IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,"

Transcriptie

1 IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, UOCG Versie 2 Juni 2011

2 1 Samenvatting De projectaanvraag Idem Dito (december 2010, Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde i.s.m. Universitair Onderwijs Centrum Groningen) is in maart 2011 door het College van Bestuur goedgekeurd (referentie). De naam van het project verwijst naar de wens om bij invoering van een digitaal toetsprogramma (Dito) te streven naar een uniforme aanpak binnen de RUG. In dit projectplan worden de projectactiviteiten nader beschreven en de kosten ervan gespecificeerd. Het project heeft tot doel om voor de gehele RUG een online toetssysteem te selecteren dat kan worden ingezet voor entreetoetsing, formatieve en summatieve toetsing binnen de instelling en op lokaties daarbuiten. Het project is onderverdeeld in verschillende werkpakketten waarbinnen het opstellen van relevante selectiecriteria, de beoordeling van mogelijke pakketten, inrichten testomgeving en het in de praktijk toetsen van de meest geschikte pakketten wordt georganiseerd. In een afzonderlijk werkpakket worden de gevolgen voor de onderwijsorganisatie (beheer systeem, logistiek, regelen en richtlijnen,financiën, etc.) onderzocht als onderdeel van het advies aan de opdrachtgever bij afsluiting van het project. Het algehele projectmanagement en de interne en externe communicatie zijn eveneens in een afzonderlijk werkpakket ondergebracht. Uren en kosten per werkpakket worden in onderstaande tabel samengevat. Voor de gemiddelde personele kosten is uitgegaan van WP: 50 per uur; SA: 30 per uur. De kosten zijn tot stand gekomen na vaststelling van de taakverdeling voor alle activiteiten binnen het project. Een nadere specificatie hiervan wordt gegeven in paragraaf 4 hieronder. Werkpakketten Uren Kosten Start Einde Opstellen criterialijst , Bureauonderzoek toetspakketten , Inrichting testomgeving (incl. materiële kosten) , Uitvoering pilots , Organisatie en beheer , Management en communicatie , Totaal , Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is het project begin 2011 van start gegaan. Omdat het bureauonderzoek naar geschikte toetspakketten pas van start kon gaan na goedkeuring van de aanvraag 1

3 door het CvB is enige vertraging opgetreden ten opzichte van het tijdschema in de projectaanvraag. Bovenstaand schema geeft de actuele doorlooptijd van het project aan. De uitvoering verloopt momenteel volgens plan. De verdeling van middelen over de deelnemende eenheden is als volgt begroot: Eenheid Uren Kosten FEB ,00 FMW ,00 LET ,00 UOCG ,00 Andere faculteiten, CIT, niet toegewezen ,00 Inrichtingskosten testomgeving ,00 Totaal ,00 Dit projectplan is vastgesteld door de voor dit project ingestelde stuurgroep, onder leiding van de decaan van de Faculteit der Letteren (zie paragraaf 3). De uitvoerende partijen (FdL, FMW, FEB, UOCG) committeren zich hiermee aan uitvoering van het project op basis van het voorliggende plan. 2

4 2 Algemene informatie 2.1 Doel Dit project heeft tot doel om een centraal systeem voor digitaal toetsen te realiseren voor alle faculteiten binnen de Rijksuniversiteit Groningen. De aanvraag is opgesteld door de faculteiten Letteren, Medische Wetenschappen en Economie en Bedrijfskunde, in nauw overleg met het UOCG. Het project sluit aan bij eerdere verzoeken van de faculteiten en UOCG aan het CvB om de centrale examenhal (Aletta Jacobshal) geschikt te maken voor digitaal toetsen (brief 23 december 2008, kenmerk L ) en de verdere implementatie in universitair verband vorm te geven (brief 21 mei 2010, kenmerk L ). De faculteiten zijn door prof. dr. C.G.M. Sterks (directeur UOCG en CIT, tevens voorzitter van de ICT Cie van de RUG) uitgenodigd om een gezamenlijk voorstel in te dienen om te komen tot een centraal toetssysteem voor de RUG. Het project wordt gefinancieerd op grond van het Meerjarenplan ICT , onderdeel ICT en Onderwijs (Advies CvB aan Managementberaad, dd. 18 april 2011). Er zijn inmiddels belangrijke stappen gezet met betrekking tot de infrastructurele aanpassingen van de examenhal en de verwachting is dat in het najaar 2011 ca. 290 digitale toetswerkplekken binnen de examenhal zullen worden opgeleverd. Een deel van de bestaande digitale toetsactiviteiten zal hierdoor op korte termijn overgebracht kunnen worden naar de Aletta Jacobshal waardoor gelijktijdige toetsing van aanzienlijke aantallen studenten kan worden gerealiseerd. In dit projectplan wordt ervan uitgegaan dat de digitale toetsruimte vanaf oktober 2011 beschikbaar zal zijn voor het uitvoeren van pilots met een aantal geselecteerde pakketten. Voor het optimaal benutten van de meerwaarde van digitaal toetsen en opschaling naar grotere aantallen studenten is de invoering van een centraal toetssysteem van groot belang. In de huidige praktijk wordt voor het ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen binnen de RUG vooral gebruik gemaakt van Blackboard (Nestor) in combinatie met Respondus. Blackboard is een generieke leeromgeving. O.a. op punten van veiligheid, itemanalyse, itembeschrijving, integratie van multimedia en beheer van (uitgebreide) itembanken lijkt Blackboard niet te voldoen aan de voorwaarden van een volwaardig toetssysteem. De mogelijkheden van Blackboard 9.1 op deze punten zullen als onderdeel van dit project nader worden onderzocht. Het beoogde centrale toetssysteem is een aanvulling op, of een uitbreiding van, de onderwijsleeromgeving Blackboard en complementeert de faciliteiten voor digitale toetsing in de Aletta Jacobshal. Het gebruik zal echter zeker niet worden beperkt tot deze specifieke lokatie. Gezien de behoeften van de faculteiten om toetsing ook op eigen lokaties, bij zusterinstellingen en op termijn ook op toetslokaties in het buitenland mogelijk te maken zal het centraal toetssysteem een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere flexibilisering van verschillende vormen van toetsing binnen alle faculteiten van de RUG. De activiteiten binnen Idem Dito zijn gericht op de keuze van dit RUG-brede toetssysteem. Na afloop van het project zullen de faculteiten het systeem op uiteenlopende manieren integreren in het onderwijs. Hiertoe willen de faculteiten aanvullende activiteiten ontwikkelen, waarbij van UOCG onder andere ondersteunende activiteiten op het gebied van training, toetsontwikkeling en analyse zullen worden gevraagd. Voor deze additionele activiteiten die nodig zijn om het toetssysteem in de facultaire onderwijsprogramma s te verankeren zijn of worden door de faculteiten afzonderlijke plannen ingediend bij het ICT-strategiefonds. 1

5 2.2 Achtergrond FMW heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van digitale toetsing in eigen beheer (o.a. vragendatabase en toetsgenerator) maar door chronische capaciteitsproblemen is grootschalige digitale toetsing niet van de grond gekomen. Binnen de opleiding wordt op beperkte schaal gebruikt gemaakt van de toetsmogelijkheden binnen Nestor, waarbij bovengenoemde beperkingen van dit systeem een uitbreiding feitelijk in de weg staan. De behoefte om de efficiëntie en kwaliteit van het toetsproces in zowel de Ba- als Ma- fase van het onderwijs te verhogen is echter onverminderd aanwezig (zie Motivering hieronder). Gestimuleerd door ervaringen elders (Twaalf tips voor computerondersteund toetsen in het medisch onderwijs, WPM Hols-Elders cs, TVMO 2009;28:4-12), is besloten om in te zetten op een erkend toetssysteem. Na vergelijking van verschillende programma s (o.a. aan de hand van presentaties binnen het OWI) kwam Question Mark Perception (QMP) als meest geschikte kandidaat voor digitale toetsing binnen FMW uit de bus. De geschiktheid van QMP als universiteitsbreed programma voor digitale toetsing voor alle faculteiten is echter nog niet onderzocht. FdL heeft in de afgelopen jaren met subsidie uit het ICT-strategiefonds digitale toetsen ingevoerd bij de opleiding Kunsten, Cultuur en Media (KCM) en het Talencentrum. Digitale toetsing heeft integratie van multimedia mogelijk gemaakt (een belangrijk element bij genoemde opleidingen) en bijgedragen aan de verhoging van de flexibiliteit en efficiëntie van het toetsproces. In samenwerking met de IB-groep (tegenwoordig DUO) zijn de procedures voor toetsafname nader uitgewerkt en toegepast tijdens de betreffende tentamens. De docenten zijn door UOCG getraind in het opstellen van valide en betrouwbare toetsen en er is een begin gemaakt met het opstellen van een vragendatabase. UOCG heeft daarnaast itemanalyses uitgevoerd en de resultaten besproken met de docenten en ondersteuning geboden bij de inrichting van de noodzakelijke infrastructuur. Door de samenhang van maatregelen is de kwaliteit van het toetsproces bij genoemde opleidingen verhoogd. Voor bredere, structurele toepassing zijn de grenzen echter bereikt. De grootste belemmering hierbij, het beperkte aantal computerwerkplekken voor digitale toetsing, wordt met de ingebruikname van de digitale toetsruimte opgeheven. Voor verdere ontwikkeling van digitale toetsing binnen de faculteit is de beschikbaarheid van een centraal toetssysteem echter van groot belang. FEB volgt de ontwikkelingen met betrekking tot digitale toetsing nauwgezet. Door verschillende docenten is in de afgelopen periode al op beperkte schaal met digitale toetsing geëxperimenteerd. Eén van de conclusies is dat de mogelijkheden binnen Nestor te beperkt en onvoldoende betrouwbaar zijn. Er is behoefte aan georganiseerde structuren en ondersteuning om te voorkomen dat: de kennis van individuele docenten gefragmenteerd blijft, en docenten te maken krijgen met een te hoge werkdruk. Binnen de FEB-cursussen die worden verzorgd door het Talencentrum vindt digitale toetsing al op beperkte schaal plaats. De verwachting is dat de belangstelling bij de opleidingen voor digitale toetsing snel zal toenemen zodra de digitale toetshal gereed is. Er is enige zorg dat een groeiende belangstelling voor digitale toetsing kan leiden tot een nog grotere druk op de beperkte tentamencapaciteit. Een goede planning van activiteiten op het gebied van digitale toetsing is daarom van groot belang. De drie faculteiten vormen een goede afspiegeling van de mate van belangstelling voor digitale toetsing binnen de RUG en de manier waarop deze vorm van toetsing kan bijdragen aan verbetering van het toetsproces en het onderwijs als geheel. Door de voorgestelde projectopzet zullen ook andere faculteiten bij het selectie- en implementatieproces worden betrokken waardoor het draagvlak voor het initiatief wordt verhoogd en de resultaten optimaal worden geborgd. 2

6 2.3 Motivering In de literatuur over digitale toetsing en in praktijkervaringen (zie onder andere de sites van het Onderwijscentrum van de VU 1 en Digitale Didactiek 2 ) komen verschillende didactische en organisatorische voordelen van digitaal toetsen naar voren. Mogelijke voordelen betreffen o.a. het gebruik van nieuwe vraagvormen, verhoging van efficiëntie van het toetsproces door digitalisering van de gehele toetsketen van productie tot beoordeling, afname van toetsen op verschillende plaatsen, tegelijkertijd of op verschillende tijdstippen, en het aanleggen van toetsdatabanken (http://www.digitaledidactiek.nl/wp/?p=923). In een interne notitie van de VU, een van de voortrekkers van digitale toetsing in Nederland, worden o.a. de volgende voordelen van digitale toetsing genoemd: Terugdringen van de nakijklast van docenten bij grote cohorten studenten; Verminderen van de logistieke last van papieren toetsen (drukwerk maken, scannen van formulieren, herstellen van fouten op formulieren, beoordelen, cijfer geven, aanpassingen plegen); Verlaging van de foutmarge ten aanzien van de verwerking van de toetsen, resultaten en analyse ten opzichte van optisch leesbare formulieren; Efficiëntere inzet van grootschalige vormen van formatief toetsen; Systematisch werken aan het opbouwen van vragenbanken door faculteiten en docenten. Dat verhoogt de kwaliteit en de efficiëntie van het toetsen; Gebruiken van andere vraagvormen dan slechts multiple-choice vragen zoals multiple respons, ordening, slepen, numeriek en vrije tekst. Dat verhoogt de vrijheid van vraagontwikkelaars om inhoud en vorm van de te bevragen kennis en concepten in balans te brengen; Gebruik van afbeeldingen, grafieken, foto s, geluid, video s en animaties in vragen. Deze opties kunnen het te bevragen domein vergroten alsmede de authenticiteit van de stimuli of antwoordopties; Transparant aanbieden van toetsen (zowel formatief als summatief) aan studenten binnen het geheel van de digitale leeromgeving; Directe terugkoppeling aan studenten van hun kennisniveau (beoordeling in de vorm van een cijfer), inhoudelijke feedback en studeeraanwijzingen. Gebaseerd op: S. Draaijer, Projectbeschrijving Digitale Toetszaal VU, 2008 (Interne publicatie VU) Deze en andere voordelen zijn op verschillende manieren (en in verschillende mate) van belang voor de indieners van het voorliggende projectvoorstel. Samengevat kan winst van digitale toetsing zowel behaald worden op efficiency als kwaliteit FMW FMW ziet grote voordelen in verbetering van het toetsproces en het aanleggen van uitgebreide itembanken. Momenteel worden toetsen gemaakt door de coördinatoren van de verschillende blokken in de Ba- en Ma-opleiding, die hun vragen weer deels betrekken van hun (pre-)klinische docenten. Al met al is het gebruikelijk dat meer dan 15 docenten bijdragen leveren aan één enkele toets. Iedere coördinator en iedere docent heeft op zijn of haar computer een aantal bestanden met oude vragen staan. Een aantal weken voor de eerstvolgende toets wordt deze gemaakt op basis van een aantal oude en nieuwe vragen, waarbij -idealiter- de nieuwe vragen eerst de toetsservice en de Ba- respectievelijk Ma-coördinator passeren. Door de logistieke rompslomp en het hanteren van verschillende formaten

7 worden veel toetsen op het allerlaatste moment geconstrueerd. Er is in de praktijk dan te weinig tijd voor een gedegen pre-screening van de toetsen. Tijdens de laatste visitatieronde heeft de visitatiecommissie kritiek geuit op de wijze van toetsen. Ook studenten hebben het huidige toetssysteem bekritiseerd. Het aanleggen van uitgebreide itembanken heeft hoge prioriteit, omdat er bij het overgrote deel van de (kennis)toetsing gebruik wordt gemaakt van geprecodeerde vragen. Het huidige aantal toetsvragen is eenvoudigweg te beperkt. Veel vragen zijn inmiddels terug te vinden op studentensites; dat geldt met name voor de bloktoetsen in het M1-jaar. Studenten zijn gefrustreerd omdat de slaagkans voor iemand met weinig inzet, die over veel oude vragen beschikt vaak hoger is dan voor iemand die veel tijd besteedt aan het bestuderen van de stof en over minder oude tentamenvragen beschikt. Docenten besteden veel tijd aan het maken van toetsvragen, terwijl collega s uit een andere fase van de opleiding (Ba vs Ma) vaak uitstekende vragen in hun bestanden hebben staan: goed gecodeerde vragen van hoge kwaliteit kunnen op verschillende plaatsen van het curriculum worden toegepast (blokken in de Bacheloropleiding, bloktoetsen in M1 en entreetoetsen in M2). Al met al verdampt er heel veel energie van vragenmakers, die benut kan worden door een (web-based) uniformering van het aanleveren van vragen en gestandaardiseerde itemopslag. Daarnaast is er onvoldoende bekend wat de kwaliteit van toetsvragen is en wordt er nog zeer sporadisch gebruik gemaakt van beeld- en geluidsmateriaal. In landelijk verband zijn uitgebreide databanken met vragensets ontwikkeld die via een digitaal toetssysteem eenvoudiger beheerd en afgenomen zouden kunnen worden. FMW wil het digitale toetssysteem gebruiken voor de Ba- en Ma-opleidingen, voor entreetoetsen en formatieve en summatieve toetsing, en in landelijk verband FdL Binnen Letteren spelen deels dezelfde overwegingen. In de huidige digitale toetspraktijk is het hergebruik en beheer van toetsvragen een zwakke schakel. Door de invoering van BSA is het noodzakelijk om vaker te toetsen. Door meer gebruik te maken van digitale toetsing zal de correctielast en tijd kunnen worden beperkt. Het gebruik van multimedia als onderdeel van de toetsing neemt snel in belang toe. De FdL is al lang niet meer uitsluitend gericht op letteren in de traditionele zin. Er is sprake van een breed aanbod aan opleidingen op het gebied van taal, cultuur en media, waarbinnen beeld en geluid belangrijke onderdelen vormen. Het is essentieel om de bijbehorende media ook een plaats te kunnen geven bij toetsafname. In het VO wordt digitale toetsing al toegepast binnen verschillende vakken (o.a. kunstvakken). Deze vorm van toetsing zal de komende jaren op grotere schaal in het VO worden ingezet. Voor aankomende studenten zal digitale toetsing steeds vanzelfsprekender worden, zeker binnen disciplines waar traditionele toetsing inhoudelijk of didactisch niet goed voldoet. In het kader van mobiliteit en internationalisering is er toenemende behoefte aan toetsmogelijkheden voor studenten op afstand. Het gaat hierbij om deeltijdstudenten die een deel van het onderwijs als afstandsonderwijs volgen, voltijdstudenten die tijdelijk elders (in binnen- of buitenland) verblijven, en aankomende studenten die nog niet tot de universiteit zijn toegelaten, bijvoorbeeld buitenlandse studenten die moeten aantonen dat ze over het vereiste kennis- en /of vaardigheidsniveau beschikken om de universitaire studie met goed gevolg te kunnen doorlopen. Daarnaast is binnen internationale samenwerkingsprogramma s (bijvoorbeeld Erasmus Mundus) in toenemende mate behoefte aan gemeenschappelijke toetsing. Verder is er een sterke vraag naar de mogelijkheid om tentamens in vorm van essays of andere schrijfopdrachten via de computer af te kunnen nemen. Studenten maken gebruik van de tekstverwerker bij vrijwel alle werkstukken die ze schrijven. Daarnaast wordt in het onderwijs het gebruik van digitale hulpmiddelen actief gestimuleerd (outline tools, spellingscontrole, woordenboeken, 4

8 etc.). Veel studenten zijn niet meer gewend aan schrijven met pen en papier en moeten bovendien vaak het gebruik van de vertrouwde hulpmiddelen ontberen. Door essays en andere schrijfwerkstukken digitaal af te nemen sluit de toetsing beter aan bij het leerproces, wordt de leesbaarheid verhoogd en komt het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens het beoordelingsproces binnen bereik. Verder wordt verdeling van het werk over meerdere docenten vereenvoudigd doordat documenten niet fysiek hoeven te worden verspreid en scores op één plek kunnen worden geadministreerd. Dit zal de snelheid van het nakijken ten goede komen FEB Bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde is in de achterliggende periode reeds een aantal activiteiten op het terrein van (digitale) toetsing ontplooid. Per opleiding is een toetsplan opgesteld en per vak is een toetsprotocol ontwikkeld. Er ligt daarmee een goede inhoudelijke basis om te experimenteren met nieuwe vormen van toetsing. In het kader van de onderwijsintensivering zijn bij veel van de propedeusevakken tussentoetsen ingevoerd. De faculteit wil graag de mogelijkheden verkennen om hierbij gebruik te maken van digitale toetsing. Vanuit de opleiding Accountancy is een groep docenten actief aan de slag gegaan met digitale toetsing via Nestor, deels om hiermee tot een herontwerp van vakken te komen. In één van de eerstejaars vakken van Bedrijfskunde (500 studenten) is een experiment gedaan waarbij studenten onder het motto Vragen om te slagen zelf tentamenvragen ontwikkelen, om zo een actievere studiehouding te stimuleren. Deze vragen vormen een oefendatabank en bovendien worden de beste vragen gebruikt door de docent. Voor Wiskundevakken zijn diverse digitale toetsen ter oefening en remediëring ontwikkeld. De faculteit heeft niet alleen interesse voor multiple choice vragen, maar wil nadrukkelijke ook digitale toepassingen bij andere vraagtypen verkennen (met name essay vragen). Nieuwe vormen van digitale toetsing hoeven overigens niet altijd in een nieuw te kiezen toetssysteem onder gebracht te worden. Ook het in een gecontroleerde setting beschikbaar stellen van gangbare systemen als Excel heeft voor de faculteit een meerwaarde. De faculteit Economie en Bedrijfskunde staat aan de vooravond van een grootschalige herziening van het onderwijs dat per 2012 van start zal gaan. Vanaf januari 2011 worden de curricula en vakken (her)ontworpen. FEB gaat in dit verband actief aan de slag om de mogelijkheden van digitale toetsing te verkennen. 5

9 3 Projectorganisatie 3.1 Opdrachtgever en stuurgroep Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de faculteitsbesturen FdL, FMW en FEB. De vertegenwoordigers in de stuurgroep zijn gemandateerd om namens genoemde besturen besluiten te nemen ten aanzien van de uitvoering van het project. UOCG wordt vertegenwoordigd in de stuurgroep door de directeur van de afdeling Onderwijstechnologie en Innovatie. In de stuurgroep is ook een vertegenwoordiger van de andere faculteiten en een vertegenwoordiger van de studenten opgenomen. De projectleider maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van de stuurgroep. De samenstelling van de stuurgroep is als volgt: Prof. Dr. Gerry Wakker, decaan FdL, voorzitter Prof. Dr. Rob Henning, FMW Drs. Wijnand Aalderink, FEB Drs. Louwarnoud van der Duim, UOCG Dr. Sake Jager, FdL (projectleider) Dhr. Okke Faber, student IBIO Letteren, fractievoorzitter Alpha in FR Letteren Vacature, vertegenwoordiger overige faculteiten 3.2 Projectteam en deelprojectteams Alle uitvoerders binnen het project vormen samen het projectteam. De uitvoering van de gedefinieerde werkpakketten wordt uitgevoerd door deelprojectteams, eventueel aangevuld met deskundigen van buiten het project. De algehele leiding van het project berust bij Sake Jager, Project manager / hoofd ICT en Onderwijs, FdL. De projectleider organiseert de centrale projectactiviteiten en draagt eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen het project. De deelprojectleiders organiseren de projectwerkzaamheden binnen het betreffende werkpakket. Als deelprojectleiders zijn aangesteld: Ir. André Rosendaal, FdL, werkpakketten Bureauonderzoek, Inrichting testomgeving Drs. Floor Mulder, FMW, werkpakket Uitvoering pilots Drs. Wijnand Aalderink, FEB, werkpakket Organisatie en beheer Dr. Sake Jager, FdL, werkpakketten Opstellen criterialijst, Management en communicatie Als overige teamleden zijn aangesteld: Drs. Peter de Groot, FdL Drs. Albèrt Kerkhof, FEB Dr. Yta Beetsma, UOCG Dhr. Reinder Dallinga, FEB Drs. Niek van Ruler, UOCG Prof. Dr. Jos Snoek, FMW Daarnaast is in de begroting ruimte opgenomen voor functies die nog niet zijn vervuld. Het betreft o.a. medewerkers aan de pilots (WP en SA), facultaire contactpersonen overige faculteiten, en medewerkers CIT. 3.3 Facultaire contactpersonen Alle faculteiten zullen bij de uitvoering van de projectactiviteiten worden betrokken. De faculteiten zal worden verzocht een facultair contactpersoon (FCP) digitale toetsing aan te wijzen. Deze zal worden 6

10 benaderd bij de uitvoering van de activiteiten (specificaties programmatuur, opzet pilots, etc.) en via de mailinglist en projectwebsite op de hoogte worden gehouden van de voortgang in het project. 3.4 Teamsite en publieke website Voor de interne informatie, communicatie en documentuitwisseling is een SURFGroep ingericht. Het adres van deze site is: https://www.surfgroepen.nl/sites/idemdito. Alle projectdocumenten zijn op deze site terug te vinden. Vanuit deze site wordt tevens een blog onderhouden met informatie over het project voor belangstellenden binnen de RUG en daarbuiten. Deze blog is o.a. te benaderen vanuit de projectwebsite op De tussenrapportages en overige openbare documenten zullen eveneens via laatstgenoemde site worden ontsloten. 7

11 4 Plan van aanpak Hieronder wordt een globale opzet gegeven voor het plan van aanpak voor het project. De selectie van een universiteitsbreed toetssysteem wordt uitgevoerd aan de hand van de ondergenoemde werkpakketten. De deelprojectleider stelt per werkpakket een nader uitgewerkt plan van aanpak op. 4.1 Opstellen criterialijst Deelprojectleider: Sake Jager FMW, FdL, FEB en UOCG stellen een lijst van technische en inhoudelijke specificaties op. Bij het opstellen van de specificaties wordt onderscheid gemaakt tussen harde eisen en opties. Deze lijst vormt de basis voor een gemeenschappelijke specificatielijst voor een digitaal toetssysteem voor de RUG. De manier waarop de criteria zullen worden gescoord wordt vastgelegd in een protocol voor de selectieprocedure. Tevens wordt een long list opgesteld van programma s die mogelijk geschikt zijn als toetspakket voor de RUG. De criterialijst en long list worden gebruikt als basis voor de werkzaamheden van het Desk Review Team (zie 4.2 hieronder). Andere faculteiten krijgen de mogelijkheid om wijzigingen of / aanvullingen op de lijsten aan te brengen. In de planning is rekening gehouden met eventuele aanpassingen in een later stadium. Taken naar uren, kosten en periode: Opstellen criterialijst 114h 5.700,00 Mon Fri Coordinatie 8h 400,00 Mon Fri Beschrijving procedures 20h 1.000,00 Thu Fri Bepaling en prioritering criteria 62h 3.100,00 Mon Fri Bepaling long list 2h 100,00 Mon Fri Aanpassingen 22h 1.100,00 Wed Fri Resultaten: 1. Selectiecriterialijst 2. Long list 3. Procedurebeschrijving selectie Voor een gedetailleerde taakverdeling en tijdschema wordt verwezen naar de bijlagen bij dit projectplan. 4.2 Bureauonderzoek toetspakketten Deelprojectleider: André Rosendaal De specificatielijst wordt gebruikt voor het selecteren van toetspakketten die (zo goed mogelijk) aan de gestelde specificaties voldoen. De beoordeling wordt uitgevoerd door het Desk Review Team (DRT). Het DRT volgt een getrapte aanpak waarbij een eerste schifting van pakketten plaatsvindt op grond van de meest genoemde knock out criteria, gevolgd door een beoordeling van de overgebleven pakketten op grond van de overige criteria. De lijst van selectiecriteria wordt ook voorgelegd aan de leveranciers met het verzoek om aan te geven of het pakket aan het betreffende criterium voldoet. Daarnaast betrekt het DRT, waar mogelijk, ervaringen van andere instellingen met de betreffende pakketten in de beoordeling. 8

12 Er bestaan o.a. met de SIG Toetsing SURF, het Onderwijscentrum VU, Onderwijs & Studentzaken AMC, en de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW. Het DRT selecteert uiteindelijk ongeveer drie systemen waarmee pilots zullen worden uitgevoerd (zie 4.4). Taken naar uren, kosten en periode: Bureauonderzoek toetspakketten 265h ,00 Mon Fri Coördinatie 20h 1.000,00 Mon Fri Opstellen criteriumlijst voor leveranciers 5h 250,00 Fri Fri Opstellen brief voor leveranciers 2h 100,00 Fri Fri Vaststellen definitieve samenstelling DRT 1h 50,00 Tue Tue Vertalen brief en criteriumlijst voor leveranciers 4h 200,00 Thu Thu Aanvullen long list met contactgegevens van leveranciers 2h 100,00 Thu Thu Versturen brieven aan leveranciers 1h 50,00 Tue Tue Selectie te beoordelen criteria aan de hand van prioritering partners 4h 200,00 Mon Mon Afspraken over taakverdeling 8h 400,00 Mon Mon Beoordeling pakketten fase 1 77h 3.850,00 Mon Wed Tussenrapportage 10h 500,00 Fri Fri Beoordeling pakketten fase 2 77h 3.850,00 Wed Mon Rapportage 52h 2.600,00 Mon Thu Presentatie voor projectgroep 2h 100,00 Fri Fri Resultaten: 1. Brieven leveranciers (NL en Eng) 2. Criterialijsten voor leveranciers (NL en Eng) 3. Beoordelingen DRT per pakket 4. Tussenrapport 5. Eindrapport Voor een gedetailleerde taakverdeling en tijdschema wordt verwezen naar de bijlagen bij dit projectplan. 4.3 Inrichting testomgeving kandidaat toetssystemen Deelprojectleider: André Rosendaal In overleg met de leveranciers wordt voor de geselecteerde pakketten een testomgeving ingericht. De testomgeving is bedoeld voor het uitvoeren van de pilots in het najaar Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen t.a.v. de beoogde vorm van installatie, worden de testomgevingen lokaal binnen de RUG of op een server van de leverancier geïnstalleerd. Na systeemtests op correcte werking, veiligheid, authenticatie, etc. worden de testomgevingen opgeleverd voor het uitvoeren van pilots met docenten en studenten van verschillende opleidingen van de RUG. Taken naar uren, kosten en periode: Inrichting testomgeving 156h ,00 Mon Wed Inrichtingskosten ,00 Mon Wed Coordinatie 16h 800,00 Mon Fri Overleg leveranciers 8h 400,00 Mon Fri Begroting en financiering 4h 200,00 Mon Fri Pakket van eisen 8h 400,00 Mon Fri Installatie 44h 2.200,00 Mon Fri Systeemtest 32h 1.600,00 Mon Fri

13 Gebruikerstest 32h 1.440,00 Mon Wed Acceptatie pilotomgeving 0h 0,00 Wed Wed Teamoverleg 12h 600,00 Mon Fri Resultaten: 1. Kostenoverzicht inrichting testomgeving 2. Pakket van eisen voor leveranciers 3. Gebruikersinstructies 4. Pilotomgeving voor maximaal drie toetssystemen Voor een gedetailleerde taakverdeling en tijdschema wordt verwezen naar de bijlagen bij dit projectplan. 4.4 Uitvoering pilots Deelprojectleider: Floor Mulder De projectuitvoerders stellen een lijst op van de pilots die met de testomgevingen van de kandidaat toetssystemen zullen worden uitgevoerd. Aan de pilots wordt deelgenomen door docenten, studenten, toetsdeskundigen, en onderwijstechnologen. Tijdens de pilots wordt onderzocht in hoeverre de geselecteerde toetssystemen in de praktijk aan de gestelde criteria voldoen. Tijdens de pilots komen alle aspecten van samenstelling, afname, verwerking/analyse en hergebruik aan bod. Gedacht wordt aan verschillende activiteiten, zoals invoersessies waarbij docenten vragen invoeren in de geselecteerde systemen en hierover worden bevraagd (eventueel geobserveerd), het overzetten van bestaande toetsen, het aanbieden van digitale toetsen aan studenten in de vorm van proeftoetsen (met authentieke toetsvragen) of formatieve toetsen, het invoeren van toetsvragen in itembanken bij de verschillende systemen en het maken van selecties hieruit door toetsassistenten of docenten en het analyseren van toetsresultaten door toetsdeskundigen. Er zullen ook proeftentamens worden gepland waarbij alle PC s in de digitale toetsruimte van de examenhal gelijktijdig worden gebruikt. Bij de samenstelling van de pilots zal specifiek op bepaalde aspecten worden geselecteerd. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor: Import van bestaande vragen in tekst- of Word-formaat; Directe invoer door docenten en andere toetsontwikkelaars; Beheer van databanken door/voor verschillende gebruikersgroepen (opleidingen, faculteiten); Selectie van vragen uit databank bij samenstelling toets; Random selectie van vragen uit vragensets op basis van criteria tijdens afname; Gebruik van variabelen en gewogen scores, overige statistiek en geschiktheid voor adaptief toetsen; Ondersteuning van verschillende vraagtypen, met mogelijkheid voor gebruik formules, nietwesterse lettertekens, afbeeldingen, audio en video (binnen stimuli en antwoordvelden); Gelijktijdige afname door een groot aantal gebruikers, gelijktijdige afname van verschillende toetsen op één lokatie en op meerdere lokaties; Analysemogelijkheden binnen het programma, exportmogelijkheden t.b.v. analyse door extern programma; Integratie met Blackboard (authenticatie, gradebook). 10

14 Verschillende aspecten kunnen door proefgroepen (docenten, studenten, begeleiders) vanuit de faculteiten FMW, FdL, FEB worden getest. Bij de eerste definitie van pilots en selectie van uitvoerders zal worden onderzocht in hoeverre de betreffende pilot door de drie uitvoerende faculteiten i.s.m. UOCG kunnen worden uitgevoerd. De keuze van pilots wordt voorgelegd aan de overige faculteiten die voorstellen kunnen doen voor aanvullende pilots. maar voor een betrouwbaar beeld van de geschiktheid van het toetssysteem voor de hele universiteit zullen ook de andere faculteiten moeten worden betrokken bij de definitie en uitvoering van de pilots. Voor iedere pilot wordt een specifiek protocol opgesteld waarin onder andere is aangegeven: het doel van de pilot, het programma of de programma s die zullen worden gebruikt, de uitvoerders, de wijze van uitvoering en het tijdstip van uitvoering. Voor iedere pilot wordt tevens een evaluatieprotocol opgesteld. Het pilotprogramma wordt afgesloten met een rapportage waarin de bevindingen van de pilots uitgebreid worden gedocumenteerd. Taken naar uren, kosten en periode: Uitvoering pilots 1.566h ,00 Mon Fri Coordinatie 120h 6.000,00 Mon Fri Selectie en definitie pilots 14h 700,00 Mon Fri Selectie uitvoerders 52h 2.600,00 Mon Fri Voorlopige planning pilots 32h 1.600,00 Mon Fri Selectie pilots andere faculteiten 32h 1.600,00 Mon Fri Definitieve planning pilots 28h 1.400,00 Mon Mon Uitvoeringsprotocol per pilot 64h 3.200,00 Mon Tue Evaluatieprotocol 40h 2.000,00 Mon Fri Vaststelling pilotprogramma 0h 0,00 Thu Thu Uitvoering pilots 1.000h ,00 Mon Fri Verwerking evaluatie 136h 5.200,00 Mon Fri Rapportage 48h 2.400,00 Mon Mon Resultaten: 1. Specificatie van gewenste / noodzakelijke pilots 2. Lijst uit te voeren pilots 3. Planning pilots 4. Uitvoeringsprotocollen 5. Evaluatieprotocollen 6. Evaluatierapporten 7. Eindrapportage Voor een gedetailleerde taakverdeling en tijdschema wordt verwezen naar de bijlagen bij dit projectplan. 4.5 Organisatie en beheer Deelprojectleiders: Wijnand Aalderink, Sake Jager De selectie van een digitaal toetssysteem brengt verschillende vragen met zich mee op het gebied van organisatie en beheer. Zo moet onder andere worden onderzocht in hoeverre Europese aanbesteding noodzakelijk is. Verder hangt het gebruik van een digitaal toetssysteem in hoge mate af van de manier waarop beheer en organisatie van het systeem (inclusief roostering, etc.) zijn geregeld. Op grond van 11

15 ervaringen elders is niet uit te sluiten dat de regelen en richtlijnen voor examens op bepaalde punten moeten worden aangepast. Tenslotte moet de financiering voor een langere periode gegarandeerd zijn om over te kunnen gaan tot invoering van een digitaal toetssysteem. Binnen het werkpakket Organisatie en beheer worden deze vraagstukken nader onderzocht en voorstellen gedaan ten aanzien van de exploitatie met betrekking tot genoemde punten. Vanwege hun specifieke verantwoordelijkheid of affiniteit met betrokken vraagstukken binnen de betreffende eenheden zullen verschillende leden van de stuurgroep binnen dit werkpakket uitvoerende taken op zich nemen. Uitgangspunt hierbij is dat de vereiste aanpassingen hierdoor eenvoudiger op het juiste niveau kunnen worden ingestoken. De eindrapportage binnen dit werkpakket zal van doorslaggevend belang zijn voor de daadwerkelijke invoering van een digitaal toetssysteem. De feitelijke implementatie van het systeem zal via een afzonderlijk traject moeten worden uitgevoerd op basis van het advies van de stuurgroep. Taken naar uren, kosten en periode: Organisatie en beheer 148h 7.400,00 Mon Fri Coordinatie 16h 800,00 Mon Wed Onderzoek aanbesteding 16h 800,00 Mon Fri Beheer- en organisatiestructuur 40h 2.000,00 Mon Fri Aanpassing regelgeving examens (OER) 28h 1.400,00 Mon Fri Begroting kosten investering en exploitatie 8h 400,00 Mon Mon Advies aan opdrachtgevers 40h 2.000,00 Fri Fri Resultaten: 1. Deelrapportages en adviezen 2. Eindadvies Voor een gedetailleerde taakverdeling en tijdschema wordt verwezen naar de bijlagen bij dit projectplan. 4.6 Management en communicatie Deelprojectleider: Sake Jager Binnen dit werkpakket zijn de overkoepelende taken opgenomen met betrekking tot algemeen projectmanagement (definitie projectplan, rapportages, bijeenkomsten projectteam en stuurgroep) en interne en externe communicatie en disseminatie. Taken naar uren, kosten en periode: Management en communicatie 596h ,00 Mon Fri Coördinatie project 120h 6.000,00 Mon Fri Opstellen projectplan 24h 1.200,00 Mon Fri Rapportages, inclusief eindrapportage 48h 2.400,00 Mon Fri Centraal teamoverleg 144h 7.200,00 Mon Fri Stuurgroepbijeenkomsten 0h 0,00 Tue Thu Vaststelling selectieprocedure en -criteria 0h 0,00 Tue Tue Vaststelling projectplan 0h 0,00 Thu Thu Vaststelling pakketten voor pilots 0h 0,00 Thu Thu Vaststelling pilotprogramma 0h 0,00 Thu Thu

16 Vaststelling eindrapportage 0h 0,00 Thu Thu Interne / externe communicatie 168h 7.280,00 Mon Fri Teamsite 16h 800,00 Wed Fri Website en nieuwsbrieven 80h 3.200,00 Mon Fri Presentatie kandidaten pilotprogramma 28h 1.400,00 Mon Fri Voorlichtingsbijeenkomst RUG 44h 1.880,00 Thu Fri Overleg andere faculteiten 20h 1.000,00 Mon Fri Kennismaking 16h 800,00 Mon Fri Voorleggen criterialijst, long list en short list 2h 100,00 Mon Fri Informatie pilots 2h 100,00 Mon Fri Extern overleg en disseminatie 72h 2.400,00 Mon Fri Bijeenkomsten SURF 48h 2.400,00 Thu Fri Overleg zusterinstellingen 24h 0,00 Mon Fri Resultaten: 1. Projectplan 2. Rapportages 3. Agenda s en verslagen bijeenkomsten en overleg 4. Teamsite en websites 5. Regelmatige (online) publicaties 6. Voorlichtingsbijeenkomsten 7. Presentaties Voor een gedetailleerde taakverdeling en tijdschema wordt verwezen naar de bijlagen bij dit projectplan. 13

17 5 Risicoanalyse 5.1 Geen (eenduidig) resultaat Aan het selectieproces zelf (de uitvoering van Idem Dito) kleven betrekkelijk weinig risico s. Het projectteam werkt reeds enkele maanden samen; het selectieproces is transparant en goed gedocumenteerd. Er bestaat echter een risico dat aan het eind van het project geen eenduidig advies kan worden gegeven ten aanzien van het meest geschikte systeem, of dat organisatorische of financiële belemmeringen de feitelijke invoering in de weg staan. Ook in dat geval heeft het project aan het doel beantwoord. Er zal dan bekeken moeten worden of en hoe de RUG digitale toetsing het best kan continueren. 5.2 Acceptatie digitaal toetsen binnen de instelling Het invoeren van een digitaal toetssysteem heeft alleen zin wanneer er voldoende draagvlak bestaat bij management en docenten voor het gebruik ervan. De uitvoerders van Idem Dito zijn overtuigd van het nut en noodzaak van digitaal toetsen en zullen tijdens de uitvoering van het project door het rechtstreeks benaderen van docenten en opleidingen, ook van andere faculteiten, en via de website, nieuwsbrieven en voorlichtingsbijeenkomsten de belangstelling voor digitaal toetsen verder verbreden. Voor bredere acceptatie van digitaal toetsen na afronding van het project zijn verder de volgende zaken van groot belang: Betrouwbare toetsinfrastructuur en organisatie Hoewel het toetssysteem geschikt moet zijn voor toetsing op meerdere locaties, zal een centrale voorziening voor digitale toetsing in belangrijke mate bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor, en de acceptatie van, digitaal toetsen binnen de RUG. Het gereedkomen van digitale toetswerkplekken binnen de Aletta Jacobshal is daarom een vereiste voor het goed uitvoeren van de pilots met kandidaat toetssystemen. Hiertoe moet de digitale toetsruimte uiterlijk oktober 2011 beschikbaar zijn voor gebruik. Het technisch en functioneel beheer van het toetssysteem moeten goed belegd zijn en aansluiten bij de verschillende toetspraktijken binnen de faculteiten. Ook de roostering van de digitale toetsplekken in relatie tot het gebruik van deze plekken voor traditionele toetsing moet goed worden geregeld om het draagvlak voor digitaal toetsen te verbreden Toetsontwikkeling en scholing Het ontwikkelen van nieuwe digitale toetsen vergt een belangrijke initiële tijdsinvestering van de faculteiten en opleidingen. Bestaande vragen beoordelen op bruikbaarheid voor digitale toetsing, het verzamelen van aanvullend (multimediaal) materiaal, ontwikkelen van nieuwe vraagformaten, redigeren en rubriceren vergen veel tijd van toetsontwikkelaars (docenten) en ondersteuners. De mate waarin faculteiten hiervoor de benodigde middelen vrij kunnen maken zal mede bepalend zijn voor het succes van digitale toetsing. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat scholing van docenten in toetsconstructie en de interpretatie van toetsresultaten en training in de gebruiksmogelijkheden van digitale toetssystemen belangrijke voorwaarden zijn voor de verhoging van de acceptatie en verbetering van de kwaliteit van digitale toetsen. In samenspraak met de faculteiten zou UOCG een aantrekkelijk en gedifferentieerd 14

18 scholingsprogramma moeten ontwikkelen en implementeren als aanvulling op het gereedkomen van het toetssysteem en de digitale toetsplekken. 15

19 16

20 Bijlage 1: Tijdschema Idem Dito Project 17

faculteit der letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan RUG ICT en Onderwijsproject Letteren

faculteit der letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan RUG ICT en Onderwijsproject Letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan 2010 2014 RUG ICT en Onderwijsproject Letteren December 2010 1 Inleiding In het kader van het eerder dit jaar door het College van Bestuur vastgestelde

Nadere informatie

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces Voortgangstoetsen in de propedeuse Onderzoek naar het effect op studiesucces Presentatie Seminar digitaal toetsen in de praktijk: waarom en hoe? 1. Het project Studiesucces aan de UvA: Maurice Oudejans

Nadere informatie

"Organisatie op scherp"

Organisatie op scherp "Organisatie op scherp" Wat betekent digitaal toetsen voor uw organisatie? Masterclass, I&I conferentie, 23 november 2011 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma

Nadere informatie

Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen

Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen Nood- en calamiteitenplan Digitaal Toetsen UMC Utrecht Oktober 2016,Versie 1.3 1 Inhoud Aanleiding... 2 Definities... 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden... 4 Beslislijn... 5 Oplossingen en alternatieven...

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen

Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen 2015 Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen UMC Utrecht 17-6-2015 Nood- en calamiteitenplan Digitaal toetsen Aanleiding 1 Inhoud Aanleiding... 2 Definities... 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007 1 / 8 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Flevoland 1.0 13 maart 2007 2 / 8 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m.

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m. X@m! Implementatieproject digitale toetsing RUG Implementatieplan Detailplanning Uitvoerder: Educational Support and Innovation i.s.m. Faculteiten 25 januari 2013 Versiebeheer Datum Titel en documentnaam

Nadere informatie

Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan

Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan Digitaal toetsen; Niet hoe het moet, maar hoe het kan Martijn Hoeke DAS Conferentie, 14 november 2013, Utrecht UITGANGSPOSITIE Summatief toetsen via Blackboard Formatief/diagnostisch toetsen via Maple

Nadere informatie

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN

MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN MEMO DIGITAAL INZIEN TENTAMEN Digitaal inzien tentamens 1. Introductie Al lange tijd is digitalisering een belangrijk onderwerp binnen het academisch onderwijs. Op het gebied van digitalisering zijn er

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Het inzetten van Blackboard en QMP voor afname van digitale tentamens binnen FALW Karin van der Wilt Faculteit

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 Deel I: Nabespreking Datum: 28 mei 2015 Coördinator(en): Prof. dr. R.A.A. Mathot, Dr. M.R. Soeters (afw) Docenten: Tamira Klooker (ook OC) Studenten

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie QTI Toetsspeler Inventarisatie QTI Toetsspeler Versie: 1.0 Datum: 16 januari 2008 Colofon Inventarisatie QTI Toetsspeler Dit document is opgesteld door het project Inventarisatie van afspraken over digitaal toetsmateriaal

Nadere informatie

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen 11 Februari 2014 SURF bijeenkomst Digitaal toetsen d i e l e B k c a Tr Inleiding Aanpak Technisch Pakketselectie Technisch beheer Organisatorisch support & logistieke ondersteuning Faciliteiten Goede

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Digitale centrale examens en toetsen in Facet

Digitale centrale examens en toetsen in Facet Digitale centrale examens en toetsen in Facet Nynke de Boer College voor Toetsen en Werkgroep Uitwisseling Toetsmateriaal (NLQTI) 16 december 2014 CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS 104.000 55.000 38.000 MBO

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2012 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders

DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS. Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum. Eky Fioole en Jan Snijders DIGITAAL TOETSEN, CASUS AVANS Eky Fioole / Jan Snijders Leer- en Innovatiecentrum Eky Fioole en Jan Snijders Context In 2013 12 systemen voor digitaal toetsen een onbalans tussen vraag en aanbod Een hoog

Nadere informatie

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx Inspiratiedocument Toetsinginhetnieuwecurriculum Augustus2014 Toetsservice EKO IWOO Het inspiratiedocument Toetsing is bedoeld voor betrokkenen bij de ontwikkeling van de nieuwe bachelorcurricula Biomedische

Nadere informatie

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen 7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen Casusbeschrijving door Alexander Kremers en Silvester Draaijer 7.1 Samenvatting In deze casus wordt geschetst hoe op Saxion Hogescholen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Evaluatie van de pilots voor het project Toetsing: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!

Evaluatie van de pilots voor het project Toetsing: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! Evaluatie van de pilots voor het project Toetsing: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! Formatieve casustoetsing met gamification Anika Willemsen en Ingrid van Baak, VUmc Amstel Academie Inhoud

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Planning verduurzaming en exploitatie

Planning verduurzaming en exploitatie Planning verduurzaming en exploitatie Deliverable 4.3 Evert van de Vrie In het project Onbetwist wordt een database ontwikkeld, met items en toetsen voor wiskunde onderwijs in de eindfase van het middelbaar

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Hoofdstuk 1. Opzet structuur COE-organisatie 1.1. Richt een projectorganisatie in Neem een besluit over een centrale of decentrale

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Werkwijze 10voordeleraar

Werkwijze 10voordeleraar Werkwijze 10voordeleraar Cito Kennisplatform examinering 6 oktober 2016 Arian van Staa, programmamanager Jolien Pas, psychometricus Opbouw Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat hebben

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 (versie 2.0, jan 2007) Tussenrapportage 7: oktober 2007-december 2007 25 januari 2008 Penvoerende instelling:

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Gezamenlijk toetsen: een uitdaging! Dinsdag 4 oktober 2016

Gezamenlijk toetsen: een uitdaging! Dinsdag 4 oktober 2016 Gezamenlijk toetsen: een uitdaging! Dinsdag 4 oktober 2016 Jaap Kloos Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. Even voorstellen.. Mariëtte Harlaar Hogeschooldocent opleiding Facility

Nadere informatie

Sanne Vaartjes en Leon Stobbelaar 1 december 2016 Opstellen PvE Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Sanne Vaartjes en Leon Stobbelaar 1 december 2016 Opstellen PvE Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Sanne Vaartjes en Leon Stobbelaar 1 december 2016 s.vaartjes@zgt.nl/l.stobbelaar@zgt.nl Opstellen PvE Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. ZGT 2 Technologie in de zorg Vroeger Nu Toekomst?!

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2010 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Dossier sjabloon. BKO registratie

Dossier sjabloon. BKO registratie Dossier sjabloon BKO registratie Faculteit GMW, november 2014 Dit sjabloon geeft een structuur voor het samenstellen van uw dossier voor de BKO-registratie. Voor stafleden met een 1 ste -graagds lesbevoegdheid

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid SKE november 2016

Toetsbekwaamheid SKE november 2016 Toetsbekwaamheid SKE november 2016 De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen

o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen 1. Inleiding Tijdens het laatste bilo met Erasmus MC is onder andere

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Online toetsing met Question Mark Perception aan de EhB

Online toetsing met Question Mark Perception aan de EhB Online toetsing met Question Mark Perception aan de EhB Arnout Horemans 5 juni 2007 Online toetsing met QMP - A. Horemans 1 Inhoud Wat? Voor en nadelen Perception in EhB Voorbeeld formatieve toets Feedback

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Status: werkdocument, eerdere versie V3 voorlopig goedgekeurd door WESP vergadering d.d. 5 maart 2012 INLEIDING

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Toetsafname en Fraudepreventie

Toetsafname en Fraudepreventie Toetsafname en Fraudepreventie Theorie Inleiding Fraudepreventie Toetsafname Opdracht Checklist Theorie Inleiding Het doel van een toets bepaalt de omstandigheden waaronder de student de toets maakt. Een

Nadere informatie

DIGITALE TOETSZAAL VU DIGITENT: GROOTSCHALIG DIGITAAL TOETSEN

DIGITALE TOETSZAAL VU DIGITENT: GROOTSCHALIG DIGITAAL TOETSEN DIGITALE TOETSZAAL VU DIGITENT: GROOTSCHALIG DIGITAAL TOETSEN Digitale Toetszaal RUG 290 plekken permanent Digitale Toetszaal TU-Delft 2 x 225 plekken plekken, niet permanent Digitale Toetszaal VU 385

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Het totale proces: algemeen Bij de beoordeling van de aanvraag door het Agentschap SZW worden twee toetsingsmomenten onderscheiden. initiële aanvraag

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Digivaardigheden HvA-docenten

Digivaardigheden HvA-docenten Digivaardigheden HvA-docenten Concept 28 september 2010 Werkgroep: Peter Dekker onderwijskundig adviseur O2 OrO Erwin Faasse onderwijskundig adviseur O2 OrO Marjon van den Berg Informatiemanager DBSV Piet

Nadere informatie

Hotelschool The Hague

Hotelschool The Hague Hotelschool The Hague Selectieproces kandidaat-studenten 2016 Dutch Users Conference Amsterdam 15 th November Locaties Hotelschool The Hague: Den Haag en Amsterdam Slide 2 De Hotelschool zelf } Hogeschool

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie