Kort verslag van het symposium Wat te doen met een digitaal bestand?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kort verslag van het symposium Wat te doen met een digitaal bestand?"

Transcriptie

1 Kort verslag van het symposium Wat te doen met een digitaal bestand? 13 februari 2013 Provinciehuis Leeuwarden 1. Jetze Dijkstra opende de bijeenkomst namens de noordelijke archiefinspecties. 2. Geert-Jan van Bussel was dagvoorzitter en nam de leiding over. Hij wees erop dat niet alleen best practices maar ook mislukkingen kunnen helpen bij de opbouw van digitaal archiefbeheer. Het is daarom zaak vooral open met elkaar ervaringen te delen. 3. Jack de Vries presenteerde de uitkomsten van zijn onderzoek in het Noorden. Belangrijkste punt vond hij dat er aan bewustwording wordt gewerkt, zodat duidelijk wordt dat het hier niet alleen gaat om een technische- maar vooral ook om een organisatorische uitdaging. Daarbij moet je beginnen met het fundament en niet terugwerken vanuit een tevoren gerealiseerd dak (beeldspraak van een huis), maar wel rekening houden met het gebouw dat het fundament moet dragen. 4. Janneke Goudswaard van de gemeente Putten vertelde dat de traditionele DIV-ers waren getransponeerd tot informatiebeheerders. Hun communicatie met ICT is essentieel voor het slagen van verandertrajecten, want ze spreken verschillende talen. Het proces in Putten is met vallen en opstaan gegaan, maar het is belangrijk om toch gewoon te beginnen: je moet het doen. Belangrijkste winst is gehaald uit het bijeen brengen van creatiegebruik-beheer-bewaren en de koppeling tussen beleid en uitvoering/verantwoording. Door de bestuurders regelmatig aan te spreken en resultaten met hun te delen, werd een positief klimaat voor de cultuuromslag gecreëerd. Momenteel zit 40% van de informatie in het DMS (Verseon) en van het overige zal na opschoning misschien nog 20% over zijn ter plaatsing. Vanuit de basis is doorgebouwd aan een e-depotfunctie, die ook geschikt is voor aansluiting door anderen. Het nu al aanbrengen van structuur voorkomt reparatie achteraf, gesteld al dat dat nog mogelijk is, en bespaart aanzienlijke kosten. 5. Meiny Hummel van de gemeente Franekeradeel stelde dat goede informatievoorziening de schakel voor succesvol digitaal beheer is. Daarom streeft de gemeente naar koppeling van alle informatie aan het DMS. Veel is er gedaan aan bewustwording van de medewerkers, zodat het DMS leidend zou kunnen worden. Uitgangspunt is daarbij dat wat men thuis kan doen je op het werk ook mogelijk moet maken qua informatievoorziening. Er is veel geïnvesteerd in de persoonlijke opleiding van medewerkers, zodat men om kan gaan met de beschikbare middelen. Via de inzet van SmartDocuments is succesvol toegewerkt naar het afvangen van alle relevante gecreëerde documenten in het DMS. De beschikbaarheid van documenten in het DMS moet optimaal zijn voor alle medewerkers (werken als één afdeling). Het invoeren van de Baseline gebeurt in samenwerking met andere gemeenten in Friesland en de deelnemende groep is ondertussen al aardig uitgebreid. Dit maakt delen van kennis en ervaring tussen de gemeenten beter mogelijk.

2 6. Jan Schrotenboer van de gemeente Midden-Drenthe vertelde dat men daar in alles de klant centraal heeft gesteld. Alle zaken worden vanuit de klantvraag (ook intern) geregeld. Als gevolg hiervan worden alle zaken in één zaaksysteem (Mozard) afgehandeld. Dat betekende dat allerlei zaken dik moesten worden ingeregeld, omdat er geen aparte backoffice software meer voor wordt aangeschaft/gebruikt. Desnoods worden gegevens overgetypt in het zaaksysteem ( kloppelen ). Voor vrijwel alle programma s heeft men dit kunnen doorvoeren vanwege een optimale ondersteuning door het management. Er is een harde scheiding tussen oude en nieuwe situatie gehanteerd en slechts bij uitzondering is besloten tot digitalisering van dossiers die nog nodig waren. De relatie tussen de registraties en het zaaksysteem is direct gelegd omdat de zaak de grondslag voor registratie is. In het systeem zijn statussen (voor de klant) belangrijker dan de workflow. Alles is een zaak, waardoor er een groot aantal per onderwerp kunnen zijn, bijvoorbeeld afsluiten of bevriezen naast selectie en vernietigen of overbrengen. Naast (waar mogelijk) een definitieve versie in pdf-formaat wordt altijd het originele document bewaard. 7. Geert-Jan van Bussel rondde de middag af door enkele samenvattende bespiegelingen. Als steekwoorden noemde hij controle en communicatie. We moeten de informatievaardigheden transponeren en laten aansluiten op ons werk, informatiebeheer is een middel en geen doel op zich. Het sturen op informatiestromen moet in de plaats komen van de sturing op ICT-stromen, de blik moet worden gericht op de information survival. In zijn presentatie liet hij zien dat we niet handelen naar wat we horen, zien of zeggen. Er gaat teveel de kast in (niet bijgehouden) en er wordt te weinig gecontroleerd of wel wordt gedaan wat we ons hadden voorgenomen. Een goede ondersteuning van het management is noodzakelijk en daarvoor moet er nog een slag worden gemaakt. Je zou er een soort information whisperer voor moeten hebben, iemand die de juiste taal spreekt. Er is een soort natuurlijke tegenstelling, omdat we een gecontroleerde omgeving proberen te realiseren bij een doorgaans informele organisatie. Moeten werkt dus niet, je moet draagvlak creëren. Daarom is communicatie de spil bij iedere implementatie van regulerende maatregelen, die nodig zijnom een goede digitale beheeromgeving op te zetten. In de bijbehorende presentatie werd in beelden aangetoond dat communicatie over uitgangspunten en omstandigheden absoluut nodig is voor een goed resultaat. 8. Jetze Dijkstra bedankte voor de inbreng en wenste iedereen wel thuis D.M. Bunskoeke Bijlagen: De presentaties van Jack, Janneke, Meiny, Jan en Geert-Jan.

3 Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Provinciehuis Fryslân Onderzoeken in hoeverre digitale geheugen op orde is bij overheden Noord- Nederland Inzicht krijgen in juridische waarde, bruikbaarheid en staat duurzame digitale toegankelijkheid Bewustwording kweken Provinciehuis Fryslân 1

4 Centrale vraag: welke maatregelen zijn (eventueel) nodig om beheeromgevingen hiervoor geschikt te maken? Provinciehuis Fryslân Organisaties voldoen deels aan wettelijke verplichtingen voor duurzame toegankelijkheid van digitale informatie Positieve ontwikkelingen binnen informatiebeheer in Document Management Systemen, informatiebeheer daarbuiten zorgwekkend Sommige organisaties zien digitalisering als alleen een technische uitdaging Organisaties hebben behoefte aan concrete handvatten Provinciehuis Fryslân 2

5 Benader duurzame digitale toegankelijkheid als een organisatorische uitdaging en niet als een technisch probleem Versterk rol informatiebeheerders Breng digitale huishouding in kaart Onderzoek mogelijkheden tot extra voorziening in eigen digitale beheeromgeving die openbare raadpleging en langdurige bewaring mogelijk maakt Vergaar en deel kennis en maak gebruik van ervaringen bij andere organisaties Provinciehuis Fryslân 3

6 LOPAI Utrecht LOPAI Utrecht 4

7

8

9 LOPAI Utrecht 7

10 LOPAI Utrecht Provinciehuis Fryslân 8

11 Vragen? LOPAI Utrecht 9

12 Ready, Steady, Go!! Archief- en informatiebeheer in Putten Gemeente Putten De gemeente Putten voert taken uit in het belang van burgers en bedrijven. Daarbij streeft de gemeente naar een maximaal welzijn van de inwoners van Putten. Transparantie naar de burger en de bedrijven. 2 1

13 Strategie informatiebewaarketen Vanuit dat gegeven doet de gemeente er alles aan om diverse functies die dat realiseren maximaal in te richten en te ondersteunen. De gemeente wil in control zijn van start tot finish. 3 WerkWijze gemeente Putten Pragmatisch Korte lijnen Smart en Keep it simple Recht op het doel af Doen wat je moet doen en dat goed doen Risicobeheersing Informatiebeleid is in lijn met bedrijfsbeleid. Digitaal werken: digital born documents en papier. Het geheugen van de organisatie bestaat voorlopig uit papieren en digitale informatie. 4 2

14 Digitaal werken Werkprocessen en besluitvorming slagen alleen met betrouwbare informatie op elk gewenst tijdstip. Dat geldt ook voor onderzoek achteraf. Hoe beheers je de informatie-explosie. Uitdaging voor organisatie met name voor informatie- en archiefbeheer! 5 Archief- en informatiebeheer Archivering onder controle van start tot finish? Archief- en informatiebeheer 6 3

15 Archief- en informatiebeheer Informatiebeheer is nodig voor de bedrijfsvoering, voor de verantwoording achteraf en voor historisch onderzoek. We willen zorgen dat informatie in de juiste context vanaf het begin van een zaak (proces) tot en met het bewaren of vernietigen onder controle is en blijft. Ready!! De bewaarstrategieën zijn vertaald naar een metadataschema en beleidsstukken. 7 Op weg naar digitaal archief- en informatiebeheer Cultuuromslag van organisatie in omgang met informatie. Vanaf 1999 DocumentManagementSysteem (DMS-RMS, zaaksysteem, zaakmagazijn). Inrichten digitale informatiestructuur aansluiten op de bestaande basis. Scholing medewerkers. 8 4

16 Kwaliteitssysteem Documentair Structuurplan (DSP) met als uitgangspunten o.a. BAC, begroting en zaakgericht werken. Vastgestelde opbouw van metagegevens, inclusief parafenstructuur, vernietigingstermijnen en koppelmogelijkheden met andere applicaties. Kwaliteitssysteem en controle op zowel papieren als digitale documenten. Steady!! Substitutieverlening op te bewaren stukken. 9 Putten heeft behoefte aan duurzame opslag Bij substitutieverlening rees onmiddellijk de vraag: Hoe slaan we de digitale gegevens duurzaam op? Voor de papieren stukken hebben we een mooie archiefbewaarplaats. Voor de digitale stukken willen we een E-depot! Hoe langer we wachten hoe groter de menselijke en financiële inspanning. 10 5

17 Extra waarborgen creëren! Definitie e-depot (Maart 2012 (ED3, Lopai): Een e-depot is het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, personeel, dataverkeer, databeveiliging en aanwezige harden software dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefstukken mogelijk maakt. 11 Stap voor stap verder digitaliseren Wat hebben we nodig om met de compleet doorgevoerde digitale inrichting, een e-depot te realiseren? We willen op basis van wat er al is gewoon verder met logische vervolgstappen. Zo effectief en efficiënt mogelijk, want we doen het vóór de burger en uiteindelijk ook met geld ván de burger. 12 We kunnen met weinig mensen veel presteren. 6

18 Belangrijke doelen blijven Beheer en behoud van informatie (documenten en dossiers) vanaf creatie richten op langdurende archivering. Realiseren waarborgen voor vindbaarheid en toegankelijkheid van digitale stukken ook op de lange termijn. Beschikbaarheid van stukken voor de interne organisatie maar ook voor externe partijen zoals personen, bedrijven en onderzoekers. 13 Waarborgen voor de lange termijn Neerslag van handelen uit andere (digitale) processen koppelen. Afspraken maken over ongecontroleerde opslag. Verkregen substitutiemachtiging stap voor stap verder inzetten. Kwaliteitsbewaking (kwaliteitshandboek, audits). Intern toezicht. 14 7

19 Landelijke initiatieven Er is een aantal e-depot-trajecten gestart: Nationaal Archief en Gemeentearchief Rotterdam Consortium van diverse regionale archieven wil in periode tot 2014 gezamenlijk een e-depot ontwikkelen Verwachte doorlooptijd ongeveer 5 jaar. Er is veel geld mee gemoeid. 15 Risico zorgdrager De gemeente blijft als zorgdrager verantwoordelijk voor het beheer van eigen informatie! Vanuit de KIS- en SMART-gedachte bouwen we op de bestaande structuur een e-depot tegen relatief lage kosten. 16 Wachten op andere trajecten betekent achterstand opbouwen met als risico informatieverlies en extra investeringen. 8

20 Gezamenlijk initiatief Putten, Circle Software, Doxis Het e-depot is meer dan een software-oplossing Het e-depot is onderdeel van, of sluit aan op Verseon. De oplossing bevat gecontroleerde, ongecontroleerde informatie-omgevingen en externe collecties De oplossing moet op zichzelf kunnen staan en aan kunnen sluiten aan andere applicaties/oplossingen. 17 Intern nog veel te regelen Gecontroleerd Zaaksysteem Edms Ongecontroleerd Overige informatierijke systemen (geen basisregistraties) Gezamenlijke schijven Persoonlijke schijven Externe Collecties Cultuur historische waarde Voorportaal e-depot opslag Controle Ontdubbelen Ordenen Toevoegen metadata Omzetten naar standaard formaat Waardering Beheer 18 9

21 Informatie voor intern of extern gebruik e-depot opslag Intern raadplegen Geautoriseerd Extern raadplegen Anoniem Geregistreerd Publiceren Gepubliceerde Informatie 19 Duurzaam eeuwig bewaren e-depot opslag Duurzaam bewaren Meta-data (XML) Documenten 20 10

22 Ordeningsniveaus Ceelo 21 Duurzaam eeuwig bewaren 22 11

23 Externe samenwerking Het e-depot biedt mogelijkheid tot aanhaken door belangstellenden. Het delen van gebruik betekent delen van kosten en inzet voor beheer. Het e-depot kan externe archieven opnemen. De provinciale archiefinspectie blijft betrokken bij de opzet en implementatie van het e-depot. 23 Vol (in)spanning We zien het e-depot als logische en noodzakelijke vervolgstap om in control te komen en te blijven Met de gehele informatiehuishouding. Er is vooraf een business case uitgevoerd die ons inzicht heeft gegeven en de noodzaak van aanschaf van het e-depot heeft onderstreept

24 Scoren met informatie : GO!! Gemeente Putten bouwt vanaf de bron alle informatie op zodat aan het eind van het werkproces zo weinig mogelijk handelingen nodig zijn om aan de eisen en termijnen van bewaring wordt voldaan. 25 GO!!. 13

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Wattedoenmet een digitaal Bestuur Digitaal bestand? 13 februari 2014 Jan Schrotenboer Inhoud Traject De rol van zaaksgewijs werken Zaaksgewijs archiveren Organisatie 1

47 Ons traject Visie Midden-Drenthe staat dichtbijde klant en levert oplossingsgerichte dienstverlening. Onze kracht: We zijn klein en flexibel; We zijn veranderbereid. Ons traject De klant(vraag) centraal Brief versturen Advies vragen Termijnbewaking (Telefoon) notitie Archiveren Toewijzen Klantvraag Zaak Verlengen Mijn zaak + reactie Opschorten Parafering versturen Notities Status + signalering 2

48 Ons traject Uitgangspunten invoering Intern open en transparant Lef hebben om dik af te handelen Kloppelen i.p.v. koppelen Eenvoudige zaaktypen, verdieping later (1-op-1) Capaciteit = Gewoon doen! Geen conversie 1 behandelaarvan kop tot staart Geen controle op controle Ons traject De stand van zaken Start % digitaalna2,5 jaar(sinds1 oktober2012) Ca. 600 zaaktypen 3

49 Zaaksgewijs Bestuur Digitaal werken Zaaksgewijs werken De configureerbare midoffice KLANT BURGER/BEDRIJF KCC MEDEWERKER MEDEWERKER ALS KLANT Antwoord & Zaken BEHANDELAAR ARCHIEF MEDEWERKER MANAGEMENT BESTUUR Registraties 4

50 Écht zaaksysteem! Configureren eenvoudig in eigen beheer Regie bij behandelaar Deel-, vervolg- en agenderingszaken Configureerbare zaakbak DMS en zaaksysteem geïntegreerd Zaaksgewijs archiveren Statussen i.p.v. workflow 1 document in meerdere zaken (relationeel) Zowel interne als externe dienstverlening Koppeling registraties / virtuele dossiers Burger, Bedrijf, Adres, Kadaster, Geo Webtechnologie Zaaksgewijs Bestuur Digitaal archiveren 5

51 Zaaksgewijs archiveren Basis Zaaktypencatalogus = DSP Archiveren op zaak-niveau Mozard is gecertificeerd conform NEN-2082 Vernietiging/overbrenging afhankelijk van Resultaat zaak Gerelateerde objecten Gerelateerde zaken Zaaksgewijs archiveren Proces Configuratie Zaakafhandeling Beoordeling Selectie/ Check Vernietiging of overbrenging 6

52 Zaaksgewijs archiveren Configuratie: resultaat Per resultaat Handmatig toekennen? Archiefnominatie Archieftermijn in jaren Vanaf welke datum Archiefaantekening bij afhandeling? Zaaksgewijs archiveren Configuratie: resultaat Per resultaat Archiefbeoordelen aantal dagen na afhandeling Bevriezen aantal dagen na afhandeling Bevriezen direct na archiefbeoordelen? Archief check eigenaar? Archief check archiefmedewerker? Archief check inspecteur/archivaris? 7

53 Zaaksgewijs archiveren Configuratie: Relaties tussen zaken Voorloopzaak Hoofdzaak Vervolgzaak Agenderingszaak Deelzaak Zaaksgewijs archiveren Configuratie: Zaken en registraties Zaken Wabo-vergunningen MOR Declaraties Bezwaarschriften Beleid opstellen Paraferen Vergaderen Registraties Burgers Bedrijven Adressen Percelen Gemeentelijk vastgoed Besluiten Beperkingen 8

54 Zaaksgewijs archiveren Bevriezen en ontdooien Inkomende en uitgaande documenten kunnen niet verwijderd worden uit zaakdossier BevriezenX dagennaafhandelingof na archiefbeoordeling Ontdooien Door behandelaar Door archiefmedewerker Zaaksgewijs archiveren Bewaren in tijdloos formaat Bewarenzowelin oorspronkelijkformaatalsin tijdloos formaat Omzetten naar PDF Bij plaatsing Bij bevriezen/na beoordeling 9

55 Bestuur Organisatie Digitaal Organisatie Van DIV naar informatisering Was Wordt! Coördinator DIV Medewerker Post Postkamer Medewerker Archief Eerst doen! Informatiemanager Medewerker KCC Scan en Printservice Informatieanalist * Zaaktypebeheerder * Beheerder digitaal archief 10

56 Bestuur Vragen? Digitaal 11

57 Horen, zien en zwijgen? Dr G.J. van Bussel Bijzonder Lector Digital Archiving & Compliance Symposium 13 februari 2014 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Dr Geert-Jan van Bussel Publicist, Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance Hogeschool van Amsterdam (MCI) Docent Universiteit van Amsterdam Directeur Van Bussel Document Services Adviseur en Auditor Enterprise Records Management en blog.gjvanbussel.nl Lectoraat Digital Archiving & Compliance 1

58 Digital Archiving & Compliance? Digital archiving richt zich op het ontstaan, de bewerking, het gebruik, de terugvindbaarheid en het behoud van betrouwbare informatie (born digital, made digital). Compliance wil de naleving van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen aantonen met betrouwbare informatie, zodanig dat verantwoording afgelegd kan worden en bewijs kan worden geleverd van rechten en plichten en van de uitvoering en afhandeling van bedrijfsprocessen, taken en transacties. De kern van beide thema s is de informatiewaardeketen. Lectoraat Digital Archiving & Compliance Informatiewaardeketen? De informatiewaardeketen is de procesketen die de creatie, de vastlegging, de opslag, de bewerking, de structurering, de publicatie, het gebruik, het behoud, de toegankelijkheid, de distributie, de waardering, de vernietiging, de beveiliging en de toetsing van betrouwbare informatie realiseert. De keten is gericht op het besturen van de informatiestromen in organisaties met de bedoeling de betrouwbaarheid van informatie door juridische, organisatorische en technische maatregelen te waarborgen in de tijd. De keten probeert vier dimensies optimaal te regelen: de kwaliteit, de context, de relevantie en het voortbestaan van informatie. Lectoraat Digital Archiving & Compliance 2

59 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 3

60 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 4

61 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 5

62 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 6

63 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 7

64 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 8

65 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 9

66 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 10

67 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 11

68 Lectoraat Digital Archiving & Compliance Lectoraat Digital Archiving & Compliance 12

69 Met dank voor Uw aandacht! Lectoraat Digital Archiving & Compliance 13

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel A - Hoofdlijnen Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013 Versie Datum Toelichting 0.1 22-7-2013 Eerste concept 0.2 31-7-2013 Reacties

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X...

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X... Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk De zaak X... Inleiding Een moderne organisatie werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze mening. En niet alleen de onze. Er zijn duizend manieren van zaakgewijs

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen over 2009 augustus 2010 drs. D. M. Bunskoeke drs. J. Dijkstra archiefinspecteurs 2 De provinciale archiefinspectie oefent

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Informatieplan 2008-2011: gefaseerde invoering is noodzaak

Informatieplan 2008-2011: gefaseerde invoering is noodzaak Informatieplan 2008-2011: gefaseerde invoering is noodzaak Nijmegen 14 april 2008 versie 1.0/definitief pagina 1 van 79 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 4 INLEIDING 7 Voortschrijdende digitalisering

Nadere informatie

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam HNW010 en Alfresco Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam stafafdeling inspectie Stadsarchief Rotterdam oktober 2012 HNW010 doc.loods 965177 1/8 Inleiding

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE

ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE ARCHIVING SHOULD BE JUST LIKE AN APPLE EN ACHT ANDERE, NUTTIGE (?) STELLINGEN Dr. G.J. van Bussel CREATING TOMORROW Archiving should be just like an Apple (tm), en acht andere, nuttige (?) stellingen Archiving

Nadere informatie