De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR"

Transcriptie

1 Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Wat verandert er door de wet BRP? Campagne Voorkom gedoe, kijk het na Investeren in mensen en voorkomen van fraude Erwin Lubberding, programmamanager Dienst Basisinformatie, gemeente Amsterdam Project Schoon Schip Betere GBA én meer samenwerking tussen ketenpartners Verschillen tussen de adressen in de polisadministratie van het UWV en de adressen in de GBA waren voor de gemeente Amsterdam de aanleiding voor het project Schoon Schip. Daarbij onderzochten gemeente en ketenpartners de verschillen tussen hun adresgegevens en pakten deze aan. Erwin Lubberding, programmamanager bij de Dienst Basisinformatie: Grootste winst is dat we nu de risicofactoren kennen waarmee we de probleemgevallen efficiënter eruit kunnen filteren. In de polisadministratie (PA) van het UWV staan de gegevens van werknemers, waaronder de adresgegevens zoals opgegeven aan hun werkgever. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2011 bleek dat er verschillen bestonden tussen de adressen in de PA en die in de GBA van Amsterdam. Lubberding: Wij waren al druk bezig om de GBA actueel te krijgen toen we over deze verschillen hoorden. In eerste instantie was het UWV terughoudend met het uitwisselen van gegevens, omdat het gebonden is aan de SUWI-privacywetgeving. Gelukkig is vanaf juli 2012 de SUWI-wetgeving aangepast, waardoor gemeenten inzage kregen in de PA. Daarmee wilden we het gelijk goed aanpakken, onder de naam Schoon Schip. Meerdere doelen In het project Schoon Schip, dat liep van september 2012 tot mei 2013, werkten zes partijen samen: de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank en van de gemeente Amsterdam de Dienst Basisinformatie (DBI), de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS). Doelen van het project: het verbeteren van de actualiteit en kwaliteit van de GBA, het aanpakken van geconstateerde fraude, het preventief aanpakken van doelgroepen waar verschillen zijn geconstateerd én het verkrijgen van inzicht in oorzaken van adresverschillen. Aan tafel De partijen hebben voor de pilot van de onderzoekswaardige verschillen tussen de PA en GBA gedetailleerder in kaart gebracht (zie Vaak vindt het eerste contactmoment van de burger met de overheid plaats bij de gemeente. Daarmee vormen de gemeenteambtenaren het gezicht van de overheidsdienstverlening. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat aan de basis van veel diensten die de overheid aanbiedt. Of een burger de juiste toeslagen en uitkeringen ontvangt, hangt mede af van de juiste gegevens in de GBA. Ambtenaren moeten zich daarnaast realiseren dat helaas ook fraude met voorzieningen voorkomt. Een belangrijke notie, omdat fraude grote gevolgen heeft voor de gehele maatschappij. Investeren in mensen, de kwaliteit van de GBA én het terugdringen van fraude is dan ook ons plan voor We richten ons allereerst op de mensen die werken met de GBA. Ik vind het heel belangrijk te investeren in opleidingen van overheidspersoneel. Om zo de slagkracht van gemeenten te versterken en het bewustzijn van personeel verder te vergroten. Daarnaast wil ik fraude terugdringen met een nieuw pakket aan maatregelen. Het belangrijkste daarbij is dat overheden en uitvoeringsorganisaties meer gaan samenwerken. Door nog meer informatie uit te wisselen op basis van risicoprofielen weten we meer. Zie je als gemeente opvallend vaak een aangifte van tweelingen? Of heeft de gemeente zorgen over de juistheid van het adres? Deel het met andere partijen in de keten! Die samenwerking vind ik van groot belang. Mensen zouden nog beter moeten weten wat de gevolgen zijn van verkeerde registratie. En burgers die moedwillig geen juiste gegevens aanleveren voor de GBA, kunnen een boete krijgen als de wet BRP in werking is getreden. Om hen daarvan bewust te maken, zijn we begonnen met de campagne Voorkom gedoe, kijk het na. Met al deze initiatieven kan de GBA bijdragen aan nog betere overheidsdienstverlening. Daar is iedereen bij gebaat. Dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kader pagina 2). Heel veel adressen konden we al direct wegstrepen omdat het PA-adres gewoon oud was, vertelt Lubberding. Uiteindelijk hebben we tweeduizend gevallen geselecteerd die we interessant vonden om nader te onderzoeken. In september 2012 zijn specialisten van de ketenpartners aan tafel gegaan om alle tweeduizend gevallen te onderzoeken: wat weet je van die persoon? Wat denk jij dat zijn adres is? Waarom is er een verschil en wat kan er aan de hand zijn? Voor alle gevallen heeft Lubberding met zijn team vervolgens een aanvalsplan opgesteld. Dat betekende dat we bepaalden welke organisatie het grootste belang had en welke actie toegepast (vervolg op pagina 2)

2 Van GBA tot Z - 2 (vervolg van pagina 1) werd. Soms was dat bellen of mailen, soms gingen we echt langs. Risicofactoren Onderdeel van het project was het maken van filters door het benoemen van risicofactoren. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld: heeft iemand een bijstandsuitkering? Zijn op een adres veel in- en uitschrijvingen? Is het loon betaald? Lubberding: Ook afnemers kunnen gebruikmaken van deze risicofactoren voor hun dienstverlening. Soms komt op het adres waarop een bijstandsuitkering wordt verstrekt ook een loonstrookje binnen van een ander Tips van Erwin Lubberding persoon. Dergelijke signalen worden belangrijker omdat je nu eenmaal niet iedereen kunt controleren. Bovendien was nieuw aan de onderzoeksmethoden dat we op basis van een adres uit de polisadministratie niet alleen naar de individuele bewoner hebben gekeken, maar naar alle bewoners op het adres. Dit geeft inzicht in de samenhang tussen de inschrijvingen in de GBA en de uitkeringen en toeslagen die bewoners op een adres ontvangen. Resultaten Lubberding en zijn team hebben in het project vijf verschillende methoden getest voor het onderzoek naar Controleer niet lukraak, maar gebruik goede filters: op die manier haal je de onderzoekswaardige adressen eruit. Richt je op meer dan een kloppende GBA. Door intensief samen te werken met keten partners kun je veel meer winst behalen, zoals het bestrijden van fraude. Kijk samen met ketenpartners naar adresverschillen. Daardoor leer je wat er allemaal aan de hand kan zijn met een adres, waardoor je gerichter kunt werken. adresverschillen (zie eindrapport). De ene methode bleek succesvoller dan de andere. De methode waarbij we at random adressen gingen onderzoeken, bleek niet succesvol. De andere, zoals een risicogericht onderzoek of een onderzoek naar branches die veel Het bij elkaar brengen van de organisaties was heel waardevol adresverschillen opleveren, zijn dat zeker wel. Inmiddels blijkt dat we minder terugmeldingen krijgen en minder verschillen zien tussen de GBA en de PA. En als we een terugmelding ontvangen, dan kunnen we die veel effectiever onderzoeken. Elkaar leren kennen Volgens Lubberding was ook het bij elkaar brengen van de organisaties heel waardevol. Nu kijk je ook eens naar het belang van andere organisaties. Als iets voor de Belastingdienst interessant is, is het dat waarschijnlijk ook voor de DWI. Dat is echt een meerwaarde van het project: dat je elkaars werk nu beter kent en weet welke gegevens voor wie interessant zijn. En als je denkt dat er iets aan de hand is, weet je nu ook beter welke organisatie het beste actie kan ondernemen. Toekomst Het project was erg arbeidsintensief, omdat het voor het eerst werd gedaan. Maar nu we weten hoe we de bestanden moeten vergelijken, kan het al veel efficiënter. Uiteindelijk gaat dit ons tijd schelen, terwijl de GBA beter wordt. Amsterdam herhaalt de bestandsvergelijking voorlopig vier keer per jaar. Daarnaast is het proces bij Burgerzaken aangepast: Als we nu een adresonderzoek hebben lopen, raadplegen we standaard ook de PA. Ook de bewustwording bij de ketenpartners is verbeterd. En inmiddels zien ook andere gemeenten wat de pilot Schoon Schip heeft opgebracht. Dat merk ik aan de uitnodigingen om hierover te komen vertellen. Het zou heel goed zijn als Oorzaken van adresverschillen tussen PA en GBA PA-adres is een oud adres en inhoudingsplichtige (werkgever) houdt geen nieuw adres bij of het dienstverband is oud. PA-adres is een foutief adres door schrijffouten. Persoon is recent verhuisd en moet nog verhuizing doorgeven. Persoon schrijft zich bewust niet in op feitelijk woonadres. Persoon verblijft op meerdere adressen (bijvoorbeeld tweede woning). Het adres in de GBA moet hier leidend in zijn. meer gemeenten deze aanpak gaan toepassen en ook verder verbeteren. Download het eindrapport van het interventieproject Schoon Schip op Gemeenten aan zet bij project NBP Vouchers beschikbaar voor gratis opleiding en examen Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) leidt ertoe dat ambtenaren beter kunnen beoordelen of gegevens voor opname in de GBA betrouwbaar zijn. Het kabinet investeert daarom een fors bedrag in opleidingen en examens, door vouchers beschikbaar te stellen. Het project, een initiatief van het ministerie van BZK en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, wordt uitgevoerd door ICTU. Gemeenten zijn nu bezig om de ontwikkelde instrumenten en kwalificatie structuur te testen op kwaliteit en bruikbaarheid. Wilt u ook op deze manier bijdragen aan een betere GBA? ICTU zoekt nog testgemeenten! Ron van Troost, projectleider NBP bij ICTU: De eerste gemeenten zijn inmiddels begonnen met het testen van de instrumenten voor actielijn 1: het beoordelen van buitenlandse brondocumenten. We hebben een soort ladekast ontwikkeld met daarin alle mogelijke hulpmiddelen en een handleiding hoe je die moet gebruiken. Voorbeelden zijn een checklist, DISCS met echtheidskenmerken voor brondocumenten, en een overzicht van hoe Buitenlandse Zaken je kan ondersteunen. Als je er als ambtenaar echt niet uitkomt, kun je een beroep doen op een Denktank: een club van experts die kijken wat je hebt gedaan en suggesties aandragen voor wat je nog meer kunt doen. Als die Denktank goed bevalt, willen we die als voorbeeld gebruiken voor soortgelijke regionale denktanks voor het bespreken van moeilijke gevallen. De testgemeenten maken nu gebruik van de ladekast in hun dagelijks werk. Ze zijn nog niet lang bezig, maar we hebben nu al het idee dat de hulpmiddelen goed werken. Overigens is het doel niet om sneller te werken, maar om de beoordeling te verbeteren. Wij willen dat de gegevens kloppen. En deze standaardprocedure helpt daarbij, zodat alle gemeenten de documentbeoordeling op dezelfde wijze uitvoeren. Verder zijn we nog hard op zoek naar gemeenten die willen meehelpen aan actielijn 2: het testen van onze kwalificatiestructuur. Dat testen houdt in dat ambtenaren modules van opleidingen gaan volgen en daarna examen doen. Daarvoor heeft het kabinet vouchers beschikbaar gesteld. Ook willen we ervaring opdoen met het onafhankelijk nakijken van examens met open vragen. Op dit moment gebeurt het nakijken door de docent van de opleidingsinstelling. Daarnaast willen we van de deelnemers weten of de kwaliteit van de examenvragen goed is. Deelnemers krijgen uiteraard een certificaat als ze geslaagd zijn. Marcel Brittijn, coördinator Klantcontactcentrum bij testgemeente Weesp: Het project NBP is voor de gemeente Weesp een mooie gelegenheid om de kwaliteit van onze dienstverlening naar een hoger plan te trekken. Die kwaliteit wordt namelijk meetbaar dankzij de verbeterde kwalificatiestructuur en de examens die ik binnen het project help ontwikkelen. Dat levert een betere dienstverlening op voor onze burgers, maar ook onze eigen medewerkers komen sterker in hun schoenen te staan. Het belangrijkste pluspunt van NBP is dat we dankzij de nieuwe kwalificatiestructuur op hbo-niveau nóg sterkere medewerkers krijgen die een betrouwbare GBA kunnen opleveren. De eindtermen in die hbo-opleiding zijn namelijk specifieker en beter toegespitst op het herkennen van fraudesignalen en het volgen van de juiste procedures. Dat betekent dat we straks beschikken over goed opgeleide medewerkers die weten hoe je fraude herkent, welke processen je moet inrichten, hoe je controles uitvoert en goede rapportages maakt. Maar ook hoe je je netwerk richting politie en justitie verbreedt. Bijkomend voordeel van hoger opgeleide ambtenaren is dat hun kennis doorwerkt op andere collega s. Die krijgen betere ondersteuning en worden bovendien geprikkeld zelf ook up-todate te blijven. En dat is belangrijk. Want een goed opgeleid frontoffice is nog steeds de kern van een goede GBA. Ondanks de ondersteuning van apparatuur is het namelijk nog steeds de face-to-face verificatie die de basis vormt voor goede document herkenning. Ten slotte zorgt de hbo-opleiding niet alleen voor kennisdeling binnen de frontoffice; ook de managementlaag daarboven zal meer geprikkeld zijn om alert te blijven op fraudesignalen of in ieder geval op het belang van een zich ontwikkelend frontoffice. Het belang van het voorkomen van fraude is nu hoger dan een aantal jaren terug, door de meer centrale plek die de GBA nu inneemt. Testgemeenten gezocht Wilt u als gemeente de kwalificatiestructuur testen? Mail dan naar Als u zich opgeeft voor 1 december 2013, krijgt u de opleiding vergoed, zolang de voorraad vouchers strekt!

3 3 - Van GBA tot Z Sint Eustatius verbetert kwaliteit PIVA Ook in Caribisch Nederland zijn afdelingen Burgerzaken hard bezig met het op orde brengen van de persoonsadministratie. De kwaliteit van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) van Sint Eustatius laat een sterk stijgende lijn zien van 2010 naar Nadya van Putten, directeur Publiekszaken en Ondersteuning, en Ricardo Tjie-A-Loi, interim Unit Manager en GBA-specialist Unit Burgerzaken, vertellen over deze kwaliteitsslag die onder andere nodig is voor de beoogde overgang naar de Basisregistratie personen (BRP). Tjie-A-Loi kwam drie jaar geleden naar Sint Eustatius nadat hij jarenlang op de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag had gewerkt. Ik zag al snel dat we de kwaliteit van de PIVA konden verbeteren, vooral door de werkwijze aan de balie aan te passen. We hadden behoefte aan een echte GBA-specialist. De verschillen tussen PIVA en GBA zijn niet groot, dus zo n specialist kan prima bijdragen aan een betere kwaliteit van de PIVA. Inmiddels heeft Sint Eustatius ongeveer twee jaar ondersteuning van een GBA-specialist. Het belangrijkste is dat zij Over de kwaliteitsslag meekijkt aan de balie en uitleg geeft aan de medewerkers. Bijvoorbeeld wat je precies moet vragen en noteren bij een eerste inschrijving. Zij doet echt aan training-on-the-job. Opleidingen maken het verschil Veel medewerkers op de afdeling hebben geen Burgerzakenopleiding gehad. Daarom weten ze bijvoorbeeld niet alles over relevante wet- en regelgeving. De GBA-specialist brengt ze die kennis bij, vertelt Van Putten. Ook zijn we bezig met het opzetten van een opleiding. Dat was De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zijn sinds 10 oktober 2010 onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. Op deze eilanden wordt naar het voorbeeld van de GBA een geautomatiseerde bevolkingsadministratie bijgehouden: de PIVA. De minister van BZK heeft het voornemen de drie PIVA s op termijn te laten overgaan naar de Basisregistratie personen (BRP). Omdat een eigen kwaliteitsinstrumentarium in de Nederlands Antilliaanse PIVA-regelgeving ontbrak, was de kwaliteit van de bevolkingsadministratie niet overal hetzelfde. De eilanden zijn nu bezig met een kwaliteitsslag, onder andere met het oog op de beoogde overgang naar de BRP. Ricardo Tjie-A-Loi, interim Unit Manager, en Nadya van Putten, directeur Publiekszaken en Ondersteuning, Sint Eustatius nog nooit gebeurd. Ik sta erop dat er continu aandacht is voor opleidingen en dat iedereen elk jaar een opfriscursus volgt. Opleiding is een speerpunt, daar maken we geld voor vrij. Die opleiding gaat bijvoorbeeld over het gebruik van de PIVA, over de GBA, maar ook over klantvriendelijkheid. Je moet medewerkers wel instrumenten geven om hun werk goed te kunnen doen. Een eerste stap hebben we gezet met de kennisoverdracht en de training-on-the-job door de GBA-specialist. Hierdoor kunnen we nu ook een beoordeling koppelen aan het functioneren van onze medewerkers. Wat dat betreft zijn we echt aan het professionaliseren. Goede resultaten De professionaliseringsslag heeft geleid tot goede resultaten: bij de meting in februari 2013 was er op zo n 6800 PL-en (persoonslijsten) nog maar 1 A-fout (cruciaal gegeven). Het aantal B-fouten (overige gegevens) was sinds juni 2010 sterk gedaald, van meer dan één fout per PL naar één fout op elke 4 PL-en. Daar ben ik echt enorm trots op, lacht Tjie-A-Loi. We hebben gelukkig veel bereikt. Voor een fysieke controle van de gegevens, zoals voor huisbezoeken, hebben we helaas de middelen nog niet. Maar de administratie is in ieder geval al sterk verbeterd. Huisnummers en straatnamen Een belangrijke verandering die onlangs plaatsvond is de bestuurlijke vaststelling van straatnamen en huisnummers. De eilandsraad heeft op 3 oktober de verordening over de voorgestelde namen en nummers goedgekeurd, legt Van Putten uit. Daar zijn we erg blij mee. Tjie-A-Loi vertelt verder: Voorheen waren adressen niet goed vastgelegd en hadden we niet voor elk woonobject een eenduidig adres. Nu we dat vastleggen, kunnen we mensen koppelen aan hun adres. Dan kunnen we ook gericht huizen langsgaan om te kijken wie daar woont. Daarmee gaat de kwaliteit van de PIVA een grote stap vooruit. Kwaliteit PIVA en fraudeaanpak In de GBA staan mensen soms bewust niet goed ingeschreven. Dat gebeurt ook af en toe bij de PIVA. Soms vertrekken mensen naar een ander eiland, maar doen ze bewust geen aangifte van vertrek, zegt Tjie-A-Loi. Op die manier blijven ze onterecht pensioen opbouwen en gebruikmaken van de gratis ziektekostenverzekering voor ingezetenen. Ook zijn sommige inwoners onzichtbaar omdat ze vanuit Nederland komen en menen dat ze zich niet hoeven te laten inschrijven. Als we daarachter komen, wijzen wij mensen op hun verantwoordelijkheid. Niet iedereen doet dat bewust fout; ze denken Belangrijkste verschillen PIVA en GBA GBA verplicht gebruik, PIVA niet GBA terugmeldvoorziening, PIVA niet GBA maakt gebruik van BSN, PIVA van ID-nummer GBA-V spontane verstrekkingen, PIVA-V niet soms echt dat Caribisch Nederland hetzelfde is als Nederland. Wij willen dat het vertrek van een persoon dan wordt verwerkt in de GBA en dat die wordt ingeschreven in de PIVA. Dat verbetert de kwaliteit van allebei de registraties. Ervaringen delen Tjie-A-Loi en Van Putten leren graag van de GBA en Nederland bij het verbeteren van de PIVA. Maar ze delen ook ervaringen met de omliggende eilanden. Zo is er het PIVA-platform, het halfjaarlijks Burgerzakenoverleg van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maar nog meer hebben we aan de Kwaliteitskring Caribisch Nederland, vertelt Tjie-A-Loi. Daar praten we over ervaringen, problemen en oplossingen binnen Caribisch Nederland. Ik heb in 2011 bijgedragen aan de oprichting van de Kwaliteitskring omdat ik soms een sparring partner miste. Dan kon ik Den Haag wel bellen, en ik kon ook met al mijn vragen terecht bij het Agentschap BPR in Nederland. Maar uiteindelijk vind ik dat we het hier in Caribisch Nederland met elkaar moeten oplossen. Ook hier kunnen we elkaar helpen op weg naar kwaliteitsverbetering en de mogelijke overgang naar de BRP. Risicogericht adresonderzoek: volg de stappen Vijftig pilotgemeenten hebben meegedaan aan het project Adresonderzoek Samen leren van BZK, uitgevoerd door ICTU. Zij deden huisbezoeken bij zogenaamde risico-adressen : dat zijn adressen waarvan mogelijk de GBA-inschrijving niet klopt. Het project heeft een slimme methode opgeleverd die ook uw gemeente kan gebruiken. Met onderstaand stappenplan kunt u de kwaliteit van de GBA meten én elk jaar verbeteren. Doet u mee? 1) Leg huisbezoeken af Klopt een adres? Woont iemand écht waar hij zegt dat hij woont? Misschien woont hij er niet (meer). Of wonen er meer mensen of juist niemand. Om dat uit te zoeken kun je niet achter je bureau blijven zitten, maar is een huisbezoek nodig. 2) Richt je op risico-adressen Ga alleen naar adressen waar iets niet pluis lijkt te zijn, de risico-adressen. Die verzamel je op basis van risicosignalen (zie kader). Terugmeldingen van afnemers vormen een belangrijke bron. 3) Selecteer risico-adressen op basis van een steekproef Pak niet de eerste tien adressen binnen een bestand met risico-adressen, maar maak een selectie op basis van een steekproef. Verrijk deze vervolgens met persoonsgegevens uit de GBA. Daarna kun je op pad gaan. 4) Gebruik de vragenlijst Waar let je op als je voor de deur staat? En wat vraag je als de deur wordt opengedaan? Gebruik daarvoor de vragenlijst, die is ontwikkeld binnen het project. 5) Als je naar binnen mag: kijk meervoudig Ambtenaren met opsporingsbevoegdheden mogen naar binnen. Zij kunnen vervolgens de hele situatie bekijken. Is er sprake van overbewoning? Zit er onder schooltijd een leerplichtig kind op de bank? Dat heet meervoudig kijken. Dat is niet alleen goed voor de GBA; ook bewonersproblematiek krijg je zo sneller in het vizier. 6) Werk intern goed samen Als je als gemeente intern goed samenwerkt, kun je meerdere risicosignalen De onderzochte risicosignalen adres waarop een briefadres is gevestigd; adres met administratieve leegstand; adres met de indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW); adres met een indicatie van overbewoning (via Sociale Verzekeringsbank); adres waarvan de eigenaar langer dan vijf jaar geleden is overleden (via Kadaster); adres van persoon die studiefinanciering heeft aangevraagd, en die de Dienst Uitvoering Onderwijs aanmerkt als licht verdacht ; adres waarop iemand wel is ingeschreven, maar niet woonachtig is (via Centraal Justitieel Incasso Bureau); het ontbreken van een verhuurdersverklaring. tijdens een huisbezoek meenemen en doorgeven aan een collega. Bijvoorbeeld aan iemand die zich bezighoudt met schulden of gezinsproblemen. Zo krijgt zo n bezoek meerwaarde. Verder stuiten ambtenaren soms op schrijnende gevallen. Ga dus met z n tweeën en houd de menselijke maat in het oog. 7) Maak goede afspraken met de eigen binnengemeentelijke afnemers Afnemers moeten op de juiste wijze terugmelden. En gemeenten moeten daarop direct actie ondernemen. Want de GBA is en blijft een samenspel tussen gemeente, burgers en afnemers. Meer weten? Bekijk het volledige onderzoeksrapport Kwaliteitsverbetering van de GBA in de praktijk op Zowel de wijze van steekproeftrekking als de vragenlijst vindt u in de instrumentenmap Methodiek ICTU Adresonderzoek Samen leren.

4 Van GBA tot Z - 4 Gerdine Keijzer-Baldé, directeur Agentschap BPR Agentschap BPR waakt over kwaliteit van systeem GBA Als stelselbeheerder van de GBA werkt het Agentschap BPR uiteraard ook aan kwaliteit. Een belangrijk middel daarvoor is de nieuwe Kwaliteitsmonitor met een zelfevaluatie-instrument. Daarmee moeten gemeenten na invoering van de wet BRP de kwaliteit van hun gegevens controleren. Directeur Gerdine Keijzer-Baldé vertelt over de rol van het Agentschap bij het verbeteren van de kwaliteit. Wat doet het Agentschap aan de kwaliteit van de GBA? De gemeenten werken aan de kwaliteit van gegevens, wij aan de kwaliteit van het systeem. Dat systeem omvat het stelsel van afspraken van alle organisaties in de keten. Wij zorgen ervoor, samen met heel veel partijen, dat het systeem goed werkt. En we zorgen voor instrumenten om te controleren of dat zo is. Welke instrumenten zetten jullie in om de kwaliteit te meten? Een daarvan was tot dit jaar de driejaarlijkse audit. Toen we die ongeveer veertien jaar geleden introduceerden, voelden gemeenten zich in eerste instantie op hun vingers gekeken. Maar nu we de audit afschaffen, blijken sommige gemeenten dat jammer te vinden. Ze merken dat vreemde ogen dwingen. Dat zorgt voor kwaliteit. Waarom schaffen jullie de driejaarlijkse audit dan af? Wij wilden niet langer een periodieke kwaliteitscontrole, maar permanent. Daarom was het tijd voor iets nieuws: een zelfevaluatie-instrument. Dat biedt gemeenten de kans om de kwaliteit van de GBA elk jaar via bestandscontroles op gegevensniveau te controleren. Daarnaast geven de vragenlijsten die erbij horen meer inzicht in het kwaliteitsbeleid van gemeenten. En we zijn erg blij met de benchmark, dat is echt een sterk punt. Waarom is dat een sterk punt? We hopen dat de benchmark zorgt voor meer bestuurlijke aandacht. Als gemeenten zichzelf met anderen gaan vergelijken, ontstaat vast meer dialoog onderling. Ik verwacht dat gemeenten met bijvoorbeeld een minder goed informatiebeveiligingsbeleid even gaan buurten bij een gemeente die daarop wel goed scoort. Wanneer gaan jullie beginnen met de Kwaliteitsmonitor? Het afgelopen jaar hebben we de Kwaliteitsmonitor al gebruikt om bestandscontrolemodules voor Baseline 1 uit te voeren. We merkten op dat gemeenten fanatiek waren in het uitvoeren van die controles en daarmee wel wilden doorgaan. We voegen nu steeds nieuwe controleregels toe. Verplicht wordt het gebruik van de monitor pas als de wet BRP in werking treedt, naar verwachting eind Controles uitvoeren via de Kwaliteitsmonitor is nu dus nog geen verplichting, maar het kan de gemeenten wel helpen om de kwaliteit te verbeteren. Wat hebben jullie nog meer gedaan aan de kwaliteit van de GBA? Vanuit de GBA-V wordt straks de nieuwe BRP gevuld. Omdat alle verstrekkingen vanuit de GBA-V verlopen, is het belangrijk dat die synchroon loopt met alle decentrale GBA s. Om dat te bereiken hebben we de afgelopen tijd synchroniteitsselecties gedraaid. Dat betekent dat we bij gemeenten de GBA en GBA-V met elkaar hebben vergeleken. Vervolgens geven we de verschillen door, kijken ook hoe die ontstaan zijn en zorgen we dat die verschillen worden rechtgetrokken. Hoe betrekken jullie de afnemers bij het bevorderen van de kwaliteit? We hebben de afnemers nodig, want die komen de burger op allerlei momenten tegen. Het terugmelden is enorm belangrijk en gebeurt nog te weinig. Dat komt ook omdat gemeenten vaak niet snel genoeg reageren. Gelukkig groeit bij beide partijen het bewustzijn. Daar dragen wij aan bij, bijvoorbeeld door het monitoren van terugmeldingen. Als we zien dat een terugmelding blijft hangen, gaan we erachteraan. Ook organiseren we roadshows, waar we gemeenten en afnemers samenbrengen. Hopelijk gaat nieuwe wetgeving die samenwerking ook bevorderen. Hoe kan nieuwe wetgeving de samenwerking dan verbeteren? De Belastingdienst heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd: als er sprake is van adrestwijfel, schort zij de uitbetaling van de zorg- of huurtoeslag van burgers op. Dat geeft de burger een prikkel om de gegevens op orde te hebben. Maar het moet ook de samenwerking tussen afnemers, het Agentschap en gemeenten verbeteren. Alle partijen wordt zich dan namelijk nóg meer bewust van het belang van correcte gegevens in de GBA. Dan moet je je administratie wel op orde hebben. Als je denkt dat er iets niet klopt, moet je gelijk contact met elkaar leggen. Dat is het allerbelangrijkste. Daar hebben we wel systemen voor, maar dat gebeurt nog onvoldoende. Terwijl we echt moeten samenwerken met alle betrokken partijen. De tijd van naar elkaar kijken is voorbij. Zelfevaluatie-instrument is al ingeburgerd bij gemeenten Met de nieuwe Kwaliteitsmonitor en het zelfevaluatie-instrument ondersteunt Agentschap BPR gemeenten zodat zij nog beter kunnen werken aan de kwaliteit van hun GBA. Mandy van Tol heeft als projectleider bijgedragen aan de ontwikkeling van het instrument. Dit jaar zijn we begonnen met de Kwaliteitsmonitor voor de jaarlijkse evaluatiecyclus Reisdocumenten. Als de Wet BRP naar verwachting eind 2013 in werking treedt, zijn de gemeenten ook verplicht de Kwaliteitsmonitor te gebruiken voor de jaarlijkse evaluatie BRP. Het programma Modernisering GBA heeft het afgelopen jaar voor het migratietraject ook gebruikgemaakt van de Kwaliteitsmonitor. De bestandscontrolemodule (BCM) van het zelfevaluatie-instrument bestaat nu uit zo n 3000 controleregels. Daarvan hebben we er voor Baseline 1 ongeveer 1000 in productie genomen. Sinds augustus 2013 voegen wij steeds nieuwe controles toe als voorbereiding op de jaarlijkse zelfevaluatie BRP. Wij draaien nu maandelijkse BCMcontroles over alle persoonslijsten in GBA-V en stellen de resultaten vervolgens beschikbaar aan gemeenten. We merken dat dit proces al redelijk is ingeburgerd bij de GBA-specialisten van de gemeenten. De afgelopen periode hebben we veel vragen ontvangen, zoals: hoe lossen we deze bevinding op?. De issues die hieruit voortkomen, bespreken we wekelijks in een specialistengroep bij BPR. Dat leidt weer tot wijzigingen in de controles of tot een Frequently Asked Question in de Kwaliteitsmonitor. We proberen zo adequaat mogelijk te reageren op De Kwaliteitsmonitor: hoe zat het ook alweer? De Kwaliteitsmonitor bestaat uit de volgende onderdelen: Twee vragenlijsten: één over het reisdocumentenproces en één over het GBA-proces. Een bestandscontrolemodule (BCM): met behulp van een controleprogramma worden controles uitgevoerd op de persoonslijsten in GBA-V. Benchmark: de resultaten van elke gemeente worden gepresenteerd en vergeleken met de normcijfers en de resultaten van andere gemeenten. issues. Zo blijven de gemeenten gemotiveerd om te werken aan kwaliteit. We hebben ook alvast de GBAvragenlijst in de Kwaliteitsmonitor ter beschikking gesteld aan gemeenten. Zij kunnen met de vragenlijst alvast als proef, maar nog niet verplicht, controleren of ze hun GBA-processen goed toepassen. Begin 2014 komt er een nieuwe vragenlijst BRP, die wel voor 1 oktober 2014 moet worden ingevuld door alle gemeenten. Fijn dat gemeenten zo goed meewerken aan Baseline 1 en 2 Het programma Modernisering GBA maakt gebruik van de Kwaliteitsmonitor voor het uitvoeren van een belangrijk deel van de bestandscontroles voor Baseline 1 en 2. Baseline 1 is afgerond, Baseline 2 gaat dit najaar van start. Raymond Gralike is projectleider Modernisering GBA. Met het programma Modernisering GBA werken we aan het gereedmaken van de GBA voor de overgang naar de Basisregistratie Personen (BRP). Belangrijke onderdelen daarvan zijn Baseline 1 en 2. Om daarvoor bestandscontroles te doen, maken we gebruik van de Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR. Baseline 1 omvatte het controleren van de persoonslijsten (PL en) op structuuren domeinafwijkingen, die hebben we nu afgerond. Begin dit jaar hadden we nog bevindingen, in juni nog maar 400. De laatste verschillen lossen we op vóór de definitieve vulling van de BRP. Dat we in zo korte tijd al zo ver gekomen zijn, is echt een compliment voor alle gemeenten. Vanaf dit najaar gaan we aan de slag met Baseline 2. Die controle vindt plaats als de GBA van een gemeente klaar is voor de overgang naar de BRP. Bij die kwaliteitscheck kijken we naar de relaties tussen PL en. We hebben 20 miljoen PL en en daartussen bestaan 80 miljoen relaties. Dat betekent dus een enorme operatie. Gelukkig zien gemeenten ook het nut van de komst van de BRP. Erg fijn dus dat gemeenten zo goed meewerken aan de controles.

5 5 - Van GBA tot Z Gemeente Westland: succesvolle inschrijving van arbeidsmigranten Van de 5000 arbeidsmigranten die in de gemeente Westland wonen, staat een groot deel ingeschreven in de GBA. Die inschrijving vindt vaak s avonds plaats, met tientallen tegelijk, en gebeurt in goede samenwerking met de werkgevers. Anna Jansen, projectleider Inschrijving GBA: Hierdoor hebben arbeidsmigranten in onze gemeente dezelfde rechten en plichten als andere burgers. Ook worden ze zichtbaar voor de overheid, waardoor de kans op missstanden kleiner wordt. In januari 2011 besloot de Westlandse gemeenteraad dat alle arbeidsmigranten die daar volgens de wet voor in aanmerking komen, voortaan moesten worden ingeschreven in de GBA. Het is voor een gemeente belangrijk om te weten hoeveel mensen in de gemeente wonen. Niet alleen voor het maken van beleid, maar ook in het geval van eventuele calamiteiten, legt Jansen uit. Arbeidsmigranten dragen op dit moment voor een groot deel bij aan het in stand houden van de economische kracht van Westland. De gemeente Westland streeft daarom naar een eerlijk woon- en werkklimaat. Arbeidsmigranten maken gebruik van onze voorzieningen, zoals het riool, de weg, de vuilnisophaaldienst. Het is logisch dat ze hieraan een financiële bijdrage leveren, net als de andere bewoners. Complexe opdracht Jansen kreeg de opdracht om de inschrijving van arbeidsmigranten in de GBA te regelen. Ik wist dat het erg complex zou worden: we wilden iedereen inschrijven, maar wel via een procedure naar tevredenheid van de migranten en werkgevers. Met behoud van de kwaliteit van de GBA én binnen de regels van de wet. Uiteindelijk is het gelukt en daar ben ik trots op. Het belangrijkste aspect van de Westlandse methode is dat niet elke arbeidsmigrant afzonderlijk naar het stadhuis hoeft te komen tijdens openingstijden. Dat is voor hen en voor de werkgevers niet fijn, want dan moet het onder werktijd gebeuren, aldus Jansen. En voor ons is dat niet handig, omdat wij de capaciteit niet hebben om iedereen apart en conform de standaard procedure te helpen. Werkgevers cruciaal Daarom schakelt de gemeente nu eerst de uitzendbureaus en werkgevers in. Zij verstrekken aan de gemeente de gegevens over hun buitenlandse werknemers die in het Westland wonen. En een formulier waarop de migrant toestemming geeft aan de werkgever dat die zijn gegevens doorgeeft aan de gemeente. De werkgevers en uitzendbureaus zijn dus een belangrijke schakel. Jansen: De gemeenteraad heeft hen wat onder druk gezet: als ze niet meewerkten aan het inschrijven van hun medewerkers, dan moesten ze toeristenbelasting betalen. Dat gaat om grote bedragen, dus dat willen ze echt niet. Grootschalige inschrijving Sinds juni 2011 vindt elke drie à vier weken s avonds een grootschalige inschrijving plaats in een grote zaal van de gemeente. Eerst krijgen de veelal Poolse arbeidsmigranten een korte presentatie in het Pools over de rechten en plichten van het ingeschreven staan. Belangrijk, vindt Jansen. Ze moeten wel op de hoogte zijn van de consequenties. Daarna volgt de inschrijving. Omdat de gemeente het op voorhand ingevulde formulier al heeft, De gemeente Westland streeft naar een eerlijk woon- en werkklimaat hoeft de ambtenaar slechts de identiteit van de arbeidsmigrant, zijn id-bewijs en de gegevens op het formulier te controleren. Door al het voorwerk door de werkgever verkort de tijd per arbeidsmigrant voor het inschrijven - als sluitstuk van dit hele proces - van twintig naar ongeveer twee minuten. Prettig voor ons. Maar ook prettig voor de migrant die de volgende dag weer vroeg moet werken. Anna Jansen, projectleider Inschrijving GBA, gemeente Westland Uitbuiting Ook het verkleinen van de kans op uitbuiting was voor de gemeenteraad reden om inschrijving in de GBA te eisen. We hebben niet de illusie dat we uitbuiting ermee voorkomen. Maar migranten worden wel zichtbaar voor de overheid: we weten wie waar woont en voor wie werkt. Als we signalen van uitbuiting krijgen, sturen we die door naar de juiste instanties. Het contact tussen de overheid en migranten is echt beter geworden. De meeste migranten hebben ook geen moeite met de inschrijving. Soms balen ze dat ze belasting moeten gaan betalen. Maar ze verdienen hier nu eenmaal ook hun geld. Daarnaast geeft inschrijving in de GBA hen ook rechten, zoals toegang tot de woningmarkt, en indien zij zelfstandig een woning huren, huurtoeslag. Een man reageerde volgens Jansen als volgt: Nu ben ik eindelijk geen sofinummer meer, maar een mens. Oproep aan andere gemeenten Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat andere gemeenten ook gaan werken volgens de Westlandse methode. Daarom ontving de gemeente Westland een subsidie van het ministerie om de methode landelijk te verspreiden. Sommige gemeenten zeggen: Wij hebben geen arbeidsmigranten. Of: Wij hebben iedereen ingeschreven. Dat klopt gewoon niet. Soms eisen gemeenten een huurcontract bij de inschrijving in de GBA, terwijl veel mensen die via uitzendbureaus gehuisvest zijn, dat niet hebben. Wij vinden dat papiertje minder belangrijk dan weten waar en hoe lang iemand ergens woont. Door het opengaan van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren komen meer arbeidsmigranten hierheen. Nu staat in Nederland niet iedereen van die groep ingeschreven die daarvoor in aanmerking komt, dat vind ik onbegrijpelijk. Wij bewijzen dat het beter kan. Meer weten over de Westlandse methode? Neem dan contact op met Anna Jansen van de gemeente Westland: Nieuwe Wet BRP: wat verandert er? De GBA wordt vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). Die is nóg completer en biedt meer mogelijkheden, voor zowel burgers als gemeenten. Dat regelt de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), die naar verwachting eind 2013 in werking treedt. Dit zijn de vier grootste thema s in de wet: de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst houden nu hun eigen registratie bij. Straks worden die gegevens centraal vastgelegd. 4) Bestuurlijke boete Een laatste verandering is dat de gemeente een bestuurlijke boete kan opleggen aan een burger die zijn nieuwe gegevens niet of niet tijdig doorgeeft. Bijvoorbeeld wanneer hij geen adreswijziging doorgeeft. Gepensioneerden op het strand 1) Technische modernisering Allereerst gaat een technische modernisering plaatsvinden, wat voor gemeenten meer gebruiksgemak oplevert. Dat gebeurt later dan het in werking treden van de wet, als de nieuwe ICT gereed is. 2) Plaatsonafhankelijke dienstverlening Als de nieuwe ICT opgeleverd is, kan ook een andere verandering plaatsvinden. De wet maakt het mogelijk dat een burger in een andere plaats dan zijn woonplaats bepaalde diensten kan afnemen, zoals een uittreksel. 3) Registratie van niet-ingezetenen De derde verandering is het registreren van niet-ingezetenen. Dat zijn mensen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, maar niet in Nederland wonen. Dit zijn bijvoorbeeld personen die tijdelijk in Nederland werken of Nederlanders die in het buitenland van hun pensioen genieten. Instellingen als Krijn de Jonge, beleidsmedewerker ministerie van BZK, over de nieuwe Wet BRP Een gemeenteambtenaar merkt in eerste instantie niet veel van de wijzigingen, mede doordat de nieuwe ICT eerst helemaal gereed moet zijn. Wel moeten gemeenten enkele verordeningen aanpassen. Daarop hebben wij ze inmiddels geattendeerd. Ook zijn er handreikingen en handleidingen die hen helpen. De kwaliteit van de basisregistratie wordt beter met de komst van de BRP. We zijn vooral blij met de uitbreiding met de registratie van niet-ingezetenen. Die worden nu niet centraal geregistreerd, terwijl dat in sommige gevallen wel nuttig is. Bijvoorbeeld in het geval van gepensioneerden in het buitenland, die voor hun pensioen een relatie hebben met de Sociale Verzekeringsbank en voor hun belastingen met de Belastingdienst. Als ze in de BRP staan, kunnen deze organisaties gemakkelijk en snel gegevens uitwisselen. Verder is het goed dat de dienstverlening wordt uitgebreid én dat we daarmee de administratieve lasten verminderen. Een verhuizing kun je nu bijvoorbeeld pas doorgeven na die verhuizing. Straks kan het ook vier weken daarvoor.

6 Van GBA tot Z - 6 Nieuwe roadshows over fraudebestrijding De succesvolle roadshows over de GBA krijgen dit najaar een vervolg. In oktober en november 2013 staan de bijeenkomsten in het teken van fraudebestrijding en de maatregelen die gemeenten en afnemers hiervoor kunnen nemen. Daarbij krijgen zij veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Lancering van de BZK-campagne Voorkom gedoe, kijk het na Campagne maakt burgers bewust van belang GBA Ook burgers krijgen een rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de GBA. Met de online campagne Voorkom gedoe, kijk het na wil het ministerie van BZK mensen erop wijzen hoe belangrijk het is dat hun gegevens in de GBA kloppen. Zij kunnen op de website mijn.overheid.nl die gegevens zelf controleren. De campagne, die mede op verzoek van gemeenten wordt gehouden, is 14 oktober van start gegaan. Naast algemene informatie over het verbeteren van de kwaliteit van de GBA krijgt u in workshops verdiepende informatie. De workshops geven bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: Hoe kan een gemeente bijdragen aan fraudebestrijding? Hoe gaan gemeenten om met leegstand van gebouwen en adresonderzoek? Hoe verminder je het aantal VOW-registraties? Wat verandert er voor de ambtenaar burgerzaken als de Wet BRP naar verwachting eind 2013 in werking treedt? En wat verandert er door het registreren van de nietingezetenen? Deelnemen aan een roadshow? In drie plaatsen vindt een roadshow plaats in het Van der Valk-hotel. 31 oktober in Apeldoorn (voor de regio s Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht) 7 november in Eindhoven (voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) 21 november in Ridderkerk (voor Zuid-Holland en Noord-Holland) Mogelijk heeft u al een gehad met een uitnodiging. Is dat niet het geval en wilt u toch graag deelnemen? Kijk dan op de website van Agentschap BPR (www.bprbzk.nl) en meld u aan. Mijn.overheid.nl is het digitale loket waar iedereen zijn zaken met de overheid kan regelen. Op de site kun je zien hoe je geregistreerd staat in de GBA. De GBA-gegevens vormen de basis voor veel overheidsdienstverlening, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag. Daarom is het zo belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Inmiddels zijn er actieve gebruikers van mijn.overheid.nl en deze groep groeit. Er zijn echter veel meer potentiële gebruikers, die het ministerie met deze campagne wil bereiken. Rol burger Gemeenten werken samen met afnemers hard aan de kwaliteitsverbetering van de GBA, maar zij kunnen dat niet alleen; alle mensen hebben daarin een rol. De online campagne is daarom mede op verzoek van gemeenten opgezet. Zij willen graag dat iedereen op de hoogte is van de plicht om tijdig wijzigingen door te geven. Door de Wet BRP, die naar verwachting eind 2013 in werking treedt, wordt het nog belangrijker om mensen te informeren over hun verantwoordelijkheid om goed geregistreerd te staan. In deze wet staat namelijk dat de gemeente een bestuurlijke boete kan opleggen als iemand wijzigingen niet tijdig doorgeeft. Betere informatiepositie Het versterken van de informatiepositie van burgers is ook een belangrijk doel van de campagne. Zij zijn nu onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten. Uit onderzoek in 2010 (via een burgerpanel) blijkt dat veel mensen niet weten hoe zij geregistreerd staan. Het is belangrijk dat de gegevens in de GBA actueel zijn Uit een recenter onderzoek blijkt dat zij wél graag willen weten welke gegevens de overheid van hen heeft. Dat vinden zij op mijn.overheid.nl. Het ministerie benadrukt met de campagne dat iedereen er zelf ook verantwoordelijk voor is dat de gegevens die daar staan, correct zijn. Rol gemeente Wat moet iemand doen als hij op mijn. overheid.nl ziet dat zijn GBA-gegevens niet kloppen? Dan kan hij dat melden bij de gemeente, die de GBA-gegevens bijhoudt. Zelf online gegevens wijzigen is niet mogelijk, want de gemeente kan de GBA alleen op basis van brondocumenten aanpassen. In de campagne worden mensen hierop gewezen. Vanwege deze rol worden gemeenten ook betrokken bij deze campagne. U krijgt de beschikking over een digitale toolkit met daarin middelen om uit te printen en op te hangen en middelen om op de website van uw gemeente te plaatsen. Op die manier kunt u uw eigen inwoners ertoe bewegen om hun gegevens te controleren op mijn.overheid.nl. Gemeenten zijn vrij om de middelen na de campagne te blijven gebruiken. Houd als gemeente rekening met een grotere toestroom van mensen die melding maken van onjuist geregistreerde gegevens. Inhoud campagne De campagne is een online campagne en bestaat uit banners op diverse nieuwssites als NU.nl en Telegraaf.nl. Daarop wordt verwezen naar een product van overheidsdienstverlening, zoals toeslagen of een parkeervergunning, en de waarschuwing dat je deze mogelijk misloopt als je niet goed in de GBA staat ingeschreven. Om dat te controleren kun je de website mijn. overheid.nl bezoeken. Een voorbeeld: Loop uw parkeervergunning niet mis. Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. En u? Voorkom gedoe, kijk het na. NVVB De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) staat achter deze campagne om mensen te bewegen om hun gegevens te controleren en zo de kwaliteit van de GBA te helpen verbeteren. Immers, iedereen is zelf ook verantwoordelijk voor een goede registratie van zijn persoonsgegevens bij Het GBA-kwaliteitsteam van BZK. V.l.n.r.: Esther t Hoen, Annette Smit, Jan Willem van Dongen, Jeanine van Dijk, Esther Petray, Teun Visser en Noreen Butt. de overheid. De campagne doet een beroep op het eigen initiatief van mensen. Meer informatie De online campagne loopt van 14 oktober tot 16 december. De toolkit vindt u op de website van het Agentschap BPR: voorkomgedoe. Mocht u vragen hebben over de campagne, neem dan contact op met het Agentschap BPR. of tel: Colofon De Van GBA tot Z-krant gaat over het verbeteren van de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De krant verschijnt twee keer per jaar. Deze krant is te downloaden op: Twitter Samen werken aan MEER kwaliteit GBA is ook te volgen op Twitter en #kwaliteitgba. Teksten en interviews Leene Communicatie, Gouda Eindredactie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vormgeving Optima Forma bv, Voorburg Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag Vragen en opmerkingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Agentschap BPR Postbus HL Den Haag Telefoon: (lokaal tarief) November 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening

Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Handleiding Klantervaring in kaart (KEK) De burger centraal bij dienstverlening Colofon Programma Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

estuur estuur > Jan Westmaas Niet meer zeuren over autonomie > Integriteit Kwestie van waarden > P-Direkt Geslaagde PPS

estuur estuur > Jan Westmaas Niet meer zeuren over autonomie > Integriteit Kwestie van waarden > P-Direkt Geslaagde PPS i estuur m a g a z i n e i estuur a m b t e n a a r 2.0 Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de ioverheid. Nummer 14, jaargang 5, april 2015 > Jan Westmaas Niet meer zeuren over autonomie > Integriteit

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt

Inventarisatie best practices integrale aanpak wietteelt SEPTEMBER 2004 Dit is een uitgave van het actieprogramma Handhaven op Niveau De Handhavingskrant Op vertoon van Dit is een column, dus het moet allemaal in enkele woorden. Desnoods wordt hier of daar even

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard.

Netwerk in de wijk voorkomt radicalisering. www.vngmagazine.nl. Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard. www.vngmagazine.nl Nummer 3, 20 03 februari 15 Magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Strategie 2020: naar een burgeren een productgemeente? Standaard gezondheidsadvies bij alle bouwplannen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 6 VERSLAGEN VAN OPENBARE GESPREKKEN kst-32680-6 ISSN 0921-7371 s-gravenhage

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

magazine nr. 03 09 13 Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur Hans Biesheuvel: HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare desraadviseur magazine nr. 03 09 13 Hans Biesheuvel: Financieringsvraagstuk? Uitgelezen kans voor adviseur 06 Hobbels e-factureren moeten worden genomen 14 HT bij ABAB: Uitgangspunt is een aanvaardbare

Nadere informatie

werk in uitvoering connecting people & ideas goed voorbeeld doet goed volgen eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA NIKO!

werk in uitvoering connecting people & ideas goed voorbeeld doet goed volgen eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA NIKO! NIKO! Workstylemagazine voor de moderne ambtenaar goed voorbeeld doet goed volgen connecting people & ideas eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA werk in uitvoering ( advertorial

Nadere informatie

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld!

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld! INGRADO MAGAZINE Oktober 2011 Nr. 14 Houd de jongeren in beeld! RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving En verder: Re g e l s v o o r p a r t i c u l i e r e s c h o le n 10 vragen aan de jeugdofficier

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet

GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE. Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet GEEN FRAUDEUR, TOCH BOETE Een onderzoek naar de uitvoering van de Fraudewet Geen fraudeur, toch boete Een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk Onderzoeksteam drs. W.J. van Helden, projectleider drs.

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie