Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant"

Transcriptie

1 Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Inleiding Per 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening te organiseren voor alle burgers. Ook is de omschrijving in de Wmo 2015 van cliëntondersteuning aangepast ten opzichte van die in de huidige Wmo. Gemeenten krijgen hiervoor nu ook de beschikking over de middelen die tot 2015 via een landelijke AWBZ subsidieregeling aan de MEE organisatie(s) worden verstrekt voor de ondersteuning van mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk, autisme, niet aangeboren hersenletsel). Op 21 februari 2014 hebben VWS, VNG en MEE Nederland bestuurlijke afspraken gemaakt om dit onderdeel van de transitie zorgvuldig te laten verlopen. Bestuurlijke afspraken Het doel van de bestuurlijke afspraken is het waarborgen van de continuïteit van de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking en het zoveel mogelijk vermijden van eventuele frictiekosten bij de MEE organisaties. De continuïteit heeft zowel betrekking op de lopende zaken per als op de structurele beschikbaarheid van cliëntondersteuning. Gemeenten en de MEE organisaties moeten voor 1 mei 2014 afspraken maken over de continuïteit van de cliëntondersteuning voor bovengenoemde doelgroepen. In deze afspraken moet onder meer worden opgenomen welk budget de gemeente van plan is te besteden bij MEE. Het betreft geen bindende afspraken, maar zo kan de MEE organisatie zo vroeg mogelijk anticiperen op mogelijke wijzigingen in haar dienstverlening. Inkoopcontracten of subsidiebeschikkingen moeten uiterlijk oktober 2014 rond zijn. Gemeenten Zuidoost-Brabant MEE Zuidoost Brabant is werkzaam voor de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Deze gemeenten vormen samen de Jeugdregio. Gemeenten zijn op dit niveau met elkaar in gesprek om te bepalen hoe ze, al dan niet in subregio s, cliëntondersteuning in de toekomst willen gaan vormgeven. In de regio Zuidoost Brabant bestaat bij de gemeenten nadrukkelijk de behoefte om de integrale cliëntondersteuning dichtbij de burgers te organiseren vanuit lokaal/subregionaal aangestuurde organisaties. Om de kwaliteit van de cliëntondersteuning daarbij voor de toekomst te behouden, is de inbedding van de expertise van MEE Zuidoost Brabant voor mensen met een beperking in de lokale setting noodzakelijk. Tegelijkertijd gaat het hier om een transformatie en moet er nadrukkelijk gekeken worden naar overlap in taken van MEE en andere organisaties op dit terrein, het efficiënt gebruik maken van elkaars specialismen, het samenwerken om een inclusief beleid voor mensen met een beperking te realiseren. De lokale/subregionale schaal maakt dit mogelijk. Wettelijke kader In de nieuwe Wmo wordt cliëntondersteuning beschreven als: ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In de wet en de memorie van toelichting wordt dit nader uitgewerkt. De inrichting van cliëntondersteuning moet voldoen aan de volgende criteria: beschikbaar voor cliënten die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben of problemen hebben op andere terreinen binnen het sociale domein, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, onderwijs of schuldenproblematiek kosteloos zo vormgegeven dat belang van cliënt uitgangspunt is. Het is van belang dat de cliëntondersteuner daadwerkelijk het belang van de cliënt dient en dat de cliënt het gevoel heeft dat deze persoon naast hem staat en in de positie is om diens belang te dienen. integraal en domein overstijgend onafhankelijk Centraal staat dat cliënten primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun zelfredzaamheid en participatie. Uitgangspunten gemeenten Zuidoost-Brabant m.b.t. (transformatie individuele) cliëntondersteuning voor mensen met een beperking Gemeenten streven ernaar dat: Elke burger (ongeacht de doelgroep of levensvraag) zijn probleem lokaal kan (laten) melden. Deze lokale toegang verschilt per gemeente. Op lokaal niveau een netwerk van professionals en vrijwilligers actief is dat voldoende expertise in huis heeft om met de melding aan de slag te gaan en daar waar nodig onderzoek te doen. Wij beschouwen dit proces als individuele cliëntondersteuning. Dit vereist dat het netwerk bestaat uit personen die in de basis om kunnen gaan met en kennis hebben van verschillende doelgroepen, kennis hebben van de sociale kaart

2 (en relevante wet- en regelgeving) en weten hoe zij de zelfredzaamheid van mensen kunnen versterken. De samenstelling en werkwijze van dit lokale netwerk verschilt per gemeente. Cliëntondersteuning bestaat uit informatieverstrekking, advisering, vraagverduidelijking, aanvragen/monitoren van externe dienstverlening en zorg, kortdurende en kortcyclische ondersteuning met als doel de zelfredzaamheid van cliënten te versterken. De kwaliteit en de toegankelijkheid van de cliëntondersteuning voor de diverse doelgroepen (waaronder mensen met een beperking) wordt geborgd. Er op (sub)regionaal niveau specialisme aanwezig is, die bij de uitvoering kunnen ondersteunen en ingezet worden bij complexere problematiek. Er op (sub)regionaal niveau een service beschikbaar is ter consultering en ondersteuning van intermediairs. Er op (sub)regionaal een service beschikbaar is die klacht, bezwaar en beroep faciliteert en probeert te voorkomen. Naar gelang de lokale behoefte cursussen en groepsbijeenkomsten worden gehouden. Resultaten lokale cliëntondersteuning cliënten de weg (naar informatie en hulp) weten te vinden cliënten het gevoel hebben dat hun belang gediend wordt cliënten ondersteund worden in hun zelfredzaamheid en het inzetten van hun sociale netwerk cliënten zicht hebben op de keuzemogelijkheden en worden ondersteund bij het maken van een keuze op de leefgebieden: o leren en werken o regelgeving en geldzaken o opvoeding en ontwikkeling o wonen en samenleven de inclusieve samenleving wordt versterkt Regionale bestuurlijke afspraken Transformatie-agenda De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost-Brabant maken voor de periode 1 juli januari 2016 de volgende bestuurlijke afspraken. 1. In de periode 1 juli- 1 september 2014 maken de 6 subregio s afspraken met MEE Zuidoost Brabant over de uitvoering van de individuele en collectieve cliëntondersteuning en de wijze waarop de dienstverlening in 2015 zo goed mogelijk kan aansluiten bij de keuzes die de gemeenten lokaal en/of subregionaal maken bij de inrichting van het sociaal domein. Er worden afspraken gemaakt over de inzet van de beschikbare formatie/capaciteit, de prestaties op de diverse levensgebieden, de continuering van de dienstverlening aan de op 31 december 2014 ingeschreven cliënten van MEE Zuidoost Brabant en de samenwerking/afstemming met partners in lokaal verband. 2. Elke gemeente legt deze afspraken vast in een éénmalige subsidiebeschikking voor 1 jaar, zijnde de periode 1 januari 2015 t/m 31 december MEE Zuidoost Brabant ontvangt de beschikkingen van alle gemeenten uiterlijk in oktober MEE geeft in een jaarplan aan welke werkzaamheden zij hiervoor gaat verrichten en welke prestaties zij hiervoor gaat leveren in In bijlage is een overzicht toegevoegd van de huidige dienstverlening van MEE Zuidoost Brabant aan mensen met een beperking. 3. Gemeenten hebben 86% van het bedrag dat zij voor het jaar 2015 van het ministerie van VWS ontvangen via de overheveling van de AWBZ-subsidieregeling MEE-organisaties, beschikbaar voor de borging van de continuïteit en uitvoering van de cliëntondersteuning van mensen met een beperking; de transformatie maakt hiervan onderdeel uit. Dit bedrag wordt opgenomen in de subsidiebeschikking conform punt 2 van deze afspraken. Het budget voor het Netwerk Vroeghulp Zuidoost Brabant maakt hier deel van uit. In bijlage 3 zijn de bedragen opgenomen zoals door het ministerie van VWS verstrekt voor De precieze berekening van deze bedragen voor 2015 wordt in nader technisch overleg uiterlijk in september 2014 vastgesteld. 4. De gemeenten en MEE Zuidoost Brabant spreken af dat er op 1 april 2015 duidelijkheid moet zijn over de stip aan de horizon : hoe wordt de kwaliteit van de cliëntondersteuning vanaf 2016 op lokaal/subregionaal niveau geborgd, welke taken/functies moeten subregionaal dan wel regionaal worden georganiseerd en welke rol heeft MEE Zuidoost Brabant hierin voor welke doelgroep(en). Ook moet dan duidelijk zijn op welke wijze eventuele regionale taken worden gefinancierd. Voor mogelijke aanvullende taken vanuit MEE Zuidoost Brabant, neemt MEE deel aan het reguliere inkoopproces voor 2016 (aanbesteding of subsidie). Dit betreft een gezamenlijk traject gemeenten MEE Zuidoost Brabant en andere organisaties die betrokken zijn bij integrale cliëntondersteuning.

3 5. Gemeenten en MEE vinden het van belang om cliëntvertegenwoordigers en cliëntenbelangengroepen te betrekken bij het traject met betrekking het toekomstperspectief 2016 op regionaal niveau en de lokale en subregionale borging van cliëntondersteuning. Hierover maken we nog nadere afspraken. 6. De continuïteit van het regionale Netwerk Vroeghulp Zuidoost Brabant vanaf 2016 wordt meegenomen in de afspraken over mogelijke regionale taken/functies (zie punt 4). 7. Gemeenten en MEE Zuidoost Brabant monitoren de uitvoering van dienstverlening en de inbedding in lokale en subregionale verbanden in Hiervoor worden nadere regionale afspraken gemaakt gericht op het doel per 1 januari 2016 het regionale transformatieproces van cliëntondersteuning af te ronden De eerder in deze notitie genoemde resultaten dienen dan gerealiseerd te zijn. 8. MEE stelt voor 1 oktober 2014 een plan van aanpak op om de bezuinigingen van 14% te realiseren. Deze bezuiniging is in eerste instantie gericht op een reductie van overhead(kosten). 9. Gemeenten geven in het verlengde van de afspraken onder punt 4 voor 2016 en passend bij de keuze voor de vormgeving in de subregio/lokaal uiterlijk 1 april 2015 duidelijkheid aan MEE Zuidoost Brabant over de personele randvoorwaarden mbt. de mogelijke overname van personeel. 10. Er worden voor 1 oktober 2014 regionaal afspraken gemaakt over de wijze van bevoorschotting door gemeenten in 2015 en een uniforme wijze waarop MEE verantwoording aflegt aan de gemeenten over de dienstverlening aan burgers en organisaties in 2015 op het gebied van de individuele en collectieve cliëntondersteuning en de lokaal/subregionaal bereikte resultaten. Procesafspraken: 1. Communicatie gebeurt zoveel mogelijk in gezamenlijkheid, zowel richting cliënten als richting samenwerkingspartners en pers. Er wordt een gezamenlijk persbericht opgesteld naar aanleiding van de vastgestelde bestuurlijk afspraken. 2. Gedurende de periode juli 2014 januari 2016 vindt regionaal structureel bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeenten en MEE Zuidoost Brabant. Een gezamenlijke agendacommissie bereidt dit overleg voor en stelt de agenda op. Voor 1 juli 2014 bespreken de gemeenten en MEE Zuidoost Brabant een plan van aanpak voor dit proces en worden verdere afspraken en een tijdsplanning hiervoor gemaakt. 3. Per subregio is er één vaste contactpersoon voor het subregionale overleg met MEE Zuidoost Brabant. Getekend dd Namens de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant Namens MEE Zuidoost Brabant Mw. L. Scholten Wethouder gemeente Eindhoven Dhr L. Middelhoff Raad van Bestuur Bijlage: Overzicht taken MEE

4 Bijlage: Overzicht taken MEE Cliëntondersteuning MEE voor mensen met een beperking in Algemeen Van de ruim burgers met chronische beperkingen die in Zuidoost Brabant naar schatting leven weten de meesten zichzelf goed te redden al dan niet met steun van familie en een sociaal netwerk. Zij participeren in meer of mindere mate in de samenleving en weten zich waar nodig met inschakeling van algemene of speciale voorzieningen- staande te houden, aan werk te komen, op de school in de buurt onderwijs te volgen, zich goed te vervoeren, te sporten etc. Een beperkt gedeelte van deze groep mensen met een beperking ervaart drempels en (grote) problemen om mee te doen in de samenleving of om goed onderbouwde keuzes te maken in sociale relaties, opvoeding, schoolkeuze, werk etc. De MEE-organisaties hebben zich gespecialiseerd in het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers met een beperking (verstandelijk, zintuiglijk, lichamelijk, autisme, niet aangeboren hersenletsel). In 2013 hebben ruim 5300 mensen met een beperking in Zuidoost Brabant daarop een beroep gedaan bij MEE. In deze bijlage wordt in het kort beschreven wat MEE Zuidoost Brabant in zijn huidige vorm biedt aan individuele cliëntondersteuning voor deze groep en aan maatschappelijke taken op dit gebied. 1 Individuele dienstverlening MEE staat voor meedenken, meedoen en heeft als missie om de schakel en wegbereider te zijn voor een betekenisvol bestaan in de samenleving voor mensen met een beperking. Bij haar ontstaan in 2004 vanuit de voormalige SPD heeft MEE het geïndiceerde ambulante aanbod afgestoten om onafhankelijk cliëntondersteuning te kunnen geven. Zij richt zich nu met haar professionele aanbod op maatschappelijke ondersteuning in het voorliggende veld. Voor de integrale vraagverduidelijking, brede diagnostiek, versterken van zelfredzaamheid, uitbreiden van het sociale netwerk, zoeken van de beste zorg etc hanteren de consulenten bepaalde methodieken die op de doelgroep zijn toegespitst. MEE werkt met HBO opgeleide professionals die als consulent een of meer verschillende aandachtsgebieden hebben en een of meer doelgroepen kunnen bedienen. In 2013 was de verdeling van de vragen van cliënten over de verschillende leefgebieden als volgt: Opvoeding en ontwikkeling: 31 %; Leren en werken:18 %; Regelgeving en geldzaken:12 %; Samenleven, wonen, vrije tijd, vrienden/relaties: 39 %. Resultaten: Een belangrijk resultaat is de herkenning van een beperking. Indien een beperking niet op tijd wordt ontdekt kan er schade optreden doordat bijv. de ontwikkeling te laat of op de verkeerde manier wordt gestimuleerd. MEE werkt vindplaatsgericht en preventief/vroeg en heeft daartoe goede verbinding met het medische/revalidatiecircuit, met het onderwijs en met het algemeen maatschappelijk werk. Erkenning/acceptatie van een beperking in een relatie en ondersteuning van het systeem en de persoon om van die beperking geen handicap te maken, is een ander resultaat. Een goed inzicht in de aard van de beperking en de vraag alsmede zonodig de toeleiding naar algemene of specifieke voorzieningen/regelingen is een resultaat waarbij de kennis van de sociale kaart van zorg en welzijn voor deze doelgroep van belang is. MEE onderhoudt daartoe informatie en advies die ook rechtstreeks aan mensen met een beperking wordt verstrekt en aan eerstelijnsorganisaties. Daarbij kunnen cliënten ook onafhankelijk ondersteund worden bij bezwaar/beroep en het evalueren van zorg. Ouders worden geholpen bij de keuze voor reguliere school of speciaal onderwijs voor hun kind en aan het einde van de schoolperiode of in het latere leven ondersteunt bij het vinden of behouden van werk. Cliënten waardeerden de dienstverlening van de consulenten van MEE in de afgelopen 2 ciënttevredenheidsonderzoeken met gemiddeld een 8. Cliëntenbestand: In het cliëntenbestand van MEE Zuidoost Brabant zijn ongeveer mensen met een beperking ingeschreven. Dit zijn cliënten die in de afgelopen 5 jaren ondersteuning gehad hebben van MEE 1 Uitvoerige informatie over dienstverlening, methodische werkwijzen en resultaten is door MEE Zuidoost Brabant verstrekt per gemeente in het werkgebied door middel van een brief en informatiesheets d.d. 24 maart 2014.

5 en hebben aangegeven informatie van MEE te willen blijven ontvangen of verwachten dat zij opnieuw in een andere levensfase een beroep op MEE gaan doen. In 2013 deden hieruit 5300 mensen een beroep op de individuele clientondersteuning van MEE. Verdeling over de diverse doelgroepen: 58% heeft een verstandelijke beperking. 1% zintuiglijke beperking, 17 % lichamelijke beperking, 24 % autisme spectrum stoornis. Leeftijd: 39 % van de cliënten was in 2013 jonger dan 18 jaar. Aangezien MEE systeemgericht werkt doen ook ouders, broers/zussen etc een beroep op MEE. 22 % was tussen de 18 en 23 jaar waarbij m.n de overgang van school naar werk centraal staat. 39 % was 23 jaar of ouder waarbij vaak de keuze voor het toekomstig wonen, bepaalde regelgeving/geldzaken of problematiek met zorg of relaties/vrienden centraal staat. Maatschappelijke taken en Integrale vroeghulp Inclusieve samenleving: MEE zet haar maatschappelijke taken in met als doel: het wegnemen van belemmeringen voor participatie en het versterken van de eigen regie van en continuïteit voor de cliënt. De werkwijze en diensten zijn daarbij o.a. het informeren/adviseren o.a. via het faciliteren van ouder-ouderhulp, het gespecialiseerd inzicht in handicaps, regelingen/voorzieningen, verzorgen van publieks-voorlichting, projectmatig werken, signaleringsrapportages etc. Maar ook door het ondersteunen van vrijwilligers van vrijetijdsorganisaties of het ondersteunen en matchen van maatjes aan mensen met een beperking. Verbinden: Via de bekendheid van MEE met een brede groep wordt ontmoeting georganiseerd via informatieavonden en cursussen. Daaruit ontstaan vaak langerdurende groepen die zelf verder gaan. Zo zijn de wooninitiatieven door ouders opgericht die ondersteuning bij MEE hebben gevraagd in de opbouw en startfase. Netwerken: MEE ondersteunt vanuit haar rol diverse netwerken op leefgebieden (arbeid; vrije tijd), doelgroepen (autisme, NAH, LVG/GGZ) of leeftijd (vroeghulp). De coördinatie van het netwerk Vroeghulp levert een belangrijke bijdrage aan vroegdiagnostiek door verbinding te maken tussen consultatiebureau, kinderartsen en diagnostici in de zorg. Verder neemt MEE deel aan talloze lokale/subregionale (casus)overleggen: Zorg voor jeugd, Veiligheidshuis, CJG, netwerk informele zorg, mantelzorg, lokaal gezondheidsbeleid, maatschappelijke steunstructuren. Bekostiging Die verloopt in 2014 via een aparte AWBZ-subsidieregeling met de volgende diensten: Individuele diensten (80% van het totale budget) 1. informatieverstrekking en advisering (A) 2. vraagverduidelijking (B1) 3. aanvragen en realiseren van externe dienstverlening en zorg (B2) 4. klacht, bezwaar en beroep waaronder ook het voorkomen ervan (B3) 5. monitoren en evalueren van externe dienstverlening en zorg (B4) 6. ondersteuning in een crisissituatie (B5) 7. volledige beeldvorming (diagnostisch onderzoek) (C) 8. kortdurende en kortcyclische ondersteuning (D) 9. aantallen cursus- en groepsbijeenkomsten (E) Maatschappelijke taken (20%) 1. Informatie vergaren en verstrekken: actueel overzicht aanbod, publieksvoorlichting, nieuwsbrief 2. Signaleren van relevante ontwikkelingen en belemmeringen 3. Scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke activering: inclusieprojecten, netwerken Data MEE dienstverlening betreffende leeftijd, vraaggebieden en beperking

6 40 t/m 59 jaar 17% 60 jaar of ouder 4% 0 t/m 7 jaar 11% 6 t/m 12 jaar 12% Regelgeving en geldzaken 12% Opvoeding en ontwikkeling 31% 24 t/m 39 jaar 18% 18 t/m 23 jaar 22% 13 t/m 17 jaar 16% Samenleven en wonen 39% Leren en werken 18% ZB: Zintuiglijk beperkt 1% ASS: Autisme Spectrum Stoornis 24% VB: Verstandelijk beperkt 58% LB: Lichamelijk beperkt 17%

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Inleiding Per 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten Zuidoost- Brabant en MEE Zuidoost-Brabant Registratienummer: 00524401 Datum: 23 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller:

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Toekomst in transitie. Strategisch Beleid Zuidoost Brabant

Toekomst in transitie. Strategisch Beleid Zuidoost Brabant Toekomst in transitie Strategisch Beleid 2012-2015 Zuidoost Brabant MEE Zuidoost Brabant maakt meedoen mogelijk Ons ideaal is een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen

Nadere informatie

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling

Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk. telefoon. Portefeuillehouder. H. Hoeksema Ontwikkeling Onderwerp Continuïteitsafspraken cliëntondersteuning Datum 10 april 2014 Naam steller, Ton van Bussel Kenmerk telefoon 5868 Afdeling Maatschappelijke Portefeuillehouder H. Hoeksema Ontwikkeling Voorstel

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Locatie Helmond Baroniehof 169a Helmond T Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Zuidoost Brabant. Locatie Helmond Baroniehof 169a Helmond T Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking Locatie Eindhoven de Kempen Laan van Diepenvoorde 37 43 Waalre Postbus 44015 5604 LA Eindhoven T 040 214 04 04 info@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken VWS, VNG en MEE Nederland over de transitie van de cliëntondersteuning. 21 februari 2014

Bestuurlijke afspraken VWS, VNG en MEE Nederland over de transitie van de cliëntondersteuning. 21 februari 2014 1 Bestuurlijke afspraken VWS, VNG en MEE Nederland over de transitie van de cliëntondersteuning 21 februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Achtergrond 3 3 Aanpak transitie 4 3.1 Implementatie cliëntondersteuning

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Transitie jeugd MEE Groningen

Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E mee@meegroningen.nl

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Je hoeft het niet in je eentje te doen!

Je hoeft het niet in je eentje te doen! Cliëntondersteuning Je hoeft het niet in je eentje te doen! Advies en ondersteuning nodig bij uw vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, werk, wonen of zorg? Cliëntondersteuning

Nadere informatie

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Hoofdbureau Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem Postbus 5232 6802 EE Arnhem T 088 633 00 00 F 088 633 00 15 arnhem@meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers

MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers MEE Zuid-Limburg Ondersteuning bij leven met een beperking Voor verwijzers Voor verwijzers Werkt u als professional in het onderwijs, de kinderopvang, bij Bureau Jeugdzorg, gemeente of justitie? Of bent

Nadere informatie

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11a Raadsnotitie Agenda nr. 11a Onderwerp: Informatieve notitie betreffende visie cliëntondersteuning Soort: Informatieve notitie Opsteller: I.G.A. van Gerven-van Leeuwen Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor verwijzers Voor verwijzers Werkt u als professional in het onderwijs, de kinderopvang, bij Bureau Jeugdzorg, gemeente of justitie? Of bent u arts, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo. Basisinformatie voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden

Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo. Basisinformatie voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden Cliëntondersteuning in de nieuwe Wmo Basisinformatie voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden AVI-toolkit 13 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Wat zijn de nieuwe taken van gemeenten?... 3 2.

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Raadsvergadering : 25 augustus 2014 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 25 augustus 2014 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 25 augustus 2014 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 7034 Onderwerp : functie cliëntondersteuning, de positie en transitie van MEE Groningen Stadskanaal, 8 augustus 2014 Beslispunt Onder voorbehoud

Nadere informatie

Regionale afspraken cliëntondersteuning

Regionale afspraken cliëntondersteuning Regionale afspraken cliëntondersteuning Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond MEE Plus Groep MEE Zuid-Holland Noord 2015 2016 Regionale afspraken cliëntondersteuning 1 Voorwoord

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen.

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen. Skagerrakstraat 1a Platform 7202 BZ Zutphen Maatschappelijke T: 06-10306511 Ondersteuning E: : platformmo@gmail.com W: www.platformgcz.com College van Burgemeester en Wethouders Postbus 41 7200 AA Zutphen

Nadere informatie

Dienstenboek MEE. MEE maakt meedoen mogelijk

Dienstenboek MEE. MEE maakt meedoen mogelijk enboek MEE MEE maakt meedoen mogelijk 1 mei 2011 Inleiding 3 Onze missie en uitgangspunten 7 Onze dienstverlening 12 1. Entree 13 2. De Vraag 14 3. Opvoeding & Ontwikkeling 15 4. Leren & Werken 21 5. Samenleven

Nadere informatie

Leertafel cliëntondersteuning. Marijke Hempenius en Nienke van der Veen 9 april 2015

Leertafel cliëntondersteuning. Marijke Hempenius en Nienke van der Veen 9 april 2015 Leertafel cliëntondersteuning Marijke Hempenius en Nienke van der Veen 9 april 2015 Even voorstellen Ieder(in) Netwerk Missie Belangenbehartiging, Toerusten, Platform & Dienstverlening Opbouw presentatie

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Nota van B&W. De overeenkomst dient voor 1 juli 2008 ondertekend te zijn door de gemeente Haarlem en Stichting MEE.

Nota van B&W. De overeenkomst dient voor 1 juli 2008 ondertekend te zijn door de gemeente Haarlem en Stichting MEE. Nota van B&W Onderwerp Basisovereenkomst Gemeente Haarlem en MEE Noordwest- Holland 2008 Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. C.R. Reitzema Telefoon 5115042 E-mail: creitzema@haarlem.nl STZ/WWGZ

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010

Algemene presentatie Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Presentatie pakketmaatregel AWBZ verlies begeleiding in 2009 en 2010 Régine van Lieshout 1 Programma: Reguliere dienstverlening MEE Inleiding Pakketmaatregel AWBZ Doel en randvoorwaarden Pakketmaatregel

Nadere informatie

gemeente basis ALKMAAR

gemeente basis ALKMAAR Gemeente: Periode: 1-jan-2014 t/m 31-dec-2014 Leeftijden: Alle leeftijden ACTIEVE CLIËNTEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE ACTIEVE CLIËNTEN PER JAAR ACTIEVE CLIËNTEN PER WIJK ACTIEVE CLIËNTEN PER PLAATS Leeftijd

Nadere informatie

MEE West-Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking. De preventieve kracht van MEE

MEE West-Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking. De preventieve kracht van MEE MEE West-Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking De preventieve kracht van MEE MaRjoLEiN VaN ZiNNEN, woonconsulent alleewonen over de training hoe herken ik een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Wat individueel (AWBZ) en wat collectief (gemeente) De rol van MEE bij de pakketmaatregel Catrien Rijk Manager MEE Oost-Gelderland Wat is MEE? Een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015

Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Gezonde wijk in wording: Sport als middel tot participatie Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/2/2015 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 %

Nadere informatie

Gemeente Basis Rapportage VELSEN

Gemeente Basis Rapportage VELSEN ACTIEVE CLIËNTEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE ACTIEVE CLIËNTEN PER JAAR ACTIEVE CLIËNTEN PER WIJK ACTIEVE CLIËNTEN PER PLAATS 400 Leeftijd 0-4 5-6 7-12 13-17 18-23 24-55 56-64 >= 65 Aantal 300 200 100 Wijk Wijk

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

Cliëntondersteuning na de decentralisaties. Rapportage monitoring cliëntondersteuning januari tot en met maart 2015

Cliëntondersteuning na de decentralisaties. Rapportage monitoring cliëntondersteuning januari tot en met maart 2015 Cliëntondersteuning na de decentralisaties Rapportage monitoring cliëntondersteuning januari tot en met maart 2015 MEE Nederland, 16 april 2015 1 Sinds januari 2015 is de dienstverlening van MEE grotendeels

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Overeenkomst tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Krimpen a/d IJssel 2013 en 2014

Overeenkomst tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Krimpen a/d IJssel 2013 en 2014 Overeenkomst tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Krimpen a/d IJssel 2013 en 2014 Stichting MEE Rotterdam Rijnmond ten dezen vertegenwoordigd door de directeur bestuurder, mevrouw M.C. Lewis En

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 111 TWEEDE

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Kinderen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet Toeleiding naar gespecialiseerde zorg voor kinderen met een beperking Belang van vroege signalering, vroege diagnostiek en vroege interventie Kinderen

Nadere informatie

In dit dokument treft u alle passages uit het wetsvoorstel nieuwe Wmo met betrekking tot cliëntondersteuning aan.

In dit dokument treft u alle passages uit het wetsvoorstel nieuwe Wmo met betrekking tot cliëntondersteuning aan. Cliëntondersteuning in wetsvoorstel nieuwe Wmo 14 januari 2014 In dit dokument treft u alle passages uit het wetsvoorstel nieuwe Wmo met betrekking tot cliëntondersteuning aan. A. Voorstel van wet 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. De visie op cliëntondersteuning. MEE Signaal De visie op cliëntondersteuning

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. De visie op cliëntondersteuning. MEE Signaal De visie op cliëntondersteuning MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal De visie op cliëntondersteuning MEE Signaal De visie op cliëntondersteuning Inhoud 2 Inleiding 3 Mensen met een beperking 5 Dienstverlening van

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

Jeugdhulp. Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdhulp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid Jeugdgezondheidszorg gemeentelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Gesloten jeugdzorg Provinciale jeugdzorg Jeugdbescherming jeugdreclassering Jeugd - ggz

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers

Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger. 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers Adviezen bij het keukentafelgesprek: mijn rol als burger 25 Aanbevelingen voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en burgers AVI-toolkit 16 Oktober 2014 Inhoudsopgave A. Melding... 3 B. Onderzoek... 3 C.

Nadere informatie