De Beleidsnotitie Participatiewet en WWB-Maatregelen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 vast te stellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Beleidsnotitie Participatiewet en WWB-Maatregelen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 vast te stellen."

Transcriptie

1 RAADSBESLUIT Registr.nr. : R.nr. : 72.2 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, R.nr ; besluit: De Beleidsnotitie Participatiewet en WWB-Maatregelen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december De griffier, De voorzitter, drs. E.W.K. Meurs A.B. Blase 1

2 Beleidsnotitie Participatiewet en WWB-Maatregelen Maassluis, Vlaardingen & Schiedam

3 Inhoud 1. Inleiding De Wetswijzigingen Garantiebanen Werkbedrijven Loonkostensubsidie Ondersteuningspakket werkgevers Beschut Werk Nieuwe vorm beschut werk Indicatie Verordeningsplicht Individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag De tegenprestatie Maatregelbeleid Arbeidsplicht Nieuwe verplichtingen Overige wetswijzigingen zonder beleidsvrijheid Kostendelersnorm Beperking categoriale bijstand Hervorming Kindregelingen Context Arbeidsmarktregio Rijnmond Doel Werkbedrijven Aanpak Rijnmond Positionering werkbedrijf t.o.v. gemeenten Sociaal Domein Stroomopwaarts Beleidskeuzes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Garantiebanen Context Aantallen Doelgroepen Loonkostensubsidie en Loonwaardemeting No-Riskpolis Individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag individuele inkomenstoeslag De tegenprestatie Maatregelbeleid Arbeidsplicht Nieuwe verplichtingen

4 1. Inleiding Op 1 januari worden de Participatiewet en WWB-maatregelen van kracht. Met de nieuwe Participatiewet worden we als gemeenten verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van mensen met een beperkt arbeidsvermogen. We moeten deze doelgroep gaan helpen bij het vinden van een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Deze doelstelling wordt gesteund door de landelijke afspraak met werkgevers dat er de komende tien jaar bij bedrijven en overheid banen voor deze mensen worden gecreëerd; de zogenoemde garantiebanen. Hiernaast betekent de nieuwe Participatiewet een aanscherping van de regels die gekoppeld zijn aan het ontvangen van bijstand. Mensen die een huis delen krijgen een lagere uitkering, maatregelen bij niet voldoende zoeken naar werk worden zwaarder en mensen die een uitkering ontvangen kunnen, naast zoeken naar werk, ook worden verplicht een tegenprestatie te leveren. Het is aan gemeenten om de Participatiewet te gaan uitvoeren. Hoe dit moet is voor een deel voorgeschreven door het rijk, zoals bij het verlagen van de uitkering als meerdere mensen een huis delen. Maar voor een groot deel van de wet geldt dat gemeenten wel zelf mogen bepalen hoe zij haar uitvoeren. De gemeenteraden moeten daarom gemeentelijke beleidskaders gaan vaststellen in een aantal verordeningen. De wet verplicht ons om in regionaal verband afspraken te maken over het uitvoeren van de wet. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers bij elke gemeente tegen andere regels en procedures aanlopen wanneer zij iemand met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. Hiernaast werken de drie MVS-gemeenten aan een verdergaande samenwerking in de vorm van het gezamenlijke participatiebedrijf Stroomopwaarts. Maar we streven ernaar om, los van de komst van Stroomopwaarts, het beleid van de drie gemeenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De Participatiewet is niet de enige belangrijke wetswijziging in het sociaal domein. Ook op het gebied van de Jeugdwet en de WMO vinden er belangrijke wijzigingen plaats, waardoor er veel meer taken naar de gemeenten komen. Dit grotere takenpakket biedt gemeenten de kans om binnen het sociaal domein meer integraal te werken en zorg en participatie beter op elkaar af te stemmen. Gebruik van de zorg en de gezinssituatie zijn van invloed op iemands kansen om te participeren en iemands inkomenssituatie is weer van invloed op zijn gezondheid en gezinssituatie. Bij de vorming van het beleid voor de Participatiewet en de uitvoering hiervan, zorgen we daarom voor afstemming en samenwerking binnen het sociaal domein. Het doel van deze notitie is om de keuzes te maken die nodig zijn om de verordeningen te kunnen vaststellen. Om deze keuzes te kunnen maken geven we een toelichting op de wetswijzigingen en maken wij duidelijk welke beleidskeuzes er gemaakt moeten worden. Hierna geven wij een beeld van de context waarin deze keuzes moeten worden gemaakt en op welk gebied en met welke partners we het beleid afstemmen. Vervolgens werken we de verschillende keuzes uit en doen we beleidsvoorstellen. 4

5 2. De Wetswijzigingen.1 Garantiebanen Het doel van de Participatiewet is om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen op de reguliere arbeidsmarkt. Het succes van de Participatiewet staat en valt daarom bij voldoende banen voor deze doelgroep. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is met de werkgeverswerknemersorganisaties afgesproken dat er tot banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij komen. De zogenoemde garantiebanen Werkbedrijven Om de garantiebanen bij de werkgevers samen te brengen met het aanbod aan potentiële werknemers uit de doelgroep moeten gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties samen gaan werken in 35 regionale werkbedrijven. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vallen in dit kader onder de regio Rijnmond. Het rijk stelt dat de werkbedrijven de schakel moeten vormen tussen arbeidsgehandicapten en de arbeidsmarkt. De werkbedrijven moeten ervoor zorgen er binnen de regio een eenduidige dienstverlening is voor werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst willen nemen. Met de vorming van de bedrijven is het niet de bedoeling dat de bestaande sociale werkbedrijven en sociale diensten worden gefuseerd of dat er een fysiek nieuw bedrijf wordt gevormd. Het is juist de uitdaging dat er binnen het Werkbedrijf afspraken worden gemaakt die zorgen voor een goede aansluiting op bestaande initiatieven. De regio`s hebben dus in grote mate vrijheid in hoe zij vorm geven aan de werkbedrijven Loonkostensubsidie In de Participatiewet is een nieuwe vorm van loonkostensubsidie opgenomen. Deze verschilt in systematiek en financiering van de loonkostensubsidies die voor de WWB-doelgroep zijn ingezet. De hoogte van deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie wordt gebaseerd op een loonwaardemeting. Hoe lager de loonwaarde van de werknemer hoe hoger de loonkostensubsidie die de werkgever krijgt. De loonkostensubsidie mag maximaal 70% van het minimumloon bedragen. Gemeenten betalen de loonkostensubsidie uit het budget voor uitkeringen ( oudere vormen van loonkostensubsidie moesten worden betaald uit het budget voor re-integratie). Periodiek wordt gekeken of de werknemer zich heeft ontwikkeld en de subsidie daarom kan worden verlaagd. De loonkostensubsidie kan alleen worden verstrekt voor werknemers op een garantiebaan of een nieuwe beschut werk plek (zie paragraaf 2.2). In het werkbedrijf moeten regionaal afspraken worden gemaakt over de inzet van loonkostensubsidie, zodat het instrument door elke gemeente binnen de regio op dezelfde manier wordt ingezet Ondersteuningspakket werkgevers In het Werkbedrijf moeten regionale afspraken worden gemaakt over het pakket aan ondersteuningsmogelijkheden dat aan werkgevers, die iemand in dienst nemen op een garantiebaan, wordt aangeboden. Naast de loonkostensubsidie moeten er afspraken gemaakt worden over het volgende pakket aan instrumenten: het beperken van risico s: no risk polis een vast contactpersoon voor werkgevers jobcoach-voorziening proefplaatsing begeleiding naar en tijdens werk (groeps)detachering het regelen van expertise en dienstverlening rondom jobcreatie en jobcarving (kosten) werkplekaanpassingen continuering van de faciliteiten in het geval de geplaatste werknemer verhuist in de marktsector en bij de overheid. 5

6 De volgende punten moeten worden vastgelegd in gemeentelijk beleid: Regionale afspraken over inzet loonkostensubsidie Regionale afspraken over ondersteuningspakket Regionale afspraken over methode loonwaardemeting 2.2 Beschut Werk Met de komst van de Participatiewet vervalt de wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2015 niemand meer kan instromen in de huidige vorm van sociale werkvoorziening. Alle mensen die nu een baan hebben bij de sociale werkvoorziening behouden hun baan onder dezelfde voorwaarden. Gemeenten blijven (financieel) verantwoordelijk voor deze mensen Nieuwe vorm beschut werk Voor mensen die door hun beperking zoveel begeleiding nodig hebben dat zij niet zouden kunnen functioneren bij een reguliere werkgever, mogen gemeenten in het kader van de Participatiewet een nieuwe vorm van beschut werk organiseren. Op de lange termijn zal nog maar een derde van het aantal beschut werkplekken overblijven ten opzichte van de huidige Wsw-populatie. Dit betekent landelijk nog plekken Indicatie Gemeenten bepalen in eerste instantie wie zij in aanmerking laten komen voor een beschut werkplek. Na deze voorselectie moet het UWV een advies afgeven voordat iemand daadwerkelijk op een beschut werk plek geplaatst kan worden. Wanneer er een advies voor beschut werk is afgegeven, moet er ook een beschut werkplek georganiseerd worden Verordeningsplicht Gemeenten zijn verplicht om voor de nieuwe vorm van beschut werk regels op te nemen in een verordening. Aan deze verplichting wordt voldaan door het instrument beschut werk op te nemen in de re-integratieverordening. Of en, zo ja, hoe beschut werk vanaf 1 januari 2015 wordt uitgevoerd door de MVS-gemeenten is uitgewerkt en onderbouwd in de businesscase Stroomopwaarts. Daarom worden er in deze nota verder geen beleidsuitgangspunten geformuleerd. 2.3 Individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Jongeren met een arbeidsbeperking die een studie gaan volgen komen, wanneer zij recht hebben op studiefinanciering 2, hiernaast in aanmerking voor een individuele studietoeslag. Deze individuele studietoeslag gaan gemeenten verstrekken als een vorm van bijzondere bijstand. In een verordening moeten regels opgenomen worden over de bepaling van de toegang tot de regeling, de hoogte van de toelage en de frequentie van betaling. Jongeren met arbeidsbeperking komen alleen voor de regeling in aanmerking indien ze behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie. De achtergrond van de regeling is dat deze jongeren door hun arbeidsbeperking geen of minder inkomsten kunnen verdienen met een bijbaan. De regeling biedt hiervoor compensatie Individuele inkomenstoeslag De langdurigheidstoeslag verdwijnt en daarvoor in de plaats komt een individuele inkomenstoeslag voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben gehad en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op inkomensverbetering. Bij de beoordeling van het laatste criterium moeten gemeenten kijken naar de krachten en bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die hij heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. 2 de Wet Tegemoetkoming Studiekosten (WTOS) of de Wet Studiefinanciering (WSF) 6

7 De volgende punten moeten worden vastgelegd in gemeentelijk beleid: Hoogte individuele studietoeslag Frequentie uitbetaling toeslag (maandelijks/ jaarlijks) Wijze van beoordeling toekennen individuele inkomenstoeslag 2.4 De tegenprestatie De nieuwe wettelijke tegenprestatie houdt in dat gemeenten van cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen een verplichte tegenprestatie mogen vragen. Het leveren van deze tegenprestatie staat los van het bevorderen van participatie. De tegenprestatie is uitdrukkelijk geen re-integratietraject. Als gevolg hiervan is de toepassing wettelijk beperkt: Er mag geen sprake zijn van een duurzame arbeidsrelatie. De tegenprestatie moet daarom beperkt zijn in aantal uren per week en duur. Gemeenten moeten deze maxima in een verordening vastleggen. Er moet uitdrukkelijk rekening gehouden worden met de mogelijkheden van de cliënt. Reintegratietraject, vrijwilligerswerk of mantelzorg gaan altijd voor en mogen niet belemmerd worden door het opleggen van de tegenprestatie. De tegenprestatie mag niet zorgen voor verdringing van betaald werk. De werkzaamheden die uitgevoerd mogen worden, mogen daarom nooit werkzaamheden zijn waar ook voor betaald wordt. Het aantal werkzaamheden dat mag worden aangemerkt als tegenprestatie, is daarom beperkt. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de tegenprestatie invullen. Voor het organiseren van de tegenprestatie worden geen extra middelen beschikbaar gesteld door het rijk. De volgende punten moeten worden vastgelegd in gemeentelijk beleid: Maximale duur en uren tegenprestatie Lokale invulling tegenprestatie 2.5 Maatregelbeleid Arbeidsplicht Een aantal verplichtingen, dat gezien kan worden als een specifieke invulling van de arbeidsplicht is expliciet in de Participatiewet opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om voldoende solliciteren of ingeschreven staan bij een uitzendbureau. Wanneer een cliënt niet voldoet aan deze verplichtingen, moet de gemeente hem een maatregel opleggen ter hoogte van 100% van zijn uitkering. De duur van deze maatregel is minimaal één en maximaal drie maanden. Gemeenten mogen dus niet bepalen hoe hoog de maatregel wordt, maar bepalen wel - binnen de wettelijke kaders - de duur van de maatregel. Dit geldt ook voor wanneer er sprake is van recidive. Ook hebben gemeenten de mogelijkheid om de maatregel terug te draaien wanneer de cliënt tot inkeer komt Nieuwe verplichtingen Een cliënt moet zich onthouden van misdragingen tegenover het college, ambtenaren en eigendommen van de gemeente. Op dit moment is dit geen zelfstandige verplichting en kan alleen een maatregel opgelegd worden als er sprake is van overtreding van een andere, wel zelfstandig uit de WWB voortvloeiende verplichting, zoals de arbeidsplicht of de inlichtingenplicht. Met de Participatiewet kunnen misdragingen ook gevolgen hebben zonder dat er sprake is van schending van een andere verplichting. Gemeenten bepalen de hoogte van de maatregel. 7

8 De volgende punten moeten worden vastgelegd in gemeentelijk beleid: Duur maatregel bij schending arbeidsplicht Duur maatregel bij recidive schendig arbeidsplicht Hoogte maatregel bij misdraging tegenover het college, ambtenaren en gemeenteeigendommen. 2.6 Overige wetswijzigingen zonder beleidsvrijheid Kostendelersnorm Naarmate er meer mensen op hetzelfde adres wonen en dus de kosten voor de woning kunnen delen, wordt de uitkering lager Beperking categoriale bijstand. Alleen voor de collectief aanvullende ziektekostenverzekering mag nog categoriaal bijzondere bijstand worden verstrekt. Stadspassen en regelingen als het Sociaal Cultureel Fonds kunnen wel blijven bestaan omdat zij gebaseerd zijn op Gemeentewet Hervorming Kindregelingen Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht. Vanaf 2015 zijn er nog maar 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Nu zijn dat er nog 10. Een belangrijke wijziging voor de gemeenten is dat alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget krijgen. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnt hierdoor. 8

9 3. Context Het invoeren van de Participatiewet gebeurt in een complexe omgeving. We moeten rekening houden met verschillende (regionale) organisatieontwikkelingen die van invloed zijn op hoe de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 wordt uitgevoerd. Het is van belang om een goed beeld te hebben van deze context, om te begrijpen hoe sommige beleidsuitgangspunten tot stand komen en welke besluiten in een andere context worden genomen, waardoor zij niet in dit document zijn opgenomen. 3.1 Arbeidsmarktregio Rijnmond De vorming van de werkbedrijven is verankerd in de Participatiewet. De uitwerking van de taken van de werkbedrijven gebeurt in de Werkkamer; het landelijk overleg tussen de VNG, werknemers- en werkgeversorganisaties en het UWV. In de Werkkamer is afgesproken dat de werkbedrijven zoveel mogelijk moeten aansluiten bij al bestaande regionale initiatieven en samenwerkingen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de prioritaire doelgroepen voor de garantiebanen, de rol van het UWV bij het bepalen van wie tot de doelgroep behoort en de minimale afspraken die er binnen de werkbedrijven gemaakt moeten worden. Bij deze laatste afspraken gaat het met name om de inzet van het instrument loonkostensubsidie en de methode van loonwaardemeting. Ook moeten de arbeidsmarktregio`s een regionaal marktbewerkingsplan vaststellen Doel Werkbedrijven Het rijk stelt dat de werkbedrijven de schakel moeten vormen tussen arbeidsgehandicapten en de arbeidsmarkt. De werkbedrijven moeten ervoor zorgen er binnen de regio een eenduidige dienstverlening is voor werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst willen nemen. Met de vorming van de bedrijven is het niet de bedoeling dat de bestaande SW-bedrijven en sociale diensten worden gefuseerd of dat er een fysiek nieuw bedrijf wordt gevormd. Het is juist de uitdaging dat er binnen het Werkbedrijf afspraken gemaakt die zorgen voor een goede aansluiting op bestaande initiatieven. De regio hebben dus in grote mate vrijheid in hoe zij vorm geven aan de werkbedrijven Aanpak Rijnmond Om de uit de Participatiewet voortvloeiende samenwerking vorm te geven is de onderstaande overlegstructuur in het leven geroepen. 9

10 De samenwerking zal zich in de eerste fase richten op de beleidsmatige afstemming. Het gaat daarbij om afspraken over methodiek loonwaardemeting en de instrumenten die aan werkgevers beschikbaar worden gesteld (loonkostensubsidie, no-riskpolis, jobcoaching, etc.). De afzonderlijke gemeenten moeten deze afspraken zelf verwerken in hun verordeningen. De tweede fase richt op het maken van praktische afspraken voor het ontsluiten van de garantiebanen. Het daarbij om de volgende zaken: - Bijhouden register vacatures en plaatsingen garantiebanen; - Plaatsen prioritaire en niet-prioritaire doelgroepen; - Proces aanmelding, toeleiding en plaatsing op garantiebanen bij werkgevers; Hiernaast moet er een marktbewerkingsplan worden opgesteld ten behoeve van het acquireren van de garantiebanen. Dit marktbewerkingsplan wordt opgesteld door verschillende sectortafels. Aan deze sectortafels zitten de partijen die een rol spelen binnen de sectoren waar de garantiebanen gecreëerd moeten worden, zoals werkgevers, gemeenten (bijzondere) scholen en regionale opleidingscentra Positionering werkbedrijf t.o.v. gemeenten Op basis van de huidige ontwikkelingen moet het te vormen werkbedrijf vooral worden gezien als samenwerking om de garantiebanen voor arbeidsgehandicapten te ontsluiten. Afspraken over het instrumentarium tussen de gemeenten en een gelijke en herkenbare procedure zullen het voor werkgevers makkelijker maken om een persoon uit de doelgroep in dienst te nemen. Het is niet de bedoeling dat de werkbedrijven de acquisitie- en re-integratieactiviteiten van de afzonderlijke gemeenten overnemen, maar dat zij hen zullen versterken en aanvullen. Het wordt de taak van het werkbedrijf aansluiting te zoeken bij deze activiteiten om werkgevers optimaal te bedienen en de beschikbare banen optimaal te benutten. 3.2 Sociaal Domein Ook op het gebied van de Jeugdwet en de WMO vinden er wetswijzigingen plaats waardoor er op deze gebieden meer taken naar de gemeenten komen. Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor het gehele sociaal domein. In Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wordt binnen het sociaal domein gewerkt met (lokale) sociale wijkteams. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om de dienstverlening decentraal dichtbij de inwoners te organiseren. Binnen de sociale wijkteams wordt integraal gewerkt met het van zorgen voor naar zorgen dat principe. Samen met de burger en zijn sociale omgeving wordt gekeken hoe hij optimaal ondersteund kan worden en wat hij zelf kan doen. Deze werkwijze heeft ook gevolgen voor het uitvoeren van de Participatiewet. Bij de vorming van Stroomopwaarts wordt expliciet gekeken naar de samenhang en samenwerking met het sociaal domein en de lokale sociale wijkteams. Hoe dit precies wordt vorm gegeven wordt vastgelegd in de businesscase en het extern dienstverleningsconcept van Stroomopwaarts. 3.3 Stroomopwaarts Het gemeenschappelijk participatiebedrijf Stroomopwaarts wordt verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. In de kadernota Stroomopwaarts zijn de uitgangspunten voor de vorming van Stroomopwaarts vastgesteld. In de businesscase en extern dienstverleningsconcept wordt uitgewerkt hoe Stroomopwaarts de Participatiewet gaat uitvoeren, welke doelgroepen worden bediend en hoe dit wordt gefinancierd. 10

11 4. Beleidskeuzes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 4.1 Garantiebanen Context Zoals toegelicht in hoofdstuk 3 hebben individuele gemeenten geen volledige beleidsvrijheid bij het invullen van de garantiebanen. Ten eerste bepalen de sociale partners met elkaar in de Werkkamer onder andere welke doelgroepen er prioriteit hebben bij het invullen van de garantiebanen. Daarnaast, zoals is in vorig hoofdstuk is toegelicht, zijn gemeenten verplicht om in een Werkbedrijf regionaal samen te werken. De beleidskeuzes die hier worden voorgelegd zijn daarom het gevolg van regionale afstemming en besluitvorming Aantallen Personen die op de huidige wachtlijst Wsw staan en geen Wajong uitkering hebben, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze doelgroep bestaat uit ongeveer 150 personen voor de drie MVS-gemeenten. Dit is de prioritaire doelgroep voor de garantiebanen in 2015 en De nieuwe doelgroep die zich als gevolg van de Participatiewet bij de MVS-gemeenten zal melden behelst naar schatting mensen per jaar. De Werkkamer heeft een indicatieve berekening gemaakt van het aantal te realiseren garantiebanen, per regio, per jaar. Voor de arbeidsmarktregio Rijnmond dient het aantal gerealiseerde garantiebanen per jaar in 2015 en te zijn. Vanaf 2017 moet het aantal garantiebanen oplopen met gemiddeld circa per jaar Doelgroepen De Participatiewet schrijft voor dat in de verordening moet worden vastgelegd voor welke doelgroep de gemeente besluit loonkostensubsidie in te zetten. In de Werkkamer is bepaald dat in 2015 en 2016 twee doelgroepen prioriteit hebben voor de invulling van de garantiebanen: De huidige Wajong-ers met arbeidsvermogen (doelgroep UWV) De mensen op de Wsw-wachtlijst (doelgroep gemeenten) Vanaf 2017 is er geen sprake meer van prioritaire doelgroepen. Ook is de verwachting dat dan een groter aantal garantiebanen gecreëerd/beschikbaar is. Daarom is het advies om per 2017 de doelgroep garantiebanen te verbreden, waarbij de hoogte van de loonwaarde uitgangspunt wordt. De vaststelling en met name omvang van deze doelgroep zal beïnvloed worden door het financiële kader per Omdat de Participatiewet voorschrijft dat er maximaal 70% van het wettelijk minimumloon gesubsidieerd mag worden, is het voorstel om een ondergrens van 30% loonwaarde te hanteren. Vanaf 2017 moet er speciale aandacht zijn voor de jongeren met een arbeidsbeperking die voorheen onder de Wajong zouden zijn gevallen. Dit betreft een subcategorie waaronder ook niet uitkering ontvangers (NUO) vallen. Voor de arbeidsgehandicapten boven 27 jaar is het voorstel het plaatsen van NUO s op basis van loonkostensubsidie en loonwaarde meten, gezien de beperkte financiële middelen, zoveel mogelijk te beperken. 3 Contourennota Participatiewet, Ministerie SZW, december

12 Wij stellen voor aan te sluiten bij de volgende beleidskeuzes binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond: tot 2017 alleen de prioritaire doelgroep op basis van loonkostensubsidie en loonwaardemeting op een garantiebaan te plaatsen (Wsw-wachtlijst zonder Wajonguitkering; 150 personen) alleen wanneer er wél een garantiebaan beschikbaar is, maar geen match gemaakt kan worden met iemand van de Wsw-wachtlijst, een werkzoekende met arbeidsbeperking uit de niet-prioritaire doelgroep plaatsen (met speciale aandacht voor de jongere met arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen). een uitzonderingsregel vast te stellen voor jongeren met een beperking die vanuit onderwijs/stage een reële een concrete mogelijkheid hebben om direct door te stromen naar een baan, waarbij deze kans zonder inzet van de instrumenten die horen bij een garantiebaan verloren gaat. Deze regel geldt ook voor jongeren met een beperking die geen uitkering ontvangen. Voor de inzet van loonkostensubsidie een ondergrens te hanteren van 30% loonwaarde. Prioriteit geven aan de jongeren tot 27 jaar met arbeidsbeperking, inclusief niet uitkering ontvangers Loonkostensubsidie en Loonwaardemeting Het loonwaarde meetinstrument De hoogte van de loonkostensubsidie wordt op basis van de loonwaarde van een werkzoekende met arbeidsbeperking vastgesteld. Een werkgever kan voor een werknemer met een arbeidsbeperking die hij in dienst neemt een loonkostensubsidie ontvangen voor het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon. Om de hoogte van deze loonkostensubsidie vast te stellen, is de loonwaarde van een werknemer bepalend. Om deze vast te stellen moet er een meting worden gedaan. De loonwaardemeting vindt plaats op het moment dat de werkzoekende een relatie heeft (of aangaat) met een werkgever. De loonwaarde moet op de werkplek gemeten worden. De loonwaarde is de productiviteit die iemand heeft ten opzichte van wat er normaal geproduceerd wordt op dezelfde functie. Wanneer iemand bijvoorbeeld 40% loonwaarde heeft, is hij in staat om 40% van het voor hem geldende loon te verdienen, afgezet tegen dat van iemand die zonder beperking diezelfde functie verricht. Regio Om een zorgvuldige en objectieve vaststelling van de loonwaarde te borgen, dringt het Rijk erop aan dat gemeenten binnen de arbeidsmarkt regio s/werkbedrijven afspraken maken over de minimumeisen van de loonwaardemeting en hierbij zoveel mogelijk dezelfde methodiek hanteren. De gekozen methode voor loonwaardebepaling moet worden gemeld aan het ministerie. UWV vs. Dariuz Er moet een regionaal besluit genomen worden over met welk loonwaardemeetinstrument per 2015 de loonwaarden gemeten worden. Er zijn verschillende opties naast elkaar gezet, zoals het zelf ontwikkelen van een betrouwbaar loonwaardemeetinstrument en het (regionaal) aanbesteden. Naar aanleiding van deze inventarisatie van opties, wordt binnen de regio Rijnmond het loonwaarde meetinstrument van Dariuz het meest geschikt geacht omdat hier al het meest in de regio mee gewerkt wordt. Wij stellen voor aan te sluiten bij de volgende beleidskeuze binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond : Kiezen voor methodiek Dariuz, tot in ieder geval medio

13 4.1.5 No-Riskpolis Het uitgangspunt is dat de primaire verantwoordelijkheid voor verzuim bij werkgevers en werknemers ligt. Indien er toch noodzaak is bijvoorbeeld als drempelverlagende stimulans kan de no-riskpolis ingezet worden. De no-riskpolis is een verzekering voor het opvangen van de loonkosten bij uitval door ziekte van de werknemer. De verzekering moet naar rato zijn van het loonwaardedeel dat de werkgever voor zijn rekening neemt. Het verzekerde bedrag dat de werkgever uitgekeerd krijgt is dus afhankelijk van de hoogte van de loonkostensubsidie die hij krijgt. Om de werkgever te faciliteren en zijn administratieve lasten te verminderen treden de regiogemeenten op als verzekeringsnemer: Wij stellen de volgende beleidsuitgangspunten voor: de gemeente treedt op als verzekeringsnemer Het werkbedrijf bepaald uiteindelijk of de no-riskpolis ingezet wordt 4.2 Individuele studietoeslag en individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Naar verwachting zullen minimaal zo n 60 4 inwoners binnen MVS een beroep doen op de individuele studietoeslag omdat zij door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Voor 2015 wordt hiervoor een budget ter beschikking gesteld van ,- voor zowel uitvoeringskosten als te verstrekken premies, voor heel MVS. Om de uitvoeringslasten te beperken keren we de toeslag jaarlijks uit. De hoogte van de toeslag stellen we vast op 750 per jaar Wij stellen de volgende beleidsuitgangspunten voor: De hoogte van de individuele studietoeslag vaststellen op 750,- per jaar. De individuele studietoeslag jaarlijks uitbetalen individuele inkomenstoeslag Voor deze regeling moeten wij rekening houden naar met de individuele mogelijkheden en inspanningen van de cliënt. Wij willen een activerend armoede beleid. Dit wil zeggen dat we mensen die echt geen zicht hebben op verbetering van hun inkomenssituatie met een individuele inkomenstoeslag zullen ondersteunen. Cliënten die nog wel enige mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen, sporen wij altijd aan dit ook te doen, bijvoorbeeld door vrijwilligerspremies te verstrekken in plaats van een inkomenstoeslag. De periode dat iemand afhankelijk moet zijn van een bijstandsuitkering, de referteperiode, stellen we vast op 1 jaar in plaats van het maximum van 3 jaar. De mogelijkheden die iemand heeft om te participeren, en de mate waarin iemand daarvan gebruik maakt, vinden we belangrijker dan hoelang iemand al gebruik maakt van een uitkering. Wij stellen het volgende beleidsuitgangspunt voor: Referteperiode vaststellen op 1 jaar. 4 Inschatting op basis van gebruik huidige studieregeling Wajong binnen MVS. 13

14 4.3 De tegenprestatie Als er gesproken wordt over de tegenprestatie dan is het belangrijk een onderscheid te maken tussen iets terug doen naar vermogen waarbij cliënten zich inspannen, bijvoorbeeld om aan het werk te komen en de nu in te voeren wettelijke tegenprestatie. De eerste omvat een breed scala aan activiteiten die vooral gericht zijn op de verbetering van de participatie van de cliënt zoals, een reintegratietraject, vrijwilligerswerk of een schuldhulpverleningstraject. De wettelijke tegenprestatie daarentegen, heeft niets van doen met de ontwikkeling van cliënten. Re-integratietraject, vrijwilligerswerk of mantelzorg gaan daarom altijd voor op de tegenprestatie. Iedereen doet naar vermogen iets terug voor zijn uitkering. Voor mensen met arbeidsvermogen betekent dit dat zij zich inzetten voor de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt of dat zij de loonwaarde die ze wél hebben inzetten. Cliënten voor wie betaald werk nog geen opties is, kunnen participeren door het doen van van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij wat mensen al doen en mogelijkheden in de buurt. We maken daar op basis van wederzijds vertrouwen afspraken over. De gemeente ondersteunt mensen die op eigen kracht niets passends vinden. En passend is: passend bij iemands mogelijkheden. Er blijft naar verwachting een groep over die niet bereid is om naar vermogen wat terug te doen voor hun uitkering. Als sluitstuk zal deze groep de tegenprestatie (in de zin van de wet) opgelegd krijgen, binnen de kaders zoals de wet deze geeft. Weigeren van de opgelegde tegenprestatie heeft een maatregel tot gevolg. De wettelijke beperkingen betekent dat we in het kader van de tegenprestatie geen werkzaamheden laten uitvoeren die ook op de reguliere arbeidsmarkt worden uitgevoerd; dit zou voor verdringing zorgen. Hiernaast is de duur en het aantal uur dat wij een tegenprestatie laten uitvoeren beperkt tot 3 maanden en 16 uur per week. Hierbij sluiten we aan bij de landelijke richtlijnen. Deze beperking maakt duidelijk dat het gaat om een tijdelijke tegenprestatie en geen duurzame arbeidsrelatie. We krijgen geen middelen van het rijk om de tegenprestatie te organiseren. We gaan deze plekken daarom ook niet zelf organiseren. We sluiten voor het vinden van tegenprestatieplekken aan bij de behoeften in de wijk. We kunnen de tegenprestatie daarom ook inzetten als onderdeel van de aanpak van de wijkteams. Wij stellen de volgende beleidsuitgangspunten voor: Maximale duur tegenprestatie vaststellen op 3 maanden voor maximaal 16 uur per week. Niet zelf tegenprestatieplekken organiseren, maar aansluiten op behoefte in de wijken. 14

15 4.4 Maatregelbeleid Arbeidsplicht De hoogte van de maatregel bij het niet voldoen aan de arbeidsplicht mogen wij niet zelf bepalen; die is altijd 100% van de uitkering. Wij mogen wel bepalen voor hoeveel maanden iemand deze maatregel opgelegd krijgt. Minimaal één en maximaal drie maanden. Wij kiezen er niet voor om iemand die voor het eerst in de fout gaat direct de zwaarst mogelijke maatregel op te leggen. Uit ervaring weten we dat het inzetten van maatregelen noodzakelijk is voor een succesvol re-integratiebeleid. Maar een te zware sanctie zou in onze visie de cliënt juist kunnen belemmeren in zijn weg naar re-integratie, omdat hij hierdoor bijvoorbeeld in de schulden raakt. We stellen de maximale sanctie daarom op 1 maand 100% van de uitkering. Wanneer iemand niet wil leren van eerder gemaakte fouten dan moet hij dit ook voelen. Recidive levert daarom een zwaardere sanctie op van 3 maanden 100% van de uitkering Nieuwe verplichtingen Van onze medewerkers blijf je af en ook andere vormen van geweld tolereren we niet. Misdragingen, fysiek of verbaal geweld tegen medewerkers of het vernielen van gemeente eigendommen hebben daarom een stevige korting op de uitkering tot gevolg. Fysiek geweld tegen medewerkers betekent een maatregel van 100% van de uitkering, voor de duur van één maand. Verbaal geweld, of het vernielen van eigendommen betekent een maatregel van 50% van de uitkering, voor de duur van één maand. Andere misdragingen betekenen een maatregel van 20% van de uitkering, voor de duur van één maand. Bij recidive wordt de maatregel in hoogte of duur verdubbeld. Wij stellen de volgende beleidsuitgangspunten voor: Maatregel eerste overtreding geüniformeerde arbeidsplicht: 1 maand 100% van de uitkering. Maatregel recidive geüniformeerde arbeidsplicht: drie maanden 100% van de uitkering. Maatregel fysiek geweld tegen het college en haar functionarissen: één maand 100% van de uitkering, bij recidive verdubbeling duur maatregel. Maatregel verbaal geweld tegen het college en haar functionarissen of het vernielen van gemeentelijke eigendommen: één maand 50% van de uitkering, bij recidive verdubbeling hoogte maatregel. Maatregel bij overige misdragingen: één maand 20% van de uitkering, bij recidive verdubbeling hoogte maatregel. 15

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum 30 juni 2015 Agendapunt 10 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk voorstel Per 1

Nadere informatie

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Dag van de uitvoering 14 oktober 2014 Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Wijziging van de personenkring Invoering loonkostensubsidie Tegenprestatie als uitgangspunt Aanscherpen maatregelen bijstand

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET

BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET BIJLAGE TOELICHTING OP DE VERORDENING PARTICIPATIEWET In de verordening (hoofdstuk 3) worden keuzes gemaakt worden ten aanzien van de volgende thema s: a. ondersteuning bij re-integratie; b. de doelgroep

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 237826

Raadsvoorstel Nummer: 237826 Raadsvoorstel Nummer: 237826 Datum: 4 november 2014 Hoort bij collegeadviesnummer: 237824 Datum raadsvergadering: 18 december 2014 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Vaststellen verordeningen participatiewet

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 4 december 2014. Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Raadsvergadering van: 4 december 2014 Onderwerp: Datum: 21 november 2014 Verordeningen Participatiewet Voorstel: 1. De volgende concept-verordeningen vaststellen: a) Afstemmingsverordening gemeente Assen

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet gemeente Maassluis 2015

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet gemeente Maassluis 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 33 Datum bekendmaking: 8 december 2014 Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie garantiebanen Participatiewet gemeente Maassluis 2015 De

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t.

Bijlage 9: Advies cliëntenraad Roerdalen en reactie college Bijlage(n) ter inzage: N.v.t. Raadsvoorstel Onderwerp: Verordeningen Participatiewet 2015 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: J.G.A.M. den Teuling Gevraagd besluit: 1. De bijgevoegde

Nadere informatie

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad.

MEMO. Datum : 14 november Aan. Van. Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet. : De leden van de raad. MEMO Datum : 14 november 2014 Aan Van : De leden van de raad : College van B&W Onderwerp : Toelichting op verordeningen Participatiewet Inleiding In dit memo wordt de kern van de verordeningen beschreven

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer: 1159674 Bijlage(n) Acht verordeningen Onderwerp Verordeningen Wet maatregelen Wet Werk en Bijstand en Participatiewet Aan de raad Middenbeemster,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering LE - Raadstukken 2014\80 Datum 15 december 2014 Agendapunt 8 Onderwerp Verordeningen Participatiewet 2015 Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

Invoering Participatiewet in de gemeente Ten Boer

Invoering Participatiewet in de gemeente Ten Boer Invoering Participatiewet in de gemeente Ten Boer Gevolgen invoering Participatiewet, keuzes en richtingen Ten behoeve van de bespreking in de raadscommissie van 10 september Ten Boer, augustus 2014 Inhoud

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii in i ii ii ii BM1402174 Raadsvergadering 18 december 2014 Agendanummer Onderwerp Verordeningen Participatiewet

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding

Voorstel aan de Raad Samenvatting: Inleiding Voorstel aan de Raad Onderwerp: Invoeringswet Participatiewet Raadsvergadering: 17 december 2014 Besluitnummer: 2014-117 Portefeuillehouder: L.G.M. van der Beek Datum: 11 november 2014 Beslispunt(en):

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 1 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen

Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen *Z0137D8911F* Raadsvoorstel gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen Onderwerp: Verordeningen Participatiewet. Datum raadsvergadering Registratienummer Rs14.00553 Datum IJmond-commissie 23-9-2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1156967 Datum: Behandeld door: 4 november 2014 M.D. Tijnagel Afdeling / Team: Werk en Welzijn / Werk en Inkomen 2 Onderwerp: Verordeningen Wet maatregelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; De raad van de gemeente Steenbergen; overwegende dat vaststelling van een verordening wettelijk is voorgeschreven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Nadere informatie

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep;

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep; De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende dat het college

Nadere informatie

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen)

Participatiewet. Beide medewerkers van Het Plein (Lochem en Zutphen) Participatiewet De wet en de verordeningen Dinsdag 4 november 2014, Bartho van Wel>Presentatie Participatiewet Bert van der Laan> gespreksleider en Vitale Sportvereniging Beide medewerkers van Het Plein

Nadere informatie

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Participatiewet Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Kenmerken Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk Werk boven uitkering en werken naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Registratienummer : 2015-01529 / 15Z.000271 Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag gemeente Midden- Delfland 2015 Inwonerszaken februari 2015 *2015-01529*

Nadere informatie

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente

Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Besluitvorming Regionale arbeidsmarktaanpak Twente Datum : 2 oktober 2014 Aan : Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Van: : Ambtelijk overleg arbeidsmarkt Onderwerp : Stand van zaken/beslispunten Voorstel:

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen 1ste Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Nieuwkoop

Overzicht wijzigingen 1ste Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Nieuwkoop Overzicht wijzigingen 1ste Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Nieuwkoop Artikel 1 Toepassing en begrippen Oud Nieuw Toelichting Lid 1. onderdeel e Inwoner: iemand die

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE Doel Een financiële inkomensondersteuning bieden aan studenten met een arbeidsbeperking zodat zij in staat

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014; Onderwerp: Verordening individuele studietoeslag Asten 2015 Dagtekening: 16 december 2014 nummer: 14.12.05 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Recht op individuele studietoeslag

Recht op individuele studietoeslag De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel c en lid 3 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk /

Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr Corsa kenmerk / VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Wijziging re-integratieverordening Participatiewet gemeente Woudrichem 2015 Volgnr. 2015-028 Corsa kenmerk 15.0006728/ Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling Wethouder P.

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ; ( Leusden Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden De raad van Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer 250068; vindt het nodig dat er

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet 1-1-2015

Verordeningen Participatiewet 1-1-2015 Verordeningen Participatiewet 1-1-2015 Programma Wat is er al: Visienota werken naar vermogen in Midden Limburg (2012) Uitgangspuntennotitie Participatiewet (30 oktober 2014) Wat komt er nu aan: Vijf verordeningen

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015 Registratienummer : 2014-25285 / 14Z.005915 Onderwerp : Concept 'Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015' VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 187730 30 december 2016 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 41807 15 mei 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 De raad van de gemeente Westland; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015.

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015. Aan de raad. Agendanummer : 7 Volgnummer : 51 Raadsvergadering : 14 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Kadernota Participatiewet 2015 Brielle, 3 oktober 2014 Beslispunt: Instemmen met

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Venray 2017 De Raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Participatiewet; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie