Overzicht van de punten uit de verslagen van de gemeenteraad die te maken hebben met leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de punten uit de verslagen van de gemeenteraad die te maken hebben met leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling."

Transcriptie

1 De milieuraad zal om advies worden gevraagd over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke en intergemeentelijke beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieuen/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen. Overzicht van de punten uit de verslagen van de gemeenteraad die te maken hebben met leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Verslag gemeenteraad dd 17/12/2007 D A G O R D E Openbare zitting Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: goedkeuring PWA: aanduiding vertegenwoordigers van de gemeenteraad PWA: permanente vertegenwoordiging van het OCMW als adviseur in beheerraad PWA - goedkeuring Vaststelling wegentracé verkaveling Rubenslaan - Breughelmans - Van Hove Voorstel tot gedeeltelijke verlegging en gedeeltelijke verbreding van voetweg 18 te Broechem: definitieve goedkeuring Praetershoekweg - Gratis grondafstand - Stedenbouwkundige vergunning Van Camp - Taeymans: goedkeuring Vorstjensweg - Gratis grondafstand - Stedenbouwkundige vergunning Spruijt - Florus: goedkeuring Torekenshoefstraat - realisatie rooilijn- en onteigeningsplan - grondverwervingen: goedkeuring Fransehoeveweg - realisatie rooilijn- en onteigeningsplan - grondverwervingen: goedkeuring Bremstraat - realisatie rooilijn- en onteigeningsplan - grondverwervingen: goedkeuring Emblemseweg (deel Emblem) - realisatie rooilijn- en onteigeningsplan - grondverwervingen: goedkeuring Jeugdbeleidsplan : goedkeuring 0013 Aanleg collector Broechem-Emblem: aanpassing samenwerkingsovereenkomst Aquafin in het kader van de veiligheidscoördinatie: goedkeuring Weg- en rioleringswerken Emblemseweg-Bremstraat, ondergronds brengen nutsleidingen (laagspanning): goedkeuring Weg- en rioleringswerken Emblemseweg-Bremstraat, ondergronds brengen nutsleidingen (openbare verlichting): goedkeuring VBR Ter Straten + KMO-zone: goedkeuring aangepast dossier Onderwijs: convenant korte vervangingen: goedkeuring Huishoudelijk reglement houdende regeling voor- en naschoolse opvang van kinderen in het gemeentelijk en gesubsidieerd onderwijs: goedkeuring Reglement houdende toekenning sociale voordelen: goedkeuring Reglement voor het uitlenen van gemeentelijke materialen: goedkeuring Reglement geschenken personeelsleden: goedkeuring Personeel: vastleggen 10de feestdag goedkeuring princiepsbeslissing Reglement vergoeding juryleden: goedkeuring Reglement toekenning geboortepremie: goedkeuring Giften jubilea: goedkeuring Herbruikbare bekers - uitleenreglement: goedkeuring Beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid voor het inzamelen van gebonden asbestafval op het containerpark: goedkeuring uitbreiding Beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid voor het inzamelen van autobanden op het containerpark: goedkeuring uitbreiding Reglement voor het invoeren van GFT+- sticker en het inruilen van GFT+-bak voor compostvat: goedkeuring Reglement inzake distributie van de gemeentelijke vuilzakken door de handelaar: goedkeuring.

2 0031 Gemeentelijke verordening met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en het afkoppelen van hemelwater: goedkeuring Reglement uitkering gemeentelijke prijs voor cultuurverdienste: goedkeuring Gemeentelijk reglement gebouwenfonds voor culturele verenigingen: goedkeuring Gemeentelijk reglement gebouwenfonds voor de jeugd: goedkeuring Gemeentelijk reglement gebouwenfonds voor sportverenigingen: goedkeuring Dienstreglement plaatselijke openbare bibliotheek: goedkeuring aanpassing Gemeentelijk reglement vormingssubsidies voor de jeugd: goedkeuring Gebruikersreglement gemeentelijke vergaderlokalen: goedkeuring Reglement voor de subsidiëring van het plaatselijk socio-cultureel werk: goedkeuring Gemeentelijk reglement op de subsidiëring van buitenlandse jeugdprojecten: goedkeuring Gemeentelijk subsidiereglement energiekosten jeugdverenigingen: goedkeuring Gemeentelijk subsidiereglement voor jeugdverenigingen: goedkeuring Gemeentelijk reglement betreffende betoelaging van aanleg en onderhoud van knotbomenrijen en kleine landschapselementen: goedkeuring Gemeentelijk reglement betreffende subsidiëring van afvalpreventie/milieuverantwoord productgebruik bij jeugdverenigingen/jeugdhuizen: goedkeuring Reglement voor de subsidiëring van aankoop, plaatsing en gebruik van warmtepompinstallaties en/of warmtepompboilers: goedkeuring Reglement voor de subsidiëring van aankoop, plaatsing en gebruik van fotovoltaïsche panelen en/of zonneboiler: goedkeuring Gemeentelijk reglement houdende het verlenen van een premie voor de aanleg van een systeem voor individuele behandeling van afvalwater (IBA) bij particuliere woningen: goedkeuring Reglement subsidiëring gehandicapteninstellingen: goedkeuring GROS subsidiereglement: goedkeuring Bijzonder subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk: goedkeuring 0051 Begraafplaatsen: tarieven grafconcessies, columbariumconcessies en urneveldconcessies: goedkeuring Retributie voor de uitvoering van werken: goedkeuring Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van restafvalzakken en PMD-zakken, GFT-bakken, compostvaten, compostbakken en herbruikbare luiers: goedkeuring Retributie voor terbeschikkingstelling van elektriciteit op foren: goedkeuring Retributie voor terbeschikkingstelling van elektriciteit op markten: goedkeuring reglement Retributie voor terbeschikkingstelling van elektriciteit op openluchtevenementen: goedkeuring reglement Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen: goedkeuring reglement Retributiereglement voor het gebruik van de sporthal, de polyvalente zaal en de turnzalen: goedkeuring Retributiereglement voor gemeentelijke vergaderlokalen: goedkeuring Retributiereglement speelpleinwerking: goedkeuring Retributiereglement voor sportpromotieactiviteiten van de sportdienst: goedkeuring Retributiereglement voor de dagactiviteiten van de sportdienst: goedkeuring Retributiereglement voor de sportkampen van de sportdienst: goedkeuring Belasting op verspreiding van reclame: goedkeuring Belasting op tweede verblijven: goedkeuring Belasting op drijfkracht: goedkeuring Belasting op de verwerving van de wegbedding: goedkeuring Belasting op afgifte van administratieve documenten: goedkeuring Belasting op opgraving of verplaatsen van de urn met as: goedkeuring Belasting op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de Gemeente Ranst: goedkeuring Belasting op de op het rioolnet aangesloten of aansluitbare gebouwen: goedkeuring Aanvullende belasting op de personenbelasting 2008: goedkeuring Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing 2008: goedkeuring IGEAN: Waarborg lening verkaveling "Millegemveld": goedkeuring Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem: begrotingswijzging nr. 2/2007: goedkeuring Kerkfabriek Sint-Pancratius Ranst: meerjarenplan : goedkeuring.

3 0077 Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem: meerjarenplan : goedkeuring Kerkfabriek O.L. Vrouw Oelegem: meerjarenplan : goedkeuring Kerkfabriek O.L. Vrouw Broechem: meerjarenplan : goedkeuring Kerkfabriek Sint-Pancratius Ranst: budget 2008: advies Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem: budget 2008: advies Kerkfabriek O.L. Vrouw Oelegem: budget 2008: advies Kerkfabriek O.L. Vrouw Broechem: budget 2008: advies OCMW: meerjarenplanning: goedkeuring OCMW: budget 2008: vaststelling OCMW: werkingstoelage 2008: goedkeuring Algemeen beleidsplan en meerjarig financieel beleidsplan : goedkeuring Financiële nota van het budget 2008 en beleidsnota 2008: vaststelling Verslag vorige zitting: goedkeuring Herbruikbare bekers - uitleenreglement: goedkeuring. Gelet op de intekening van niveau 2 op de cluster vaste stoffen van de samenwerkings-overeenkomst ; Gelet op de collegebeslissing van 1 september 2004 waarin het college akkoord gaat met de aankoop van de herbruikbare bekers en met het uitzoeken van de voorwaarden i.v.m. het uitlenen, vergoedingen en stockage; Gelet op de goedkeuring van de logo s van de herbruikbare bekers (SCB 25 januari 2006); Overwegende dat het voorkeur verdient dit reglement goed te keuren tot 31 december 2013, opdat alzo bij de overgang naar een nieuwe legislatuur problemen kunnen voorkomen worden; Besluit met algemene stemmen De uitleenvoorwaarden voor herbruikbare bekers worden goedgekeurd als volgt: Artikel 1. Het gemeentebestuur van Ranst wil met dit reglement de uitleenvoorwaarden van de herbruikbare bekers vastleggen. In het totaal beschikt het gemeentebestuur over 5700 bekers van 25 cl PC (polycarbonaat) Artikel 2. De herbruikbare bekers, de bijhorende opbergbakken van het gemeentebestuur Ranst kunnen enkel worden uitgeleend voor evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Ranst. Artikel 3. De ontlener verbindt er zich toe aan het publiek kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug ingeleverd moeten worden. Hij zet daartoe een inzamelsysteem op. Artikel 4. De uitlening van de herbruikbare bekers is gratis. Artikel 5. De bekers en de opbergbakken dienen gereserveerd te worden op de milieudienst, tel.: 03/ ; Afhalen en terugbrengen Artikel 6. De bekers en de opbergbakken moeten door de ontlener worden afgehaald en teruggebracht bij de milieudienst (op afspraak). Artikel 7. De bekers worden gereinigd en gedroogd teruggeleverd volgens de meegegeven instructies. Waarborg en vergoeding Artikel 8. Bij het ophalen van het materiaal op het gemeentehuis (milieudienst) wordt een forfaitair bedrag van 125 euro betaald. Zonder deze waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt deze waarborg terugbetaald bij het terugbrengen van het materiaal. Indien er wel materiaal verloren ging of beschadigd werd, wordt de kostprijs van dit materiaal afgetrokken van de

4 waarborg, en wordt het verschil op uw bankrekening overgeschreven. Artikel 9. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de vereniging het geleende materiaal in goede staat af te leveren. Bij verlies of beschadiging wordt de volgende kostprijs aangerekend: 1 euro per beker 10 euro per opbergbak model 1 24 bekers per bak 15 euro per opbergbak model bekers per bak 30 euro per opbergbak model bekers per bak 4 euro per verdeler 8 euro per deksel. Artikel 10. Dit reglement vervangt het reglement van 21 mei 2007 en treedt in werking met ingang van 01 januari 2008 voor een termijn eindigend op 31 december Beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid voor het inzamelen van gebonden asbestafval op het containerpark: goedkeuring uitbreiding. Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003, Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Ranst bij IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Ranst d.d , waarmee voor diverse taken en opdrachten beheersoverdracht wordt gedaan aan IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van , en waarbij reeds uitbreidingen van de beheersoverdacht werden goedgekeurd; Gelet op het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen dat het beleid in Vlaanderen geeft rond huishoudelijk afval, Overwegende dat in dit Uitvoeringsplan o.m. wordt bepaald welke afvalstoffen op een containerpark moeten ingezameld worden, Overwegende dat asbestcement één van die fracties is, Gelet op de verplichting om per gebonden asbestafval selectief in te zamelen op het containerpark, Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid een intergemeentelijke overheidsopdracht georganiseerd heeft voor de selectieve inzameling van diverse fracties via het containerpark, Overwegende dat deze intergemeentelijke opdrachten een aanvang zullen nemen op , Overwegende dat de selectieve inzameling van gebonden asbest een onderdeel is van perceel 8 van voormelde opdracht dat betrekking heeft op de selectieve inzameling van bouw- en sloopafval, Overwegende dat de gemeente Ranst beroep kan doen op deze intergemeentelijke opdracht, Overwegende dat de prijzen die IGEAN milieu & veiligheid verkregen heeft in het kader van de intergemeentelijke opdracht als marktconforme prijzen kunnen aanzien worden, Overwegende dat de geldende eenheidsprijzen aan de gemeente Ranst zullen aangerekend worden via de eindafrekening, Overwegende dat de gemeente Ranst per kan intekenen op de intergemeentelijk opdracht van IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op het voorstel om de beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid om deze reden uit te breiden, Gelet op de toelichting, Gelet op de bespreking,

5 Besluit met algemene stemmen Artikel 1: De beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid zoals opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van wordt met ingang van uitgebreid met de volgende opdracht: selectieve inzameling van asbesthoudend afval via het containerpark. Artikel 2: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing worden aan IGEAN milieu & veiligheid bezorgd Beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid voor het inzamelen van autobanden op het containerpark: goedkeuring uitbreiding. Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003, Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Ranst bij IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Ranst d.d , waarmee voor diverse taken en opdrachten beheersoverdracht wordt gedaan aan IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van en waarbij reeds uitbreidingen van de beheersoverdacht werden goedgekeurd; Gelet op het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen dat het beleid in Vlaanderen geeft rond huishoudelijk afval, Overwegende dat in dit Uitvoeringsplan o.m. wordt bepaald welke afvalstoffen op een containerpark kunnen ingezameld worden, Overwegende dat autobanden facultatief op het containerpark kunnen ingezameld worden, Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaamse Reglement inzake afvalvoorkoming en afvalbeheer, kortweg VLAREA genoemd, Overwegende dat het VLAREA een terugnameplicht invoert voor diverse fracties, Overwegende dat op basis hiervan de sector moet instaan voor de selectieve inzameling en verwerking van de betrokken fractie, Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor autobanden, Overwegende dat hiertoe het beheersorganisme Recytyre opgericht werd, Overwegende dat Recytyre de inzameling en verwerking van autobanden organiseert, Overwegende dat IGEAN milieu & veiligheid geregistreerd is bij Recytyre om deel te namen aan de selectieve inzameling van autobanden via het containerpark, Overwegende dat Recytyre voor de inzameling van autobanden een recipiënt ter beschikking stelt (een gondel) en dit op afroep komt ledigen voor verwerking, Overwegende dat de kostprijs van deze inzameling en verwerking volledig door Recytyre wordt gedragen, Overwegende dat ook de gemeente Ranst via IGEAN milieu & veiligheid kan deelnemen aan deze inzameling, Gelet op het voorstel om de beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid om deze reden uit te breiden, Gelet op de collegebeslissing van 8 november 2007 waar voornoemd onderwerp werd besproken, Gelet op de toelichting, Gelet op de bespreking, Besluit met algemene stemmen

6 Artikel 1: De beheersoverdracht van de gemeente Ranst aan IGEAN milieu & veiligheid zoals opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van en met ingang van 01/01/2008 wordt uitgebreid met de volgende opdracht : selectieve inzameling van autobanden via het containerpark (i.s.m. Recytyre). Artikel 2: Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing worden aan IGEAN milieu & veiligheid bezorgd Reglement voor het invoeren van GFT+- sticker en het inruilen van GFT+-bak voor compostvat: goedkeuring. Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het feit dat er bij de algemene gemeentebelasting (GR ), de hoofdverblijfbelasting werd ingevoerd van 50 euro voor een alleenstaande en 100 euro per gezin waarbij talrijke problemen ontstonden met het innen van deze belasting in 2002; Gelet op het feit dat de algemene gemeentebelasting werd afgeschaft (GR 16 september 2002) Gelet op het feit dat de afschaffing leidde tot een vermindering van de inkomsten; hieraan werd een oplossing gegeven door het verhogen van de prijs van de restafvalzakken Gelet op het feit dat het retributiereglement voor het ter beschikking stellen van restafvalzakken en PMD-zakken (GR ) stelt de inwoners, per actief inwonend lid, 5 grote restafvalzakken en 5 PMD zakken jaarlijks gratis krijgen ter compensatie van de verhoogde prijzen van de restafvalzakken. Gelet op de selectieve ophaling ten huize van G.F.T.+ in de gemeente Ranst; Gelet op het feit dat huidige regeling voor de lediging van de GFT+bakken (Sita, igean) als volgt is uitgewerkt: In de opgave van de vermoedelijke hoeveelheden wordt uitgegaan van het principe per aansluiting 1 container ledigen. Bij het opgeven van een eenheidsprijs heeft de ophaler er rekening mee gehouden dat hij per adres maximaal één container moet ledigen. Meer nog, bij het opgeven van de prijzen gaat hij er zelfs van uit dat niet op elk adres iedere keer een container zal aangeboden worden en dat hij per ophaling vb. 80% van de containers zal moeten ledigen. Gelet op het feit dat er bij het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, niveau 2 voor cluster afval, is de gemeente Ranst verplicht het principe de vervuiler betaalt te hanteren. Gelet op het feit dat het selectief ophalen van het huisvuil moet gebeuren zodat bij de verwerking een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen de recycleerbare afvalstoffen enerzijds en de restfractie anderzijds. Afval dat selectief wordt opgehaald is papier en karton, PMD, glas en GFT+ Gelet op het feit dat we kunnen vaststellen uit de afvalcijfers van gemeente Ranst dat voornamelijk GFT-afval en groenafval op het containerpark sterk toegenomen zijn sinds 1992 en de sterke stijging van de verwerkingskosten van G.F.T ; Gelet op het feit dat het ter beschikking stellen van 1 container (al dan niet groot formaat) moet volstaan voor het inzamelen van normaal GFT+afval van een gezin. Gelet op de extra bestelling van de compostvaten (105) CBS 21/11/2007; Overwegende dat het voorkomen van G.F.T.+ afval prioritair moet uitgewerkt worden volgens het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen; Overwegende dat de doelstelling het voorkomen van G.F.T.+ afval op doeltreffende manieren kan verwezenlijkt worden namelijk door thuiscompostering, afvalarme tuininrichting, duurzame aanplanting en dat een ecologisch aangelegde tuin sowieso het tuinafval beperkt; Overwegende het advies van de milieuraad dd. 4/12/2007 betreffende een nieuw voorgestelde regeling voor de ophaling van de G.F.T.+ bakken met sticker en inwisseling van GFT- bak voor compostvat Gelet op het feit dat de huidige GFT-regeling als volgt is uitgewerkt: - Twee volumes van G.F.T.+ bakken namelijk: 120 l en 240 l - Per aansluiting heeft men recht op 1 gratis 120l GFT+ bak. - Deze 120l GFT+ bak kan omgeruild worden tegen een 240l GFT+ bak

7 mits het betalen van een supplement van 30. Overwegende dat naast het principe de vervuiler betaalt ook een sensibilisatie dient gevoerd te worden naar G.F.T.+ voorkoming; Overwegende dat G.F.T.+ voorkoming kan gesensibiliseerd worden door de mogelijkheid in te bouwen dat er bij inruilen van GFT+ bak een gratis compostvat gratis ter beschikking wordt gesteld; Overwegende dat het voorkeur verdient dit reglement goed te keuren tot 31 december 2013, opdat alzo bij de overgang naar een nieuwe legislatuur problemen kunnen voorkomen worden; Besluit met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen (R. De Belder, C. Engelen, N. Van den Broeck en J. Durieux) Art. 1: Elk gezinshoofd heeft recht op 1 G.F.T.+ -sticker; Art. 2: Enkel de G.F.T.+ -bakken met G.F.T.+ -sticker worden opgehaald door Sita; Art. 3: Bij inruiling van de G.F.T.+ bak (onafhankelijk van de grootte) met G.F.T.+ sticker wordt één compostvat gratis ter beschikking gesteld; Art. 4: Dit reglement zal in werking treden met ingang van 1 mei 2008, zijnde na de bedeling van de G.F.T.+ stickers voor een termijn eindigend op 31 december Gemeentelijke verordening met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en het afkoppelen van hemelwater: goedkeuring. Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 1,10 ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd, inzonderheid de artikelen , 3 en 5, , 2, , 2 en , 2; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma s; Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 1996, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties; Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 19 december 1996, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 1997, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties; Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en tewerkstelling van 23 maart 1999, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2001 houdende goedkeuring van de gemeentelijke verordening met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en het afkoppelen van het hemelwater; Overwegende dat een eigenaar of bouwheer van een particuliere woning aanvullend op de gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie of een hemelwaterput of een infiltratievoorziening een subsidie van het Vlaamse gewest kan verkrijgen indien de gemeente optie 10 Geïntegreerd rioleringsbeleid van de gemeentelijke milieuconvenant ondertekend; Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van

8 milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties door politioneel optreden en verbalisering; Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat het daarom noodzakelijk is een gemeentelijke verordening vast te stellen met betrekking tot de lozing van huishoudelijk afvalwater en met betrekking tot huisaansluitingen op de openbare rioleringen; Overwegende dat hemelwaterputten een infiltratievoorzieningen als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op mogelijk overstromingen en overstorten verkleinen; Overwegende dat het voorkeur verdient dit reglement goed te keuren tot 31 december 2013, opdat alzo bij de overgang naar een nieuwe legislatuur problemen kunnen voorkomen worden; Besluit met algemene stemmen Aritkel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 11 december 2006 houdende goedkeuring van de gemeentelijke verordening met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en het afkoppelen van het hemelwater wordt opgeheven en met ingang van 1 januari 2008 en voor de periode tot 31 december 2013 vervangen door volgende bepalingen; Definities Artikel 2: - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater; - Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: - normale huishoudelijke activiteiten; - sanitaire installaties; - keukens; - het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar grootof kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen mat of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; - afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf wordt bediend; - Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering; - Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater; - Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater; - Zuiveringszone A of openbare waterzuiveringssysteem: een geheel bestaande uit een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen rondom dit stelsel; - Zuiveringszone B: de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie is gepland: - hetzij, op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; - hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; - zuiveringszone C: het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en

9 collectoren dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone van 50 meter gelegen rond dit stelsel; - Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving; - Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen; - Septisch materiaal: bijzondere afvalstoffen afkomstig van septische putten resulterend uit bezinkingsprocessen en biologische omzettingsprocessen; - Code van goede praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen. Omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996, 19 december 1996 en 23 maart 1999; - Direct lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater zonder doorsijpeling in de bodem of de ondergrond; - Indirect lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater na doorsijpeling in de bodem of de ondergrond; - Dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; - Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater; - Infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. De openbare weg is voorzien van openbare riolering Aansluitingsplicht Artikel 3 1 Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, moet het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw moet de lozing aansluiten op de openbare riolering en moet voldoen aan de bepalingen van artikel 3. De bouwheer of eigenaar van de woning dient zijn aanvraag tot aansluiting in bij het college van burgemeester en schepenen. De kosten van de aansluiting vallen ten laste van de aanvrager. Het gemeentebestuur bepaalt de van toepassing zijnde retributie, waarbij in geval van (gedeeltelijke) gescheiden stelsels, een onderscheid gemaakt kan worden tussen aansluitingen op de afvoerleiding voor afvalwater en aansluitingen op de afvoerleiding voor hemelwater. 2 Een gebouw wordt geacht aansluitbaar te zijn als het ligt aan een openbare weg uitgerust met openbare riolering, mits die riool bereikbaar is zonder de eigendom van derden te betreden. Eventueel moeten niveauverschillen opgelost worden met afvalwaterpompen. Deze aansluitingsplicht geldt ook voor bestaande indirecte lozingen in grondwater voor zover de aansluiting technisch mogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige dokumenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering staven. Aansluiting zonder individuele voorbehandelingsinstallatie Artikel 4 1 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone A ligt, moet het huishoudelijk afvalwater rechtstreeks, m.a.w. zonder individuele voorbehandeling, geloosd worden in de openbare riolering. Uitzondering hierop vormen deze straten of rioolstrengen waarvoor het gemeentebestuur van oordeel is dat individuele voorbehandeling aangewezen is, gelet op de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering. In uitvoering van deze verordening maakt het College van Burgemeester en Schepenen jaarlijks een lijst bekend van de straten of straatdelen waar de riolering binnen de zuiveringszone A is gelegen. 2 Wanner de woning of het gebouw in een zuiveringszone B ligt, worden bestaande septische putten in gebruik gehouden totdat deze zuiveringszone B overgaat in een zuiveringszone A. Op dat ogenblik moeten de bestaande septische putten kortgesloten worden. Uitzondering hierop vormen de straten of rioolstrengen waarvoor het gemeentebestuur van oordeel is dat individuele voorbehandeling aangewezen is, gelet op de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering. Het huishoudelijk afvalwater van nieuwe woningen in de zuiveringszone B moet

10 rechtstreeks in de openbare riolering geloosd worden, tenzij het gemeentebestuur van oordeel is dat individuele voorbehandeling aangewezen is, gelet op de toestand van het rioolstelsel of de aard van de zuivering. In uitvoering van deze verordening maakt het College van Burgemeester en Schepenen jaarlijks een lijst bekend van de straten of straatdelen waar de riolering binnen de zuiveringszone B is gelegen en welk gedeelte van de zuiveringszone overgegaan is in de zuiveringszone A. Aansluiting met individuele voorbehandelingsinstallatie 3 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone C ligt, dient het huishoudelijk afvalwater verplicht een individuele voorbehandeling te ondergaan alvorens het te lozen in de openbare riolering. Voor bestaande woningen dient minimaal een septische put aanwezig te zijn uiterlijk op 1 augustus Voor nieuwe woningen dient onmiddellijk een verdergaande biologische behandeling geïnstalleerd te worden die voldoet aan de bepalingen in de code van goede praktijk. Deze installatie dient onderdeel uit te maken van de bouwaanvraag op straffe van weigering van de bouwvergunning. Het effluent van de individuele voorbehandelingsinstallatie moet geloosd worden in de openbare riolering. De individuele voorbehandelingsinstallatie mag geen overloop hebben naar een waterloop of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Geen openbare riolering aanwezig in de openbare weg Lozing in oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater Artikel 5 Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering ligt, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Die lozing is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 1 Vooraleer het te lozen, moet het huishoudelijk afvalwater een individuele voorbehandeling hebben ondergaan. 2 Voor bestaande woningen moet als individuele voorbehandeling minimaal een septische put aanwezig zijn. De werking en het onderhoud hiervan moet beantwoorden aan de voorschriften van artikel Voor nieuwe woningen is evenwel een verdergaande biologische behandeling vereist, die voldoet aan de voorschriften in de code van goede praktijk. Die installatie maakt verplicht onderdeel uit van de bouwaanvraag, en zulks op straffe van weigering van goedkeuring van de bouwvergunning. 4 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een individuele voorbehandelingsinstallatie. Deze individuele voorbehandelingsinstallatie dient te bestaan uit een voorbehandeling en een bijkomende (biologische) zuivering. Deze subsidie geldt voor woongelegenheden waarvoor het schepencollege in het kader van de bouwvergunning deze individuele voorbehandeling opgelegd heeft, alsook voor bestaande woongelegenheden die niet kunnen aansluiten op de openbare riolering. 5 De in de punten 2 en 3 van dit artikel bedoelde voorbehandelingsinstallatie moet onmiddellijk in werking zijn. 6 De eigenaar moet de lozing van het huishoudelijk afvalwater melden aan het gemeentebestuur. Lozing in de bodem Artikel 6 Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering gelegen is, en evenmin de mogelijkheid bestaat om het huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de bodem (indirecte lozing in het grondwater). Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden. Een indirecte lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater kan alleen worden toegestaan, mits men in het bezit is van een regelmatig afgeleverde milieuvergunning of melding waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn: 1 elke lozingsmethode waarbij het afvalwater rechtstreeks in de bodem of in een grondwaterlaag wordt gebracht is verboden; 2 de indirecte lozing dient te gebeuren via een besterfput die een maximale diepte

11 van 10 meter onder het maaiveld mag hebben; 3 de indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden in gebieden waar rioleringen aanwezig zijn; deze verbodsbepaling geldt niet voor besterfputten die reeds in gebruik waren genomen voor de aanleg van rioleringen, en voor zover de aansluiting op de riool technisch onmogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige dokumenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering staven. In de gevallen waar aansluiting technisch wel mogelijk is, dient deze onmiddellijk gerealiseerd te worden; 4 de besterfput dient gelegen te zijn op een afstand van tenminste: 50 meter van een oppervlaktewater; 50 meter van elke open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; 100 meter van een grondwaterwinning; 100 meter van elke bron van drinkwater, thermaalwater of mineraalwater; 5 de besterfput mag geen overloop hebben; 6 in de besterfput mag enkel sanitair afvalwater geloosd worden. Elke lozing van huishoudelijk klein gevaarlijk afval, verfresten, e.d. is ten strengste verboden; 7 de besterfput moet uitgerust zijn met een gemakkelijk en veilig bereikbare opening die toelaat monsters te nemen van de materie die zich in de besterfput bevindt; 8 het huishoudelijk afvalwater dient te worden voorbehandeld in een individuele voorbehandelingsinstallatie alvorens te lozen in de besterfput. Individuele voorbehandelingsinstallaties Artikel 7 1 Met betrekking tot de installatie, de werking en het onderhoud van individuele voorbehandelingsinstallaties, moeten de bepalingen in de code van goede praktijk nageleefd worden 2 Met betrekking tot het onderhoud van septische putten gelden volgende bepalingen: 1 de septische put moet jaarlijks geruimd worden; 2 het lozen van geruimd septisch materiaal in de openbare riolering of collectoren is verboden; 3 septisch materiaal moet afgevoerd worden naar een openbare waterzuiveringsinstallatie; 4 enkel de ruimers van septisch materiaal die een overeenkomst voor de aanvoer van septisch materiaal met de NV Aquafin hebben afgesloten, mogen septisch materiaal ruimen op het grondgebied van de gemeente. Zij moeten hiertoe een afschrift van deze overeenkomst bezorgen aan de dienst leefmilieu van de gemeente. 5 het College van Burgemeester en Schepenen zal jaarlijks een lijst publiceren van de ophalers van septisch materiaal die op haar grondgebied septische putten mogen ruimen. Het zal zich daarbij baseren op de lijst van ruimers die een overeenkomst voor de aanvoer van septisch materiaal naar een RWZI hebben afgesloten met de NV Aquafin, en die ter beschikking is bij de Vlaamse Milieumaatschappij; 6 de bewoner van de woning moet als bewijs van de naleving van de verplichtingen sub 1 t.e.m. 3 een kopie van het ruimingsattest afgeleverd door een sub 5 vermelde ophaler overmaken aan de dienst leefmilieu van de gemeente. Deze kopie moet jaarlijks worden overgemaakt voor uiterlijk 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de ruiming plaats vond. Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater Artikel 8 1 Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt. 2 Bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woongelegenheden met een dakoppervlakte met een dakoppervlakte groter dan 50 m² is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht een hemelwaterput met een minimale inhoud van 3 m³ met hergebruik of een infiltratievoorziening te installeren. 3 Installatievoorschriften: 1 Het volume van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte horizontale dakoppervlakte minimale tankinhoud 50 tot 60 m² 3000 l

12 61 tot 80 m² 4000 l 81 tot 100 m² 5000 l 101 tot 120 m² 6000 l 121 tot 140 m² 7000 l 141 tot 160 m² 8000 l 161 tot 180 m² 9000 l 181 tot 200 m² l > 200 m² 5000l per 100 m² Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 50 m², is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden. 2 Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 3 Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel dient leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk. 4 De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van één van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering. 5 Indien bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woongelegenheden met een horizontale dakoppervlakte groter dan 50 m², de bouwheer of eigenaar van de woning er voor opteert geen hemelwaterput te installeren, is hij verplicht een infiltratievoorziening te installeren. Een infiltratievoorziening zonder voorafgaande buffering moet voldoen aan volgende eisen: terugkeerperiode = 1 jaar afvoerdebiet buffervolume 10 l/s/ha 100 m³/ha 360 l/h/100 m² 1000 l/100 m² 5 l/s/ha 150 m³/ha 180 l/h/100 m² 1500 l/100 m² 2 l/s/ha 200 m³/ha 72 l/h/100 m² 2000 l//100 m³ 1 l/s/ha 275 m³/ha 36 l/h/100 m² 2750 l.100 m² Indien een hemelwaterput met een infiltratievoorziening wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien. 6 Voor grote verharde oppervlakken (vanaf 0,1 ha = 1000 m²) kunnen specifieke bufferingseisen opgelegd worden overeenkomstig de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid en afhankelijk van de eisen van de waterloopbeheerder. 7 Deze infiltratievoorziening dient te voldoen aan de voorwaarden sug Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer of eigenaar voorgelegd te worden. 4 Gemeentelijke premie en gewestelijke subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput : 1 In geval van nieuwbouw, vernieuwbouw en bij bestaande woningen verleent het College van Burgemeester en Schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterput. 2 Deze premie bedraagt 300 euro voor een hemelwaterput met aansluiting

13 van minstens 1 WC of de wasmachine 3 In aanvulling op de premie zoals bedoeld in 4 1 wordt door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van optie 10 Geïntegreerd rioleringsbeleid van het gemeentelijk milieuconvenant een bijkomende subsidie verleend voor de aanleg van een hemelwaterput bij vernieuwbouw of bij bestaande woningen. Aansluiting op de openbare riolering Artikel 9 1 Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is de bouwheer of de eigenaar van de woning verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. Voor de afvoer van het hemelwater gelden de bepalingen van art Wanneer zowel het afvalwater als het hemelwater op de openbare riolering geloosd worden gelden de bepalingen van art Het is de bouwheer, eigenaar of wie dan ook ten strengste verboden eigenhandig inkappingen of boringen te verrichten in de openbare riolering of haar aanhorigheden om zelf een aansluiting te realiseren. De aansluitingen worden gemaakt door de bevoegde technische dienst van de gemeente of een door de technische dienst van de gemeente aangestelde aannemer (doorboring en aansluiting met gresbuizen tot op de grens van het openbaar domein). De kosten van de aansluiting vallen ten laste van de aanvrager, overeenkomstig de bepalingen van het geldende retributiereglement. 3 Uitzondering wordt gemaakt voor huisvestingsmaatschappijen die, na het indienen van een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur, zelf mogen aansluiten onder toezicht van de gemeentediensten. 4 De aansluitingen op de rioolbuizen geschieden in algemene regel verticaal in het bovenste deel van het welfsel der buizen. Alleen wanneer de hoogteligging der riolering een dergelijke aansluiting niet toelaat, mag de aansluiting zijdelings in de bovenst helft van de rioolbuis gebeuren. Bij de verticale aansluiting dient men rekening te houden met het mof- en bochtstuk, dit wil zeggen dat de aansluiting slechts 20 cm boven de bovenkant van de rioolbuizen kan beginnen. Artikel 10 1 Om op het gemeentelijk rioleringsnet aan te sluiten, moet de bouwheer of eigenaar het door hem nabij de perceelsgrens aangelegd onderzoeksputje aankoppelen aan de door het gemeentebestuur geplaatste en van een sluitring voorziene wachtputje. Dit wachtputje wordt op aanvraag van de bouwheer of de eigenaar van de woning, na onderling overleg, geplaatst tot aan de perceelsgrens. 2 Voor nieuwbouw of vernieuwbouwwoningen dient een afzonderlijk onderzoeksputje voorzien te worden voor de afvalwaterafvoerleiding en voor de hemelwaterafvoerleiding. Hierbij dient een onuitwisbaar merkteken te worden aangebracht op de onderzoeksputjes om visueel een onderscheid te kunnen maken tussen het onderzoeksputje voor de afvalwaterafvoerleiding en dat voor de hemelwaterafvoerleiding. 3 De constructie van het onderzoeksputje en de aansluiting op de wachtbuis moeten beantwoorden aan de door het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde voorschriften. Deze voorschriften bevinden zich als bijlage bij dit besluit. Artikel 11 Na uitvoering van de aansluiting op privaat domein stelt de bouwheer of eigenaar het gemeentebestuur hiervan in kennis, teneinde het bevoegde gemeentepersoneel toe te laten controle uit te oefenen op de naleving van dit reglement. Bij niet verwittiging van het gemeentebestuur is de bouwheer of eigenaar van de aansluiting verplicht om op zijn kosten de werken uit te voeren die nodig zijn om een controle op de aansluiting te kunnen doen. Bij vastgestelde sluikaansluitingen vallen de kosten voor controle en de eventuele kosten van de nieuwe aansluiting volledig ten laste van de bouwheer of eigenaar. Strafbepalingen Artikel 12 Voor zover hiervoor door andere wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen bijzondere straffen zijn uitgevaardigd, worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening bestraft met politiestraffen. Binnen een door hem vast te stellen termijn kan de politierechter bovendien het herstel van de overtreding bevelen. In geval van niet-uitvoering, zal het

14 gemeentebestuur hiervoor instaan op kosten van de overtreder. De politierechter kan de overtreder veroordelen tot terugbetaling van de gedane uitgaven, ontstaan ingevolge sluikaansluitingen, en zulks op basis van een door het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegde uitgavenstaat. Slotbepalingen Artikel 13 Deze verordening valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli Een afschrift van deze verordening zal ter kennisgeving gezonden worden naar: - de hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg; - de hoofdgriffier van de Politierechtbank; - de Administratie van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen: - de afdeling Milieu-inspectie van AMINAL; - de Vlaamse Milieumaatschappij 0043 Gemeentelijk reglement betreffende betoelaging van aanleg en onderhoud van knotbomenrijen en kleine landschapselementen: goedkeuring. Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 november 2001 houdende goedkeuring van het reglement betreffende betoelaging van aanleg en onderhoud van knotbomenrijen en kleine landschapselementen; Overwegende dat het voorkeur verdient dit reglement goed te keuren tot 31 december 2013, opdat alzo bij de overgang naar een nieuwe legislatuur problemen kunnen voorkomen worden; Besluit met algemene stemmen Artikel 1. Het gemeentebestuur van Ranst wil met dit reglement een toelage voorzien voor de aanleg en het onderhoud van knotbomenrijen en kleine landschapselementen om zo de eigenheid van het landelijk gebied te behouden. De betoelaagbare objecten zijn gelegen in de landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente. Onder landelijke ruimte wordt verstaan: de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, gewoon, landschappelijk waardevol en ecologisch waardevol agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied. Verder alle gebieden die in het GNOP als waardevol erkend worden en alle groene ruimten in en buiten de dorpskern, alsook fruittuinen. Artikel 2. Onder kleine landschapselementen die in dit reglement voor betoelaging in aanmerking komen, worden begrepen : hagen en heggen : lijnvormige aanplantingen van houtige, streekeigen gewassen die door periodieke snoei in vorm gehouden worden: die snoei kan gaan van zeer frequent (haag) tot minimaal (heg). houtkanten en houtwallen : lijnvormige aanplantingen van streekeigen bomen en struiken die vroeger door periodiek kappen geëxploiteerd werden: de aangeplante soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te vormen (hakhout of 'talie'). Een houtwal is een houtkant op een verhoogd stuk grond. Eventueel is er een combinatie met een heg of een bomenrij. bomenrijen : lijnvormige aanplant van bomen van een zelfde streekeigen boomsoort, die meestal in een rechte lijn geplaatst zijn. Ook knotbomen vallen onder dit begrip. hoogstamboomgaarden : Verzameling fruitbomen aangeplant in een recht of willekeurig verband met een minimum stamhoogte van 2 meter. veedrinkpoelen: natuurlijk of kunstmatig aangelegde vijver, met als functie te voorzien in drinkwater voor het vee en ook de voortplanting van de amfibieën te verzekeren. Aanplantingen van populieren in groepsverband, bosaanplantingen en louter commerciële laagstam en halfstamboomgaarden zijn niet onder dit reglement begrepen. Een lijst van de streekeigen boom- en struiksoorten maakt deel uit van bijlage 1 bij

15 dit reglement. Artikel 3. Beplantingen of heraanplanting die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een vergunning voor het rooien, kappen, vellen en/of grondig snoeien komen niet in aanmerking voor een toelage voor aanplant, uitgezonderd aanplantingen bij tussentijds kappen waarbij de pare of onpare bomen blijven staan voor een periode van 5 jaar zodat de bomenrij landschappelijk bewaard blijft. Groenschermen die opgelegd worden in het kader van bouw- of milieuvergunning komen wel in aanmerking. BETOELAGING Artikel 4. Om voor betoelaging bij aanplant of (her)aanleg in aanmerking te komen moeten de landschapselementen aan de volgende criteria voldoen: Heggen. hagen, houtkanten, houtwallen: Minimale lengte : 20 meter Plantafstanden: 0,3 tot 0,5 meter in hagen; 3 tot 4 meter in heggen, houtwallen en houtkanten naargelang de stamomtrek van de struik. Plantgoed: minimumformaat: cm Bomenrij: Beworteld plantgoed: minimaal 10 bomen, plantafstand 7 tot 10 meter, stamomtrek 8-10 cm Niet-beworteld plantgoed: minimaal 20 stuks, plantafstand 5 tot 7 meter, stamomtrek minstens 20 cm. Hoogstamboomgaarden: minstens 10 bomen Veedrinkpoelen: Minimumoppervlakte ter hoogte van het maaiveld: 30 m², voldoende diep zodat de poel het ganse jaar door water bevat; maximaal 1,5 meter diep. Artikel 5. De toelagen bedragen voor de respectieve aanleg van : hagen, heggen, en -wallen: 20 fr ( 0,50 euro ) per plant hoogstammig beworteld plantgoed ( bomenrijen en boomgaarden) : 403 fr ( 10 euro ) per boom niet bewortelde poten (bomenrijen) : 101 fr ( 2,50 euro ) per plant veedrinkpoelen : 202 fr ( 5 euro ) per m² Artikel 6 Bij gecombineerde aanleg (bv. bomenrij in houtkant,...) dienen de verschillende bedragen per bepaling samengevoegd te worden. Artikel 7 Om voor betoelagen bij onderhoud in aanmerking te komen moeten de landschapselementen aan de volgende criteria voldoen : Knotbomenrij: minstens 5-jarige takken; minstens 10 bomen in de rij Veedrinkpoel: minimum oppervlakte ter hoogte van het maaiveld: 30 m². Houtwallen en kanten: systematische snoei Artikel 8 Bij beheer van de veedrinkpoelen moeten de volgende regels gevolgd worden: het slibpakket dient minstens éénmaal in de vijf jaar tot op de harde bodem worden geruimd er moet met mechanische middelen voorkomen worden dat de ondergedoken waterplanten de poel volledig bedekken rond de poel mogen in een straal van drie meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden de oevers moeten glooiend aangelegd maximum de helft van de poel mag beschaduwd worden minimum de helft van de omtrek van de poel moet voor het vee onbereikbaar gemaakt worden het spoelen van tanks waarin zich pesticiden bevonden is er verboden het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden geen enkele afvalsoort mag in de poel achtergelaten worden. Artikel 9

16 Betoelaging voor onderhoud bedraagt voor : Knotbomen: 303 fr ( 7,5 euro ) per boom Veedrinkpoelen: 202 fr ( 5 euro ) per m² Houtwallen en kanten: 101 fr ( 2,5 euro ) per lopende meter Artikel 10 De frequentie waarmee de premie kan aangevraagd worden bedraagt voor : Knotbomen: om de 5 jaar Veedrinkpoelen: om de 5 jaar Houtwallen en kanten: om de 5 jaar ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 11 Aanvragen om in aanmerking genomen te worden voor deze toelage moeten gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen te Ranst Artikel 12 In het voorgedrukte aanvraagformulier moeten de volgende gegevens opgenomen worden : naam, voornaam, hoedanigheid (eigenaar, pachter,...), adres en rekeningnummer van de aanvrager. beschrijving van de voorgenomen aanleg of onderhoud : welke handeling(en) welk landschapselement gegevens (aantal, lengte,... ) van het landschapselement voorgenomen periode van uitvoering becijfering van de aangevraagde toelage aan de hand van dit reglement toevoegen kopie van een topografische kaart met de exacte ligging van het landschapselement. Artikel 13 De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van de gevraagde aanleg- en onderhoudswerken. Bij de betwistingen over de eigendomsrechten en de pachtovereenkomsten behoudt het College zich het recht voor de aanvraag te weigeren. Artikel 14 De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met en te verlopen volgens de van toepassing zijnde regelgeving en gebruiken. Zeker met de voorgeschreven afstand der beplanting dient rekening gehouden te worden. Artikel 15 De voorgenomen aanplantingen moeten in principe gebeuren voor 30 maart. Enkel bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Artikel 16 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de toelage en het bedrag ervan. De betoelaging wordt beperkt tot een maximum van fr (250 euro ) per aanvraag en binnen de op de begroting goedgekeurde kredieten. Indien de kredieten niet voldoende zijn voor alle aanvragen, wordt de subsidie procentueel uitgekeerd. Artikel 17 Het College heeft het voorrecht bijkomende voorwaarden op te leggen omtrent de soortensamenstelling en/of uitvoering en onderhoud van de geplande aanleg en werken. De beslissing van het College wordt aan de aanvrager meegedeeld. De toekenning van de toelage kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van het voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen of gezien de staat van het object door het College ongewenst geacht worden. Artikel 18 Als de aangevraagde werken uitgevoerd zijn, dient de aanvrager het College te verwittigen. Na vaststelling door de gemeentelijke diensten dat deze conform de Collegebeslissing gebeurd zijn, zal in december van het jaar tot uitbetaling overgegaan worden. Is de uitvoering gebrekkig, onvolledig of afwijkend van het goedgekeurde aanvraagdossier, dan kan de voorgestelde toelage bij Collegebeslissing worden verminderd, uitgesteld of geweigerd. Artikel 19 De aanvrager dient de nodige maatregelen te nemen om het landschapselement

17 waarvoor toelage verkregen werd, in stand te houden. Na het eerste plantseizoen dienen de dode en slecht gevormde exemplaren vervangen te worden. Indien nodig moet bescherming aangebracht worden tegen vraat vanwege vee en wild. Artikel 20 De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer blijkt dat delen van de beplanting door duidelijk gebrek aan verzorging niet tot groei komen. Hetzelfde wanneer een veedrinkpoel zo wordt behandeld dat de natuurfunctie ervan zwaar gestoord wordt. Ook het niet toepassen van de regels opgegeven in artikel 8 kunnen leiden tot een terugvordering. Artikel 21 Dit reglement vervangt het reglement van 11 december 2006 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 voor een termijn eindigend op 31 december Artikel 22 Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht als bepaald in artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli Gemeentelijk reglement betreffende subsidiëring van afvalpreventie/milieuverantwoord productgebruik bij jeugdverenigingen/jeugdhuizen: goedkeuring. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119; Gelet op de intekening van niveau 2 op de cluster vaste stoffen van de samenwerkingsovereenkomst (GR 20 maart 2006); Gelet op het positief advies van de jeugdraad van 2 februari 2005; Gelet op het positief advies van de milieuraad van 15 februari 2005; Gelet op de collegebeslissing van 6 april 2005 waarin het college akkoord is met het principe om acties voor afvalpreventie door verenigingen te belonen en waarin het college akkoord is om een reglement afvalpreventie op te stellen; Gelet op het bedrag dat in de begroting goedgekeurd is onder de rubriek 879/02 332/ 02; subsidies aan instellingen ten dienst van gezinnen (afvalpreventie bij jeugd) Overwegende dat het voorkeur verdient dit reglement goed te keuren tot 31 december 2013, opdat alzo bij de overgang naar een nieuwe legislatuur problemen kunnen voorkomen worden; Besluit met algemene stemmen Algemene bepalingen Artikel 1. Waarvoor is de subsidie bedoeld? Het gemeentebestuur van Ranst wil met dit reglement jeugdverenigingen/jeugdhuizen subsidies geven als beloning van georganiseerde activiteiten of initiatieven die te maken hebben met afvalpreventie en/of milieuverantwoord productgebruik. Het motto de vervuiler betaalt staat centraal in dit subsidiesysteem. Artikel 2. Voor wie is deze subsidie? Alleen jeugdverenigingen en jeugdhuizen die door de jeugdraad van de gemeente Ranst erkend zijn, hierna genoemd de aanvrager, kunnen van dit subsidiekanaal gebruik maken. Artikel 3. Welke subsidie wordt gegeven? De subsidie bestaat uit een geldsom, waarvan de grootte wordt bepaald door de geleverde inspanningen en het aantal leden. Elke aanvrager, die initiatieven heeft die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden (artikel 7 t.e.m. artikel 13), kan een dossier indienen bij de jeugddienst. Artikel 4. Welke initiatieven/activiteiten worden gesubsidieerd? De initiatieven/activiteiten worden opgedeeld in 3 grote groepen, namelijk: ledenblad, actie met betrekking tot het doelpubliek en een globale actie. De subsidies kunnen aangevraagd worden op elk onderdeel afzonderlijk (1, 2 of 3 acties per werkingsjaar). Het werkingsjaar loopt van september tot augustus en in deze periode kunnen deze acties uitgevoerd worden. Ledenblad Er moet aan 2 voorwaarden voldaan zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. Ten eerste moet het ledenblad uitgegeven worden op gerecycleerd papier of op elektronische wijze. Ten tweede moet er hierin 2x per jaar aandacht besteed

18 worden aan afvalpreventie en/of milieuverantwoord productgebruik. Hiermee wordt bedoeld: concrete acties én sensibilisatie hieromtrent. De actie dient beschreven te worden en er moet eveneens gesensibiliseerd worden aan de hand van een ludiek verhaal, een informatieve tekst, Het is noodzakelijk als bewijs de 2 ledenbladen of 2 printversies van de site in te dienen. Deze acties moeten intrinsiek verbonden zijn aan de werking van een geheel werkingsjaar. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan de leden te stimuleren om brood- of koekendozen (geen aluminiumfolie) of op daguitstap drinkbussen mee te nemen en in het artikel duidelijk maken waarom dit beter is voor het milieu. Ook het concreet voorzien van een afvaleiland en het sensibiliseren van de leden om hun afval te sorteren kan hiervoor in aanmerking komen. Actie met betrekking tot het doelpubliek De aanvrager moet minstens 1 keer per jaar een concrete actie ondernemen. Er kan slechts voor 1 actie per werkingsjaar subsidies worden gegeven. Deze actie moet een weerslag hebben op de leden van de betrokken vereniging. Ofwel is het een actie die betrekking heeft op alle leden, ofwel heeft de actie betrekking op een bepaalde leeftijdsgroep waarbij er elk jaar voor een andere leeftijdsgroep wordt gekozen, ofwel voor een ruimer publiek (andere verenigingen, ouders,.). Bij een actie die ondernomen wordt, worden de jeugd- en de milieudienst uitgenodigd. Er wordt een verslag gemaakt van de ondernomen actie, die ook op de website van de jeugddienst komt. Indien de milieu- en jeugddienst niet tijdig (minstens 2 weken op voorhand) worden uitgenodigd of indien het verslag ontbreekt, kan de subsidie niet uitbetaald worden. Deze actie is van grotere aard dan deze beschreven in actie 1. het ledenblad. Hier is het niet noodzakelijk dat de actie intrinsiek verbonden is aan de werking doorheen het hele jaar, het kan om een eenmalige actie gaan; zoals bijvoorbeeld een infoavond. Globale actie 25 % van de leden (afgerond naar boven) van de aanvrager moeten deelnemen aan één globale actie per jaar. De actie wordt opgesteld door de milieudienst/milieuraad en de jeugddienst/jeugdraad of het gemeentebestuur. Betoelaging Artikel 5. Hoeveel bedraagt de subsidie? Voor de verschillende initiatieven zijn er verschillende beloningen: 1. Ledenblad (beschreven in artikel 4 1 ): Minder dan 50 officieel ingeschreven leden: 50 euro Vanaf 51 officieel ingeschreven leden 100 euro, Per extra schijf van 50 leden wordt nog 10 euro aan het basisbedrag van 100 euro toegevoegd, met een maximum van 200 euro in zijn totaliteit 2. Actie met betrekking tot het doelpubliek (beschreven in, artikel 4, 2 ): 150 euro 3. Globale actie (beschreven in artikel 4, 3 ): 0,75 euro per officieel ingeschreven lid, met een maximum van 150 euro per aanvrager. Extra krijg je bij de subsidie tijdens deze activiteit nog een beloning bijvoorbeeld in de vorm van een gratis activiteit voor de leden (bv. workshop) en voor de leiding (bv. optreden in jeugdhuis). Artikel 6. Wie beslist? Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de milieu- en de jeugddienst, over de toekenning van de subsidies en over alle betwistingen en toepassingen van dit reglement. Toekenningsvoorwaarden Planning Artikel 7. Hoe planning aanvragen? De planning wordt ingediend samen met het volledige subsidiedossier, dat de aanvragers elk jaar in september/oktober indienen op de jeugddienst. Het aanvraagformulier (planning) zoals door ons vastgesteld en gevoegd bij dit besluit, moet volledig ingevuld worden om in aanmerking te komen voor de subsidies van het komende werkingsjaar. Het is belangrijk dat de planning voor het komende werkingsjaar (sept. aug.) wordt opgenomen om het subsidiebedrag in de begroting te kunnen vastleggen en om de controle door milieu- en jeugddienst vlot te laten verlopen. Artikel 8. Hoe kan er een aanvulling ingediend worden?

19 Een eenmalige, uitzonderlijke activiteit kan steeds principieel voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Het betreft een activiteit die niet op voorhand gepland is, maar niet van die aard is dat ze jaarlijks kan georganiseerd worden. Artikel 9. Wat zijn de beoordelingscriteria? In het subsidiedossier worden de geplande (planning) acties opgenomen conform de aanvraagformulieren ledenblad: aanduiding van de al of niet deelname, bij deelname: versie (papier of elektronisch) en acties specificiëren actie met betrekking tot het doelpubliek: aanduiding van de al of niet deelname, bij deelname: doelpubliek, actie en tijdstip specificiëren globale actie: aanduiding van de al of niet deelname bij veranderingen of aanvullingen van het ingediende subsidiedossier moet dit minstens 2 weken op voorhand aangekondigd worden op de jeugd-/ milieudienst Artikel 10. Hoe wordt de aanvraag behandeld? De aanvrager dient in september/oktober het subsidiedossier in waarin een overzicht is opgenomen van de geplande acties. De jeugd- en milieudienst bekijken de subsidieaanvraag en geven advies aan de aanvrager en zullen ter plaatse komen kijken naar de acties. Toekenningsvoorwaarden - Rapportering Artikel 11. Hoe rapportering aanvragen? De rapportering wordt ingediend samen met het volledige subsidiedossier, dat de aanvragers elk jaar in september/oktober indienen op de jeugddienst. Het aanvraagformulier (rapportering) zoals door ons vastgesteld en gevoegd bij dit besluit, moet volledig ingevuld worden om in aanmerking te komen voor de subsidies. Het is belangrijk dat de rapportering wordt opgenomen van het werkingsjaar (sept. aug.) dat voorbij is om op te maken welke geplande acties effectief uitgevoerd werden. Aan de hand van deze rapportering zal de uitbetaling gebeuren, m.a.w. er wordt betaald voor de reeds uitgevoerde acties. Het dossier bevat alle bewijzen van de ondernomen initiatieven, beschreven in artikel 4. Artikel 12. Wat zijn de beoordelingscriteria? In het subsidiedossier worden de reeds ondernomen acties (rapportering) opgenomen conform de aanvraagformulieren ledenblad: op gerecycleerd papier of elektronisch, als bewijs: ofwel 2 exemplaren van het ledenblad, ofwel 2 printversies van de site indienen en een factuur van het gerecycleerde papier, waarop duidelijk staat dat het om gerecycleerd papier gaat. actie met betrekking tot het doelpubliek: het doelpubliek wordt gespecificeerd. Er wordt een verslag gemaakt van de ondernomen actie, die ook op de website van de jeugddienst komt, printversie mee indienen bij het subsidiedossier. Jeugd- en milieudienst werden minstens 2 weken op voorhand verwittigd. globale actie: 25% van de officieel ingeschreven leden (afgerond naar boven) hebben deelgenomen aan deze actie De initiatieven betreffende afvalpreventie/milieuverantwoord productgebruik moeten: - vooraf aangekondigd worden op de jeugd-/ milieudienst bij veranderingen of aanvullingen van het ingediende subsidiedossier - gecontroleerd zijn door de jeugd-/milieudienst. Het dossier bevat alle bewijzen van de ondernomen initiatieven, beschreven in artikel 4. Artikel 13. Hoe wordt de aanvraag behandeld? De aanvrager dient in september/oktober het subsidiedossier in waarin een overzicht is opgenomen van de ondernomen acties. De jeugd- en milieudienst bekijken de subsidieaanvraag en geven hierover advies aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring door het college wordt de subsidie van de ondernomen acties uitbetaald. Controle- en slotbepaling Artikel 14 Voor het werkingsjaar is het voldoende een planning in te dienen,

20 gezien het eerste jaar er een overgangsregeling geldt en er nog geen rapportering van het voorgaande jaar kan ingediend worden. Artikel 15. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de toelage en het bedrag ervan. De betoelaging wordt beperkt binnen de op de begroting goedgekeurde kredieten. Indien de kredieten niet voldoende zijn voor alle aanvragen, wordt de subsidie procentueel uitgekeerd. Artikel 16. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft het voorrecht bijkomende voorwaarden op te leggen omtrent de uitvoering van de geplande acties. De beslissing van het college wordt aan de aanvrager meegedeeld. De toekenning van de subsidie kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van de voorgestelde acties door het college ongewenst geacht wordt. Artikel 17. Slotbepaling Dit reglement vervangt het reglement van 11 september 2006 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 voor een termijn eindigend op 31 december Reglement voor de subsidiëring van aankoop, plaatsing en gebruik van warmtepompinstallaties en/of warmtepompboilers: goedkeuring. Gelet op de artikelen 42 en 4 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle en aanwending van sommige toelagen; Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien onder de volgende begrotingsartikels: 879/03 331/01; Overwegende dat de toekomst van de komende generaties niet mag gehypothekeerd worden; Overwegende dat we het gebruik van duurzame energiezuinige installaties moeten stimuleren; Overwegende dat het leefmilieu zoveel als mogelijk moet beschermd worden tegen vervuiling als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen; Overwegende dat het gebruik van alternatieve energiebronnen kan bijdragen tot het voorkomen van uitputting van de voorraden voor energiegrondstoffen en tot een duurzaam energiegebruik; Overwegende dat de aanwending van warmtepomp-energie als duurzame energiebron in ons land alsnog geen brede toepassing vindt, enerzijds bij gebrek aan voldoende informatie en anderzijds wegens de relatief hoge installatiekosten; Overwegende dat de subsidiëring van de investeringskosten de plaatsing kan stimuleren; Overwegende dat deze maatregel kadert in de huidige Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid, vermeld onder de cluster energie ; Gelet op het feit dat de gemeente een sensibiliserende en ondersteunende taak moet vervullen op het vlak van rationeel energieverbruik; Besluit met algemene stemmen Artikel 1. Het gemeentebestuur kent, binnen de perken van het voorziene krediet, een toelage toe voor de aankoop, installatie en gebruik van warmtepompen en/of warmtepompboilers voor het wooncomfort in woningen, woongebouwen en bedrijfsgebouwen op het grondgebied van Ranst. Artikel 2. De warmtepomp wordt alleen gesubsidieerd als hoofdverwarming. Artikel 3. De toelage voor de aankoop en plaatsing van onderstaande energiebesparende installaties wordt forfaitair, inclusief BTW, vastgesteld op: 1. - warmtepompinstallatie tot en met 5 kva = 375,00 - warmtepompinstallatie vanaf 6 kva = 400,00 - warmtepompinstallatie vanaf 7 kva = 425,00

GEMEENTELIJKE VERORDENING. Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater

GEMEENTELIJKE VERORDENING. Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater GEMEENTELIJKE VERORDENING Lozing huishoudelijk afvalwater Aansluiting openbare riolering Afkoppelen hemelwater Definities Artikel 1 - Afvalwater:water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich

Nadere informatie

- hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;

- hemelwater : verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen. Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6 Art. 1. Definities - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Besluit met algemene stemmen. -------------- Definities

Besluit met algemene stemmen. -------------- Definities Gemeentelijke verordening met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater, de aansluiting op de openbare riolering en het afkoppelen van hemelwater Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119,

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken? Waarom regenwater gebruiken? Regenwaterputten Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar de douche, het toilet en de

Nadere informatie

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. Gemeenteraad 11 oktober 1999 19. Herziening van de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare rioleringen en de afkoppeling van

Nadere informatie

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1.

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. DEFINITIES Artikel 1. Afvalwater: water waarvan de houder zich

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 12/06/2001 Aanwezig : Peumans Jan, Burgemeester Pauly Marina, Stratermans Gerard, Vos Mark, Thys Ivo, Cleuren Hubertus, schepenen

Nadere informatie

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring

GR punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring GR20140227 punt 18: Leefmilieu wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk V : Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater

Hoofdstuk V : Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater Gemeente Hamme Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 MAART 1999

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 MAART 1999 GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS (089)65 12 70 fax (089)65 12 71 provincie Limburg arrondissement Hasselt AANWEZIG: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 MAART

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant

GEMEENTE ZEMST Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 27-04-2000 Aanwezig: Dhr. L. Van Roost, burgemeester-voorzitter; A. Vandermeiren, L. Keppens, Mevr. M. Einfalt, W. Jacobs en B. Van Steenbergen,

Nadere informatie

GOEDKEURING WIJZIGING GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING AFVALWATER, RIOLERING EN BAANGRACHTEN

GOEDKEURING WIJZIGING GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING AFVALWATER, RIOLERING EN BAANGRACHTEN GOEDKEURING WIJZIGING GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING AFVALWATER, RIOLERING EN BAANGRACHTEN Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig). Artikel 1 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen en lokalen van verenigingen 1 Gelet op art. 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op art. 42 van het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2 van de Nieuwe Gemeentewet; 2004-06-03 SEC- verordening afvalwater Verordening huisaansluitingen afvalwater en hemelwater DE GEMEENTERAAD, Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 16/06/2011. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT

SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT SUBSIDIE-AANVRAAG AANLEG REGENWATERPUT aanvrager : naam : adres : gemeente :. telefoon : adres installatie : aard van de woning : bestaande woning/gebouw nieuwbouw verbouwing Gegevens Hemelwaterinstallatie

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 30 juni 2005

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 30 juni 2005 GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 30 juni 2005 Aanwezig : J. Janssens, burgemeester-voorzitter L. Meeussen, C. De bruyn, L. Kerstens, M. Vochten,

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden

Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden Gemeentelijke premieregeling voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen in wooneenheden De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009

Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten door particulieren plaatsing vanaf 01/01/2009 Artikel 1: Definities. horizontale dakoppervlakte hemelwater hemelwaterput

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 juni 2005 Aanwezig: Afwezig: Charly Moyaerts - burgemeester - voorzitter Patrick Lismont, Omer Bovy, Abel Bex - schepenen Betty Onkelinx, Marie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 PROVINCIE EN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE KONTICH UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11/12/2008 Aanwezig: J. Van linden Burgemeester-Voorzitter A. Kempenaers, L. Blommaerts,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Aanvraagformulier vind je op

Nadere informatie

Betreft : Vaststellen gemeentelijk reglement voor instellen premie voor de bouw van particuliere waterzuivering

Betreft : Vaststellen gemeentelijk reglement voor instellen premie voor de bouw van particuliere waterzuivering Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE PITTEM Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 mei 2003. Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De

Nadere informatie

Zitting van 25 november 08. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen

Zitting van 25 november 08. Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen: UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 25 november 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 9 oktober 2008

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 9 oktober 2008 GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 9 oktober 2008 Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Vochten M., Van Dyck A., Kenis K.,

Nadere informatie

Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet

Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet Veerle Van Meerbergen Werken en Mobiliteit Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 73 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet Aanvraagformulier

Nadere informatie

ARRONDISSEMENT GEMEENTE VLAAMS-BRABANT LEUVEN

ARRONDISSEMENT GEMEENTE VLAAMS-BRABANT LEUVEN PROVINCIE ARRONDISSEMENT GEMEENTE VLAAMS-BRABANT LEUVEN HOLSBEEK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2008. Aanwezig: HH. H. Eyssen, Burgemeester-Voorzitter; A. Claes,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17/12/2013 Aanwezig : Youro Casier, Burgemeester; Belinda Beauprez, Bert Verhaeghe,

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA (versie 13.03.2006) ALVERINGEM, DE PANNE en NIEUWPOORT Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA - (versie 13.03.2006) p. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Kãìŕ Opglabbeek boeiend uan nature

Kãìŕ Opglabbeek boeiend uan nature Kãìŕ Opglabbeek boeiend uan nature Gemeente Kapelstraat 1 I T089 81 0100 I www.opglabbeek.be Opglabbeek I 3660 Opglabbeek F 089 85 37 79 I infoiaopglabbeek.be UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2014 dienst openbare werken (LB) 12. Openbare werken: b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE PITTEM Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 mei 2003. Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De

Nadere informatie

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING

0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING 0.0.A TECHNISCHE DIENST - MILIEU AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT DUURZAAM OMGAAN MET WATER - GOEDKEURING Voorgeschiedenis Op 27 februari 2007 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement duurzaam omgaan met

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Stedelijk subsidiereglement voor de afkoppelings- en infiltratiewerken van hemelwater bij bestaande particuliere woningen

Stedelijk subsidiereglement voor de afkoppelings- en infiltratiewerken van hemelwater bij bestaande particuliere woningen Stedelijk subsidiereglement voor de afkoppelings- en infiltratiewerken van hemelwater bij bestaande particuliere woningen Artikel 1 : Definities Afvalwater Water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE VOLLEDIGE AFKOPPELING HEMELWATER HEMELWATERINSTALLATIE INFILTRATIEVOORZIENING GROENDAK Gemeente Tervuren, dienst milieu en duurzame ontwikkeling Brusselsesteenweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout Gemeente Laakdal UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van dinsdag 25 oktober 2011 Aanwezig: Helsen Ludo - voorzitter Gielis Kristin - burgemeester

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE 3040 HULDENBERG DAGORDE: ZITTING VAN 21 SEPTEMBER 2006 Georges Vanderlinden BURGEMEESTER-VOORZITTER

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN

GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2007 Artikel 1 Overwelvingen langsheen bebouwde percelen binnen het volgens het Gewestplan gelegen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD dd GEMEENTEBESTUUR ZWEVEGEM. Agendapunt :

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD dd GEMEENTEBESTUUR ZWEVEGEM. Agendapunt : GEMEENTEBESTUUR ZWEVEGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD dd. 23.10.2000 Otegemstraat, 100-8550 Zwevegem Tel.056/765500 - Fax.056/765568 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Aanwezig

Nadere informatie

Betreft : Milieu - gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen

Betreft : Milieu - gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 22 december 2008 Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; Mevrouw Gisèle

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie : Zitting van : 30 december 2013 VLAAMS-BRABANT AANWEZIG: M. Doomst Voorzitter; S. De Boeck, G. De Wilde, I. Jacobs, H. Anthoons en J. Depester

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

GEMEENTE WELLEN. Subsidieaanvraag verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij aanleg van 2 DWA-stelsels op openbaar domein

GEMEENTE WELLEN. Subsidieaanvraag verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij aanleg van 2 DWA-stelsels op openbaar domein GEMEENTE WELLEN Subsidieaanvraag verplichte afkoppeling van hemel- en afvalwater op privaat domein bij aanleg van 2 DWA-stelsels op openbaar domein Gegevens project Projectomschrijving : Afkoppeling Borgloon

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 24 september

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING

PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING PREMIEAANVRAAG VOOR DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIEVOORZIENING Datum indiening:. (in te vullen door de gemeente) 1. Identificatiegegevens gemeentelijke controleur Naam:.. Functie:....

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene

Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene Aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie te Wingene AANVRAAGFORMULIER (in tweevoud in te dienen bij de milieudienst, Oude

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde

Nadere informatie

De Gemeenteraad in openbare zitting,

De Gemeenteraad in openbare zitting, De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135 2; Overwegende dat het om redenen van openbare hygiëne, veiligheid en gezondheid aangewezen

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Informatievergadering 19-10-2010 20 uur cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke Herinrichting

Nadere informatie

Gemeente HERENT Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven Wilselsesteenweg Herent

Gemeente HERENT  Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven Wilselsesteenweg Herent Gemeente HERENT www.herent.be Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven Wilselsesteenweg 28 3020 Herent Gemeentelijke bouwverordening en subsidiebesluit voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 26 november 2012 Aanwezig: Bernard Heens, burgemeester-voorzitter; Geert Vandewynckel, Frans Durnez,Nicole Demuynck, Luc Snaet, Brigitte De Jonghe (raadgevende

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIER HEMELWATERINSTALLATIE, INFILTRATIE- OF BUFFERVOORZIENING

SUBSIDIEFORMULIER HEMELWATERINSTALLATIE, INFILTRATIE- OF BUFFERVOORZIENING SUBSIDIEFORMULIER HEMELWATERINSTALLATIE, INFILTRATIE- OF BUFFERVOORZIENING Identificatiegegevens gemeentelijke controleur Naam: Functie: Gemeente Sint-Katelijne-Waver Handtekening (+ datum invullen formulier):

Nadere informatie

bvr 1/10/2004 b.s. 8/11/2004 Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

bvr 1/10/2004 b.s. 8/11/2004 Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. ruimtelijke ordening > wetgeving > uitvoeringsbesluiten besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,

Nadere informatie

Technische voorschriften privéwaterafvoer

Technische voorschriften privéwaterafvoer Technische voorschriften privéwaterafvoer website: www.pidpa.be contactcenter: 0800-90 300 op werkdagen: van 8 tot 17 uur voor dringende zaken: 24 u op 24, 7 dagen op 7 fax: 03-260 60 03 e-mail: hoofdkantoor:

Nadere informatie

Art.1.- Definities. Art.2.- Aansluitingsplicht

Art.1.- Definities. Art.2.- Aansluitingsplicht GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE LOZING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER, DE VERPLICHTE AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING, DE AFKOPPELING VAN HEMELWATER EN DE GESCHEIDEN AFVOER VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Subsidieaanvraag hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening Ontvangstdatum Gemeentebestuur Destelbergen Dienst Leefmilieu Dendermondesteenweg 430, 9070 DESTELBERGEN Tel. 09 218 92 60 Fax 09 228

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: Openbare vergadering. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 december 2009 Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 AANWEZIG:

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 AANWEZIG: GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS 089 65 12 70 fax 089 65 12 71 e mail: gemeente@as.be provincie Limburg arrondissement Hasselt UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

Subsidie voor een gescheiden riolering

Subsidie voor een gescheiden riolering Subsidie voor een gescheiden riolering De subsidie wordt toegekend aan afkoppelingswerken bij bestaande gebouwen waar de verplichte gescheiden afvoer van afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater niet

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT

Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout GEMEENTE 2235 HULSHOUT Provincie Antwerpen ----- Arrondissement Turnhout ----- GEMEENTE 2235 HULSHOUT ----- Bijkomend voorstel op dagorde gemeenteraad ingevolge artikel 22 van het gemeentedecreet. Ingevolge een verzoek van gemeenteraadslid(-leden),

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, : voorzitter, Marie-Louise Maes, Bert De Wit, Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen, Nadia Van Beughem, Marc Willems, Isabelle Van

Nadere informatie

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen

Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Regenwaterhergebruik in Vlaanderen Wendy Francken Directeur VLARIO Inhoud Wetgevend kader Draagvlak Enkele technische aspecten Kosten en baten Duurzaamheid Wetgevend kader Waarom afkoppelen? vermindering

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR HERGEBRUIK HEMELWATER EN / OF INFILTRATIEVOORZIENING

AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR HERGEBRUIK HEMELWATER EN / OF INFILTRATIEVOORZIENING AANVRAAG VAN TOELAGE VOOR HERGEBRUIK HEMELWATER EN / OF INFILTRATIEVOORZIENING Indien het een huurwoning betreft moet de eigenaar deze aanvraag mee ondertekenen. Basis: toelagereglement door de gemeenteraad

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers;

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers; De raad, Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011; Overwegende dat het subsidiereglement

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie