Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen."

Transcriptie

1 Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader voor leesbevordering Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken Kennis van nemen x Kaderstellen Controleren Vaststellen door gemeenteraad Overlegpunten / Beslispunten Context Financiële gevolgen Achterliggende stukken (ter inzage) Instemmen met beleidskader "Lezen is Leuk". Instemmen met 25. innovatiebijdrage voor oprichten DorpsBöke en herinrichting Bibilotheekwerk in de 4 grote kernen. Samen Anders betekent ook een nieuwe koers voor het bibliotheekwerk. De raad heeft op 14 september 21 de hoofdlijn van die koers en het budget vastgesteld. In dit voorstel wordt de koers uitgewerkt in een beleidskader bibilotheekwerk. De eenmalige innovatiebijdrage van 25. dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. 1) College besluit 29 maart 2) Bijlage 1 t/m 4 Opmerkingen van het presidium (invullen door griffie) Portefeuillehouder Meer informatie bij: (naam en telefoonnummer behandelend ambtenaar) Gezien door griffie Wethouder J. Markink J. Harmsen, afdeling Beleid en Regie, telefoonnummer: Ja 1

2 Raadsvergadering : 17 mei 211 Agendanummer : (college) voorstelnummer : 13 / 11 Onderwerp : Beleidskader voor leesbevordering Borculo, 29 maart 211 Geachte raad, 1. Kader a. Waar is het kader te vinden op basis waarvan dit voorstel wordt gedaan? Dit voorstel is gebaseerd op het coalitieakkoord Samen Anders en het raadsbesluit van 14 september 21. b. Blijft het voorstel binnen de gestelde kaders? Het voorstel is conform de door de raadgestelde inhoudelijke kaders. De structurele kosten blijven binnen de door de raad gestelde kaders op 14 september 21. Eenmalig wordt wel een bijdrage gevraagd. 2. Samenvatting Lezen is leuk. Kinderen die veel lezen presteren beter. Leesbevordering is daarom een belangrijke doelstelling uit het collegeprogramma. Lezen kun je doen op vele manieren. Een (strip)boek, een krant, op internet, een digitaalboek etc. De bibliotheek en het bibiiotheekgebouw hadden vroeger een belangrijke maatschappelijke functie om boeken en informatie voor iedereen toegankelijk te maken. Boeken en informatie zijn nu op vele manieren verkrijgbaar. De bibliotheken in Berkelland gaan daarom veranderen. Lezen is leuk en toegankelijk voor alle inwoners van Berkelland. De bibliotheek verandert van een specialist op het gebied van informatie naar een leesspeelplein en koffiecorners. Van beperkte openingstijden (15 uur per week) naar dagelijks open (3 uur per week). De digitale bibliotheek zorgt er voor dat iedereen boeken en informatie 24 uur per dag kan uitzoeken. Lezen is voor iedereen leuk. 3. Argumentatie Het coalitieakkoord is op zoek naar een leefbaar Berkelland. Leefbaarheid wordt niet bepaald door gebouwen, voorzieningen en gesubsidieerde organisaties. Leefbaarheid wordt bepaald door de inwoners zelf. De kracht van de samenleving. Leefbaarheid ontstaat als activiteiten aansluiten bij de vraag van de inwoners en niet gebaseerd is op het aanbod van een instelling. De komende jaren zullen voorzieningen, organisaties en gebouwen zichtbaar veranderen. Activiteiten gericht op de vraag van de inwoners en te behalen maatschappelijke doelen komen centraal te staan. 2

3 Als de vraag centraal staat, zullen inwoners ook willen bijdragen aan de activiteit. De gemeente zal beperkt gemeenschapsgeld inzetten voor activiteiten. Of als innovatie/start subsidie zodat de activiteit zich kan bewijzen en daarna op eigen benen kan staan. Of als structurele bijdrage omdat er (nog geen) alternatieven zijn of het een kwetsbare doelgroep betreft. De gemeente heeft aan de Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA) in juni 21 aangegeven dat een nieuwe koers wordt ingeslagen. De hoofdlijn van die koers is als volgt weergeven in onder andere coalitieakkoord/collegeprogramma/briefwisseling BOA. De traditionele bibliotheekfuncties veranderen, vooral als gevolg van voortschrijdende digitalisering van informatie. Het maatschappelijk doel is om jongeren van 4 tot en met 12 jaar te stimuleren om te lezen. Het maatschappelijk doel voor 12 tot 1 jarigen is om te blijven lezen en dat informatie toegankelijk is. Ontmoeten van mensen is een belangrijke voorwaarde voor een sterke samenleving. Voor ontmoetingsplekken zoals bibliotheek en dorpshuizen is de uitdaging de krachten te bundelen en tot een vernieuwde samenwerking te komen. Integratie met andere functies zoals bijvoorbeeld kinderopvang, zorgcentra, het onderwijs en welzijnswerk zien wij als een mogelijkheid. De functies zoals bijvoorbeeld Kunstuitleen, het Filmhuis en de leeskring kunnen op eigen benen staan. Bijdrage aan bibliotheek fors verminderen, omdat andere manier van organiseren mogelijk is met blijvende aanwezigheid van de bibliotheekfunctie in elke hoofdkern. Jongeren blijven een doelgroep waarvoor wij financieel willen blijven bijdragen voor de bibliotheekfunctie. Op basis van deze hoofdlijn zijn gemeente, Bibliotheek en Acta-advies in gesprek gegaan, hoe vorm kan worden gegeven aan deze nieuwe koers. Nieuwe koers: Lezen is leuk. Lezen is belangrijk. Of het nu gaat om voorlezen of zelf lezen. Lezen is essentieel in onze huidige maatschappij. De grote aandacht voor lezen is nodig omdat 85% van het schoolleven met geschreven taal te maken heeft. Ook het feit dat uit de Onderwijsverslagen 24/25 en 25/26 van de inspectie blijkt, dat 25% van de basisschoolleerlingen als niet goede lezer, de basisschool verlaat. Kinderen moeten goed leren lezen omdat leesvaardigheid een voorwaarde is voor succes op school en in de samenleving is. Als kinderen niet goed leren lezen, zijn ze begrensd in hun mogelijkheden op allerlei terreinen. Bovendien hebben ze een lager zelfvertrouwen en een lagere (leer)motivatie. Zie ook de diverse onderzoeken in de bijlage. 1) Doel is leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen 1 2) Doel is dat 12 t/m 1 jarigen blijven lezen. Vroeger was de bibliotheek dé bron van informatie. Of het dat nu was voor je spreekbeurt, wetenschappelijke informatie of bijvoorbeeld opvoedingsvragen het maakte niet uit. Tegenwoordig is informatie toegankelijk via vele manieren waaronder digitale(bronnen). De klassieke rol van informatieverstrekking is niet meer van toepassing. Die rol zal de komende jaren verder verminderen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente voor deze voorzieningen blijft zorgen. De gemeente doet een stapje terug door deze taak beperkt te subsidiëren. We zullen de komende 1 de doelstelling is gewijzigd van 12 jarigen naar 14 jarigen om aan te sluiten bij het jeugdabonnement 3

4 jaren de ontwikkelingen volgen en beoordelen of het nog een rol is van de gemeentelijke overheid om gemeenschapsgeld in te zetten voor toegankelijkheid van informatie. Of dat de samenleving (commerciële en niet commerciële partijen) er zelf in voorziet. Het gebouw van de bibliotheek is nu ook een ontmoetingsplek. Een ontmoetingsplek beperkt voor de doelgroepen die de bibliotheek bezoeken. Ontmoeten is belangrijk voor een sterke samenleving. De gemeente denkt dat het samenwerken en voordeurdelen van activiteiten tot meer ontmoeting leidt tussen verschillende doelgroepen. Waardoor het bereik van beide activiteiten groter wordt. 3) Doel is dat boeken lenen en lezen altijd daar plaatsvindt, waar je ook al komt voor andere activiteiten (dorpshuis, school, koffiecorner, videotheek, zorgcentra) Hoe ziet dat er uit in de praktijk? Jongeren t/m 14 jaar kunnen gratis lid worden en hebben onbeperkt toegang tot boeken en informatie. Om jongeren te stimuleren boeken te lezen wordt de digitale bibliotheek verder ontwikkeld. Er kunnen 24 uur per dag via de website boeken uitgezocht worden en gereserveerd. Ook de vier fysieke plekken zullen toegankelijk en aantrekkelijk voor - 14 jarigen worden ingericht. Denk dan aan een aantrekkelijke speelplek voor de kleintjes en bijvoorbeeld een gameplek voor de jeugd. Ze zullen vaker open zijn dan nu. We gaan voor circa 3 uur per week open op aantrekkelijke tijden door inzet van vrijwilligers en selfservice. Voor ouders en ouderen is er een gezellige leestafel met koffie. De collectie is gericht op jeugd (6%-7%) en op veel gelezen literatuur voor volwassenen en ouderen (4%-3% (streek)romans/thrillers). Specialistische informatie en overige literatuur kan 24-uur per dag worden aangevraagd, zodat het afgehaald kan worden. Voor niet mobiele ouderen is er een speciale service (door vrijwilligers) aan huis afgestemd op hun eigen leesbehoefte. Wat zijn de consequenties van de 5% minder geld? De bibliotheek is niet meer het gebouw en de organisatie. De kernactiviteit komt te liggen op de activiteit lezen. Lezen en ontmoeten. Ontmoeten door het bibliotheekwerk samen te smelten met andere activiteiten. Het oppervlak en het aantal boeken zal circa 3% verminderen. Literatuur, informatie, tijdschriften en boeken die minder populair zijn zullen uit de collectie gaan. De collectie wordt afgestemd op de vraag van de gemiddelde inwoner. Vrijwilligers zullen gastvrouw of gastheer zijn in de vestigingen. Specifieke deskundigheid op gebied van literatuur en informatie is via de digitale bibliotheek en telefonisch beschikbaar. Een aantal activiteiten wordt niet meer gesubsidieerd door de gemeente. Als er voldoende vraag naar is kunnen de activiteiten tegen kostendekkende tarieven of middels sponsoring, blijven bestaan. Denk dan aan: uitlenen van films en muziek, uitlenen van leesvoorzieningen, geven van instructie over internet, bezorgservice thuis, filmhuis, kunstuitleen e.a. Omdat de gemeentelijke subsidie gericht is op leesbevordering voor 4 t/m 14 jarigen zal de prijs van het volwassen abonnement zeer waarschijnlijk stijgen. Een consequentie die minder zichtbaar is voor de inwoners is dat de organisatie van de bibliotheek fors zal veranderen. De gemeente streeft naar een zo klein mogelijke organisatie met weinig overhead. Alternatieven Het gemeentelijke doel leesbevordering van 4 t/m 14 jarigen kan op vele manieren bereikt worden. Uit onderzoek blijkt dat de thuissituatie een behoorlijke invloed heeft of kinderen veel lezen. Voorlichting over (voor)lezen aan ouders is een goed instrument om het lezen te bevorderen. Ook de school is een belangrijke schakel. 4

5 Een alternatief voor het huidige voorstel zou kunnen zijn om het beschikbare budget ( 55.) deels te verstrekken aan de scholen en direct in te zetten voor leesbevordering. Waarom kiezen we daar niet voor? Zoals hierboven vermeld is de functie en rol van de bibliotheek in de samenleving behoorlijk veranderd. Die rol zal de komende tijd nog verder veranderen door sociale netwerken, digitalisering en de beschikbaarheid van informatie vooral via internet. De rol van de overheid om te voorzien in een klassieke bibliotheekvoorziening wordt steeds kleiner. De groep inwoners die gebruik maakt van de bibliotheek neemt af. Met de voorliggende koerswijziging zoeken gemeente en bibliotheek de aansluiting met grote groepen inwoners en hun behoefte. Die behoefte is veranderd de laatste jaren en is niet goed in beeld. De eerste actie zal ook zijn in gesprek komen met leden en niet leden. Wat maakt voor jou lezen leuk en wat heb je daarbij nodig? Op basis van die behoefte zullen de bibliotheken en de collecties worden ingericht. Uit het onderzoek kan ook blijken dat de behoefte te beperkt is of inwoners niet bereid zijn voor die behoefte te betalen dan zullen de activiteiten ophouden te bestaan. Mocht blijken dat het inzetten van dit instrument om lezen weer leuk te maken niet werkt voor de jeugd, dan zal bezien worden welk instrument meer effect heeft. Het alternatief om samen met de scholen te zoeken naar oplossingen komt dan weer in beeld. Maar nu willen we nog inzetten op een nieuwe vorm van bibliotheekwerk, toegankelijk voor alle inwoners. Deze forse uitdaging willen gemeente en Bibliotheek Oost Achterhoek (BOA) samen aangaan. Scenario s De gemeente heeft met haar samenwerkingspartners, de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en de BOA, gewerkt aan een vernieuwingsslag. Dit heeft geresulteerd in het rapport naar een nieuw concept van Bibliotheekwerk Oost Achterhoek. Met het rapport wordt een grote stap gezet naar lezen is leuk. Wel zien wij dit niet als eindstation. Ontwikkeling, reflectie op eigen rol en functie en modernisering blijven doorgaan. De bibliotheek van de toekomst ziet er waarschijnlijk anders uit (zie daarvoor de Future check in de bijlage). Het rapport is een raamwerk en rekenmodel wat per gemeente naar maatwerk wordt omgezet. Zie daarvoor bijlage 1 Het bestek van lezen is leuk De drie portefeuillehouders uit Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland hebben de voorkeur voor het Consensusmodel. Dit betekent in Berkelland In de kernen Eibergen, Borculo, Ruurlo en Neede worden bibliotheek servicepunten gerealiseerd. De omvang en de dienstverlening in deze servicepunten per kern wordt uitgewerkt. Immers, kernen verschillen van omvang en klantengroep. In het consensusmodel krijgt Berkelland in de vier grote kernen vergelijkbaar bibliotheekwerk. In het rekenmodel wordt gewerkt met een m2 prijs van 125,--. De werkelijke kosten liggen op dit moment veel lager waardoor er meer m2 kunnen worden gerealiseerd binnen de begroting. De verwachting is circa 3-4 m2, waar de huidige bibliotheken ongeveer 6-7m2 bedragen. Alternatief op het consensusmodel Omdat in het rapport er vanuit wordt gegaan dat er maatwerk per gemeente plaatsvindt, zijn er twee alternatieven. 5

6 1) 3 servicepunten wat kleiner maken 1 servicepunt groter maken. Dat geeft de mogelijkheid dat op 1 locatie in Berkelland meer fysieke collectie aanwezig is. Denk dan aan meer informatieve boeken en bijzondere literatuur. Of op 1 locatie meer deskundigheid van een bibliothecaris. 2) 3 servicepunten conform het consensus model en 1 service bibliotheek. Dit alternatief kost ongeveer structureel ongeveer 3.-4.,-- extra. Alternatief 1 is financieel mogelijk maar de vraag is of mensen uit de ene kern naar een andere kern gaan als daar een iets groter bibliotheek is? Wij stellen voor om de servicepunten maximaal inrichten op de vraag en behoefte van de inwoners uit de kern en 4 redelijk vergelijkbare punten te creëren. Alternatief twee is mogelijk als de raad extra dekking ter beschikking stelt. Samenwerking Scholen Lezen is leuk. Als lezen leuk is, zul je het vaker doen. Dat lezen goed is voor je hele (school)carrière is hierboven beschreven. Kinderen zijn een groot deel van de dag op school. De meeste scholen hebben de laatste jaren geïnvesteerd in leesmethodes. De scholen hebben daardoor een grote invloed op de leesprestatie van kinderen. Zij hebben daardoor ook goed zicht op de behoefte van kinderen. Wij denken dat samenwerking tussen de school en de bibliotheek veel kan opleveren. De samenwerking vindt op dit moment beperkt plaats en te veel vanuit het eigen belang/deskundigheid. Te veel van uit het aanbod in plaats vanuit de vraag. De vraag ophalen bij de scholen en een aanbod op maat maken kan een forse bijdrage leveren aan het resultaat om lezen leuk te maken. Organisatie De vernieuwingsslag heeft effect voor de organisatie van de BOA. De gemeente vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt voor het personeel. Wij snappen dat het niet makkelijk is, een organisatie die na de fusie (25) is ontstaan en een bepaalde hechtheid met elkaar heeft ontwikkeld, te veranderen. Toch vinden wij het belangrijk dat met deze vernieuwingsslag ook de organisatie van de BOA verandert. In het rapport wordt gesproken over het halveren van de BackOffice. In onze brief van 13 januari 211 hebben wij aangegeven deze mening niet te delen. Zoals genoemd in het rapport wordt er gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke BackOffice en om de subsidie zoveel mogelijk aan zichtbare dienstverlening te besteden. Vanuit dat oogpunt vinden wij het niet juist om de BackOffice in kosten en personeel te halveren. Wij vragen daarom aan de BOA eerst een organisatievisie te ontwikkelen gebaseerd op de nieuwe rol en taken. In de organisatievisie er vanuit te gaan dat er een kleine efficiënte organisatie komt. Wij hebben er vertrouwen in dat de BOA er in slaagt bij het efficiënt inrichten van de organisatie om 25.,-- extra te bezuinigen op de BackOffice en dit ten goede laten komen van de Front Office. Op dit moment zitten de volgende organisatiekosten in de nieuwe BOA begroting 213. Berkelland bijdragen aan BOA Bijdrage aan de back office Organisatie 13. Personeel Administratie 6.5 Automatisering 13. 6

7 Aanvullend pakket Het huidige voorstel gaat uit van een basispakket. Aanvullend aan het basispakket zouden we twee activiteiten willen toevoegen. 1) Activiteiten voor -4 jarigen Landelijk zijn er vele projecten om jonge kinderen en hun ouders bekend te maken met lezen en voorlezen. De projecten zijn succesvol en leveren een bijdrage aan het verbeteren van leesprestaties. De gemeente streeft er naar dat BOA in nauwe samenwerking met kindcentra (kinderopvang/peuterspeelzalen) en consultatiebureau/centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs het beste instrument kiest om dit vorm te geven. Zodat een doorgaande lijn ontstaat van -1 jaar lezen. Advies is om de 25.,-- efficiëntie voordeel uit de Back Office hier voor in te zetten. 2) Activiteiten voor kleine kernen In het voorliggend scenario verdwijnt de bibliobus uit de kleine kernen. Het voordeel van de bibliobus was dat met relatief weinig kosten een grote collectie dichtbij beschikbaar was. Het nadeel was dat de bus maar zeer beperkt open was. Door de digitale bibliotheek is een grote collectie voor iedereen beschikbaar. De fysieke afstanden tussen de kleine kernen en de grote kernen zijn beperkt. Je kunt van mening zijn dat daarom de bibliotheek voor iedereen bereikbaar is. Voor sommige doelgroepen (jonge kinderen en minder mobiele inwoners) zou een voorziening dichtbij uitkomst bieden. Doordat boeken lenen toegankelijker wordt, wordt lezen leuker. Ontmoeten heeft een bijzondere en belangrijke functie in de kleine kernen. Hier liggen mogelijkheden. Uit meerdere kleine kernen hebben we van inwoners signalen ontvangen dat zij graag een leesvoorziening in de kern willen realiseren. Door dit met vrijwilligers te organiseren, in het dorpshuis in samenwerking met andere partijen, wordt het een ontmoetingsplek. De gemeente staat hier natuurlijk open voor. Het signaal vanuit de kleine kernen past in Samen Anders. Het kader voor deze kleine bibliotheek (definitie steunpunt en werknaam DorpsBöke) is dan: Er is een nadrukkelijke vraag vanuit de inwoners zelf Er is een samenwerking met het dorpshuis, de school en diverse doelgroepen (ouderen, jongeren, kinderopvang) Inwoners bepalen zelf de collectie met deskundige hulp van de bibliotheek De inwoners zorgen zelf voor bezetting tijdens de openingstijden en andere werkzaamheden (schoonmaak/beheer e.d.) Het steunpunt is onderdeel van de BOA Gemeente en Provincie dragen eenmalig bij via innovatiebijdrage aan de oprichting. Er is structureel 2.6,-- per kleine kern beschikbaar vanuit de gemeente voor bijvoorbeeld huur, deskundigheid BOA en nieuwe boeken, extra kosten moeten worden opgebracht door sponsoring of ledenacties. Voorstel is dat elke kleine kern in 211 een verzoek kan indienen dat past binnen bovengesteld kader. In 211 is via de provincie 75% van de eenmalige investering aan subsidie beschikbaar voor elke kleine kern (met een maximum van 75.,-- per kern). Op dit moment is door Geesteren concreet een verzoek gedaan en een verzoek door Beltrum is in voorbereiding. Ons advies is om maximaal 15.,-- per kleine kern beschikbaar te stellen als eenmalige innovatiebijdrage (de provinciale bijdrage is dan 45.,--, totaal 6.,--) om een DorpsBöke in te richten. 7

8 Juridische aspecten Het huidige meerjarige budgetcontract met de BOA loopt t/m 31 december 211. De gemeente zal het huidige contract naleven. Het coalitieakkoord van het voorjaar 21 vraagt voor de periode na 211 een koerswijziging. Een koerswijziging op de rol van het bibliotheekwerk en de rol van de overheid. Het accent komt te liggen op leesbevordering voor 4-14 jarigen. In de zomer van 21 zijn met de BOA gesprekken gevoerd over deze koerswijziging en de afbouw van de subsidie. Op 28 september 21 heeft het college haar besluit over de afbouw van de subsidie aan de BOA formeel kenbaar gemaakt. Bij de afbouw van andere instellingen is op basis van jurisprudentie een afbouwtermijn aangehouden van 1,5 jaar. Deze termijn wordt als redelijk beschouwd om de organisatie de gelegenheid te geven te anticiperen op de verandering. In het huidige contract staat een termijn van 2 jaar. Om het huidige contract te respecteren is daarom twee jaar aangehouden als redelijke termijn. De bezuiniging van 5% begint op 1 juli 212. De bezwaren commissie heeft onderschreven dat de termijn redelijk is om langlopende verplichtingen (huur, personeel, lease en dergelijke) te ontbinden. De BOA heeft de gemeente gevraagd het grootste deel van de geraamde kosten te dragen (pagina 31 en bijlage 3 van het rapport). Voor Berkelland komt de raming in de maximale variant neer op circa 78.,--. De gemeente wil dit niet. De gemeente heeft de afbouw van de subsidie tijdig aangekondigd en in de termijn van twee jaar zou de organisatie in staat moeten zijn bedrijfsvoering aan te passen. De verantwoording voor de aanpassing van de organisatie en de daarmee gepaard gaande kosten zijn de verantwoordelijkheid van de stichting. De gemeente heeft de afgelopen jaren geen invloed gehad op het aanstellen van personeel, het inrichten van de organisatie of het aangaan van verplichtingen/contracten. In het huidige contract tussen gemeente en bibliotheek is daarom opgenomen; dat de bibliotheek stelt alles in het werk om eventuele schade (frictiekosten) zoveel mogelijk te beperken. De BOA is als stichting verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering. Er van uitgaand dat twee jaar een redelijk termijn is om te anticiperen op aangekondigde veranderingen en het vertrouwen in de BOA dat zij alles in het werk zal stellen om schade te voorkomen, gaat de gemeente er vanuit dat de frictiekosten nihil zullen zijn. De nu geraamde frictiekosten bestaan uit kosten afbouw (inkrimpen organisatie/reorganisatiekosten) en kosten nieuwe koers Lezen is leuk (inrichting/verhuizing). De gemeente vindt het redelijk de eenmalige kosten voor herinrichting op zich te nemen. Zie de financiële paragraaf. 4. Financiële consequenties In de begroting 21 is beschikbaar voor bibliotheekwerk. Het raadsbesluit van 14 september 21 vermindert dat met 5.. Het structureel beschikbare bedrag per voor leesbevordering wordt Door goed aan te sluiten bij de vraag van de inwoners, komt het bedrag ook ten goede aan een grote groep inwoners. Structurele kosten lezen is leuk Nieuw concept bibliotheekwerk 525. Aanvullend pakket -4 jarigen 25. Aanvullend DorpsBöke Totaal De transformatie van het bibliotheekwerk vraagt een eenmalige investering. Voor het herinrichten van de bibliotheken naar het lezen is leuk concept is soms een beperkte herinrichting nodig en soms een verhuizing. Alle bibliotheken worden voordeurdelers, waarbij de voorkeur ligt op het bibliotheekwerk onderdak te brengen in cultuurhuis/dorpshuis. 8

9 Gezocht zal worden naar natuurlijke momenten voor een verhuizing of naar natuurlijke partners om het bestaande pand mee te delen. De kosten zijn een raming, gestreefd zal worden naar pragmatisme en soberheid. Eenmalige kosten lezen is leuk Innovatiebijdrage voor 1. tot 3. herinrichting/verhuizing Innovatiebijdrage voor oprichten 3. tot 1. DorpsBöke in kleine kernen Personele kosten afbouw tot PM 5. Conclusie Uw raad wordt voorgesteld om: a. in te stemmen met beleidskader voor leesbevordering. b. in te stemmen met eenmalige dekking van de innovatiekosten van 25.,-- door een onttrekking aan de algemene reserve. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Berkelland, de secretaris, de burgemeester, drs. A.G. Dekker. mr. H.L.M. Bloemen. 9

10 Raadsvergadering : 17 mei 211 Agendanummer : De raad van de gemeente Berkelland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 211; gelet op de artikelen 18 en 147 van de Gemeentewet; b e s l u i t : a. in te stemmen met beleidskader voor leesbevordering; b. in te stemmen met eenmalige dekking van de innovatiekosten van 25. door een onttrekking aan de algemene reserve. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 mei 211 de griffier, de voorzitter, 1

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren.

Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren. Raad VOORBLAD Onderwerp Eenmalige bijdrage in het projectplan voor de aanpassing van de multifunctionele accommodatie De Zunnekamp in Geesteren Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Beleidskader voor algemene muzikale vorming. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader voor algemene muzikale vorming Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Uittreden gemeente Hof van Twente uit de gemeenschappelijke regeling Hameland. Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Onderwerp Begroting Stichting Orchidee Scholengroep Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Begroting Stichting Orchidee Scholengroep Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Begroting Stichting Orchidee Scholengroep 29 Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Begroting 2010 van de Stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Begroting 2010 van de Stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Begroting 21 van de Stichting Orchidee Scholengroep Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2009 van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Jaarverslag en jaarrekening 2009 van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 29 van de stichting Orchidee Scholengroep Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Projectplan verenigingsservicebureau Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Restauratie vier gemeentelijke kerktorens Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen gewijzigde welstandsnota Stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit Op de Bleek. Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Frictiekosten bibliotheek Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging statuten stichting OPONOA Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 212-214 Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Benoeming leden Raad van Toezicht van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Benoeming leden Raad van Toezicht van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Benoeming leden Raad van Toezicht van de stichting Orchidee Scholengroep Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Verzelfstandiging beheer en onderhoud natuurgrasvelden van voetbalcomplex t Asterloo in Rekken. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Verzelfstandiging beheer en onderhoud natuurgrasvelden van voetbalcomplex t Asterloo in Rekken. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Verzelfstandiging beheer en onderhoud natuurgrasvelden van voetbalcomple t Asterloo in Rekken Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Controleren. Vaststellen door gemeenteraad

Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Controleren. Vaststellen door gemeenteraad Raad VOORBLAD Onderwerp Eenmalige bijdrage in projectplan voor aanpassing multifunctionele accommodatie van de Stichting Speeltuingebouw de Koppel in Borculo Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verbetering klimaat in scholen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Subsidie musea Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Evaluatie samenwerking Rekenkamercommissie BBLM Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Strategische visie GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp kasteel Huize Ruurlo Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken x Kennis

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Fiets- wandelpad op het landgoed Beekvliet Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Commissie Bestuur.

Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie Tellen of vertellen Commissie Bestuur. Raad VOORBLAD Onderwerp Onderzoek prijzen voor gemeentelijke dienstverlening van de rekenkamercommissie "Tellen of vertellen" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis 21. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011" Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011 Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 211" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Commissie Sociaal Informerende Commissie Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verzoek herziening bestemmingsplan Den Borgweg 16 (Rekken) Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Voorbereidingsbesluit Lochemseweg 3 in Borculo. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 212 en volgende jaren Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Aanpassing Apv i.v.m. inwerkingtreden reclame-uitingenbeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal

Nadere informatie

Overdracht in erfpacht van openluchttheater "de Maat" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Overdracht in erfpacht van openluchttheater de Maat Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Overdracht in erfpacht van openluchttheater "de Maat" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal

Nadere informatie

Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte.

Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Raad VOORBLAD Onderwerp Uitzenden raads- en commissievergadering via internet inclusief digitale archieffunctie Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, Plan Hondelink Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, Plan Hondelink Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan Neede, Plan Hondelink 29. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening cliëntparticipatie Wet sociale Werkvoorziening Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

Opheffing per 31 december 2012 van de Verrekeningsregeling voor de voormalige Hummelo-Enschedese Kunstweg. Commissie Bestuur.

Opheffing per 31 december 2012 van de Verrekeningsregeling voor de voormalige Hummelo-Enschedese Kunstweg. Commissie Bestuur. Raad VOORBLAD Onderwerp Opheffing per 31 december 212 van de Verrekeningsregeling voor de voormalige Hummelo-Enschedese Kunstweg Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 2012. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Vaststellen nieuwe afschrijvingstermijnen vanaf 212 Agendering x Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Voorjaarsnota 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Speelruimtebeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken.

Voortgangsrapportage Woningbouwplannen. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Voortgangsrapportage Woningbouwplannen Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad x Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

*Z0142D8FFCD* documentnr.: INT/G/16/22583 zaaknr.: Z/G/16/27422

*Z0142D8FFCD* documentnr.: INT/G/16/22583 zaaknr.: Z/G/16/27422 *Z0142D8FFCD* documentnr.: INT/G/16/22583 zaaknr.: Z/G/16/27422 Raadsvoorstel Onderwerp : Herinrichting bibliotheekdiensten Datum college : 19 juli 2016 Portefeuillehouder : J. Joon Afdeling : Ontwikkeling

Nadere informatie

Oprichting Intergemeentelijke Sociale Dienst Oost Achterhoek (ISDOA) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Oprichting Intergemeentelijke Sociale Dienst Oost Achterhoek (ISDOA) Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Oprichting Intergemeentelijke Sociale Dienst Oost Achterhoek (ISDOA) Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Bibliotheek vanaf 2015 Registratienummer: 00519135 Op voorstel B&W d.d.: 10 juni 2014 Datum vergadering: 1 juli 2014 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00610473 Op voorstel B&W d.d.: 16 mei 2017 Datum vergadering: 30 mei 2017 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Zienswijze concept Ondernemingsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 5 januari 2009 AGENDA NR. 6 VOORSTEL 1. Het vaststellen van het Milieubeleidsplan 2009 2012 een het daarin opgenomen milieu-uitvoeringsprogramma 2009; 2. Het beschikbaar stellen

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 11ini01587 1. Onderwerp: aanschaf houtkachel ter verwarming van de gemeentewerf te Ulft 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie.

1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie. Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 405982 Programma : Inkomen, jeugd en wmo Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: vaststellen kaders nadere invulling toekomstige bibliotheekfunctie en kennisnemen van nadere uitwerking van deze kaders Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Gevraagd besluit De gemeenteraad van Molenwaard besluit: 1. tot scenario 1 waarbij de bibliotheekvestigingen in Bleskensgraaf,

Nadere informatie

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken B&W advies 8-9-2015 0:00:00 Opsteller H.J.M. Rademakers Eenheid Dienstverlening Team Team WO Portefeuillehouder De heer J.M.M. van den Beuken (wethouder) B en W advies Burgemeester Verhoeven Walraven Verlinden

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012 Helmond - Peel Aan de Gemeente Helmond t.a.v. de griffier de heer J. Jaspers Postbus 950 5700 AZ Helmond RIB 87, bijlage 1 ons kenmerk 21102011RH Helmond, 21 oktober 2011 uw kenmerk betreft: Alternatieven

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag. Voorstel aan de Raad Onderwerp : Vaststelling subsidieplafond en jaarprogramma Raadsvergadering : 10 november 2011 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : Bestuurlijk kader : Samenleving:

Nadere informatie

10 Stiens, 25 november 2014

10 Stiens, 25 november 2014 10 Stiens, 25 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/86 Portefeuillehouder: J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Directie E-mail: t.otter@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie