8 PSYCHIATRISCH ONDERZOEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 PSYCHIATRISCH ONDERZOEK"

Transcriptie

1 LET OP: de psycholoog en/of psychiater dienen ook de volledige geraadpleegde stukken op te sommen helemaal vooraan in het rapport. Je kunt hierbij gebruik maken van de opsomming van de milieu-onderzoeker, maar dat is meestal onvolledig, dus vul dit aan LET OP2: de psycholoog en/of psychiater dienen een toelichting te schrijven op de letterlijke tenlastelegging (aan het begin van het rapport). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het stuk dat de jurist schrijft, maar de verantwoordelijkheid voor dit stuk ligt bij de rapporterend psycholoog/psychiater. 8 PSYCHIATRISCH ONDERZOEK 8.1 Onderzoekopzet data, locatie (en tijdsduur) gesprekken indien van toepassing: rolverdeling/overleg psychiater/psycholoog (bijvoorbeeld tav Savry) indien van toepassing: rolverdeling met supervisor referenten (toestemming vermelden) eventueel extra opgevraagde informatie (bijv. GGZ, huisarts, NIFP, reclassering, etc) gevoerd overleg (bijv.jji, jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, evt. gezinsvoogd, GGZ, NIFP,etc.) 8.2 Relevante informatie uit dossierstukken Vermelding van de voor de rapporteur relevante informatie uit de stukken (inclusief het juridisch dossier). Voorkom hierbij overlap met het milieuonderzoek en psychologisch onderzoek. 8.3 Onderzoek jongere a) Medewerking Indien aan de orde, vermelden van weigering, opgegeven redenen, onderbouwing eventuele pathologische weigering, standpunt onderzoeker en eventuele aanbeveling voor onderzoeksvorm die wel tot een rapportage zal kunnen leiden. Indien aan de orde vermelden eventuele bedreiging. b) Anamnese Dit is de informatie van betrokkene (Geen interpretaties, geen commentaar, alleen functionele citaten ) Maak aparte kopjes voor het overzicht: Ontwikkelingsanamnese en zelfbeschrijving Beschrijving anderen (door betr. van gezin, ouders, naasten zoals vrienden en vriendinnen) Relatievorming en seksuele anamnese (aangaan, onderhouden en duren van relaties). Vrije tijd en belangstellingen (derde milieu met o.a. sport en clubs, geldgebruik). School en werk (functioneren, prestaties, schorsingen en (bij)banen) Functioneren vlak voor huidige tenlastelegging Toekomstvisie c) Speciële psychiatrische anamnese Uitvragen psychopathologische kenmerken. Klachtenanamnese, voorgeschiedenis, psychiatrische opnames of behandelingen, familiaire belasting in psychiatrie (aandoeningen, behandelingen, handicaps). Inclusief verslavingsanamnese: Middelengebruik, duur, intensiteit, behandelingen, geldgebruik en geldbehoefte.

2 Somatische anamnese: mening jongere betreffende aandoeningen, behandelingen, gebreken, handicaps. d) Psychiatrisch onderzoek in engere zin Beschrijving betrokkene in voorkomen en eerste indrukken. Houding t.a.v. onderzoek. Verloop van onderzoek. Contact- en interactiekenmerken. Functioneel onderzoek (bewustzijn, concentratie, geheugen, oriëntatie, waarneming, denken, stemming, affect, impulsbeheersing, agressieregulatie, objectrelaties naasten en peers, gehechtheid, antisociale identificaties en idealen (identificatie of legitimatie van geweld), gewetensontwikkeling (rekening kunnen houden met anderen, empathie, evt. wroeging, kilheid) & idealen, (seksuele) identiteit en identificatie, gevoel van eigenwaarde, afweermechanismen, coping. e) Aanvullend onderzoek Indien van toepassing, bijvoorbeeld: algemeen lichamelijk onderzoek, neurologisch onderzoek, laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek, (semi-) gestructureerde vragenlijsten. f) Onderzoek naar het tenlastegelegde Tenlastegelegde Wat meldt verdachte over de aanloop tot, de totstandkoming van en het verdere beloop m.b.t. tot tenlastegelegde; Wat zijn betrokkenes gevoelen, denken en handelen t.a.v. het tenlastegelegde ten tijde van gebeuren en achteraf? Confronteer verdachte eventueel met informatie uit het dossier als dit afwijkt van wat verdachte over het tenlastegelegde vertelt. Relatie met mededaders Dynamiek met medeverdachten, relatie met hen, rol betrokkene in groep of met mededader. Had het anders kunnen lopen? Hoe is het in toekomst te voorkomen? Relatie met slachtoffers Wat is verklaring en houding ten aanzien van eventuele slachtoffers. Kan verdachte zich inleven en zo ja, in hoeverre. Waarom heeft dit hem niet belet in het plegen van het tenlastegelegde. Let op achterhouden info en houding bij confrontatie. Toekomstvisie ten aanzien van recidive en motivatie voor behandeling/begeleiding Mening en verwachting over afdoening rechtbank. Wat vindt betrokkene zelf nodig? Mening en verwachting over toekomst (werk/school/vrienden/mededaders). Verblijf in hechtenis Hoe wordt de preventieve hechtenis ervaren? Aanwezigheid reactieve (depressieve) problemen dienaangaande? Justitiële voorgeschiedenis Mening over eerdere contacten met Justitie, politie en justitiële voorgeschiedenis 8.4 Onderzoek gezinssysteem/ belangrijke anderen Pas op, voorkom herhalingen met het milieuonderzoek Informatie van ouders: Aanvullingen op het milieuonderzoek (psychiatrische ontwikkelingsanamnese (bijvoorbeeld gericht op autistiforme kenmerken), visie ouders op het ten laste gelegde en toekomstvisie, psychopathologie jongere en ouders, somatische hetero-anamnese over de jongere. Informatie van anderen, bijvoorbeeld hulpverleningsinstellingen, behandelaren of jeugdinrichtingen 8.5 Differentiaal diagnostische overwegingen Dit is een samenvattend stuk over wat er met de jongere aan de hand is. Hierbij dient alle informatie van de andere disciplines samen te komen. Voorkom echter te lange herhalingen

3 (de lezer heeft immers het verslag van de andere disciplines ook al gelezen). Het gaat er om die observaties te benoemen die bijdragen aan de diagnostiek en daar dan ook een interpretatie of conclusie aan te verbinden. Er moet een beeld worden gegeven van wat voor jongen dit is. Hierbij gaat het zowel om de DSM-diagnoses, maar ook om een algemeen beeld hoe deze jongere functioneert op alle terreinen en de intrapsychische processen. Beschrijf kort belangrijkste punten van de levensgeschiedenis. Beschrijf het in deze observatieperiode geobserveerde gedrag met een interpretatie wat dat diagnostisch betekent. Beschrijf de diagnose en differentiaal diagnostische overwegingen. Indien DSMdiagnoses worden gegeven, leg uit in lekentaal wat die diagnose inhoudt en welke kenmerken daar bij passen. Beschouwing over eventueel aan- of afwezige psychiatrische problematiek met etiologische overwegingen en het betrekken van de opvoeding door en eventuele pathologie van de ouders. Beschouw eventuele reactieve aspecten door detentie. Beschrijving van het ontwikkelingsniveau van de jongere (moreel, cognitief, sociaal, emotioneel) en ontwikkelings(on)mogelijkheden (visie op toekomst) in relatie tot functioneren in de drie leefdomeinen (thuis, school/werk, derde milieu, peers). Beperking van onderzoek vermelden. Classificatie DSM-IV-TR (Classificatiesysteem psychische stoornissen) As I (Klinische stoornissen of reden van zorg) As II (Persoonlijkheidsstoornissen; verstandelijke handicaps) As III (Somatische aandoeningen) As IV (Psychosociale en omgevingsproblemen) As V (Algehele beoordeling van het functioneren) Huidig: Hoogste afgelopen jaar: Over het algemeen zullen de volgende twee kopjes komen te vervallen en beschreven worden in hoofdstuk 9 en Gestructureerde risicotaxatie Indien door psycholoog gedaan, hiernaar verwijzen + conclusie beschrijven. Indien samen gedaan en er ook een gezamenlijke forensische beschouwing volgt, moet de gestructureerde risicotaxatie onder hoofdstuk 9 worden geschreven. Zie hoofdstuk 9 voor een format van de SAVRY. 8.7 Forensisch psychiatrische beschouwing Let op: in het algemeen wordt er één forensische beschouwing geschreven door psychiater en psycholoog samen, tenzij in de EBO anders is besloten. Deze wordt in hoofdstuk 10 geschreven. Zie voor inhoudelijke beschrijving hoofdstuk GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE Let op: In principe is de SAVRY een gezamenlijke risicotaxatie van de psycholoog en de psychiater. Middels SAVRY. Algemeen format: De SAVRY is een gestructureerde klinische taxatie voor het inschatten van geweldsrisico bij adolescenten, waarbij gekeken wordt naar risicofactoren in de voorgeschiedenis van de jongere (historische risicofactoren), sociale/contextuele risicofactoren en individuele risicofactoren. Daarnaast worden beschermende factoren geïnventariseerd (protectieve factoren). In het totaal zijn er 36 items, die laag, matig of hoog gescoord worden. Van de risicofactoren worden de meest belangrijke factoren gemarkeerd als kritisch item, wat inhoudt dat het een zwaar wegende factor is in de risico-inschatting. De historische gegevens zijn gebaseerd op het gedrag of ervaringen in het verleden en betreffen feitelijke gegevens. Binnen de sociale/contextuele factoren wordt gekeken naar de invloed van interpersoonlijke relaties, van aansluiting bij maatschappelijke instellingen en van de ombeving.

4 Individuele factoren zijn risicofactoren die de opvattingen van de jongere betreffen of essentiële aspecten van het psychologisch en gedragsmatig functioneren. Beschermende factoren kunnen het recidiverisico matigen, of kunnen in bepaalde omstandigheden in de behandeling of interventieplanning geïntegreerd worden om daarmee pogingen van risicoreductie te vergroten of vergemakkelijken. Er zijn bij XXX XXX items hoog gescoord, XXX matig gescoord en XXX protectieve factoren als positief aanwezig gescoord. Op grond van deze taxatie wordt het risico op toekomstig gewelddadig gedrag als XXX beoordeeld. 10 ALGEHELE FORENSISCHE BESCHOUWING De algemeen forensische beschouwing wordt geschreven door psychiater en psycholoog samen. Bij de forensische beschouwing is het de bedoeling dat alle informatie van de verschillende disciplines tot één compleet geheel wordt samengevat. Voorkom hierbij echter wel te lange herhalingen van door andere disciplines geschreven stukken. Hier wordt de samenhang beschreven: hoe leidt de stoornis en de bijbehorende context tot het tenlastegelegde en hoe is de reactie van betrokkene op de daad. Hier komt alles tezamen in relatie tot het tenlastegelegde. Verbinding van verklaringen, psychiatrische/psychologische diagnostiek en hetero-anamnestische gegevens. Met behulp van aanhalen van (pars pro toto) uitspraken moet dit logisch en vanzelfsprekend leiden naar de uiteindelijke mening van de onderzoeker. (Grenzen aan) de onderzoekbaarheid van verdachte Wie en wat is de verdachte voor een persoon, vanuit de aangetroffen bevindingen? Hoe reageerde hij op doorvragen en confrontatie? Is er een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens? Was dit ten tijde van het tenlastegelegde het geval? Wat is het verband met het tenlastegelegde? Indien er een relatie bestaat, beschrijf deze begrijpelijk. Geef een gewogen oordeel over de toerekeningsvatbaarheid waar de ontwikkelingsniveaus en het functioneren van de jeugdige in worden betrokken (moreel, cognitief, sociaal, emotioneel). Meet dat af aan functioneren voorafgaand, ten tijde van en na het tenlastegelegde. Betrek besef, cognitieve en morele overwegingen en gevoelens. Had betr. weet van het maatschappelijk ontoelaatbare en kon hij er naar handelen? Beschouwde en beschouwt betrokkene wel of niet zijn daad of daden (ten dele) als verkeerd? Let hier ook goed op middelenmisbruik. Culpa in causa is bij jongeren vaak minder of niet aan de orde. Hoe is de prognose, met name ten aanzien van de risico-inschatting? Geef een gewogen inschatting van de kans op recidive (onderbouwing, ook met empirisch bekende factoren zoals uit SAVRY, PCL:YV of andere klinische risicotaxatie factoren) en beschrijf hoe de recidive verminderd kan worden (noem argumenten). Indien sprake is van meerdere tenlastegelegde feiten, maak een beschouwing over de verschillende feiten. 11 BEANTWOORDING VAN DE VRAAGSTELLING Herhaal de vragen van de rechtbank, waarbij in de beantwoording kort wordt ingegaan op de diagnostiek en de beschouwing van het tenlastegelegde. Verwijs naar voorgaande indien dit te lang wordt, aangezien herhalingen zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. De beantwoording dient wel volledig te zijn, dit is de crux van het rapport. VRAAGSTELLING 1. Indien betrokkene weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen geeft die weigering aanleiding? 2. Is betrokkene lijdende aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven?

5 3. Hoe was dit ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde? 4. Beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens betrokkenes gedragskeuzes, c.q. gedragingen, ten tijde van het tenlastegelegde (zodanig dat het tenlastegelegde daaruit (mede) verklaard kan worden)? Zo ja, kan de deskundige dan gemotiveerd aangeven: a. Op welke manier dat geschiedde? b. In welke mate het geschiedde? c. Welke conclusie met betrekking tot de toerekeningsvatbaarheid op grond hiervan te adviseren is? De toerekeningsvatbaarheid wordt gedifferentieerd en gewogen beantwoord. Let op bij meerdere tenlasteleg-gingen dient de toerekeningsvatbaarheid per tenlastegelegd feit te worden beantwoord. 5a. Welke factoren, voortkomend uit de eventuele stoornis of gebrekkige ontwikkeling van betrokkene, kunnen van belang zijn voor de kans op recidive? Duidelijk beantwoorden en beargumenteren ook met behulp van een gestructureerde taxatie. Denk ook om de bevindingen die niet aanwezig zijn te vermelden aangezien die prognostisch gunstig kunnen zijn. 5b. Welke andere factoren en condities dienen hierbij in ogenschouw te worden genomen? Valt bijvoorbeeld iets te zeggen over de invloed van de mededader(s) of de groep rondom de betrokkene en/of van de opvoedingsomstandigheden op diens handelen? 5c. Is iets te zeggen over eventuele onderlinge beïnvloeding van deze factoren en condities? 6. Welke aanbevelingen zijn op basis van het voorgaande te doen ter preventie van recidive en ter bevordering van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van betrokkene en binnen welk juridisch kader zou dit gerealiseerd kunnen worden? Uitwerken. Simpelweg stellen dat behandeling of begeleiding nodig is, kan niet. Dat betekent: contact opnemen met eventuele begeleiders/behandelaars en de mogelijkheden en beperkingen peilen, afspreken en beschrijven. Motiveer de eventueel noodzakelijke behandeling of begeleiding. Beschrijf wenselijke en haalbare doelen. Het advies dient logisch voort te vloeien uit de diagnostiek. Pas op voor tegenstrijdigheden. Het advies dient ondubbelzinnig en duidelijk te zijn. Bij de beantwoording van vragen over interventies is de praktische haalbaarheid van de aanbevelingen van belang. Deze dienen getoetst te zijn bijvoorbeeld bij de jeugdreclassering of de mogelijke behandelaar. Dit dient beschreven te worden 7. Indien u adviseert tot een gedragsbeïnvloedende maatregel, kunt u dan aangeven: a. Welke problematiek van de verdachte hiertoe aanleiding geeft? b. Waarom deze maatregel in het belang kan worden geacht van de verdere ontwikkeling van de verdachte? c. Welke vorm van zorg of hulpverlening aangewezen is? 8. Indien u adviseert tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, kunt u dan aangeven: a. Waarom deze maatregel in het belang geacht kan worden van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de verdachte? b. Welke inrichting de voorkeur heeft? 9. Zijn er argumenten gelegen in de persoonlijkheid van betrokkene, die aanleiding geven het meerderjarigenstrafrecht toe te passen? Geldt alleen voor de verdachte die ten tijde van het plegen van het strafbaar feit de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Zie richtlijnen NIFP. Argumenten dienen voort te vloeien uit diagnostische bevindingen en forensische beschouwing en overwegingen over haalbaarheid advies. 10. In hoeverre komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet aan de orde zijn gekomen in de onderzoeksvragen, maar wel van belang zijn met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding van de jeugdige en/of bij eventueel te nemen beslissingen? 12 BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN EN ADVIES Betrokkene en ouder(s) Vermeld hier door wie, wanneer, waar en hoe het adviesgesprek heeft plaatsgevonden. Geef weer hoe dit gesprek is verlopen en kort wat de inhoud is. Geef aan of en waarom ouders wel/niet geïnformeerd zijn. Geef aan wat betrokkene en eventueel ouders vinden van de bevindingen en wat de reactie is op het advies. Raadsonderzoeker/JR/gezinsvoogd Vermeld hier wanneer en hoe overleg is geweest met raadsonderzoeker, (jeugd)reclasseerder en/of gezinsvoogd en hoe zij staan ten opzichte van het advies.

6 LET OP: de psychiater en/of psycholoog dienen ook de volledige geraadpleegde stukken op te sommen helemaal vooraan in het rapport.

7 PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

7 PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK LET OP: de psycholoog en/of psychiater dienen ook de volledige geraadpleegde stukken op te sommen helemaal vooraan in het rapport. Je kunt hierbij gebruik maken van de opsomming van de milieu-onderzoeker,

Nadere informatie

PSYCHIATRISCH ONDERZOEK PRO JUSTITIA

PSYCHIATRISCH ONDERZOEK PRO JUSTITIA Straf/jeugd/psychiatrie/schrijfwijzer/2010a PSYCHIATRISCH ONDERZOEK PRO JUSTITIA Betreffende: Voornamen TUSSENVOEGSEL(s) ACHTERNAAM Geboren: [dag.maand.jaar] Te: [plaats], [land] Wonende: [straat, nr.,

Nadere informatie

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY. zz ZZ

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY. zz ZZ Jeugd/civiel/ouders/psychiatrie/schrijfwijzer FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK Betreffende: xx XX Geboren Te Wonende : (plaats, land) : (straat, nr, postcode, plaats) en yy YY Geboren Te Wonende : (plaats,

Nadere informatie

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK P..VAN XXXX

FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK P..VAN XXXX Jeugd/civiel/kind/psychiater/schrijfwijzer FORENSISCH PSYCHIATRISCH ONDERZOEK Betreffende: P..VAN XXXX [voornamen voluit met kleine letters/achternaam (+ voorvoegsel) hoofdletters] Geboren: Te: Wonende:

Nadere informatie

FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY

FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK. xx XX. yy YY Jeugd/civiel/ouders/psychologie/schrijfwijzer FORENSISCH PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK Betreffende: xx XX [voornamen kleine letters/achternaam (+ voorvoegsel) hoofdletters] Geboren Te Wonende : (plaats, land)

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A Psychologisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land wonende : straat nr, postcode, plaats parketnummer

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A Psychiatrisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand jaar te : plaats, land verblijvend : forensisch psychiatrische instelling

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A straf volwassenen psychologie schrijfwijzer 2014 documentbeheer NIFP Psychologisch onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand

Nadere informatie

B Managementinformatie 41 Van DFDJ aan Justitie 41 Aantallen rapportages 41 Tijdigheid rapportages 41 Kwaliteit rapportages 41 Financiering 42

B Managementinformatie 41 Van DFDJ aan Justitie 41 Aantallen rapportages 41 Tijdigheid rapportages 41 Kwaliteit rapportages 41 Financiering 42 A Handreiking wegingsinstrument noodzaak Pro Justitia rapportage en beslisboom soort onderzoek (strafrecht) 30 Schema: Wegingen rechtsplegers nee/ja pj-onderzoek jeugd 30 Elementen 30 Eindafweging 32 Schema:

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor ouders

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor ouders Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor ouders Uw kind is geplaatst op afdeling De Ven van Teylingereind of komt hier binnenkort naartoe. Wij kunnen ons indenken dat u hier veel vragen over heeft.

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrische, psychologische en triple rapportages Pro Justitia

Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrische, psychologische en triple rapportages Pro Justitia Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Algemene toelichting bij de rapportage-formats psychiatrische, psychologische en triple rapportages Pro Justitia volwassenen versie 2014

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Esch, Cornelia Marianne van Title: Gedragsdeskundigen in strafzaken Issue Date:

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Invulinstructies 1. Onder het kopje Info wordt per uitspraak nagegaan of er voldoende informatie aanwezig

Nadere informatie

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria Studiedag 18 april 2014 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Lieke Vogelvang & Maaike Kempes Overzicht strafrechtketen 18-23 Wegingslijst

Nadere informatie

Langdurige Forensische Psychiatrie

Langdurige Forensische Psychiatrie Risicomanagement Checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie Drs. Peter C. Braun, Dr. Erik Bulten Persoonlijke gegevens van de patiënt: Naam tbs-gestelde: Geboortedatum: TBS nummer: Verblijfplaats ten

Nadere informatie

P R O J U S T I T I A

P R O J U S T I T I A straf volwassenen triple nietjesvariant schrijfwijzer 2014 documentbeheer NIFP Triple onderzoek P R O J U S T I T I A betreffende de heer/mevrouw Voornamen TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM geboren : dag maand

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Dilemma s bij risicotaxatie Risicotaxatie is een nieuw en modieus thema in de GGZ Veilige zorg is een illusie Hoe veiliger de zorg, hoe minder vrijheid voor

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie Grensoverschrijdend gedrag Les 2: inleiding in de psychopathologie Programma Psychopathologie; wat is het? Algemene functionele psychopathologie DSM Psychopathologie = Een onderdeel van de psychiatrie

Nadere informatie

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think.

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think. Drs. Fernando Cunha (Child Support Europe) Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist http://www.child-support-europe.com In dienst van kinderen,

Nadere informatie

Datum 15 juli 2015 Onderwerp NIFP standpunt m.b.t. het toerekennen en wijziging standaardvraagstelling. Geachte heer/mevrouw,

Datum 15 juli 2015 Onderwerp NIFP standpunt m.b.t. het toerekennen en wijziging standaardvraagstelling. Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 13369 3507 LJ Utrecht Herman Gorterstraat 5 3511 EW Utrecht Postbus 13369 3507 LJ Utrecht www.nifpnet.nl Contactpersoon A.J. de Groot Portfeuillehoduer Rapportage nifp@dji.minjus.nl

Nadere informatie

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren.

De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Handvatten voor onderzoek naar aanleiding van seksueel geweld tussen cliënten onderling of tussen cliënten en derden (niet zijnde medewerkers) met toelichting en verwachtingen van de inspecties De inspecties

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

Wegingslijst adolescentenstrafrecht

Wegingslijst adolescentenstrafrecht Wegingslijst adolescentenstrafrecht Naam jongere Naam gebruiker Datum invullen Geboortedatum jongere Parketnummer Invulinstructies 1. Onder het kopje Info kunt u per uitspraak nagaan of er voldoende informatie

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Bruikbaarheid nogmaals belicht

Bruikbaarheid nogmaals belicht 04_hoofdstuk (57 t/m 70) 08-02-2006 16:27 Pagina 57 N. DUITS, W. VAN DEN BRINK & TH.A.H. DORELEIJERS Bruikbaarheid nogmaals belicht 4 De rapportage pro Justitia van jongeren in de ogen van de rapporteurs

Nadere informatie

Bedoeling van dit werkcollege:

Bedoeling van dit werkcollege: PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK Veld Klinische en Gezondheidspsychologie Oktober 2005 Cécile Vandeputte- v.d. Vijver Bedoeling van dit werkcollege: Bespreking van de stappen van het psychodiagnostisch proces

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-2 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren, welke

Nadere informatie

Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist

Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist Gedwongen opname en verslaving Dr Anne Van Duyse - De Sleutel en PC Sint Jan Baptist Deel 1: Wet op de gedwongen opname Deel 2: problematisch middelengebruik Toetsing van de wet bij verslaving Geesteszieke

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20438 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Esch, Cornelia Marianne van Title: Gedragsdeskundigen in strafzaken Issue Date:

Nadere informatie

Langdurige Forensische Psychiatrie

Langdurige Forensische Psychiatrie Zorgzwaarte Checklijst Langdurige Forensische Psychiatrie Drs. Peter C. Braun, Dr. Erik Bulten Persoonlijke gegevens van de patiënt: Naam tbs-gestelde: Geboortedatum: TBS nummer: Verblijfplaats ten tijde

Nadere informatie

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater

De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(fouten) van (neuro)psychologisch onderzoek in psychiatrische expertises Joachim Tilanus Psychiater De kunst(-fouten) van (neuro-) psychologisch onderzoek bij psychiatrische expertises WAA-JAARCONGRES

Nadere informatie

Psychiatrische diagnostiek is veel meer dan een DSM-5-classificatieen. Michiel W. Hengeveld en Vos Beerthuis, psychiaters

Psychiatrische diagnostiek is veel meer dan een DSM-5-classificatieen. Michiel W. Hengeveld en Vos Beerthuis, psychiaters Psychiatrische diagnostiek is veel meer dan een DSM-5-classificatieen Michiel W. Hengeveld en Vos Beerthuis, psychiaters Richtlijn psychiatrische diagnostiek Ontwikkeltraject: maart 2013 maart 2015 Monodisciplinair

Nadere informatie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie

Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Autisme spectrum stoornissen en delinquentie Lucres Nauta-Jansen onderzoeker kinder- en jeugdpsychiatrie VUmc Casus Ronnie jongen van 14, goed en wel in de puberteit onzedelijke handelingen bij 5-jarig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6331

ECLI:NL:RBROT:2017:6331 ECLI:NL:RBROT:2017:6331 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/049808-15 en 10/231146-15

Nadere informatie

Rooster Algemeen deel, Opleiding Rapporteur 2015-2016. ROOSTER ONDER VOORBEHOUD Lestijden ochtend: 09.30 13.00 uur Lestijden middag: 13.30 17.

Rooster Algemeen deel, Opleiding Rapporteur 2015-2016. ROOSTER ONDER VOORBEHOUD Lestijden ochtend: 09.30 13.00 uur Lestijden middag: 13.30 17. Modulenummer en naam Rooster Algemeen deel, Opleiding Rapporteur 2015-2016 1. Introductie Opzet en doelen van de opleiding Praktische zaken De positie van de deskundige als rapporteur Domeinwisseling Kwaliteit

Nadere informatie

Lezing voor de NVA. Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog. Ontwikkelingsstoornissen Dimence

Lezing voor de NVA. Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog. Ontwikkelingsstoornissen Dimence Lezing voor de NVA Door Harmke Nygard-Smith Klinisch psycholoog Ontwikkelingsstoornissen Dimence Waarom diagnostiek? Hoe doen we eigenlijk diagnostiek? De DSM 5 Wijzigingen in de DSM 5 voor de autisme

Nadere informatie

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen

Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Zorgpad Autisme Spectrum Stoornissen Wanneer u autisme heeft, ondervindt u problemen in het contact met anderen. Het kan zijn dat u geen contact maakt of juist veel aandacht vraagt. U kunt zich moeilijk

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Inhoud. H.E. van der Horst. T.C. olde Hartman en P.L.B.J. Lucassen. A.H. Blankenstein. H. Woutersen-Koch

Inhoud. H.E. van der Horst. T.C. olde Hartman en P.L.B.J. Lucassen. A.H. Blankenstein. H. Woutersen-Koch VII 1 Inleiding SOLK in de huisartsenpraktijk: begrippen en epidemiologie... 1 H.E. van der Horst 1.1 Wat is SOLK?... 2 1.2 Andere (veel)gebruikte termen.... 3 1.3 Relatie tussen SOLK en somatisatie....

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren

Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren Risicotaxatie en risicohantering geweld bij jongeren dr. Henny Lodewijks hlodewijks@lsg-rentray.nl Kijvelanden conferentie 1-12-2011 SAVRY Historische risicofactoren: 1. Eerder gewelddadig gedrag 2. Eerder

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Risicotaxatie Suïcidaliteit. achtergronden. Suïcide. José Schneider Els Govers Bert van Hemert Remco de Winter

Risicotaxatie Suïcidaliteit. achtergronden. Suïcide. José Schneider Els Govers Bert van Hemert Remco de Winter Risicotaxatie Suïcidaliteit José Schneider Els Govers Bert van Hemert Remco de Winter achtergronden Nota behandeling van de suïcidale patiënt Zelfdoding is eigen keus 1986 regeringsstandpunt: suïcide is

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-3

BELEIDSREGEL CV-6300-4.0.1.-3 BELEIDSREGEL Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa besloten de volgende

Nadere informatie

Deel V. Samenvatting en aanbevelingen

Deel V. Samenvatting en aanbevelingen Deel V Samenvatting en aanbevelingen 1 Hoofdstuk 16 Samenvatting 16.1 Inleiding Jaarlijks verrichten gedragsdeskundigen ongeveer 8500 onderzoeken in strafzaken. Kranten en andere media leggen veel interesse

Nadere informatie

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ

Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Frequently Asked Questions (FAQ) aan IFZ Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op. 1. Wie kan een indicatie aanvragen bij NIFP/IFZ? - De 3 Reclasseringsorganisaties

Nadere informatie

FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE

FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE E T N A L U B M A H C S I S N FORE E R A F E I T A U L A V E O C I S RI G IN R O C S N E T N U P S T H C A D UITLEG EN AAN FORENSISCH AMBULANTE RISICO EVALUATIE FARE Doel Vaststellen recidiverisico en

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

6 Forensische aspecten Aandachtspunten 134 Noten 134

6 Forensische aspecten Aandachtspunten 134 Noten 134 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 Psychiatrische stoornis en diagnostiek 13 1 Inleiding 13 2 Psychiatrische ziekte 13 3 De psychische functies 16 4 Doelen en onderdelen psychiatrische diagnostiek 17 5 Diagnose

Nadere informatie

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes September 2017 Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek tgv diabetes 1 Vooraf Patiënten met diabetes kampen met veel

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

kind in de cel, ouders aan de bel

kind in de cel, ouders aan de bel kind in de cel, ouders aan de bel theo doreleijers vu medisch centrum / de bascule amsterdam symposium forensische jeugdzorg 10 februari 2007 inhoud lezing - kinderen met politie/justitiecontacten: wat

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,

Nadere informatie

Psychisch functioneren bij het syndroom van Noonan

Psychisch functioneren bij het syndroom van Noonan Psychisch functioneren bij het syndroom van Noonan drs. Ellen Wingbermühle GZ psycholoog / neuropsycholoog GGZ Noord- en Midden-Limburg Contactdag 29 september 2007 Stichting Noonan Syndroom 1 Inhoud Introductie

Nadere informatie

ASS in de verzekeringsgeneeskundige praktijk

ASS in de verzekeringsgeneeskundige praktijk ASS in de verzekeringsgeneeskundige praktijk Dr. P. Remijnse, psychiater UWV Breda, 4-7-2017 Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor deze bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 6 Klaas van Tuinen

Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving. HOVO 6 Klaas van Tuinen Oorzaken en achtergronden van delinquent gedrag in de huidige samenleving HOVO 6 Klaas van Tuinen Wat is normaal? Levenscyclus Gevoel van identiteit Oplossen van problemen m.b.t. macht en afhankelijkheid

Nadere informatie

Indicatiestelling voor behandeling vanuit het PO : een heilige graal? Bert van Rossum, klinisch psycholoog

Indicatiestelling voor behandeling vanuit het PO : een heilige graal? Bert van Rossum, klinisch psycholoog Indicatiestelling voor behandeling vanuit het PO : een heilige graal? Bert van Rossum, klinisch psycholoog Congres: Laten professionals hun werk goed doen! Ede,12 10 2015 Ervaren clinici om de heilige

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Februari 2014 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt

Nadere informatie

Culturele Interview bij kinderen en jeugdigen

Culturele Interview bij kinderen en jeugdigen Culturele Interview bij kinderen en jeugdigen Huub Beijers, medisch antropoloog/psycholoog Intercultureel Vakmanschap Driebergen 20 april 2012 Aanleiding & werkwijze Model volwassenpsychiatrie past niet

Nadere informatie

Seksueel misbruik bij jonge kinderen Diagnostiek, signalen en gevolgen

Seksueel misbruik bij jonge kinderen Diagnostiek, signalen en gevolgen Seksueel misbruik bij jonge kinderen Diagnostiek, signalen en gevolgen Esther van Duin, onderzoeker, AMC Thekla Vrolijk-Bosschaart, arts-onderzoeker, AMC-EKZ Inhoud presentatie Diagnostiek bij (een vermoeden

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

handvatten voor het doorbreken van stagnatie. Binnen onze verslaglegging streven wij naar overzichtelijkheid en duidelijkheid.

handvatten voor het doorbreken van stagnatie. Binnen onze verslaglegging streven wij naar overzichtelijkheid en duidelijkheid. Handout BirdView Stagnatie in werk Stagnatie in werk is een veelvoorkomend probleem. Zowel werkgever als werknemer ondervinden hiervan nadelige gevolgen. Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en langdurig

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Intakegesprek psycholoog

Intakegesprek psycholoog Intakegesprek psycholoog Wanneer u een psycholoog bezoekt is het belangrijk dat u uw relevante problematiek goed kunt bespreken. Het is daarom belangrijk om tijdens een intakegesprek voldoende informatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2005:AT2876

ECLI:NL:RBMAA:2005:AT2876 ECLI:NL:RBMAA:2005:AT2876 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 25-03-2005 Datum publicatie 31-03-2005 Zaaknummer 008231-04 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De Selfreportmethode in de Psychiatrie

De Selfreportmethode in de Psychiatrie De Selfreportmethode in de Psychiatrie Dhr..J.M.Klaver Spatie Apeldoorn Overzicht colleges 1 Algemeen - methodes - definities - Scl-90, UCL, VM 2 Stressmanagement - Kernberg - Indicatie behandeling/beleid

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2008:BD7184

ECLI:NL:RBZLY:2008:BD7184 ECLI:NL:RBZLY:2008:BD7184 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 10-07-2008 Datum publicatie 15-07-2008 Zaaknummer 07/440060-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Diagnose en classificatie in de psychiatrie

Diagnose en classificatie in de psychiatrie Diagnose en classificatie in de psychiatrie Klinische Validiteit Research Betrouwbaarheid Prof dr Bert van Hemert psychiater en epidemioloog Afdelingshoofd psychiatrie DBC Kosten-baten 2 Diagnosen in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Handvatten voor onderzoek met toelichting en verwachtingen van de inspecties

Handvatten voor onderzoek met toelichting en verwachtingen van de inspecties Handvatten voor onderzoek met toelichting en verwachtingen van de inspecties De inspecties vragen na een verplichte melding aan de melders om zelf onderzoek te doen en hierover te rapporteren. De onderzoekers

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Over hard werken, verbinden, humor & houden van!!!

Over hard werken, verbinden, humor & houden van!!! Over hard werken, verbinden, humor & houden van!!! Lonneke Mechelse, GZ psycholoog BIG, Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie bij Peptalk Delft, (generalistische basis GGZ) & Mentaal Beter Gouda

Nadere informatie

Traumatische jeugdervaringen zijn belangrijke risicofactoren

Traumatische jeugdervaringen zijn belangrijke risicofactoren Samenvatting De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de stand van wetenschap inzake therapieën waarbij hervonden herinneringen aan traumatische jeugdervaringen, in het bijzonder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapportage pro Justitia

Rapportage pro Justitia state-of-the-art-artikel Rapportage pro Justitia w.j. canton, w.f. van kordelaar samenvatting0in dit artikel wordt een beeld geschetst van de huidige state of the art van de rapportage pro Justitia. De

Nadere informatie

Bruikbaarheid belicht

Bruikbaarheid belicht 03_hoofdstuk (43 t/m 56) 08-02-2006 16:25 Pagina 43 N. DUITS, W. VAN DEN BRINK & TH.A.H. DORELEIJERS 3 Een onderzoek onder gebruikers van de rapportage pro Justitia van jongeren Dit hoofdstuk is gepubliceerd

Nadere informatie

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding

Hybride werken bij diagnose en advies. Inleiding Hybride werken bij diagnose en advies Inleiding Hybride werken is het combineren van 2 krachtbronnen. Al eerder werd aangegeven dat dit bij de reclassering gaat over het combineren van risicobeheersing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. voor. Zorgprogramma Doen wat werkt

Aanmeldingsformulier. voor. Zorgprogramma Doen wat werkt Aanmeldingsformulier voor Zorgprogramma Doen wat werkt Dit formulier na invulling indienen bij: Meldpunt Doen wat werkt Postbus 70013 9704 AA Groningen telefax: 050-5331667 NB: Alleen de (gezins)voogd

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

SCHRIJFWIJZER vastgestelde versie 31 augustus Parketnummer: Dossiernummer: Uitgebracht d.d.

SCHRIJFWIJZER vastgestelde versie 31 augustus Parketnummer: Dossiernummer: Uitgebracht d.d. vastgestelde versie 31 augustus 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Naam (voornamen in kleine letters, achternaam in hoofdletters, Arial 18pt) Geboortedatum en -plaats (voluit, bijv.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) De diagnose kanker kan grote impact op u en uw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen,

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG Een casus wordt ingebracht in het casus-overleg door middel van het formulier Schriftelijke aanmelding casus-overleg. Dit formulier wordt

Nadere informatie

Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht

Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht Landelijke PrO-dag Marigo Teeuwen Nijkerk 10 december 2014 Vandaag: onderzoek en praktijk Onderzoek

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verslaving binnen de forensische psychiatrie

Verslaving binnen de forensische psychiatrie Verslaving binnen de forensische psychiatrie Minor - Werken in gedwongen kader Praktijkverdieping Docent: Paul Berkers Geschreven door: Martine Bergshoeff Edith Yayla Louiza el Azzouzi Evelyne Bastien

Nadere informatie

Aanvraagformulier Diagnostiek FORMAAT

Aanvraagformulier Diagnostiek FORMAAT Aanvraagformulier Diagnostiek FORMAAT 1. Aanmeldgegevens Gegevens met een asterisk (*) zijn verplicht Dit formulier graag volledig ingevuld verzenden aan FORMAAT, postbus 73, 3910 AB Rhenen of mailen naar

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 6300-1900-10-1 1 januari 2010 14 december 2009 15 december 2009 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Besluit Forensisch Milieu Onderzoek NIFP. Maart 2011. A. Beschrijving en context Forensisch Milieu Onderzoek (FMO)

Besluit Forensisch Milieu Onderzoek NIFP. Maart 2011. A. Beschrijving en context Forensisch Milieu Onderzoek (FMO) Besluit Forensisch Milieu Onderzoek NIFP Maart 2011 (vastgesteld) A. Beschrijving en context Forensisch Milieu Onderzoek (FMO) I. Inleiding In het voorjaar van 2007 hebben de directies van het NIFP en

Nadere informatie