Programma Zuid Afrika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Zuid Afrika"

Transcriptie

1 Programma Zuid Afrika Context analyse Zuid Afrika behoort tot de groep midden-inkomenslanden en heeft een bevolking van ruim 45 miljoen mensen. Zuid-Afrika kent de afgelopen jaren een sterke economische groei van circa 5% per jaar. In 2006 was binnen de drie hoogste inkomenscategorieën in Zuid-Afrika bijna de helft van de mensen zwart. Toch profiteert maar een klein deel van de bevolking van de 'nieuwe economie', de ongelijkheid tussen arm en rijk is sterk toegenomen, vooral binnen de zwarte bevolking. Terwijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multi-raciale bovenlaag, groeit de werkloosheid onder de rest van de bevolking. In 1995, toen de 'regenboognatie' de overgang maakte naar een multi-raciale democratie, was 16 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2006 was het officiële werkloosheidscijfer gestegen tot 30 procent, de werkelijke werkloosheid werd in 2006 op meer dan 40% geschat 1. Zuid Afrika is na Swaziland en Botswana het zwaarst getroffen door de AIDS-epidemie. Het Zuid- Afrikaanse Ministerie van Gezondheid schat dat 5,4 miljoen Zuid-Afrikanen zijn besmet met HIV. De cijfers komen overeen met berekeningen van de Verenigde Naties (UNAids) die eerder voorspelde dat het aantal besmettingen in Zuid-Afrika de komende jaren zou stabiliseren. Per dag overlijden er in Zuid Afrika bijna duizend mensen aan AIDS 2. Naast de AIDS-epidemie wordt misdaad in Zuid-Afrika sinds het einde van de apartheid als een nationale crisis beschouwd. In bepaalde regio's van het land is het etnische geweld en de bendecriminaliteit in de laatste tien jaar sterk toegenomen. Zuid-Afrika is één van vijf landen wereldwijd waar georganiseerde misdaad een negatief effect op de economie heeft en hoge extra kosten veroorzaakt 3. De belangrijkste sporten in Zuid-Afrika zijn voetbal, rugby, cricket en boksen. In de jaren van het apartheidsregime werd Zuid-Afrika geboycot, waardoor het aan vele belangrijke sportevenementen niet kon meedoen. Van grote symbolische waarde was het Wereldkampioenschap rugby In eigen land werd het Zuid-Afrikaans rugbyteam wereldkampioen. In 2010 zal het WK voetbal plaatsvinden in Zuid-Afrika 4. De Nederlandse betrekkingen met Zuid-Afrika kent vanwege de historie vele facetten. Nederland heeft een ontwikkelingsrelatie met Zuid-Afrika, die zijn oorsprong heeft in de speciale band van Nederland met Zuid-Afrika en de betrokkenheid van Nederland bij de anti-apartheidsstrijd. Na het opheffen van de sportboycot zijn diverse Nederlandse organisaties actief geworden in het ondersteunen en uitvoeren van sport en ontwikkelingsprojecten. Dit betreft samenwerking tussen sportbonden (o.a. voetbal, judo, hockey), tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse sportontwikkelingsorganisaties en de beide nationale overheden 5. In 1997 ondertekenden de toenmalige ministers van Sport een Memorandum of Understanding, waarin uitgesproken wordt dat Zuid-Afrika en Nederland samenwerken op het gebied van sport. Dit MoU is nog altijd van kracht en is kort geleden herbevestigd en omgezet in een Plan of Action voor de periode Dit Plan of Action legt de nadruk op schoolsport, sport voor gehandicapten en samenwerking in het kader van het WK2010. Het Plan of Action geldt als kader voor het programma Sportcoalities aan de Slag. Binnen het programma is een inhoudelijke focus aangebracht op basis van een contextanalyse, inventarisatiemissie, consultatie van Zuid-Afrikaanse partners en potentiële Nederlandse uitvoerders. Het programma bestaat uit twee delen: I Programma voor mensen met een handicap II Football / sport for development 1 Human Development Report UN, november UNAIDS 2008 Report on the global AIDS epidemic 3 4 Inventartisatie NOC*NSF (2008) 5 Inventartisatie NOC*NSF (2008)

2 I Programma voor mensen met een handicap Contextanalyse (sport)programma s voor mensen met een handicap Algemeen In Zuid Afrika leven 10,2 miljoen mensen met een handicap, waarvan 5,7 miljoen met een HIV besmetting 6. Van alle gehandicapten is circa 58% vrouw. Elke minuut raken er meer dan 100 vrouwen ernstig gewond en/of gehandicapt als gevolg van huiselijk geweld en verkrachting. De wetgeving ten aanzien van non-discriminatie van mensen met een handicap is vastgelegd in de South African Bill of Rights (1992), richtlijnen voor een mensenrechtenbenadering van handicap zijn in 1997 beschreven in Integrated National Disability Strategy, en in 1998 werd de de Employment Equity Bill aangenomen. Daarnaast werd in 2008 het VN Verdrag en protocol inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Ondanks de vooruitstrevende Zuid Afrikaanse wetgeving blijft het Nothing about us without us principe, te weten de implementatie van de rechten van mensen met een handicap, sterk achter bij die van andere Zuid-Afrikanen. Het leiderschap van de meest vooraanstaande gehandicaptenorganisaties lijkt erg blank en nietgehandicapt 7. Bijna alle aandoeningen zijn vertegenwoordigd in afzonderlijke organisaties, waarmee het medisch model nog steeds word gehandhaafd door de organisaties zelf. Sportprogramma s Uit de inventarisatiemissie van Respo, DCDD en SCORE (april 2009) blijkt het volgende: - Er is een goede infrastructuur en een sterk ontwikkelde sport- en opleidingsstructuur. De focus van deze infrastructuur richt zich op de topsport voor gehandicapten (paralympics), aandacht voor de breedtesport is beperkt; - Er zijn vele organisaties van en voor gehandicapten maar niet alle vertegenwoordigen de diversiteit van de gehandicaptenbeweging en de gehandicaptensportorganisaties zijn beperkt gericht op breedtesport en sport als instrument voor empowerment; - De focus van de programma s voor mensen met een handicap richt zich hoofdzakelijk op fysieke handicap. Vooral programma s voor doven en verstandelijke handicap blijven achter; - In de achterstandsgebieden blijkt sport een waardevol middel in het kader van empowerment; - Vanuit landelijk sportbeleid wordt inclusiviteit in de programma s gestimuleerd, wat heeft geresulteerd in een geïntegreerd sportaanbod voor mensen met een handicap bij 7 sportbonden; - In de opleidingsprogramma s voor sportleiders die werkzaam zijn in achterstandsgebieden is geen aandacht voor aangepast aanbod voor mensen met een handicap; - Gehandicapten nemen niet/zeer beperkt deel aan sportprogramma s in achterstandsgebieden; - Op Stellenbosch University is een specifieke master op het gebied van Adapted Physical Activities. Vanuit de inventarisatiemissie analyseren Respo en DCDD dat een verschuiving naar een sociaal model vraagt om een mensenrechtenbenadering en een holistische benadering van gehandicapt zijn als sociaal construct. Hierdoor zou er een focus moeten ontstaan op organisaties die met alle gehandicapten werken en waarbinnen alle raakvlakken en overlappen die mensen met diverse handicaps verbindt samen komen en de nadruk komt te liggen op de overeenkomstige vormen van discriminatie. Dus niet de aandoening staat daarbij centraal, aldus Respo en DCDD, maar de overeenkomstige vormen van discriminatie en schendingen van de gehandicapte mensenrechten 8. Geformuleerde ondersteuningswensen 6 Centre for Actuarial Research, South African Medical research Council (2006) 7 Dit werd ook duidelijk aangegeven door de grootste DPO in Zuid Afrika DPSA, aldus Respo/ DCDD in Missierapport Zuid- Afrika, April Daarbij moet worden aangetekend, volgens Respo/ DCDD, dat dit niet veel verschilt van de situatie van gehandicaptenorganisaties in andere landen, Nederland inclusief waar het leiderschap vaak in handen is van de dominante groep in een samenleving (bijvoorbeeld niet-gehandicapt, dominante etniciteit, dominante gender). 8 Missierapport Zuid Afrika, April 2009

3 Vanuit de inventarisatiemissie komen onderstaande ondersteuningbehoeften het sterkst naar voren: - Programma s in achterstandsgebieden waarin meer mensen met een handicap kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, waarbij er voldoende aandacht ook geschonken wordt aan de positie van meisjes en vrouwen met een handicap; - Trainingprogramma s voor sportleiders om een sportaanbod voor verschillende typen handicaps op te zetten; - Trainingprogramma s voor managers van sportverenigingen voor mensen met een handicap; - Behoefte aan aandacht voor bewustwordingactiviteiten (focus op doven en verstandelijke handicap); - Behoefte aan organisatieverbanden waarin aandacht bestaat voor bredere maatschappelijke betrokkenheid van mensen met een handicap (persoonlijke, sociale en economische ontwikkeling). Programmadoelstellingen Het doel van het programma is het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met een handicap door de inzet van sport en bewegingsactiviteiten. Daarbij richt het programma zich op de meest kansarme gehandicapten in Zuid Afrika. Dit wordt nagestreefd door de volgende concrete doelstellingen: 1. Toegenomen participatie van mensen met een handicap in sport- en recreatieve activiteiten. 2. Versterkte lokale en duurzame gehandicaptensportstructuur t.b.v. sociale en community ontwikkeling vanuit principe Nothing about us, without us. 3. Toegenomen bewustwording, met name onder de niet-gehandicapte personen, en een afname van stigmatisering en discriminatie van gehandicapten. 4. Toegenomen leiderschap vaardigheden van gehandicapte jongeren via de sport. 5. Toegenomen draagvlak voor sport als een middel voor emancipatie, integratie en empowerment van mensen met een handicap onder beleidsmakers, dienstverleners, sportacademies en clubs, ontwikkelingssamenwerkingorganisaties, mensen met een handicap zelf en hun organisaties (DPO s). Activiteiten Uitgangspunten voor de programma-activiteiten - Emancipatie (Noting About us, without us); In de coördinatie en uitvoering van de programmaactiviteiten worden gehandicaptenorganisaties actief betrokken; - Participatie; Het programma richt zich op mensen met een handicap, die nog niet (kunnen) participeren in de sportprogramma s; - Behoefte aan aandacht voor bewustwordingactiviteiten (focus op doven en verstandelijke handicap); - Educatie: Het opleiden van sportleiders en het verankeren van deze programma s in gecertificeerde opleidingsprogramma s en onderwijsprogramma s; - Capaciteitsopbouw; De programma-aanpak is gericht op activiteiten die structureel kunnen worden voortgezet. Voor de programma-uitvoering wordt dan ook gestreefd naar projectactiviteiten waarin een samenhang bestaat tussen deze uitgangspunten en de programmadoelstellingen. In model:

4 Educatie Opleidingprogramma Bewustwording Voorlichting, Evenementen, PR en Communicatie Beleidsbeïnvloeding Nothing about us, without us Leiderschap Capaciteitsopbouw Duurzame structuur Community versterking Werkgelegenheid Participatie Sport en beweegactiviteiten voor mensen met een handicap In afstemming met lokale stakeholders worden binnen het programma van Sportcoalities aan de slag 5 praktijkprojecten gestart, te weten: 1. Joy of movement 2. Show your talent 3. Youth leading positive community change 4. Self Defence en Empowerment 5. Wheelchair Basketball Hieronder volgt in het kort een toelichting op het programma, beoogde resultaatgebieden, activiteiten,gewenste ondersteuning en lokale partners. Project 1 Joy of Movement Toelichting - In drie lokale communities, waar nog geen sportprogramma voor mensen met een handicap is, wordt een duurzaam sportprogramma opgezet voor mensen met een handicap Regio - Western Cape Province - Mpumalanga Province - Limpopo Province Resultaatgebieden - Opleiden van 120 sportleiders mensen met een handicap nemen deel aan het sportprogramma Activiteiten - Werving en selectie van sportleiders - Aanbieden van een train de trainerprogramma - Monitoring en begeleiding van sportleiders in de praktijk - Aanbieden van een follow-up training - Opzetten van een wekelijks sportaanbod - Begeleiden van het wekelijks sportaanbod - Opzetten van een duurzame lokale sportstructuur - Aanbieden van een train de trainersprogramma sportmanagement Gewenste - Projectcoördinator ondersteuning - Gekwalificeerde en ervaren trainers uit Nederland (en Zuid-Afrika) om voor de train de trainerprogramma s - Handleidingen en cursistenmateriaal

5 - Financiering van de workshops en activiteiten Lokale partners - Score - DPSA - Sport & Recreation Project 2 Show your Talent Toelichting - Op lokaal, provinciaal en nationaal niveau worden evenementen georganiseerd om aan de ene kant een podium te bieden voor het talent van personen met een handicap. Aan de andere kant om de maatschappij bewust te maken van de positie van mensen met een handicap. (Deze activiteiten worden gekoppeld aan de projectactiviteiten binnen het project joy of movement ) Regio - Western Cape Provincie, - Mpumalanga Provincie, - Limpopo Provincie, - Gauteng Provincie Resultaatgebieden - Elke 3 maand een lokaal evenement - Elke half jaar een provinciaal evenement - Elk jaar een landelijk evenement - Speciaal evenement rondom het WK voetbal 2010 Activiteiten - Organisatie van evenementen zoals Sport Day for All, Social Circus en sporttoernooien - Aanbieden van train de trainerprogramma s om sportevenementen te organiseren - Ontwikkelen van een PR en media-activiteiten Gewenste ondersteuning - Projectcoördinator - Gekwalificeerde en ervaren trainers uit Nederland (en Zuid-Afrika) voor de train de trainerprogramma s - Handleidingen en cursistenmateriaal - Financiering van de evenementen - Promotiemateriaal Lokale partners - Score - DPSA - SASAPD - Sport & Recreation Project 3 Youth Leading Positive Community Change Toelichting - Organisatie van een trainingsprogramma voor jongeren met een handicap gericht op persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsvaardigheden met daarbij aandacht voor de gevaren en keuzes in het kader van HIV-AIDS. Programma sluit aan bij het leiderschapsprogramma van Score en Kicking Aids Out waarin jongeren met een handicap nog niet aan hebben deelgenomen. Regio - Western Cape Province - Gauteng Province Resultaatgebieden jongeren met een handicap zijn getraind in persoonlijk en sociale ontwikkeling jongeren met een handicap zijn getraind in leiderschapsontwikkeling jongeren met een handicap zijn getraind in het programma Kicking Aids Out Activiteiten - Organiseren en aanbieden van het trainingsprogramma - Organiseren van Kicking Aids Out games waarin jongeren met een handicap worden betrokken - Jongeren organiseren een Wereld Aids Dag Gewenste - Projectcoördinator ondersteuning - Gekwalificeerde en ervaren trainers (vanuit netwerk Score en Kicking Aids Out) voor de train de trainerprogramma s

6 - Handleidingen en cursistenmateriaal - Financiering van het scholingsprogramma - Promotiemateriaal Lokale partners - Score - DPSA - Kicking Aids Out - Sport & Recreation Project 4 Selfdefence Toelichting - Alle DPO's en Sport organisaties voor gehandicapten in Zuid-Afrika hebben hun interesse in zelfverdediging en Empowerment training voor gehandicapten. Dergelijke cursussen zijn niet bestaande in Zuid-Afrika, gericht op personen met verschillende handicaps. Regio - Western Cape Province - Gauteng Province Resultaatgebieden - 40 vechtsportleraren zijn opgeleid om les te geven zich te verdedigen en empowerment opleiding aan personen met uiteenlopende handicaps - 20 personen met een handicap (bij voorkeur met een sportieve achtergrond) worden opgeleid tot zelfverdediging en empowerment trainer en kunnen lesgeven andere gehandicapten in zelfverdediging en empowerment - Op 4 plaatsen wordt elk half jaar een promotionele demonstratie gehouden Activiteiten - Werving en selectie van vechtsportleraren en mensen met een handicap - Organiseren en aanbieden van het trainingsprogramma - Monitoring en begeleiding van sportleiders in de praktijk - Aanbieden van een follow-up training - Organiseren van promotionele voorstellingen Gewenste ondersteuning - Projectcoördinator - Gekwalificeerde en ervaren trainers uit Nederland (en Zuid-Afrika) voor de train de trainerprogramma s - Handleidingen en cursistenmateriaal - Financiering van de evenementen - Promotiemateriaal Lokale partners - Score - SADA - Stellenbosch - Sport & Recreation Project 5 Wheelchairbasketball Toelichting - Rolstoelbasketbal is een zeer populaire sport in Zuid Afrika onder mensen met een handicap. Vanuit de DPSA kantoor in Gauteng is het initiatief genomen om een structureel aanbod te ontwikkelen in de provincie. Bij de start van het programma loopt DPSA tegen de volgende vragen, waarbij steun is wenselijk: 1. Hoe krijgen we de juiste materialen en regelen we het onderhoud? 2. Hoe zijn we in staat om een eigen club te managen? 3. Welk programma-aanbod past bij het opzetten van rolstoel basketbal? Regio - Gauteng Province Resultaatgebieden - Op 4 plekken is een structureel rolstoelbasketbalaanbod opgezet - 20 rolstoelbasketbal trainers zijn opgeleid Activiteiten - Organiseren en aanbieden van het train de trainingsprogramma rolstoelbasketbal - Monitoring en begeleiding van trainers in de praktijk - Aanbieden van een follow-up training - Organiseren en aanbieden van een trainingsprogramma sportmanagement - Organiseren van jaarlijks provinciaal sportevenement rolstoelbasketbal

7 Gewenste ondersteuning - Organiseren van periodieke competities. - Projectcoördinator - Gekwalificeerde en ervaren trainers uit Nederland (en Zuid-Afrika) voor de train de trainerprogramma s - Handleidingen en cursistenmateriaal - Financiering van de evenementen - Promotiemateriaal Lokale partners - DPSA - Wheelchair Basketball South Africa (WBSA) - Sport & Recreation Monitoring & Evaluatie Verantwoording In Nederland wordt er weinig onderzoek gedaan naar de effecten van ontwikkelingsprogramma s op het gebied van handicap. Hiernaast zijn inclusieve sportprojecten voor mensen met een handicap niet vaak eerder opgestart en ontbreekt informatie over best practices. Een M&E traject dat de sportprojecten volgt en evalueert en daarbij de relevante variabelen in kaart brengt levert belangrijke informatie op voor het optimaliseren van deze programma s. Deze informatie is zowel interessant voor de programma s en zal ten behoeve van kwaliteitstoename van toekomstige projecten van Nederlandse sport- en ontwikkelingssamenwerkingorganisaties breed worden verspreid en toegankelijk gemaakt. Activiteit Dit M&E traject zal parallel aan verschillende sport- en bewegingsprojecten, ook in verbinding met handicapprogramma s in andere landen worden uitgevoerd. De evaluatie zal in ieder geval bestaan uit een analyse van de situatie bij het begin van het project (0-meting), tussentijdse evaluaties en eindevaluatie. Daarbij wordt de ontwikkeling in participatie, beeldvorming, leiderschap draagvlak en lokale organisatiestructuren in kaart gebracht, welke valt toe te schrijven aan de vijf projecten binnen het programma. Resultaten Het M&E traject is niet alleen gericht op verantwoording, maar vooral ook op leren. De projecten zullen aan de hand van de vergaarde gegevens worden aangepast om beter in staat te zijn de doelstellingen te bereiken. Het M&E traject verschaft gegevens over manieren die het meest adequaat blijken voor het opzetten van sport en bewegingsprojecten voor mensen met een handicap in verschillende situaties. Het dient als tool voor alle toekomstige Nederlandse sport en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties die willen werken met mensen met een handicap en waarbij sport al dan niet een middel zal zijn tot emancipatie. Ook verschaft het M&E traject kennis over een gender specifieke aanpak met betrekking tot mensen met een handicap. Programmastructuur In Zuid Afrika zijn diverse sport, gehandicapten en onderwijsorganisaties. Het voorstel is om de programmacoördinatie neer te leggen bij Score, een Zuid Afrikaanse ontwikkelingsorganisatie, internationaal erkend op het gebied van sport als middel tot community development. Zij zetten sport in om jongeren vaardigheden bij te brengen op het gebied van sport, management en levensvaardigheden. Score zorgt ervoor dat jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen én een bijdrage kunnen leveren aan hun community. Score focust hierbij op leiderschap en rolmodellen, vrouwen en sport en HIV/AIDS preventie. Daarnaast richten zij zich op sociaal-economische verbetering, duurzame ontwikkeling en empowerment door middel van de ontwikkeling van community sport programma s. De programmacoördinator zorgt in de programma-uitvoering dat een intensieve afstemming plaatsvindt met (provinciale) gehandicaptenorganisaties en met het beleid van de (provinciale) overheid (Sport & Recreation). Landelijk klankbordgroep Disability Sport & Development South Africa (DSDSA)

8 Voor de projectperiode wordt een landelijke klanbordgroep ingericht. De landelijke klankbordgroep heeft als doel om de belangrijkste stakeholders actief te betrekken bij de programmaontwikkeling en - monitor en hiermee aan te kunnen sluiten bij de bestaande activiteiten, ontwikkelingen en zorg te kunnen dragen voor een gewenste kennistransfer van de projectresultaten. Vanuit de landelijke klankbordgroep wordt een slotseminar georganiseerd. De landelijke klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. De landelijke klankbordgroep bestaat in ieder geval uit de volgende organisaties. - Sport & Recreation South Africa - Disabled People South Africa (DPSA) - South Africa Sport Association for the Physically Disabled (SASAPD) - The National Council for Persons with Physical Disabilities in South Africa (NCPPDS) - National Association for Persons with Cerebral Palsy (NAPCP) - QuadPara Association of South Africa (QASA) - South Africa Disability Alliance (SADA) - Stellenbosch University dept. Adapted Physical Activities - Royal Netherlands Embassy Programma coördinatie Zuid Afrika Voor de coördinatie van de uitvoering van de projectactiviteiten wordt een programma coördinator aangesteld bij Score. Nederlandse ondersteuning Ondersteuning bij capaciteitsbouw en coördinatie Binnen het programma is er vraag naar een Nederlandse organisatie die de kwaliteit en de voortgang zal bewaken met betrekking tot de Nederlandse inzet, de capaciteitsversterking en de effecten en het hogere doel van het programma. De Nederlandse hoofduitvoerder is verantwoordelijk voor: - Het ontwikkelen van het programmakader en de resultaatgebieden - Het aansturen van de lokale projectpartner in Zuid Afrika - Het versterken van lokale partners (capaciteitsopbouw) - Het selecteren van expertteams voor de train de trainerprogramma s - Het selecteren, opleiden en begeleiden van studententeams ter ondersteuning van de implementatie van trainingsprogramma s - Het actief verbinden van het programma met verwante en/of nieuwe projecten (organisaties) uit Nederland - De financiële administratie en financiële verantwoording - Het maken van jaarrapportages en eindrapportage Gevraagd profiel De volgende competenties en criteria zijn belangrijk voor capaciteitsopbouw. Organisaties met deze competenties en bijbehorend trackrecord hebben de voorkeur boven anderen. - Ervaring met de cultuur van Zuid Afrika - Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift - Kennis van en ervaring met capaciteitsopbouw - Kennis van en ervaring met soortgelijke organisaties - Goede contacten met Nederlandse sportorganisaties - Een uitgebreid lokaal netwerk Aanbeveling De aangewezen organisatie zal nauw gaan samenwerken met SCORE Zuid Afrika. Naast kennis en ervaring met capaciteitsopbouw zal de organisatie ook een faciliterende rol naar andere Nederlandse organisaties hebben. Er zullen coalities gesloten moeten worden met deskundigen op het gebied van gehandicaptensport en deskundigen op het gebied van monitoring & evaluatie. Sporttechnische ondersteuning

9 Voor het project Joy of Movement wordt technische ondersteuning gevraagd voor het opleiden van sportleiders voor aangepaste sport- en spel activiteiten. Daarnaast wordt er Nederlandse expertise gevraagd voor het opleiden van 40 vechtsportleraren, waarvan 20 met handicap (project Selfdefence) en 20 rolstoelbasketbal trainers (project Wheelchairbasketball) Gevraagd profiel De volgende competenties zijn belangrijk om de sporttechnische ondersteuning op een goede manier in te kunnen vullen. Organisaties met deze competenties en bijbehorend trackrecord hebben de voorkeur boven anderen. - Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift - Ervaring met lesgeven in ontwikkelingsgebieden - Gekwalificeerde trainers - Expertise op het gebied van gehandicaptensport Aanbeveling Aanbevolen wordt dat de technische ondersteuning ingevuld wordt door organisaties die sporttechnische kennis en ervaring hebben met bovengenoemde sporten. Bij voorkeur zullen deze organisaties samenwerking zoeken met lokale organisaties en sportbonden in Zuid Afrika. Aangezien er extra aandacht wordt gevraagd voor het opleiden van jongeren met een handicap wordt aangeraden om samen te werken met deskundigen op dit gebied. Thematische / doelgroep ondersteuning Om toe te zien op de kwaliteit van de thema s en doelgroepen is er aanvullende kennis en kunde op het vlak van gehandicapten, mensenrechten, draagvlakversterking, capaciteitsversterking en netwerkvorming nodig. Gevraagd profiel De volgende competenties zijn belangrijk om deze thematische/doelgroep ondersteuning op een goede manier in te kunnen vullen. Organisaties met deze competenties en bijbehorend trackrecord hebben de voorkeur boven anderen. - Goede kennis van de Engelse in woord en geschrift - Kennis van en ervaring met gehandicapten in ontwikkelingsgebieden Aanbeveling Aanbevolen wordt dat de ondersteunende organisaties op het gebied van gehandicapten toezien op de kwaliteit en handhaving van de doelgroepen en thema s en dat zij nauw samenwerken met lokale organisaties en de Nederlandse organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van capaciteitsopbouw en sporttechnische kennis.

10 Policy goal Het doel van het programma is het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen met een handicap door de inzet van sport en bewegingsactiviteiten. Development goals 1. Toegenomen participatie van mensen met een handicap in sport- en recreatieve activiteiten 2. Versterkte lokale en duurzame gehandicaptensportstructuur t.b.v. sociale en community ontwikkeling vanuit principe Nothing about us, without us. 3. Toegenomen bewustwording, met name onder de niet-gehandicapte personen, en een afname van stigmatisering en discriminatie van gehandicapten 4. Toegenomen leiderschap vaardigheden van gehandicapte jongeren via de sport 5. Toegenomen draagvlak voor sport als een middel voor emancipatie, integratie en empowerment van mensen met een handicap onder beleidsmakers, dienstverleners, sportacademies en clubs, ontwikkelingssamenwerkingorganisaties, mensen met een handicap zelf en hun organisaties (DPO s). Regions Gauteng provence Western Cape provence Mpumalanga Province Limpopo Province Target groups Persons with Disabilities (PWD s) Thematic formulation Goals & partners Activities Health Meer bewustwording rondom HIV-AIDS en life skills 1. Organiseren van trainingsprogramma voor jongeren met een handicap op het gebied van HIV- AIDS 2. Organiseren van een life skills course Emancipation / participation Education Toegenomen participatie van mensen met een handicap in sport- en recreatieve activiteiten Toegenomen bewustwording, met name onder de niet-gehandicapte personen, en een afname van stigmatisering en discriminatie van gehandicapten Toegenomen leiderschap vaardigheden van gehandicapte jongeren via de sport Er is een toename van sportleiders die kennis hebben van sportactiviteiten voor mensen met een handicap Capacity building Versterkte lokale en duurzame gehandicaptensportstructuur t.b.v. sociale en community ontwikkeling vanuit principe Nothing about us, without us. Local coordination Local partners Score South Africa 3. Organiseren van een sportaanbod in achterstandsgebieden 4. Organiseren van lokale, provinciale en landelijke evenementen 5. Organiseren van een evenement rondom het WK Voetbal 6. Organiseren promotionele evenement m.b.t. zelfverdediging 7. Organiseren van een provinciaal evenement rolstoelbasketbal 8. Organiseren van een trainingsprogramma voor sportleiders sportactiviteiten voor mensen met een handicap voor sportleiders 9. Organiseren van een trainingsprogramma voor jongeren persoonlijke ontwikkeling 10. Organiseren van een trainingsprogramma voor jongeren leiderschapsontwikkeling 11. Organiseren van een trainingsprogramma voor vechtsportleraren zelfverdediging en empowerment 12. Organiseren van een trainingsprogramma rolstoelbasketbal 13. Opzetten duurzame sportstructuur in achterstandsgebieden 14. Opzetten structuur rolstoelbasketbal 15. Aanstellen van een programmacoördinator Disabilty, Sport en Development 16. Organiseren van landelijke klankbordbijeenkomsten Disabilty, Sport en Development South African Sport Federation for Physical Disability, Score, Sport & Recreation, Disabled People South Africa, Disabled Youth South Africa, NAPCP, QASA, Stellenbosch University, Kicking Aids Out

11 Sport disciplines Dutch coordination Dutch Partner Organisations Expected results Basketbal, Zelfverdediging, Voetbal, Diverse recreatieve activiteiten Respo International DCDD, Score, Hogeschool Windesheim (Calo), Nederlandse Basketbal Bond, KNVB, Netwerk Zelfverdediging, Sportservice Flevoland, RNE, Universiteit Utrecht (USBO) Persons with Disabilities (PWD s) Health Emancipation / participation Education Capacity building KAO-games en life skills zijn geïntegreerd in de reguliere activiteiten Mensen met een handicap worden niet meer uitgesloten van deelname in de maatschappij en nemen structureel deel aan sport- en recreatieve activiteiten Er zijn meer (gehandicapte) sportleiders die op structurele basis activiteiten voor mensen met een handicap organiseren Lokale organisaties en de gehandicaptensportstructuur in Zuid Afrika zijn versterkt 1. Er hebben 150 jongeren deelgenomen aan een training op het gebied van HIV-AIDS jongeren zijn getraind in life skills and Kicking AIDS Out Activities 3. In 3 achterstandgebieden hebben 1500 mensen deelgenomen 4. 8 lokale evenementen,4 provinciale evenementen en 2 landelijke evenementen zijn georganiseerd, waaraan meer dan 1500 mensen hebben deelgenomen en heeft geleid tot 5000 directe toeschouwers en media-aandacht jongeren nemen deel aan het WK voetbal evenement, wat leidt tot grote media-aandacht 6. 3 promotionele evenementen zijn georganiseerd 7. 3 promotionele evenementen zijn georganiseerd 8. Er zijn 120 lokale trainers opgeleid 9. Er hebben 150 jongeren deelgenomen 10. Er hebben 150 jongeren deelgenomen 11. Er zijn 60 trainers opgeleid 12. Er zijn 20 trainers opgeleid 13. In 3 provincies draait een structureel sportaanbod voor mensen met een handicap 14. Op 4 lokale plekken is een rolstoelbasketbalclub opgezet 15. Er wordt een slotseminar georganiseerd met een presentatie van alle resultaten van het programma Available budget Total ,-

12 II Football / sport for development Programmadoelstellingen Het doel van het programma is het versterken van lokale organisaties en gemeenschappen t.b.v. community development. Dit wordt nagestreefd door de volgende concrete doelstellingen: 6. Toegenomen participatie van jongeren (jongens en meisjes) in sport- en recreatieve activiteiten 7. Het verbeteren van de positie van gemarginaliseerde jongeren 8. Toegenomen leiderschap vaardigheden van jongeren via de sport 9. Toegenomen draagvlak en bewustwording voor sport als een middel Activiteiten Project 1 Football for community development Toelichting - Community development in samenwerking met professionele voetbalclubs en het programma soccer legends. De soccer legends (oud-psl-profs) kunnen dankzij hun bekendheid een voorbeeldfunctie in de wijk vervullen. Regio - Start in Hillbrow (Johannesburg), uitbreiden naar regio s van PSL-clubs Resultaatgebieden - Meer en beter opgeleide voetbal coaches, met nadruk op community coaches - 20 opgeleide soccer legends - 7 scholen (500 kinderen) zijn betrokken in het programma en krijgen voetbal en life skills training - 30 straatkinderen zijn betrokken in het programma en krijgen basis educatie, voetbal en life skills training. Daarnaast wordt passend onderdak voor hen gezocht Activiteiten - Capaciteitsopbouw van coaches (i.s.m. PSL development) - Het opleiden van soccer legends (oud prof voetballers) - Het organiseren van voetbalactiviteiten ter bevordering van de sociale cohesie - Life skills programma - Het creëerden van een honk voor de community coaches - Activiteiten rondom het WK Oud internationals vervullen een ambassadeursfunctie voor extra aandacht - Het versterken van CBO s - Het aanleggen van 1 of 2 velden, Cruyff Courts (niet in het budget opgenomen) Gewenste ondersteuning - Gekwalificeerde en ervaren voetbal trainers uit Nederland om coaches op te leiden - Expertise op het gebied van gender (bewustwording / gedragsverandering) - Ervaring met de problematiek rondom straatkinderen - Financiering voor het aanleggen van Cruyff Courts Lokale partners - Score - Sport & Recreation - PSL Development Programme - Bidvest Wits University FC - University of Witwatersrand - Hillbrow SAPS police - PSL-clubs

13 Project 2 Stars in their Eyes Toelichting - Capaciteitsopbouw van lokale gemeenschappen t.b.v. gemeenschapsactivering Regio - West-Kaap - Oost-Kaap Resultaatgebieden - Mannelijke en vrouwelijke coaches zijn opgeleid tot praktijkbegeleider (geen officeel coachings certificaat) - Een toename in de participatie, bij zowel mannen als vrouwen Activiteiten - Uitbouwen van inmiddels opgezette structuren van West Kaap naar Oost Kaap - Het opleiden van 45 voetbal coaches/ praktijkbegeleiders (gericht op kinderen) voor eind Het organiseren van toernooitjes - Geven van workshops en voorlichting - Het coachen van vrouwen / meisjes - Life skills programma - Lokale communities bij de activiteiten betrekken - Kennisoverdracht Gewenste ondersteuning - Gekwalificeerde en ervaren voetbal trainers uit Nederland om coaches op te leiden - Trainers uit Zuid Afrika voor praktijkbegeleiding - Expertise op het gebied van gender (bewustwording / gedragsverandering) Lokale partners - Stars in their Eyes - Score - Sport & Recreation - SAFA - DCAS Project 3 Ondersteuning SAFA Soweto Toelichting - Capaciteitsopbouw van SAFA Soweto Regio - Soweto Resultaatgebieden - Follow-up na opgeleide coaches in 2014 Activiteiten - Het opleiden van voetbal coaches via docentenscholing - Opzetten van een instructor school (om het opleiden over te dragen) - Capaciteitsopbouw van SAFA Soweto - Life skills programma - Voorlichting - Aansluiten bij lopende initiatieven Nike en business partners Gewenste ondersteuning - Gekwalificeerde en ervaren voetbal trainers uit Nederland om coaches op te leiden Lokale partners - SAFA Soweto Project 4 Sport for development Toelichting - Ontwikkeling van Coaching Academy: Het voetbalprogramma verbreden naar overige sporten (judo, volleybal en hockey) Regio - Johannesburg - North West - West-Kaap - Oost-Kaap Resultaatgebieden - Meer opgeleide judo, volleybal en hockey coaches - Er is een samenwerking met de verschillende universiteiten t.b.v. curriculum ontwikkeling en het opzetten van een Coaching Academy Activiteiten - Het opleiden van judo, volleybal en hockey coaches - Ontwikkelen van een Coaching Academy

14 Gewenste ondersteuning - Gekwalificeerde en ervaren judo trainers uit Nederland om coaches op te leiden - Gekwalificeerde en ervaren volleybal trainers uit Nederland om coaches op te leiden - Gekwalificeerde en ervaren hockey trainers uit Nederland om coaches op te leiden Lokale partners - SAFA - Judo SA - SAVU/AVASA - SAHA - University of the Western Cape (UWC) - University of Fort Hare - University of Witwatersrand - Stellenbosch University - North-West University/ Mafikeng Monitoring & Evaluatie Verantwoording In Nederland en Zuid-Afrika wordt nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van sportontwikkelingsprogramma s. Desondanks zijn er diverse contacten tussen universiteiten uit beide landen op dit gebied en zijn universiteiten als Fort Hare, UWC, Stellenbosch en North-West/Mafikeng bezig met het ontwikkelen van onderzoeksprogramma s. Een M&E traject dat de sportprojecten volgt en evalueert en daarbij de relevante variabelen in kaart brengt levert belangrijke informatie op voor het optimaliseren van deze programma s. Deze informatie is zowel interessant voor de programma s en zal ten behoeve van kwaliteitstoename van toekomstige projecten van Nederlandse sport- en ontwikkelingssamenwerkingorganisaties breed worden verspreid en toegankelijk gemaakt. Activiteit Dit M&E traject zal parallel lopen aan de football/sport for development projecten en ook in directe verbinding staan met het onderdeel van het landenprogramma gericht op mensen met een handicap. De evaluatie zal in ieder geval bestaan uit een analyse van de situatie bij het begin van het project (0- meting), tussentijdse evaluaties en eindevaluatie. Daarbij wordt de ontwikkeling in participatie, beeldvorming, leiderschap draagvlak en lokale organisatiestructuren in kaart gebracht, welke valt toe te schrijven aan de vier projecten binnen het programma. Resultaten Het M&E traject is niet alleen gericht op verantwoording, maar vooral ook op leren. De projecten zullen aan de hand van de vergaarde gegevens worden aangepast om beter in staat te zijn de doelstellingen te bereiken. Het M&E traject verschaft gegevens over manieren die het meest adequaat blijken voor het opzetten van sport en bewegingsprojecten voor gemarginaliseerde jongeren en zal leiden tot structurele samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse universiteiten op het gebied van sport en ontwikkeling. Nederlandse ondersteuning Ondersteuning bij capaciteitsbouw en coördinatie Binnen het programma is er vraag naar een Nederlandse organisatie die de kwaliteit en de voortgang zal bewaken met betrekking tot de Nederlandse inzet, de capaciteitsversterking en de effecten en het hogere doel van het programma. De Nederlandse hoofduitvoerder is verantwoordelijk voor: - Het ontwikkelen van het programmakader en de resultaatgebieden - Het aansturen van de lokale projectpartner in Zuid Afrika

15 - Het versterken van lokale partners (capaciteitsopbouw) - Het aansturen en begeleiden van onderaannemers - Het actief uitbreiden van het voetbal programma naar overige sporten - De financiële administratie en financiële verantwoording - Het maken van jaarrapportages en eindrapportage Gevraagd profiel De volgende competenties en criteria zijn belangrijk voor capaciteitsopbouw. Organisaties met deze competenties en bijbehorend trackrecord hebben de voorkeur boven anderen. - Ervaring met de cultuur van Zuid Afrika - Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift - Kennis van en ervaring met capaciteitsopbouw - Kennis van en ervaring met soortgelijke organisaties - Goede contacten met Nederlandse sportorganisaties - Een uitgebreid lokaal netwerk Aanbeveling De aangewezen organisatie zal nauw gaan samenwerken met diverse lokale partijen. Er zullen coalities gesloten moeten worden met deskundigen op het gebied van gender en straatkinderen en deskundigen op het gebied van monitoring & evaluatie. Sporttechnische ondersteuning Voor het sport for development programma wordt technische ondersteuning gevraagd voor het opleiden van voetbal, judo, volleybal en hockey coaches. Speciale aandacht wordt hierbij aan het opleiden van meisjes besteed. Daarnaast wordt er Nederlandse expertise gevraagd voor het opzetten van een Coaching Academy. Gevraagd profiel De volgende competenties zijn belangrijk om de sporttechnische ondersteuning op een goede manier in te kunnen vullen. Organisaties met deze competenties en bijbehorend trackrecord hebben de voorkeur boven anderen. - Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift - Ervaring met lesgeven in ontwikkelingsgebieden - Gekwalificeerde trainers Aanbeveling Aanbevolen wordt dat de technische ondersteuning ingevuld wordt door organisaties die sporttechnische kennis en ervaring hebben met bovengenoemde sporten. Bij voorkeur zullen deze organisaties samenwerking zoeken met lokale organisaties en sportbonden in Zuid Afrika. Aangezien er extra aandacht wordt gevraagd voor het opleiden van meisjes wordt aangeraden om samen te werken met deskundigen op dit gebied. Thematische / doelgroep ondersteuning Om toe te zien op de kwaliteit van de thema s en doelgroepen is er aanvullende kennis en kunde op het vlak van gender, straatkinderen en gedragsverandering nodig. Gevraagd profiel De volgende competenties zijn belangrijk om deze thematische/doelgroep ondersteuning op een goede manier in te kunnen vullen. Organisaties met deze competenties en bijbehorend trackrecord hebben de voorkeur boven anderen. - Goede kennis van de Engelse in woord en geschrift - Kennis van en ervaring met gender en/of straatkinderen in ontwikkelingsgebieden - Deskundigheid op gebied van M&E m.b.t. sport and development Aanbeveling Aanbevolen wordt dat de ondersteunende organisaties toezien op de kwaliteit en handhaving van de doelgroepen en thema s en dat zij nauw samenwerken met lokale organisaties en de Nederlandse

16 organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van capaciteitsopbouw en sporttechnische kennis.

17 Beleidsdoel Ontwikkelingsdoelen Regio s De positie van groepen jongeren, meisjes en vrouwen en mensen met een handicap is, als gevolg van het inzetten van Nederlandse sportkennis aantoonbaar verbeterd Het doel van het programma is het versterken van lokale organisaties en gemeenschappen t.b.v. community development. Dit wordt nagestreefd door de volgende concrete doelstellingen: - Toegenomen participatie van jongeren (jongens en meisjes) in sport- en recreatieve activiteiten - Het verbeteren van de positie van gemarginaliseerde jongeren - Toegenomen leiderschap vaardigheden van jongeren via de sport - Toegenomen draagvlak en bewustwording voor sport als een middel - Johannesburg - North West - West-Kaap - Oost-Kaap Doelgroepen Jongeren Gehandicapten Meisjes en vrouwen Thematische invulling Doelen Activiteiten Activiteiten Activiteiten Health Meer bewustwording rondom HIV/Aids en life skills Emancipatie / Participatie Onderwijs Toegenomen participatie van jongeren (jongens en meisjes) in sport- en recreatieve activiteiten t.b.v. de sociale cohesie Toegenomen leiderschap vaardigheden van jongeren via de sport 1. Het organiseren van een life skills programma 2. Het geven van workshops en voorlichting omtrent het thema gezondheid 3. Het organiseren van sportactiviteiten en toernooitjes (voetbal, judo, volleybal en hockey) 4. Lokale communities bij de activiteiten betrekken 5. Sportactiviteiten voor school- en straatkinderen 6. Activiteiten rondom het WK Het aanleggen van een sportveldje (Cruyff Court) 8. Aansluiten bij lopende initiatieven van Nike en business partners 9. Het opleiden van voetbal, judo, volleybal en hockey coaches 11. Het opleiden van soccer legends 1. Het organiseren van een life skills programma 2. Het geven van workshops en voorlichting omtrent het thema gezondheid 3. Het organiseren van sportactiviteiten en toernooitjes (voetbal, judo, volleybal en hockey) 9. Het opleiden van voetbal, judo, volleybal en hockey coaches 10. Extra aandacht voor het coaches van meisjes en

18 vrouwen Capaciteitsopbouw Lokale coördinatie Lokale partners Nederlandse coördinatie Nederlandse partners Sportdisciplines Verwachte resultaten Versterken van lokale organisaties t.b.v. toename draagvlak voor sport als middel 12. Capaciteitsopbouw PSL development 13. Capacitieitsopbouw van SAFA Soweto 14. Het versterken van CBO s 15. Het opzetten van een instructor school (voetbal) 16. Het opzetten van een Coaching Academy 17. Het opzetten van een Monitoring en Evaluatie methodiek in samenwerking met de verschillende universiteiten en het meten van de resultaten van alle projecten PSL Development (ism Bidvest), Stars in their Eyes, SAFA Soweto SAFA, Judo SA, SAVU/AVASA, SAHA, University of the Western Cape (UWC), University of Fort Hare, University of Witwatersrand, Stellenbosch University, Nort-West University, Score, Sport & Recreation, DCAS, PSL, Bidvest Wits University FC, Hillbrow SAPS police KNVB JBN, NeVoBo, KNHB, Johan Cruyff Foundation, Nederlandse ambassade, oud internationals, Universiteit Utrecht, Hogeschool Windesheim/CALO Voetbal, judo, volleybal en hockey Jongeren Gehandicapten Meisjes en vrouwen Health Emancipatie / participatie Er is meer bewustwording rondom HIV/Aids en life skills De sociale cohesie en de positie van gemarginaliseerde jongere is verbeterd door een toename van de participatie 1. Life skills zijn geïntegreerd in de reguliere activiteiten 2. Er vinden workshops en voorlichting o.h.g.v. gezondheid plaats 3. Er vinden op structurele basis voetbal, judo, volleybal en hockey activiteiten plaats 4. Lokale communities zijn bij de activiteiten betrokken 5. Er worden 500 schoolkinderen en Life skills zijn geïntegreerd in de reguliere activiteiten 2. Er vinden workshops en voorlichting o.h.g.v. gezondheid plaats 3. Minimaal 30 % van de deelnemers zijn meisjes bij de voetbal, judo, volleybal en hockey activiteiten

19 straatkinderen met de activiteiten bereikt 6. Er zijn activiteiten rondom het WK 2010 opgezet 7. Er is een sportveldje (Cruyff Court) aangelegd 8. de projecten sluiten aan bij initiatieven van Nike en business partners Onderwijs Meer goed opgeleide jongeren 9. Er zijn opgeleide voetbal, judo, volleybal en hockey coaches 11. Er zijn 20 opgeleide soccer legends Capaciteitsopbouw Lokale organisaties zijn in staat het programma vorm te geven en hebben inzicht in de activiteiten die bijdragen aan de gewenste maatschappelijke verandering 12. Er is capaciteit bij PSL opgebouwd 13. Er is capaciteit bij SAFA Soweto opgebouwd 14. CBO s zijn versterkt 15. Zuid Afrika heeft een eigen instructor school (voetbal), ze zijn zelf in staat om mensen op te leiden 16. Er is een Coaching Academy opgezet om in de toekomst zelf mensen op te kunnen leiden 17. Lokale partners hebben meer kennis van M&E en hoe sport als middel ingezet kan worden 9. Er zijn opgeleide voetbal, judo, volleybal en hockey coaches 10. Minimaal 30% van de opgeleide coaches zijn vrouwen Subsidieplafond Totaal ,-

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen

Programma Zambia. 1. Context analyse. 2. Programmadoelstellingen Programma Zambia 1. Context analyse Zambia is een land dat zwaar is getroffen door de HIV/aids epidemie. Ruim 21% van de bevolking is geïnfecteerd met het virus. Mede hierdoor heeft het land het hoogste

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Programma Suriname. 1. Context analyse. 2. Het landenprogramma Suriname. Nederlandse ondersteuning

Programma Suriname. 1. Context analyse. 2. Het landenprogramma Suriname. Nederlandse ondersteuning Programma Suriname 1. Context analyse Het landenprogramma in Suriname is op basis van de MoU door Commissie Toezicht Sport (CTS) opgesteld. CTS heeft de behoeften in Suriname, die passend zijn binnen de

Nadere informatie

KNVB & maatschappelijke projecten

KNVB & maatschappelijke projecten KNVB WorldCoaches Johan van Geijn - KNVB internationale maatschappelijke projecten KNVB & maatschappelijke projecten Maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel bij de KNVB KNVB gelooft dat

Nadere informatie

Programma Burkina Faso

Programma Burkina Faso Programma Burkina Faso 1. Context analyse Burkina Faso is een land met veel armoede en een hoge werkloosheid (website Nederlandse Ambassade). Uit de inventarisatiemissie van november 2008 is gebleken dat

Nadere informatie

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: CRUYFF FOUNDATION SEMINAR MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Deelsessie Cruyff Courts DEELSESSIE CRUYFF COURTS PROGRAMMA Host: Hidde van Warmerdam Ilja van Holsteijn De toekomst van de Cruyff Courts John Sibeko

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking!

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport Van ambitie: naar missie Visie: sport en bewegen maakt mensen met een handicap fit voor het leven. Missie: zoveel

Nadere informatie

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag 2015 Het tweede jaar Dank Allereerst past een woord van grote dank voor de financiële steun die MY S&D mocht ontvangen in 2015

Nadere informatie

Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015

Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015 Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015 Welkome en introductie Welkom en introductie : Erna Mannen, manager Namens de stuurgroep van Special Heroes * NOC*NSF:

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

De Buurtsportcoach actief in de wijk. In samenwerking met

De Buurtsportcoach actief in de wijk. In samenwerking met De Buurtsportcoach actief in de wijk In samenwerking met Aanleiding VWS: Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt mogelijk maken hoofdrol voor de buurtsportcoach: Maar hoe? Aanleiding

Nadere informatie

Iedereen telt mee! SAMENVATTING

Iedereen telt mee! SAMENVATTING Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid SAMENVATTING Oktober 2013 In de notitie 'Iedereen telt mee'

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Sport en OS

Netwerkbijeenkomst Sport en OS Programma 14.00 Opening door Erica Terpstra 14.05 Nieuws van het programma Sport & OS Netwerkbijeenkomst Sport en OS 6 april 2010 Beurs van Berlage 14.15 Terugkoppeling tussenstand sport en OS activiteiten

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

01 CRUYFF COURTS. Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug

01 CRUYFF COURTS. Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug 01 CRUYFF COURTS Cruyff Courts Geef kinderen hun speelruimte terug De behoeftes van kinderen zijn niet veranderd, maar de wereld waarin ze opgroeien wel 02 CRUYFF COURTS We horen en lezen overal dat kinderen

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Opleidingen COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE FOR SPORT STUDIES

Opleidingen COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE FOR SPORT STUDIES Opleidingen JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE FOR SPORT STUDIES 1 ONTWIKKELEN VAN TALENT IN SPORT EN STUDIE In mijn ervaring bezitten sporters een aantal specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld

Nadere informatie

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar 3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar Vrijwilligerswerk in Guatemala, Quetzaltenango In samenwerking met onze partnerorganisatie FDI hebben we subsidie

Nadere informatie

OldStars in de regio

OldStars in de regio OldStars in de regio Landelijk aanspreekpunt Je leven lang voetballen, dat is wat OldStars walking football mogelijk maakt. Dit initiatief om 60-plussers te activeren en weer mee te laten doen aan de (lokale)

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Brazilië. Bedrag: USD 40.000,-

Brazilië. Bedrag: USD 40.000,- 10 Kan een integraal overzicht gegeven worden van de organisaties, programma s en projecten voor weeskinderen (met name aidswezen) voor de periode 2006-2008, sinds de intensivering die gerealiseerd werd

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Luc Dequick/BPC/Parantee

Luc Dequick/BPC/Parantee Luc Dequick/BPC/Parantee INHOUD 1. DEFINITIES 1.1 G-sport 1.2 G-sporter 1.3 Doelgroepen 2. G-SPORT IN VLAANDEREN 2.1 G-sport Vlaanderen 2.2 Stuurgroep G-sport Vlaanderen 2.3 Actoren 2.4 Steunpunt G-sport

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Sportwens en tevredenheid over sportaanbod van kinderen met een beperking

Sportwens en tevredenheid over sportaanbod van kinderen met een beperking Sportwens en tevredenheid over sportaanbod van kinderen met een beperking Drs. Afke Kerkstra Hogeschool Inholland Sportkunde Lectoraat Kracht van sport Aanleiding Kinderen met beperking bewegen minder

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verantwoording subsidie sportproject Haarlem Mutare 2007

Nota van B&W. Onderwerp Verantwoording subsidie sportproject Haarlem Mutare 2007 Nota van B&W Onderwerp Verantwoording subsidie sportproject Haarlem Mutare 2007 Portefeuille M. Divendal Auteur M.R.J.M. Selten Telefoon 5113443 E-mail: seltenmr@haarlem.nl STZ/EC Reg.nr. STZ/JOS/2008/88864

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging!

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! Combinatiefuncties in de sport 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! 1 Combinatiefunctionaris? 2 Inhoud 1. Impuls 'Brede scholen, sport en cultuur 2. Kansen voor de sport 3. Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Maatschappelijke Sportcoach

Maatschappelijke Sportcoach Maatschappelijke Sportcoach Leer sport in te zetten als middel tot maatschappelijke participatie! De rol van de sportcoach verandert. Als coach heb je tegenwoordig meer verantwoordelijkheden dan alleen

Nadere informatie

Opleiding BuurtSportCoach Sociale Veiligheid en Netwerk

Opleiding BuurtSportCoach Sociale Veiligheid en Netwerk Opleiding BuurtSportCoach Sociale Veiligheid en Netwerk In samenwerking met Aanleiding VWS: Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt mogelijk maken hoofdrol voor de buurtsportcoach: Maar

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

EVC - EVK Werkafspraken

EVC - EVK Werkafspraken EVC - EVK Werkafspraken Inleiding Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met Eerder Verworven

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs!

Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs! Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs! 1 2 3 Jij wilt het beste uit jezelf halen. Jij gaat voor winnen. Jouw doel is de top in jouw tak van sport. Maar aan de andere kant wil je

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Zuid -Holland 19 november 2014 Een leven lang met plezier sporten Ralf

Nadere informatie

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur

BRONNEN THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING S P O RT E N O S. Websites. Literatuur THEMA A: DE ROL VAN SPORT BINNEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Websites www.sportdevelopment.org www.sportdevelopment.org/supporter www.toolkitsportdevelopment.org www.vnjaarsport.nl www.un.org/sport2005/

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal

MASTER COACH TALENTONTWIKKELING. Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal MASTER COACH TALENTONTWIKKELING Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers in het Nederlandse voetbal 2 Inleiding In seizoen 2017/ 18 willen we starten met een tweejarig Master coach programma

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Heeft uw kind genoeg inzet en talent om een Rugby Topsporter te zijn? Landelijk Overleg Opleiding Talent bestaat 20 jaar, 28 LOOT-scholen in Nederland

Heeft uw kind genoeg inzet en talent om een Rugby Topsporter te zijn? Landelijk Overleg Opleiding Talent bestaat 20 jaar, 28 LOOT-scholen in Nederland Heeft uw kind genoeg inzet en talent om een Rugby Topsporter te zijn? Landelijk Overleg Opleiding Talent bestaat 20 jaar, 28 LOOT-scholen in Nederland September 2012 komt de Rugby Academy MiddenOost voor

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Special Heroes 17 juni 2015 Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Doel en doelgroep van Special Heroes Aanleiding De sport- en beweegparticipatie van kinderen

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Clublinking A life-changing experience Vergroot je wereld, link je club

Clublinking A life-changing experience Vergroot je wereld, link je club Samenvatting Clublinking Het linken van een Nederlandse sportclub met een club, project of team in een ontwikkelingsland. Dat is het concept van Clublinking, een vierjarig programma van de Subsidiefaciliteit

Nadere informatie

Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet.

Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARD 1 Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARDS Organisatie & Werkwijze STANDARD 1 Lidmaatschap is vrijwillig en zonder tijdslimiet. STANDARD 2 Het Clubhuis beslist over het toelaten

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag 2006a

Ratificatie VN-verdrag 2006a Ratificatie VN-verdrag 2006a Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland dit Verdrag.

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Caroline van Lindert Ine Pulles Nationale Kennisdag Sport en Gemeenten 29 januari 2015 Mulier Instituut, Utrecht Agenda Doelstellingen

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. iedereen kan een held zijn! Sporten en bewegen is leuk, geeft kracht en maakt trots! Ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Special Heroes iedereen kan een held zijn! Special Heroes werkt eraan

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Samenvatting (Summary in Dutch) Achtergrond Het millenniumdoel (2000-2015) Education for All (EFA, onderwijs voor alle kinderen) heeft in ontwikkelingslanden veel losgemaakt. Het

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

swb stichting welzijn brummen de Triangel P*fLITI E Convenant porten, Bewegen en Ontmoeten op en rond het Cruyff Court Eerbeek Cornells Jstsss

swb stichting welzijn brummen de Triangel P*fLITI E Convenant porten, Bewegen en Ontmoeten op en rond het Cruyff Court Eerbeek Cornells Jstsss INT16.0468 Convenant porten, Bewegen en Ontmoeten op en rond het Cruyff Court Eerbeek Gemeente Brummen G R U Y F F FOUNDATION de Triangel Jongerenwerk/opbouwwerk swb stichting welzijn brummen é Cornells

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Luc Dequick/BPC/Parantee

Luc Dequick/BPC/Parantee Luc Dequick/BPC/Parantee Sessie 9: Sport voor mensen met een gezondheidsbeperking - Wie kent G-sport al? - Wie heeft een eigen G-werking? - Wat zijn jullie verwachtingen van deze sessie? - Vragen die jullie

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Seksueel geweld in postapartheid. Dr. Annelies Verdoolaege Vakgroep Afrikaanse talen en culturen UGent

Seksueel geweld in postapartheid. Dr. Annelies Verdoolaege Vakgroep Afrikaanse talen en culturen UGent Seksueel geweld in postapartheid Zuid-Afrika Dr. Annelies Verdoolaege Vakgroep Afrikaanse talen en culturen UGent Outline Seksuele en reproductieve rechten in postapartheid Zuid-Afrika Seksueel geweld

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

EEN KANS VOOR OPEN DOEL

EEN KANS VOOR OPEN DOEL EEN KANS VOOR OPEN DOEL De kracht van sport in ontwikkelingssamenwerking 8 Tussentijdse evaluatie landenprogramma s periode 2008 2010 NCDO Publication Series Sport & Development / MEI 2011 / 8 EEN KANS

Nadere informatie

Notitie sporten met een beperking

Notitie sporten met een beperking Notitie sporten met een beperking d f Da da Dalfsen november Okt Dalsen N dalfsen Dalfsen, februari 2016 1 1. Inleiding In de Kadernota bewegen en sport 2013 2016 is één van de aandachtspunten sporten

Nadere informatie

Meer te winnen met sportevenementen in Brabant

Meer te winnen met sportevenementen in Brabant Meer te winnen met sportevenementen in Brabant Blauwdruk voor het vergroten van de maatschappelijke spin-off van sportevenementen in de provincie Noord- Brabant. - januari 2017, s-hertogenbosch - Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan & organisatie

Beleidsplan & organisatie Beleidsplan & organisatie 2015-2018 UTRECHT, 28-11-2014 AFRICA IN MOTION, M.KOFFI Inhoudsopgave 1. Organisatiestructuur... 2 1.1 Concept AIM organisatiestructuur... 2 1.1.1 De werkgroep Lobby... 3 1.1.2

Nadere informatie

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Een samenleving voor iedereen 20-9-2010 Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Beleid waarbij in alle fasen van de beleidscyclus rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

BRUGGEN BOUWEN IN DE WIJK. sociale cohesie en gezondheid

BRUGGEN BOUWEN IN DE WIJK. sociale cohesie en gezondheid BRUGGEN BOUWEN IN DE WIJK sociale cohesie en gezondheid Wie van u Is lid van een sportvereniging? Is onderdeel van een team op het werk? Is lid van een maatschappelijke organisatie? Maakt muziek met anderen?

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT GESPONSORD EN ERKEND DOOR DE EUROPESE COMMISSIE IN HET KADER VAN SOCRATES PROGRAMMA S MENSEN MET EEN HANDICAP DOOR FYSIEKE ACTIVITEIT INTEGREREN IN

Nadere informatie

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht

Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Annelies Knoppers Hoogleraar pedagogiek en didactiek van sport en lichamelijke opvoeding Universiteit Utrecht Vragen stellen bij schijnbare vanzelfsprekendheden is een basisvoorwaarde voor wetenschappelijk

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie