Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007"

Transcriptie

1 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/ Fax.: +32(0)2/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007 O. Ref. : SA2 / FO / 2007 / 004 BETREFT : Aanvraag van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, om mededeling te krijgen van persoonsgegevens vanwege de FOD P&O. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP ), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid artikel 18; Gelet op de aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, ontvangen op 26 april 2007; Gelet op het verslag van de voorzitter; Beslist op 2 mei 2007, na beraadslaging, als volgt: Ber. FO 07 / / 6

2 I. CONTEXT, VOORWERP EN MOTIVERING VAN DE AANVRAAG Het Kieswetboek stelt in zijn artikel 180quinquies, 4, 1ste lid «Binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt er [ ] een speciaal bureau opgericht dat belast is met de opneming van de stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgen die gekozen hebben voor de persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepsposten». 2. Het speciale stemopnemingsbureau wordt samengesteld uit een voorzitter 1, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris 2. De leden van het speciale stemopnemingsbureau worden aangewezen onder de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken De wet van 13 februari 2007 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 4 voert in het Kieswetboek een nieuw artikel 180quinquies, 4, 6 de lid, in dat voorziet dat voortaan de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die het speciale stemopnemingsbureau voorzit, voor het stemrecht van de Belgen in het buitenland naast federale ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken ook beroep kan doen op alle ambtenaren bij de federale overheidsdiensten. 4. Deze wetswijziging is er gekomen omdat voortaan dit stemopnemingsbureau ook de stembiljetten van de Belgen in het buitenland, die stemmen per briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, moet tellen (artikel 180septies, 5 Kieswetboek). Dit betekent een verdubbeling van het aantal telbureaus tot een 40-tal (40 bureaus x 6 = 240 leden). De FOD Buitenlandse Zaken heeft te weinig ambtenaren in Brussel om deze telbureaus te bemannen. Van de ongeveer Belgische kiezers in het buitenland, stemmen ongeveer ¼ in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. 5. De voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft recent de logistieke medewerking gevraagd van de FOD Binnenlandse Zaken, die instaat voor de gehele organisatie van de federale parlementsverkiezingen op zondag 10 juni Hij wenst inderdaad gebruik te maken van de mogelijkheid die geboden wordt door het nieuwe artikel 180quinquies, 4, 6de lid van het Kieswetboek om beroep te doen op ambtenaren van andere federale overheidsdiensten. 6. Met het oog daarop wenst de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, hierna de aanvrager genoemd, vanwege de FOD P&O de naam, voornaam, adres en taalrol van de federale ambtenaren te ontvangen uit het Fedrabestand van de FOD P&O. 7. Deze aanvraag wordt als volgt gerechtvaardigd: - er is een duidelijke wetsbepaling die stelt dat het speciale stemopnemingsbureau voor zijn samenstelling beroep kan doen op federale ambtenaren (artikel 180quinquies, 4 Kieswetboek); - het databestand van FEDRA is het enige volledige en actuele bestand van federale ambtenaren en bevat enkel naam, voornaam, volledig adres en taalrol van de ambtenaren; - het verzoek is enkel gericht op de federale ambtenaren uit de gemeenten van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde; - het databestand komt tegemoet aan het noodzakelijke en dringende verzoek van de voorzitter van de REA te Brussel om zijn verkiezingsopdrachten correct en accuraat te vervullen. - Het databestand met de adressen bevindt zich in een Access-applicatie zodat dit snel kan doorgegeven worden op CD-Rom. 1 De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. 2 Art. 180quinquies, 4, 4 de lid van het Kieswetboek. 3 Art. 180quinquies, 4, 5de lid van het Kieswetboek. 4 Belgisch Staatsblad van 7 maart Ber. FO 07 / / 6

3 II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. ONTVANKELIJKHEID 8. Krachtens artikel 36bis WVP vereist elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid ressorteert, een principiële machtiging van het sectoraal comité voor de federale overheid. 9. Het is de taak van dit comité om na te gaan of deze mededeling enerzijds nodig is voor de implementatie van de opdrachten die toevertrouwd worden door of krachtens de wet aan de vragende federale overheid en anderzijds of deze mededeling in zijn diverse aspecten compatibel is met al de geldige normen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat de verwerking van de persoonsgegevens betreft. (Parl.Doc 50, , nr. 1940/004). 10. De aanvrager wenst de mededeling te bekomen van persoonsgegevens die bij de Federale Overheidsdienst P&O zijn opgeslagen. 11. Het sectoraal comité voor de federale overheid is derhalve bevoegd. B. TEN GRONDE B.1. Opdracht van de van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking 12. De aanvrager staat in voor de organisatie van de federale verkiezingen. Hij vervult daarin een sturende en coördinerende rol en verleent tevens logistieke ondersteuning daar waar dit nodig is. Hij dient ondermeer te waken over de efficiënte toepassing van het Kieswetboek met inbegrip van artikel 180quinquies, 4, 6de lid. B.2. Voorwaarden voor de wettigheid van de verwerking B.2.1. FINALITEITSBEGINSEL 13. Artikel 4, 1er, 1 van de privacywet voorziet dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Met andere woorden, de gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht. 14. Artikel 4, 1er, 2 van de privacywet voorziet bovendien dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden dienen te worden verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. 15. De verwerking van de beoogde, in onderhavig geval onrechtstreeks verkregen gegevens, vormt een latere verwerking van gegevens die oorspronkelijk verwerkt werden door een andere administratie. 16. De wettigheid van de latere verwerking wordt beïnvloedt door haar verenigbaarheid met het doeleinde van de oorspronkelijke verwerking. Deze verenigbaarheid wordt beoordeeld in functie van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en de redelijke verwachtingen van de betrokkene. Ber. FO 07 / / 6

4 17. In het onderhavig geval rechtvaardigt de toepassing van artikel180quinquies, 4, 6 de lid, van het Kieswetboek, zoals dit werd gewijzigd door de wet van 13 februari 2007 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, de beoogde verwerking van persoonsgegevens. 18. De Commissie heeft niettemin reeds herhaaldelijk opgemerkt dat een wettelijke basis niet noodzakelijk volstaat om de verwerking te rangschikken bij de redelijke verwachtingen van de betrokkenen Gelet op het feit dat het Kieswetboek uitdrukkelijk voorziet dat in toepassing van artikel 180quinquies, 4, 6de lid, een beroep wordt gedaan op ambtenaren van de federale overheidsdiensten, kan men stellen dat het tot de redelijke verwachtingen behoort van de betrokkenen dat hun persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden door de FOD P&O, belast met de Human Resources voor alle FOD s [en bijgevolg het best geplaatst om de federale ambtenaren te identificeren], aan de FOD Binnenlandse Zaken die belast is met de organisatie van de verkiezingen. 20. Aangaande de transparantie, de proportionaliteit en de veiligheid van de bewuste mededeling formuleert de Commissie de volgende vaststellingen en bedenkingen : B.2.2. TRANSPARANTIE (Privacywet, artikelen 4, 1,1 en 9 tot 15bis) 21. De Commissie herinnert eraan dat een eerlijke verwerking een verwerking is die gebeurt op een transparante wijze. In deze context is het belangrijk dat deze transparantie verzekerd wordt via een kennisgeving aan de betrokkene aangaande de modaliteiten van de uitgevoerde verwerking, overeenkomstig ondermeer de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 22. De betrokkenen moeten op het ogenblik van het versturen van de oproepingsbrief geïnformeerd worden over de oorsprong van de gebruikte gegevens alsook over de juridische basis van het Kieswetboek die de verwerking rechtvaardigt. B.2.3. PROPORTIONALITEIT (Privacywet, artikel 4) 23. Naast het feit dat ze transparant moeten zijn dienen de verwerkingen beperkt te blijven tot hetgeen noodzakelijk, geheel passend en ter zake dienend is voor de uitvoering van de opdracht van de betrokken overheidsdienst. De privacywet stelt eveneens kwaliteitseisen met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden. Artikel 4, 1, 3 van de privacywet stelt dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig moeten zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt. 24. De gevraagde gegevens (naam, voornaam, adres en taalrol van de ambtenaren van de FOD s) voldoen a priori aan de proportionaliteitscriteria van de privacywet. 25. Enkel de gegevens van de ambtenaren die woonachtig zijn in het arrondissement Brussel- Halle-Vilvoorde zullen meegedeeld worden. Gelet op het feit dat de voorzitter beroep zal moeten doen op 250 tot 300 ambtenaren, is het redelijk en aangewezen, rekening houdend met de locatie van dit bureau in Brussel, om in eerste instantie beroep te doen op de ambtenaren uit de kieskring Brussel- Halle-Vilvoorde en niet op federale ambtenaren die bijvoorbeeld in Oostende of Aarlen wonen. In het Fedrabestand zitten ongeveer ambtenaren, zodat wellicht het potentieel van ambtenaren uit de 54 gemeenten van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voldoende zal zijn. 5 Advies van de CBPL van 9 november 2005 met betrekking tot het voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Considerans ; Advies van de CBPL van 26 juli 2006 betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen, Considerans 65 ; Advies van de CBPL van 1 maart 2006 betreffende het voorontwerp van decreet van het Parlement van het Waals Gewest betreffende de inzameling van epidemiologische gegevens over aangeboren afwijkingen, Considerans 49. Ber. FO 07 / / 6

5 26. De Commissie stelt niettemin vast dat artikel180quinquies, 4, 6 de verwijst naar de vaste ambtenaren hetgeen inhoudt dat de contractuelen die tewerkgesteld worden bij de federale overheidsdiensten niet beoogt worden door deze bepaling. Zij vraagt zich af in hoeverre het Fedrabestand een passend antwoord kan bieden aan dit door de wet opgelegde criterium. Zij stelt zich eveneens vragen bij het bestaan van verschillende selectiecriteria voor de bijzitters, zoals het hiërarchisch niveau of nog de uitgeoefende functie (jurist, informaticus, ) en vraagt zich af of het Fedrabestand toelaat rekening te houden met deze eventueel verschillende criteria. Gelet op wat voorafgaat dringt zij er op aan dat op de CD-Rom enkel de gegevens zouden opgeslagen worden die de FOD Binnenlandse Zaken nodig heeft in het raam van zijn opdracht. 27. Voor het overige vestigt zij de aandacht van de aanvrager op de noodzaak om actuele en bijgewerkte gegevens te verwerken. De aanvrager dient er zich van te vergewissen dat het Fedrabestand beantwoordt aan dit door de privacywet gestelde kwaliteitscriterium. 28. De Commissie stelt vast dat een toevlucht tot het bestand van de RSZ, gekoppeld aan het Rijksregister, een alternatieve oplossing biedt die toelaat uitsluitend de vaste ambtenaren te selecteren en bovendien een grotere garantie biedt inzake de kwaliteit van de gegevens, zelfs indien dit alternatief betekent dat er machtigingen moeten verleend worden door de respectievelijk bevoegde sectorale comités. 29. Met betrekking tot de bewaartermijn van de gegevens verbindt de FOD Binnenlandse Zaken zich ertoe de CD-Rom te vernietigen na de verkiezingen van 10 juni 2007 en de Commissie op de hoogte te houden van deze vernietiging. De Commissie neemt hiervan akte. 30. De door de aanvrager voorgestelde verwerking levert geen problemen op met betrekking tot de proportionaliteit. De mededeling is conform artikel 4, 1, 3 van de privacywet. B.2.4. VEILIGHEID 31. Artikel 16, 4 van de privacywet stelt dat «Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, moet de verantwoordelijke van de verwerking de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico's». Het gaat om een algemene regel die door iedere verantwoordelijke voor de verwerking moet nageleefd worden. 32. De Commissie publiceert op haar website referentiemaatregelen die de verantwoordelijken voor de verwerking moeten toelaten om het veiligheidsniveau van hun verwerking te beoordelen. 33. De FOD Binnenlandse Zaken wenst te gegevens te ontvangen op een CD-Rom. 34. De Commissie beveelt aan alle nodige maatregelen te nemen om een ongeoorloofde toegang tot het bestand te voorkomen. Zij herinnert eraan dat het belangrijk is de toegang te beperken tot enkel die personen die deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdracht. In onderhavig geval zou de CD-Rom enkel toegankelijk mogen zijn voor de persoon die belast is met het versturen van de brieven waarmee de bijzitters van het speciale stemopnemingsbureau worden aangeduid. 35. Tenslotte wenst de Commissie dat de FOD Binnenlandse Zaken er zich zou toe verbinden geen enkele wijziging aan te brengen aan de verwerkte gegevens en geen enkele kopie te maken van de CD-Rom. Ber. FO 07 / / 6

6 OM DEZE REDENEN, Gelet op de hoogdringendheid staat de Commissie de gevraagde mededeling toe mits naleving van de onder de consideransen 26, 27, 29, 34 en 35 vermelde voorwaarden. De administrateur, De voorzitter, (get.) Jo BARET (get.) Willem DEBEUCKELAERE Ber. FO 07 / / 6

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 20/2013 van 27 juni 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Opérationnelle de la Fiscalité (SPW

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/13 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2015 van 23 april 2015 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/14 Advies nr 24/2015 van 17 juni 2015 Betreft: Hoofdstuk II van het Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, betreffende de verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributiebeheerders (CO-A-2015-028)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/12/263 BERAADSLAGING NR. 12/067 VAN 21 AUGUSTUS 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/083 BERAADSLAGING NR. 11/020 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 8 NOVEMBER 2011 EN OP 3 JUNI 2014, MET BETREKKING

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie