Nota lokaal belastinggebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota lokaal belastinggebied"

Transcriptie

1 Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2009 J.G.A. Bosch/H. van Noort

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 0 Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Paragraaf 1.1 Aanleiding 4 Paragraaf 1.2 Algemeen 4 Hoofdstuk 2 Het belastinggebied van de gemeente 5 Paragraaf 2.1 Inleiding 5 Paragraaf 2.2 Lokaal belastinggebied gemeente Barneveld 5 Paragraaf Onroerende-zaakbelastingen 5 Paragraaf Baatbelasting 6 Paragraaf Forensenbelasting 7 Paragraaf Toeristenbelasting 8 Paragraaf Parkeerbelasting 8 Paragraaf Hondenbelasting 10 Paragraaf Rechten 10 Paragraaf Rioolrechten 11 Paragraaf Afvalstoffenheffing 12 Paragraaf Marktgelden 12 Paragraaf Leges 13 Paragraaf Begrafenisrechten 14 Paragraaf Brandweerrechten 15 Paragraaf 2.3 Overige mogelijke gemeentelijke belastingen 15 Paragraaf Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 15 Paragraaf Reclamebelasting 15 Paragraaf Precariobelasting 16 Paragraaf Reinigingsrechten 16 Paragraaf Havengelden 16 Paragraaf Weg-, straat-, brug-, tol- en veergelden 16 Paragraaf Ontwikkelingen 16 Paragraaf 2.4 Samenvatting 17 Hoofdstuk 3 Heffing en invordering 18 Paragraaf 3.1 Algemeen 18 Paragraaf 3.2 Wijze van heffing 18 Paragraaf 3.3 Bezwaar en beroep 18 Paragraaf 3.4 Uitstel van betaling 19 Paragraaf 3.5 Dwanginvordering 19 Hoofdstuk 4 Boetebeleid 20 Hoofdstuk 5 Kwijtscheldingsbeleid 21 Hoofdstuk 6 Positie ten opzichte van andere gemeenten 22 pagina 2

3 Hoofdstuk 0 Samenvatting Binnen het lokale belastinggebied zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Er bestaat belangstelling van zowel de rijksoverheid als van belangenorganisaties, burgers en bedrijven. Daarbij gaat de discussie over de belastingen zelf, de hoogte van de tarieven en de tegenprestatie die de gemeente levert. Allerlei informatie en gegevens over de stijging van de lastendruk worden gepubliceerd en krijgen de aandacht van de media. Door het afschaffen van de maximering van de jaarlijkse stijging van onroerende-zaakbelastingen wordt de ontwikkeling van deze belastingen nauwlettend gevolgd. Ook de jurisprudentie leidt tot ontwikkelingen die de gemeentelijke belastingen mogelijk verder begrenzen. Daarnaast is er sprake van een heroriëntatie op het gebied van de lokale belastingen. Waar iedereen het wel over eens is, is dat gemeenten het eigen belastinggebied moeten houden om daarmee een substantieel deel van de inkomsten zelf te kunnen genereren. De discussie spitst zich voornamelijk toe op de vraag hoe dit vorm en inhoud moet krijgen. Nog meer dan voorheen zal er aandacht en tijd besteed moeten worden aan het gemeentelijk voorzieningenniveau, aan de kostenbeheersing en aan de kwaliteit van de dienstverlening. algemene uitkering overige rijksbijdragen; onderwijs en maatschappelijke zaken inkomsten van derden; dividend, huren en pachten etc belastingen leges en rechten Bron: programmabegroting 2009 De gemeentelijke belastingen, leges en rechten maken met ruim 27% uit van de totale inkomsten Bron: programmabegroting van de gemeente In deze nota zijn de lokale belastingen in Barneveld actueel in kaart gebracht, daarbij is tevens aangegeven welk beleid er ten aanzien van die belastingen wordt gevoerd. Het hoeft geen betoog dat de ontwikkelingen, zoals hierboven geschetst, nauwlettend gevolgd worden en dat daarop adequaat wordt ingespeeld. In de nabije toekomst is de aandacht vooral gericht op de kostendekkendheid van leges en rechten en op de invoering van de brede rioolheffing. pagina 3

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Voor het schrijven van deze nota zijn twee redenen aan te voeren: 1. Artikel 8 van de Financiële verordening gemeente Barneveld. Dit artikel bepaalt dat het college ten minste eenmaal per vier jaar een nota lokale heffingen aan de raad aanbiedt. De raad stelt de kaders die uit deze nota voortvloeien vast. 2. De in V-i-P-verband uitgevoerde audit naar een aantal gemeentelijke belastingen. Eén van de verbeterpunten uit deze audit was een nota waarin een integraal beeld van de gemeentelijke belastingen wordt geschetst. Waar in deze nota sprake is van belastingen worden ook rechten bedoeld. 1.2 Algemeen Binnen de grenzen van de wet zijn gemeenten vrij of, en zo ja, welke belastingen en rechten geheven worden. Ook de hoogte van de tarieven is, met in achtneming van wettelijke bepalingen, door de gemeenten zelf te bepalen. De belangrijkste wettelijke beperkingen betreffen de belastingen die gemeenten mogen heffen en het verbod op het heffen naar draagkracht. Voor elke belasting wordt door de gemeenteraad voor de invoering een verordening vastgesteld waarin de volgende zaken zijn geregeld: het voorwerp van de belasting het belastbare feit de belastingplichtige de heffingsmaatstaf het tarief het tijdstip van ingang van de heffing het tijdstip van beëindiging van de heffing en wat verder nog voor de heffing en de invordering van belang is. Binnen het gemeentelijk belastinggebied wordt onderscheid gemaakt in belastingen en rechten. Belastingen zijn bijdragen in de algemene middelen van de gemeente. Degene die belasting betaalt kan geen aanspraak maken op een individueel aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Voor de tarieven van de belastingen zijn geen beperkingen opgenomen. Voorbeelden van belastingen zijn: onroerendezaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en hondenbelasting. Rechten worden geheven ter dekking van de kosten van dienstverlening door de gemeente. In de wet is bepaald dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan nodig om 100% van de kosten te dekken. Voorbeelden van rechten zijn het rioolrecht en leges voor verschillende diensten. Voor de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing geldt ook dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan 100% van de kosten van de (collectieve) dienstverlening. Dit dekkingspercentage wordt aan de hand van de begroting bepaald. pagina 4

5 Hoofdstuk 2 Het belastinggebied van de gemeente 2.1 Inleiding In artikel 132, lid 6, is de wettelijke basis voor de gemeentelijke belastingen en rechten opgenomen. Dit zogenaamde legaliteitsbeginsel bepaalt dat de Gemeentewet (artikel 216) regelt welke belastingen een gemeente mag heffen. De gemeenten zijn dus vrij om de genoemde belastingen wel of niet in te voeren. Ook bij de tariefstelling kent de gemeente een grote mate van vrijheid. De wet kent alleen de bepaling dat het bedrag niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, de winst of het vermogen. Voor rechten, die hierna in paragraaf aan de orde komen geldt nog dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan 100% van de aan de dienstverlening verbonden kosten. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de gemeentelijke belastingen. Naast de feitelijke invulling van de gemeentelijke belastingen zijn de tarieven en de opbrengsten over de periode 2006 t/m 2009 opgenomen. Basis hiervoor zijn de jaarrekeningen (2006 en 2007) en begrotingen (2008 en 2009). De verschillende paragrafen zijn zoveel mogelijk volgens een vast stramien opgezet. 2.2 Lokaal belastinggebied gemeente Barneveld In de eerste paragrafen worden de belastingen behandeld die in Barneveld geheven worden. In de laatste paragrafen komen belastingen aan de orde die in onze gemeente (nog) niet geheven worden. Vigerend beleid in deze gemeente is: dat de tarieven jaarlijks niet meer stijgen dan het inflatiepercentage; aanpassingen hoger dan het inflatiepercentage stelt het college alleen dan voor als het daarbij noodzakelijk geachte beleidsvoornemens aandraagt; de rechten waarbij kosten van gemeentelijke diensten verhaald worden zijn in beginsel voor 100% kostendekkend Onroerende-zaakbelastingen Op basis van de artikelen 220 van de Gemeentewet worden de onroerende-zaakbelastingen geheven. Uit dit artikel blijkt dat er twee onroerende-zaakbelastingen zijn, een belasting van de gebruikers en een belasting van de eigenaren van onroerend goed. De gebruikersbelasting wordt alleen geheven van nietwoningen. In de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is opgenomen wanneer een object als een onroerende zaak wordt aangemerkt. In deze wet is ook bepaald hoe de heffingsmaatstaf (waarde) moet worden vastgesteld. Verder is bepaald welke onroerende goederen zijn vrijgesteld voor deze belasting. Belastingplicht De onroerende-zaakbelastingen worden geheven van degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak. Eigenaar moet hier worden gelezen als genothebbende krachtens zakelijk recht, zo wordt de 'eigenarenbelasting' bijvoorbeeld ook geheven van degene die het vruchtgebruik heeft. Heffingsgrondslag De heffingsgrondslag voor de onroerende-zaakbelasting is de WOZ-waarde. In de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) zijn regels opgenomen voor het waarderen van onroerende zaken. Deze waarde wordt door de gemeente vastgesteld. Vrijstellingen De OZB kan worden geheven over alle onroerende zaken op een aantal verplichte vrijstellingen (punt 1 en 2) en eventueel facultatieve vrijstellingen (punt 3) na. Deze uitzonderingen zijn: 1. De objecten die in het kader van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten zijn vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare wegen en bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Voor deze objecten hoeft geen WOZ-waarde te worden bepaald. 2. De objecten die volgens artikel 220d van de Gemeentewet worden vrijgesteld. Van deze objecten, bijvoorbeeld kerken, moet wel een waarde worden bepaald als deze van belang is voor de afnemers van de taxatiegegevens (het Waterschap en de Belastingdienst). 3. De objecten die in de gemeentelijke belastingverordening worden vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om de gemeentelijke eigendommen en bepaalde ongebouwde eigendommen. Deze objecten moeten altijd getaxeerd worden omdat de waarde van belang is bij de berekening van de belastingcapaciteit van de gemeente. pagina 5

6 Rekentarief Bij het vaststellen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt onder andere rekening gehouden met de eigen inkomsten van de gemeenten. Om deze eigen inkomsten voor elke gemeente op gelijke wijze vast te stellen, is het rekentarief ingesteld. Voor 2009 is het rekentarief vastgesteld op 2,21 voor de eigenaren van woningen, 2,40 voor de gebruikers van niet-woningen en 2,99 voor de eigenaren van nietwoningen. Onroerende-zaakbelastingen in Barneveld Bij de tarieven voor eigenaren is gekozen voor een hoger tarief bij de niet-woningen dan voor de woningen. Over de mate waarin deze tarieven af mogen wijken is in de Gemeentewet geen bepaling opgenomen. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het tarief vanaf 2006 vermeld. Het tarief is tot en met 2008 een bedrag per waarde-eenheid ( van de WOZ-waarde). Voor 2009 en volgende jaren is het tarief vastgesteld op een % van de WOZ-waarde. Tarieven in Rekentarief Woningen: Eigenaren 1,69 2,05 1,99 1,95 0,0781% 2,21 Niet-woningen: Eigenaren 2,64 3,00 3,06 3,04 0,1214% 2,99 Gebruikers 2,12 2,42 2,47 2,39 0,0957% 2,40 Subtotaal Niet Woning 4,76 5,42 5,53 5,43 0,2171% 5,39 (Geraamde) opbrengst in OZB gebruikers OZB eigenaren Met ingang van 2007 geldt deze waarde nog maar voor één belastingjaar en wordt jaarlijks een hertaxatie uitgevoerd. De aanslagen 2009 worden opgelegd naar de waarde per 1 januari In de Kadernota is vermeld dat de tarieven met het inflatiepercentage stijgen. In de Programmabegroting is dit percentage voor 2009 bepaald op 2,5%. Behalve de in de Gemeentewet voorgeschreven vrijstellingen zijn in de verordening vrijstellingen opgenomen voor: onroerende goederen die voor de publieke dienst van de gemeente bestemd zijn, bijvoorbeeld het gemeentehuis. straatmeubilair en plantsoenen, voor zover bij de gemeente in beheer en eigendom en begraafplaatsen Baatbelasting In artikel 222 van de Gemeentewet is bepaald waaraan de heffing van de baatbelasting moet voldoen. Zo moet voordat met het werk begonnen wordt door de raad in een bekostigingsbesluit zijn vastlegt welk bedrag van de lasten via een baatbelasting verhaald wordt. Of een onroerende zaak gebaat is bij de voorzieningen wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Gebaat zijn wil niet alleen zeggen dat de onroerende zaak is toegenomen in waarde, een onroerende zaak kan ook anderszins in een voordeliger positie zijn komen te verkeren. Er moet om baatbelasting te heffen sprake zijn van een veranderde situatie, kosten van (achterstallig) onderhoud mogen bijvoorbeeld niet via een baatbelasting worden verhaald. Voor de heffingsgrondslag zijn verschillende mogelijkheden, variërend van de economische waarde, de lengte van het perceel langs de openbare weg, de oppervlakte van het perceel of een vast bedrag. Deze mogelijkheid van kostenverhaal wordt toegepast bij ingrijpende reconstructies van wegen, de aanleg van riolering of gasleidingen of bij de aanleg van winkelerven en de bouw van parkeergarages waarvan gesteld kan worden dat onroerende goederen gebaat zijn. Jaarlijkse heffing De verschuldigde baatbelasting wordt ineens geheven, tenzij dit op verzoek van de belastingplichtige wordt omgezet in een heffing over een periode van maximaal 30 jaar. pagina 6

7 Baatbelastingen in Barneveld Er worden baatbelastingen geheven voor de aanleg van riolering in het buitengebied. Deze riolering is in verschillende tranches aangelegd en voor elke tranche is een aparte verordening vastgesteld. De baatbelastingen zijn ingevoerd om de kosten van voorzieningen af te wentelen op de (eigenaren van) onroerende goederen die door de voorzieningen gebaat zijn. In uitbreidingsgebieden worden de kosten van de aanleg van riolering geheel verhaald in de grondprijzen. Om de kosten van aanleg te verhalen op bestaande eigenaren is besloten tot invoering van baatbelastingen. Het invoeren van een baatbelasting is een vrij complexe aangelegenheid waarbij de procedures en termijnen nauwkeurig in acht moeten worden genomen. Wordt een procedure niet goed gevolgd dan is het risico aanwezig dat een verordening na een aantal jaren door de belastingrechter wordt vernietigd. Daarna is er geen mogelijkheid meer om de kosten van de voorzieningen op een nadere manier te verhalen. De mogelijkheid om de kosten via een privaatrechtelijke overeenkomst te verhalen geniet dan ook veelal de voorkeur. Keuzemogelijkheid Bij de aanleg van nieuwe werken heeft de gemeente een mogelijkheid om de kosten via een baatbelasting te verhalen. Daar het invoeren van een baatbelasting een complexe materie is wordt bij wijze van uitzondering gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Tegen de aanslagen staat, na de bezwaarprocedure, beroep open bij de rechter waardoor het soms pas na jaren duidelijk is of de heffing in stand kan blijven. Gelet op deze onzekerheid en het risico dat de kosten alsnog voor rekening van de gemeente blijven wordt in de periode de voorkeur gegeven aan andere wijzen van kostenverhaal Forensenbelasting Een gemeente treft voorzieningen waarvan niet alleen de inwoners maar ook anderen, die in de gemeente verblijf houden, profiteren. Om de kosten van de voorzieningen mede te verhalen op deze personen bieden de artikelen 223 en 224 van de Gemeentewet de mogelijkheid om een forensen- en een toeristenbelasting te heffen. De forensenbelasting kan worden geheven van de natuurlijke personen, die niet in de gemeente wonen er toch gedurende het belastingjaar meer dan negentig malen s nachts verblijven of er op meer dan negentig dagen per jaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Een direct aanwijsbare tegenprestatie is hiervoor niet nodig. Het begrip gemeubileerde woning in dit kader is zodanig ruim dat de belasting ook geheven kan worden voor woningen die geen onroerend goed zijn. Cumulatie met andere belastingen Het feit dat voor een pand forensenbelasting wordt betaald betekent niet dat er een vrijstelling is voor andere belastingen. Voor een en het zelfde pand kunnen naast de forensenbelasting bijvoorbeeld ook onroerendezaakbelastingen en reinigings- en rioolheffingen worden opgelegd. De Hoge Raad heeft dit ten aanzien van de onroerende-zaakbelastingen expliciet uitgesproken op 9 november 2001 (arrest nr ). Forensenbelasting in Barneveld De maatstaf van heffing is bepaald op de WOZ waarde van het onroerende goed. Tot en met 2008 werd hierbij gerekend met vaste tarieven per waardeklassen. Omdat dit bij het overschrijden van de grenswaarden leidde tot aanzienlijke lastenstijgingen is er voor 2009 een geheel nieuwe verordening vastgesteld. De forensenbelasting wordt nu geheven als een percentage van de WOZ-waarde. Maatstaf van heffing Tarief in Bij een WOZ-waarde van of minder 177,30 Bij een WOZ-waarde van meer dan ,30 Vermeerderd met 0,83% van het bedrag waarmee de heffingsmaatstaf een bedrag van te boven gaat. Met dien verstande dat per woning een maximumbedrag geldt van 925,-. Voor woningen/onderkomens waarvoor geen waarde is vastgesteld op grond van de WOZ bedraagt het tarief 177,30 (Geraamde) opbrengst in Forensenbelasting pagina 7

8 Voor een groot aantal woningen waarvoor forensenbelasting geheven wordt is (nog) geen WOZ-waarde vastgesteld omdat deze niet onder de definitie voor onroerend goed vallen die in de WOZ is opgenomen. Voor de heffing van de forensenbelasting wordt er van uitgegaan dat deze woningen een waarde hebben van minder dan Ontwikkeling Binnen 5 jaar wordt voor alle woningen waarvoor forensenbelasting geheven een waarde vastgesteld Toeristenbelasting Evenals de forensenbelasting is deze belasting bedoeld om de kosten van gemeentelijke voorzieningen mede om te slaan over niet-ingezetenen. De toeristenbelasting wordt geheven van degene die de gelegenheid tot verblijf biedt, bijvoorbeeld de exploitant van een camping of hotel. Deze is bevoegd om de belasting te verhalen op degene die binnen de gemeente verblijft. Toeristenbelasting in Barneveld Het, tegen betaling, verblijf houden binnen de gemeente bijvoorbeeld in hotels en op campings door personen die niet in deze gemeente wonen, is belastbaar gesteld. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. Bepalend is het aantal overnachtingen zoals blijkt uit de administratie van de belastingplichtige. Ter beperking van de administratieve lastendruk zijn in de verordening forfaitaire tarieven opgenomen voor onderkomens op vaste standplaatsen. Voor de berekening van deze forfaitaire tarieven wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal personen dat een gemiddeld aantal nachten verblijf houdt. De Gemeentewet kent geen voorschriften over het tarief. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verschillende tarieven vast te stellen voor het verblijf in hotels of op campings. Hierbij kan het tarief variëren met de kosten van verblijf. Er zijn twee redenen om te opteren voor één tarief voor deze belasting: de prijs van de overnachting is niet bepalend voor de mate waarin wordt geprofiteerd van de gemeentelijke voorzieningen en het invoeren van gedifferentieerde tarieven leidt tot hogere perceptiekosten. In de verordening is een vrijstelling opgenomen voor erkende asielzoekers. Ter voorkoming van dubbele belasting is een vrijstelling opgenomen voor verblijf dat al belast is met forensenbelasting. Onderstaande tabel geeft de tarieven en de opbrengsten van de toeristenbelasting gedurende de jaren 2006 t/m 2009 weer. Tarief in Tarief per overnachting 0,83 0,84 0,86 0,88 (Geraamde) opbrengst in Toeristenbelasting Het tarief wordt jaarlijks met het inflatiepercentage aangepast. Keuzemogelijkheid De wet verbiedt niet om de tarieven afhankelijk te maken van het soort verblijf, hotel of camping of van de kosten van het verblijf. Tot nu toe is steeds gekozen voor één tarief. Voor onderkomens op vaste jaar- en seizoenplaatsen is gekozen voor forfaitaire tarieven. De grondslag van deze tarieven moet elke 4 à 5 jaar worden geëvalueerd en zonodig moeten de factoren voor de berekening opnieuw worden vastgesteld. Afzien van forfaitaire heffing betekent dat het aantal personen en de duur van het verblijf door middel van tellingen moeten worden vastgesteld Parkeerbelasting Doel van deze belasting is het reguleren van parkeren. De Gemeentewet onderscheidt een belasting voor het parkeren van voertuigen en een belasting voor verleende parkeervergunningen. Parkeren is belast op binnen de gemeente gelegen, voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit niet pagina 8

9 nadrukkelijk is verboden. Als er problemen ontstaan over de heffing van de belasting dan wordt de houder, volgens het kentekenbewijs, aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd. Behalve als deze kan aantonen dat de auto op dat moment niet meer van hem was, voor een langere duur verhuurd was of dat iemand anders tegen zijn wil het voertuig gebruikte. De tweede genoemde belasting wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd. Er wordt hier onderscheid gemaakt in vergunningen voor bewoners en tijdelijke vergunningen, voor ten hoogste twee weken. Het tarief kan afhankelijk worden gesteld van de parkeerduur, van de parkeertijd, van de oppervlakte en de ligging van het terrein of weggedeelten. De onder a bedoelde belasting wordt geheven bij voldoening op aangifte. Het feit dat een voertuig wordt geparkeerd wordt daarbij gezien als de aangifte. De belasting moet vooraf worden voldaan voor de vermoedelijke duur, dat geparkeerd gaat worden. Naheffingsaanslag Als een belasting die moet worden voldaan op aangifte niet of tot een te laag bedrag wordt betaald kan de te weinig geheven belasting worden nageheven. Bij de parkeerbelasting wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In de volksmond worden de naheffingsaanslagen aangeduid als parkeerboetes. Parkeerbelasting in Barneveld Voor bepaalde gedeelten van de gemeente is een parkeerbelasting ingevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van beide in de wet genoemde mogelijkheden. Degenen die hun auto op een daarvoor aangewezen plaats parkeren moeten daarvoor betalen bij een parkeerautomaat. De betaling moet vooraf plaatsvinden. Niet betalen leidt tot een naheffingsaanslag. Degenen, die binnen het gebied waar betaald parkeren geldt, wonen of werken kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor deze vergunning moet het verschuldigde bedrag op aanslag worden voldaan. Bewoners betalen in ,65 voor een parkeervergunning terwijl bedrijven hiervoor een aanslag ontvangen van 290,50. Dit verschil is gerechtvaardigd door het feit dat bewoners veelal parkeren in de avond en nacht als geen parkeergeld verschuldigd is en de parkeerdruk laag. Om meer inzicht te geven in de omvang van deze belasting zijn in onderstaande tabel de opbrengsten van deze belasting en de naheffingsaanslagen voor de jaren 2006 tot en met 2009 opgenomen. Opbrengst in Parkeervergunningen Parkeergelden Naheffingsaanslagen/parkeerboetes (Geraamde) opbrengst uit parkeren Om het parkeren te reguleren en om de beschikbare ruimte goed te verdelen zijn de tarieven en de maximale parkeertijd afhankelijk van de afstand tot het centrum. Hoe dichter bij het centrum hoe hoger het tarief en hoe korter de maximale parkeerduur. Zo blijven de plaatsen in het centrum beter beschikbaar voor kortparkeerders. Het tarief is gebaseerd op de kosten van de parkeervoorzieningen. De opbrengst van de parkeergelden wordt mede gebruikt om toekomstige kosten van parkeervoorzieningen te dekken. In het kader van de uitvoering van het Centrumplan is in 2001 afgesproken om de tarieven extra te verhogen. De daarmee gegenereerde meeropbrengst wordt jaarlijks in de bestemmingsreserve Parkeervoorzieningen gestort om de investeringskosten van parkeervoorzieningen (parkeergarages e.d.) voor een deel te dekken. Deze reserve wordt na realisatie van de parkeervoorzieningen weer opgeheven. Naast de reserve Parkeervoorzieningen is er het Parkeerfonds Barneveld-Centrum. Dit fonds wordt gevoed door bijdragen van particulieren die een woning bouwen in het centrum en niet kunnen voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein. Ontwikkelingen Voor een aantal parkeerterreinen wordt, op termijn, het regime van betalen vooraf veranderd in betalen achteraf. Voor degene die parkeert betekent dit een betere afstemming tussen de betaling en de tijd dat hij/zij parkeert. Voor de gemeente is het gevolg dat voor die locaties geen overschrijding van de parkeerduur meer voorkomt en dat het aantal naheffingsaanslagen/parkeerboetes terugloopt. pagina 9

10 2.2.6 Hondenbelasting Artikel 226 van de Gemeentewet geeft de mogelijkheid om een directe belasting te heffen op honden die binnen de gemeente worden gehouden. De hondenbelasting wordt geheven van de houder van de hond. De maatstaf van heffing is het aantal honden. Het is hierbij mogelijk een progressief tarief te hanteren. Hondenbelasting in Barneveld Het houden van een hond is belast. In de verordening is een aantal vrijstellingen opgenomen die hieronder verder worden uitgewerkt. Daar in de Gemeentewet geen bepalingen zijn opgenomen over het tarief is het in principe mogelijk om verschillende tarieven te hanteren. Hierbij geldt dan wel de algemene bepaling dat de tarieven niet afhankelijk mogen zijn van het inkomen of het vermogen van de belastingplichtige. Het invoeren van gedifferentieerde tarieven leidt veelal tot een complexe regeling, en is strijdig met het streven om de regels te vereenvoudigen. Vrijstellingen Er zijn vrijstellingen opgenomen voor blindengeleidehonden, honden in asiels en gehouden door erkende handelaren en voor honden jonger dan drie maanden die samen met de moederhond worden gehouden. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de tarieven en de opbrengst weergegeven: Tarieven in Eerste hond 38,65 39,20 40,00 41,00 Tweede hond 53,75 54,55 55,65 57,05 Elke hond boven twee 66,30 67,30 68,65 70,35 Kennels 92,40 93,75 95,65 98,05 (Geraamde) opbrengst in Hondenbelasting Binnen de gemeente zijn ongeveer honden geregistreerd. Dit aantal is al een aantal jaren stabiel. Jaarlijks vindt er een huis aan huis controle plaats zodanig dat elke drie jaar alle adressen zijn bezocht. De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Er is geen relatie tussen de opbrengsten van deze belasting en de dienstverlening vanuit de gemeente. De tarieven voor de hondenbelasting zijn de laatste jaren met het inflatiepercentage gestegen Rechten In de Gemeentewet, artikel 229, is opgenomen dat rechten kunnen worden geheven voor door de gemeente verstrekte diensten en voor het gebruik van gemeentebezittingen. De verschillende rechten worden niet genoemd, er wordt alleen aangegeven aan welke eisen deze moeten voldoen. Met in achtneming van de in de wet gestelde eisen zijn de gemeenten in principe vrij zijn om rechten te heffen. Naast de algemene eisen gelden nog het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel 1. De gemeente kan als eigenaar van de voorzieningen ook een vergoeding vragen op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst. Voordeel hiervan is dat de gemeente meer vrijheid heeft bij het vaststellen van de tarieven, in principe is dan meer dan 100% kostenverhaal mogelijk. Een privaatrechtelijke overeenkomst mag echter nooit zo ver gaan dat de publieke bestemming van een zaak in het geding komt. Een nadeel van de privaatrechtelijke overeenkomst is dat de gemeente minder mogelijkheden heeft tot invordering. In het tweede lid van artikel 229 is opgenomen dat de rechten worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen. Dit betekent dat de mogelijkheden van de dwanginvordering ook hier van toepassing zijn. Rechten zijn geen algemene dekkingsmiddelen voor de gemeenten, de opbrengsten zijn bedoeld om de betreffende kosten te dekken. Er wordt onderscheid gemaakt in gebruiks-, genots- en vermakelijkheidsrechten. Bij de gebruiks- en genotsrechten mag maximaal sprake van een 100% kostendekking. Voor vermakelijkheidsrechten is er geen 1 Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten gelijk en ongelijke gevallen moeten ongelijk worden behandeld. Evenredigheidsbeginsel: ongelijke gevallen moeten ongelijk worden behandeld naar mate van hun ongelijkheid. pagina 10

11 maximale kostendekking opgenomen, bij deze rechten is niet duidelijk wat precies de kosten zijn die aan de dienstverlening verbonden zijn. Gebruiksrechten kunnen worden geheven voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen/ bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn. Een voorbeeld is het rioolafvoerrecht. Genotsrechten kunnen worden geheven voor door de gemeente verstrekte diensten. Voorbeelden zijn leges, het rioolaansluitingsrecht en het reinigingsrecht. Vermakelijkheidsrechten worden geheven als de gemeente haar medewerking verleent bij sportevenementen, pretparken en andere grote evenementen. Kostenverhaal en btw-compensatiefonds Bij het invoeren van het btw-compensatiefonds is bepaald dat bij het berekenen van de kosten geen rekening hoeft te worden gehouden met de gecompenseerde btw. De invoering van het btw compensatiefonds heeft geleid tot een korting op de algemene uitkering. Dit betekent een lagere uitkering voor de gemeenten terwijl het niet langer meenemen als kostencomponent ook tot lagere inkomsten leidt. Om deze teruggang in inkomsten te voorkomen is in de wetgeving opgenomen dat de gemeente de compensabele btw als fictieve kostenpost mag blijven meetellen bij het bepalen van de tarieven. Rechten in Barneveld Bij rechten zijn behalve de opbrengsten ook de kosten van belang. Dit omdat het tarief (en de daaruit voortvloeiende opbrengsten) direct afhankelijk is van de hoogte van de kosten. Bij de rioolrechten en de afvalstoffenheffing wordt het tarief jaarlijks aan de hand van de kosten bepaald. Bij de andere rechten en leges wordt het tarief jaarlijkse aangepast aan de hand van het inflatiepercentage. Periodiek (eenmaal in de vier of vijf jaar) worden de kosten en opbrengsten vergeleken en wordt het tarief opnieuw vastgesteld. Bij deze rechten is echter nog een aantal zaken van belang, zoals de wijze waarop de kosten toegerekend moeten worden, de positie ten opzichte van andere gemeenten en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de tarieven Rioolrechten De rioolrechten zijn bedoeld ter bestrijding van de kosten van riolering. Het rioolrecht kan zowel van de eigenaar (aansluitrecht) als van de gebruiker (afvoerrecht), als van beiden worden geheven. Het tarief kan op verschillende manieren worden bepaald: op basis van een vastrecht, de omvang van het huishouden of het watergebruik. Slechts kosten die te maken hebben met de aansluiting op, of de afvoer via het rioleringssysteem mogen verrekend worden. Aangezien de jaarlijkse kosten van de riolering behoorlijk kunnen fluctureren, is het toegestaan om te werken met een egalisatievoorziening. Hierbij wordt het tarief bepaald op de gemiddeld, benodigde storting in deze voorziening. Rioolrechten in Barneveld Het rioolrecht is beperkt tot het afvoerrecht en wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Degene die een zelfstandig gedeelte van een perceel gebruikt wordt eveneens voor het gebruik aangeslagen. De heffingsmaatstaf is de hoeveelheid kubieke meters afvalwater die wordt afgevoerd. In onderstaande tabel zijn de tariefstructuur en de ontwikkeling van de (geraamde) opbrengst over de laatste vier jaren opgenomen: Waterverbruik Tot en met 350 m voor elke m 3 boven 350 0,45 0,45 0,45 0,45 (Geraamde) opbrengst/kosten in Rioolrecht Kosten riolering Dekkingspercentage 100% Ten aanzien van de riolering zijn de beleidsvoornemens in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opgenomen. Daarin is ook te vinden welke voorzieningen de komende jaren aan het gemeentelijk rioleringsstelsel getroffen worden. In dit GRP is ook opgenomen welke kosten via de rioolheffing worden verhaald. De kosten van de riolering worden geheel verhaald via het rioolrecht. Hierbij wordt de verschuldigde omzetbelasting buiten de kosten gelaten. Omdat de kosten niet gelijkmatig verlopen wordt jaarlijks het verschil tussen kosten en pagina 11

12 opbrengst verrekend met de voorziening riolering. Een nieuw element is de brede rioolheffing. Wat hiervan de consequenties zullen zijn, is nog niet geheel duidelijk. Keuzemogelijkheid De opbrengst van de rioolheffing is 100% van de kosten exclusief de betaalde btw. De mogelijkheid bestaat om deze btw alsnog in het tarief door te berekenen. Ontwikkelingen De ontwikkelingen op het terrein van de brede rioolheffing worden gevolgd en eind 2009 zal hierover separaat een voorstel aan de raad worden voorgelegd Afvalstoffenheffing De wettelijke basis voor deze heffing is gelegen in de Wet milieubeheer (art 15.33). De afvalstoffenheffing wordt geheven voor verhaal van de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. De gemeente voldoet aan deze in de Wet opgelegde verplichting door wekelijks huisvuil in te zamelen. Hierbij wordt de ene week het groenafval en de andere week het restafval ingezameld. Belastingplichtig is degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel, waarvoor de verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt. Afvalstoffenheffing in Barneveld Met ingang van 2006 dekt de opbrengst van deze heffing voor 100% de kosten. Op grond van de Wet milieubeheer mag de btw hierbij worden meegenomen als kostenpost, zelfs als deze btw gecompenseerd kan worden uit het btw-compensatiefonds. De afvalstoffenheffing kent een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Voor een perceel dat door ten hoogste één persoon wordt bewoond is het tarief gesteld op 60%. In de verordening zijn geen vrijstellingen opgenomen. Wel is bepaald dat bij het ontstaan of beëindigen van de belastingplicht in de loop van het jaar het te betalen bedrag berekend wordt naar het aantal hele kalendermaanden dat de belastingplicht duurt. In onderstaande tabel zijn het tarief en de (geraamde) opbrengst en kosten opgenomen. Soort huishouden Meerpersoonshuishouden Eenpersoonshuishouden (Geraamde) opbrengst/kosten in Afvalstoffenheffing Kosten afvalinzameling Dekkingspercentage 98,93% Op grond van het vastgestelde beleid zijn belastingverhogingen, anders dan trendmatige aanpassingen, slechts mogelijk ter bekostiging van nieuw beleid. Keuzemogelijkheid Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt 100% van de kosten, exclusief de betaalde btw, verhaald. De mogelijkheid bestaat om deze btw alsnog in het tarief door te berekenen Marktgelden Marktgelden worden geheven voor het innemen van een standplaats op één van de markten. De kosten die de gemeente maakt voor het in stand houden van de markten worden zo verhaald. Marktgelden in Barneveld Er worden marktgelden geheven voor het innemen van standplaatsen op de warenmarkten en op de kleinedierenmarkt. In de verordeningen is bepaald wat onder een standplaats verstaan wordt. De belastingplichtige pagina 12

13 is degene die een standplaats inneemt. Behalve voor dag- en weekmarkten is het mogelijk om gelden te heffen voor kermisattracties, tentoonstellingen en dergelijke. De marktgelden zijn nader uitgewerkt in de verordening marktgelden. De tarieven zijn voor de warenmarkt afhankelijk van de lengte of de oppervlakte van de standplaats. Voor de kleine-dierenmarkt is het tarief afhankelijk van de standplaats die wordt ingenomen of van de soort en het aantal dieren dat wordt aangevoerd. De (geraamde) opbrengst over de laatste vier jaren is in de tabel hieronder opgenomen. (Geraamde) opbrengst/kosten in Opbrengst marktgelden Kosten markten 70 Dekkingspercentage 100% Als beleid is bepaald dat de tarieven, tenzij noodzakelijk wegens beleidsaanpassing, niet meer dan trendmatig worden aangepast. Om de concurrentiepositie van de markt niet nadelig te beïnvloeden zijn de tarieven een aantal jaren gelijk gebleven. Sinds 2009 zijn de tarieven weer met het inflatiepercentage aangepast Leges Leges worden geheven voor het door de gemeente verlenen van diensten. De naam leges komt als zodanig niet in de Gemeentewet voor, in artikel 229 is sprake van rechten voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Leges worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een dienst wordt verricht. De heffingsmaatstaf is afhankelijk van de soort dienst en wordt duidelijk uit de tarieventabel. Naast de heffingsmaatstaf staat ook het bijbehorende tarief in deze tabel. Voor een aantal diensten, bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen en uittreksels burgerlijke stand geldt een wettelijk maximum tarief. Leges in Barneveld De algemene bepalingen met betrekking tot de legesheffing zijn in de legesverordening opgenomen, de meer specifieke bepalingen staan vermeld in de tarieventabel. Deze tabel wordt in ieder geval jaarlijks en zo nodig tussentijds aangepast. De leges zijn de laatste jaren aangepast met het inflatiepercentage. Daar waar maximumtarieven bij wet zijn bepaald is het tarief op dit wettelijk maximum vastgesteld. Een 100% kostenverhaal is hier alleen mogelijk door de kosten te verlagen. Beperking van kosten zal echter leiden tot het naar beneden bijstellen van de dienstverlening. Dit is in strijd met een van de speerpunten van beleid, namelijk om de dienstverlening te vergroten. In 2002 is binnen Barneveld een integraal onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid van de leges. Hierbij is gebleken dat er bij de legesverordening als geheel geen sprake is van een meer dan kostendekkende opbrengst. Sinds dit onderzoek in 2002 zijn de legestarieven steeds trendmatig aangepast. Op 4 februari 2005 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat, wanneer er geen gebreken kleven aan de kostendekkendheid van de legesverordening in zijn geheel, het niet meer relevant is of op een onderdeel, bijvoorbeeld de bouwleges, de geraamde baten de geraamde lasten overschrijden. Een punt van aandacht is hierbij of de heffing niet disproportioneel is. Het gaat concreet om een beoordeling of het te betalen bedrag in verhouding is tot de geleverde dienstverlening. In de onderstaande tabel is de (geraamde) opbrengst van de leges over de jaren 2006 t/m 2009 opgenomen. (Geraamde) opbrengst/kosten in Leges Te verdelen naar: Overige leges Leges burgerlijke stand Leges dienstverlening Leges bouwvergunningen Leges wijziging bestemmingsplannen pagina 13

14 Op grond van het in de Kadernota vastgestelde beleid worden de tarieven niet extra verhoogd naast de aanpassing en voor kostendekkendheid of wegens inflatie. Ontwikkelingen In opdracht van het ministerie van BZK is in juli 2007 de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven uitgebracht. In vervolg op deze nota zal een notitie worden opgesteld waarin de uitgangspunten rondom kostentoerekening en kostendekkendheid binnen Barneveld worden vastgelegd Begrafenisrechten Onder de naam begrafenisrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze rechten worden geheven van de aanvrager dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht. Begrafenisrechten in Barneveld In de verordening zijn o.a. tarieven opgenomen voor: - het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op een graf of urnenruimte; - het begraven van een lichaam of het bijzetten van urnen; - het onderhouden van een graf of urnenruimte; - het opgraven of herbegraven van een lichaam; - het verstrooien van as. Voor de heffingsmaatstaf en het tarief kunnen, zoals uit de bovenstaande opsomming blijkt, verschillende vormen aangegeven worden. In de verordening is een vrijstelling opgenomen voor gevallen dat een lichaam op rechterlijk bevel moet worden opgegraven. In de tabel hieronder zijn voorbeelden van de verschillende tarieven opgenomen. Tarieven begraafrechten in Het recht om gedurende onbepaalde tijd te laten begraven in een graf of urnen te laten plaatsen in een urnenruimte 4.800, , , ,00 Het recht om gedurende 30 jaar te laten begraven in een graf of urnen te laten plaatsen in een urnenruimte 1.650, , , ,00 Het begraven van een stoffelijk overschot van personen van 12 jaar en ouder Voor het plaatsen van een urn Voor het verstrooien van as Het onderhouden en schoonhouden van graven, voorwerpen ed. Jaarlijks Afkoopsom voor onderhoud gedurende 30 jaar 506,00 50% 35,25 108, ,00 513,50 50% 35,75 109, ,50 523,75 50% 36,50 112, ,00 542,00 50% 37,75 115, ,00 Voor het onderhoud en schoonhouden van voorwerpen e.d. op een urnenruimte, voor de periode waarvoor die ruimte is uitgegeven 473,50 480,50 490,00 507,00 Voor het onderhoud en schoonhouden van voorwerpen e.d. op een algemeen graf, voor de periode waarvoor het graf is uitgegeven 288, ,00 308,00 Sinds 2006 is de opbrengst van deze rechten voor 100% kostendekkend. Sinds 2007 zijn de tarieven jaarlijks aangepast met het inflatiepercentage. In principe zijn de nabestaanden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Dit onderhoud kan echter per jaar of voor de periode waarvoor het graf is uitgegeven worden overgedragen aan de gemeente. Hiervoor zijn tarieven opgenomen in de verordening. De (geraamde) opbrengst van de begrafenisrechten over de jaren 2006 t/m 2009 is in de tabel hieronder opgenomen. (Geraamde) opbrengst/kosten in Begrafenisrechten Kosten begraafplaatsen 593 pagina 14

15 Dekkingspercentage 91,72% Als beleid is bepaald dat de tarieven, tenzij noodzakelijk wegens beleidsaanpassing, niet meer dan trendmatig worden aangepast. Keuzemogelijkheid Voor de mate van dekking van de begrafenisrechten geldt ook dat de kosten inclusief btw mogen worden gerekend. De mogelijkheid bestaat om deze btw alsnog in het tarief door te berekenen. Omdat de tarieven sinds 2006 kostendekkend zijn is hiervoor tot nu toe niet gekozen Brandweerrechten Voor inzet van de brandweer in het kader van brand- en rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen mogen geen rechten in rekening worden gebracht. Van diensten die de brandweer buiten dit kader verleent mogen de kosten wel worden verhaald. De diensten bestaan uit het beschikbaarstellen van personeel en materieel. Brandweerrechten in Barneveld In deze gemeente wordt een zeer beperkt gebruik van deze mogelijkheid van kostenverhaal gemaakt. De diensten die de brandweer verleent blijven tot nu toe beperkt tot het schoonmaken, controleren en repareren van ademluchtapparatuur en het vullen van ademluchtcilinders. Gelet op het geringe bedrag is de opbrengst van deze rechten opgenomen onder de leges. Keuzemogelijkheid In het kader van de vermindering van regelgeving wordt in 2009 nagegaan of deze verordening met de legesverordening kan worden samengevoegd. 2.3 Overige mogelijke gemeentelijke belastingen Naast de hiervoor uitgewerkte belastingen en rechten kent de Gemeentewet nog een aantal belastingen en rechten die in Barneveld niet geheven worden. Hieronder volgt een uitwerking van deze mogelijke belastingen en waar nodig een motivatie waarom (nog) niet tot invoering is overgegaan Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Gemeenten kunnen een belasting heffen over woon- en bedrijfsruimten die niet onroerend zijn. Deze belasting kan plaats vinden over roerende woon- en bedrijfsruimten die duurzaam aan een plaats gebonden zijn en dienen voor permanente bewoning of gebruik. Slechts een beperkt aantal gemeenten heeft deze belasting ingevoerd. Zoals bij de onroerende-zaakbelasting is bij deze belasting het gebruik van woonruimten ook van heffing uitgesloten. Voor wat betreft de belastingplichtige en de heffingsmaatstaf gelden dezelfde regels als bij de OZB. Als een gemeente deze belasting invoert geldt de eis dat de tarieven gelijk moeten zijn aan die van de OZB. De belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten kan geheven worden van bijvoorbeeld caravans die niet onder de WOZ vallen en woonboten. Waarom (nog) niet ingevoerd in Barneveld Invoering van de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten leidt tot een aanzienlijke toename van de werkzaamheden en een relatief geringe meeropbrengst. Om deze reden wordt vooralsnog de invoering van deze belasting niet overwogen Reclamebelasting Buitenreclame kan een inkomstenbron zijn voor de gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn de affiches in de bushokjes en reclames op panden. Het is ook mogelijk om een deze belasting in een bepaald gebied in de gemeente te heffen en te beperken tot de vaste reclame-uitingen. Een belasting in de gehele gemeente voor alle reclame-uitingen is namelijk tamelijk arbeidsintensief. Bij wisselende reclames moet worden bijgehouden wie reclame-uitingen heeft gehad. De heffingsmaatstaf is niet specifiek voorgeschreven. Gemeenten die deze belasting heffen werken veelal met vaste bedragen per perceel, per aankondiging of per tijdseenheid, met de oppervlakte of de lengte van de aankondiging. pagina 15

16 Als een reclame-uiting een publiek belang dient hoeft daarvoor geen reclamebelasting betaald te worden. Een voorbeeld hiervan is de naam 'ANWB' op de bewegwijzering. Een aantal gemeenten heeft de reclamebelasting ingevoerd om daarmee de kosten van centrumontwikkeling of promotie te betalen. Hiervoor wordt dan een convenant afgesloten met de ondernemersvereniging. Waarom (nog) niet ingevoerd in Barneveld Voor de lichtmastreclame is een contract afgesloten met een exploitant, waarbij deze exploitant op privaatrechtelijke basis jaarlijks een bedrag aan de gemeente betaalt. Het is niet elegant om deze exploitant vervolgens met een belastingaanslag te confronteren Precariobelasting Precariobelasting kan worden geheven voor voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden gehouden. Deze voorwerpen kunnen variëren van kabels en leidingen (onder) tot bouwmaterialen (op) en zonneschermen (boven). Belastingplichtige is degene die eigenaar of gebruiker is van de voorwerpen. De heffingsmaatstaf is niet voorgeschreven. In de praktijk wordt veelal gewerkt met de oppervlakte of de lengte van het voorwerp, dan wel met vaste bedragen of bedragen per tijdseenheid of een combinatie van deze. Waarom (nog) niet ingevoerd in Barneveld Voor de precariorechten geldt, net als voor de reclamebelasting, dat de perceptiekosten hoog oplopen in verhouding tot de opbrengst. Voor de precariorechten geldt daarnaast dat een wetswijziging wordt voorzien waarin de mogelijkheden tot heffen, in het bijzonder voor het hebben van ondergrondse kabels en leidingen, worden beperkt of uitgesloten Reinigingsrechten Op grond van artikel 229 Gemeentewet kunnen rechten worden geheven voor het genot van door de gemeente verstrekte diensten. In dit kader kunnen reinigingsrechten worden geheven voor het door de gemeente inzamelen van niet-huishoudelijke afvalstoffen. Belastingplichtig zijn degenen die daadwerkelijk gebruik maken van de door de gemeente verleende diensten. Waarom (nog) niet ingevoerd in Barneveld Om deze dienstverlening te kunnen bieden moet de gemeente aan een aantal eisen voldoen die ook voor particuliere bedrijven in deze sector gelden. Het inzamelen van niet-huishoudelijke afvalstoffen is namelijk geen overheidstaak. Omdat er nog maar een gering aantal bedrijven gebruik maakte van deze gemeentelijke dienstverlening is een aantal jaren geleden besloten om het inzamelen van de niet-huishoudelijke afvalstoffen geheel over te laten aan particuliere inzamelaars Havengelden Havengelden, ook wel scheepvaartrechten genoemd, worden geheven voor het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen en dokken die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of het genot van door de gemeente verleende havendiensten. In het kader van deze nota is de vermelding van deze rechten voldoende Weg-, straat-, brug-, tol- en veergelden Wegen, straten, bruggen en veren zijn aan te merken als gemeentebezittingen of werken en inrichtingen waarvoor rechten kunnen worden geheven. De heffing van deze rechten kan alleen plaats vinden als sprake is van een individuele tegenprestatie. Deze rechten komen in de praktijk weinig voor en het gaat dan vaak om geringe bedragen. Het voorwerp van deze heffing is het gebruik maken van een speciale dienst die door de gemeente geleverd wordt. De heffingsmaatstaf en het tarief zijn afhankelijk van het soort dienst Ontwikkelingen In het december 2008 heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp BGV-zones aangenomen, waarmee een experimentenwet is vastgesteld. In dit wetsontwerp, waarvan de naam gewijzigd is in BIZ (Bedrijven InvesteringsZones) wordt de mogelijkheid gecreëerd om binnen een bepaald gebied in de gemeente een belasting in te voeren. Deze belasting komt overeen met de in Angelsaksische landen voorkomende BID tax 2. De experimentenwet gaat lopen tot 1 juli 2015 en vóór die datum vindt er een evaluatie plaats. Op grond van de experimentenwet kunnen de kosten, ter bevordering van de leefbaarheid, veiligheid e.d., binnen een 2 BID tax business improvement district tax pagina 16

17 bepaald gebied worden verhaald op de niet-woningen binnen dat gebied. In de wet is een aantal waarborgen opgenomen. Zo moet de gemeente na het besluit tot invoering nagaan of de heffing op voldoende steun van de eigenaren kan rekenen voordat deze in werking treedt. Van voldoende steun is sprake als ten minste de helft van de eigenaren heeft deelgenomen aan een schriftelijke stemming en tenminste tweederde van de stemmers voorstemt. Keuzemogelijkheid Het voornemen is om in de periode niet over te gaan tot het invoeren van een belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten, een precariobelasting of een reclamebelasting. Mocht dit in de toekomst anders worden dan zal dit eerst worden voorgelegd aan de raad. Ontwikkelingen De experimenten met de BIZ-heffing worden nauwlettend gevolgd. 2.4 Samenvatting Uit deze inventarisatie komt duidelijk naar voren dat de gemeente Barneveld een efficiënt gebruik maakt van de mogelijkheden die de Gemeentewet biedt ten aanzien van lokale belastingen. Van de limitatief opgesomde belastingen is een drietal niet ingevoerd, namelijk de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte, de precariobelasting en de reclamebelasting. Vooralsnog wegen de opbrengsten van deze belastingen niet op tegen de perceptiekosten. Voor wat betreft de rechten geldt in principe het zelfde. Bij uitbreiding van gemeentelijke taken wordt steeds nagegaan of de daaruit voortvloeiende kosten binnen het wettelijk kader in de vorm van een recht kunnen worden teruggevorderd. pagina 17

18 Hoofdstuk 3 Heffing en invordering 3.1 Algemeen In dit hoofdstuk over de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De regels voor de invordering van belastingen zijn opgenomen in de Invorderingswet In artikel 231 Gemeentewet is bepaald dat deze wet van toepassing is voor de gemeentelijke belastingen. In de leden 2, 3 en 4 van dat artikel is een vertaling opgenomen van de functionarissen en de begrippen die in deze wetten genoemd worden naar de gemeentelijke praktijk. Op het aanslagbiljet of op de schriftelijke kennisgeving wordt aangegeven hoe het aanslagbedrag is vastgesteld en op welke wijze (aantal termijnen) dit bedrag moet worden voldaan. De invordering is er op gericht dat de belasting met, voor de belastingschuldige, zo min mogelijk pijn wordt ingevorderd. Dit betekent bijvoorbeeld dat belastingbedragen worden ingevorderd op het moment dat de belastingplichtige geld ontvangt. Om efficiënt in te vorderen, zowel voor de gemeente als voor de belastingbetaler, is er de mogelijkheid dat de openstaande bedragen via automatische incasso worden geïnd. 3.2 Wijze van heffing De hoofdlijn is heffing bij wege van aanslag. Voor een aantal belastingen is dit echter niet praktisch. In het bijzonder waar de kosten van de aanslag het te betalen bedrag overschrijden wordt gekozen voor een andere wijze van heffen. Voor de meeste vormen van dienstverlening aan het loket betekent dit bijvoorbeeld een printerafdruk op het aangevraagde uittreksel. Overzicht van de geldende verordeningen en de wijze van heffing. Verordening Wijze van heffing Bij wege van aanslag Voldoening op aangifte Verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Diverse verordeningen baatbelasting Verordening forensenbelasting 2009 Verordening toeristenbelasting 2008 Verordening Parkeerbelastingen Parkeergelden - Parkeervergunningen bewoners/belanghebbenden - Tijdelijke parkeervergunningen Verordening hondenbelasting 2008 Verordening rioolrecht 2009 Verordening afvalstoffenheffing 2008 Verordening marktgelden 1997 Legesverordening Tarieventabel 2009 Verordening begrafenisrechten 2006 Verordening brandweerrechten 2006 Op andere wijze De aanslagen onroerend-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting worden zoveel mogelijk gecombineerd op één aanslagbiljet. Voor deze gecombineerde aanslagen gelden afwijkende betalingstermijnen. Aanslagen lager dan 45,38 of hoger dan moeten worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van dagtekening. Voor aanslagen met een totaalbedrag tussen 45,38 en kunnen natuurlijke personen een machtiging tot automatische incasso afgeven. De aanslagbedragen worden dan afgeschreven in zes gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt aan het eind van de maand volgend op die van dagtekening en de volgende termijnen steeds één maand later. 3.3 Bezwaar en beroep Bij een onjuiste aanslag bestaat de mogelijkheid om daar bezwaar en beroep tegen in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend (AWB/AWR) bij het orgaan dat de aanslag heeft opgelegd. Als degene die het bezwaarschrift heeft ingediend het niet eens is met de uitspraak dan kan hij binnen 6 weken na de uitspraak beroep instellen bij de rechtbank. Na de procedure bij de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof en vervolgens kan beroep in cassatie worden pagina 18

19 ingesteld bij de Hoge Raad. Als de belastingplichtige in het gelijk wordt gesteld dan wordt de aanslag aangepast. Een aanslag kan ook ambtshalve worden aangepast. Dit gebeurt als een fout geconstateerd wordt voordat een bezwaar is ingediend, of als er te laat een gegrond bezwaar is ingediend. 3.4 Uitstel van betaling Gedurende de bezwaar- en beroepsprocedure kan uitstel van betaling worden gevraagd. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Verzoeken om uitstel van betaling worden per geval, door de ambtenaar belast met de invordering, beoordeeld, het uitstel wordt uitsluitend verleend voor het bestreden bedrag. Uitstel van betaling kan ook worden gevraagd als de belastingschuldige de aanslag niet bestrijdt maar toch moeite heeft om deze te betalen. Hij kan dan verzoeken om een betalingsregeling. De betaling wordt dan over een langere periode gespreid, over het te lang openstaande bedrag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. 3.5 Dwanginvordering Op de aanslag is een vervaldag aangegeven, als er op deze dag niet (geheel) is betaald en er geen betalingsregeling is getroffen, krijgt de belastingschuldige een aanmaning. Deze aanmaning heeft tot gevolg dat de aanslag wordt verhoogd met kosten. Volgt er vervolgens binnen 10 dagen geen betaling, wordt er overgegaan tot het uitvaardigen van een dwangbevel. Het dwangbevel levert een executoriale titel op zodat direct tot beslaglegging kan worden overgegaan als de belastingschuldige in gebreke blijft. pagina 19

20 Hoofdstuk 4 Boetebeleid Op 1 januari 1998 is het fiscale boetestelsel aangepast aan de eisen van de Europese regelgeving en jurisprudentie. Als gedragingen van de belastingplichtigen de oorzaak zijn dat te weinig belasting is betaald, heeft een gemeente de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Voorbeelden zijn het niet doen van aangifte, het doen van een onjuiste aangifte of het verstrekken van onjuiste informatie. Het gaat hierbij om zogenaamde verzuimboeten en vergrijpboeten. De wettelijke regeling maakt onderscheid tussen lichte boetes (verzuimboetes) en zwaardere boetes (vergrijpboetes). Voor verzuimboetes gelden maximumbedragen. De vergrijpboetes kunnen worden opgelegd als er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de belastingplichtige. Daarbij kan de hoogte oplopen tot maximaal 100% van de te weinig geheven belasting. De bewijslast voor aanwezigheid van opzet en/of grove schuld ligt steeds bij de gemeente. Tegen een boete staat bezwaar en beroep open. Als algemeen beginsel bij het hanteren van boetes geldt dat er sprake moet zijn van proportionaliteit/evenredigheid van de boete en de ernst van het te beboeten feit. Ook verzachtende omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de belanghebbende liggen kunnen reden zijn de boete te matigen. Voordat verzuim- en vergrijpboetes kunnen worden opgelegd moet de gemeente beleid ter zake vaststellen en publiceren. Boetebeleid in Barneveld Er is (nog) geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om boetebeleid vast te stellen. Van boetebeleid en in het bijzonder de bekendmaking daarvan kan een preventieve werking uitgaan. Overigens past het boetebeleid in de lijn die is uitgezet met het vaststellen van de Nota Misbruik en Oneigenlijkgebruik gemeente Barneveld die in februari 2007 jaar door de raad is vastgesteld. Keuzemogelijkheid In de loop van 2009 wordt een voorstel aan de raad gedaan of en zo ja op welke wijze het boetebeleid wordt uitgewerkt. Boetebeleid is in het bijzonder van belang voor die heffingen waarbij de gemeente in hoge mate afhankelijk is van de medewerking/opgave van de belastingplichtige. pagina 20

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 1: Lokale heffingen Paragraaf 1: Lokale heffingen inzameling van regenwater evenals de zorg voor de grondwaterstand. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van woningen en

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Nota Lokale heffingen Gemeente Staphorst 2010

Nota Lokale heffingen Gemeente Staphorst 2010 Nota Lokale heffingen Gemeente Staphorst 2010 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding Paragraaf 1.1 Aanleiding 4 Paragraaf 1.2 Algemeen 4 Het belastinggebied van

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Beoogd effect

Voorstel aan de raad. Beoogd effect Verantwoordelijk team Financiën Nummer Kenmerk Raad d.d. 133009 17 december 2014 Paragraaf begroting n.v.t. Portefeuillehouder E. Heinrich Steller R. van Lit Datum 25 november 2014 Geadviseerd besluit

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten

Precariobelasting. Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Precariobelasting Meer dan alleen het genereren van belastingopbrengsten Inhoud presentatie Belastingen van gemeenten Wat is precariobelasting? Wetsgeschiedenis Rechtsgrond, karakter en doel Belastingplicht

Nadere informatie

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017 RAADSVOORSTEL Datum en nummer 14 november 2017, nummer Raadsvergadering 14 december 2017 Agendapunt Programmaveld Portefeuillehouder A.J. van Eekelen Wettelijke basis Gemeentewet Onderwerp Belasting- en

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59

Stiens, 19 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 18 Stiens, 19 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/59 Portefeuillehouder: drs. J. R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie

Nota Lokale heffingen Gemeente Staphorst 2012

Nota Lokale heffingen Gemeente Staphorst 2012 Nota Lokale heffingen Gemeente Staphorst 2012 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding Paragraaf 1.1 Aanleiding 4 Paragraaf 1.2 Algemeen 4 Het belastinggebied van

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 16 november 2010 Corr. nr.: 2010008860 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de nieuwe belastingtarieven 2011 Programma : Financiering en algemene

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Nota Lokale heffingen 2008

Nota Lokale heffingen 2008 Nota Lokale heffingen 2008 Gemeente Coevorden Na vaststelling Raad 13 mei 2008 Nota Lokale heffingen 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Beleid 8 2.1 Visie en doelstellingen 8 2.2 Kaders

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 Aan de gemeenteraad 5 november 2013 Gemeentestukken: 2013-316 /32892 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 1. Voorstel Wij stellen u voor de tarieven van gemeentelijke belastingen,

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VOORSTEL Registratienummer R-2012-0149 Bijlage(n) Onderwerp Belastingvoorstel 2013 Aan de raad Middenbeemster, 25 september 2012 Inleiding en probleemstelling In de nota van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Vaststelling belastingverordeningen 2011

Vaststelling belastingverordeningen 2011 Raadsvergadering d.d. : 23 november 2010 Agendapunt: 6 Portefeuillehouder: Onderwerp: dhr. L. Smook Vaststelling belastingverordeningen 2011 Leens, 9 november 2010 Aan de raad. Voorstel: Vaststelling van

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006

Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006 Raad : 3 november 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200510585 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel aanpassing belastingen en tarieven voor het jaar 2006 Toelichting De verordeningen op de

Nadere informatie

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013.

Gemeentelijke kaders Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2013. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 Pre-adviesnr. 46 Agendapunt Onderwerp Belastingvoorstel 2009. Aan de raad Middenbeemster, 23 september 2008 > voorstel Wij stellen u voor te besluiten om: 1. De legestarieven

Nadere informatie

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken.

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. Aan: Van: Betreft: A.J. Flach B. Starink Heffingsgrondslagen rioolheffing Datum: 23-11-2012 Memo heffingsgrondslagen Inleiding In deze memo wordt ingegaan op de uitwerking van de mogelijke heffingsgrondslagen

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

raadsvoorstel P. Melzer Bedrijfsvoering / Jeffrey Versluis

raadsvoorstel P. Melzer Bedrijfsvoering / Jeffrey Versluis Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.22648 P. Melzer Bedrijfsvoering / Jeffrey Versluis vergaderdatum

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. 9827; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november, en nr 1209 8 RV gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting

De tarieven zijn gebaseerd op de paragraaf lokale heffingen zoals opgenomen in de programmabegroting Aan de gemeenteraad 17 november 2009 Gemeentestukken: 2009-275 Onderwerp: Belastingverordeningen 1. Voorstel Wij stellen u voor de hieronder genoemde belastingverordeningen vast te stellen. A. Verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lokale heffingen

Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 1. Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven in principe zelf bepalen. Het totaal van de stijgingen van alle gemeenten samen mag echter de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen 2016. Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-090 Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2016 Gevraagde beslissing De volgende verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen. WW w m «,, oosterhout J: NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160518 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Belastingverordeningen

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN Inleiding In deze paragraaf presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke heffingen. De belangrijkste (gemeentelijke woonlasten) zijn de onroerende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit:

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit: Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 36 Datum bekendmaking: 18 december 2013 Onderwerp: Verordening reinigingsrechten 2014 De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Nummer 201218842 a /EDV De raad der gemeente Veendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S013/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S013/z Datum Agendapunt Documentnummer R12S013/z160031564 Onderwerp vaststellen belastingverordeningen 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Vaststellen van belastingverordeningen 2017. Beslispunten 1. Vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2017. Nummer: 6f. AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 5 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 5 november Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 november 2013. Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Belastingverordeningen 2014. Samenvatting Het beleid van de gemeente Boekel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Ag. nr : Datum : 19-10 en 02-11 Onderwerp Raadsvoorstel Reg. nr : 1010486 Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2011. Status Besluitvormend Voorstel

Nadere informatie

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen 6.1 Lokale heffingen Door lokale heffingen verwerft de gemeente eigen middelen. Daarmee vindt zij dekking voor haar uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0140 Rv. nr.: 10.0140 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1217 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Nadere informatie

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ).

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ). RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad 1155840 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL. Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017

Nadere informatie

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar.

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar. A. Lokale heffingen In het beleidsprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat uitgegaan wordt van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk: uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende directe belasting

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2012/067/1 Datum 3 september Onderwerp: belastingverordeningen 2013

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2012/067/1 Datum 3 september Onderwerp: belastingverordeningen 2013 ^ IP gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2012/067/1 Datum 3 september 2012 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: belastingverordeningen 2013 Aan de Gemeenteraad 1 SAMENVATTING Jaadijks

Nadere informatie

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing 1Raadsbesluit Raadscommissie 28-10-2015 Nummer 090 G Afvalstoffenheffing Gemeenteraad 10-11-2015 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010

GEMEENTE LOPIK. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 Nr.:12.4 GEMEENTE LOPIK Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009;

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00145* GR16.00145 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 9 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 8 Opsteller

Nadere informatie

Doelstelling 1. komen tot het vaststellen van de tarieven 2015; 2. gevolg geven aan bedrijfsmatige dan wel maatschappelijke ontwikkelingen.

Doelstelling 1. komen tot het vaststellen van de tarieven 2015; 2. gevolg geven aan bedrijfsmatige dan wel maatschappelijke ontwikkelingen. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 16 december 2014 Voorstel : 2014-108 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2014/559916 Documentnummer : 1894/2014/559989 Datum collegebesluit : 27 oktober 2014 Onderwerp Wijzigen

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017 r GEMEENTE ELSEN gemeenteraad 1 Raadsbesluit Datum raadsvergadering 24 november 2016 Datum carrousel n..t. Raadsbesluitnummer R16.063 Registratienummer Rs16.00647 Onderwerp: erordening op de heffing en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en verordeningen 2011

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en verordeningen 2011 Aan de gemeenteraad 16 november 2010 Gemeentestukken: 2010-56 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en verordeningen 2011 1. Voorstel Wij stellen u voor de hieronder genoemde belastingverordeningen

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 31 oktober 2017 Versie 1 Agendapunt 11 Naam rapporteur Francisca de Boer Rv.nr. Openbaar Ja Portefeuillehouder Jan Zwiers Onderwerp Belastingverordeningen

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 18-12-2012 agendapunt nummer 12int01838 onderwerp Belastingtarieven 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Overzicht tabel overige belastingen

Overzicht tabel overige belastingen Overzicht tabel overige belastingen 2017- Bijlage B4 overige tariefstijgingen 2017 Tarief berekend Verordening onroerende zaakbelastingen Artikel 5 Belastingtarieven (bij gemiddelde waardeontwikkeling

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie