Documentatierapport Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland (Huurenquête vanaf 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland (Huurenquête vanaf 2015)"

Transcriptie

1 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland (Huurenquête vanaf 2015) Datum:19 januari 2016

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie Dat wordt als volgt geformuleerd: Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland. Engelse versie Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] using non-public microdata from Statistics Netherlands. Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific research. For further information: 2

3 Beschikbaar bestand: Huurenquete2015V1. In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: Het aantal record is in 2015 flink toegenomen. Dit komt doordat er vanaf 2015 integrale dataleveringen ontvangen van zijn van enkele woningbouwcorporaties. In de voorgaande jaren was de huurenquête alleen gebaseerd op een steekproef. Door de steekproefopzet is het niet mogelijk om voor elke variabele een gemiddelde huurprijs te berekenen.voor een beperkte set van servicekosten wordt de prijs verzameld. Het is dus niet mogelijk om gemiddelde servicekosten te berekenen. Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Beschikbaar bestand: Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 8 Beschrijving... 8 Beschrijving van de populatie... 8 Methodologie... 8 Procesverloop... 8 Gegevens op Statline Bestandsopbouw en toelichting... 9 Bestandsopbouw... 9 Toelichting op de variabelen Soortobjectnummer: RINObjectnummer: VERSLAG_MAAND: CELNUMMER: STATUS: REDEN_GEEN_HUUR: COROP_CODE: PROVINCIE: GEMEENTE_CODE: BOUWJAAR: BOUWTYPE: AANTAL_VERTREKKEN: VLOEROPPERVLAKTE_VERTREKKEN: VLOEROPPERVLAKTE_TOTAAL: PARKEERGELEGENHEID: EIGENAAR_CATEGORIE: BRUTO_HUUR: GARAGEHUUR: KOSTEN_GAS_WATER_ELEKTRA: STOOKKOSTEN_WONING: SERVICEKOSTEN_HUISMEESTER: SERVICEKOSTEN_SCHOONMAKEN: SERVICEKOSTEN_VERLICHTING: SERVICEKOSTEN_ONDERHUID_TUIN: SERVICEKOSTEN_RAMEN_WASSEN: SERVICEKOSTEN_BEHEER: SERVICEKOSTEN_DIENST_EN_RECREATIERUIMTE: SERVICEKOSTEN_OVERIG: NETTO_HUUR: BASIS_HUUR:

6 SERVICEKOSTEN_TOTAAL: PUNTENWAARDERING: WIJZIGING_PUNTENWAARDERING: LIBERALISATIE: ENERGIELABEL: ENERGIELABEL_CERTIFICAAT: WOZ_DATUM: WOZ_WAARDE: HARMONISATIE_MAAND: HARMONISATIE_HUUR: DEFINITIEVE_VASTSTELLING_MAAND: DEFINITIEVE_VASTSTELLING_HUUR: RENOVATIE_MAAND: RENOVATIE_HUUR: RENOVATIE_AANDEEL: RENOVATIE_JAAR: WONING_WEGING: VORIGE_EIGENAAR_CATEGORIE: VORIGE_BRUTO_HUUR: VORIGE_GARAGEHUUR: VORIGE_WONING_GAS_WATER_ELEKTRA: VORIGE_WONING_STOOKKOSTEN: VORIGE_SERVICEKOSTEN_HUISMEESTER: VORIGE_SERVICEKOSTEN_SCHOONMAKEN: VORIGE_SERVICEKOSTEN_VERLICHTING: VORIGE_SERVICEKOSTEN_ONDERHOUD_TUIN: VORIGE_SERVICEKOSTEN_RAMEN_WASSEN: VORIGE_SERVICEKOSTEN_BEHEER: VORIGE_SERVICEKOSTEN_DIENST_EN_RECREATIERUIMTE: VORIGE_SERVICEKOSTEN_OVERIG: VORIGE_NETTO_HUUR: VORIGE_BASIS_HUUR: VORIGE_SERVICEKOSTEN_TOTAAL: VORIGE_PUNTENWAARDERING: VORIGE_WIJZIGING_PUNTENWAARDERING: VORIGE_LIBERALISATIE: VORIGE_ENERGIELABEL: VORIGE_ENERGIELABEL_CERTIFICAAT: VORIGE_WOZ_DATUM: VORIGE_WOZ_WAARDE: INKOMENSKLASSE: Versiegeschiedenis

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Beschrijving Dit data ontwerp beschrijft een panel van zelfstandige huurwoningen van welke de huren en (service)kosten worden geregistreerd van het huidige verslagjaar en het vorige verslagjaar; Onder zelfstandige woning wordt een woning verstaan met eigen toegangsdeur, eigen toilet, eigen keuken en eigen badgelegenheid. De belangrijkste kenmerken van de woning zijn: bouwjaar, bouwtype, aantal kamers, oppervlakte, puntenwaardering, energielabel, wel of niet geliberaliseerde woning en WOZ waarde. Daarnaast wordt vastgelegd de gemeente waarin de woning zich bevindt en de eigenaar_categorie om te bepalen of de woning een sociale of particuliere woning is. Beschrijving van de populatie Alle zelfstandige huurwoningen in Nederland Methodologie Er wordt gebruik gemaakt van een weegschema met 64 cellen. De cellen worden gemaakt met behulp van een 4-tal kenmerken. Het weegschema is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De indexcijfers voor de netto huur en de garagehuur zijn gewogen en de indexcijfers gebaseerd op de servicekosten zijn ongewogen. Voor de servicekosten diensten recreatieruimte en overig worden geen indexcijfers berekend. Zie ook de korte onderzoeksbeschrijving Gemiddelde verhoging woninghuur en Vernieuwing steekproef Huurenquête (voor de RA-OS gebruikers is het hierin genoemde onderzoeksrapport vinden in de map \2_MetaData\Huurenquete\2015). Procesverloop gaafgemaakt bestand. Gegevens op Statline De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de Statlinetabellen: Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf

9 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen. Nr Variabele en omschrijving Form. 1 Soortobjectnummer A1 Type Sleuteladres 2 RINObjectnummer A32 Unieke sleutel voor adres 3 VERSLAG_MAAND A6 VERSLAG_MAAND 4 CELNUMMER F4 Volgnummer ter identificatie van de weegfactor die gebruikt wordt 5 STATUS A1 Doet de woning mee in de berekening? 6 REDEN_GEEN_HUUR A1 Reden waarom geen huur is ingevuld 7 COROP_CODE A2 Twee cijferig nummer van het coropgebied 8 PROVINCIE A2 Nummer van de provincie 9 GEMEENTE_CODE A4 Gemeentecode 10 BOUWJAAR A4 Bouwjaar van de woning 11 BOUWTYPE A1 Soort woning 12 AANTAL_VERTREKKEN F2 Aantal kamers 13 VLOEROPPERVLAKTE_VERTREKKEN F7.2 Vloeroppervlakte van de kamers in de woning 14 VLOEROPPERVLAKTE_TOTAAL F7.2 Totale vloeropppervlakte 15 PARKEERGELEGENHEID A1 Parkeergelegenheid 16 EIGENAAR_CATEGORIE A1 Soort eigenaar 17 BRUTO_HUUR F8.2 Bruto huur 18 GARAGEHUUR F8.2 Huur van parkeergelegenheid T 19 KOSTEN_GAS_WATER_ELEKTRA F8.2 Kosten voor gas, water en elektriciteit T 20 STOOKKOSTEN_WONING F8.2 Kosten voor stoken T 21 SERVICEKOSTEN_HUISMEESTER F8.2 Servicekosten voor een huismeester of flatwacht T 22 SERVICEKOSTEN_SCHOONMAKEN F8.2 Servicekosten schoonmaken T 9

10 Nr Variabele en omschrijving Form. 23 SERVICEKOSTEN_VERLICHTING F8.2 Servicekosten verlichting T 24 SERVICEKOSTEN_ONDERHUID_TUIN F8.2 Servicekosten onderhuid tuin T 25 SERVICEKOSTEN_RAMEN_WASSEN F8.2 Servicekosten ramen wassen T 26 SERVICEKOSTEN_BEHEER F8.2 Servicekosten beheer T 27 SERVICEKOSTEN_DIENST_EN_RECREATIERUIMTE F8.2 Servicekosten beheer T 28 SERVICEKOSTEN_OVERIG F8.2 Servicekosten beheer T 29 NETTO_HUUR F15.5 Netto huur T 30 BASIS_HUUR F8.2 Basi huur T 31 SERVICEKOSTEN_TOTAAL F8.2 Serviekosten totaal T 32 PUNTENWAARDERING F8.2 Aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel T 33 WIJZIGING_PUNTENWAARDERING A1 Reden voor wijziging van het aantal punten T 34 LIBERALISATIE A1 geliberaliseerde woning T 35 ENERGIELABEL A1 Energielabel T 36 ENERGIELABEL_CERTIFICAAT A1 Er is een certificaat beschikbaar T 37 WOZ_DATUM A8 peildatum WOZ waarde T 38 WOZ_WAARDE F8 WOZ-waarde T 39 HARMONISATIE_MAAND A6 Maand van bewonerswisseling 40 HARMONISATIE_HUUR F8.2 Huur na bewonerswisseling 41 DEFINITIEVE_VASTSTELLING_MAAND A6 Maand van definitieve vaststelling 42 DEFINITIEVE_VASTSTELLING_HUUR F8.2 Huur na definitieve vaststelling 43 RENOVATIE_MAAND A6 Maand van renovatie 44 RENOVATIE_HUUR F8.2 Netto huur na renovatie 45 RENOVATIE_AANDEEL F8.2 Netto aandeel van de huurstijging door renovatie indien sprake is van bewonerswisseling én renovatie 46 RENOVATIE_JAAR A6 Jaar van de renovatie 47 WONING_WEGING F10.5 Het weegaandeel van de woning in de berekening 48 VORIGE_EIGENAAR_CATEGORIE A1 Eigenaar categorie T-1 10

11 Nr Variabele en omschrijving Form. 49 VORIGE_BRUTO_HUUR F8.2 Bruto huur T-1 50 VORIGE_GARAGEHUUR F8.2 Huur van parkeergelegenheid T-1 51 VORIGE_WONING_GAS_WATER_ELEKTRA F8.2 Kosten voor gas, water en elektriciteit T-1 52 VORIGE_WONING_STOOKKOSTEN F8.2 Kosten voor het stoken T-1 53 VORIGE_SERVICEKOSTEN_HUISMEESTER F8.2 Servicekosten huismeester T-1 54 VORIGE_SERVICEKOSTEN_SCHOONMAKEN F8.2 Servicekosten schoonmaken T-1 55 VORIGE_SERVICEKOSTEN_VERLICHTING F8.2 Servicekosten verlichting T-1 56 VORIGE_SERVICEKOSTEN_ONDERHOUD_TUIN F8.2 Servicekosten onderhuid tuin T-1 57 VORIGE_SERVICEKOSTEN_RAMEN_WASSEN F8.2 Servicekosten ramen wassen T-1 58 VORIGE_SERVICEKOSTEN_BEHEER F8.2 Servicekosten beheer T-1 59 VORIGE_SERVICEKOSTEN_DIENST_EN_RECREATIERUIMTE F8.2 Servicekosten beheer T-1 60 VORIGE_SERVICEKOSTEN_OVERIG F8.2 Servicekosten beheer T-1 61 VORIGE_NETTO_HUUR F8.2 Netto huur T-1 62 VORIGE_BASIS_HUUR F8.2 Basis huur T-1 63 VORIGE_SERVICEKOSTEN_TOTAAL F8.2 Serviekosten totaal T-1 64 VORIGE_PUNTENWAARDERING F8.2 Aantal punten T-1 65 VORIGE_WIJZIGING_PUNTENWAARDERING A1 Reden voor de wijziging van het aantal punten T-1 66 VORIGE_LIBERALISATIE A1 Geliberaliseerde woning T-1 67 VORIGE_ENERGIELABEL A1 Energie label T-1 68 VORIGE_ENERGIELABEL_CERTIFICAAT A1 Is er een certificaat beschikbaar T-1 69 VORIGE_WOZ_DATUM A8 WOZ peildatum T-1 70 VORIGE_WOZ_WAARDE F8 Woz waarde T-1 71 INKOMENSKLASSE A1 Inkomensklasse 11

12 Toelichting op de variabelen In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven. Soortobjectnummer: Type Sleuteladres. De code geeft de herkomst weer van Verblijfplaats-id. In combinatie met deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer. De indicator bestaat uit de volgende codes: B: RINOBJECTNUMMER met als herkomst Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) -> objecten vanaf , vanaf die datum geldt deze registratie H: RINOBJECTNUMMER met historische herkomst, niet voorkomend in de BAG. -> objecten van vóór , dus bijv. objecten die voor die datum al gesloopt zijn D: RINOBJECTNUMMER met herkomst Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) -> objecten die niet koppelen aan de BAG, niet tot de historische adressen behoren of waarvan de gemeente van inschrijving volgens de GBA niet overeenkomt met de gemeente gekoppeld aan het object of oudere adres. B H D RINObjectnummer: Unieke sleutel voor adres. RINOBJECTNUMMER met als herkomst Basisregistratie Adressen RINOBJECTNUMMER en Gebouwen (BAG) met historische herkomst, niet voorkomend RINOBJECTNUMMER in de BAG. met herkomst Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Dit nummer identificeert een geadresseerde verblijfplaats. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. Het nummer vormt in combinatie met 'Indicator voor de oorsprong van Verblijfplaats-id' een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten. VERSLAG_MAAND: Verslagmaand. Jaar en maand waarin de nieuwe huur start. JJJJMM formaat. 12

13 CELNUMMER: Volgnummer ter identificatie van de weegfactor die gebruikt wordt. Identificatie van de weegfactor in het wegingschema Het ministerie van BZK levert een weegschema met 64 weegcellen. Het celnummer identificeert de bijbehorende weegfactor. De beschrijving van de cellen is te vinden in document 2010_Methode_huurindex.doc STATUS: Doet de woning mee in de berekening? De status van de woning moet goedgekeurd zijn om mee te kunnen doen in de berekening voor het huurindexcijfer Deze variabele geeft aan of de woning meedoet in de berekening van het huurprijsindexcijfer of niet. De woning doet automatisch mee als alle controles een positief resultaat geven of als er een handmatige goedkeuring heeft plaatsgevonden en de netto huur ingevuld en > 0 is. 1 DOET MEE IN BEREKENING 2 DOET NIET MEE IN BEREKENING REDEN_GEEN_HUUR: Reden waarom geen huur is ingevuld. Reden waarom er bij de huurenquête voor de woning geen huur is ingevuld. Er zijn diverse redenen waarom er geen huur is ingevuld; leegstand, verkoop of gemeubileerd kunnen redenen zijn 0 ONBEKEND 1 LEEGSTAND 2 AFGEBROKEN 3 BEDRIJFSPAND 4 VERKOCHT VOOR EIGEN GEBRUIK 5 TIJDELIJK GESTOFFEERD 6 PERMANENT GESTOFFEERD 7 HUURVERHOGING NIET VERWERKT 8 GEEN TOESTEMMING 9 OVERIGE REDENEN 13

14 COROP_CODE: Twee cijferig nummer van het coropgebied. Regionale indeling in COROP-gebieden volgens de Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS). 01 OOST-GRONINGEN 02 DELFZIJL EN OMGEVING 03 OVERIG GRONINGEN 04 NOORD-FRIESLAND 05 ZUIDWEST-FRIESLAND 06 ZUIDOOST-FRIESLAND 07 NOORD-DRENTHE 08 ZUIDOOST-DRENTHE 09 ZUIDWEST-DRENTHE 10 NOORD-OVERIJSSEL 11 ZUIDWEST-OVERIJSSEL 12 TWENTE 13 VELUWE 14 ACHTERHOEK 15 ARNHEM/NIJMEGEN 16 ZUIDWEST-GELDERLAND 17 UTRECHT 18 KOP VAN NOORD-HOLLAND 19 ALKMAAR EN OMGEVING 20 IJMOND 21 AGGLOMERATIE HAARLEM 22 ZAANSTREEK 23 GROOT-AMSTERDAM 24 HET GOOI EN VECHTSTREEK 25 AGGLOMERATIE LEIDEN EN BOLLENSTREEK 26 AGGLOMERATIE 'S-GRAVENHAGE 27 DELFT EN WESTLAND 28 OOST-ZUID-HOLLAND 29 GROOT-RIJNMOND 30 ZUIDOOST-ZUID-HOLLAND 31 ZEEUWSCH-VLAANDEREN 32 OVERIG ZEELAND 33 WEST-NOORD-BRABANT 34 MIDDEN-NOORD-BRABANT 35 NOORDOOST-NOORD-BRABANT 36 ZUIDOOST-NOORD-BRABANT 37 NOORD-LIMBURG 14

15 38 MIDDEN-LIMBURG 39 ZUID-LIMBURG 40 FLEVOLAND PROVINCIE: Nummer van de provincie. Deze code duidt een provincie aan. Regionale indeling in provincies volgens de Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS). 20 GRONINGEN 21 FRIESLAND 22 DRENTHE 23 OVERIJSSEL 24 FLEVOLAND 25 GELDERLAND 26 UTRECHT 27 NOORD-HOLLAND 28 ZUID-HOLLAND 29 ZEELAND 30 NOORD-BRABANT 31 LIMBURG GEMEENTE_CODE: Gemeentecode. Deze code duidt een gemeente aan. Gemeenten vormen de kleinste lokale bestuurseenheid in Nederland. Gemeenten (en hun namen en codes) zijn formeel vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alle gemeenten zijn voorzien van een uniek code. De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht gebieden. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\. Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt deze bestanden vinden op de Onsite/Remote Access omgeving: \8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\. 15

16 BOUWJAAR: Bouwjaar van de woning. Het jaar waarin de woning is gebouwd. JJJJ. BOUWTYPE: Soort woning. De woningen worden ingedeeld in types zoals bijvoorbeeld eengezinswoning hoekwoning, flat of appartement of maisonette 1 hoog, flat of appartement of maisonette 2 hoog Beknopte indeling van soort woning in categorie eengezinswoning en flat/appartement met een onderverdeling per categorie in woningtype zoals vrijstaand, maisonette e.d. 0 ONBEKEND 1 EENGEZINSWONING, VRIJSTAAND 2 TWEE ONDER ÉÉN KAP WONING 3 EENGEZINSHUIS, HOEKWONING 4 EENGEZINSHUIS, TUSSENWONING 5 FLAT/APPARTEMENT/MAISONETTE BEGANE GROND 6 FLAT/APPARTEMENT/MAISONETTE 1 HOOG 7 FLAT/APPARTEMENT/MAISONETTE 2 HOOG 8 FLAT/APPARTEMENT/MAISONETTE 3 HOOG EN HOGER 9 ANDERS AANTAL_VERTREKKEN: Aantal kamers. Aantal kamers in de woning. Onder een kamer wordt verstaan: woonkamer, slaapkamer en/of eetkamer. VLOEROPPERVLAKTE_VERTREKKEN: Vloeroppervlakte van de kamers in de woning. Vloeroppervlakte van de kamers in de woning Onder een kamer wordt verstaan: woonkamer, slaapkamer en/of eetkamer. 16

17 VLOEROPPERVLAKTE_TOTAAL: Totale vloeropppervlakte. Totale oppervlakte van de woning. De totale vloeroppervlakte van de woning. PARKEERGELEGENHEID: Parkeergelegenheid. Parkeergelegenheid behorend bij de woning zoals bijvoorbeeld parkeergarage of carport. Parkeermogelijkheid bij de woning zoals carport, parkeergarage e.d. 0 ONBEKEND 1 GEEN 2 PRIVE PLAATS 3 PARKEERGARAGE 4 PARKEERPLAATS 5 CARPORT EIGENAAR_CATEGORIE: Soort eigenaar. De eigenaar van de woning wordt onderscheiden in categorieën zoals bijvoorbeeld woningbouwvereniging of particulier. 0 ONBEKEND 1 WONINGBOUWVERENIGING 2 OVERHEID 3 BEDRIJF 4 VERENINGING 5 INSTITUTIONELE BELEGGER 6 PARTICULIER BRUTO_HUUR: Bruto huur. De brutohuur bestaat uit de som van de nettohuur, de bijkomende kosten, de servicekosten en de huur van de parkeergelegenheid. 17

18 GARAGEHUUR: Huur van parkeergelegenheid T. Huur van parkeergelegenheid. KOSTEN_GAS_WATER_ELEKTRA: Kosten voor gas, water en elektriciteit T. Extra kosten die betaald moeten worden die niet in de nettohuur zijn inbegrepen en die niet tot de servicekosten behoren. STOOKKOSTEN_WONING: Kosten voor stoken T. Extra kosten die betaald moeten worden die niet in de nettohuur zijn inbegrepen en die niet tot de servicekosten behoren. SERVICEKOSTEN_HUISMEESTER: Servicekosten voor een huismeester of flatwacht T. SERVICEKOSTEN_SCHOONMAKEN: Servicekosten schoonmaken T. SERVICEKOSTEN_VERLICHTING: Servicekosten verlichting T. SERVICEKOSTEN_ONDERHUID_TUIN: Servicekosten onderhuid tuin T. 18

19 SERVICEKOSTEN_RAMEN_WASSEN: Servicekosten ramen wassen T. SERVICEKOSTEN_BEHEER: Servicekosten beheer T. SERVICEKOSTEN_DIENST_EN_RECREATIERUIMTE: Servicekosten beheer T. SERVICEKOSTEN_OVERIG: Servicekosten beheer T. NETTO_HUUR: Netto huur T. Huur exclusief bijkomende kosten, servicekosten en huur van parkeergelegenheid. BASIS_HUUR: Basis huur T. Bruto huur minus bijkomende kosten. SERVICEKOSTEN_TOTAAL: Serviekosten totaal T. 19

20 PUNTENWAARDERING: Aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel T. Puntenwaardering voor de woning die toegekend worden op basis van het woningwaarderingsstelsel. Het puntenaantal loopt van 40 tm 250 punten en bij elk puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Het stelsel is alleen van toepassing op niet geliberaliseerde woningen. WIJZIGING_PUNTENWAARDERING: Reden voor wijziging van het aantal punten T. Er kunnen extra punten toegekend worden aan de woning om diverse redenen. 0 ONBEKEND 1 15/25 EXTRA PUNTEN 2 ENERGIELABEL 3 BEIDE 4 GEEN VAN BEIDE LIBERALISATIE: geliberaliseerde woning T. Op het moment van verhuur aan nieuwe huurders wordt aan de hand van de hoogte van de nettohuur en de in het kalenderjaar vastgestelde liberalisatiegrens vastgelegd of de woning geliberaliseerd is of niet. Tijdens de huurperiode blijft de status wel of niet geliberaliseerd gehandhaafd. Bij geliberaliseerde woningen zijn geen maxima verbonden aan huurprijsverhogingen en er wordt geen woningwaarderingsstelsel uitgedrukt in puntenaantallen gehanteerd. 0 ONBEKEND 1 JA 2 NEE ENERGIELABEL: Energielabel T. Code die de mate van energieprestatie van een gebouw weergeeft. 20

21 De letters van het energielabel variëren van A++ tot en met G. A++ is het meest energiezuinige. 0 ONBEKEND 1 A++ 2 A+ 3 A 4 B 5 C 6 D 7 E 8 F 9 G ENERGIELABEL_CERTIFICAAT: Er is een certificaat beschikbaar T. Als de woning is geregistreerd bij Senter Novem met een energielabel, krijgt de woning een certificaat. 0 ONBEKEND 1 GEREGISTREERD BIJ SENTERNOVEM 2 NIET GEREGISTREERD BIJ SENTERNOVEM WOZ_DATUM: Peildatum WOZ waarde T. Jaar en maand waarin de WOZ waarde wordt vastgesteld. JJJJMM is het formaat. WOZ_WAARDE: WOZ-waarde T. Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 21

22 HARMONISATIE_MAAND: Maand van bewonerswisseling. Maand waarin nieuwe bewoners de woning huren. JJJJMM is het formaat. HARMONISATIE_HUUR: Huur na bewonerswisseling. Huur exclusief bijkomende kosten, servicekosten en huur van parkeergelegenheid. DEFINITIEVE_VASTSTELLING_MAAND: Maand van definitieve vaststelling. Maand waarin de definitieve nettohuur is ingegaan. JJJJMM. DEFINITIEVE_VASTSTELLING_HUUR: Huur na definitieve vaststelling. Huur exclusief bijkomende kosten, servicekosten en huur van parkeergelegenheid. RENOVATIE_MAAND: Maand van renovatie. Maand waarin de nettohuur na renovatie is ingegaan. JJJJMM. RENOVATIE_HUUR: Netto huur na renovatie. Huur exclusief bijkomende kosten, servicekosten en huur van parkeergelegenheid. RENOVATIE_AANDEEL: Netto aandeel van de huurstijging door renovatie indien sprake is van bewonerswisseling én renovatie. Nettobedrag dat wordt toegerekend aan renovatie als zowel bewonerswisseling als renovatie hebben plaatsgevonden waardoor een nieuwe nettohuur is vastgesteld. 22

23 RENOVATIE_JAAR: Jaar van de renovatie. Jaar van de renovatie. JJJJ formaat. WONING_WEGING: Het weegaandeel van de woning in de berekening. De weging van de woning berekend door de totale celweging gedeeld door het aantal goedgekeurde woningen. Als een woning goedgekeurd is om mee te doen in de berekening van het indexcijfer wordt per woning het wegingsaandeel bepaald. Dat gaat als volg: bij elke weegcel-id hoort een weging volgens het weegschema. Het aandeel van de woning wordt bepaald door de weging te delen door het aantal goedgekeurde woningen met dezelfde weegcel-id. VORIGE_EIGENAAR_CATEGORIE: Eigenaar categorie T-1. De eigenaar van de woning wordt onderscheiden in categorieën zoals bijvoorbeeld woningbouwvereniging of particulier. 0 ONBEKEND 1 WONINGBOUWVERENIGING 2 OVERHEID 3 BEDRIJF 4 VERENIGING 5 INSTITUTIONELE BELEGGER 6 PARTICULIER VORIGE_BRUTO_HUUR: Bruto huur T-1. De brutohuur bestaat uit de som van de nettohuur, de bijkomende kosten, de servicekosten en de huur van de parkeergelegenheid. VORIGE_GARAGEHUUR: Huur van parkeergelegenheid T-1. Huur van parkeergelegenheid. 23

24 VORIGE_WONING_GAS_WATER_ELEKTRA: Kosten voor gas, water en elektriciteit T-1. Extra kosten die betaald moeten worden die niet in de nettohuur zijn inbegrepen en die niet tot de servicekosten behoren. VORIGE_WONING_STOOKKOSTEN: Kosten voor het stoken T-1. Extra kosten die betaald moeten worden die niet in de nettohuur zijn inbegrepen en die niet tot de servicekosten behoren. VORIGE_SERVICEKOSTEN_HUISMEESTER: Servicekosten huismeester T-1. VORIGE_SERVICEKOSTEN_SCHOONMAKEN: Servicekosten schoonmaken T-1. VORIGE_SERVICEKOSTEN_VERLICHTING: Servicekosten verlichting T-1. VORIGE_SERVICEKOSTEN_ONDERHOUD_TUIN: Servicekosten onderhuid tuin T-1. VORIGE_SERVICEKOSTEN_RAMEN_WASSEN: Servicekosten ramen wassen T-1. 24

25 VORIGE_SERVICEKOSTEN_BEHEER: Servicekosten beheer T-1. VORIGE_SERVICEKOSTEN_DIENST_EN_RECREATIERUIMTE: Servicekosten beheer T-1. VORIGE_SERVICEKOSTEN_OVERIG: Servicekosten beheer T-1. VORIGE_NETTO_HUUR: Netto huur T-1. Huur exclusief bijkomende kosten, servicekosten en huur van parkeergelegenheid. VORIGE_BASIS_HUUR: Basis huur T-1. Bruto huur minus bijkomende kosten. VORIGE_SERVICEKOSTEN_TOTAAL: Serviekosten totaal T-1. VORIGE_PUNTENWAARDERING: Aantal punten T-1. Puntenwaardering voor de woning die toegekend worden op basis van het woningwaarderingsstelsel. Het puntenaantal loopt van 40 tm 250 punten en bij elk puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Het stelsel is alleen van toepassing op niet geliberaliseerde woningen. 25

26 VORIGE_WIJZIGING_PUNTENWAARDERING: Reden voor de wijziging van het aantal punten T-1. Reden voor de wijziging van het aantal punten. 0 ONBEKEND 1 15/25 EXTRA PUNTEN 2 ENERGIELABEL 3 BEIDE 4 GEEN VAN BEIDE VORIGE_LIBERALISATIE: Geliberaliseerde woning T-1. Op het moment van verhuur aan nieuwe huurders wordt aan de hand van de hoogte van de nettohuur en de in het kalenderjaar vastgestelde liberalisatiegrens vastgelegd of de woning geliberaliseerd is of niet. Tijdens de huurperiode blijft de status wel of niet geliberaliseerd gehandhaafd. Bij geliberaliseerde woningen zijn geen maxima verbonden aan huurprijsverhogingen en er wordt geen woningwaarderingsstelsel uitgedrukt in puntenaantallen gehanteerd. 0 ONBEKEND 1 JA 2 NEE VORIGE_ENERGIELABEL: Energie label T-1. Code die de mate van energieprestatie van een gebouw weergeeft. De letters van het energielabel variëren van A++ tot en met G. A++ is het meest energiezuinige. 0 ONBEKEND 1 A++ 2 A+ 3 A 4 B 26

27 5 C 6 D 7 E 8 F 9 G VORIGE_ENERGIELABEL_CERTIFICAAT: Is er een certificaat beschikbaar T-1. Als de woning is geregistreerd bij Senter Novem met een energielabel, krijgt de woning een certificaat. Bij Senter Novem vindt registratie plaats van het energielabel. De woning is dan gecertificeerd. Er wordt een CBS bestand gebruikt om dit veld in eerste instantie te vullen. 0 ONBEKEND 1 GEREGISTREERD BIJ SENTERNOVEM 2 NIET GEREGISTREERD BIJ SENTERNOVEM VORIGE_WOZ_DATUM: WOZ peildatum T-1. Jaar en maand waarin de WOZ waarde wordt vastgesteld. JJJJMM is het formaat. VORIGE_WOZ_WAARDE: Woz waarde T-1. Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). INKOMENSKLASSE: Inkomensklasse. De inkomensklasse waartoe het huishouden van de huurder van de woning behoort. 27

28 De inkomensklasse waartoe het huishouden van de huurder van de woning behoort wordt vastgesteld door de Belastingdienst. De Belastingdienst levert het CBS jaarlijks een bestand met gegevens per woning en de inkomens klasse. 0 ONBEKEND 1 LAAG 2 MIDDEN 3 HOOG 28

29 Versiegeschiedenis Bestandsnaam Huurenquete2015V1 Reden Eerste plaatsing 29

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland (Huurenquête vanaf 2015)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland (Huurenquête vanaf 2015) Documentatierapport Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland (Huurenquête vanaf 2015) Datum:15 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Rinobjectnummer met gemeente, wijk en buurtcode (VSLGWBTAB) Datum: 15 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (VSLGWBTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (VSLGWBTAB) Documentatierapport Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (VSLGWBTAB) Datum:10 augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Documentatierapport Energieverbruik particuliere woningen (ENERGIEVERBRUIKTAB) Datum:24 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Bestaande Koopwoningen 1995-2014

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Bestaande Koopwoningen 1995-2014 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Bestaande Koopwoningen 1995-2014 Datum: 15 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB)

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Datum:18

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum:27 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum:3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met pensioen in de verslagmaand (SECMPENSIOENMNDBEDRAGBUS) Datum:24 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Nabijheid verblijfsobject en verkeersvoorzieningen (NABIJHEIDVERKEERTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Nabijheid verblijfsobject en verkeersvoorzieningen (NABIJHEIDVERKEERTAB) Documentatierapport Nabijheid verblijfsobject en verkeersvoorzieningen (NABIJHEIDVERKEERTAB) Datum:13 juli 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Datum: 1 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum: 19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Nabijheid verblijfsobject en detailhandel (NABIJHEIDDETAILHTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Nabijheid verblijfsobject en detailhandel (NABIJHEIDDETAILHTAB) Documentatierapport Nabijheid verblijfsobject en detailhandel (NABIJHEIDDETAILHTAB) Datum:12 juli 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (BRINTAB) Datum:24 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met inkomsten uit overige arbeid (OVARBEIDBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Door bureau jeugdzorg afgegeven indicaties voor AWBZ-zorg (BJZAWBZTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:22 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum: 8 junl 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB)

Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel inkomstenverhouding identificatie met baanrug identificatie (KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB) Datum:5 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen. Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum: 23 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Datum:11 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen (ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS) Datum:22 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Adreskenmerken van personen die in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan (GBAADRESOBJECTBUS)

Documentatierapport Adreskenmerken van personen die in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan (GBAADRESOBJECTBUS) Documentatierapport Adreskenmerken van personen die in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan (GBAADRESOBJECTBUS) Datum:11 april 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Datum:10 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Microdataservices. Bronvermelding

Microdataservices. Bronvermelding Documentatierapport Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs (BRINWPOWECTAB) Datum:17 maart 2016 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB)

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Datum: 15 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg (PROVJZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg (PROVJZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg (PROVJZTAB) Datum:12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen in de verslagmaand (SECMSOCVOORZOVMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen in de verslagmaand (SECMSOCVOORZOVMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen in de verslagmaand (SECMSOCVOORZOVMNDBEDRAGBUS) Datum:9 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB)

Microdataservices. Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Documentatierapport Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse (BETAB) Datum: 8 maart 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie