Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorbraakproject Onderwijs & ICT"

Transcriptie

1 Doorbraakproject Onderwijs & ICT publieksversie plan van aanpak 2016

2 Voorwoord Met onderwijs willen we het beste in een leerling naar boven halen. Dit kan met onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten van de individuele leerlingen en vaardig heden waar de 21 e eeuw om vraagt. Er zijn steeds meer mogelijkheden om met slimme inzet van ict leerlingen op hun eigen niveau te laten leren en werken. De praktijk wijst uit dat de stap naar meer leren op maat of gepersonaliseerd leren met ict complex is. Daar werken we in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT aan. In deze publieksversie van het plan van aanpak voor 2016 van Doorbraakproject Onderwijs & ICT vindt u informatie over het Doorbraakproject, de doelstellingen waar we tot en met 2017 gezamenlijk aan werken en een greep uit de activiteiten die we in 2016 ondernemen.

3 Doorbraakproject Onderwijs & ICT 2 3 Ik zie dat steeds meer scholen zich kunnen vinden in de gemeenschappelijke vraag naar ict in het onderwijs. Scholen en leraren willen onderwijs op maat aan kunnen bieden en hierbij per leerling inzicht in de voortgang krijgen. Dat begint met het formuleren van een heldere vraag. Daar is vorig jaar hard aan gewerkt met onder meer versnellingsvragen en vanuit Leerlabs. Nu zijn de scholen én leveranciers samen aan zet. Scholen staan voor de keuze hoe ze met ict het beste uit hun leerlingen en leerkrachten willen halen. Daarna moeten ze in samenspraak met leveranciers de vraag aanscherpen, oplossingen testen en implementeren. Zo benut je de kracht van scholen én leveranciers. Ik zie dat steeds meer scholen zich kunnen vinden in de gemeenschappelijke vraag naar ict in het onderwijs. De volgende stap is nu wel dat die gemeenschappelijkheid zich ook laat vertalen naar inkooptrajecten en waar mogelijk bundelen van de vraag. Het moet immers ook lucratief zijn voor aanbieders hun producten aan te passen en nieuwe functionaliteit bij te bouwen. Willen we tot een echte doorbraak komen zal er vanuit de scholen dus ook gehandeld moeten worden op hun vraag. Laten we dit doen door vanuit versnellingsvragen en Leerlabs tot vraagbundeling te komen en gemeenschappelijke inkooptrajecten. Met alle opgebouwde kennis en beschikbare middelen willen we scholen hierbij ondersteunen gezamenlijk verder te komen. Help ons in 2016 het verschil te maken en maatwerk in de klas met ICT nog een stapje dichterbij te brengen! Remco van Lunteren Bestuurlijk aanjager en voorzitter stuurgroep Doorbraakproject Onderwijs & ICT

4 Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT Het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs) en de VO-raad (sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs) werken samen aan een doorbraak. Deze samenwerking is ontstaan vanuit de overtuiging dat onderwijs zo ingericht moet zijn, dat kinderen leren op een manier die bij ze past en aansluit bij huidige en toekomstige ontwikkelingen en dat ict kan helpen om dat te realiseren. Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ict, is penvoerder van het Doorbraakproject. Op scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gebeurt al veel op het gebied van onderwijs en ict. Maar er zijn diverse obstakels die een optimale toepassing van ict voor leren op maat belemmeren. Zo zijn bijvoorbeeld de randvoorwaarden voor ict gebruik op scholen (bandbreedte, benodigde hardware, kennis en gebruiksvriendelijkheid) nog niet altijd aanwezig. Tegelijkertijd ervaren scholen dat het aanbod van ict-gerelateerde producten en digitale leermiddelen niet altijd voldoet aan hun behoefte. Het Doorbraakproject heeft als doel om deze belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt. De vier initiatiefnemers hebben hiertoe de krachten gebundeld, en willen scholen handvatten bieden om keuzes te maken voor de inzet van ict bij het realiseren van onderwijs op maat. Ambities We hebben samen drie ambities voor 2017: Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zijn in staat om gefundeerde keuzes te maken over de inzet van ict. Het is voor schoolbesturen duidelijk hoe ze hun (ict-)keuzes kunnen implementeren. Er zijn geen belemmeringen in markt en systeem voor het uitvoeren van de gemaakte keuzes.

5 Doorbraakproject Onderwijs & ICT 4 5 Een goede ontwikkeling is dat informatievoorziening en praktische voorbeelden rondom inkoop op de agenda staan. Want passende leermiddelen verwerven is een cruciaal onderdeel van maatwerk onderwijs. Het voortgezet onderwijs wil maatwerk leveren. Daar zijn moderne voorzieningen en professionalisering voor nodig. Op korte termijn moet er een versnelling komen in de beschikbaarheid van passend aanbod van digitaal leermateriaal. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT biedt scholen de mogelijkheid versneld in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en op de individuele behoeften van leerlingen. Scholen moeten hun onderwijsvisie vertalen in een goede vraag aan de markt en de markt moet versneld inspelen op die vraag. De grootste uitdaging voor 2016 is voldoende aanbod te creëren dat aansluit bij de veranderende wensen van het onderwijs. We zien de vraag groeien, we zien ontwikkelingen in het aanbod, maar vraag en aanbod moeten sneller en beter bij elkaar komen om de omslag te maken. Een goede ontwikkeling is dat informatievoorziening en praktische voorbeelden rondom inkoop op de agenda staan. Want passende leermiddelen verwerven is een cruciaal onderdeel van maatwerk onderwijs. Daarnaast hoop ik dat de hele onderwijssector profijt zal hebben van de resultaten die de eerste serie Leerlabs dit jaar opleveren. Van deze en andere stappen zal de leerling uiteindelijk beter worden. Paul Rosenmöller voorzitter VO-Raad

6 Hoe gaan we dit realiseren? Hoe ziet leren op maat met ict er in de praktijk uit? En wat is daarvoor nodig? Bij het creëren van een duidelijke vraag is een belangrijke taak weggelegd voor scholen en schoolbesturen. Zij maken keuzes over hun onderwijs en moeten helder formuleren welke ict-oplossingen en -producten ze nodig hebben, zodat de markt hierop kan anticiperen. Wij helpen bij het maken van die keuzes en bij het formuleren van een heldere omschrijving van eisen en wensen. Daarbij stimuleren we scholen om te vragen naar leermiddelen die onderwijs op maat mogelijk maken, en zo volume in de vraag te creëren. We versnellen zo de ontwikkeling en implementatie van de benodigde standaarden die de verbinding leggen tussen leermiddelen, leerdoelen en leerproces. Zo kunnen leraren digitaal leermateriaal van diverse aanbieders combineren, informatie over het leerproces vanuit verschillende bronnen inzien en (met de leerling) het leerproces plannen en bijsturen. Heldere wensen, vertaald naar inkoop van producten en gebundeld waar mogelijk, leveren voordeel voor scholen en aanbieders. Aanbieders weten dan scherper wat scholen van hen verwachten en ervaren genoeg volume in de Scholen en leraren in het primair onderwijs kunnen goed onderwijskundige keuzes maken. Invoering van ict in de klas vraagt echter ook om andere kennis en vaardigheden. Er moet antwoord komen op de meest uiteenlopende vragen. Van gaan we met tablets werken en zo ja, welke, hoe schrijven we ict-investeringsplannen, hoe kopen we slim in tot hoe werkt onderwijs in de klas als ieder kind op zijn eigen niveau leert? Ik merk dat scholen veel belangstelling hebben voor een gezamenlijke aanpak. De tijd is rijp voor een doorbraak. Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT biedt die gezamenlijke aanpak om een doorbraak te realiseren. Daar ligt de kracht van het project. Het kan belemmeringen wegnemen door partijen met specifieke deskundigheid bij elkaar te brengen. Er is ondersteuning voor scholen bij het formuleren van een duidelijke vraag om de ontwikkelingen te versnellen. Samen met scholen zoeken we de verbinding met aanbieders van digitaal lesmateriaal. Het project brengt scholen ook met elkaar in contact om kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden te delen. Zo krijgen scholen in de breedte de gelegenheid ict in te voeren in het onderwijs. Ik hoop dat we eind 2016 hebben bereikt dat alle scholen geïnspireerd zijn en een beeld hebben hoe ze aan de slag kunnen met ict. Simone Walvisch vicevoorzitter PO-Raad

7 Doorbraakproject Onderwijs & ICT 6 7 vraag om te investeren. Scholen krijgen producten die beter aansluiten bij hun behoefte en die een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben. Aan de hand van de vraag van scholen wordt duidelijk welke belemmeringen er zijn en voor welke op landelijk niveau een oplossing moet komen. Wij helpen zoeken naar oplossingen voor deze obstakels, denk aan; privacy, flexibiliteit in regelgeving en het realiseren van probleemloze toegang tot en het gebruik van digitaal leermateriaal. De activiteiten richting scholen worden door de PO-Raad en VO-raad verzorgd. Beide raden hebben een eigen programma waar scholen begeleiding op maat kunnen krijgen. Bij de PO-Raad is dat: Slimmer leren met ICT. Het programma van de VO-raad heet Leerling Alle partners zijn betrokken bij wat in de keten (vanaf de toegang tot digitale leermiddelen tot en met het gebruik daarvan) en op landelijk niveau geregeld moet worden. Samen zorgen wij ervoor dat het een onlosmakelijk geheel vormt. Verschillende stakeholders geven advies over het programma en de activiteiten. Zoals schoolbestuurders, schoolleiders en leraren. Leraren vormen hiervoor een klankbordgroep. Ik denk dat we flinke stappen kunnen zetten als scholen, docenten en bedrijven elkaar vinden. En dan niet alleen grote uitgeverijen met kant-en-klare pakketten, maar ook kleine organisaties die inspelen op de ontwikkeling van maatwerk ict-oplossingen. Dat biedt perspectief. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van diploma s op verschillende niveaus - een actueel onderwerp. Als scholen de juiste keuzes maken op ict-gebied, kunnen leerlingen de juiste keuzes maken voor hun toekomst. Maatwerk digitaal onderwijs maakt namelijk inzichtelijk wat hun sterke en minder sterke punten zijn. Hoe beter beeld ik heb van individuele leerlingen, hoe beter ik mijn rol als coach kan vervullen. Maar: we zijn er nog niet. Het is een zoektocht en daarom is het goed dat het Doorbraakproject in het leven is geroepen. Het brengt partijen en expertise bij elkaar, stelt scholen in staat aan te geven wat ze willen op ict-gebied en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Er is in Nederland veel ruimte om te experimenteren. Laten we onze krachten bundelen en die ruimte vooral benutten. Wessel Peeters docent Maatschappijleer en Studieloopbaanbegeleiding aan X11 Media en vormgeving in Utrecht

8 Doelstellingen 2017 In 2017 willen we een aantal doelstellingen bereikt hebben, gekoppeld aan onze ambities. Ambitie: Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs zijn in staat om gefundeerde keuzes te maken over de inzet van ict. Doelstelling 1 we helpen schoolbesturen weloverwogen keuzes te maken op het gebied van de toepassing van ict, de implementatie van ict en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Ambitie: Het is voor schoolbesturen duidelijk hoe ze hun (ict-)keuzes kunnen implementeren. We begeleiden schoolbesturen die ict willen inzetten ten behoeve van onderwijs op maat bij het implementeren van hun keuze door: Doelstelling 2 informatie beschikbaar te stellen om de juiste infrastructurele keuzes te maken. Doelstelling 3 te helpen bij het professionaliseren, waardoor schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten vaardig zijn met ict. Doelstelling 4 schoolbesturen in staat te stellen als professionele klant kwalitatief of kwantitatief inkoopvoordeel te behalen bij de aanschaf van ict- (gerelateerde) producten.

9 Doorbraakproject Onderwijs & ICT 8 9 Ambitie: geen belemmeringen in markt en systeem voor het uitvoeren van de gemaakte keuzes. Systemen moeten soepel en betrouwbaar met elkaar samenwerken - ongeacht wie de leverancier is. Dat geldt voor de hele keten: vanaf de toegang tot digitale leermiddelen tot en met het gebruik daarvan. We nemen belemmeringen voor schoolbesturen weg door te zorgen voor: Doelstelling 5 genoeg kwalitatief hoogwaardig aanbod van digitale leermiddelen dat geschikt is om leermiddel-overstijgend mee te variëren en arrangeren. Dit aanbod sluit aan bij de behoefte van scholen. Doelstelling 6 inzicht op individueel niveau in de voortgang van het leren. Dit betreft een overkoepelend inzicht over gekozen leermiddelen en aanbieders van lesmateriaal heen. Doelstelling 7 het wegnemen van technische belemmeringen, waardoor scholen op een gebruiksvriendelijke manier leermiddelen kunnen gebruiken in of vanuit een gangbaar (leer)platform naar keuze. Doelstelling 8 probleemloze toegang tot en gebruik van digitale leermiddelen. Het uitwisselen van data bij het bestellen, leveren en gebruiken van leermiddelen is tot een minimum beperkt. Hierdoor blijft de privacy van leerlingen en leraren beter geborgd.

10 Niet alle vraagstukken zijn binnen de school of de keten op te lossen. Daarom hebben we ook de doelstelling dat: Doelstelling 9 wet- en regelgeving schoolbesturen niet belemmert bij de keuze voor digitaal onderwijs op maat. Doelstelling 10 schoobesturen, schoolleiders en leraren steeds meer inzicht hebben in wat werkt bij het toepassen van ict en onder welke voorwaarden. Dit inzicht is gebaseerd op onderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van ict het onderwijs betekenisvoller maakt voor kinderen. Het slaat een brug tussen lesgeven en de wereld daarbuiten. Bovendien motiveert het kinderen van binnenuit. Door gebruik van ict in mijn klas zie ik dat kinderen uit zichzelf dingen leren en verder komen. Met digitale leermiddelen op maat kan ik per individuele leerling beter bepalen wat ik inzet op welk moment. Bijvoorbeeld zwaarder oefenmateriaal bij een kind dat voorloopt, en een extra instructiefilmpje bij een kind dat moeite heeft met bepaalde lesstof. Het voordeel voor leerkrachten is dat we ons werk efficiënter kunnen inrichten. Het geeft niet alleen sneller, maar ook beter inzicht in de competenties en prestaties van ieder kind. Het is belangrijk dat er een versnelling komt bij invoering van meer onderwijs op maat met behulp van ict. Daarbij moet de aandacht vooral uitgaan naar vindbaarheid, overzicht en transparantie binnen het enorme aanbod. We kunnen niet achterblijven, want de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Onderwijs en ICT moet op zowel scholen als landelijk bovenaan de agenda staan. Want wie nu kind is, moet over twintig jaar goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Alice de Groot leerkracht groep 8 op Prinses Ireneschool in Krimpen aan de Lek

11 Doorbraakproject Onderwijs & ICT Al snel ontstond bij leraren de behoefte aan een centraal punt met voortgangsinfor matie over leerlingen. Onze leerlingen werken met ipads. Sinds kort hebben we een nieuw concept, Onderwijs + Jij, waarmee we gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Al snel ontstond bij leraren de behoefte aan een centraal punt met voortgangsinformatie over leerlingen. We hebben een Versnellingsvraag ingediend hoe we zo n Centraal Dashboard kunnen ontwikkelen. In dat dashboard willen we op schoolniveau data verzamelen van de online onderwijsprogramma s waarmee veel leerlingen werken, zoals Muiswerk, Rekentuin, Taalzee en Smart Rekenen. Deze data moeten automatisch worden afgezet tegen de leerlijnen die we in Nederland hanteren. Met het dashboard kunnen leraren in een beveiligde omgeving dagelijks de vorderingen van leerlingen inzien en per leerling lesstof aanbieden die past bij het niveau van die leerling. Nu moeten leraren in elk apart programma inloggen om te kijken hoe zijn leerlingen er voor staan. We zitten met verschillende partijen om de tafel om te onderzoeken wie het dashboard kan ontwikkelen. Het is complexe materie, alleen al omdat alle pakketten dezelfde taal moeten spreken. Maar ik verwacht dat er eind 2016 een systeem is dat data kan ver werken van onderwijsprogramma s. Van daaruit ontwikkelen we verder. Uiteindelijk zullen alle leraren in Nederland met een prachtig systeem werken. Dat komt leerlingen ten goede en het neemt leraren veel werk uit handen. Hans van Alphen directeur Het Palet in Almere

12 De daad bij het woord Uiteraard zijn er concrete acties verbonden aan de doelstellingen voor Een greep uit de acties die in 2016 op de agenda staan, waardoor u een indruk krijgt van de activiteiten die we ondernemen: Doelstelling 1 PO Primair onderwijs Onze missie: alle schoolbesturen hebben een implementatie- en investeringsplan om ict in te zetten voor goed onderwijs. Daarvoor zet de PO-Raad onder andere de volgende acties in om schoolbesturen pro-actief te ondersteunen: Minimaal 600 bestuurders worden telefonisch benaderd. Tijdens deze gesprekken vragen we naar de belemmeringen om te komen tot een strategisch ict-plan en informeren we hen over de opties voor begeleiding. Aan de hand van vraagverhelderingsgesprekken met minimaal 300 van bovenstaande bestuurders onderzoeken we de vragen die bij hen in de scholen spelen en brengen we in kaart wat voor ondersteuning ze nodig hebben in het ontwikkelen van een implmentatie- of investeringsplan voor de inzet van ict en bij het zetten van de eerstvolgende stap. Dit vertalen we in een concreet ondersteuningsaanbod. Op basis van de vraagstukken wordt, door de PO-Raad samen met Kennisnet, de ondersteuning vorm gegeven zodat besturen verder kunnen met onderwijs en ict. VO Voortgezet onderwijs De ambitie is om een innovatiebeweging in de sector te stimuleren om gepersonaliseerd leren in de scholen te versnellen en te verbreden. Leerling 2020 versterkt de beweging en doet daarvoor onder andere het volgende: In tien Leerlabs waar zestig scholen aan meedoen (start 2016, in de loop van 2016 starten nieuwe Leerlabs) worden verschillende praktijkvoorbeelden en praktische tools ontwikkeld om andere scholen te faciliteren bij het maken van hun eigen keuzes. Deze voorbeelden en tools worden breed beschikbaar gesteld en gecommuniceerd. We stimuleren kennisdeling door bijeenkomsten, een docentencongres en het koppelen van scholen aan elkaar. Zo wordt de hele sector voortgezet onderwijs op de hoogte gebracht. Vijf Leerlabs geven hun resultaten vorm in stappenplannen waardoor scholen deze als referentie kunnen gebruiken in hun ontwikkeling rondom de inzet van ict.

13 Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doelstelling 2 Samen Namens alle partners wordt een actieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat alle scholen voldoende toekomstbestendig, veilig en betaalbaar toegang tot internet hebben. Voor dit actieplan brengen we in kaart wat scholen nu en in de toekomst nodig hebben en wat we daaraan publiek-privaat kunnen doen. Ook zoeken we naar oplossingen voor scholen met een acuut probleem. PO Primair onderwijs Voor PO-schoolbesturen is de basis op orde: zij weten onder andere welke infrastructuur passend is bij de gemaakte keuzes uit het investeringsplan. 75 scholen met een acute hulpvraag over connectiviteit zijn van advies voorzien. Verspreiden van resultaten en oplossingsrichtingen in de hele sector. VO Voortgezet onderwijs Verschillende aanpakken delen met de sector waardoor scholen inzicht hebben in keuzes op het gebied van infrastructuur en weten waar ze moeten zijn voor meer informatie. Scholen uit de Leerlabs die vragen hebben over infrastructuur zijn ondersteund door de expertpool van Kennisnet of door advies vanuit de lijn inkoop. Praktijkvoorbeelden en informatie over keuzes rondom infrastructuur worden gedeeld in de breedtestrategie.

14 Doelstelling 3 PO Primair onderwijs Schoolbesturen die de keuze maken om ict in te zetten voor leren op maat, moeten dit ook kunnen implementeren. De PO-Raad faciliteert schoolbesturen om professionalisering op te zetten en vorm te geven. De PO-Raad doet concreet onder andere het volgende: Het ontwikkelen en uitvoeren van een leergang Slimmer leren met ict voor besturen en andere onderwijsprofessionals. Vijftig schoolbesturen kunnen hiermee starten in Het organiseren van tien professionele dialoogsessies, waarin schoolbestuurders en andere betrokkenen hun kennis en vraagstukken over de inzet van ict delen en vermeerderen. VO Voortgezet onderwijs De VO-raad draagt bij aan het professsionaliseringsbeleid van leraren en schoolleiders door onder andere: Vijf Leerlabs en een of meerdere trainingen/workshops/conferenties op het gebied van ict-vaardigheden voor docenten te laten organiseren. De opgedane kennis wordt samen met de Leerlabresultaten verspreid naar de gehele sector via de website van Leerling In alle plannen van aanpak van de 35 Leerlabs (210 scholen) de docent en de ontwikkeling van zijn (ict-)vaardigheden centraal te stellen. Nog niet iedereen is zich ervan bewust dat ict nodig is om onderwijs goed vorm te geven. Het gaat er niet alleen om wat je aanbiedt, maar ook hoe je het aanbiedt. Dankzij ict kunnen we kinderen met gepersonaliseerd onderwijs goed voorbereiden op de maatschappij. Zij groeien op in een samenleving waar ict-vaardigheden een vereiste zijn. Ik denk dat ict in het onderwijs op een goede manier tot stand komt als schoolbesturen en leraren nauw samenwerken en tot een duidelijke visie komen. Schoolbesturen moeten leraren betrekken bij het maken van plannen. Leerkrachten op hun beurt moeten hun kennis delen met hun schoolbestuur. We hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken. Er gebeurt overigens al veel op dat gebied. En zijn bijvoorbeeld lokale onderwijscafés, er worden veel blogs geschreven en het programma Onderwijs Pioniers

15 Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doelstelling 4 Samen We houden een actueel zicht op de leermiddelenmarkt. Met de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken is in het voortgezet onderwijs straks inzicht beschikbaar. Voor het primair onderwijs doen we in 2016 een onderzoek naar de leermiddelenmarkt. PO Primair onderwijs Schoolbesturen fungeren als professionele klant en benutten zo hun inkoopkracht. De PO-Raad doet concreet het volgende: Schoolprofielen worden opgesteld, vertaald naar inkoop en voorzien van voorbeeldafspraken die scholen met leveranciers kunnen maken: Service Level Agreement (SLA) handreiking. Er is een standaard aanbod beschikbaar om kleine schoolbesturen te faciliteren op het gebied van de inkoop van devices en alle benodigdheden aan diensten en producten die daarbij horen. Generieke inkoopvoorwaarden op sectorniveau afspreken en beschikbaar stellen. VO Voortgezet onderwijs De VO-raad doet concreet het volgende ten bate van het in staat stellen van scholen om inkoopvoordeel te behalen voor de aanschaf van ict-middelen: Vijftien schoolbesturen begeleiden op het gebied van inkoop van leermiddelen. Generieke inkoopvoorwaarden op sectorniveau afspreken en beschikbaar stellen. stimuleert de leraren bij de ontwikkeling van kleinschalige projecten, ook op het gebied van ict. Vroeger werd ict gezien als een serre aan een huis: leuk om erbij te hebben. Met andere woorden: het was een aardige aanvulling op het onderwijs. Ik hoop dat binnen afzienbare tijd alle docenten ict beschouwen als de fundering van een huis. Het Doorbraakproject helpt bij het proces van bewustwording. Koen Steeman leerkracht groep 8 op t Startblok in Cuijk en specialist Leren en lesgeven ICT aan het ixperium in Nijmegen

16 Doelstelling 5 Om te voldoen aan de behoefte aan leermiddelen om op verschillende manieren te differentiëren in de klas, gaan we met scholen aan de slag én werken we aan de randvoorwaarden om te kunnen variëren en arrangeren. In minimaal twee Leerlabs (twaalf vo-scholen) en twee versnellingsvragen (twee PO-schoolbesturen) gaan we concreet aan de slag. Dat betekent dat we werken aan: Een expliciete en gedragen vraag. Het publiek-privaat beproeven van variëren en arrangeren in de praktijk. Afspraken maken met private partijen over het metadateren van leermiddelen en het beschikbaar stellen van deze metadata, zodat het eenvoudiger wordt om leer middelen op basis van leerdoelen te selecteren en te gebruiken. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden op orde: Voorbeelden van het gebruik van de wettelijke leerdoelen en doorlopende leerlijnen van SLO zijn verzameld en zichtbaar gemaakt, zodat de leerdoelen praktisch bruikbaar zijn om onderwijs te plannen en bij te sturen. Er zijn publiek-private afspraken gemaakt over de implementatie van metadatering, op basis van standaarden, wat leidt tot een route- en roadmap voor de metadatering van leermiddelen. Doelstelling 6 Om het leerproces beter te kunnen plannen en bijsturen willen schoolbesturen, leraren en leerlingen graag inzicht in de voortgang van de leerlingen. Niet alleen per methode of per aanbieder maar (ook) overkoepelend. We maken publiek-private afspraken over de uitwisseling van gegevens, waardoor minimaal drie schoolbesturen (in drie versnellingsvragen) en vier scholen (uit de Leerlabs) gebruik kunnen gaan maken van deze gegevens als ze die willen inzetten voor een dashboard. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden op orde: Er is overeenstemming tussen vragers en aanbieders (publiek-privaat) over welke voortgangsinformatie via welke standaarden wordt uitgewisseld. Er zijn afspraken gemaakt tussen vragers en aanbieders (publiek-privaat) over (een deel van de) standaarden en implementatie daarvan. Dit komt tot uitdrukking in een vastgesteld concept-roadmap voor Standaarden voortgangsinformatie. Om niet alleen inzicht in kennis te kunnen geven, maar ook in vaardigheden worden vocabulaires voor vaardigheden versneld ingediend bij Edustandaard, een platform waar partijen binnen het onderwijs afspraken maken.

17 Doorbraakproject Onderwijs & ICT We willen op korte termijn om de tafel met mogelijke partners. Niet alleen om onze visie te delen, maar ook om het belang van maatwerk digitaal onderwijs te onderstrepen. Want er zijn heel veel scholen met dezelfde ambitie. Ik ben betrokken bij het Leerlab dat zich bezighoudt met het inrichten van individuele leerroutes. We willen leerlingen helpen de juiste keuzes te maken om zich te ontwikkelen op het gebied van vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Ict is onmisbaar bij het aanbieden van lesstof. Daarnaast kunnen leerlingen dankzij digitale leermiddelen plaats- en tijdonafhankelijk leren. Iemand die bijvoorbeeld in het weekend voetbalcoach is, kan met zijn mobiel bijhouden wat hij leert over samenwerken. Zo verbindt ict formeel en informeel leren en dat maakt onderwijs betekenisvoller. In het Leerlab hebben we literatuuronderzoek gedaan en vervolgens allerlei vaardigheden uitgewerkt in deelvaardigheden op verschillende niveaus - van beginner tot expert. Nu zijn we op zoek naar een aanbieder die onze informatie kan koppelen aan een efficiënt en betrouwbaar systeem. De praktijk wijst uit dat dat lastig is. Het aanbod is groot, maar het is op dit moment weinig uitdagend voor ons. Het uitgangspunt van uitgevers van digitale leermiddelen moet zijn: wat willen leerlingen, welke toepassingen zijn uitdagend? Met welk systeem kunnen leerlingen en leraren goed werken? We willen op korte termijn om de tafel met mogelijke partners. Niet alleen om onze visie te delen, maar ook om het belang van maatwerk digitaal onderwijs te onderstrepen. Want er zijn heel veel scholen met dezelfde ambitie. Ik hoop dat we voor de zomer een kleine pilot draaien en eind 2016 kunnen kiezen voor een aanbieder die vorm kan geven aan de inhoud die wij voor ogen hebben. Michiel Lucassen docent Nieuwe Techniek aan X11 Media en vormgeving in Utrecht

18 Wat is... De PO-Raad is de sectororganisatie voor primair onderwijs. De PO-Raad faciliteert schoolbesturen via het programma Slimmer Leren met ICT bij het realiseren van onderwijs op maat. De VO-raad is de sectororganisatie voor voortgezet onderwijs. In opdracht van de VO-raad werkt het programma Leerling 2020 aan innovaties in scholen. Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Zij werkt in opdracht van de beide sectorraden met verschillende projecten aan het begeleiden en faciliteren van scholen bij het maken van gefundeerde keuzes en aan het realiseren en implementeren van de benodigde standaarden. Een versnellingsvraag in het primair onderwijs: Scholen lopen aan tegen zaken die hen belemmeren bij de ontwikkeling en implementatie van onderwijs op maat met hulp van inzet van ict. Versnellingsvragen zijn in het primair onderwijs de motor om tot innovatie te komen en richten zich op problemen waar op dit moment nog geen pasklare oplossing voor aanwezig is. De vragen starten vanuit een schoolbestuur, waar andere besturen zich bij aan kunnen sluiten. Een voorbeeld van een versnellingsvraag is het centrale dashboard (zie interview met Hans van Alphen). Op versnellingsvragen staat meer informatie over versnellingsvragen. Leerlabs zijn leernetwerken van gemiddeld zes scholen voor voortgezet onderwijs. Er zijn er nu tien Leerlabs en in 2016 is er ruimte voor 150 nieuwe scholen. Een Leerlab werkt ook aan de hand van een versnellingsvraag aan de oplossing van een vraagstuk. Leerlabs delen hun bevindingen, zodat ook andere scholen ervan kunnen leren. Op en staat meer informatie over Leerlabs. Gepersonaliseerd leren of leren op maat behelst het complete leerproces waarbij leerlingen op eigen niveau werken aan de leerdoelen die zij moeten en/of willen behalen. Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van (tussen)doelen en inhouden, leidend naar een einddoel. Een doorlopende leerlijn is een compacte weergave van het officiële programma van een vak, geordend in een doorlopende leerlijn van het primair onderwijs naar bovenbouw voortgezet onderwijs. Ze beschrijven het wat in het onderwijs, dat wat moet en mag, en geven aan wat de kern is en wat keuzeonderdelen zijn. Differentiëren is het inspelen op verschillen tussen leerlingen (op het gebied van tempo, niveau, interesse, begeleidingsbehoefte, plaats en/of tijd). Metadateren: leermiddelen voorzien van kenmerken die beschrijven wat het voor leermiddel is en waar het over gaat.

19 Doorbraakproject Onderwijs & ICT Variëren: een leraar wil graag aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Om goed te kunnen differentiëren, zijn geregeld extra leermiddelen nodig, bovenop de lesmethode die wordt gebruikt. Dat betekent dat de leraar op zoek gaat naar aanvullende leermaterialen en dat hij dit aanbiedt aan één of meerdere van zijn leerlingen: hij gaat variëren. Arrangeren gaat een stapje verder dan variëren. De leraar bouwt dan de leerlijn zelf op met leermiddelen. Hij maakt geen gebruik meer van één methode die de meeste leerdoelen al dekt. De leraar start bij de leerdoelen die de leerling moet of wil halen en gaat van daaruit leermiddelen zoeken die er bij passen. Daarvoor is het nodig dat de leraar inzicht heeft in de leerdoelen die door leermiddelen worden gedekt. Informatietechnologie moet het onderwijs een stap verder brengen en ruimte bieden om dit waar te maken. Hoe beter we technologie inzetten, hoe meer tijd er is voor waar het in het onderwijs om zou moeten gaan. Zaken zoals zingeving en betekenis, samenwerking en burgerschapsvorming. Wij hebben een speciale ict Taskforce waarin alle Esprit Scholen zijn vertegenwoordigd. De betrokkenen kijken wat nodig is op het gebied van gepersonaliseerd leren en om wat voor ict-ondersteuning dat vraagt. Gepersonaliseerd onderwijs met digitale ondersteuning staat hoog op de agenda. We helpen scholen hun vraag helder en duidelijk in de markt te zetten. Waar mogelijk moeten we dat gebundeld doen, want door volume zijn aanbieders bereid te investeren. De wifi-infrastructuur is op orde op al onze scholen, nu werken we aan professionalisering. Bijvoorbeeld door leraren te helpen hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd proberen we de macht van aanbieders te doorbreken en landelijk marktpartijen te bewegen hun verdien - model aan te passen. Het gaat immers om de vraag van scholen en niet om het aanbod van marktpartijen. Gepersonaliseerd onderwijs met digitale ondersteuning doet recht aan verschillen tussen kinderen. Daar moeten we ons gezamenlijk hard voor maken. Percy Henry Lid College van Bestuur Esprit Scholen in Amsterdam

20 Meer weten? Uitgever: Doorbraakproject Onderwijs & ICT Interviews: Joska Muller Communicatie Productiebegeleiding: Kennisnet Fotografie: David van Dam: foto Simone Walvisch, Josje Deekens: foto Paul Rosenmöller, Nancy van Ophuizen: foto Koen Steeman Vormgeving: Optima Forma bv, Voorburg Drukwerk: OBT bv, Den Haag 2016 Het beeld uit deze uitgave mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT publieksversie plan van aanpak 2016 Voorwoord Met onderwijs willen we het beste in een leerling naar boven halen. Dit kan met onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar 1 Inhoud 1 2 3 4 Maar ik zit nog 5 jaar aan mijn leermiddelencontract vast!

Nadere informatie

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT )

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT ) 1 Doorbraakproject 11.00 11.45 Doorbraakprojectsessies 11 november 2015 Inkoop: versterken en ontzorgen Goudriaan I Anita Vlonk & Margreet Vermeer 2 11.00 11.45 Een andere blik op financiën (vanuit Beter

Nadere informatie

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict Inleiding Dit document beschrijft de 10 thema s die samen de agenda voor de publiek- private tafels voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict vormen. Deze agenda is samengesteld op basis van de input

Nadere informatie

Versnellingsvragen. Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas

Versnellingsvragen. Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas Versnellingsvragen Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas e.bomas@poraad.nl Bestuursakkoord uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Het investerings-enimplementatieplanende ondersteuningsaanpak van de Breedtestrategie Mirjam Brand Agenda Planvorming binnen uw bestuur: welke plaats heeft het

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie -

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie - Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie - september 2015 - 1 - DOORBRAAKPROJECT ONDERWIJS & ICT Eigentijds onderwijs vraagt om leermethoden die de leerling centraal stellen en die

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen?

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Want door het stellen van goede vragen aan een leverancier, krijg je de juiste antwoorden, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Laat ict werken

Nadere informatie

Het inzicht is actueel. Nieuwe informatie wordt direct verwerkt (in tegenstelling tot huidige periodieke informatie).

Het inzicht is actueel. Nieuwe informatie wordt direct verwerkt (in tegenstelling tot huidige periodieke informatie). Vragen en eisen uit het onderwijs Ik wil inzicht in de voortgang van het leren van de leerling Doel Dit inzicht kan worden weergegeven in een dashboard: een systeem waarin de voortgang wordt weergegeven

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. Samenvatting

Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. Samenvatting Slimmer leren met ICT Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs Samenvatting 1 Colofon Titel Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Overzicht resultaten

Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Overzicht resultaten Doorbraakproject Onderwijs & ICT Overzicht resultaten Inhoudsopgave Remco van Lunteren Ict helpt om het beste uit elk kind te halen 2 Simone Walvisch Dashboard ontzettend belangrijk voor goed onderwijs

Nadere informatie

ICT-plan Catent. De meerwaarde van ICT

ICT-plan Catent. De meerwaarde van ICT ICT-plan Catent De meerwaarde van ICT 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 De meerwaarde van ICT... 3 2. Kaders... 3 2.1. Kaders, ambities en doelen... 3 2.2. Onderwijs aanpassen aan de

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT 2016-2020 1. Inleiding In de huidige maatschappij is leren en lesgeven met behulp van ICT niet meer weg te denken en onlosmakelijk verbonden met toekomstgericht

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT )

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT ) Doorbraakprojectsessies 11 november 2015 1 11.00 11.45 Inkoop: versterken en ontzorgen Goudriaan I Anita Vlonk & Margreet Vermeer 2 11.00 11.45 Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG. Datum 17 maart 2015 Doorbraakproject Onderwijs en ict

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG. Datum 17 maart 2015 Doorbraakproject Onderwijs en ict >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Nathalie Bremer, Po Raad Mirjam Brand en Willem-Jan van Elk, Kennisnet programma Opening en kennismaking Context: bestuursakkoord en doorbraakproject Maatwerk/gepersonaliseerd

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Overkoepelend dashboard voor leerkrachten Versnellingsvraag 09

Overkoepelend dashboard voor leerkrachten Versnellingsvraag 09 Bijeenkomst 11 februari Overkoepelend dashboard voor leerkrachten Versnellingsvraag 09 (laatst bijgewerkt op 23 02 2016) Aanwezig: Allard Strijker SLO Jan vd Veen bovenschools ict er Penta Primair Hans

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Adri de Bruijn (l) enjan Visser (r): "Scholen leggen veel gegevens vast. Ze doen dat overigens met de beste bedoelingen" Nulmeting privacy en informatiebeveiliging scholen

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Strategisch adviseur Informatiemanagement

Strategisch adviseur Informatiemanagement Profiel Strategisch adviseur Informatiemanagement 20 maart 2017 Opdrachtgever Kennisnet Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Overzicht Praktijksituaties Voortgangsinformatie VO

Overzicht Praktijksituaties Voortgangsinformatie VO Overzicht Praktijksituaties Voortgangsinformatie VO juni 2017 In dit document worden de actuele vraagstukken van VO-scholen samengevat, waar vanuit de lijn Keten in het Doorbraakproject met scholen wordt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren In een bijzonder gebouw op de Nijmeegse HAN-campus zijn niet alleen de pabo en lerarenopleidingen (vo) gevestigd, maar sinds begin 2015

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK THEMA TERUGBLIK OP EEN JAAR PASSEND ONDERWIJS NIEUW VAN BALANS: PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK Tekst: Anouk van Westerloo Foto s: Thijs Rooimans Om te zorgen dat ouders, onderwijs en zorg hun gezamenlijk

Nadere informatie

Programma Digital Dream Gepersonaliseerd Leren 3 jaar. Datum: juni 2015 Door: Laila Azzouz Programmamanagement. ASG MSA Progresso STAIJ

Programma Digital Dream Gepersonaliseerd Leren 3 jaar. Datum: juni 2015 Door: Laila Azzouz Programmamanagement. ASG MSA Progresso STAIJ Programma Digital Dream Gepersonaliseerd Leren 3 jaar Datum: juni 2015 Door: Laila Azzouz Programmamanagement Programma Gepersonaliseerd Leren 1 Achtergrond en aanleiding Recente ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO

ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL. Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO Het vak Informatietechnologie voor de Theoretische Leerweg van het VMBO ITTL is een algemeen vormend vak dat zich richt op de beroepspraktijk

Nadere informatie

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets.

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen www.lerenmettablets.nl 2 e editie prospectus exposanten 2 e editie Inhoud 28 september Rotterdam

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

De belangrijkste voordelen van de nieuwe technologie op een rijtje :

De belangrijkste voordelen van de nieuwe technologie op een rijtje : 1 2 Er wordt in het onderwijs stevig nagedacht over de betekenis van ICT voor het leren. In het primair proces is leren de kernactiviteit. Het kindbelang dient bij het organiseren van het onderwijs voorop

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Geschiedenis Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In

Nadere informatie

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad

Werken aan onderwijskwaliteit. Referentieniveaus Taal. Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Werken aan onderwijskwaliteit met de Referentieniveaus Taal Mienke Droop, Heleen Strating, EN Gert Gelderblom, PO-Raad Taal Invoeren van referentieniveaus leidt tot verlaging van het niveau, omdat men

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Achtergrond onderzoeksvraag 1

Achtergrond onderzoeksvraag 1 Achtergrond onderzoeksvraag 1 1. Kerncurriculum en keuzedelen voor school en leerling Wij pleiten voor een vaste basis van kennis en vaardigheden die zich beperkt tot datgene wat alle leerlingen ten minste

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Stilte voor de storm. Onderzoeksrapport innovatief lesmateriaal

Stilte voor de storm. Onderzoeksrapport innovatief lesmateriaal Stilte voor de storm Onderzoeksrapport innovatief lesmateriaal Inhoud Inleiding... 2 Managementsamenvatting... 3 Resultaten van het onderzoek... 5 Interessante resultaten van de open vragen... 19 Wat ontbreekt

Nadere informatie

De Innovatieversneller (kn.nu/innovatieversneller)

De Innovatieversneller (kn.nu/innovatieversneller) De Innovatieversneller (kn.nu/innovatieversneller) Conferentie Beter en Slimmer leren met ICT PO-Raad Erwin Bomas @ebomas 22 april 2015 WAAROM? Versnelling technologische vernieuwing + versnelling adoptie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 SITRO

Beleidsplan 2014-2018 SITRO Beleidsplan 2014-2018 SITRO 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Doelgroep... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten... 4 3 Organisatie... 5 3.1 Werkzaamheden... 5 3.1.1 Toekomst... 5 3.2 Vermogen en bestuur...

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies!

Onderwijs2032. Uw feedback op het advies! Onderwijs2032 Uw feedback op het advies! Doel van deze bijeenkomst Ophalen van feedback vanuit schoolbestuurders en schoolleiders op het hoofdlijn advies van het platform Onderwijs2032 tbv de reactie van

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het onderwijs

Ontwikkelingen in het onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Ontwikkelingen in het onderwijs Marja van Graft Inspiratiedag NME 10 april 2017 Leerplan(kader) Wetenschap & technologie Doelen bijeenkomst informeren

Nadere informatie

Doorlopende Leerlijnen Ondernemendheid in PO en VO en het recht op een e-portfolio.

Doorlopende Leerlijnen Ondernemendheid in PO en VO en het recht op een e-portfolio. Graag brengen wij bij u onder de aandacht Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorlopende Leerlijnen Ondernemendheid in PO en VO en het recht op een e-portfolio. Het realiseren van maatwerk en het beter benutten

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict

Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict 0. Inleiding 0.1. Inleiding Ict is een niet meer weg te denken factor in het Nederlandse primair onderwijs. Scholen maken in toenemende mate gebruik

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict Wat moet een leraar daarvoor kunnen? Wat kunnen en

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie