Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen"

Transcriptie

1 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning verleend om als financieel dienstverlener actief te zijn. Kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit staan hoog in ons vaandel en wij hechten daarom aan een goede voorlichting. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over onze dienstverlening en de voorwaarden waaronder wij diensten verlenen. Zo weet u wat u van ons mag verwachten. Deze dienstenwijzer is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product te sluiten. 2. Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. De geschiedenis van ons bedrijf gaat terug tot de 19e eeuw. Al meer dan 100 jaar zijn wij actief als onafhankelijk en ongebonden assurantiemakelaar in Nederland. Wij zijn op geen enkele wijze gebonden aan verzekeringsmaatschappijen of andere aanbieders van financiële producten en diensten. Dat betekent dat wij u in alle vrijheid kunnen adviseren. Wij adviseren over en bemiddelen in alle op de Nederlandse markt gangbare verzekeringsvormen. Daarbij richten wij ons primair op de zakelijke markt, zowel werkgevers als werknemers. Wij zijn landelijk actief en rekenen veel bedrijven en instellingen onder onze cliënten. Wij kunnen u een breed advies geven op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Samen met u inventariseren wij de omstandigheden waarmee u te maken hebt. Vervolgens gaan wij (met u) na welke risico s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke verzekeringen of andere financiële producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen of instellingen waar de verzekeringen of financiële producten worden ondergebracht. 3. Reikwijdte advisering en bemiddeling Wij kunnen u adviseren en voor u bemiddelen op het gebied van: Schadeverzekeringen: verzekeringen waarmee u bezit of vermogen beschermt, zoals autoverzekeringen, gebouwen- en inventarisverzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen, CAR-verzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen en dergelijke. Aansprakelijkheidsverzekeringen: verzekeringen waarmee u vermogen beschermt tegen aanspraken van derden, zoals de aansprakelijkheidsverzekering particulieren of bedrijven, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen. Zorg- en inkomensverzekeringen: verzekeringen waarmee u gezondheid of inkomen beschermt, zoals ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en WIA-gerelateerde verzekeringen. Levensverzekeringen en bancaire producten: pensioenen, lijfrentes en overige verzekeringen op leven of overlijden alsmede al dan niet om fiscale redenen geblokkeerde rekeningen bij erkende Nederlandse bankinstellingen met als doel het sparen voor of uitkeren ten behoeve van een oudedags-voorziening, dan wel het opbouwen van vermogen voor diverse doeleinden (zoals studie, aflossing (hypothecaire) lening e.a.). Indien u ons inschakelt voor al uw verzekeringsbelangen, mag u van ons de volgende dienstverlening verwachten: 1. Een analyse van uw situatie. Bij advisering van complexe financiële producten zoals levens- en beleggingsverzekeringen stellen wij een wettelijk verplicht cliëntprofiel op, inclusief uw (toekomstige) financiële positie. 2. Een hierop afgestemd advies. 3. Eventueel inpassen van bestaande voorzieningen en verzekeringen in onze dienstverlening. 4. Bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen of andere financiële producten die voortvloeien uit het advies. Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

2 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Versie Begeleiding bij aanspraken en claims op uw verzekeringen. Tenzij wij dat met u zijn overeengekomen en schriftelijk hebben bevestigd zijn wij niet verantwoordelijk voor verzekeringen of andere financiële producten die u zelf rechtstreeks of via een andere financiële dienstverlener heeft afgesloten. 4. Onze principes Directie en medewerkers van Kettlitz Wulfse Verzekeringen houden zich in hun dagelijkse handelen aan de volgende uitgangspunten: 1. Wij laten ons bij ons handelen leiden door de belangen van de relatie voor wie wij optreden. 2. In de adviezen aan onze cliënten houden wij rekening met de wensen en bijzondere omstandigheden van de relatie. 3. Indien een constructie naar ons oordeel in strijd is met de belangen van onze cliënten wensen wij hier niet aan mee te werken, ook niet bij vrijwaring voor eventuele (juridische) gevolgen. 4. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en aldus behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd. Onze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 5. Wij werken niet mee aan het bewust geven van onjuiste of onvolledige informatie aan financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan. 5. Kwaliteit en deskundigheid De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Aan ons kantoor is een vergunning verleend onder nummer Deze vergunning geldt voor de volgende gebieden: Schadeverzekeringen (bemiddelen en optreden als gevolmachtigd agent). Levensverzekeringen (bemiddelen en optreden als gevolmachtigd agent); Pensioenverzekeringen (bemiddelen); Premiepensioenvorderingen (bemiddelen); Spaarrekeningen (bemiddelen); Elektronisch geld (bemiddelen). Ons kantoor is aangesloten bij: Adfiz, adviseurs in financiële zekerheid NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) Erkenningsregeling RMIA/RAIA (Registermakelaars/adviseurs in Assurantiën) Erkenningsregeling RPA (Register Pensioen Adviseur) Ons lidmaatschap van Adfiz en erkenning als RMIA betekent dat wij handelen met inachtneming van de Code Onafhankelijk Advies, de integriteitscode en de Gedragscode RMIA. Onze assurantieadviseurs zijn goed opgeleid en onderhouden hun kennis via permanente educatie. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan opleiding. Een aantal van onze medewerkers beschikt over een erkende deskundigheid, zoals: RegisterMakelaar in Assurantiën RMIA RegisterAdviseur in Assurantiën RAIA Register Pensioen Adviseur (RPA) Ons bedrijf beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 6. Onze relatie met verzekeraars Wij zijn een ongebonden en onpartijdige bemiddelaar. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid producten van een groot aantal verzekeraars kunnen adviseren. In onze advisering betrekken wij financiële producten van meerdere verzekeraars. Een objectieve analyse in de zin van de Wft verrichten wij uitsluitend op basis van schriftelijke opdracht. De aandelen van ons bedrijf zijn geheel in eigendom van de directie. Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar, heeft zeggenschap in onze onderneming. Onze zusteronderneming Kettlitz Wulfse Volmachten B.V. beschikt over volmachten van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Daarmee kan Kettlitz Wulfse Volmachten zelfstandig namens deze verzekeraars nieuwe verzekeringen accepteren en schades afwikkelen. Op onze website en in het AFM-register kunt u zien voor welke verzekeraars Kettlitz Wulfse Volmachten als gevolmachtigd agent optreedt. Goede verzekeringsvoorwaarden, een marktconforme premie en waar nodig maatwerk. Dat zien wij als belangrijke elementen van de verzekeringsoplossingen die wij adviseren, in combinatie met kwaliteit en service op het gebied van polisadministratie en snelle schadeafhandeling. Met Kettlitz Wulfse Volmachten kunnen we dat allemaal prima voor u regelen. Daarom brengen wij uw verzekeringen veelal onder in ons volmachtbedrijf als dat voor u passend is. 2 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

3 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Versie Onze inkomsten Voor onze dienstverlening worden wij op verschillende manieren beloond. Wij kennen beloning op basis van provisie, uurtarief, vaste fee en abonnement. Combinaties van deze beloningsvormen zijn ook mogelijk. In de Bijlage Beloning bij dit document wordt onze beloning uitgebreid toegelicht. 6. Wij vragen u de gegevens in de documenten die u van ons ontvangt te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.. Indien mocht blijken dat u op een of meer van bovenstaande punten in gebreke bent gebleven dan aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten, nalatigheid en schade die daarvan het gevolg zijn of daaruit voortvloeien. 8. Onze dienstverlening in complexe financiële producten Indien u van onze diensten gebruik maakt met betrekking tot levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of andere complexe financiële producten maken wij met u concrete afspraken over onze dienstverlening en de wijze waarop en de vorm waarin wij daarvoor worden beloond. U ontvangt daartoe een gespecificeerd overzicht op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de Bijlage Beloning. 9. U en Kettlitz Wulfse Verzekeringen U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen. Daarbij hebben wij op een aantal punten uw hulp nodig. Wij vragen van u het volgende: 1. Het is voor u van belang ons en de verzekeringsmaatschappij altijd de juiste en volledige gegevens te verstrekken. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is het mogelijk dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden of wettelijke bepalingen de verzekeraar de schade niet of niet geheel vergoedt. 2. Het is voor onze advisering van groot belang dat u ons alle gegevens verstrekt over uw verzekeringen en voorzieningen. Indien u beschikt over verzekeringen en voorzieningen die niet via ons lopen, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. 3. Bij relevante wijzigingen in (de activiteiten van) uw bedrijf, in uw werknemersbestand of met betrekking tot de verzekerde zaken verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw verzekeringen op de werkelijke situatie blijven aansluiten. 4. Bij relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie, zoals huwelijk, echtscheiding, geboorte en overlijden, die van belang kunnen zijn voor een via onze bemiddeling gesloten verzekering (zoals een lijfrente of zorgverzekering) verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Op deze wijze kunnen wij uw privé gesloten verzekeringen op een juiste wijze aanpassen en beheren. 5. Ons uitgangspunt is dat wij namens u alle contacten met de verzekeraar onderhouden. Mocht er sprake zijn van eventuele rechtstreekse communicatie door of met de verzekeraar of andere financiële instelling dan vragen wij u ons daarvan direct op de hoogte te stellen. 10. Premiebetaling In een groot aantal gevallen zullen wij de door u verschuldigde premie namens de verzekeringsmaatschappij incasseren. Het kan ook voorkomen dat de premie door de verzekeringsmaatschappij zelf wordt geïncasseerd. Betaling aan ons kan uitsluitend via automatische incasso door ons (vaak verplicht) of per acceptgiro. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, zorgen wij voor betaling aan de verzekeraar. Premies worden in principe per periode vooraf betaald. In overleg met u stellen wij de periode vast: per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand. Het komt vaak voor dat er kosten zijn verbonden aan periodieke premiebetaling voor periodes korter dan een jaar. In dat geval wordt u daarover vooraf ingelicht. Het is erg belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht onverhoopt niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij verzorgen. 11. Beëindiging van onze relatie U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt hiervoor de verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te boeken naar een adviseur van uw keuze. Indien dit voor de betreffende verzekering mogelijk is, zullen wij hieraan onze medewerking verlenen. Ook kunnen wij het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De administratieve afhandeling gebeurt door ons totdat een ander financiële dienstverlener deze overneemt of de polis wordt beëindigd. Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

4 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Versie Klachten Als u een klacht hebt over onze dienstverlening verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). U kunt pas bij het KiFiD terecht nadat u ons van uw klacht op de hoogte hebt gesteld en wij deze niet tot uw tevredenheid hebben behandeld. Het KiFiD is als volgt bereikbaar: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Tel. (070) , Website: U kunt zich tevens tot de bevoegde Burgerlijke Rechter wenden. 13. Zusterbedrijven Kettlitz Wulfse Verzekeringen maakt samen met een aantal andere financieel dienstverleners onderdeel uit van de Kettlitz Wulfse Groep. Het betreft Kettlitz Wulfse Volmachten B.V. en Kettlitz Wulfse Consultancy B.V. Het is mogelijk dat onderdelen van de overeengekomen dienstverlening door een of meer van deze dienstverleners wordt uitgevoerd, vanzelfsprekend onder onze eindverantwoordelijkheid. 14. Aansprakelijkheid Onze aansprakelijkheid voor beroepsfouten is beperkt tot het bedrag dat wij met betrekking tot de dienstverlening in het kader waarvan de beroepsfout werd gemaakt aan provisie hebben ontvangen en/of aan u hebben gefactureerd. In geen geval aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade boven hetgeen ter zake door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 15. Contact Kettlitz Wulfse Verzekeringen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. Postbus 310, 3430 AH Nieuwegein Dukatenburg 70, 3437 AE Nieuwegein Tel: (030) Fax: (030) KvK: Wij zijn op werkdagen geopend van 8.30 tot uur en op afspraak buiten deze tijden. 4 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

5 Bijlage Beloning 1. Beloningsvormen Kettlitz Wulfse Verzekeringen kent de volgende beloningsvormen. 1. Beloning op basis van provisie: Beloning op basis van provisie is in beginsel de standaardbeloningsvorm voor alle schadeverzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een vergoeding die onderdeel vormt van de premie(s), het bedrag aan maandlasten, de koopsom of het bedrag aan kosten die aan u in rekening wordt gebracht. Indien het financieel product niet via onze bemiddeling tot stand komt ontvangen wij geen provisie en bent u ons niets verschuldigd, tenzij wij daarover vooraf schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u door ons rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. De hoogte van de provisie kan per product en per aanbieder verschillen. 2. Beloning op basis van uurtarief: Sommige van onze diensten verlenen wij op basis van uurtarieven. De hoogte van onze declaratie is niet afhankelijk van het financiële product dat u via ons sluit. U bent altijd het bedrag van de declaratie verschuldigd, ook als u uiteindelijk geen product via ons afsluit. Voordat wij aan een opdracht beginnen stellen wij u op de hoogte van het uurtarief en maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ter grootte van 25% of meer van de afgegeven schatting stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Tot slot specificeren wij onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. 3. Beloning op basis van een vaste fee: Sommige van onze diensten verlenen wij op basis van een vaste fee. De hoogte van de vaste fee is niet afhankelijk van het financiële product dat u via ons sluit. U bent altijd de vaste fee verschuldigd, ook als u uiteindelijk geen product via ons afsluit. Voordat wij aan een opdracht beginnen leggen wij de inhoud van de dienstverlening en de hoogte van de vaste fee schriftelijk vast. Zonder schriftelijke voorafgaande bevestiging is er nimmer sprake van dienstverlening op basis van een vaste fee. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. 4. Beloning op basis van een abonnement: Sommige van onze diensten verlenen wij op basis van een abonnement. Voordat wij aan een opdracht beginnen leggen wij de inhoud en de duur van de dienstverlening alsmede de hoogte van het abonnement schriftelijk vast. Zonder schriftelijke voorafgaande bevestiging is er nimmer sprake van dienstverlening op basis van een abonnement. Wij zijn gerechtigd de voor onze dienstverlening vastgestelde uur- en abonnementstarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen aan de stijging van de CBS-Loonindex. Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Bijlage beloning 5

6 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Bijlage beloning Versie Aanvullende beloningsinformatie Voor een aantal financiële producten geven wij u in deze dienstenwijzer al een indicatie van de omvang van onze beloning. Daarbij houden wij in sommige gevallen een bandbreedte aan, omdat wij pas later een exact bedrag kunnen aangeven. Voor deze producten geldt bovendien altijd dat wij u op de opdrachtbevestiging en/of de productofferte de daadwerkelijke omvang van onze beloning melden. In gevallen, waarin blijkt dat de omvang van onze beloning niet past binnen de genoemde bandbreedte lichten wij dit nader toe op het moment dat wij daarover voldoende zekerheid hebben. Dit is altijd voorafgaande aan de start van onze werkzaamheden en voorafgaand aan de opdrachtbevestiging. U heeft op dat moment altijd de keuze om uw opdracht in te trekken, zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. De in onderstaande aanvullende beloningsinformatie verstrekte indicaties hebben uitsluitend de bedoeling u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de kosten van onze dienstverlening. Deze indicaties hebben niet het karakter van een onherroepelijk aanbod. Tarieven advies en bemiddeling pensioen/leven/arbeidsongeschiktheid Voor advisering over en bemiddeling in verzekeringen en bancaire producten met betrekking tot pensioen, leven en arbeidsongeschiktheid voor individuele cliënten werken wij in veel gevallen met vaste tarieven. Deze zijn afhankelijk van de soort dienstverlening die wij met u overeenkomen. U kunt kiezen voor een integrale advisering over de volle breedte via ons Financial Life Support concept of voor een deelopdracht specifiek gericht op een bepaald onderdeel. Omdat wij met u aparte beloningsafspraken maken is er in de verzekeringen en bancaire producten die wij u adviseren géén provisie opgenomen. Dit betekent dat u daardoor een lagere premie of inleg betaalt dan wel een hogere opbrengst realiseert vergeleken met verzekeringen inclusief provisie. 6 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Bijlage beloning

7 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Bijlage beloning Versie Tarieven Financial Life Support: Inzicht & overzicht Eénmalig Service & Onderhoud (per jaar) Persoonlijk jaarverslag 1.405,00 133,00 Advies & bemiddeling Eénmalig Lijfrente (opbouw) 1.205,00 310,00 Direct ingaande lijfrente 970,00 n.v.t. Pensioenregeling (op uurtarief) ,00 310,00 Direct ingaand pensioen 970,00 n.v.t. Overlijdensrisicoverzekering 785,00 103,00 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 840,00 310,00 1 De achter Pensioenregeling opgenomen bedragen zijn indicaties gebaseerd op een tijdsbesteding van ongeveer 10 uur voor advies en 2 uur voor onderhoud op gemiddeld uurtarief. Tarieven deelopdracht: Soort opdracht Advies & Bemiddeling Service & Onderhoud Aankoop direct ingaande lijfrente (afhankelijk van kapitaal en gewenste dienstverlening) (Eenmalig) 410,00/ 970,00 (Per jaar) Lijfrente / banksparen oudedagsvoorziening 1.380,00 310,00 Pensioenregeling (DGA/werknemer) ,00 310,00 Overlijdensrisicoverzekering met advies zonder advies 970,00 399,00 n.v.t. 103,00 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 995,00 310,00 1 De achter Pensioenregeling opgenomen bedragen zijn indicaties gebaseerd op een tijdsbesteding van ongeveer 10 uur voor advies en 2 uur voor jaarlijks onderhoud op gemiddeld uurtarief. Uurtarieven: Onze uurtarieven voor 2015 treft u aan in onderstaande tabel. Dienstverlening op uurtarief wordt door ons vooral gebruikt bij maatwerkadvisering op het gebied van pensioenen en zogenaamde complexe producten. Genoemde uurtarieven zijn exclusief BTW of Assurantiebelasting, voor zover van toepassing. Soort dienstverlening Uurtarief Administratieve dienstverlening / contractbeheer 101,00 Actuariële en rekenkundige werkzaamheden / offertevoorbereiding 152,50 Financial Planning 185,00 Pensioenadviseur per uur 232,50 per dagdeel op locatie (4 uren, exclusief reistijd) 860,00 Advisering door directie 265,00 Vergoeding reisuren (inclusief reiskosten) uurtarief Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Bijlage beloning 7

8 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Bijlage beloning Versie Tarieven advies en contractbeheer collectieve pensioenen Voor collectieve pensioenen maken wij een onderscheid tussen enerzijds de advisering over de opzet en het afsluiten of verlengen van de pensioenregeling en anderzijds, de advieswerkzaamheden gedurende de looptijd en de administratieve werkzaamheden rondom het contractbeheer. Een advies omtrent de opzet, het afsluiten of verlengen van de pensioenregeling wordt altijd vooraf gegaan door een projectvoorstel op basis van een gedetailleerd plan van aanpak. Voor de advieswerkzaamheden gedurende de looptijd worden de diensten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Voor de werkzaamheden in relatie tot het contractbeheer geldt een tarief per werknemer per maand. Een specificatie van de werkzaamheden vindt u in het overzicht op de volgende pagina. Indicatie Vergoeding dienstverlening collectief pensioen Indicatie project opzet, afsluiting of verlenging (eenmalig) 3.600,00 / ,00 Contractbeheer per werknemer per maand (abonnement) 7,70 Bij collectief pensioen werken wij voor nieuwe contracten en opdrachten niet meer met ingebouwde provisie als beloningsvorm. Wij hechten belang aan transparantie en duidelijkheid op het gebied van premie en kosten. Per 1 januari 2013 is provisie op pensioenverzekeringen bovendien ook niet meer toegestaan, behoudens lopende contracten. Belangrijk: De bovengenoemde bedragen zijn berekend op de uurtarieven van onze medewerkers en zijn exclusief BTW of Assurantiebelasting, voor zover van toepassing. Omdat de dienstverlening zeer sterk afhankelijk is van uw wensen en behoeften en de complexiteit van de regeling zijn de genoemde bedragen niet meer dan een indicatie op basis van gemiddelden. Op grond van onze ervaring ligt de ondergrens voor een advies opzet, afsluiting of verlenging op ongeveer 3.630,00 voor een eenvoudig adviestraject en de bovengrens op ongeveer ,00 voor een complex adviestraject. Voorafgaand aan uw opdracht maken wij met u duidelijke afspraken over onze werkzaamheden en de hoogte van onze beloning. U weet dus tevoren waar u aan toe bent. Dienstverleningsoverzicht collectief pensioen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. = Uurtarief op nacalculatie / = Onderdeel abonnement Dienst Totstandkoming / Verlenging / Onderzoek contract Projectvoorstel opzet, afsluiting of verlenging op basis van Plan van Aanpak Adviesactiviteiten 1 Adviestrajecten en berekeningen naar aanleiding van wijziging regelgeving en/of interne ontwikkelingen bij relatie Uitleg regeling + actualiteiten + vragenuurtje deelnemers Advies waardeoverdracht Advies (deeltijd-)pensionering Advies echtscheiding DGA Pensioenadvisering Totaaladvies, inclusief aandacht voor lijfrente, banksparen, box-3 etc. Telefonische uitleg startbrief of UPO Contractbeheer (Abonnement) Doorgeven van of controleren van personeelsmutaties zoals aanmelding, uitdiensttreding, salarismutatie, wijziging burgerlijke staat en gezinssamenstelling Helpdesk administratieve afhandeling Controleren polis Administratieve begeleiding waardeoverdracht Administratieve begeleiding echtscheiding Administratieve begeleiding jaarlijkse salarisaanpassingen Procesbewaking verzekeraar Toezenden rekening couranten, mutatieoverzichten en premienota s Melden eventuele betalingsachterstand werkgever 1 Bedrijven met tenminste 20 werknemers kunnen ook opteren voor een adviesabonnement waarbij de adviesactiviteiten worden uitgedrukt in een tarief per werknemer per maand. 8 Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Bijlage beloning

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant

Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Dienstenwijzer Hypotheek Advies Brabant Handelsnaam : Hypotheek Advies Brabant Statutaire naam : Adres : Hoogstraat 27 Postcode, woonplaats : 5462 CW Veghel Website : www.hypotheekadviesbrabant.nl Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V.

Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Dienstenwijzer ASV Automobielbedrijven B.V. Duidelijkheid over de dienstverlening ASV Automobielbedrijven B.V. vindt het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden.

Nadere informatie

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen

A. Gedragscode B. Wie zijn wij? C. 1 Onze diensten Algemeen C.2 Schadeverzekeringen Geachte cliënt, A. Gedragscode 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen DIENSTENWIJZER Hypoteeuw BV Curieweg 14 3208 KJ Spijkenisse Telefoon: (0181) 611220 Fax: (0181) 659609 E-mailadres: info@hypoteeuw.nl Website: www.hypoteeuw.nl A. Informatie over onze dienstverlening Op

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R.

D I E N S T E N W I J Z E R. 1 D I E N S T E N W I J Z E R. Jacobs Assurantiën Mgr. Van Gilsstraat 4 6461 VG Kerkrade Postadres: Postbus 118 6460 AC Kerkrade Tel. nr. 045-5453121 Fax nr. 045-5464900 E-mail jacobs@deraadsheeren.nl

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie