niveau, zoals beschreven in bijlage maal per jaar houden de partners een contractdialoog aan de hand van het schema, zoals opgenomen in bijlage De contractdialogen kennen een aantal vaste agendapunten: * managementinformatie, zoals geleverd door opdrachtnemer * de periodieke contractscore * doorwerking van de periodieke contractscore in de past performance * beleving van het partnership * doorwerking van het partnership in de past performance * bespreken actuele ontwikkelingen binnen de partners * kansen en uitdagingen 11.5 De partners zullen tijdens de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst over de uitkomsten van de diverse prestatiemetingen worden geïnformeerd, voorafgaande aan de halfjaarlijkse contractdialoog. De meetresultaten dienen als basis voor de contractdialoog op strategisch niveau tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hieruit voortvloeiende wordt de past performance verder met elkaar besproken. Ten aanzien van de dialogen op strategisch niveau zijn partijen tegenover elkaar geen Paraaf Provincie Noord-Holland 14/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

15 kosten verschuldigd. Opdrachtnemer zorgt voor een beknopte verslaglegging van de contractdialoog Partners kunnen op basis van de uitkomst van de contractdialoog verbeteringen aanbrengen in de overeenkomst. ARTIKEL 12. TARIEVEN EN FACTURERING 12.1 Alle overeen te komen uurtarieven zijn all-in tarieven, exclusief omzetbelasting, voor de inzet van personeel, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder salariskosten (inclusief belasting en premies), kantoorkosten, kosten van hard- en software, telefoonkosten, coördinatiekosten, kosten woon-werkverkeer, parkeerkosten, reis- en verblijfkosten, verzekeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Evenals kosten van derden die door opdrachtnemer via onderaanneming zijn ingeschakeld. Uitsluitend eventuele onregelmatigheidstoeslagen en kosten voor werk-werkverkeer zijn niet inbegrepen. Hiervoor zullen dezelfde tarieven in rekening kunnen worden gebracht als dan geldend voor medewerkers van opdrachtgever. De huidige geldende toeslagen zijn: uren op werkdagen tussen en uur 150% uren op werkdagen tussen en uur 150% uren op zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur 175% uren op zaterdag tussen en uur 150% uren op zaterdag tussen en uur 175% uren zondag tussen en maandagochtend uur 200% uren op feestdagen 200% 12.2 Indien opdrachtnemer niet in een behoefte van opdrachtgever kan voorzien, zoekt zij daarvoor binnen haar netwerk naar een oplossing op basis van de uitvraag. Opdrachtnemer berekent hiervoor geen kosten. Onderaannemers voldoen altijd aan de eisen over integriteit die de opdrachtgever stelt. De wet ketenaansprakelijkheid is een zorg van opdrachtnemer Indien opdrachtnemer binnen haar netwerk een onderaannemer inzet, dan dient in dat geval inzicht te worden gegeven in de prijsopbouw van het aan deze onderaannemer te betalen tarief. Dubbele doorlening is niet toegestaan Bij inschrijvingen voor nadere overeenkomsten geldt dat vermoed wordt dat een inschrijving abnormaal laag/hoog is indien: 1. er bij de aanbesteding minimaal drie inschrijvingen zijn ontvangen, en 2. het tarief van de inschrijving meer dan 30% lager/hoger is dan het gemiddelde tarief van alle overige inschrijvingen, of Paraaf Provincie Noord-Holland 15/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

16 3. Indien slechts twee inschrijvingen zijn ontvangen: het tarief van de inschrijving meer dan 20% lager/hoger is dan het tarief van de, qua tarief, opvolgende inschrijving. In bovengenoemd geval zal de opdrachtgever een toelichting over de prijsstelling vragen bij de betreffende inschrijver en kan op basis daarvan besluiten de inschrijving buiten beschouwing te laten Facturen kunnen uitsluitend worden ingediend na levering en acceptatie van de prestatie (dienst/product) door opdrachtgever De acceptatietermijn is maximaal 30 dagen. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de acceptatiecriteria is er sprake van een niet geaccepteerde prestatie. De factuur dient of per post of per toegestuurd te worden. Facturen per , via kunnen in de formaten PDF, Excel en Word ingediend worden. Facturen worden na ontvangst binnen dertig kalenderdagen betaald, tenzij sprake is van een betwiste factuur De factuur dient minimaal de volgende gegevens te vermelden: Centraal factuuradres: Provincie Noord-Holland Sector AFD Crediteurenadministratie Postbus DA Haarlem Opdrachtnummer uit de opdrachtbrief Factuurnummer opdrachtnemer en factuurdatum BTW-nummer van uw organisatie BTW bedrag Dit zijn de zogenoemde standaard factuureisen. Elke factuur die niet voldoet aan deze standaard factuureisen zal aan opdrachtnemer worden geretourneerd en dus niet door opdrachtgever worden verwerkt en uitbetaald. Er is dan eveneens sprake van een betwiste factuur. ARTIKEL 13. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING 13.1 In geval een tekortkoming in de nakoming niet kan worden toegerekend aan opdrachtnemer of opdrachtgever als gevolg van overmacht, wordt de nakoming door de betrokken partijen van de uit deze samenwerkingsovereenkomst en/of nadere overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige tekortkoming, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zullen zijn gehouden. Van een geval van niet toerekenbare tekortkoming zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan. Deze mededeling dient terstond na constatering van de niet toerekenbare tekortkoming te worden gedaan. Paraaf Provincie Noord-Holland 16/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

17 13.2 Onder overmacht wordt, in aanvulling op artikel10, lid 8 AIV (Bijlage 6), in ieder geval ook niet verstaan: ongeschiktheid van materialen of van programmatuur, en solvabiliteitsproblemen aan de zijde van opdrachtnemer. Een beroep op overmacht kan maximaal 5 werkdagen duren. Na het verstrijken van deze periode kan elk der partijen tot ontbinding besluiten Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt evenmin gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen, die deze tegenover een der partijen op zich heeft genomen, tenzij de desbetreffende partij aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen van die verplichtingen van het in deze samenwerkingsovereenkomst en/of nadere overeenkomst(en) bepaalde, redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. ARTIKEL 14. INTELLECTUELE (EIGENDOMS)RECHTEN Alle auteursrechten die kunnen worden uitgeoefend waar en wanneer dan ook ten aanzien van de resultaten van de verrichte diensten berusten bij opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de overeenkomst door opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard Alle databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend waar en wanneer dan ook ten aanzien van de resultaten van de verrichte diensten berusten bij opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de overeenkomst door opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard Voor zover de resultaten van de verrichte diensten (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent opdrachtnemer aan opdrachtgever een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 14.1 en 14.2, op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt opdrachtnemer opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om op eerste verzoek van opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over de in artikel 14.1 en 14.2 bedoelde intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten bij opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag opdrachtgever het bij de overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten blijven maken Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens opdrachtgever van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens opdrachtgever van alle eventueel aan Paraaf Provincie Noord-Holland 17/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

18 deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken Onverminderd het hiervoor bepaalde kan opdrachtgever, indien derden opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk ontbinden onverminderd zijn verdere rechten jegens opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt, tot enig recht op schadevergoeding. Van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst maakt opdrachtgever geen gebruik dan na voorafgaand overleg met opdrachtnemer Mochten er ten aanzien van de resultaten van de verrichte diensten andere intellectuele eigendomsrechten dan die genoemd in artikel 14.1 en 14.2 ontstaan, dan kunnen deze nimmer aan opdrachtgever worden tegengeworpen en verstrekt de opdrachtnemer ter zake aan opdrachtgever, om niet, een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van de met de overeenkomst beoogde doelstellingen. ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING EN INTEGRITEIT Opdrachtnemer zal de in het kader van de nadere overeenkomst door opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen gebruiken voor zover dat gebruik in het kader van de uitvoering van de nadere overeenkomst noodzakelijk is. De informatie en documentatie blijven te allen tijde eigendom van opdrachtgever Opdrachtnemer zal de in opdracht van of samen met opdrachtgever ontwikkelde producten niet ten behoeve van derden aanwenden, tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever Opdrachtnemer zal door hem ingezette medewerkers en ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel opleggen conform het format in bijlage 7 en zal ervoor instaan dat dezen zich aan deze geheimhoudingsplicht houden. Paraaf Provincie Noord-Holland 18/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

19 ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID 16.1 Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever aansprakelijk: Indien sprake is van een niet herstelbare toerekenbare tekortkoming. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer bij de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst en/of een nadere overeenkomst toerekenbaar tekort schiet zonder dat herstel nog mogelijk is, of Nadat opdrachtnemer door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij opdrachtnemer is gesommeerd om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en opdrachtnemer aan deze sommatie niet, niet-tijdig of niet naar volle tevredenheid heeft voldaan Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om in het geval zich de situatie als beschreven in voordoet, de nadere overeenkomst op basis van een toerekenbare tekortkoming te ontbinden. Dit laat overige rechten van opdrachtgever onverlet Opdrachtnemer houdt zich aan de overeengekomen data, waaronder planningen. De overeengekomen data ten aanzien van het leveren van producten, zullen gelden als fatale termijnen. Bij niet-tijdige nakoming is opdrachtnemer dan derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien genoemde data geen fatale termijnen zijn, zal dit in de nadere overeenkomst vastgelegd zijn Een melding als bedoeld in artikel 7, lid 3 AIV (Bijlage 6) laat eventuele gevolgen van de overschrijding in gevolge de wet en/of deze overeenkomst onverlet Indien Opdrachtnemer, in overeenstemming met het bepaalde in voorgaande leden aansprakelijk is, dan is hij tegenover opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever, dan wel derden, geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, in afwijking van artikel 9, lid 8 van de AIV (Bijlage 6), per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van 1 : , voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan , ; , voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan , maar kleiner dan of gelijk aan , ; , voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan , maar kleiner dan of gelijk aan , ; , voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan , maar kleiner dan of gelijk aan , ; , voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan ,. Bovenstaande aansprakelijkheid is gelimiteerd tot ,- per contractjaar. 1 De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de in de markt algemeen gangbare en geaccepteerde voorwaarden. Dit is de reden dat aanbesteder er voor heeft gekozen in dit geval af te wijken van de AIV. Paraaf Provincie Noord-Holland 19/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

20 16.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens opdrachtgever aan hem zijn verstrekt. Opdrachtnemer wordt evenwel geacht deze gegevens te controleren en indien door hem fouten of tekortkomingen worden geconstateerd, deze onverwijld te melden aan opdrachtgever. ARTIKEL 17. VERZEKERING 17.1 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de risico s en schades voortvloeiende uit wettelijke en bedrijfs- /beroepsaansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheid is daarmee verzekerd tot minimaal de aansprakelijkheid conform artikel 16.4 van deze overeenkomst Desgevraagd geeft opdrachtnemer aan opdrachtgever inzage in de polis en/of het verzekeringscertificaat van de gesloten verzekeringsovereenkomst(en). ARTIKEL 18. ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 18.1 Buiten hetgeen elders in deze samenwerkingsovereenkomst is bepaald, is: ieder der partijen gerechtigd deze samenwerkingsovereenkomst en/of nadere overeenkomst(en) door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en na ommekomst van de gestelde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Ingeval de aard en het gewicht van een tekortkoming van een partij in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of nadere overeenkomst(en) voortvloeiende zo ernstig is, dat instandhouding van deze overeenkomst en/of nadere overeenkomst(en) door de andere partij in redelijkheid niet kan worden gevergd, zal de ontbinding zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang kunnen plaatsvinden. Van een dergelijk geval is in ieder geval sprake in geval van grove integriteitsschendingen en/of strafbare feiten; Opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst en/of nadere overeenkomst(en) door een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien opdrachtnemer wordt overgenomen door een derde partij dan wel in geval van fusie, waaraan opdrachtgever op redelijke gronden geen schriftelijke goedkeuring kan geven, of indien deze derde partij slechts voortzetting van de overeenkomst en/of nadere overeenkomst(en) aanbiedt op voor opdrachtgever objectief gezien onacceptabele voorwaarden; Opdrachtgever gerechtigd deze vereenkomst en/of nadere overeenkomst(en) door een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien door of vanwege opdrachtnemer, diens vertegenwoordiger of de onder hem ressorterende medewerkers enige vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm ook, is toegezegd, aangeboden of verschaft aan medewerkers, ressorterend onder opdrachtgever of aan zijn vertegenwoordigers, indien daardoor de houding van die medewerkers en/of die vertegenwoordigers met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst en/of nadere overeenkomst(en) zou kunnen worden beïnvloed Opdrachtgever gerechtigd, met inachtneming van het op dat gebied in de wet bepaalde, deze overeenkomst en/of nadere overeenkomst(en) te ontbinden, indien Paraaf Provincie Noord-Holland 20/24 Paraaf Ingenieurs- en Adviesbureau

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@ Concept-Raamovereenkomst Bijlage Ga RAAMOVEREENKOMST tussen Gemeente Leiden en @@@@@@@ INHOUDSOPGAVE 1 Begrippen 2 Voorwerp van de raamovereenkomst 3 Samenwerking 4 Prijzen, tarieven, facturering en betalingen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST van opdracht

RAAMOVEREENKOMST van opdracht RAAMOVEREENKOMST van opdracht De ondergetekenden: Moneypenny BV, gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 26 te (1391 AB) Abcoude, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Sturman, en XXXXX,

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYPENNY B.V. VOOR DE ZZP-ER Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan: a. Diensten: Alle door of namens opdrachtnemer op basis van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie