Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Cie. Burgerbevolking 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...10 De verwerving van het archief...10 Verwant materiaal...11 Verwante archieven Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Commissie Burgerbevolking Bureau Afvoer Burgerbevolking te Den Haag ALGEMEEN BIJZONDER Organisatie Taken Bureau Afvoer Burgerbevolking te Eindhoven ALGEMEEN BIJZONDER Organisatie Taken...17 Supplement... 19

4

5 Cie. Burgerbevolking 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Commissie Burgerbevolking, Bureau Afvoer Burgerbevolking Periode: Archiefbloknummer: B24111 Omvang: 2,00 meter; 65 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Defensie / Commissie Burgerbevolking ( ) Ministerie van Binnenlandse Zaken / Commissie Burgerbevolking ( ) Ministerie van Binnenlandse Zaken / Bureau Afvoer Burgerbevolking ( ) Ministerie van Binnenlandse Zaken / Commissariaat Afvoer Burgerbevolking in de Provincie Noord-Brabant ( ) Bureau Afvoer Burgerbevolking in het Bevrijde Nederlandse Gebied ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: De Commissie Burgerbevolking en het latere Bureau Afvoer Burgerbevolking waren ingesteld om, in een oorlogssituatie, de afgevoerde burgerbevolking te huisvesten en te verzorgen. Het archief bevat notulen, verslagen, correspondentie en rapporten.

6 6 Cie. Burgerbevolking Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Commissie Burgerbevolking, Bureau Afvoer Burgerbevolking, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Cie. Burgerbevolking, , inv.nr....

7 Cie. Burgerbevolking 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De Commissie Burgerbevolking werd ingesteld krachtens het "Voorschrift betreffende de ingeval van oorlog, bij een inval des vijands, voor de afvoer van de uitwijkende, verdreven of in onveilig gebied wonende burgerbevolking te nemen maatregelen" van 26 maart. 1935, geheim Litt. D52, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Defensie met instemming van zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken. Dit "Voorschrift Afvoer Burgerbevolking" was nog van kracht toen er op 29 augustus 1939 werd gemobiliseerd. Op dat moment wachtte een nieuw "Voorschrift Afvoer Burgerbevolking" op invoering, zodat er ten tijde van de mobilisatie in feite twee voorschriften bestonden. Volgens artikel 43 van het oude voorschrift moest de Commissie Burgerbevolking worden ingesteld na de vóór-mobilisatie om, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken, belast te worden met de algemene voorbereiding en leiding van huisvesting en verpleging der afgevoerde burgerbevolking. Inderdaad is de Commissie nog op deze gronden ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken met medewerking van de Minister van Defensie bij beschikking van 30 augustus 1939 nr. 907, afd. Kabinet. Haar eerste vergadering was op 2 september Inmiddels was op 29 augustus 1939 het nieuwe voorschrift door de Minister van Defensie vastgesteld. Voor de samenstelling van de Commissie had dit geen gevolgen. Het nieuwe voorschrift maakte de Commissie Burgerbevolking tot een permanente instelling, die ook in vredestijd bleef bestaan. De Commissie bestond aanvankelijk uit 8 leden: 3 leden benoemd door de Minister van Binnenlandse Zaken, 3 door de Minister van Defensie, 1 door het Hoofdbestuur van het Rode Kruis en een secretaris. In 1943 waren echter de meeste departementen van Algemeen Bestuur vertegenwoordigd, aangevuld met deskundigen op het gebied van het brandweerwezen, de luchtbescherming, de voedselvoorziening, de volksgezondheid, de volkshuisvesting, de politie, de distributie en de bevolkingsboekhouding. De Commissie stelde voor het verrichten van haar taken subcommissies in, namelijk: a. Subcommissie inzake de Volksgezondheid, b. Subcommissie Registratie, c. Subcommissie Financiën, d. Subcommissie inzake de evacuatie van Rijksambtenaren, e. Subcommissie tot Voorbereiding van de Legislatieve Maatregelen. De Subcommissie Registratie had tot taak het aanleggen, inrichten en bijhouden van de registratie van de afgevoerde (geëvacueerde) en anderszins uitgeweken personen. Dè Subcommissie tot Voorbereiding van de Legislatieve Maatregelen had tot taak de wettelijke regelen met betrekking tot de evacuatie van de burgerbevolking voor te bereiden. Vrij snel na haar instelling in 1939 werd aan de Commissie een uitvoerend orgaan toegevoegd: het Bureau Afvoer Burgerbevolking (BAB). Door de Minister van Binnenlandse Zaken werden op 1 september 1939 in de provincies regeringscommissarissen benoemd: Commissarissen Afvoer Burgerbevolking (CAB's). Zij ressorteerden rechtstreeks onder het ministerie en hadden de leiding in de vluchtgebieden. De taak van de Commissie was het opzetten, uitvoeren en begeleiden van plannen voor de evacuatie van de burgerbevolking. Na enige incidentele evacuaties kwam zij

8 8 Cie. Burgerbevolking daadwerkelijk in aktie bij de grote zogenaamde militaire evacuatie van de burgerbevolking in de meidagen van 1940, die ca mensen omvatte. De Directie van het Etappe- en Verkeerswezen (DEV) zorgde daarbij voor het vervoer, de Commissie voor de verzorging en de huisvesting. Vóór 1 juni 1940 waren alle geëvacueerden weer op hun oude adres terug. Uit de Commissie Burgerbevolking werd een redactiecommissie samengesteld die onder andere richtlijnen voor de evacuatie opstelde en na afloop van de grote operatie in mei 1940 een geïllustreerd boekwerk over de evacuatie samenstelde (zie inventaris-nummer 17). Tevens werd een subcommissie "Vluchtelingen Rotterdam" gevormd onder voorzitterschap van oud-minister mr. J.A. de Wilde als regeringscommissaris. Bij zijn besluit van 29 mei 1940 Stbl belastte de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, H.G. Winkelman, de Commissie met de zorg voor de vluchtelingen uit de geteisterde gebieden. Bij zijn circulaire van 28 augustus 1940 nr afdeling BB bracht de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken ter kennis van de gemeentebesturen dat de Commissie de bevoegdheid had gekregen om vluchtelingen onder te brengen in door haar aangewezen plaatsen en gebouwen en om personen te verplichten leegstaande gebouwen ter beschikking te stellen voor de huisvesting van vluchtelingen. Het ging hierbij om de bevolking van Rotterdam, Middelburg en Den Helder. In verschillende provincies werden in totaal 6 gewestelijke evacuatiebureaux ingesteld, die toezicht hielden op de vluchtelingen in hun gewest. Zij waren belast met de verzorging van het statische gedeelte van de evacuatie. In 1942 moest de Commissie zich opnieuw bezighouden met evacuatiemaatregelen. In augustus werd de gedeeltelijke evacuatie gelast van Walcheren en sedert november 1942 werden evacuatieopdrachten gegeven, waar de gemeenten aan de kust van Noord- en Zuidholland bij betrokken waren. De uitvoering van deze maatregelen noopte de Commissie tot het uitbouwen van haar organisatie, die er als volgt uit kwam te zien: a. Centrale orgaan: Bureau Afvoer Burgerbevolking, b. Gewestelijke organen: 1. Commissarissen Afvoer Burgerbevolking, 2. Gewestelijke evacuatiebureaux. De leiding van het BAB berustte bij een directie, die bestond uit de president-directeur, twee directeuren en een adviserend lid. Het BAB had 7 afdelingen, namelijk: a. Algemeen Secretariaat (algemene correspondentie), b. Valide Bevolking (transport en onderbrenging van geëvacueerden zonder eigen adres), c. Invalide Bevolking (vervoer en onderbrenging van zieken, invaliden, ouden van dagen, a- socialen, enz. en het overbrengen van bewoners uit gestichten en inrichtingen), d. Financiën en Personeel (behandeling der declaraties, comptabele dienst, personeelszaken), e. Algemene Registratie (registratie van geëvacueerden en vluchtelingen ), f. Intendance (beheer van magazijnen en goederen), g. Huishoudelijke Dienst (interne dienst, registratuur, typeafdeling). Daarnaast bezat het BAB een aantal over het land verspreide magazijnen, waarin gebruiksgoederen voor geëvacueerden waren opgeslagen. De CAB's verzorgden het dynamische gedeelte van de evacuatie, namelijk de voorbereiding, de overbrenging en de onderbrenging.

9 Cie. Burgerbevolking 9 Na aankomst op het evacuatieadres ging de zorg voor de vluchtelingen over op de gewestelijke evacuatiebureaus, onder toezicht van de CAB's. In mei 1942 hadden de CAB's, de directie van het BAB en de burgemeesters bij besluit van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken mr.dr. K.J. Frederiks de bevoegdheid gekregen vervoermiddelen en onderkomens voor het rijk te vorderen ten behoeve van vluchtelingen. Deze bevoegdheid werd in mei 1943 en in mei 1944 met een jaar verlengd. Bij circulaire van de president-directeur van het BAB van 23 juni 1943 afd. secretariaat nr werd aan de burgemeesters ter kennis gebracht dat de gewestelijke evacuatiebureaus, de directie van evacuatienoodinrichtingen (voor opvang zieken) en de gewestelijke commandanten van de evacuatiekampen rechtstreeks onder het BAB vielen, waarbij de CAB's het algemeen toezicht uitoefenden. Het centrale contact waren de besprekingen tussen de Commissie Burgerbevolking, de CAB's, het BAB en de directeuren van de evacuatiebureaus. Na september 1944 werd de verbinding tussen het BAB in Den Haag en Noord-Brabant verbroken, het zuiden van Nederland was namelijk al bevrijd. De heer P.N.L. Staal te Eindhoven trad op als president-commissaris van het BAS voor Noord- Brabant. Hij was tevens CAB voor Noord-Brabant. Ook de evacuatie-noodinrichtingen en de evacuatiekampen in Noord-Brabant stonden rechtstreeks onder leiding van de heer Staal. Een gedeelte van het archief van het uitvoerend orgaan (BAB) van de Commissie Burgerbevolking is gevormd door de heer Staal in zijn functie van CAB-Noord-Brabant respectievelijk presidentdirecteur BAB. Samenstelling Commissie Burgerbevolking lid, tevens voorzitter mr. H.W.J. Mulder, raadadviseur bij het Departement van Binnenlandse Zaken en tijdelijk regeringscommissaris voor de vrijwillige burgerlijke dienst. lid, tevens ondervoorzitter ir. W. Cool, reserve-majoor voor speciale diensten van de Generale Staf, hoofd van de Sectie Burgerbevolking en Krijgsgevangenen bij de Directie van de Etappen- en Verkeersdienst. leden H. Bakker, luitenant-generaal b. d. aangewezen vanwege het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis 1, mr. Th.M. Bautz, plaatsvervangend hoofd van het Rijksbureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd bij het Departement van Economische Zaken, P.L. van Boven, kapitein van de Generale Staf, Hoofd van het Bureau Evacuatie en van het Bureau Inundatiën van het Algemeen Hoofdkwartier 2, mr. J. Heusdens, hoofd van het Bureau Openbare Orde en Veiligheid bij de afdeling Binnenlands Bestuur van het Departement van Binnenlandse Zaken, J. Koolhaas Revers, reserve-kapitein van de Motordienst, werkzaam bij de Directie van de Etappen- en Verkeersdienst, K. van Rijn, kapitein van de Generale Staf, waarnemend hoofd van de IIe Afdeling B van het Departement van Defensie 3. 1 Met ingang van 23 november 1939 vervangen door J.P. de Man, kolonel b.d. der Artillerie. 2 Met ingang van 1 november Met ingang van 1 april 1940 vervangen door A.H. Nijhoff, luitenantkolonel van de" Generale Staf, hoofd van de IIe

10 10 Cie. Burgerbevolking lid, tevens secretaris dr.ir. H.G. van Beusekom, inspecteur van de Volkshuisvesting in algemene dienst bij het Departement van Binnenlandse Zaken 4. Samenstelling Directie Bureau Afvoer Burgerbevolking president-directeur mr. H.W.J. Mulder directeuren J.F.F. Götz mr. J. Heusdens adviserend lid ir. W. Cool Commissarissen Afvoer Burgerbevolking Noord-Holland: J. van der Pluijm, Alkmaar Zuid-Holland: H. Kool, Gouda Zeeland: J.L.A. baron van Ittersum, Middelburg Noord-Brabant: P.N.L. Staal, Eindhoven Limburg: mr. R.G.A. Höppener, Roermond Utrecht: P.L. de Gaay Fortman, Zeist Gelderland: mr. A. baron van Heeckeren van Keil, De Steeg Overijssel: mr. A. baron van Heeckeren van Keil, De Steeg Drenthe: J.A.R. Bosma, Assen Groningen: J.A.R. Bosma, Assen Friesland: mr. H.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief Afdeling B van het Departement van Defensie 4 Naderhand trad als secretaris op mr. S. Kloosterman, werkzaam bij het Departement van Binnenlandse Zaken.

11 Cie. Burgerbevolking 11 Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Het is aan te bevelen ook de archieven te raadplegen van de Afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken, (1939) (1951)( ) en het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, sinds 1947 Rijksdienst voor Maatschappelijke Zorg, ( )

12

13 Cie. Burgerbevolking 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Commissie Burgerbevolking 1 COMMISSIE BURGERBEVOLKING 1 Notulen en agenda's van vergaderingen, 1939, omslag 58, 2-5 Ingekomen en concepten van uitgegane stukken, pakken jan.-juni juli-okt 6 Notulen van de vergaderingen van de commissie met de commissarissen Afvoer Burgerbevolking in de afvoergebieden, omslag 7 Stukken betreffende samenwerking met het opperbevel van land- en zeemacht in verband met inundatie en evacuatie, omslag 8 Stukken betreffende de inundatie van gebieden in Gelderland, Utrecht (Grebbelinie) en Zeeland, omslag 9 Notulen van de vergaderingen van de Subcommissie inzake de Volksgezondheid, pak 10 Stukken betreffende evacuatie van de bevolking van ziekenhuizen, inrichtingen en gevangenissen, pak 11 Notulen en stukken van de vergaderingen van de Subcommissie Registratie, pak 12 Notulen en stukken van de vergaderingen van de Subcommissie Financiën, pak 13 Notulen en stukken van de vergaderingen van de Subcommissie inzake de Evacuatie van Rijksambtenaren, pak 14 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie tot Voorbereiding van Legislatieve Maatregelen met betrekking tot de evacuatie van de burgerbevolking, omslag

14 14 Cie. Burgerbevolking Stukken betreffende de organisatie in het algemeen van de evacuatie van de bevolking, omslag 16 Stukken betreffende de bemoeiingen van de Commissie met de werkzaamheden van de particuliere Grebbecommissie, opgericht voor hulpverlening aande oorlogsslachtoffers van de Grebbelinie, omslag 17 Teksten voor 9 hoofdstukken van het boek over de werkzaamheden van de Commissie Burgerbevolking, door J. Koolhaas Revers, "Evacuatie in oorlogstijd", met te dien einde aangeleverde verslagen van ooggetuigen, concepten, ( ) 1 pak 18 Plannen voor de evacuatie van de bewoners van de te ontruimen gedeelten van Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Amersfoort en Utrecht, omslag 19 Stukken betreffende het aanwijzen van Commissarissen Afvoer Burgerbevolking en van hun plaatsvervangers, omslag

15 Cie. Burgerbevolking 15 2 Bureau Afvoer Burgerbevolking te Den Haag 2.1 ALGEMEEN 2 BUREAU AFVOER BURGERBEVOLKING TE DEN HAAG 2.1 ALGEMEEN 20 Verslagen en stukken van de vergaderingen van de directie met de directeuren van de gewestelijke evacuatiebureaux, pak Voorschriften, instructies, aanwijzingen en mededelingen betreffende evacuatie, pakken 21 Algemeen 22 Voor kampen en andere noodverblijven 23 Agenda van ingekomen en concepten van uitgegane stukken, deel 2.2 BIJZONDER Organisatie 2.2 BIJZONDER ORGANISATIE 24 Stukken betreffende de wijze van versturen van telegrammen aan burgemeesters ten behoeve van de afvoer van hun burgerbevolking, pak 25 Stukken betreffende het functioneren van het BAB in Den Haag na de bevrijding, omslag Taken TAKEN Ingekomen stukken van de Commissie Burgerbevolking, pakken 26 Notulen van vergaderingen 27 Staten van spoorwegvervoeren van per gemeente te evacueren personen Ingekomen notulen en stukken van de vergaderingen van Subcommissies van de Commissie Burgerbevolking, pak en 1 omslag 28 Subcommissie Volksgezondheid 29 Subcommissie Registratie Ingekomen verslagen van de commissarissen Afvoer Burgerbevolking van de gang van zaken bij ontruiming en evacuatie, omslagen 30 Gemeenten in provincie Groningen 31 Gemeenten in provincie Friesland 32 Gemeenten in provincie Overijssel 33 Gemeenten in provincie Gelderland, Limburg en Noord-Brabant 34 Gemeenten in provincie Zeeland 35 Gemeenten in provincie Noord- en Zuid-Holland

16 16 Cie. Burgerbevolking Geïnundeerde gebieden in provincie Utrecht, Gelderland, Limburg en Zeeland 37 Ingekomen stukken van de Commandant van de vesting Holland en die van het III' legerkorps betreffende de afvoer van de burgerbevolking, omslag 38 Stukken betreffende ontruiming van gevangenissen, opvoedingsgestichten en inrichtingen, omslag 39 Stukken betreffende voorbereiding, uitvoering en nabeschouwing van de afvoer van burgers en vee uit te evacueren gebieden, pak 40 Stukken betreffende de afvoer van het personeel van de Philipsfabrieken, omslag 41 Stukken betreffende ontruiming en evacuatie van Den Haag, pak

17 Cie. Burgerbevolking 17 3 Bureau Afvoer Burgerbevolking te Eindhoven 3.1 ALGEMEEN 3 BUREAU AFVOER BURGERBEVOLKING TE EINDHOVEN 3.1 ALGEMEEN Ingekomen en concepten van uitgegane stukken bij de CAB Noord-Brabant, pakken en 1 omslag , 1 omslag 3.2 BIJZONDER Organisatie 3.2 BIJZONDER ORGANISATIE 45 Stukken betreffende de wijze van werken van de centrale en gewestelijke organen van het BAB te Eindhoven na het verbreken van de verbindingen met Den Haag, omslag Taken TAKEN Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissariaten Afvoer Burgerbevolking in de provincie Noord-Brabant, pakken Stukken betreffende het onderbrengen van door bombardementen op Duitsland getroffen bewoners in de oostelijke provincies, omslag Stukken betreffende de werkzaamheden van de evacuatiebureaux en -kampen, pak en 1 omslag 50 Verslagen bureaux, 1 pak 51 Verslagen bevolkingsgrootte kampen Stukken betreffende voorbereiding en uitvoering van maatregelen voor evacuatie en paniekvluchten in Noord-Brabant, pakken 52 Voorbereiding 53 Uitvoering Stukken betreffende de evacuatie van de bevolking van gemeenten in Noord- Brabant, pak en 1 omslag 54 Voorbereiding, 1 pak 55 Aangewezen opvanggemeenten Stukken betreffende het onderbrengen van evacués in gemeenten in Noord- Brabant,

18 18 Cie. Burgerbevolking pakken 56 Vorderen van woonruimte en gebouwen 57 Per gemeente beschikbare plaatsen voor zieken

19 Cie. Burgerbevolking 19 Supplement SUPPLEMENT 59 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken van de Subcommissie inzake de Volkgezondheid, pak 60 Notulen en agenda's van de vergaderingen van de Subcommissie Vluchtelingen - Rotterdam, pak 61 Vergaderstukken van de Subcommissie Vluchtelingen - Rotterdam, pak 62 Vluchtelingenstatistiek, staten van aantallen gevluchte personen uit Rotterdam, Den Helder en Walcheren, uitgesplitst over de opvanggemeenten juni februari 1 omslag Stukken betreffende het evacuatieplan pakken 63 Bestanddeel Bestanddeel Bestanddeel 3.

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990)

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Nummer archiefinventaris: 2.24.17 Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957

Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957 Nummer archiefinventaris: 2.11.08.06 Inventaris van het archief van de Rijksdienst Landbouwherstel, 1937-1957 Auteur: SSA-L&V Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies),

Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies), Nummer archiefinventaris: 2.11.37.18 Inventaris van het archief van de Commissie voor Verrichtingskeuringen van Fokpaarden en voorgangers (Paardencommissies), 1919-1953 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie