Classificatiemodellen in de Gehandicaptenzorg Relevantie voor onderzoek (en praktijk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Classificatiemodellen in de Gehandicaptenzorg Relevantie voor onderzoek (en praktijk)"

Transcriptie

1 lassificatiemodellen in de Gehandicaptenzorg Relevantie voor onderzoek (en praktijk) r. Wil H.E. Buntinx VGN Masterclass 2013 Wetenschappelijk Onderzoek in de Gehandicaptenzorg Er is niets zo praktisch als een goede theorie (Kurt Lewin) 1

2 Een model is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid een schematisering van de werkelijkheid lassificatie: organisatieschema voor het categoriseren (in onderscheiden groepen onderbrengen) van fenomenen Nut van een (classificatie)model efiniëren, beschrijven en begrijpen van constructen en processen (elementen en relaties tussen elementen) Hulpmiddel voor theorievorming Validiteitgrondslag voor onderzoek (bijvoorbeeld voor operationalisering) Validiteitgrondslag voor professionele praktijk (diagnostiek, protocollering ) Validiteitgrondslag voor ontwikkeling van instrumenten en interpretatie van uitkomsten (testen, schalen) Referentiekader voor beleidsvraagstukken IJkingskader voor communicatie (onderzoek en in professionele praktijk) In deze lezing: Een meta-model: het professionele ondersteuningsproces Vier modellen gekoppeld aan de vier vragen uit het professionele ondersteuningsproces 2

3 Vier centrale vragen in de professionele praktijk (vier elementen en hun logische relatie ) 1. Welke zijn de functioneringsbeperkingen (en mogelijkheden)? 2. Welke zijn de ondersteuningsbehoeften? 3. Hoe wordt de ondersteuning het best gepland en gegeven (persoonlijk ondersteuningsplan)? 4. Is de persoon er beter van geworden (effecten uitkomsten van ondersteuning)? rogram Logic Model van Ondersteuning roblemen Behoeften Ondersteuning Uitkomsten 3

4 rogram Logic Model van Ondersteuning Subj. Wensen (WNTS) Subjectieve en iagnostiek = Multidimensionele Beeldvorming Geobject. Behoeften (NEES) Objectieve Kwaliteit van Bestaan robleem? Behoeften? Ondersteuning? Uitkomsten? Relevante modellen voor validering I IF Supports Model SIS) Quality of Life robleem? Behoeften? Ondersteuning Uitkomsten? 4

5 Model diagnostiek / beeldvorming Multidimensionele Beeldvorming robleem? Ondersteuning Behoefte? Uitkomst! roblemen in het functioneren? I-Model WHO-IF 5

6 I. Verstandelijke mogelijkheden II. daptief gedrag III. Gezondheid & Etiologie Onder- steuning Menselijk Functioneren IV. articipatie, Interactie & Sociale rollen V. ontext Omgeving & ersoonlijke factoren I model IF e IF is een begrippenstelsel, een model en een classificatiesysteem waarmee het menselijk functioneren in het algemeen en functioneringsproblemen in bijzonder kunnen worden beschreven e IF gaat uit van een multidimensionele en contextuele visie op het menselijk functioneren à sociaal-ecologische theorie van het menselijk functioneren à bio-psycho-sociaal model à is een consensus model beschrijvend, niet verklarend 6

7 IF oel Voorzien in een grondslag voor: begrijpen en bestuderen van menselijk functioneren formuleren behandeldoelen formuleren van uitkomsten van behandeling determinanten van gezondheid Scheppen van een gemeenschappelijke taal voor: beschrijven van iemands functioneren faciliteren van interdisciplinaire communicatie IF model (WHO 2001) gezondheidstoestand aandoeningen, ziekten functies en anatomische eigenschappen activiteiten participatie externe factoren persoonlijke factoren 7

8 IF model (WHO 2001) gezondheidstoestand aandoeningen, ziekten stoornissen beperkingen (handicaps) participatieproblemen belemmeringen persoonlijke factoren IF Functies 1. Mentale functies 1. Bewustzijn 2. Oriëntatie 3. Intellectuele functies (b117) 2. Sensorische functies en pijn 3. Stem en spraak 4. Hart en bloedvatenstelsel, ademhalingstelsel 5. Spijsvertering-, hormoonstelsel 6. Urogenitaal stelsel en reproductieve functies 7. Bewegingssysteem 8. Huid, haren, nagels 8

9 IF Structuren (anatomische eigenschappen) 1. Zenuwstelsel 1. Hersenen 2. Ruggenmerg 3. Hersenvliezen 2. Oog, oor 3. Structuren van stem en spraak 4. Hart en belodvatenstelsel 5. Spijsvertering, metabool stelsel, hormoonstelsel 6. natomie urogenitaal stelsel 7. Structuur beweging (hoofd, hals, schouders ) 8. natomische eigenschappen huid, haar, nagels IF ctiviteiten en articipatie 1. Leren en toepassen kennis 1. oelbewust gebruiken van zintuigen 2. Basaal leren 1. Nadoen 2. Herhalen 3. Leren lezen 2. lgemene taken en eisen 240: omgaan met stress en taakeisen 3. ommunicatie 4. Mobiliteit 5. Zelfverzorging 6. Huishouden 7. Tussenmenselijke interacties en relaties 8. Belangrijke levensgebieden 1. Opleiding 2. Beroep en werk 3. Economische leven 9. Maatschappelijk, sociaal, burgerlijk leven 9

10 IF Omgeving 1. roducten en technologie (speciaal als hulpmiddel en algemeen) 2. Natuurlijke omgeving 3. Ondersteuning en relaties 4. ttitudes 5. iensten, systemen en beleid IF ersoonlijke factoren Leeftijd Ras Geslacht Opleiding ersoonlijkheid en karakter Levensstijl Gewoonten Opvoeding Beroep Ervaringen uit het verleden 10

11 Gemeenschappelijke kenmerken van de modellen voor het menselijk functioneren (voor diagnostiek en beeldvorming) Multidimensioneel Interactioneel: persoon x omgeving Belang van context Rol van ondersteuning (deze staat centraal in het I model en wordt hierin verder uitgewerkt) Model ondersteuningsbehoeften Subj. Wensen (WNTS) Geobject. Behoeften (NEES) Risico s robleem? Behoefte? Ondersteuningsproces! Uitkomst! 11

12 Ondersteuningsbehoeften Ondersteuning Quality of Life Kwaliteit van Bestaan Ondersteuningsbehoeften normaal functioneren conform lft.&cult. competenties ondersteuningsbehoefte Ondersteuning Quality of Life Ondersteuning compenseert de mismatch tussen competenties en omgevingseisen om met succes te participeren in activiteiten die gebruikelijk / typisch zijn bij leeftijdgenoten in de culturele context van de persoon 12

13 Omschrijvingen Ondersteuningsbehoefte is een psychologisch construct dat verwijst naar de noodzaak van extra aandacht, acties en maatregelen zodat een persoon met verstandelijke beperkingen gelijkwaardige kan functioneren als lid van de samenleving (medeburger). Het begrip behoefte verwijst naar een noodzakelijk voorwaarde voor het functioneren van een organisme. ls die voorwaarde afwezig is, functioneert het organisme niet goed, niet gezond, niet volgens de verwachtingen die men er van mag hebben onder normale condities. Er ontbreekt een voorwaarde om goed te functioneren. Het aanreiken, herstellen of compenseren van die voorwaarde(n) is het bieden van ondersteuning. Een model voor de classificatie van ondersteuningsbehoeften werd ontwikkeld als basis voor de Suports Intensity Scale. Gezondheid en Veiligheid Model ondersteuningsbehoeften I - SIS Werkactiviteiten Leren & ontwikkeling Samenleving Huiselijke activiteiten Sociale activiteiten Belangenbehartiging Sp. Medische behoeften Sp. Gedragsmatige behoeften -Welke -Hoeveel ondersteuning nodig? om te functioneren zoals leeftijdgenoten, als lid van de samenleving om je prettig te voelen in in je omgeving om je eigen ambities te realiseren om een goede kwaliteit van bestaan te ervaren... 13

14 Ondersteuningsbehoeften 1. ersoonlijke wensen, doelen, voorkeuren, waarden? 2. rofessionele vise op individuele ondersteuningsbehoeften? omeinen: Huiselijke activiteiten (wonen), Samenleving (participatie), Leren en ontwikkeling, Werken / dagbesteding, Gezondheid en Veiligheid, Sociale activiteiten en contacten, Belangenbehartiging, Speciale Medische behoeften Speciale Gedragsmatige behoeften 3. Risico s risicoanalyse (bijvoorbeeld: Omgaan met risico s, hiladelphia Zorg, 2010) Model ondersteuning ondersteuning robleem? Behoefte? Ondersteuning! Uitkomst! 14

15 Omschrijving Ondersteuning verwijst naar hulpbronnen en strategieën waarmee de Kwaliteit van Bestaan van de persoon kan worden bevorderd. Kwaliteit van Bestaan kent verschillende aspecten/domeinen: Wanneer het functioneren op één van die domeinen in relatie tot de verstandelijke beperking problematisch is dan spreken we van een ondersteuningsbehoefte in dat domein. Ondersteuning verwijst naar de LNNING en de UITVOERING van strategieën om het functioneren te bevorderen / om een goede kwaliteit van bestaan te bevorderen. Strategie = doelen + acties + hulpbronnen Model Ondersteuningsbronnen (I) Natuurlijke bronnen Speciale bronnen 4. lgemene diensten 3. Informele ondersteuning 2. Familie&vrienden 1. ersoon zelf Eigen Kracht 5. Gespecialiseerde diensten 15

16 cties Methodieken (voorbeelden) Methodieken gericht op versterken eigen kracht van cliënt en netwerk Eigen Kracht - ommunity Support Wraparound are... Methodieken gericht op Kwaliteit van Bestaan ctive Support Sociale netwerkontwikkeling Vlaskamp Hooi op je vork Eigen Initiatief Model Oplossingsgericht werken... Specifieke behandelmethodieken Gedragstherapie Triple Systeemtherapie Eclectische attitude! ommunity Support Wraparound are Solution Focused Support Triple ONERSTEUNING ersoonlijk Ondersteunings lan (opstellen en uitvoeren) eming cyclus: lan à o à heck à ct Ingrediënten: oelen cties Hulpbronnen 16

17 Herhaal de Kwaliteit-Verbeter-yclus T Gewenst niveau Borging Huidig niveau Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 Uitwerking van implicaties van professionele modellen voor ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg raktijkgericht fspraken tussen cliënt en zorgaanbieder vormen de kern van het ondersteuningsplan. Met wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt zelf wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, binnen de wettelijke kaders en binnen de mogelijkheden van de zorgaanbieder. fspraken over doelen bevorderen de kwaliteit van bestaan van de cliënt zo optimaal mogelijk. e cliënt en zijn/haar sociale netwerk worden actief betrokken bij het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan moet begrijpelijk zijn voor de cliënt. 17

18 Model Kwaliteit van Bestaan Subjectieve en Objectieve Uitkomsten Kwaliteit van Bestaan robleem? Behoefte? Ondersteuning Uitkomst! Uitkomsten van ondersteuning WHO WHO defines Quality of Life as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical health, psychological state, personal beliefs, social relationships and their relationship to salient features of their environment. Model Quality of Life (Schalock et al.) multidimensional phenomenon composed of core domains influenced by personal characteristics and environmental factors. These core domains are the same for all people, although they may vary individually in relative value and importance. ssessment of quality of life domains is based on culturally sensitive indicators. 18

19 WHO QoL Model (ter info) omeinen Overall Quality of Life and General Health Facetten binnen domeinen 1. hysical Health Energy and fatigue ain and discomfort Sleep and rest 2. sychological Bodily image and appearance Negative feelings ositive feelings Self-esteem Thinking, learning, memory and concentration 3. Level of Independence Mobility ctivities of daily living ependence on medicinal substances and medical aids Work capacity 4. Social Relations ersonal relationships Social support Sexual activity 5. Environment Financial resources Freedom, physical safety and security Health and social care: accessibility and quality Home environment Opportunities for acquiring new information and skills articipation in and opportunities for recreation/leisure hysical environment (pollution/noise/traffic/climate) Transport 6.Spirituality / Religion / ersonal beliefs Religion/Spirituality/ersonal beliefs (Single facet) Quality of Life model (Schalock et al., 2008) Factor omein Indicatoren Zelfstandigheid Sociale articipatie Welzijn ersoonlijke ontwikkeling subjectief / objectief Zelfbepaling subjectief / objectief Inter-persoonlijke relaties subjectief / objectief Sociale inclusie subjectief / objectief Rechten subjectief / objectief Emotioneel welzijn subjectief / objectief Fysiek welzijn subjectief / objectief Materieel welzijn subjectief / objectief 19

20 Relatie Kwaliteit van Bestaan (micro) en UN verdrag (macro) United Nations onvention in the Rights of ersons with isabilities (UN, 2006) oel van dit verdrag is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. onvention articles address the following life functioning domains: rights (access and privacy); autonomy, independence, and choice (i.e. self-determination); physical well-being; material well-being (work/ employment); social inclusion, accessibility, and participation; emotional well-being (freedom from exploitation, violence, and abuse); and personal development (education and habilitation). (Buntinx et al., 2010, p 284) Relatie tussen de Kwaliteit van Bestaan domeinen en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap omeinen Kwaliteit van Bestaan ersonlijke ontwikkeling rt 24 Zelfbepaling rt 14, 19, 21 UN-Verdrag artikelen Interpersoonlijke relaties rt 23 Sociale inclusie rt 8, 9, 18, 20, 27, 29, 30 Rechten rt 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 Emotioneel welzijn rt. 16, 17 Fysiek welzijn rt 16, 25, 26 Materieel welzijn rt 22, 28 Schalock, R., Luckasson, R., Bradley, V., Buntinx, W., Lachapelle, Y. et al. (2012). User s Guide to ccompany the 11th Edition of Intellectual isability: efinition, lassification, and Systems of Supports. pplications for linicians, Educators, Organizations roviding Supports, olicymakers, Family members and dvocates, and Health are rofessionals. Washington: I. 20

21 Er is niets zo praktisch als een goede theorie (Kurt Lewin) Bronnen en literatuurverwijzingen Buntinx, W.H.E., & Schalock, R. (2010). Models of isability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for rofessional ractice in Intellectual isability. Journal of olicy and ractice in Intellectual isabilities, 7 (4), pp Buntinx, W.H.E., Maes, B., laes, & L.M.G. urfs (2010). e Nederlandstalige versie van de Supports Intensity Scale. sychometrische eigenschappen en toepassingen. Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 36 (1), Buntinx W.H.E. (2006). The relationship between the WHO-IF and the MR-2002 system. In Switzky H. & Greenspan S. What is Mental Retardation? Ideas for an Evolving isability in the 21st entury (p ). Washington: MR. Schalock, R.L., Borthwick-uffy S.., Bradley, V.J., Buntinx, W.H.E., oulter,.l., raig, E.M., Gomez, S.., Lachapelle, Y., Et al. (2010). Intellectual isability: efinition, lassification, and Systems of Supports (Eleventh edition). Washington,..: I. Schalock, R., Luckasson, R., Bradley, V., Buntinx, W., Lachapelle, Y. et al. (2012). User s Guide to ccompany the 11th Edition of Intellectual isability: efinition, lassification, and Systems of Supports. pplications for linicians, Educators, Organizations roviding Supports, olicymakers, Family members and dvocates, and Health are rofessionals. Washington: I. Thompson, J.R., Bryant, B.R., ampbell, E.M., raig, E.M., Hughes,.M., Rotholz,.., Schalock, R.L., Silverman, W.., Tassé, M.J. & Wehmeyer, M.L. vertaling: W.H.E. Buntinx (2010). Supports Intensity Scale. Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften. Handleiding SIS NL 1.2. Houten: BSL. Thompson, J.R., Bradley, V., Buntinx, W.H.E., Schalock, R.L., Shogren, K.., Snell, M., & Wehmeyer M.L. (2009). onceptualizing Supports and the Support Needs of eople with Intellectual isabilities. Intellectual isability. 47 (2), Verdoorn,., & Vulpen, van. (2011). Werken aan Kwaliteit van Bestaan. Bouwstenen voor inclusief ondersteunen. msterdam: Boom Nelissen Wehmeyer, M.L., Buntinx, W.H.E., Lachapelle, Y., Luckasson, R.. & Schalock, R.L. (2008). The Intellectual isability onstruct and Its Relation to Human Functioning. Intellectual and evelopmental isabilities, 46:4, W. Buntinx Buntinx Training & onsultancy Tel

Professionele ondersteuning. Toepassen van methoden en standaarden in de praktijk

Professionele ondersteuning. Toepassen van methoden en standaarden in de praktijk rofessionele ondersteuning. Toepassen van methoden en standaarden in de praktijk r. Wil H.E. Buntinx Kennismarkt 2011 Bussum In deze workshop: Een meta-model van het professionele ondersteuningsproces

Nadere informatie

Classificatiemodellen in de Gehandicaptenzorg Relevantie voor onderzoek (en praktijk)

Classificatiemodellen in de Gehandicaptenzorg Relevantie voor onderzoek (en praktijk) Classificatiemodellen in de Gehandicaptenzorg Relevantie voor onderzoek (en praktijk) Dr. Wil H.E. Buntinx VGN Masterclass 2015 Wetenschappelijk Onderzoek in de Gehandicaptenzorg Er is niets zo praktisch

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de. Dr. W.H.E. Buntinx. 10 jarig Jubileum NIP-NVO 24 september 2009 Huis ter Heide

Ontwikkelingen in de. Dr. W.H.E. Buntinx. 10 jarig Jubileum NIP-NVO 24 september 2009 Huis ter Heide Ontwikkelingen in de Professionele Zorg Dr. W.H.E. Buntinx 10 jarig Jubileum NIP-NVO 24 september 2009 Huis ter Heide 1. Achtergrond Wetenschappelijke ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen (Ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteit van Bestaan

Kwaliteit van Bestaan Kwaliteit van Bestaan in Context Landelijke studiedag Motoriek van de verstandelijk beperkte mens Nederlandse vereniging Fysiotherapie Verstandelijk Gehandicapten Dr. W. Buntinx 3 juni 2010 Kwaliteit van

Nadere informatie

Ketenvorming in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen?

Ketenvorming in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen? Ketenvorming in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen? Professionele en organisatorische voorwaarden. Dr. Wil H.E. Buntinx W. Buntinx Kennismarkt - Bussum 27 mei 2010 Handouts op www.buntinx.org

Nadere informatie

AVG en Professionaliteit

AVG en Professionaliteit Diplomeringsbijeenkomst AVG Opleiding (EUR) 25 januari 2010 AVG en Professionaliteit Dr. Wil H.E. Buntinx BTC www.buntinx.org Professionaliteit in strategisch perspectief AVG Strategisch perspectief Cliënten

Nadere informatie

Professionaliteit in de zorg

Professionaliteit in de zorg Professionaliteit in de zorg vraagt om herwaardering Dr. W.H.E. Buntinx VGN 'Met vertrouwen in de gehandicaptenzorg' 29 september 2009 Bussum Proloog Twee onderzoeken IGZ 2007: Kwaliteit gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Blik op de Toekomst Marjolein Herps (M.Herps@vilans.nl) Wil Buntinx (Wil@buntinx.org) 10 april 2014

Blik op de Toekomst Marjolein Herps (M.Herps@vilans.nl) Wil Buntinx (Wil@buntinx.org) 10 april 2014 Blik op de Toekomst Marjolein Herps Wil Buntinx (M.Herps@vilans.nl) (Wil@buntinx.org) 10 april 2014 Ondersteuningsplannen Verleden Heden Toekomst Ondersteuningsplannen Verleden Education for All Handicapped

Nadere informatie

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING? EENHEID van TAAL! WELKE TAAL / TERMINOLOGIE? ICD Al heel lang behoefte aan gestructureerd vastleggen van gegevens: ca. 1880: ICD, International

Nadere informatie

Toets OndersteuningsPlannen

Toets OndersteuningsPlannen Toets OndersteuningsPlannen Wat De Toets OndersteuningsPlannen kan worden gebruikt voor het beoordelen van de systematiek die een zorgaanbieder hanteert voor persoonlijke ondersteuningsplannen. Daarnaast

Nadere informatie

Buntinx Training & Consultancy. De professional en de manager in dialoog Mark Vervuurt. St. Michielsgestel. 20 januari 2010

Buntinx Training & Consultancy. De professional en de manager in dialoog Mark Vervuurt. St. Michielsgestel. 20 januari 2010 Buntinx Training & Consultancy Boekpresentatie De professional en de manager in dialoog Mark Vervuurt St. Michielsgestel 20 januari 2010 www.buntinx.org De contextuele professional W.H.E. Buntinx Mission

Nadere informatie

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Info ICF ICF? o o International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Ontstaan ICF ICF is een classificatiesysteem, ontwikkeld

Nadere informatie

Gezondheid als integraal onderdeel van

Gezondheid als integraal onderdeel van Gezondheid als integraal onderdeel van ondersteuning Dr. Wil H.E. Buntinx Landelijk congres Gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking 25 november 2010 www.buntinx.org Gezondheid is niet

Nadere informatie

1A: Beeldvorming functioneren

1A: Beeldvorming functioneren 1A: Beeldvorming functioneren WAT Het doel van beeldvorming met betrekking tot het functioneren is de beperkingen en mogelijkheden van de persoon in kaart te brengen. Dit gebeurt in principe multidisciplinair.

Nadere informatie

Verstandelijke Beperkingen

Verstandelijke Beperkingen Verstandelijke Beperkingen Definitie, Assessment & Persoonlijk Ondersteuningsplan Verstandig omgaan met beperkingen Keuzeblok 2.3 Geneeskunde Maastricht University Dr. Wil Buntinx, GZ-psycholoog (Gouverneur

Nadere informatie

Voor wie een time-out?

Voor wie een time-out? Voor wie een time-out? Problemen met gedrag in een buitengewone context Inhoud Korte introductie ICF-CY Toepassing op doelgroep praktijkboek Gebruik binnen een handelingsgericht diagnostisch traject maar

Nadere informatie

29/05/2013. ICF en indicering ICF

29/05/2013. ICF en indicering ICF en indicering 1 = International Classification of Functioning, disability and health World Health Organisation (2001) is complementair met ICD-10 Wat? Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde

Nadere informatie

Een nieuw instrument voor de praktijk Een nieuwe uitdaging voor onderzoek

Een nieuw instrument voor de praktijk Een nieuwe uitdaging voor onderzoek De Supports Intensity Scale Een nieuw instrument voor de praktijk Een nieuwe uitdaging voor onderzoek Dr. Wil H.E. Buntinx W. Buntinx Utrecht University 2 juli 2010 Handouts op www.buntinx.org SIS Meetinstrument

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek

Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek De SIS en de POS in een context van methodisch bevorderen van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking Dr. J.H.M. van Loon, Stichting

Nadere informatie

Gouverneur Kremers Centrum

Gouverneur Kremers Centrum 26-11- 14 Gouverneur Kremers Centrum Vooraf Hoe keken we naar mensen met een beperking? van Defectmodellen van verstandelijke beperking Probleem in de persoon - syndroom - geneesche afwijking - ontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

Zorg Verbeteren in Eigen Huis. Achtergrond van de methode

Zorg Verbeteren in Eigen Huis. Achtergrond van de methode Zorg Verbeteren in Eigen Huis Achtergrond van de methode Dr. W.H.E. Buntinx Buntinx Training & Consultancy www.buntinx.org Symposium De Driestroom 15 oktober 2009 Elst 1 Achtergrond van de methode voor

Nadere informatie

Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening. Fabienne De Boeck Februari 2014

Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening. Fabienne De Boeck Februari 2014 Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening Fabienne De Boeck Februari 2014 Welkom! Even voorstellen Planning: Kennismaken met het onderwerp ICF-CY the big picture Visie

Nadere informatie

Bijlage I: International Classification of Functions, Disabilities and Impairments (ICF)

Bijlage I: International Classification of Functions, Disabilities and Impairments (ICF) Bijlage I: International Classification of Functions, Disabilities and Impairments (ICF) FUNCTIES Hoofdstuk 1 Mentale functies Algemene mentale functies. Bewustzijn Oriëntatie Intellectuele functies Globale

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg: beschouwingen en perspectief

Ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg: beschouwingen en perspectief Ondersteuningsplannen in de gehandicaptenzorg: beschouwingen en perspectief M.A. Herps, W.H.E. Buntinx en L.M.G. Curfs OPINIE Inleiding In een artikel in het NTZ (juni 2010) beschreven de auteurs de ontwikkelingen

Nadere informatie

Figuur 1. Componenten binnen de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Figuur 1. Componenten binnen de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Het functioneren van patiënten na een stamceltransplantatie weergegeven met de International Classification of Functioning, Disability and Health: een Delphi studie Mijn naam is Janet Bloemhof - Haasjes.

Nadere informatie

Verbeterprogramma gehandicaptenzorg

Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Goed gebruik van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Kennisplein Auteurs: W. Buntinx (Buntinx Training & Consultancy) M. Herps (Vilans) M. de Ruiter (Cordaan)

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF

Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF Wat is de ICF? Engelstalige benaming: ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health Nederlandstalige benaming:

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Over het belang van evidence-based en outcome-based werken Personal Outcomes Scale (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten

Nadere informatie

Kwaliteit van Bestaan en Geestelijke Verzorging

Kwaliteit van Bestaan en Geestelijke Verzorging Kwaliteit van Bestaan en Geestelijke Verzorging W.H.E. Buntinx i Tekst van een lezing op de studiemiddag Positiebepaling van geestelijke verzorging ten aanzien van kwaliteit van bestaan van het werkveld

Nadere informatie

Vlaams Fonds voor Sociale Intergratie van Personen met een Handicap 14 december 2005

Vlaams Fonds voor Sociale Intergratie van Personen met een Handicap 14 december 2005 Vlaams Fonds voor Sociale Intergratie van Personen met een Handicap 14 december 2005 BEELDVORMING EN ONDERSTEUNING BIJ MENSEN MET FUNCTIEBEPERKINGEN MODELLEN EN METHODEN W.H.E. Buntinx INLEIDING: MODELLEN

Nadere informatie

Werken met sociale netwerken. Focus op onderzoek, dd

Werken met sociale netwerken. Focus op onderzoek, dd Werken met sociale netwerken. Focus op onderzoek, dd. 02-12-11 Ida van Asselt-Goverts (promovenda/kenniskringlid) Prof. dr. Petri Embregts (promotor/lector) Dr. Lex Hendriks (copromotor/associate lector)

Nadere informatie

Toelichting bij de Handreiking

Toelichting bij de Handreiking Toelichting bij de Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 [Geef tekst op] www.kennispleingehandicaptensector.nl Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Goed gebruik van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Autisme en geluk. Peter Vermeulen

Autisme en geluk. Peter Vermeulen Autisme en geluk Peter Vermeulen Outcome studies Hoe stellen volwassenen met autisme het? Review: Magiati, I., Tay, X. W., & Howlin, P. (2014). Cognitive, language, social and behavioural outcomes in adults

Nadere informatie

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg SPEEDDATE PROFESSIONELE SPEEDDATE Apotheker Diabeteseducator Diëtist Huisarts Zorgcoördinator/Directie WZC Ter Hovingen/ Centrumleider LDC / Maatschappelijk

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Onderzoek KwaliteitsErvaringen in de Langdurige Zorg (Quality Qube)

Onderzoek KwaliteitsErvaringen in de Langdurige Zorg (Quality Qube) Onderzoek KwaliteitsErvaringen in de Langdurige Zorg (Quality Qube) Methodiek voor onderzoek en verbetering van de kwaliteit van professionele ondersteuning Buntinx Training & Consultancy www.buntinx.org

Nadere informatie

Samenwerkingsplannen Community Support. Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt.

Samenwerkingsplannen Community Support. Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt. Samenwerkingsplannen Community Support Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt. Samenwerkingsplannen bij Community Support Kwaliteiten & kansen voor de positie van de cliënt. Drs. Marjolein

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening op school: een gedeelde zorg

Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening op school: een gedeelde zorg Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening op school: een gedeelde zorg 1 E E N P R O J E C T V A N D E K U L E U V E N O N D E R S T E U N D D O O R D E S T I C H T I N G M A R I E

Nadere informatie

Capabilities Approach; Betekenis voor sociale inclusie. Janny Beernink Annica Brummel

Capabilities Approach; Betekenis voor sociale inclusie. Janny Beernink Annica Brummel Capabilities Approach; Betekenis voor sociale inclusie Janny Beernink Annica Brummel Agenda Deel I CA: kernconcepten Kritieken op CA CA: mensen met een beperking Toepassen van CA als kader Niches in CA

Nadere informatie

Onderzoek KwaliteitsErvaringen in de Langdurige Zorg. Quality Qube Overzicht

Onderzoek KwaliteitsErvaringen in de Langdurige Zorg. Quality Qube Overzicht Onderzoek KwaliteitsErvaringen in de Langdurige Zorg Quality Qube 2013 Overzicht Buntinx Training & Consultancy W www.buntinx.org T 0620798066 E btc@buntinx.org 1. Doel 1. Onderzoek van kwaliteitservaringen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Orthopedagogie Module Categoriaal Werken 5

ECTS-fiche. Graduaat Orthopedagogie Module Categoriaal Werken 5 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden.

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Well-being of Family Caregivers in Flanders: The Relationships between Social

Nadere informatie

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont De toepassing van het ICF in een WZC Korte schets: WZC Hof van Egmont Gelegen in Mechelen 300 tal bewoners Verschillende afdeling Voor personen met dementie Gesloten afdeling Kleinschalig wonen Open afdeling

Nadere informatie

CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN

CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN DONDERDAG 22 JUNI 2017 CLIËNTGERICHT WERKEN BIJ MENSEN MET EEN STUDIEDAG VERSTANDELIJKE BEPERKING ERGOTHERAPIE HOE STEMMEN WE ONZE ONDERSTEUNING ECHT AF OP HUN VRAAG? BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER

Nadere informatie

Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie!

Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie! Deïnstitutionalisatie is meer dan fysieke integratie! De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanuit een nieuw perspectief Jos van Loon Kwaliteit van bestaan als uitgangspunt voor ondersteuning

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Participatie van mensen met een v erstandelijke beperking in buurthuizen

Participatie van mensen met een v erstandelijke beperking in buurthuizen Participatie van mensen met een v erstandelijke beperking in buurthuizen S. Breure en P. Hoekman PRAKTIJKONDERZOEK 1 Inleiding Maatschappelijk wordt de participatie van mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Characteristics of recovery supporting care

Characteristics of recovery supporting care Herstelondersteunende zorg Recovery supporting care 29 juni 2011 Jos Dröes Herstel Een herstelproces omvat altijd * Eigen verhaal maken * Empowerment vergroten * Ervaringskennis vergroten en gebruiken

Nadere informatie

De ICF. Kinesitherapie en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

De ICF. Kinesitherapie en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) De ICF Kinesitherapie en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Werkgroep Kinesitherapeutisch dossier en ICF ESF-project WVVK Module ICF en kinesitherapeutisch dossier

Nadere informatie

4/20/2017. Op weg met de TomTom Jac van der Klink. 19 april Jac van der Klink. 19 april vervolg op

4/20/2017. Op weg met de TomTom Jac van der Klink. 19 april Jac van der Klink. 19 april vervolg op Op weg met de TomTom Jac van der Klink 19 april 2017 Op weg met de TomTom Jac van der Klink 19 april 2017 vervolg op 1 Van sextant naar TomTom Jac van der Klink 11 april 2016 Outline 11 april 2016 De afnemende

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Procedure Doelstellingen en handelingsplan

Procedure Doelstellingen en handelingsplan 3.3.2.1 Procedure Doelstellingen en handelingsplan 1. Doel van de procedure De procedure Doelstellingen en handelingsplan heeft tot doel: de medewerkers van De Steiger informeren, zodat zij weten welke

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM

MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM 1 HNP-onderzoek UMC St Radboud Evidence-based handelen bij postoperatief LRS: een uitdaging! Prof.dr. Rob

Nadere informatie

Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidvermogen (SMBA)

Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidvermogen (SMBA) Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidvermogen (SMBA) Naar een evidence-based participatiegerichte beoordelingsmethode Duo presentatie Yvette van Woerkom (UWV) en Femke Abma (KCVG-UMCG) Muntendam Symposium,

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Orde in de heterogeniciteit van ouderen

Orde in de heterogeniciteit van ouderen Orde in de heterogeniciteit van ouderen 1 First an axis for Frailty 80 jaar 90 jaar Why Frailty? Biological age is a poor reflection of the ageing process in elderly Ageing Ageing Ageing Intervention is

Nadere informatie

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu NRG: Building Energy for Performance Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu Doelstellingen voor deelnemers aan het NRG programma* 1 Energiepeil van alle deelnemers

Nadere informatie

Mantelzorg in zicht: het belang van assessment en advies op maat. Benedicte De Koker, HoGent

Mantelzorg in zicht: het belang van assessment en advies op maat. Benedicte De Koker, HoGent Mantelzorg in zicht: het belang van assessment en advies op maat Benedicte De Koker, HoGent Positie van mantelzorgers Zorgverlener en / of hulpvrager? Bron: Feith, 2011 Positie van mantelzorgers Hulpverleners

Nadere informatie

Welkom! Basic Class RAPP. RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg. Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2.

Welkom! Basic Class RAPP. RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg. Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2. Welkom! Basic Class RAPP RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2.0 2017 Ad Blom, kwartiermaker expertise Pieter van Foreest Diana Braat, trainer

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

! Introduc)e Project. 5 maart 2015

! Introduc)e Project. 5 maart 2015 Introduc)e Project 1 Betrokkenen verstrekking OST Cliënt / pa1ënt - > probleem + behoe9e Behandelaar medicus - > indiceerder Orthopedisch schoentechnicus - > leverancier Zorgverzekeraar - > betaler, contractgever

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg?

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Competenties en skills Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Taxonomie van Benjamin Bloom (1956) Paradigmawisseling Onderwijs in een industriële samenleving Gericht op kennisoverdracht Leerkracht

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking.

Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking. Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking. Aly Waninge Fysiotherapeute Koninklijke Visio De Brink Lector Participatie en gezondheid van mensen met een visuele en verstandelijke beperking Hanzehogeschool

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA Kind aan het woord 21 april 2016 Marjon ten Velden MSc OT Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA 1 Luisteren naar Kinderen..zorgt voor succesvolle interventies hoe vaak bepaalt het kind de interventiedoelen?

Nadere informatie

Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016

Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016 Nederlands Nationaal Contactpunt voor de OECD Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Lodewijk de Waal Voorzitter NCP 16 november 2016 MVO: dilemma s zijn overal: 2 De ondernemingsraad en MVO MVO

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET

GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING Voor- en achternaam Geboortedatum Geslacht Adres OUDERS Voor- en achternaam moeder Voor- en achternaam vader Adres (indien anders dan adres

Nadere informatie

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen The Influence of Self-efficacy

Nadere informatie

De goede dingen goed doen

De goede dingen goed doen De goede dingen goed doen O V E R K W A L I T E I T V A N B E S T A A N, B E L O N G I N G E N H A N D E L E N P R E S E N T A T I E V O O R H E T O N D E R Z O E K E R S P L A T F O R M D I S A B I L

Nadere informatie

HEALTH SERVICES RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PRIMARY CARE UNIVERSITY OF OXFORD. Dutch PDQ-39

HEALTH SERVICES RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PRIMARY CARE UNIVERSITY OF OXFORD. Dutch PDQ-39 HEALTH SERVICES RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PRIMARY CARE UNIVERSITY OF OXFORD Dutch PDQ-39 Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire Version 1.1 December 1997 Hoe vaak heeft u

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P.

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P. Alle projecten richten zich op personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en staan onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp en/of Dr. A. van der Putten. Lopende projecten 1.

Nadere informatie

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen)

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Vragen samenlevingsverbanden (en handicap) naadloos samenwerken hulpcoördinatie Exclusie(f) Inclusie(f) De insluiting in de samenleving van achtergestelde

Nadere informatie

ADDENDUM 1: HAND-OUTS I

ADDENDUM 1: HAND-OUTS I ADDENDUM 1: HAND-OUTS I Functionele syndromen Biomedisch en biopsychosociaal model Begrippenkaders ICF Patroonherkenning / patiëntprofiel Vlaggenparade Functionele syndromen Geen goede (medische) verklaring

Nadere informatie

Interventie aan de keukentafel

Interventie aan de keukentafel Interventie aan de keukentafel Gezinsgerichte interventie voor kinderen en jongeren met NAH Ingrid Rentinck Inleiding Initiatiefnemers van project: Ingrid Rentinck Arend de Kloet Carolien van Heugten Opzet

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Overheid en marktwerking

Overheid en marktwerking Zorgkosten 2010 ziekenhuizen, specialistenpraktijken geestelijke gezondheidszorg huisartsen, tandartsen, paramedische zorg geneesmiddelen, hulpmiddelen overige curatieve zorg (gericht op genezing) Totaal

Nadere informatie

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden

Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden CalmSpace Naps raise productivity levels at work De voordelen van middagdutjes zijn verbeterde cognitieve vaardigheden It is a fact that office workers are suffering from a decline in both the amount and

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Picture of presenter Jeroen Rosink Test Manager ITD Europe Over DAF Productie 2011: LF: 9500 CF/XF: 42.300 Marktaandeel:

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie