Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)"

Transcriptie

1 Aug :29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer en de socio-ecologische dynamiek van Jakarta's Kampungs Abstract: Zwart Water Grijze NederzettingenHuishoudelijk Afvalwaterbeheer en de Socio-ecologische Dynamiek van Jakartas KampungsDit PhD onderzoek behandelt de problemen van afvalwaterbeheer in relatie tot de gefragmenteerde ruimtelijke ontwikkelingspraktijken in de informele stedenvan het Mondiale Zuiden. Vier theoretische families stedelijke politieke ecologie, institutionalisme, literatuur over informaliteit, en sociale innovatie zijn met elkaar in dialoog gebracht om een omvattend analytisch raamwerk te ontwikkelen. Dergelijk raamwerk is in staat onderzoekmogelijk te maken van ongelijke toegang tot water- en afvalwaterinfrastructuur in verschillende wijken en gemeenschappen, de reproductie van sociaal-ruimtelijke ongelijkheden in Jakarta, en tevens de falende besluitvorming in stedelijke gemeenschappen. Behalve een raamwerk voor een kritisch begrip van hedendaagse ontwikkelingsprocessen ten aanzien van milieu en sanitaire voorzieningen in relatie tot ongelijke economische ontwikkelinge Frank Moulaert Prathiwi Putri Windkracht 13 Abstract: WK13 is gericht op het openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines (KMWT). Dit wordt gefundeerd door het uitvoeren van een JERTS- (Juridisch, Economisch, Ruimtelijk, Technisch, Sociaal) studie die de bestaande barrières duidelijk in kaart brengt. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen gedaan die drempelverlagend werken voor de installatie van KMWT in Vlaanderen. Greta Van Eetvelde Lieven Vandevelde Water in verstedelijkte landschappen. Integratie van steden- en waterbouwkundige benadering in regionale landschapsontwikkelingsprojecten. Universiteit Hasselt Abstract: Een onderzoek naar nieuwe ontwikkelingsconcepten en -methodes voor watersystemen in verstedelijkte landschappen. Centraal staat het ontwikkelen van instrumenten die de integratie van een stedenbouwkundige, landschappelijke en waterbouwkundige benadering mogelijk maken. Deze instrumenten worden in een aantal cases getest als onderdeel van een participatief proces. ArcK Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Instituut voor Mobiliteit Oswald DEVISCH Warmtenet Vlaanderen Abstract: Analyse en inventarisatie van het vlaams potentieel voor warmtenetwerken in een benchmark met concrete buitenlandse pilootprojecten. Onderscheid tussen lokale en bovenlokale netten in de ruimtelijke context van gemeente- of bedrijvenclusters. Eventuele gebruik en evaluatie van een thermisch energie-model. Studie van de interactie tussen elektrische en thermisch net en JERTS analyse van de impact. Greta Van Eetvelde Wandering off in the urban: to move towards being moved. Architectuur Sint-Lucas Johan Verbeke Annelies De Smet Vlaams onderzoeksproject Stedelijke Logistiek en Mobiliteit Abstract: Het doel en het vernieuwende van dit onderzoeksproject is dat voor de eerste keer in Vlaanderen alle universiteiten en de twee competentiepolen die werken rond logistiek en mobiliteit, onderzoek zullen gaan verrichten dat verder gaat dan (korte) ad-hoc opdrachten of pilootgevalstudies, of beleidsondersteunend onderzoek. Dit zal bijdragen aan de algemene kennis van stedelijke logistiek in Vlaanderen en zal ertoe leiden dat al het reeds uitgevoerde onderzoek binnen Vlaanderen en daarbuiten veel holistischer zal kunnen worden benaderd door de complementariteit tussen de verschillende consortiumpartners. De grote dichtheid en verstedelijking van de hele Vlaamse Regio, met daarin nadrukkelijk de Vlaamse Ruit, maakt bovendien de context heel specifiek, zodat specifiek onderzoek nodig is over hoe daarmee kan worden omgegaan. Het is een situatie die op weinig andere plaatsen wordt gevonden, en waar dus specifieke onderzoeksnoden naar bestaan. Een streefdoel moet zijn dat onze steden en onze economische actoren en stakeholders vanuit stedelijk logistiek en mobiliteitsperspectief van volgers naar voortrekers moeten kunnen evolueren, ondersteund door academisch basisonderzoek dat focust op de innovatieve concepten die de stedelijke logistiek en mobiliteit faciliteren en toegepast onderzoek naar de bedrijven toe, waarvoor de medewerking van de competentiepolen een toegevoegde waarde biedt. Dit moet leiden tot een betere leefbaarheid van onze steden en anderzijds kunnen leiden tot economische

2 efficiëntiewinsten voor de industrie. Vakgroep Geografie Frank Witlox Vlaams onderzoeksproject Stedelijke logistiek en Mobiliteit OG Energie, Transport en Milieu Leuven Stefan Proost Chris Tampère Veldgebied Brugge Abstract: Ontwikkeling en toepassing van een instrument voor het meten van de economische impact van?groene? investeringen in het Randstedelijk gebied Brugge in het kader van het landinrichtingsproject?veldgebied Brugge?. Dit project kadert in het VALUE project,?waarderen van aantrekkelijke Landschappen in de stedelijke economie' en is een project gefinancierd door het EU Interreg IVB programma voor Noordwest-Europa. Vakgroep Landbouweconomie Guido Van Huylenbroeck Xavier Gellynck Van landschap tot verhaal, van intrige tot project Abstract: Het onderzoek ontwikkelt en analysemethode gebaseerd op chronofotografische opnamen van landschapstransformaties waarbij concreet onderzoek gecombineerd wordt met theoretische (literatuurwetenschappelijke, orthropologische en stedenbouwkundige) interpretaties. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Bart Keunen Pieter Uyttenhove Urbanism of inclusion: a transatlantic education program.(ui/tep). Architectuur en Ontwerpen Bruno De Meulder Uitwerking van een wijkmonitoring die het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestrijkt. Abstract: Zoals alle grote stedelijke agglomeraties bestaat ook Brussel uit een complexe stedelijke ruimte waarbinnen zich diverse levensstijlen ontplooien en uiteenlopende sociale ontwikkelingen plaats hebben. Deze zijn niet homogeen verspreid over het gehele grondgebied en de indeling in 19 gemeenten laat niet toe deze verschillen voldoende te bevatten. De samenstelling van de 19 gemeenten is hiervoor niet homogeen genoeg. Bovendien manifesteren zich belangrijke veranderingen veelal op een kleinere schaal dan de gemeente. Fenomenen zoals "gentrificatie" zijn doorgaans niet waarneembaar op gemeentelijk vlak, maar hebben des te meer een invloed op een fijner schaalniveau. Hetzelfde geldt voor de stadsvlucht, een belangrijk probleem op gewestelijk niveau, maar waarbij we niet mogen vergeten dat een belangrijk deel van de migraties plaats vindt over zeer korte afstand binnen de grenzen van een gemeente. Tegenwoordig zijn in België en in Brussel de interne migraties de belangrijkste factor in de demografische ontwikkeling van de gemeenten2. Daarnaast stelt de globalisering nieuwe eisen aan politiek & cultuur die vragen om een wijkgerichte aanpak. De wijk is daarbij een belangrijk schaalniveau waarop identificatieprocessen, samenlevingsopbouw en participatie een nieuwe vorm kunnen krijgen3. Dientengevolge dient een "goed bestuur", zeker wat betreft ruimtelijke ordening en de behoefte aan woningen, deze infracommunale dimensie in overweging te nemen. Vanuit dit standpunt en wetende dat er statistische sectoren bestaan die het gehele Brusselse grondgebied beslaan, zou men kunnen stellen dat het niet nodig is een nieuwe schaal te definiëren. De praktijk en onze contacten op het terrein (o.a. met de gemeenten) leren ons dat deze statistische sectoren veelal weinig betekenis hebben, daar zij enerzijds te groot zijn om de specificiteit van een aantal straten te weerspiegelen, anderzijds te klein zijn om als samenlevingsruimten dienst te doen. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat voor bepaalde fenomenen op een statistisch voldoende grote schaal gewerkt dient te worden (zowel in termen van bevolkingsaantallen als wat betreft geografische oppervlakte) die de omvang van de statistische sector ruimschoots overschrijdt4. Een wijkafbakening die zich tussen het schaalniveau van de statistische sector en die van de gemeente bevindt dringt zich dan ook op.

3 ERIC CORIJN Stefan DE CORTE Uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit en de veiligheid van de huurwoningen te 9000 Gent. Vergelijking tussen enerzijds kwaliteit en veiligheid van huurwoningen te 9000 Gent en anderzijds de huurprijs aan de hand van een matrixtabel Abstract: Het onderbouwen van een langetermijnvisie voor de Gentse woningmarkt, in het bijzonder de private huurwoningmarkt. Mede in functie daarvoor wordt de relatie tussen kwaliteit, veiligheid en huurprijs onderzocht, en dit wordt benaderd vanuit een geïntegreerde aanpak die kadert binnen de principes van duurzame ontwikkeling. Er worden indicatoren opgesteld. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Towns and Cities in Innovative Territories in Europe: Tacit Knowledge for experimental Micro-Regionalism. Architectuur en Maatschappij Frank Moulaert TOWN. Abstract: The objective of this research project is to investigate the role of Small and Medium-Sized Towns (SMSTs) in their functional context, and their potentialities for promoting territorial cohesion in Europe. Within the general context of balanced and polycentric development of the European territory as a key challenge of territorial development and cohesion policy, the identification of the different functional roles of SMSTs and how they contribute to the development of their territorial context is the main challenge for this research project, in particular identifying the added value that SMSTs can bring to Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Through a combination of qualitative and quantitative methodological approaches, the TOWN project will address:the identification of SMSTs throughout the European territorythe roles and functions that SMSTs perform in European territorial structure.the potentials for and barriers to development of small and medium siz Planning_ont Loris Antonio Servillo Towards a spatial structure plan for sustainable management of the sea (GAUFRE) Abstract: Dit project beoogt in hoofdzaak de wetenschappelijke fundamenten te bieden voor de ontwikkeling van een ruimtelijk structuurplan dat bijdraagt tot een duurzaam beheer van de Noordzee. Er wordt een overzicht geboden van de bestaande wetenschappelijke kennis inzake het gebruik en de mogelijke impact van de gebruiksfuncties in het Belgisch deel van de Noordzee, teneinde een eerste voorstel inzake de optimale verdeling van alle relevante gebruiksfuncties te formuleren. Vakgroep Internationaal publiekrecht Eduard Somers Thinking Public Spaces through the Spatiality of Arab Women; The Case ofnablus-palestine (Publieke ruimte denken via het ruimtegebruik van Arabische vrouwen: het geval Nablus, Palestina) Abstract: Since 1980s, Gender discourse has emerged within planning theories, research and debates. Women#s movements have spent a lot of efforts to explore the different sides of women#s spatial perspectives. They have addressed a lot of issues; like women and housing, women and transportation, women and safety and so on. All of these aspects provide a new vision of designing public spaces that would reflect women#s spatial interests and needs. The main aim of this research is to develop an understanding of Arab women#s spatiality through the production of knowledge that reflects their spatial positionality and concerns. The main objectives in this work are twofold: developing feminist theory in the context of small-scale public spaces in the Arab world; and investigating the constraints that affect women#s spatiality in these public spaces. The analytical perspective of this research is inspired by feminist debates on womenand planning, more precisely feminist approaches towards analyzin Architectuur en Maatschappij Hildegarde Heynen Mokarram Lubada Theory of Urbanism and Architecture (OSA)

4 Architectuur en Ontwerpen Susan Shannon Yi-sheng Yang Thematisch training over Brussel Abstract: Het doel is het leveren van een training voor personeelsleden bij Europese instituten en agentschappen om hun kennis en begrip van Brussel te vergroten. ERIC CORIJN The material image-building of Erard de la Marck, Prince-Bishop of Liège. Strategy, components and significance of a versatile discourse Abstract: Zowel de adaptatie aan het vereiste decorum als de opbouw van een persoonlijk imago vormden essentiële componenten in de materiële cultuur van vorsten tijdens het ancien régime, en daarbij stond een breed instrumentarium van toepassingen ter beschikking die resulteerden in een grote productie van bouwwerken, monumenten, kunstwerken en andere realia ten dienste van de gewenste beeldvorming. Het voorgestelde onderzoeksproject concentreert zich op de materiële cultuur van Erard de la Marck, vanuit de vraag in welke mate beide preoccupaties hierin een rol speelden en op welke manier hij tijdens zijn bewind van 1505 tot 1538 als prins-bisschop van Luik daaraan een invulling heeft gegeven, meer bepaald omdat hij door een combinatie van structurele en contextuele factoren afweek van het klassieke heersersprofiel: als gekozen prinsbisschop kon hij in vergelijking met gekroonde hoofden van vorstenhuizen geen dynastiek discours opbouwen, anderzijds combineerde hij in zijn diocees wereldlijke en Architectuur en Maatschappij Krista De Jonge N. N. The Community Design Movement in the United States, Abstract: The Community Design Movement was a model of participatory planning anddesign which arose in the United States in the early 1960s as a response to large-scale urban renewal programs. In the space of four years ( ), over seventy so-called 'design centers' sprung into existence as independent non-profit organizations supported by US federal funds. Ten years later, fifteen remained and the US architectural profession's interest in social matters had withered. This study seeks to define how the Community Design movement began; understand the theoretical underpinings of the particpants' notivations; and, to place an understudied movement in relation to the mainstream of practice. Architectuur en Maatschappij Hildegarde Heynen N. N. Territoriale verspreidingpatronen van residentiële gebieden. Urban sprawl als resultaat van multi scalar territoriale governance processen van land bargaining in de stedelijke agglomeraties Barcelona en Milaan. Abstract: Why are city expanding? Many scholars posed themselves this ques2on. The reasons are many, as studies on land consump2on (as land use change) and urban sprawl have been for decades a hot topic in the interna2onal arena, involving also a wide range of disciplines. This research project intends to be a contribu2on to the debate on urban land consump2on, that is the constant urban expansion of the city. The focus is on a specific urban func2on, namely the residen2al areas, thus the object of this research project is the processes at work leading to residen'al urban sprawl. The literature available on this topic discusses different dynamics and mechanisms leading to residen2al urban sprawl, proposing a variety of condi2ons and paths that produce the expansion of residen2al areas. The aim is to understand why and how ci2es are expanding for fulfilling assumed housing needs. Therefore, the factors explaining different pauerns of residen2al urban sprawl are at the center of the research proce Faculteit Wetenschappen Frank Moulaert N. N. Telewerken : een nieuw perspectief op mobiliteit Abstract: Het verkeerscongestieprobleem neemt jaarlijks toe in Brussel. Uit internationale literatuur blijkt dat telewerken positief inwerkt op de verkeerscongestie. Daarnaast is het zo dat Brussel beschikt over een groot aantal werknemers tewerkgesteld in de dienstensector waardoor het geschikt is voor een introductie van telewerken op grote schaal. Voldoende stappen zullen ondernomen worden:1. Weergave van de Brusselse situatie;2. bepaling van het vereiste organisatorische kader en de individuele motivering van de werknemers;3. ontwikkelen van beleidsinstrumenten die telewerken promoten;4. bepaling van het potentieel van telewerken;5. nagaan van de invloed van telewerken op de verkeerssituatie, het milieu en de verkeersveiligheid. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ALAIN VERBEKE Studie over de relatie tussen locatiebeleid en duurzame mobiliteit. Abstract: Deze studie beoogt te onderzoeken welke effecten een op mobiliteit afgestemd locatiebeleid kan hebben op de duurzame ontwikkeling van mobiliteit. Locatiebeleid beïnvloedt mobiliteit, maar mobiliteitsbeleid beïnvloedt op zijn beurt ook de locatiekeuze en ruimtelijke structuur. Verder

5 zijn er andere factoren die zowel het locatiebeleid als de waargenomen mobiliteit kunnen beïnvloeden. De studie start met het uitdiepen van de complexiteit van de probleemstelling, waaruit een reeks van concrete onderzoeksvragen resulteren. Een deel van het antwoord op deze ondezoeksvragen zal worden teruggevonden in reeds bestaande wetenschappelijke literatuur. Vervolgens wordt er voor een aantal prominente onderzoeksvragen een empirisch onderzoek uitgevoerd, m.b.v. de data van de Volkstelling 1991 en de Socio- Economische Enquête 2001 voor het woon-werkverkeer in Vlaanderen. Transport en ruimtelijke economie Ann Verhetsel Studie herontwikkeling site Broelkant in Kortrijk Abstract: In 2009 fuseerden De Pleinscholen en het Sint-Amanduscollege en werd de scholengroep DPSA opgericht. DPSA zal in de binnenstad van Kortrijk op de campussen Diksmuidekaai en Leiekant gevestigd worden. Het masterplan DPSA (Labo A-UGent, 2010) voorziet dat site Broelkant door de school verlaten wordt in De site is in gebruik door De Pleinscholen-?Handelschool? (ca. 500 leerlingen). De studie beoogt een strategie voor de herbestemming uit te werken. Daarin zijn opbrengsten, verdeling in loten en fasering van groot belang. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Guy Chatel Streetscape Territories research project. Abstract: Streetscape Territories is the name given to an international research and design project that deals with the way buildings and properties are related to streets and how their inhabitants can give meaning to them. The research project aims at studying and developing urban projects in aninternational context, part of different cultures and social networks, focusing on the territorial organization of streetscapes. Streetscape Territories deals with models of proximity within a street, neighborhood or region and starts from the assumption that urban space, from the domestic scale till the scale of the city, can be understood as a discontinuous collective space, containing different levels of shared use that are defined by multiple physical, cultural or territorial boundaries. The intermediate scale, that is the scale between the architectural intervention and the urbanistic plan, defines the design and research domain. The research consists out of systematic and comparative analysis ofexi Architectuur Sint-Lucas Kris Scheerlinck Steunpunt Wonen en Ruimte: Ruimte Abstract: Het Steunpunt Ruimte en Wonen is een van de erkende Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. AMRP maakt deel uit van het onderzoeksteam Ruimte en werkt het werkpakket 3 'ruimtelijke transformaties ten gevolge van geleidelijke verstedelijking' verder uit. Binnen dit werkpakket wordt een typologie en bijbehorende methodiek ontwikkeld om de aanwezigheid van 'stedelijke' fenomenen in de niet-kernstedelijke ruimte te bestuderen. Georges Allaert Steunpunt Wonen en Ruimte Abstract: Het werkpakket "Mobiliteit " is een onderdeel van het beleidsondersteunende "Steunpunt Ruimte en Wonen" van de Vlaamse Regering. Het basisonderzoek wenst de wederzijdse relatie tussen de mobiliteits- en infrastructuurdynamiek en de ruimtelijke ontwikkelingen te analyseren en te verklaren. Het gaat daarbij zowel om sociaal-maatschappelijke als om economische aspecten van mobiliteit. De bedoeling is om voor Vlaanderen de impact van de ruimtelijke trends, evoluties en tranformaties inzake mobiliteit en infrastructuur op de ruimtelijke structuur te vatten. Vakgroep Geografie Frank Witlox Steunpunt Wonen, coördinatie en centraal secretariaat. Abstract: Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, de Provinciale Hogeschool Limburg, de en het Onderzoeksinstituut OTB van de TUDelft (Nederland).Binnen het Steunpunt verzamelen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines objectieve gegevens over de woningmarkt en het woonbeleid. Via gedegen wetenschappelijke analyses wensen de onderzoekers bij te dragen tot een langetermijnvisie op het Vlaamse woonbeleid.het HIVA staat in voor de coördinatie van het Steunpunt Wonen en voor het centraal secretariaat. HIVA-OG Verzorgingsstaat en Wonen Bruno De Meulder Francine Winters Steunpunt Ruimte en Wonen ( ). OE Instituut voor de Overheid Geert Bouckaert

6 Steunpunt ruimte en wonen Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Bouwkunde Bart Claessens Pascal De Decker Steunpunt Ruimte Abstract: Het Steunpunt Ruimte is een beleidsondersteunend onderzoeksconsortium rond ruimtelijke ordening, gefinancierd door de Vlaamse Overheid (departementen EWI en RWO). AMRP (UGent) is één van de academische partners, en neemt een deel van de coördinatie van het Steunpunt op zich, naast onderzoeksopdrachten binnen de werkpakketten Veerkracht, Polycentriciteit, en Monitoring & Evaluatie. Georges Allaert Steunpunt2012 Ruimte. Abstract: De Vlaamse overheid gaf op 10 november 2011 een erkenning aan de derde generatie steunpunten Het Steunpunt Ruimte is de opvolger van het Steunpunt Ruimte en Wonen team ruimte ((URL:http://www.steunpuntruimteenwonen.be/)www.steunpuntruimteenwonen.be) en zet zijn werkzaamheden voort in een consortium bestaande uit de KULeuven, UGent, UA, WENK en Artesis Hogeschool Antwerpen. Het beleidsrelevante onderzoek focust zich op enkele waardevolle en actuele themas met betrekking tot Ruimtelijke Planning, nl. polycentrisme, veerkracht, scenarios en monitoring.de KUleuven is betrokken in de verschillende onderzoekslijnen van het Steunpunt, telkens in samenwerking met andere instellingen uit het consortium. De onderzoeksgroep P&O (ASRO) staat in voor de algemene coördinatie en is trekt het Werkpakket 3: Toekomstverkenningen. OSA (ASRO) werkt mee aan het Werkpakket 1 Polycentrisme. ABNL (EES) deelt zijnexpertise in het Werkpakket 2 Veerkracht. SADL trekt het werkpakket 4 Hubert Gulinck Bruno De Meulder Jan Schreurs Geert Bouckaert Thérèse Steenberghen Standard formats for semantic aware 3D-modelling of monuments and sites Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Koenraad Van Balen Stadsplatform Abstract: Brussels Stadsplatform UAB 1. Het Brussels Stadsplatform UAB is een netwerk dat is opgezet binnen de Universitaire associatie om onderwijs en onderzoek rond de stadsstudies tot een betere synergie te brengen. In het netwerk werken vele opleidingen en onderzoeksgroepen interdisciplinair samen. Om de onderzoekssamenwerking op gang te trekken worden nog voor de zomer drie activiteiten georganiseerd. 2. Twee interne workshops: In een eerste fase willen we vooral de gelegenheid geven aan elke geïnteresseerde onderzoeker kennis te maken met wat er binnen de associatie al gebeurt aan stadsonderzoek. Daartoe organiseren we twee bijeenkomsten : workshop 1: donderdagnamiddag 8 maart 2007 (14u, Promotiezaal) en workshop 2: vrijdagnamiddag 20 april (14u; STOA) De eerste bijeenkomst groepeert ( een beetje artificieel) onderzoek rond het thema "De gebouwde stad" en daar zullen onderzoekslijnen worden voorgesteld vanuit de groepen Architectuur (VUB); Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Erasmus), Landschapsarchitectuur (Erasmus) en Cosmopolis, City, Culture & Society (VUB). De tweede bijeenkomst staat onder het thema" De geleefde stad" en daar worden bijdragen geleverd vanuit BRIO (Brussels Informatie-, Documentatie en Onderzoekscentrum), HOST (Centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke transformatieprocessen, VUB), Cosmopolis, City, Culture & Society (VUB), Eenheid stedelijk beleid (Politieke wetenschappen, VUB), School voor Criminologie (VUB). Mogelijkerwijze komen daar nog andere onderzoekspraktijken bij. Hou in elk geval de data al vrij. Deelnemers krijgen ter plekke een rapport over de stand van zaken inzake de stadsstudies binnen de associatie. 3. Eerste studiedag georganiseerd door het Brussels stadsplatform. Het colloquium gaat door op vrijdag 15 juni 2007 (de gehele dag) in het Huis De Buren en loopt onder het thema: "Diversiteit en pluraliteit in de stedelijke publieke ruimte" We willen het programma vooral opbouwen op basis van onderzoek binnen de associatie, maar kunnen natuurlijk ook enkele sprekers van andere groepen uitnodigen. We doen hierbij een oproep tot bijdragen. We denken eraan om een deel van studiedag te richten op een brede aanpak en vanuit een aantal perspectieven het probleem van de publieke ruimte te benaderen. We denken dan aan kwesties als publieke ruimte en identiteitsvorming, het bouwen van publieke ruimten, publieke ruimte en het veiligheidsdiscours, structurerende capaciteit van publieke ruimte, publieke ruimte versus private en parochiale ruimtes, publieke ruimtes in grootstedelijke en wijkcontext, enzovoorts. In een ander deel van het colloquium zouden we dan een aantal casestudies kunnen voorstellen, al dan niet geordend rond steden of rond thema's. Dit is een eerste oproep tot deelname. Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken en een titel en korte abstract van een voorstel insturen. We zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in goede suggesties van uit te nodigen sprekers.

7 ERIC CORIJN Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden: actualisatie, verdere uitwerking en opvolging voor 2005 Abstract: Tijdens de periode werd een stadsmonitor voor de 13 Vlaamse centrumsteden opgemaakt. De stadsmonitor is een instrument dat duurzame richting. In 2005 wordt een groot aantal indicatoren geactualiseerd. Indicatoren waar nog geen gegevens voor beschikbaar zijn worden verder ontwikkeld. In samenwerking met de Hogeschool Gent. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Ruddy Doom Stadsmonitor valorisatie Abstract: We valoriseren de stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden op de volgende manier: presentaties op schepencolleges en managementteams van de betrokken centrumsteden. Bovendien geven we inhoudelijke toelichting op theamtische sessies over de stadsmonitor editie 2006 met betrekking tot het thema 'wonen' aan de betrokken ambtenaren en andere belanghebbenden. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Stad, architectuur en koloniale ruimte in Matadi en Lubumbashi, Congo. Een hystorische analyse vanuit translokaal perspectief. Abstract: Dit onderzoek wil nagaan hoe de specifieke koloniale stedelijke ruimtes van de Congolese steden Matadi en Lubumbashi zich hebben ontwikkeld tussen 1885 en De fysieke stedelijke ruimte zal op diverse schalen (stad, gebouw, straat, wijk) worden ontleed vanuit translokaal perspectief en worden gerelateerd aan sociaal-demografisch onderzoek dat de impact van diverse migratiestromen op de totstandkoming van deze steden traceert. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Johan Lagae Jean Sebastian Lecocq Sportieve vernieuwing als instrument voor sociale verneiuwing. Abstract: In nogal wat Europese staten wordt sinds een aantal jaar een prioriteit gemaakt van "grote stedenbeleid". Dit beleid heeft ondermeer tot doel het sociaal weefsel van kansarme stadsbuurten te herstellen. In een aantal landen (Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland) maken programma's van "sportieve vernieuwing" - een sportbeleidgericht op specifieke achtergestelde doelgroepen - integraal deel uit van dit beleid. In het kader van dit project wordt vooreerst een inventaris en analyse van deze programma's gemaakt. Vervolgens wordt op basis van een delphionderzoek gepeild naar de houding van Vlaamse stedelijke beleidsmakers ten aanzien van sport als instrument van samenlevingsopbouw. Tot slot worden concrete beleidsaanbevelingen voorzien voor een stedelijk beleid van sportieve vernieuwing. Politieke Wetenschappen PATRICK STOUTHUYSEN Spatial analysis and Modelling Based on Activities (SAMBA) Abstract: De centrale doelstelling van het onderzoeksproject is te trachten een beeld te krijgen van de vraag naar verplaatsingen, voor alle doeleinden, in België gebaseerd op activiteitenkettingen. Deze zullen afgeleid worden uit gegevens die verzameld werden via de eerste Belgische, nationale enquête rond de mobiliteit van gezinnen (MOBEL) die gecoördineerd en gefinancierd werd door het DWTC in het kader van PODO I. Ook zullen ze kunnen worden afgeleid uit gegevens op regionaal en lokaal niveau, namelijk uit gegevens verzameld in Vlaanderen en meer specifiek in Antwerpen, Gent en Hasselt. Om dit alles te bereiken, moet er een ruimtelijke dimensie toegevoegd worden aan de analyse van de activiteitenkettingen, die tot op heden enkel op hun tijdscomponent werden onderzocht. Het project bestaat uit 3 stadia: - Eerst zal de verzamelde data uit de voorbije enquêtes ruimtelijk voorgesteld worden. VAKGROEP TRANSPORT EN RUIMTELIJKE ECONOMIE Transport en ruimtelijke economie Ann Verhetsel SP2SP Spatial planning to strategic projects - economische strategische projecten. Abstract: Dit project zal een wetenschappelijk onderbouwde aanpak uitwerken voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de regie en de realisatie van strategische ruimtelijke projecten en interventies in Vlaanderen. Strategische projecten zijn complexe ruimtelijke projecten die onder regie van de overheid, in nauwe samenwerking met maatschappelijke actoren en de privé sector tot stand komen en een grote impact hebben op het sociaal, economisch, cultureel en ruimtelijk functioneren van een buurt, een wijk, een stadsdeel of zelfs een hele stad. In het project worden drie soorten van strategische projecten onderzocht: stadsprojecten, economische projecten en 'nieuw-rurale' projecten. De aanpak zal worden ontwikkeld aan de hand van een analyse van de succes- en faalfactoren van verschillende binnen- en buitenlandse cases en is generiek van opzet. Met het onderzoek wordt getracht om theoretische modellen uit de bestuurskunde, ruimtelijke ordening, regionale economie, duurzame ontwikkeling en stedenbouw te linken en te vertalen naar concrete aanbevelingen. Transport en ruimtelijke economie Ann Verhetsel

8 Sociologisch onderzoek, de identiteitsbeleving van de Turnhoutenaars. Abstract: Sociologisch onderzoek naar de identiteitsbeleving van de Turnhoutenaars. ERIC CORIJN Sociale huisvesting, ruimtelijk beleid en sociaal kapitaal: ruimtelijke interrelaties in een derde wereldcontext Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Bouwkunde Pascal De Decker Sociability in media architecture Abstract: Het belang van de gebouwde omgeving als de plaats bij uitstek voor sociale interactie verkleint door de toenemende interactie tussen computers en mensen. Terzelfdertijd hebben ontwikkelingen in licht- en schermtechnologieën en constructiematerialen geleid tot nieuwe vormen van 'media architectuur' die over de mogelijkheid beschikken om de interacties tussenmens en plaats te faciliteren. Media architectuur wordt echter voornamelijk opgericht voor commerciële, artistieke of ontspanningsdoeleinden, leunt niet aan tegen het omliggende sociale weefsel, en negeert de bestaande architecturale en stedelijke structuren.het onderzoek analyseert functionele parameters die de sociale aanvaarding en relevantie vanmedia architectuur beïnvloeden. Dit moet leiden tot de ontwikkeling vannieuwe architecturale interfaces waarbij de ruimtelijke en sociale kwaliteiten van de omgeving intrinsieke ontwerpparameters zijn. Dit moet leiden tot inzicht van architecten en stedenbouwkundigen in het potentieel van Andrew Vande Moere Niels Wouters Sociaal-ruimtelijk beleid in Brussel : een vergelijking met vijf Europese steden. Abstract: Aan de hand van een kritische analyse van het sociaal-ruimtelijk beleid te Brussel en een internationale vergelijkende studie met vijf buitenlandse steden willen wij een bijdrage leveren aan het sociaal-geografisch onderzoek naar de problematiek van de kansarme wijken. Gebruik makend van het onderzoek aan het Geografisch Instituut over stedelijk beleid en ruimtelijke dynamiek wordt het huidige Brussels beleid getoetst op zijn (mogelijke) impact op de sociaal-geografische herstructurering van de stad (de nieuwe stedelijkheid) die verantwoordelijk is voor een toenemende sociale uitsluiting en het bestendigen van kansarme wijken. Deze evaluatie wordt aangevuld met een vergelijkende studie tussen Brussel en vijf andere west-europese steden die een vergelijkbare dynamiek vertonen met Brussel en waar men interessante en succesvolle beleidsmaatregelen heeft genomen i.v.m. sociale uitsluiting en kansarme wijken. Dit onderzoek heeft tot doel een aantal wetenschappelijkegegronde beleidsvoorstellen te formuleren voor een beter sociaal-ruimtelijk beleid te Brussel en voldoende expertise uit te bouwen om met Europese partners een vergelijkend Europees stedenonderzoek aan te vragen bij de EU. Walther DE LANNOY Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik Abstract: In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt het uitgangspunt van duurzame en ruimtelijke ontwikkeling vertaald naar de begrippen?slim? en?zorgvuldig? ruimtegebruik. Dit onderzoek bestaat erin mogelijkheden tot hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik te analyseren, te begroten en bespreekbaar te maken in het ruimtelijk beleid. Georges Allaert Sites, Sights and Spaces. Nieuwe methodologieën in de historiografie van de steden in Congo (DRC) Abstract: De Afrikaanse stad krijgt als onderzoeksthema bijzondere aandacht vanuit diverse disciplines. In een internationale workshop aan de UNIKIN (Kinshasa), in september 2007, werd gediscussieerd over de nieuwe mogelijkheden die methodes uit de architectuurgeschiedenis, de visual history en de oral history bieden voor dergelijk onderzoek. Tegelijk werd een netwerk gecrëeerd van junior en senior onderzoekers uit Congo, België, Senegal en Zuid-Afrika. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Johan Lagae Ruimtelijk ontwerp als instrument voor een door betrokkenen gedeelde kwaliteitsbepaling Abstract: Kader doctoraatsproject Het doctoraatsonderzoek kadert in het SBO-IWT-onderzoek Spatial innovation, planning, design and user involvement (SPINDUS) dat van december 2009 tot december 2013 uitgevoerd wordt door de onderzoeksgroepen Planning en Ontwikkeling en OSA van de en de School of Architecture, Planning and Landscape van de Newcastle University.

9 Hoofddoel van het SPINDUS-onderzoek is de ontwikkeling van een praktische en pedagogische planning- en ontwerpmethodologie om ruimtelijke kwaliteit te analyseren, te evalueren en te implementeren. Aangezien opinies van gebruikers en verschillende onderzoeksgemeenschappen over wat een ruimtelijke organisatie kwalitatief maakt sterk uiteenlopen is er nood een aan een interdisciplinaire verbreding van het begrip #ruimtelijke kwaliteit# en een vernieuwing van de onderzoeksmethodologie. Hiervoor wordt het SPINDUS-onderzoek interdisciplinair (het betrekken van verschillende ondezoeksdisciplines in een gedeelde methodologie) en tran Jan Schreurs Marleen Goethals Ruimtelijke analyse van stedelijke mobiliteit in Sub-Saharisch Afrika Abstract: The proposed research deals with GIS-mapping andspatial analysis ofspace-time paths in an urban context Afdeling Geografie Jean Poesen Anton Van Rompaey Revitalisering Oude Industriehavens Abstract: UGent fungeert als kennismoderator voor een netwerk van partnersteden in het kader van een Interreg project. Kennis wordt opgebouwd voor waterfrontontwikkeling in kleine en middelgrote Vlaamse en Nederlandse steden. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Thomas Block Reconfiguration, Replacement or Removal? Evaluating the Flemish Post-WarDetached Dwelling and its Part in Contemporary Spatial Planning and Architecture. (Aanpassen, vervangen, of verwijderen? Een evaluatie van de Vlaamse, naoorlogse vrijstaande woning en Abstract: Dit onderzoek heeft zich gericht op de typische overmaat van de naoorlogse, vrijstaande woning in Vlaanderen, en de uitgespreide woonwijken vanlage dichtheid die gevormd worden door deze huizen. De Vlaamse woning is gemiddeld veel groter dan in de meeste Europese buurlanden, en zeker de vele woonwijken bestaande uit vrijstaande woningen kennen een relatieflage dichtheid omdat ook de woningkavels betrekkelijk ruim zijn. Er wordt onderzocht of deze overmaat ruimte biedt voor aanpassing aan hedendaagse normen door middel van verdichting. De normen voor het wonen zijn opdit moment aan verandering onderhevig, omdat de bevolkingssamenstellinggeleidelijk verandert door bijvoorbeeld de vergrijzing en de toename van het aantal kleine huishoudens. Ook ontwikkelt zich nu langzaam een maatschappelijk bewustzijn over een aantal problemen dat met de woonvorm van het vrijstaande huis samenhangen, zoals de moeilijke verkeersafwikkeling en filevorming door afhankelijkheid van de auto, de betaalbaarheid Architectuur en Maatschappij Michael Ryckewaert Hildegarde Heynen Marinus van de Weijer Realisatie van de beleidsaanbevelingen van de studie?toestandsbeschrijving van de Volkstuin in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke benadering? Abstract: Het project doorloopt drie fasen: - Een behoeftebepaling aan volkstuinparken in een beperkt aantal kleine gemeenten en de opmaak van een inventaris van knelpunten van bestaande volkstuinparken- De opmaak van een handleiding ter verwezenlijking en gebruik van een volkstuinpark- Een toetsing van de handleidingen aan een praktijkvoorbeeld in een landelijke gemeente. Georges Allaert Pilootprojecten wonen: nieuwe vormen van collectiviteit. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Faculteit Ontwerpwetenschappen - overige Jan Paredaens Pilootproject 'actieve burgerparticipatie' site Normaalschool-De Kluis. Abstract: De opdrachtgever wenst in te zetten op burgerparticipatie en zal dit project als pilootproject burgerparticipatie lanceren via het team wijkmanagement om ervaring op te doen inzake communicatie en overleg met de buurt en van daaruit kopmen tot gedragen haalbare en realiseerbare beleidsbeslissingen voor de ontwikkeling van de site. De promotor zal het team wijkmanagement bij de voorbereiding en uitwerking van het pilootproject begeleiden. Centrum voor Stadsontwikkeling

10 Tom Coppens PERSUADE Afdeling Bouwmechanica Geert Degrande Overhoused People / Underused Houses? Towards a Sustainable Reassemblingof the Post War Housing Stock in Suburban Flanders, Belgium (Overbehuisde mensen / Onderbezette woningen? Naar een duurzame transformatie van de naoorlogse woningvoorraad in suburbaan Abstract: From an ecological perspective the available housing in Flanders is farfrom satisfactory, because of the abundance of large, underused dwellings. These large homes, which are often situated in low density neighbourhoods, are at odds with a policy of sustainability, since the latter implies the need to minimize energy consumption and green gases while largehomes in sprawled neighbourhoods generate high direct (heating) and indirect (transport) energy consumption. To simply demolish this housing stock however doesn#t seem a realist option given the emotional ties of inhabitants to their dwellings. This proposal aims at a significant and fundamental contribution to the understanding of this complex situation, which is a prerequisite for future solutions. The proposal consists of three sections. A first, geographical section will generate a more preciseand complex mapping of the phenomenon: which houses exactly are#large and underused#? Where are they located? Who are the inhabitants? What Architectuur en Maatschappij Michael Ryckewaert Hildegarde Heynen Dominique Vanneste Wouter Bervoets Overdragen van de stadsmonitor en als helpdesk fungeren bij vragen en problemen m.b.t. de overdracht van de stadmonitor Abstract: We ondersteunen de overracht van de stadsmonitor door twee activiteiten, namelijk 1) het aanleveren van ontbrekende gegevens of documenten en 2) het beantwoorden van vragen door toelichting te geven over de indicatorfiches en de handleiding. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Overdracht van stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden met het oog op een 2e editie in 2008 Abstract: Op basis van een algemene toekomstvisie werd op een participatieve manier indicatoren voor een duurzame en leefbare stad ontwikkeld: een stadsmonitor die de 13 Vlaamse centrumsteden als meet- en leerinstrument kunnen gebruiken. In 2006 wordt gewerkt aan de actualisering. Om de overdracht van het beheer van de stadsmonitor aan een partner wordt een draaiboek opgesteld. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Organisatie van een vormingstraject voor een gebiedsgerichte werking/omgevingsanalyse, volgens offerte van 3 december Abstract: Een vormings- en begeleidingstraject met onderzoek uitwerken rond de vraag van afstemming van enerzijds de sociaal-culturele en welzijnsagenda die voortkomt uit een maatschappelijke analyse per wijk en anderzijds het programma dat in dat licht kan worden ontwikkeld in een gemeenschapscentrum. Deze opdracht is in Brussel verbreed tot alle bevoegdheden van de VGC en de (nieuwe) basisopdracht van de gemeenschapscentra. Ze kadert eveneens in de algemeen beleidslijn inzake de opdracht tot gemeenschapsvorming vanuit lokaal cultuurbeleid. Het betreft een specifiek Brusselse uitwerking rond de vraag van de combinatie van multiculturele of interculturele gemeenschapsvorming vanuit communautaire instellingen. ERIC CORIJN Optimaal ruimtegebruik in en rond Europese havenregio's: op zoek naar een duurzame ontwikkeling voor regio en haven. Abstract: De bedoeling is het simultaan evolueren van de ruimtelijke systemen regio en haven in grote Europese havengebieden te bestuderen. Enerzijds doet zich mogelijk een conflictsituatie voor vanwege de enorme vraag naar ruimte die uitgaat van beide systemen. Anderzijds zorgen agglomeratievoordelen voor een positieve wisselwerking tussen regionale economie en haveneconomie. Om de relatie volledig weet te geven, benaderen we de evolutie vanuit verschillende dimensies. Uit veldonderzoek en internationale samenwerkingsverbanden trachten we beleidslijnen naar voor te brengen die deze universele problematiek behandelen. VAKGROEP TRANSPORT EN RUIMTELIJKE ECONOMIE Transport en ruimtelijke economie Frank Witlox Ann Verhetsel Hilde Meersman Eddy Van de Voorde

11 Opmaak van het startdossier voor een architectuuropdracht: Red Star Line Memorial Abstract: De opdracht behelst de basisbeschrijving en analyse van de Red Star Line gebouwen op Het Eilandje (Antwerpen) met het oog op het formuleren van een architectuuropdracht voor het restaureren en verbouwen van de loodsen van de voormalige rederij tot een Red Star Line Memorial. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Bart Verschaffel Opmaak van een hittekaart en analyse van het stedelijk hitte-eiland-effect voor Gent Abstract: Beide aspecten van het stedelijk hitte-eiland in Gent, zowel overdag als 's nachts, werden in dit project onderzocht. Het eerste deel onderzocht de oorzaken waarom het op een bepaalde plaats warmer is, het tweede deel onderzocht of deze warmte nu ook voor socioeconomische problemen zorgt. Ten slotte worden enkele beleidsmaatregelen voorgesteld. Georges Allaert Ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data. Abstract: Met dit project willen we studenten (en docenten) een interactieve webtool bieden ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data. De tool wordt ingebed in bestaande cursusmodules, maar overstijgt de betrokken modules gezien de ontwikkeling van integrerende competenties nagestreefd wordt. De interactieve webtool ondersteunt het leerproces en geeft gerichtefeedback aan de student. Tijdens het project wordt de webtool ontwikkeld en getest bij studenten en docenten. Centr. Ziekenhuis- en Verplegingswet. Ann Heylighen Bernadette Dierckx de Casterlé Frederik Truyen Yvonne Denier Ontwikkeling van een methodologie voor de inventarisatie van stedelijke landschappen Abstract: Ter aanvulling van de Landschapsatlas van Vlaanderen - die in hoofdzaak het landelijke gebied bestrijkt - is een inventarisatie van de bebouwde landschappen op een gedetailleerde schaal noodzakelijk om een geïntegreerd ergoedbeleid mogelijk te maken dat ingepast wordt in de ruimtelijke ordening. Waarden, criteria en methoden voor een dergelijke inventarisatie worden onderzocht aan de hand van de studie van buitenlandse voorbeelden, het beleidsmatige en wetgevend kader in Vlaanderen. Hierbij worden (cultuur)historische, geografische, architectonische, archeologische en stedenbouwkundige aspecten in rekening gebracht? Een methode wordt voorgesteld evenals een aantal pilootprojecten om die uit te testen. Eveneens wordt onderzocht hoe de inventaris geïntegreerd kan worden met andere (GIS)databanken. Vakgroep Geografie Marc Antrop Erik Thoen Pieter Uyttenhove Ontwerpend onderzoek naar een regionaal openbaarvervoerssysteem in dialoog met het Vlaamse landschap Abstract: Dit onderzoek vertrekt van de vaststelling dat er nood is aan een performant openbaar vervoerssysteem dat een tussenschakel vormt tussen de goed uitgebouwde busnetten in de stedelijke gebieden enerzijds en de vlottetreinverbindingen tussen de steden anderzijds. Het reizigerspotentieel buiten de steden blijft nu grotendeels onderbenut. De chronische congestie van autowegen in Vlaanderen is de aanleiding om dit openbaar vervoerssysteem in eigen bedding te organiseren, via een light-rail systeem. De inplanting van nieuwe transportinfrastructuur wordt vaak enkel bestudeerd in functie van de transportnoden, en niet in functie van nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling. In het onderzoek wordt de aanleg van een nieuw openbaarvervoerssysteem ingezet om het landschap meer te structureren. Ruimtelijke strategieën worden uitgewerkt en toegepast op een representatief gebied binnen de Vlaamse Ruit. Dit resulteert in concrete ontwerpvoorbeelden voor representatieve tracés of knooppunt Michael Ryckewaert Marcel Smets Erik De Deyn Onderzoek omschrijving platteland Abstract: Het project betrof het zoeken naar een heldere omschrijving van het Vlaamse platteland, in functie van het Vlaamse plattelandsbeleid. In een eerste fase werd een analyse van de huidige afbakeningen van het platteland in Vlaanderen en in de ons omliggende landen gemaakt. Finaal werd een dynamische criteriaset opgesteld, die een flexibele afbakening van het platteland mogelijk maakt naargelang de beleidsdoelen. Georges Allaert

12 Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen. Abstract: Opstellen van een korf van indicatoren voor het meten van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen Methodiek voor evaluatie van beleid inzake maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen Welzijnsplanning Milieu en Samenleving (M&S) Pieter Leroy Ilse Loots Onderbezette grote woningen in Vlaanderen. Een onderzoek naar architecturale en gebruiksstrategieën in het licht van demografische bewegingen en ecologische beperkingen. Universiteit Hasselt Abstract: Vanuit ecologisch perspectief dienen vraagtekens geplaatst te worden bij het hoge aantal onderbezette woningen in Vlaanderen. De opdracht om de energieconsumptie en de CO² uitstoot te minimaliseren staat immers haaks op het gegeven van grote, onderbenutte woningen die bovendien ook vaak in erg verspreide bebouwing voorkomen. Dit brengt een hoge directe (verwarming) en indirecte (transport) energiekost met zich mee, die niet strookt met de principes van duurzaam bouwen. Afbreken ligt echter niet voor de hand, gezien ondermeer de affectieve band van veel bewoners met hun woning. Dit onderzoeksvoorstel wil een fundamentele bijdrage leveren aan het inzicht in deze problematiek door in te zoomen op drie niveaus. Een eerste, geografisch luik van het onderzoek beoogt de aard en omvang van de onderbezetting preciezer in kaart te brengen welke woningen zijn precies groot en onderbezet, waar bevinden ze zich, wie woont er in, wat is de prijszetting ervan? Een tweede luik voorziet kwalitatief bewoningsonderzoek met woningbezoeken en bewonersinterviews, om vanuit concrete gevallenstudies een beter beeld te krijgen van de woonervaringen en vooruitzichten van de bewoners, gekoppeld aan een architecturale analyse van de betrokken woningen. Een derde luik gebruikt de inzichten uit de twee eerste luiken om met behulp van typologisch en ontwerpmatig onderzoek strategieën te ontwikkelen om deze woningen aan te passen aan toekomstige condities. ArcK Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Koenraad VAN CLEEMPOEL Onderbezette grote woningen in Vlaanderen. Een onderzoek naar architecturale en gebruiksstrategieën in het licht van demografische bewegingen en ecologische beperkingen Universiteit Hasselt Abstract: Vanuit ecologisch perspectief dienen vraagtekens geplaatst te worden bij het hoge aantal onderbezette woningen in Vlaanderen. De opdracht om de energieconsumptie en de CO² uitstoot te minimaliseren staat immers haaks op het gegeven van grote, onderbenutte woningen die bovendien ook vaak in erg verspreide bebouwing voorkomen. Dit brengt een hoge directe (verwarming) en indirecte (transport) energiekost met zich mee, die niet strookt met de principes van duurzaam bouwen. Afbreken ligt echter niet voor de hand, gezien ondermeer de affectieve band van veel bewoners met hun woning. Dit onderzoeksvoorstel wil een fundamentele bijdrage leveren aan het inzicht in deze problematiek door in te zoomen op drie niveaus. Een eerste, geografisch luik van het onderzoek beoogt de aard en omvang van de onderbezetting preciezer in kaart te brengen welke woningen zijn precies groot en onderbezet, waar bevinden ze zich, wie woont er in, wat is de prijszetting ervan? Een tweede luik voorziet kwalitatief bewoningsonderzoek met woningbezoeken en bewonersinterviews, om vanuit concrete gevallenstudies een beter beeld te krijgen van de woonervaringen en vooruitzichten van de bewoners, gekoppeld aan een architecturale analyse van de betrokken woningen. Een derde luik gebruikt de inzichten uit de twee eerste luiken om met behulp van typologisch en ontwerpmatig onderzoek strategieën te ontwikkelen om deze woningen aan te passen aan toekomstige condities. Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Koenraad VAN CLEEMPOEL Nieuwe paradigmen voor het Visualizeren van Stedelijke Informatie. Abstract: Ondanks het feit dat het algemeen bewustzijn over de belangrijke economische, maatschappelijke en milieu-gerelateerde uitdagingen in onze moderne steden stijgt, heeft een meerderheid van de inwoners weinig vat op deprincipes en structuren van deze problemen. Om deze belanghebbenden actief te kunnen betrekken in een meer kwalitatieve en duurzame stedelijke leefwijze, is een nieuwe manier van communiceren nodig die zowel discursieve als pictorale informatie integreert. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe visualisatie- en interfaceparadigmen die de algemene kennis van burgers verhogen en tegelijk stedenbouwkundigen toegang geven tot betere informatie voor het modelleren en analyseren van degebouwde omgeving. Dit gebeurt vooral door de communicatie van informatie omtrent, en gesitueerd binnenin, deze omgeving zelf. Door nieuwe informatie-interfaces te ontwikkelen op de grens van de natuurlijke habitatsvan de betrokkenen - de alledaagse 'fysieke' stedelijke omgeving en Dirk De Grooff Jan Schreurs Erik Duval Andrew Vande Moere New paradigms for the Visualization of Urban Data. Abstract: While the awareness of the environmental, societal and economic challenges surrounding modern cities is growing, few inhabitants understand theprinciples and structures behind these problems. Engaging stakeholders in acting towards more qualitative and sustainable cities presupposes a complex way of communication, involving both discursive and pictorial information. The aim of this research is to investigate new visualization and interface paradigms that augment the civic literacy of everyday citizens while providing urban designers with richer datasets for modeling and analysis, through the mediation of information concerning, and situated within, the urban environment. By developing an information interfaceon the shared border of the natural habitats of the stakeholders - the 'physical' urban environment and its 'virtual' landscape of continuous

13 data production - the interaction with information becomes recursive: action taken with it becomes itself new data that in turn informs ever Sandy Claes Karin Slegers Andrew Vande Moere Networking of Flemish and Czech Sustainable Cities and Towns-Sharing Experience with USe of Sustainability Indicators Abstract: Het doel van het project is het ondersteunen van het gebruik van 'sociale' duurzaamheidsindicatoren in Tsjechische steden en gemeenten. Het voorwerp van het project is de organistie van ervaringsuitwisseling over het participatief ontwerpen van die sociale duurzaamheidsindictoren op het vlak van de lokale welzijns- en gezondheidszorg. Het CDO-CLP verzamelt daarrond kennis uit Vlaamse steden. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert Morfologisch onderzoek naar het benutten van vrijgemaakte gronden in een aantal steden in de Nederlanden ( ): empirisme, innovatie en theorie. Abstract: Onderzoek naar het rationele gebruik van vrijgemaakte gronden in de binnenstad tijdens de Calvinistische periode in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het einde van de zestiende eeuw en in de Noordelijke Nederlanden tot het midden van de zeventiende eeuw. Innovaties in planningspraktijken in de steden Antwerpen, Gent, Mechelen, Amsterdam, Haarlem en Leiden, en hun invloed op de theorievorming van de moderne stedenbouw. Centrum voor stadsgeschiedenis Bruno Blondé Monografie over pendel in België. Abstract: In 2001 werd in opvolging van de tienjaarlijkse volkstelling een algemene sociaal-economische enquête afgenomen bij alle inwoners van België. Een aantal vragen hebben specifiek betrekking op woon-werk en woon-schoolverplaatsingen. Dit zijn ondermeer de afstand die men aflegt, het tijdstip waarop men vertrekt, het vervoersmiddel dat gebruikt wordt, de activiteiten die men onderweg doet enz... Deze variabelen worden gecombineerd met een aantal individuele en huishoudgegevens zoals het geslacht, de leeftijd, het opleidingniveau, de samenstelling van het gezinsinkomen en het aantal personen in het gezin. Daarnaast worden er ook een aantal ruimtelijke variabelen, zoals het leefcomplex, aan toegevoegd. De analyse van deze variabelen zal resulteren in een monografie over de woon-werk en woon-schoolverplaatsingen in België. Onder andere de relatie woonplaats-werkplaats/schooladres en de mogelijke spatial mismatch, de activiteitenpatronen tijdens de ochtend- en avondspits, de rol van sociaal-economische factoren en omgevingselementen komen aan bod. Ook de evolutie van de verplaatsingen sinds 1991 en, waar relevant, verder terug in de tijd zal hiervan deel uitmaken. Tot slot zal ook een vergelijking gemaakt worden tussen de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens die verkregen werden op basis van de sociaal-economische enquête en die welke afkomstig zijn uit andere bronnen zoals de mobiliteitsenquêtes. VAKGROEP TRANSPORT EN RUIMTELIJKE ECONOMIE Transport en ruimtelijke economie Ann Verhetsel Monitor voor bereikbaar en aantrekkelijk groen in steden.(milieu- en natuurrapport Vlaanderen - MIRA) Abstract: Dit project is ontworpen om verder de GIS-gebaseerde Monitor voor het verschaffen van toegankelijke en aantrekkelijke stedelijke groene ruimten te ontwikkelen, om snelle beoordelingen toe te laten voor nieuwe beleidsscenario's en om het GIS-model toe te passen in andere Vlaamse steden. Een deel van de resultaten zal verschijnen in MIRA-T Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS ANN VAN HERZELE Modulaire bouwstenen voor de verduurzaming van de horizontale stad: een co-evolutionaire analyse van de verspreide stedelijke ontwikkeling in Vlaanderen. Abstract: Dit onderzoek richt zich op het ontstaan van modulaire ordening binnen de co-evolutionaire ontwikkeling van verspreide verstedelijking over een lange periode. Aan de hand van case-gericht onderzoek naar verspreide verstedelijking in Vlaanderen wordt nagegaan hoe modulaire ordening bepalend is voor de padafhankelijke ontwikkelingslogica en voor de mogelijkheden tot padcreatie die kunnen bijdragen tot een verduurzaming van dergelijke verspreid verstedelijkte gebieden. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Michiel Dehaene Moderne Metropool: naar een culturele analyse van het sacrale in de grootstedelijke ruimte. Abstract: Tegen de achtergrond van de rationalisatie en secularisatie van de moderne samenleving tracht dit onderzoeksproject het sacrale en zijn vele verschoven en getransformeerde gestalten in de moderne cultuur en in het bijzonder in de grootstedelijke ruimte te begrijpen. Als referentiekader voor deze analyse dient het theoretisch programma van het Collège de Sociologie. De centrale concepten die binnen deze theorie van het sacrale ontwikkeld werden, stellen ons in staat om het heropduiken van het sacrale in de hedendaagse grootstedeljke ruimte te duiden.

14 Centrum voor Europese Filosofie Walter Van Herck Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, Themarapport MIRA-T 2004 : uitwerking hoofdstuk 2.18 'stedelijk milieu'. Abstract: UItwerking van het hoofdstuk stedelijk milieu binnen het MIRA-T rapport (Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen-thema's) voor Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS ANN VAN HERZELE Materieworkshops als pedagogische werkvorm om structuurtheorie tastbaarte maken voor architectuurstudenten, uitwisselen van praktijkervaringen tussen gemeenschappen om vernieuwende onderwijsvisies te ontwikkelen. Architectuur Sint-Lucas Laurens Luyten Mappingsonderzoek architectuurcultuurbeleid Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Bestuur en beleid Ellen Wayenberg Junior Burssens Maken van een ruimtelijke quickscan voor het frontzonelandschap Abstract: In opdracht van de provincie West-Vlaanderen voerde het Labo S een studie uit naar de knelpunten tussen WO1-erfgoed en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het frontzonelandschap. De studie is een gebiedsdekkende scan van het frontzonelandschap met daarbij aansluitend een gedetailleerder onderzoek op 7 vooraf bepaalde sites, en heeft als doel de ruimtelijke uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de streek in kaart te brengen. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove Maken van een ruimtelijke quickscan voor het frontzonelandschap Abstract: In opdracht van de provincie West-Vlaanderen voerde het Labo S een studie uit naar de knelpunten tussen WO1-erfgoed en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het frontzonelandschap. De studie is een gebiedsdekkende scan van het frontzonelandschap met daarbij aansluitend een gedetailleerder onderzoek op 7 vooraf bepaalde sites, en heeft als doel de ruimtelijke uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van de streek in kaart te brengen. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove Mainstreaming van energie-efficiëntie en klimaatverandering in Built Environment training en onderzoek in het Caraïbisch gebied ( CarEnTrain ). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de University of West Indies. UA levert aan de University of West Indies de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor Stadsontwikkeling Tom Coppens Luchtfotografie in Wallonië. Fonds Ch. Leva- Integratie en digitalisatie (Photographie aérienne en Wallonië. Fonds Ch. Leva Intégrations et digitalisations). Abstract: Na de inventarisatie van de luchtfotografische beelden uit de collectie Leva, zal overgegaan worden tot het digitaal verwerven van deze analoge foto's door de Région Wallone. De begeleiding van dit proces en de uiteindelijke integratie ervan in de reeds ontwikkelde databank en de GIS-applicatie maakt deel uit van dit project. Vakgroep Archeologie Jean Bourgeois Lokale duurzaamheidsindicatoren voor Tsjechische Steden en Gemeenten

15 Abstract: Het doel van het project is het bevorderen van het gebruik van duurzaamheidsindicatoren in Tsjechische steden en gemeenten. Het voorwerp van het project is de organisatie van ervaringsuitwisseling over het participatief ontwerpen van duurzaamheidsindicatoren. In diverse workshops gaan de partners dieper in op de ervaringen in de opmaak van een duurzaamheidsbarometer voor de regio Kortrijk. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Ruddy Doom Liggend (be)leven: Architectuur ontwerpen voor een heilzame ziekenhuisomgeving. Abstract: Ondanks heel wat inspanningen vanuit de zorgsector blijft een ziekenhuisopname voor de meeste mensen een allesbehalve aangename ervaring. Ook het zorggebouw speelt en rol bij deze beleving. Bovendien wordt deze specifieke ziekenhuisomgeving vaak ervaren vanuit een, voor de ontwerper, a-typisch gebruikersperspectief, nl. liggend.deze vaststellingenresulteren in een tweeledige doelstelling. Enerzijds worden de ruimtelijke aspecten, die het welbevinden van patiënten in een ziekenhuisomgeving beïnvloeden, geïdentificeerd en gedocumenteerd. Een verbeterde kennis rond ruimtebeleving vanuit een liggend perspectief staat hierbij centraal. Anderzijds worden de resultaten van het eerste luik vertaald naar eenwetenschappelijk gevalideerde, praktisch bruikbare ontwerpmethodiek voor architecten. Met dit onderzoek wordt aan architecten de middelen gegeven om zorggebouwen te ontwerpen die optimaal inspelen op de behoeften van patiënten en andere gebruikers. Chantal Van Audenhove Ann Heylighen Margo Annemans Leveraging inspire knowledge into vocational training (LINKVIT). Afdeling Bodem- en Waterbeheer Daniel Vandenbroucke Labbaye cistercienne de Vaucelles aux XIIe et XIIIe siècles: étude architecturale et darchéologie du bâti (Commune de Les Rues-des-Vignes, 59) Thomas Coomans de Brachène N. N. Klimaatverandering en de veranderingen in de ruimtelijke structuren in Vlaanderen. Abstract: De Wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoeksproject kunnen worden omschreven als: -een kwalitatieve verkenning door middel van ontwerpend onderzoek van mogelijke planningsconcepten voor een meer adaptieve benadering van veranderingen in ruimtelijke structuren ten gevolge van klimaatverandering. -een wetenschappelijke evaluatie en waardering van bestaande planningsinstrumtenten en bestuurskundige mechanismen voor de implementatie van ruimtelijke planningsstrategieën in relatie tot klimaatverandering. Ecosysteembeheer Patrick Meire Kijken naar het bebouwde landschap: ontwikkeling en toetsing van een praktijkgerichte methodologie voor de inventarisatie van ergoedgehelen. Abstract: De studie is opgebouwd uit vijf delen: Methodologie, Thesaurus, Geschiedenis Dilbeek, Uitwerking casus Dilbeek en Bijlagen. De methodologie gaat in op de selectiecriteria, waardering, typologie en afbakening van de erfgoedgehelen. Deze aspecten worden beschreven in relatie tot het onroerend erfgoedbeleid. Ze wordt geïllustreerd met voorbeelden van de casus Dilbeek. De thesaurus doet een voorstel van types gehelen, en dit op verschillende schaalniveaus. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove Katholieke Territoria in een suburbaan landschap. Religie en verstedelij België, Abstract: Dit project bestudeert hoe, in een context van industrialisering, verstedelijking en secularizering, de Belgische Katholieke Kerk trachtte om een religieuze aanwezigheid te verzekeren in het snel groeiende voorstedelijke landschap in België in de naoorlogse periode ( ). Het project is opgevat als een vierjarig doctoraatstraject, en is gestructureerdvolgens vier onderzoekslijnen die overeenkomen met opeenvolgende stappen in de onderzoeksactiviteiten: 'Expertise', 'Territorium','Beleid Discours' en 'Strategie'. De centrale hypothese van ditproject is dat de ontwikkeling van Katholieke infrastructuur (kerken, scholen, zorginstellingen, lokalen voor middenveld) moet beschouwd wordenals een impliciete vorm van stedenbouw die fundamenteel heeft bijgedragen aan de decentrale ruimtelijke ontwikkeling van België. Verder zal ditonderzoek ook toelaten om de kerkelijke overheden te positioneren in een spanningsveld tussen planning en pragmatiek aan de ene kant, en tussennbsp;innovatie en t Architectuur Sint-Lucas

16 Jan De Maeyer Sven Sterken JPI URBAN EUROPE-INCUBATOR. Architectuur Sint-Lucas Johan Verbeke Burak Pak IVM International programme "Passages, transitional spaces for the 21st-century city". Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Centrum voor Stadsontwikkeling Maarten Van Acker Investigating Urban Design Workshops in Flanders: Researching DesignerlyResearch (Een verkenning van stedenbouwkundige ontwerpworkshops in Vlaanderen: ontwerpend onderzoek onderzocht) Abstract: Vanaf de jaren 1990 groeide het besef dat de discipline stedenbouw aan een fundamentele heruitvinding toe was. Zoals elders in Europa lag de oorzaak in de stedelijke en industriële infrastructuur (zoals slachthuizen, rangeerterreinen en werkplaatsen) die in onbruik waren geraakt in het postindustriële tijdperk. Modernistische masterplannen volstonden niet om de transformatie van deze brownfields op gang te brengen. Een grondigeverkenning en prospectie van deze sites was nodig en stadsontwerp bleekhiervoor een interessant instrument te zijn. De voorafgegane modernistische normen en richtlijnen maakten plaats voor het baanbrekende stadsontwerp van de jaren 1990 dat ook een hernieuwde interpretatie van ontwerpend onderzoek inleidde. Ontwerp werd namelijk ingezet om onderzoek te verrichten.over ontwerpend onderzoek bestaat nog steeds aanzienlijkwat verwarring en discussie. Recent werden in Vlaanderen een heel aantal conferenties en seminaries over het onderwerp georganiseerd door verschill Architectuur en Ontwerpen Bruno De Meulder Veerle Cox International postdoctoral mandate for NAEEM A. Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Koenraad Van Balen Inspelen op de demografische uitdagingen: capaciteitsvraagstuk voorzieningen, doordacht beheer van (claims) op schaarse ruimte in de context van een groeiende stad. Abstract: Dit project betreft Programmaspoor 3: Slim omgaan met ruimte - Deelpakket 2: leegstand en herbestemming. De interlokale vereniging kenniscentrum Vlaamse steden wenst een overzicht te krijgen op de problematiek van leegstand in Vlaanderen in functie van een betere benutting van de beschikbare gebouwde ruimte, en in functie van het tegengaan van een potentieel verval van de gebouwde ruimte. Centrum voor Stadsontwikkeling Tom Coppens Maarten Van Acker INnovating spatial development planning by DIfferentiating land ownership and GOvernance (INDIGO). Abstract: het INDIGO-project plaatst de discussie over grondeigendom en gebruiksrechten binnen het interdisciplinaire gebied van eigendomsregimes en de 'governance of the commons'. Deze analyse omvat de studie van eigendomsregimes, contextuele juridische aspecten van eigendomsrechten en implicaties op het vlak van ruimtelijke planning en gedeeld bestuur. Architectuur en Maatschappij Frank Moulaert Indicatorenontwikkeling voor de stadsmonitor op het domein van 'zorg & opvang' Abstract: Het luik 'zorg en Opvang' van de stadsmonitor wordt verder onderzocht en uitgewerkt, zodat relevante indicatoren daarover in de stadsmonitor kunnen worden opgenomen. Deze moeten ook relevant zijn voor het lokaal sociaal beleid in de Vlaamse centrumsteden. Dit gebeurt op basis van overleg en participatie met de 13 steden, zodat ze de stadsmonitor als meet- en leerinstrument kunnen gebruiken. Vakgroep Politieke wetenschappen

17 Herwig Reynaert In de marge? Landschap en biodiversiteit in de marges van infrastructuur in de eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik Abstract: Het project onderzoekt hoe het netwerk van ruimtes langs infrastructuur in de eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik een element kan vormen in de groene netwerken in de regio Nord Pas de Calais. Hierbij wordt gefocust op de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van deze ruimtes, alsook op de relaties ertussen. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove ikv VLIR BVO Project en Congres 2002 : 'Duurzame stedelijke ontwikkeling : Lokale Agenda 21 in ontwikkelingsperspectief.(ikv Noord-acties-Programma 2002) Abstract: Stedelijk onderzoek, in de context van ontwikkelingslanden en vooral onderzoek naar duurzame stedelijke ontwikkeling is vrij nieuw. Geintegreerd beleidsvoorbereidend onderzoek ontbreekt nog. Dit project wenst deze leemte op te vullen in voorbereiding van een Internationale Conferentie over dit onderwerp. Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS HOTEL EUROPA: een artistiek en cultuurhistorisch onderzoek naar de verwerking van het concept 'Europa' in de Vlaamse (toneel)-literatuur vanaf Abstract: Hotel Europa bestaat uit een wetenschappelijk, een artistiek en een dramaturgisch luik. In het wetenschappelijke luik wordt vanuit een kosmopolitisch perspectief de nationalistisch-geïnspireerde geschiedenis van de Europa-gedachte in de Vlaamse literatuur vanaf 1893 herschreven. De hypothese luidt dat het denken over Europa in de Vlaamse literatuur vanwege zijn overwegend nationalistisch karakter slecht voorbereid is om modellen voor een echte 'European way of life' (in de zin van een transnationale cultuur of samenleving) te ontwikkelen. Het artistieke luik omvat het schrijven van een voorstellingspartituur en het aanmaken van een voorstelling die op deze tekst gebaseerd is. Hier luidt de hypothese dat er voor dit creatief proces nood is aan een relatief nieuwe dramaturgie die poogt bepaalde verworvenheden van het dramatische (aristoteliaanse) én het postdramatische theater te integreren. Het dramaturgische luik tenslotte bestaat uit een verslag over de genese van de visie die via het creatief proces is tot stand gekomen. Deze reflectie moet dienen om bepaalde inzichten over de specificiteit van artistiek onderzoek te toetsen vanuit de hypothese dat artistiek onderzoek een eigen wetmatigheid bezit en dus geen wetenschappelijk onderzoek is. ERIC CORIJN Holonische Systemen. Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Liliane Pintelon Hendrik Van Brussel Joris De Schutter Herman Bruyninckx Dirk Cattrysse Dirk Van Oudheusden Joost Duflou Hoe het huidige Bachelor Programma 'Constructie ingenieurswetenschappen en infrastructuur aan de universiteit van Suriname en een haalbaarheidsstudie van de verlening van het Bachelor Programma in een Masters Programma in Stedelijke Ontwikkeling. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Henry van de Velde Koenraad Van de vreken Tom Coppens Johan De Walsche Het participatie opmaken van streekvisie 2030 Halle-Vilvoorde Abstract: - literatuurstudie van gemeentelijke meerjarennota?s en interviews met sleutelpersonen uit de streek leidt tot ontwerp toekomstvisie voor 5 leefbare en duurzame regio?s in arrondissement Halle-Vilvoorde - begeleiden van bespreking van ontwerp toekomstvisie tot systematische participatie van lokale besturen en dito middenveld - compilatie van een toekomstvisie op het niveau van de streek Halle-Vilvoorde én begeleiding van de bespreking ervan Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert

18 Het optimaliseren van publiek-private samenwerkingsprojecten voor innovatie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. zie engelstalige abstract voor samenvatting. Management & Bestuur (M&B) Koen Verhoest Marlies E.A. Hueskes Het in kaart brengen, het opzetten van netwerken en het aanzetten van expats en Europeanen tot een actieve participatie in het Brusselse verenigingsleven en civiele maatschappij. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' KONING BOUDEWIJNSTICHTING' hebben voor het project ' Het in kaart brengen, het opzetten van netwerken en het aanzetten van expats en Europeanen tot een actieve participatie in het Brusselse verenigingsleven en civiele maatschappij. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. ERIC CORIJN GROSE : Economische groei en sociale cohesie in de stad. Abstract: Thema: Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit van het programma "Samenleving en Toekomst" Thema: Stedelijke economie, sociaal-ruimtelijke polarisatie, economisch beleid in de grote steden van België ERIC CORIJN Goede praktijkvoorbeelden voor het behoud van en de marktgerichte valorisatie van het cultureel erfgoed als een instrument van regionale ontwikkeling (kortweg CULTURED) Abstract: Revalorisatie van gebouwen kan een betekenisvolle rol spelen in het stimuleren van de regionale ontwikkeling en het verminderen van ongelijkheden binnen en tussen regio's in de uitgebreide europese unie. Het project heeft de bedoeling van de planners en stakeholders uit verschillende regio's met mekaar in contact te brengen om de goede en slechte voorbeelden te bestuderen en te bediscussiëren in relatie tot het bouwkundig erfgoed. Het project zal worden toegespitst op het bouwkundig erfgoed in landelijke gebieden, evenals cultureel erfgoed als een instrument van regionale ontwikkeling. Georges Allaert GEPATAR. Afdeling Bouwmaterialen en -technieken Koenraad Van Balen Gemeentelijk woondossier. Abstract: Iin opdracht van de vijf Vlaamse provinciebesturen wordt jaarlijks voor alle gemeenten een woondossier samengesteld. Elk dossier bestaat uit twee luiken, nl. een kwantitatieve en een kwalitatieve fiche. Aan de hand van het woondossier wordt de betrokken besturen een instrument aangereikt om te kunnen komen tot een objectieve en waarheidsgetrouwe probleemformulering omtrent de woonsituatie in hun gemeente en/of provincie. Vanaf 2004 geldt de samenwerkingsovereenkomst enkel nog voor de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Luc Goossens Geen Nederlandstalige Titel Abstract:? Andrew Vande Moere Yung Hwa Alvin Chua From Shiyang to Fengge: The Conception of Style in Twentieth-Century China

19 Architectuur en Maatschappij Hildegarde Heynen Thomas Coomans de Brachène Ying Wang Forecasting and management of extreme rainfall induced risks in the urban environment. Afdeling Hydraulica Koenraad Van Balen Kris Bachus Patrick Willems Fluid Landscapes and The Persistence of Memory: The Architecture and Engineering of The Erie Canalway and the Materialization and De-materialization of Liquid-Urbanism in the Empire State ( ) Architectuur en Ontwerpen Bruno De Meulder Extended drawing within embryonic design Abstract: Extended Drawing een metafoor die onconventionele, onorthodoxe, of niettraditionele tekentechnieken of implementaties van tekeninstrumenten omafwijkende beelden of visuele texturen te bekomen. Het project onderzoekt een veranderde houding met betrekkign tot het ontwerptekenproces binnen de architecturale praktijk. Door de introductie en verspreiding van digitale teken- en beeldbewerkingsmiddelen, het ontstaan van digitale zoekmachines en de bereikbaarheid van digitale fotografie lijkt de status en waarde, ooit toegekend aan het ontwerpmatig schetsen, grondig veranderd. Door het combineren van literatuuronderzoek en praktijkexperimenten zoekt het project naar het veranderende proces van denken en exploratie binnen het ruimtelijk ontwerp. Ann Heylighen Sven Sterken Robin Schaeverbeke Evenement "Brussels for Europe" Abstract: Evenement "Brussels for Europe" ERIC CORIJN Ethnic Residential Segration in Belgium: testing and adjusting the Ecological Perspective, Spatial Assimilation and the Discrimination Theory. Abstract: Dit onderzoek wil de wetenschappelijke kennis over de oorzaken van ethnische residentiële segregatie uitbreiden. In het bijzonder wil het drie traditionele (Amerikaanse) verklaringstheorieën testen in en aanpassen aan de Belgische context. Deze drie theorieën zijn het ecologische perspectief, de ruimtelijke assimilatie theorie en de discriminatie theorie. Vakgroep Sociologie Bart Van de Putte ERC PoC Rent-a-Spatialist. Abstract: Door hun specifieke interactie met de gebouwde omgeving zijn personen met een handicap in staat obstakels te detecteren en ruimtelijke kwaliteiten te appreciëren waarvan architecten zich niet altijd bewust zijn. In de architectuurpraktijk wordt toegankelijkheid van gebouwen vaak beschouwd als een feitelijkheid, in plaats van iets waarmee mensen verbonden zijn. Wetgeving vertaalt toegankelijkheid in feiten door minimum of maximum afmetingen vast te leggen, die objectief gemeten kunnen worden door professionele toegankelijkheidsadviseurs, maar architecten weinig inzicht verschaffen in waarom een gebouwaspect problematisch is of geapprecieerdwordt. Toegankelijkheid behandelen als feitelijkheid beperkt dus de mate waarin disability beschouwd kan worden als een waardevol bron voor ontwerpen. In deze context stellen we voor een consultancy service aan te bieden die de ruimtelijke ervaringen van personen met een handicap mobiliseert om architecten te informeren over hoe ze een bepaald gebouw Architectuur en Ontwerpen Ann Heylighen Bart Van Looy Maddy Janssens ERASMUS (Grant agreement for Action) : Jean Monnet European Module : European Integration and the City (ref. 07/0006) Abstract: Europese modules

20 - Dialoog tussen volkeren en culturen - De EU, globalisatie, economische welvaart, groei en sociale rechtvaardigheid en sociale cohesie - Europese burgerschap, Europese cultuur en Europese Geschiedenis ERIC CORIJN Energetische renovatie van Vlaamse representatieve eengezinswoningen enappartementsgebouwen. Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling en demonstratie van marktgerichte ensociaal aanvaardbare energetische buitenschilrenovaties tot BEN (Bijna Energie Neutraal)-niveau met integratie van technische installaties, voor eengezinswoningen en appartementsgebouwen representatief voor het oudere Vlaamse woningbestand. Afdeling Bouwfysica Dirk Saelens ELABORATION OF A METHODOLOGY FOR THE EVALUATION OF SUSTAINABILITY IN THE BUILT ENVIRONMENT Abstract: The growing interest for sustainable construction led to the development of a multitude of Building Sustainability Assessment Methods (BSAM). Among these methods, a distinction can be made between qualitative tools (e.g. BREEAM) consisting of rating systems based on multicriteria assessment and quantitative tools (e.g. ATHENA) using a life cycle approach to evaluate the impacts generated during the whole building life span. Although quantitative tools are preferred because of their scientific base, current methods are limited to the microscale (individual buildings) and global environmental impacts. The meso and macro scale are not addressed and local impacts (e.g noise and indoor air quality) are not evaluated. The objective of this research is to elaborate a methodology to evaluate the sustainability of the built environment, using an integrated life cycle approach combining financial (Life Cycle Costing (LCC)) and environmental (Life Cycle Assessment (LCA)) impact calculations. Th Frank De Troyer Karen Allacker Damien Trigaux Een robuuste dienstregeling voor de Belgische Spoorwegen. Abstract: Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, wiltegen eind 2013 een nieuwe dienstregeling klaar hebben. Infrabel,die verantwoordelijk is voor het opstellen van de spoorwegdienstregeling, wil -in de mate van het mogelijke- komaf maken met kleine vertragingen. De ingebruikneming van enkele nieuwe realisaties zoals de rechtstreekse lijn tussen de luchthaven van Zaventem en Mechelen, het Diabolo-project, en de verdubbeling van de sporen op diverse plaatsen, is het geschikte moment daarvoor.om een nieuwe en robuuste dienstregeling teontwikkelen, heeft Infrabel de hulp van het Centrum voor Industrieel Beleid (CIB) ingeroepen. Het doel van het onderzoek binnen het CIB is om technieken te ontwikkelen die helpen bij het wegwerken van vertragingen van de eerste en tweede orde. Vooral tijdens de spits zijn er veel treinen met een kleine vertraging. Bovendien zijn de (veiligheids-)voorschriften die beslissen over het vertrek of de onderlinge afstandenredelijk strikt, wat zor Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer Dirk Cattrysse Pieter Vansteenwegen Thijs Dewilde Een onderzoek naar het ruimtelijk sturend potentieel van een geïntegreerd regionaal openbaar vervoersproject voor de Vlaamse Nevelstad & Een netwerk van verknoopte corridors als strategie voor de transformatie van mobiliteits- en verstedelijkingspatro Abstract: Het onderzoek streeft ernaar een antwoord te formuleren op de volgende twee complementaire vragen: 1 Is het mogelijk om een goed functionerend openbaar vervoersnetwerk te ontwikkelen binnen de sterk gefragmenteerde ruimtelijke structuur in Vlaanderen?2 Kan dergelijk netwerk een hefboom of een strategisch instrument zijn om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen, en zo op lange termijn het territorium te herstructureren?het doctoraatsonderzoek benadert deze twee vragen vanuit een specifieke invalshoek. Het concept voor een sturend hoogwaardig regionaal openbaar vervoersnetwerk wordt geanalyseerd vanuit een benadering als één systeem, waarbij de focus vooral gelegd wordt op de onderlinge interacties tussen mobiliteit, transportinfrastructuur en verstedelijkingspatronen. Dit impliceert een contextuele benadering: openbaar vervoer bevindt zich zowel binnen een ruimtelijk-fysische context als binnen een institutionele en beleidsmatige context. Als gevolg van deze benadering wordt een antwoo Michael Ryckewaert Marcel Smets Matthias Blondia Een onderzoek naar de integratie van landschap in ruimtelijk ontwerp in Vlaanderen Hogeschool Gent Abstract: Sinds het begin van de twintigste eeuw is landschap in Europa een aandachtspunt geworden bij de planning van de ruimte. De afgelopen jaren kwam de landschapszorg ook in Vlaanderen in een stroomversnelling terecht. Naast een aantal wetgevende initiatieven zijn ook een aantal wetenschappelijk onderbouwde documenten ontwikkeld om landschap te integreren in de ruimtelijke planning. Ze moeten ondersteuning bieden voor een professioneel en gefundeerd oordeel over het landschap in al haar aspecten. Uiteenlopende beleidsdomeinen integreren elk vanuit hun specifieke discipline het landschap in de ruimtelijke planning. Landschap lijkt meer en

Transformaties van Woningen en Kavels

Transformaties van Woningen en Kavels Transformaties van Woningen en Kavels Marijn van de Weijer * *doctoraatsonderzoeker, PHL- dept. Architecture, UHasselt & ASRO, KU Leuven marijn.vandeweijer@asro.kuleuven.be Grote, onderbezette woningen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-50 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-50 van 168) www.researchportal.be - 5 Jan 2017 23:14:08 Onderzoeksprojecten (1-50 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

IWT: Seminarie 11.01.10. Enkele SBO-ervaringen Jef Van den Broeck prof.ir. KULeuven

IWT: Seminarie 11.01.10. Enkele SBO-ervaringen Jef Van den Broeck prof.ir. KULeuven IWT: Seminarie 11.01.10 Enkele SBO-ervaringen Jef Van den Broeck prof.ir. KULeuven SP2SP-spatial planning to strategic projects Strategische projecten zijn leer- en zoek- en transformatieprocessen met

Nadere informatie

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid prof. dr. ir. Kobe Boussauw Vrije Universiteit Brussel Cosmopolis Centre for Urban Research, Vakgroep Geografie Kick-off Leerstoel Bedrijven en Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

VOORSTELLING BUREAU. Jonge makers, denkers, dromers - Architectuur in Vlaanderen desingel Internationale Kunstcampus en Vlaams Architectuur instituut

VOORSTELLING BUREAU. Jonge makers, denkers, dromers - Architectuur in Vlaanderen desingel Internationale Kunstcampus en Vlaams Architectuur instituut VOORSTELLING BUREAU Jonge makers, denkers, dromers - Architectuur in Vlaanderen desingel Internationale Kunstcampus en Vlaams Architectuur instituut PT ARCHITECTEN BVBA ARCHITECTURE I URBAN DESIGN & PLANNING

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26 Inhoudsopgave Woord vooraf 13 Dankwoord 17 Algemene inleiding 19 HOOFDSTUK 1: PERSONEELSONTWIKKELING EN ORGANISATIECULTUUR 23 Yanna Van Wesemael! Machteld De Metsenaere (VUB) 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen!

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Sport en Detentie Kris Hermans Coördinator Sport De Rode Antraciet vzw De Rode Antraciet vzw Start 1 november 2002 2004 VFFW gaat op in De Rode Antraciet

Nadere informatie

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Koos van Dijken Platform31 6-2014 - Rotterdam, 17- Inleiding Beleidsontwikkeling Het Reference

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Studiedag Hoera, open ruimte! (VVSG) Deinze, 1 december 2015 Kaat Smets & René van der Lecq Stand

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit. KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014

Duurzame mobiliteit. KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014 Duurzame mobiliteit KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014 Dr. ir. W.G.Z. Tan (Wendy) Assistant Professor Infrastructure and Transportation Planning w.g.z.tan@rug.nl @wendytangz http://www.rug.nl/staff/w.g.z.tan/

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werktekst witboek Beleidsatria Lokaal Leuven, 24 november 2015 / Gent, 25 november 2015 / Antwerpen, 2 december 2015 / Hasselt, 14 december 2015 / Brugge, 15 december 2015

Nadere informatie

We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors. 5 academics. 4 ph.d. s. 8 nationalities

We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors. 5 academics. 4 ph.d. s. 8 nationalities New York Brussels We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors 5 academics 4 ph.d. s 8 nationalities Professional services in: planning engineering urban design - architecture

Nadere informatie

Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager)

Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager) Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager) Jurriën Brombacher Hoofd Concerninkoop Even voorstellen Jurriën Brombacher Hoofd Concerninkoop Gemeente Utrecht Concerninkoop Gemeente Utrecht 20 fte Inkoop,

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM.

VIGeZ, 2014. De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. VIGeZ, 2014 De evaluatiematrix: Een planningsmodel voor de evaluatie van projecten binnen de gezondheidsbevordering, geïntegreerd met RE-AIM. PROJECT- DOELSTELLINGEN? Welke projectdoelstellingen staan

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning The Benelux Center region in the Hamburg-Le Havre Range Legend: golden triangle corridor large consumer market industrial mainport

Nadere informatie

stadsmatinees Roeselare _Kortrijk Oostende_ Voorjaar 2016 V.U. Yves Rosseel, De Munt 8, 8800 Roeselare

stadsmatinees Roeselare _Kortrijk Oostende_ Voorjaar 2016 V.U. Yves Rosseel, De Munt 8, 8800 Roeselare stadsmatinees Voorjaar 2016 Roeselare _Kortrijk Oostende_ V.U. Yves Rosseel, De Munt 8, 8800 Roeselare De Stadsmatinees zijn een organisatie van Kenniscentrum ARhus, de Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap Wanneer de universiteit stedelijk denkt Verjaardagswensen bij 200 jaar universiteit en stad Michiel Dehaene STUDIUM GENERALE DUURZAME UNIVERSITEIT 1 PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Praktijk van GIS-coördinatie en - implementatie Geo-integratie in processen is

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Hoe ontwerp je een effectief leernetwerk?

Hoe ontwerp je een effectief leernetwerk? Welkom! Hoe ontwerp je een effectief leernetwerk? dr. Hendrik Drachsler & dr. Wendy Kicken Doel van deze workshop Kennismaking met participatief ontwerpen voor het ontwerp van een leernetwerk In theorie

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school een praktijkvoorbeeld binnen de zichtlijn: leraren,

Nadere informatie

Urban dynamics in the Flemish countryside

Urban dynamics in the Flemish countryside Presentatie paper WP3 - Ruimtelijke transformaties ten gevolge van verstedelijking Urban dynamics in the Flemish countryside A comparative study on morphological patterns and local economy Barbara Tempels

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind?

Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid. Onbekend maakt onbemind? Het Europees Sociaal Fonds en het Belgisch Tewerkstellingsbeleid Onbekend maakt onbemind? Rika Verpoorten, Mieke Beckers, Gert Verschraegen Centrum voor Sociologisch Onderzoek, K.U.Leuven Dag van de Sociologie,

Nadere informatie

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger

Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger KIP project Participatory Geo-information: Veranderingen in het geo-informatie landschap: de rol van de burger Context van het onderzoeksproject, aanpak en verwachtingen Karin Pfeffer Onderzoeksteam: Linnet

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De laatste decennia is het autogebruik sterk toegenomen. Het toenemende gebruik van de wagen brengt echter negatieve gevolgen

Nadere informatie

Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel 12/6/2015 Steunpunt Goederen- en personenvervoer MOBILO 2 Steunpunt

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie. Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten

Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie. Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten Onderzoeksagenda cultuureducatie & cultuurparticipatie Utrecht 28 november 2016 Sanne Scholten 10 jaar onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie Lenie van den Bulk Selectie artikelen Nederlands

Nadere informatie

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Stijn Oosterlynck Centrum OASeS Departement Sociologie Universiteit Antwerpen Observatie #1: lokale sociale innovatie sinds 1970s

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

Veerkracht en zelfredzaamheid vanuit internationaal perspectief Keynote Congres Voorbereid op zelfredzaamheid

Veerkracht en zelfredzaamheid vanuit internationaal perspectief Keynote Congres Voorbereid op zelfredzaamheid Veerkracht en zelfredzaamheid vanuit internationaal perspectief Keynote Congres Voorbereid op zelfredzaamheid Georg Frerks Hoogleraar Rampenstudies, Wageningen Universiteit Bredere Context Globalisering

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Gebiedsontwikkeling in regio s Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtelijke staat van Vlaanderen Demografische evoluties (groei, krimp, vergrijzing, gezinsverdunning,

Nadere informatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie

DOSSIER. Cliëntenparticipatie DOSSIER Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE BETREKKEN VAN KWETSBARE BURGERS VRAAGT OM: van ervaring naar doelgerichte actie (idee of agenda) systeemwereld overheid & organisaties veiligheid nodig

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

BESTAANDE INDICATOREN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

BESTAANDE INDICATOREN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE BESTAANDE INDICATOREN VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE An Vercalsteren An.vercalsteren@vito.be VITO Unit Duurzaam Materialenbeheer Minaraad hoorzitting: Indicatoren voor een circulaire economie 18/5/2017 OUTLINE

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen 28 november 2013

Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen 28 november 2013 Inleiding tot WORKSHOP NIEUWE CONCEPTEN VOOR ZUINIG RUIMTEGEBRUIK ' prof. Jan Schreurs (Steunpunt Promotor-coördinator & WP3; KU Leuven ASRO/LUCA) Studiedag Onderzoek Ruimte Vlaanderen 28 november 2013

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Titel Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Situering van de Vlaamse Stadsmonitor Aard: leer-, meet- en

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe Erasmus Project September 2014 Juli 2016 Maths Paths in Europe Wij : Basisschool Sint-Hendrik Gelegen in Petegem-aan-de-Leie, een deelgemeente van Deinze. Onze partners Engeland (coördinator) Spanje Italië

Nadere informatie