Veldraadpleging Schoolleidersregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veldraadpleging Schoolleidersregister"

Transcriptie

1 Veldraadpleging Schoolleidersregister

2 2 Oberon Colofon Oberon ( Ditte Lockhorst Edith Hilbink Tamara Geldhof Utrecht, juni 2014 Opdrachtgever VO-academie Aan het onderzoek is medewerking verleend door twee klankbordgroepen. De volgende mensen hadden hierin zitting: Dhr. K. Vreeker (Trajectumcollege), Mevr. M. Rieter (XII), Dhr. L. de Wit (NUOVO), Dhr. N. de Jong (Cals College), Dhr. P. Schram (OSG Singelland).

3 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 3 Inhoud Managementsamenvatting Inleiding. 9 Methode 11 Schoolleiders.. 13 Schoolleiders in vogelvlucht.. 14 Kenmerken. 15 Bekendheid.18 Doelstellingen en afbakening register. 19 Inrichting register: nieuwe schoolleiders.. 24 Aspirantenregister. 26 Herregistratie Overgangsregeling 30 Differentiatie 32 Teamleiders 33 Teamleiders in vogelvlucht. 34 Kenmerken. 35 Bekendheid 38 Doelstellingen en afbakening register 39 Inrichting register: nieuwe schoolleiders. 44 Aspirantenregister 46 Herregistratie Overgangsregeling 50 Differentiatie 52

4 4 Oberon Bestuurders. 53 Bestuurders in vogelvlucht Kenmerken. 55 Bekendheid 58 Doelstellingen en afbakening register 59 Inrichting register: nieuwe schoolleiders. 64 Aspirantenregister 66 Herregistratie Overgangsregeling 69 Differentiatie 71 Conclusies 72 Uitkomsten klankbordgroep veldraadpleging.. 77

5 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 5 Managementsamenvatting Veldraadpleging Schoolleidersregister In het sectorakkoord VO dat de VO-raad onlangs met de minister heeft afgesloten, is opgenomen dat per 1 januari 2016 het schoolleidersregister operationeel is. De VO-academie draagt zorg voor de ontwikkeling en invoering van dit register, in nauwe samenspraak met de beroepsgroep. Doel van register is enerzijds de professionele ontwikkeling van de beroepsgroep te stimuleren en te ondersteunen. Anderzijds is de doelstelling afbakening van de beroepsgroep en daarmee het waarborgen van de kwaliteit en de status van het beroep richting samenleving. Op korte termijn maakt dit de vraag wie er tot de beroepsgroep behoort, en voor wie dus het schoolleidersregister straks gaat gelden, actueel. Maar ook vragen als onder welke voorwaarden registratie moet plaatsvinden voor nieuwe schoolleiders en voor zittende schoolleiders en welke eisen zullen gelden voor herregistratie en op welke wijze herregistratie kan plaatsvinden, zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat het schoolleidersregister daadwerkelijk ontwikkeld kan worden. Er is echter nog geen duidelijk beeld op de antwoorden op deze vragen. Wat is de mening van de beroepsgroep schoolleiders? En wat vindt het voveld? Om hier meer zicht op te krijgen heeft de VO-academie door onderzoeksbureau Oberon een veldraadpleging laten uitvoeren. Behalve antwoord op vragen had de veldverkenning ook als doelstelling het veld te informeren over het schoolleidersregister. De veldraadpleging bestond uit drie rondes: 1. In een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het veld is een eerste afbakening van de beroepsgroep besproken. 2. Op basis van ronde 1 is een digitale vragenlijst opgesteld en uitgezet onder leidinggevenden in het VO-veld. 3. Met leden van de klankbordgroep zijn de uitkomsten besproken en zijn op basis van de uitkomsten van de veldraadpleging adviezen geformuleerd voor de afbakening van de beroepsgroep en de inrichting van het schoolleidersregister. In totaal hebben 626 leidinggevenden de vragenlijst ingevuld. Dit aantal is groot genoeg om uitspraken te doen over de hele populatie leidinggevenden in het VO in Nederland. De belangrijkste uitkomsten van de veldraadpleging presenteren we in deze rapportage. De rapportage is opgesplitst in drie onderdelen: schoolleiders, teamleiders en bestuurders. In de conclusies worden overeenkomsten en verschillen tussen schoolleiders, teamleiders en bestuurders beschreven. Het rapport eindigt met de uitkomsten van ronde 3.

6 6 Oberon Verschillen en overeenkomsten tussen schoolleiders, teamleiders en bestuurders Bekendheid Schoolleiders (85%), teamleiders (65%) en bestuurders (95%) zijn er redelijk bekend mee dat de VO-academie werkt aan de ontwikkeling van het schoolleidersregister. Bestuurders zijn goed bekend met de akkoorden en het beroepsprofiel. Schoolleiders zijn redelijk bekend met de akkoorden en teamleiders minder. Het Beroepsprofiel Schoolleider met de daarin beschreven competenties en bekwaamheidseisen is onder schoolleiders en teamleiders minder bekend. Doelstellingen van het register Schoolleiders, teamleiders en bestuurders onderschrijven de doelstellingen van het schoolleidersregister. Het bevorderen van professionele ontwikkeling wordt als belangrijkste doelstelling gezien. Afbakening van de beroepsgroep Een groot deel van de schoolleiders, teamleiders en bestuurders vindt dat leraren met een leidinggevende taak, met een aanstelling in LB t/m LE niet tot de beroepsgroep horen. Ook veel respondenten vinden dat leidinggevenden verantwoordelijk voor niet aan onderwijsgerelateerde taken er niet toe behoren. De meeste schoolleiders en teamleiders vinden dat de volgende groepen binnen de beroepsgroep schoolleiders vallen: directeurbestuurders; rectoren/directeuren en leden van centrale en/of algemene directies; rectoren, conrectoren, directeuren, adjunct-directeuren en leden van centrale-directies overeenkomstig artikel 32 en 34 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs; leidinggevenden met een aanstelling in een directieschaal (meestal tussen schalen 12 en 16). Bestuurders zijn het grotendeels eens met bovengenoemde opsomming, maar verschillen onderling wat meer van mening of directeur-bestuurders en leidinggevenden met een aanstelling in een directieschaal tot de beroepsgroep horen. Op basis van de uitkomsten van de veldverkenning heeft de klankbordgroep de volgende adviezen geformuleerd ten aanzien van de afbakening van de beroepsgroep: Tot de beroepsgroep behoren leidinggevenden die in de functieschaal directie en management zitten; Er vindt toetsing plaats aan een, nog vast te stellen, set criteria die de beroepsgroep verder definiëren (bijvoorbeeld men dient integrale verantwoordelijkheid te hebben); Directeur-bestuurders behoren, uitgaande van de functie in de praktijk, bij de beroepsgroep; Bestuurder horen niet tot de beroepsgroep.

7 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 7 Voorwaarden voor registratie Een zeer groot deel vindt dat nieuwe schoolleiders moeten aantonen dat hij of zij voldoet aan de basiskwalificaties die deel uitmaken van de beroepsstandaard. Meer dan 74% vindt dat dit kan door een positief afgerond assessment van eerder gevolgde opleidingen. Teamleiders voelen voor het overleggen van een bekwaamheidsverklaring van het eigen bestuur en bestuurders voelen het meest voor het overhandigen van een ervaringscertificaat. Twee derde schoolleiders en bestuurders en iets meer dan de helft van de teamleiders denkt dat een NVAO-geaccrediteerde master een goede manier is om aan te tonen dat men voldoet aan de basiskwalificaties. Naast de basiskwalificaties vinden respondenten het onderschrijven van de beroepsstandaard een voorwaarde voor registratie. Verder vinden teamleiders vaker dat het hebben van een lesbevoegdheid VO een voorwaarde moet zijn (teamleiders 80%, schoolleiders 58% en bestuurders 40%). Teamleiders vinden het hebben van een aanstelling in een directiefunctie een minder belangrijke voorwaarde (58% vindt dit een voorwaarde). Schoolleiders en bestuurders vinden deze voorwaarde belangrijker (respectievelijk 80% en 78%). Overgangsregeling voor zittende schoolleiders De overgrote meerderheid (88%-93%) is het eens met het instellen van een overgangsregeling voor zittende schoolleiders. De akte van benoeming zal volgens drie kwart van de respondenten dan als toelatingscriterium moeten gelden. Opvallend is dat bijna de helft van de schoolleiders (49%) van mening is dat er geen verdere voorwaarden moeten gelden bij deze registratie. Het aantonen dat men voldoet aan de basiskwalificaties zou volgens een aantal bestuurders (26%), schoolleiders (18%) en teamleiders (18%) een voorwaarde moeten zijn. De klankbordgroep wijst op een mogelijke discrepantie tussen de eisen die het veld wil stellen aan nieuwe schoolleiders en aan zittende schoolleiders, nu de voorwaarden voor registratie anders zijn geformuleerd door het veld (voldoen aan basiskwalificaties) dan voor het zittende personeel (registratie op basis van akte van benoeming). Een overgangsregeling is volgens de klankbordgroep nodig en pleit voor een eventueel versnelde herregistratie. Aspirantenregister In de veldraadpleging is voorgelegd of er een aspirantenregister ingesteld moet worden voor schoolleiders die nog niet voldoen aan de basiskwalificaties die deel uitmaken van de beroepsstandaard. Ongeveer 60% is het eens met het instellen van zo n register, 40% dus niet. Argumenten tegen een aspirantenregister hebben te maken met angst voor bureaucratie, beperkingen in het sollicitatieproces en het feit dat men überhaupt tegen een schoolleidersregister is.

8 8 Oberon De klankbordgroep geeft het advies de instelling van een aspirantenregister in de toekomst nog eens te overwegen. Daartoe dient het veld beter geïnformeerd te worden over de mogelijke functie van een aspirantenregister. Herregistratie Wie geregistreerd is, heeft de verplichting te werken aan professionele ontwikkeling. De overgrote meerderheid (85%-91%) vindt dat informele professionaliseringsactiviteiten, zoals intervisie, collegiale consultatie en niet-geaccrediteerde scholing en opleiding, ook moeten gelden voor herregistratie. Dit kan volgens een groot deel aangetoond worden via een overzicht van professionaliseringsactiviteiten of het beschrijven van een praktijkvoorbeeld. Bestuurders zien iets in het aantonen in studiepunten. Het aantonen via een urennorm is minder populair. Alternatieven die door respondenten regelmatig zijn aangedragen zijn het herregistreren op basis van resultaten van de school, middels certificaten of portfolio, door beoordeling of verklaring van het bestuur. De klankbordgroep adviseert wanneer informele professionaliseringsactiviteiten ook gelden voor herregistratie duidelijk te definiëren wat wordt verstaan onder die informele professionaliseringsactiviteiten en op welke wijze schoolleiders dienen aan te tonen wat deze hebben betekend voor de eigen ontwikkeling. Differentiatie binnen het register Het idee om binnen het schoolleidersregister te differentiëren (bijvoorbeeld naar vakbekwaamheid van schoolleiders of een basis- of excellente registratie), wordt door het merendeel van de respondenten niet gedragen. Teamleiders zien hier nog het meest in (49% is voor differentiatie), bestuurders het minst (21%). De klankbordgroep constateert een discrepantie tussen de uitkomsten van de veldraadpleging en geluiden tijdens andere bijeenkomsten waarin men aangeeft voorstander te zijn voor een onderscheid tussen meer en minder ervaren schoolleiders.

9 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 9 Inleiding In het sectorakkoord dat de VO-raad met het ministerie van OCW heeft afgesloten, is afgesproken dat per 1 januari 2016 een register voor schoolleiders operationeel is: Er wordt een door de sector en beroepsgroep gedragen beroepsstandaard schoolleiders ontwikkeld. Mede op basis daarvan werken schoolleiders systematisch aan hun bekwaamheid en bekwaamheidsonderhoud en leggen dit vast in een schoolleidersregister VO (onder regie van en gedragen door de beroepsgroep). Dit register wordt in 2015 ingericht en is uiterlijk 1 januari 2016 operationeel. Een dergelijk register is geen doel op zich, maar een belangrijk instrument dat wordt ingezet om voortdurende professionele ontwikkeling te stimuleren. (Sectorakkoord VO , pagina 22/23) Het doel van het schoolleidersregister VO is tweeledig: enerzijds wil men met het register zorgen voor het afbakenen van de beroepsgroep en daarmee het waarborgen van de kwaliteit en de status van het beroep richting de samenleving, anderzijds wil men met het register de professionele ontwikkeling bevorderen. Deze doelstellingen vragen enerzijds om een duidelijke afbakening, anderzijds om ruimte om zoveel mogelijk leidinggevenden in vo-scholen te stimuleren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. De VO-academie is door de VO-raad gevraagd de ontwikkeling van dit schoolleidersregister ter hand te nemen. Hiervoor is een invoeringsstrategie uitgewerkt in nauwe samenwerking met de beroepsgroep schoolleiders, het Schoolleidersplatform en besturen. Momenteel ligt de vraag voor onder welke voorwaarden schoolleiders opgenomen kunnen worden in het schoolleidersregister. Daarnaast is het VO-veld nog onvoldoende geïnformeerd over de komst van het schoolleidersregister. De VO-academie heeft Oberon gevraagd een raadpleging uit te voeren onder de leden van de VO-raad, schoolleiders en overige leidinggevenden. Met de veldraadpleging krijgt de VO-academie enerzijds antwoord op de vraag wie onder welke voorwaarden opgenomen kan worden in een geregistreerde beroepsgroep van schoolleiders volgens het VO-veld. Anderzijds draagt het onderzoek bij aan het creëren van draagvlak en commitment in het VO-veld voor de komst van het schoolleidersregister. De uitkomsten kan de VO-academie gebruiken bij de verdere invoering van het schoolleidersregister VO. Op korte termijn betreft dit de vraag wie tot de beroepsgroep hoort. De onderzoeksvragen waar deze veldraadpleging een antwoord op moet geven, luiden daarmee als volgt: 1. Welke voorwaarden voor toetreding tot het schoolleidersregister moeten volgens het veld gelden? 2. Hoe bekend zijn de schoolleiders in het VO met het register voor schoolleiders? En hoe staan ze tegenover de invoering van dit register?

10 10 Oberon Leeswijzer De rapportage is vooral visueel van aard: met behulp van figuren worden per onderwerp de belangrijkste resultaten grafisch weergegeven. Dit is gedaan voor schoolleiders, bestuurders en teamleiders afzonderlijk. Een groot deel van de onderwerpen heeft betrekking op de afbakening van de beroepsgroep, gevolgd door enkele onderwerpen gericht op verdere inrichting van het register. Elk deel start met enkele achtergrondkenmerken van de respondenten. De belangrijkste of opvallendste resultaten per onderwerp staan in korte zinnen boven de figuren. In tekstkaders naast of onder de figuren geven we steeds korte toelichtingen op de resultaten en vermelden we relevante bijzonderheden met betrekking tot kruisingen met bepaalde achtergrondkenmerken van de respondenten. Onderaan de pagina staat de vraag die gesteld is aan de respondenten. Elk deel van het rapport begint met een vogelvlucht over de resultaten: een visuele samenvatting van de belangrijkste onderwerpen. Wilt u direct een beeld krijgen van hoe schoolleiders, teamleiders en bestuurders in hun mening overeenkomen of verschillen dan kunt u starten met het hoofdstuk conclusies. Resultaten met betrekking tot deze drie groepen afzonderlijk kunt u dan teruglezen in de delen voorafgaand aan de conclusie. Het rapport sluit af met de uitkomsten van een bijeenkomst met de klankbordgroep van deze veldraadpleging. Na deze inleiding volgt eerst een beknopte beschrijving van de onderzoeksopzet en uitvoering en de respons.

11 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 11 Methode Om de bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden is een onderzoeksopzet bestaande uit drie rondes, gebruikt: Ronde 1: In een bijeenkomst met leden van de klankbordgroep 1 schoolleidersregister op 11 maart 2014 zijn mogelijke geldende voorwaarden voor toetreding tot de geregistreerde beroepsgroep bediscussieerd. Dit heeft inhoudelijke input opgeleverd voor ronde 2. Ronde 2: Het veld is geraadpleegd middels een digitale vragenlijst (13-28 mei 2014). Ronde 3: In een bijeenkomst zijn met enkele leden van de klankbordgroep op 19 juni 2014 de resultaten van de veldraadpleging bediscussieerd. Dit heeft voorstellen voor de afbakening van de beroepsgroep opgeleverd, evenals vragen die op korte en langere termijn voorliggen. De digitale vragenlijst vormt de kern van deze brede veldraadpleging. De vragenlijst is in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. Beide doelstellingen zijn tot uiting gekomen: raadpleging binnen het veld hoe men denkt over voorwaarden voor registratie in het register als schoolleider en informeren van het veld over het schoolleidersregister. In de vragenlijst zijn vragen gesteld en informatie geboden over: Bekendheid met bestuursakkoord, sectorakkoord, beroepsprofiel en het schoolleidersregister; Doelstellingen van het schoolleidersregister; Voorwaarden voor registratie; Instellen van een aspirantenregister; Voorwaarden voor herregistratie; Overgangsregeling voor zittende schoolleiders; Differentiatie binnen het register; Kenmerken van de respondenten. De vragenlijst is in eerste instantie uitgezet onder individuele bestuursleden uit het ledenbestand van de VO-raad (N=329). De bestuurders is gevraagd de vragenlijst zelf in te vullen en deze door te sturen aan schoolleiders en teamleiders binnen de scholen die vallen onder het eigen bestuur. In tweede instantie is de vragenlijst verstuurd aan schoolleiders en teamleiders uit een bestand van de VO-raad (N=5799). Dit bestand dekt nagenoeg de gehele populatie. Na een week is herinnering verstuurd. Voorafgaand aan het uitzetten van de vragenlijst hebben alle leden een brief ontvangen namens de voorzitter van de VO-raad met het verzoek mee te werken aan de veldraadpleging. 1 Namen van de leden van de klankbordgroep zijn opgenomen in het colofon.

12 12 Oberon Respons 9% 42% 49% Teamleiders Schoolleiders Bestuurders Respons: Categorie anders is gehercodeerd in een van de drie categorieën. Rest categorie anders (N=8) is niet meegenomen in de resultaten. Totaalrespons: 10,2% (N=626) Steekproef voldoende groot om uitspraken over de populatie bij betrouwbaarheidsinterval van 99% Steekproefverdeling is scheef: schoolleiders en bestuurders zijn oververtegenwoordigd, teamleiders ondervertegenwoordigd (schoolleiders in populatie: 27%; teamleiders in populatie: 68%; bestuurders in populatie: 5%) Steekproef per functie schoolleider en teamleiders voldoende om uitspraken over de populatie te doen bij betrouwbaarheidsinterval van 90%. De steekproef bestuurders is te klein. Uitspraken moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In de vragenlijst is gevraagd naar kenmerken van respondenten: geslacht, leeftijd en inschaling. Verschillen op kenmerken zijn geanalyseerd. Waar significante verschillen zijn gevonden (binnen betrouwbaarheidsinterval van 95%), zijn deze opgenomen in de tekst.

13 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 13 Schoolleiders

14 14 Oberon Schoolleiders in vogelvlucht Achtergrondkenmerken Doel & beroepsgroep Voorwaarden 27 Man 73 Vrouw 73% schoolleiders is een man 87% zit in salarisschaal OOP/Directie 78% is ouder dan % 50% 0% 76 76% vindt het register niet van toepassing op leraren met aanstelling in LB t/m LE 86% onderschrijft de register doelstellingen 100% 50% 0% 58 58% vindt het hebben van een lesbevoegdheid VO voorwaarde voor registratie Overgangsregeling Ja 9 91 Nee 91% is voor een overgangsregeling 79% vindt een akte van benoeming een goed criterium voor toelating 77% is ouder dan 40 Herregistratie Differentiatie 100% 90 90% 50% 0% vindt informele professionalisering een geldige activiteit voor herregistratie 85% vindt een overzicht van activiteiten/beschrijven praktijkvoorbeeld goed Differentiatie 87% zit in salarisschaal OOP/Directie 78% is ouder 36 dan 50 0% 50% 100% 36% vindt dat er binnen het schoolleidersregister ruimte moet zijn voor differentiatie

15 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 15 Kenmerken 87% schoolleiders zit in salarisschaal OOP/Directie 6% Salarisschaal 1% 0% 6% Onder schoolleiders vallen de volgende functiebeschrijvingen: schoolleider, locatiedirecteur, rector/(algemeen) directeur, conrector/adjunct-directeur, directeur-bestuurder, locatiemanager, directeur plv. 13% van de schoolleiders wordt gehonoreerd vanuit salarisschalen die voor leraren zijn bedoeld. 87% OOP/Directie LE LD LC LB In welke salarisschaal CAO VO valt u?

16 16 Oberon 78% schoolleiders is ouder dan 50 18% Leeftijd 4% 0% 22% Grootste groep schoolleiders is tussen de 50 en 60 jaar. 4% van de schoolleiders is jonger dan 40. Gezien de leeftijdsopbouw van de populatie schoolleiders mag worden verwacht dat er op relatief korte termijn veel nieuwe schoolleiders nodig zijn. 56% In welke leeftijdsgroep valt u?

17 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 17 73% schoolleiders is man Geslacht Ten opzichte van de totale populatie (man 65%- vrouw 35%) zitten er iets meer mannen in de steekproef schoolleiders. 27% 73% man vrouw Wat is uw geslacht?

18 18 Oberon Bekendheid Bij 85% is bekend dat de VO-academie werkt aan de ontwikkeling van het schoolleidersregister % kent de afspraken met betrekking tot professionalisering in het bestuursakkoord. 65% is bekend met afspraken rond de beroepsstandaard en het register voor schoolleiders. Het beroepsprofiel voor schoolleiders is veel minder bekend bij schoolleiders (33%) schoolleidersregister beroepsprofiel sectorakkoord bestuursakkoord Bent u ervan op de hoogte dat de VO-academie werkt aan de ontwikkeling van het schoolleidersregister? Bent u bekend met het Beroepsprofiel Schoolleider met daarin beschreven competenties en bijbehorende bekwaamheidseisen? Bent u bekend met de afspraken over de beroepsstandaard en het register voor schoolleiders in het Sectorakkoord? Bent u bekend met de afspraken over professionalisering van schoolleiders in het Bestuursakkoord?

19 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 19 Doelstellingen en afbakening register Schoolleiders vinden het bevorderen van professionele ontwikkeling de belangrijkste doelstelling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vaststellen bekwaamheidseisen en daarmee afbakenen beroepsgroep Doelstellingen Waarborgen van de kwaliteit en status beroep richting belanghebbenden Bevorderen van professionele ontwikkeling Doelstellingen worden door 86% van de schoolleiders gedragen. 5% van de schoolleiders vindt de doelstelling professionele ontwikkeling onbelangrijk. Dit zijn vaak schoolleiders die tegen de instelling van een register zijn. Ruim 10% van de schoolleiders vinden het waarborgen van de kwaliteit en status van het beroep en/of het afbakenen van de beroepsgroep onbelangrijke doelstellingen. Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet Kunt u aangeven in hoeverre u de doelstellingen van het schoolleidersregister belangrijk vindt?

20 20 Oberon 62% schoolleiders is het eens met de definitie voor schoolleiders zoals gegeven door de Onderwijsinspectie Eens definiering Het betreft de definitie"een schoolleider is degene die hiërarchisch en functioneel leiding geeft aan het onderwijspersoneel dat werkzaam is in die school en die door het bestuur verantwoordelijk wordt gehouden voor de kwaliteit van dat personeel. ("De kwaliteit van de schoolleiders", de Onderwijsinspectie, maart 2014) Vindt u de definitie van de Onderwijsraad een goede definiëring van een schoolleider?

21 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 21 90% van de schoolleiders die het niet eens zijn met de definiëring vinden definitie voor schoolleiders te beperkt Definiëring onvolledig Formulering niet goed Meer aandacht voor gezamelijke verantwoordelijkheid Opmerkingen over definiëring Overig Percentage van het aantal schoolleiders dat gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om aan te geven waarom zij het niet eens zijn met de definitie voor schoolleiders, zoals gegeven door de Onderwijsinspectie (N=101). 38 % van de schoolleiders zijn het niet eens met de definitie voor schoolleiders zoals gegeven door de Onderwijsinspectie. Hiervan hebben 101 schoolleiders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoorden toe te lichten. Zij vinden de definiëring te beperkt. Typerende voorbeelden: De definitie is te beperkt en omvat lang niet alle verantwoordelijkheidsgebieden. Er is in deze definitie niet duidelijk wat verstaan wordt onder onderwijspersoneel. Ik mis de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de school in zijn geheel (alle aspecten: financiën, personeel, onderwijs, organisatie, voorzieningen, positionering in de markt etc). De term onderwijspersoneel is niet breed genoeg. De schoolleider geeft leiding aan alle personeelsleden. Het onderwijsondersteunend personeel mist in de definitie. Afbakenen van de beroepsgroep leidt niet tot verbetering van het niveau van de schoolleiders. U heeft aangegeven dat u de definiëring van de Onderwijsraad voor een schoolleider niet onderschrijft. Kunt u uw antwoord toelichten?

22 22 Oberon 22% schoolleiders vindt register ook van toepassing op leraren met aanstelling in LB t/m LE Wie hoort tot beroepsgroep Leidinggevenden met aanstelling in directieschaal Leidinggevenden verantwoordelijk voor niet aan onderwijsgerelateerde zaken Overeenkomstig definiering art 32 en Rectoren/directeuren en leden centrale en/of algemene directies Directeur-bestuurders Leraren met een leidinggevende taak, met aanstelling in LB t/m LE % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet In hoeverre bent u het er mee eens dat bovenstaande groepen binnen de beroepsgroep vallen en dat daarmee het schoolleidersregister op hen van toepassing zal zijn?

23 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 23 Mening schoolleiders dat register van toepassing vindt voor leraren met aanstelling in LB t/m LE komt overeen met bestuurders (16%), maar niet met teamleiders (44%). 45% vindt register niet van toepassing op leidinggevenden verantwoordelijk voor hoofdzakelijk niet aan onderwijsgerelateerde zaken. Oudere schoolleiders (> 60) vinden dit significant vaker dan de jonge schoolleiders (<40). 12% vindt het register niet van toepassing op leidinggevenden met aanstelling in directieschaal. 98 schoolleiders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoorden toe te lichten. De toelichtingen zijn zeer divers; centraal staan: De schoolleider is verantwoordelijk/geeft leiding aan het onderwijsproces en personeel; andere leidinggevenden zoals facilitair manager horen daar niet bij. Leraren met een leidinggevende taak zijn geen schoolleiders; voor leraren bestaat er het lerarenregister. Schoolleiders zijn eindverantwoordelijk voor een school; lid van centrale directies horen daar niet bij. Beroepsgroep breed houden: elke school heeft een eigen organisatie, iedereen moet een kans krijgen tot professionalisering; stimuleert beginnende schoolleiders of leraren zich te ontwikkelen. Beroepsgroep dient beperkt te worden: geeft duidelijkheid. Voorbeelden van uitspraken: Beperken tot leiders die hiërarchische en functionele verantwoordelijkheid hebben met een duidelijke relatie tot het onderwijsproces. Een directieverantwoordelijkheid/bevoegdheid is essentieel anders dan de verantwoordelijkheid/bevoegdheid van een docent met taken. Ik ga er vanuit dat alleen wie opgedragen is/kan worden de eindverantwoordelijkheid te dragen van een school in een register moet worden opgenomen. Wie in register opgenomen moet worden, is zeer afhankelijk van de wijze waarop de directiestructuur van een school is opgezet. Op mijn school vallen leidinggevende docenten buitend de structuur, op andere scholen vallen ze er juist weer binnen.

24 24 Oberon Inrichting register: nieuwe schoolleiders 87% schoolleiders vindt dat nieuwe schoolleiders moeten voldoen aan de basiskwalificaties uit beroepsstandaard 100% 90% 80% 70% 4 6 Weet niet 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Basiskwalificaties voorwaarde voor registratie Helemaal mee oneens Oneens Eens Helemaal eens 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NVAO.. Ervarings.. Assessment.. Bekwaamheid.. Helemaal eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet Van de schoolleiders die vinden dat nieuwe schoolleiders moeten aantonen dat ze voldoen aan de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard vindt 60% dat dit kan via een afgeronde NVAO-geaccrediteerde master Schoolleider VO, 72% via het overleggen van een Ervaringscertificaat Beroepsstandaard schoolleider VO, 74% via een positief afgerond assessment van eerder gevolgde opleidingen en 66% via een bekwaamheidsverklaring van het eigen bestuur. Dit betekent dat van elk van de voorgestelde manieren een kwart van de schoolleiders dit geen goede manier vinden om de basiskwalificatie aan te tonen. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? De schoolleider toont aan dat voldaan wordt aan de basiskwalificaties, die deel uitmaken van de beroepsstandaard. In hoeverre bent u het eens met bovenstaande manieren om aan te tonen dat voldaan wordt aan de basiskwalificaties?

25 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 25 Net iets meer dan de helft (58%) van de schoolleiders vindt een lesbevoegdheid voorwaarde voor registratie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Voorwaarden voor registratie % teamleiders en 40% bestuurders vindt lesbevoegdheid een voorwaarde voor registratie. 80% schoolleiders vindt een aanstelling in een directiefunctie een voorwaarde voor toetreding tot het register. 84% vindt een voorwaarde dat de schoolleider de beroepsstandaard onderschrijft. Er bestaat duidelijk meer verschil van mening over de noodzaak van het hebben van een lesbevoegdheid dan over het hebben van een aanstelling in een directiefunctie of het onderschrijven van de beroepsstandaard. Het voldoen aan de basiskwalificaties die deel uitmaken van de beroepsstandaard is de belangrijkste voorwaarde voor registratie. 0% Lesbevoegdheid Aanstelling in directiefunctie Onderschrijft beroepsstandaard Helemaal eens Eens Oneens Helemaal oneens Weet niet Behalve het aantonen van het voldoen aan de basiskwalificaties zijn er nog andere mogelijke voorwaarden tot registratie. In hoeverre bent u het eens met bovenstaande voorwaarden?

26 26 Oberon Aspirantenregister Bijna 60% is het eens met het instellen van een aspirantenregister Eens instellen aspirantenregister % vindt dat er geen aspirantenregister moet komen. Deze respondenten is gevraagd hun antwoord toe te lichten, 45 respondenten hebben dit ook gedaan. 47% ziet geen meerwaarde in een aspirantenregister, vinden het niet nodig en geven aan dat een schoolleidersregister voldoende is. 24% geeft aan tegen het schoolleidersregisters te zijn; en dus ook aspirantenregister. 13% denk dat het zal leiden tot meer bureaucratie/administratie. 6% geeft aan dat het leidt tot vervuiling van het register. 9% van de toelichtingen waren niet te categoriseren. Eens en helemaal eens Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met het instellen van een aspirantenregister?

27 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 27 58% schoolleiders vindt aanstelling in directiefunctie een voorwaarden voor registratie in het aspirantenregister Voorwaarden voor registratie aspirantenregister Onderschrijft de beroepsstandaard Leraren, mits in 3 jaar HBO master en dienstverband als schoolleider Bijna de helft van de schoolleiders zien het aspirantenregister als een registermogelijkheid voor schoolleiders die nog niet voldoen aan de eisen voor registratie. Ongeveer de helft van de schoolleiders is het eens met de voorgestelde voorwaarden voor registratie in het aspirantenregister. Ruim 80% vindt dat aspirantenleden de beroepsstandaard dienen te onderschrijven om zich te kunnen registreren. Aanstelling in directiefunctie Lesbevoegdheid VO Binnen 3 jaar opleiding voor schoolleiders (HBO) afgerond % 50% 100% Helemaal eens Eens Oneens Helemaal oneens Weet niet Mogelijke voorwaarden voor registratie in het aspirantenregister staan hierboven weergegeven. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de voorwaarden tot registratie in het aspirantenregister?

28 28 Oberon Herregistratie 90% schoolleiders vindt informele professionalisering een geldige activiteit voor herregistratie 100 Informele professionalisering Aantonen van professionaliseringsactiviteiten via Overzicht activiteiten of beschrijving praktijkvoorbeeld Studiepunten Urennorm % 50% 100% Helemaal eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet Zowel bijna alle teamleiders, schoolleiders als bestuurders vinden dat informele professionalisering een goede activiteit is voor herregistratie naast formele professionalisering. 85% schoolleiders vindt het geven van een overzicht van activiteiten of het beschrijven van een praktijkvoorbeeld een goede manier om professionaliseringsactiviteiten aan te tonen. Dit geldt veel minder voor studiepunten (49%) en de urennorm (29%). Aantonen van professionaliseringsactiviteiten via gemaakt uren wordt door 64% niet als een goede manier gezien om professionaliseringsactiviteiten aan te tonen. Vindt u dat informeel professionaliseren ook geldig zou moeten zijn als professionaliseringsactiviteit in het kader van herregistratie? In hoeverre bent u het ermee eens dat bovenstaande aspecten een goede manier zijn om de professionaliseringsactiviteiten aan te tonen?

29 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 29 Een kwart schoolleiders vindt verantwoording en beoordeling door het bestuur een goede manier om professionalisering aan te tonen Overig 33% Andere manieren Beoordeling/verant woording bestuur 26% 14% vindt dat resultaten van de school of afdeling een goede manier zijn om professionalisering aan te tonen en in aanmerking te komen voor herregistratie. Andere meerdere keren genoemde opties zijn 360 graden feedback, assessment en portfolio. Resultaten van de school/afdeling 14% Portfolio/CV/certifi caten 4% Verantwoording afleggen Assessment 5% 9% 360 graden feedback 9% Percentage van aantal mensen dat een alternatieve manier voor het aantonen van professionaliseringsactiviteiten hebben aangegeven (N=38) Op welke andere manieren zouden professionaliseringsactiviteiten aangetoond kunnen worden?

30 30 Oberon Overgangsregeling 91% wil een overgangsregeling voor huidige schoolleiders Overgangsregeling 91 Weet niet 6% Helemaal oneens 5% Oneens 10% Akte van benoeming Eens 52% Helemaal eens 27% Het percentage schoolleiders dat vindt dat er een overgangsregeling moet komen voor huidige schoolleiders komt overeen met het percentage teamleiders en bestuurders. Vrouwen vinden significant vaker dat er geen overgangsregeling moet komen voor zittende schoolleiders. 79% van de schoolleiders vindt dat de akte van benoeming als toelatingscriterium moet gelden voor huidige schoolleiders, 15% vindt dit niet het juiste toelatingscriterium. Schoolleiders die voor een overgangsregeling zijn, vinden significant vaker dat nieuwe schoolleiders moeten aantonen bij toelating tot het register dat zij voldoen aan de basiskwalificaties. Bent u het eens met de instelling van een overgangsregeling voor huidige schoolleiders? In hoeverre bent u het er mee eens dat de akte van benoeming als toelatingscriterium geldt voor huidige schoolleiders?

31 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 31 48% schoolleiders vindt dat huidige schoolleiders direct volledig geregistreerd moeten worden zonder voorwaarden Alternatieven overgangsregeling Weet niet 4% Twee alternatieven voor de overgangsregeling: 1. Huidige schoolleiders worden allemaal direct volledig geregistreerd en vanaf de herregistratie dienen zij aan dezelfde eisen te voldoen als nieuwe schoolleiders Geen van beide 10% Beide 18% Voorkeur 2: dezelfde voorwaarden als voor nieuwe schoolleiders 20% Voorkeur 1: door herregistratie de kwaliteit waarborgen 48% 2. Tijdens de overgangsregeling krijgt de schoolleider tijd om zich volledig te registreren voor de beroepsgroep. De schoolleider toont aan dat voldaan wordt aan de basiskwalificaties die deel uitmaken van de beroepsstandaard 18% is voor directe registratie, maar vindt dat de schoolleiders uiteindelijk wel moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als nieuwe schoolleiders. 20% van de schoolleiders vindt dat huidige schoolleiders moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de nieuwe schoolleiders alvorens volledig geregistreerd te worden. We presenteren u twee mogelijke alternatieven voor de overgangsregeling (zie bovenstaande toelichting). Naar welke van deze alternatieven gaat uw voorkeur?

32 32 Oberon Differentiatie 36% schoolleiders vindt dat het schoolleidersregister ruimte moet geven voor differentiatie Differentiatie 36 Ja 64% vindt dat het schoolleidersregister geen ruimte moet bieden voor differentiatie. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan bij de teamleiders (51%). Bij de keuze voor differentiatie worden de volgende aspecten voor differentiatie vooral genoemd (in volgorde van meest genoemd): Gerelateerd aan taken, functie binnen de school en verantwoordelijkheden (leeftijd, ervaring, competenties, input van personeel, etc.) Van basis naar excellent Op basis van (vak)bekwaamheid De organisatie waar leiding aan gegeven wordt De schoolresultaten Van junior, medior naar senior Naar ervaringsjaren Afhankelijk van het coachen van andere schoolleiders Daarnaast wordt aangeven door een aantal respondenten dat men wil dat het register mogelijkheid biedt tot maatwerk. Vindt u dat het schoolleidersregister ruimte moet geven voor differentiatie? Hoe zou dit vormgegeven kunnen worden?

33 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 33 Teamleiders

34 34 Oberon Teamleiders in vogelvlucht Achtergrondkenmerken Doel & beroepsgroep Voorwaarden 36 Man 64 Vrouw 64 % teamleiders is een man 65 % zit in salarisschaal OOP/Directie 77% is ouder dan % 50% 0% % vindt het register niet van toepassing op leraren met aanstelling in LB t/m LE 90% onderschrijft de register doelstellingen 100% 50% 0% % vindt het hebben van een lesbevoegdheid VO voorwaarde voor registratie Overgangsregeling Herregistratie Differentiatie Ja Nee 88% is voor een overgangsregeling 77% vindt een akte van benoeming een goed criterium voor toelating 100% % 50% 0% vindt informele professionalisering een geldige activiteit voor herregistratie 87% vindt een overzicht van activiteiten/beschrijven praktijkvoorbeeld goed 49 0% 50% 100% 49% vindt dat er binnen het schoolleidersregister ruimte moet zijn voor differentiatie 77% is ouder dan 40

35 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 35 Kenmerken 65% teamleiders zit in salarisschaal LD Salarisschaal 8% 0% 26% Onder teamleiders worden teamleiders en afdelingsleiders verstaan. Ook afdelingsdirecteuren, afdelingsmanagers, conrectoren van afdelingen, leerjaarcoördinatoren en sectordirecteuren vallen in deze presentatie van resultaten onder de groep teamleiders. 26% van de teamleiders wordt gehonoreerd vanuit salarisschalen die voor OOP/directie (schoolleiding) zijn bedoeld. 1% 65% OOP/Directie LE LD LC LB In welke salarisschaal CAO VO valt u?

36 36 Oberon 77% teamleiders is ouder dan 40 22% Leeftijd 1% 8% De meeste teamleiders zijn tussen de 40 en 60 jaar oud (69%). 23% van de schoolleiders is jonger dan 40. Slechts 1% valt in de leeftijdscategorie jaar. 37% 32% In welke leeftijdsgroep valt u?

37 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 37 64% teamleiders is man Geslacht De verhouding man/vrouw onder teamleiders is in de steekproef ongeveer vergelijkbaar met de totale populatie teamleiders (man 61%- vrouw 39%). In de steekproef zijn de vrouwen iets minder vertegenwoordigd. 36% 64% man vrouw Wat is uw geslacht?

38 38 Oberon Bekendheid 65% teamleiders is op de hoogte van de komst van het schoolleidersregister Bijna 50% kent de afspraken met betrekking tot professionalisering in het bestuursakkoord. Het sectorakkoord is onder teamleiders het minst bekend: 33% is bekend met afspraken rond de beroepsstandaard en het register voor schoolleiders, 67% dus niet. Ook het beroepsprofiel is onder teamleiders minder bekend (62% is hier niet bekend mee). Ten opzichte van bestuurders en schoolleiders zijn teamleiders het minst op de hoogte van het sectorakkoord, het bestuursakkoord, het beroepsprofiel en het schoolleidersregister schoolleidersregister beroepsprofiel sectorakkoord bestuursakkoord Bent u ervan op de hoogte dat de VO-academie werkt aan de ontwikkeling van het schoolleidersregister? Bent u bekend met het Beroepsprofiel Schoolleider met daarin beschreven competenties en bijbehorende bekwaamheidseisen? Bent u bekend met de afspraken over de beroepsstandaard en het register voor schoolleiders in het Sectorakkoord? Bent u bekend met de afspraken over professionalisering van schoolleiders in het Bestuursakkoord?

39 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 39 Doelstellingen en afbakening register Teamleiders vinden het bevorderen van professionele ontwikkeling de belangrijkste doelstelling van het register 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vaststellen bekwaamheidseisen en daarmee afbakenen beroepsgroep Doelstellingen Waarborgen van de kwaliteit en status beroep richting belanghebbenden Bevorderen van professionele ontwikkeling Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet Het overgrote deel teamleiders onderschrijft de doelstellingen van het schoolleidersregister. 90% is het eens met de doelstelling het vaststellen van de bekwaamheidseisen en daarmee het afbakenen van de beroepsgroep. 9% vindt dit onbelangrijk. 91% is het eens met de doelstelling het waarborgen van de kwaliteit en status van het beroep richting belanghebbenden. Kunt u aangeven in hoeverre u de doelstellingen van het schoolleidersregister belangrijk vindt?

40 40 Oberon 67% teamleiders is het eens met de definitie voor schoolleiders zoals gegeven door de Onderwijsinspectie Eens definiering 67 Het betreft de definitie"een schoolleider is degene die hiërarchisch en functioneel leiding geeft aan het onderwijspersoneel dat werkzaam is in die school en die door het bestuur verantwoordelijk wordt gehouden voor de kwaliteit van dat personeel. ("De kwaliteit van de schoolleiders", de Onderwijsinspectie, maart 2014). Teamleiders onderschrijven de definitie het meest. 62% schoolleiders en 51% bestuurders zijn het met de definitie eens Vindt u de definitie van de Onderwijsraad een goede definiëring van een schoolleider?

41 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 41 67% van de teamleiders die het niet eens zijn met de definiëring vinden definitie voor schoolleiders te beperkt Definiëring onvolledig Formulering niet goed Meer aandacht voor gezamelijke verantwoordelijkheid Opmerkingen over definiëring Overig 33 % van de teamleiders is het niet eens met de definitie voor schoolleiders zoals gegeven door de Onderwijsinspectie. Hiervan hebben 74 teamleiders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoorden toe te lichten. Zij vinden de definiëring voornamelijk te beperkt. Typerende voorbeelden: De definitie is alleen gericht op het personeel en niet op de onderwijsontwikkeling, leerlingen en omgeving. Ik vind dat het woord verantwoordelijk moet veranderen in medeverantwoordelijk. Het woord hiërarchisch past niet bij mij. Zou de term 'leerling' erin willen zien Percentage van het aantal teamleiders dat gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om aan te geven waarom zij het niet eens zijn met de definitie voor schoolleiders, zoals gegeven door de Onderwijsinspectie (N=74). U heeft aangegeven dat u de definiëring van de Onderwijsraad voor een schoolleider niet onderschrijft. Kunt u uw antwoord toelichten?

42 42 Oberon 44% teamleiders vindt het register ook van toepassing op leraren met aanstelling in LB t/m LE Leidinggevenden met aanstelling in directieschaal Leidinggevenden verantwoordelijk voor niet aan onderwijsgerelateerde zaken Overeenkomstig definiering art 32 en Rectoren/directeuren en leden centrale en/of algemene directies Directeur-bestuurders Leraren met een leidinggevende taak, met aanstelling in LB t/m LE % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet 35% vindt dat dit ook geldt voor leidinggevenden verantwoordelijk voor hoofdzakelijk niet aan onderwijs gerelateerde zaken. Ten opzichte van schoolleiders (24%) en bestuurders (19%) vinden teamleiders (51%) aanzienlijk vaker dat leraren met een aanstelling in LB t/m LE in het schoolleidersregister horen. Teamleiders vinden over het algemeen dat het schoolleiderregister van toepassing moet zijn op leidinggevenden met een aanstelling in directieschaal, overeenkomstig met de definiëring in artikel 32 en 34, rectoren/directeuren en leden centrale en/of algemene directies en directeur-bestuurders. In hoeverre bent u het er mee eens dat bovenstaande groepen binnen de beroepsgroep vallen en dat daarmee het schoolleidersregister op hen van toepassing zal zijn?

43 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 43 Als toelichting op de vraag over de beroepsgroep geven teamleiders zeer diverse antwoorden. en zijn zeer uiteenlopend. Op hoofdpunten wordt het volgende gezegd: Houdt de beroepsgroep breed: voor ieder met een leidinggevende taak in de school. Verantwoordelijkheden moeten leidend zijn; sommigen noemen alleen eindverantwoordelijkheid, anderen integrale of onderwijskundige verantwoordelijkheid. Kies voor een smalle benadering van de beroepsgroep: opname van leraren maakt teveel bureaucratie. Formulering van leidinggevende is te vaag. Voorbeelden van uitspraken: Leraren met een leidinggevende taak zijn naar mijn smaak moeilijk in te delen bij de beroepsgroep, tenzij de grenzen daarvan heel flexibel zijn. Wie het ene jaar die taak heeft, heeft m het volgende jaar niet per se Leraren met een leidinggevende taak vind ik persoonlijk te vaag geformuleerd. Wat heet een leidinggevende taak? Is bijvoorbeeld een sectiecoordinator een leidinggevende taak? Een leraar met leidinggevende taken geeft nog steeds les. Een schoolleider heeft een zeer beperkte lestaak Iedereen die op kleine of grotere schaal een leidinggevende taak heeft op het onderwijs in de school en daarbij de onderwijsgevenden leiding geeft (individueel en/of in teamverband) hoort voor mij tot de schoolleiders Mijn beeld bij het leiden van een school is dat het gaat om integraal leiderschap. Daarmee zijn allen die hiërarchisch leiding geven, gehouden aan kwaliteit Mijn criterium: leiding geven aan onderwijs/onderwijsgevenden/verantwoordelijk voor het primaire proces De mensen met eindverantwoordelijkheid

44 44 Oberon Inrichting register: nieuwe schoolleiders 91% teamleiders vindt dat nieuwe schoolleiders moeten voldoen aan de basiskwalificaties uit beroepsstandaard 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Basiskwalificaties voorwaarde voor registratie Weet niet Helemaal mee oneens Oneens Eens Helemaal eens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NVAO.. Ervarings.. Assessment.. Bekwaamheid.. Weet niet Helemaal mee oneens Oneens Eens Helemaal eens Van de teamleiders die vinden dat nieuwe schoolleiders moeten aantonen dat ze voldoen aan de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard vindt 55% dat dit kan via een afgeronde NVAO-geaccrediteerde master Schoolleider VO, 71% via het overleggen van een Ervaringscertificaat Beroepsstandaard schoolleider VO, 76% via een positief afgerond assessment van eerder gevolgde opleidingen en 79% via een bekwaamheidsverklaring van het eigen bestuur. Teamleiders voelen het minst voor een afgeronde NVAO-geaccrediteerde master Schoolleider VO als manier om aan te tonen dat aan de basiskwalificaties wordt voldaan. 35% van de teamleiders is hier hiermee oneens. Ten opzichte van schoolleiders vinden teamleiders een afgeronde NVAO-geaccrediteerde master Schoolleider VO, als manier om aan te tonen dat aan de basiskwalificaties wordt voldaan, nog iets minder geschikt en hebben zij meer dan schoolleiders een voorkeur voor de andere manieren om aan te tonen dat men voldoet aan de basiskwalificaties. Teamleiders (79%) zien meer dan de schoolleiders (66%) en bestuurders (67%) mogelijkheden in een bekwaamheidsverklaring. at aantonen van het voldoen aan de basiskwalificaties zijn er nog andere mogelijke voorwaarden tot registratie. In hoeverre bent u het eens met de bovenstaande oorwaarden? In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? De schoolleider toont aan dat voldaan wordt aan de basiskwalificaties, die deel uitmaken van de beroepsstandaard. In hoeverre bent u het eens met bovenstaande manieren om aan te tonen dat voldaan wordt aan de basiskwalificaties?

45 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 45 80% teamleiders vindt een lesbevoegdheid voorwaarde voor registratie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lesbevoegdheid Voorwaarden voor registratie Aanstelling in directiefunctie Onderschrijft beroepsstandaard Helemaal eens Eens Oneens Helemaal oneens Weet niet 58% Schoolleiders en 40% bestuurders vinden dat een lesbevoegdheid voorwaarde moet zijn voor registratie in het register. Teamleiders hechten dus duidelijk meer waarde aan lesbevoegdheid. Teamleiders (58%) vinden minder vaak dan schoolleiders (80%) en bestuurders (78%) dat de schoolleider een aanstelling in een directiefunctie moet hebben als een voorwaarde voor toetreding tot het register. 85% vindt een voorwaarde dat de schoolleider de beroepsstandaard onderschrijft. Teamleiders zijn het redelijk eens over de voorwaarden voor registratie. Lesbevoegdheid en het onderschrijven van de beroepsstandaard worden ongeveer even belangrijk gevonden. Het hebben van een aanstelling in een directiefunctie vindt men minder belangrijk. Het voldoen aan de basiskwalificaties die deel uitmaken van de beroepsstandaard is de belangrijkste voorwaarde voor registratie. Teamleiders met een aanstelling in salarisschaal LC vinden het hebben van een lesbevoegdheid een belangrijkere voorwaarde voor registratie dan leraren in salarisschaal LD. Zij geven vaker aan het helemaal eens met de voorwaarde te zijn. Behalve het aantonen van het voldoen aan de basiskwalificaties zijn er nog andere mogelijke voorwaarden tot registratie. In hoeverre bent u het eens met bovenstaande voorwaarden?

46 46 Oberon Aspirantenregister 60% is het eens met het instellen van een aspirantenregister Eens instellen aspirantenregister Eens en helemaal eens Oudere teamleiders (teamleiders boven 50 jaar) zijn het vrijwel allemaal eens met het instellen van een aspirantenregister. In de leeftijdsgroep zien we vaker dat men het niet eens is met het instellen van een aspirantenregister. 24% teamleiders is het niet eens met het instellen van een aspirantenregister. Er is ook een relatief grote groep (17% die geen mening heeft). Respondenten die het oneens zijn met het aspirantenregister zijn gevraagd om een toelichting. Er zijn 32 teamleiders die een toelichting gegeven hebben. 44% vindt dat een aspirantenregister geen meerwaarde heeft; het schoolleidersregister is voldoende. 19% vindt dat het tot teveel extra bureaucratie leidt. 16% denkt dat het sollicitaties en ontwikkelprocedures in de weg staat; schijnzekerheid. 9% is tegen het schoolleidersregister en daarmee ook tegen een aspirantenregister. 13% van de toelichtingen is niet te categoriseren. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met het instellen van een aspirantenregister?

47 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 47 58% teamleiders vindt een aanstelling in de directiefunctie een voorwaarde tot registratie in het aspirantenregister Leraren, mits in 3 jaar HBO master en dienstverband als schoolleider Aanstelling in directiefunctie Voorwaarden voor registratie aspirantenregister Onderschrijft de beroepsstandaard Lesbevoegdheid VO Een lesbevoegdheid in het VO wordt belangrijker gevonden (80%) dan een aanstelling in een directiefunctie (58%). Teamleiders vinden een lesbevoegdheid duidelijk veel belangrijker dan schoolleiders (61%) en bestuurders (55%). Minder dan de helft (49%) vindt het toelaten van leraren een goede voorwaarde mits afronding binnen 3 jaar van een opleiding voor schoolleiders op HBO-niveau en het hebben van een dienstverband als schoolleider. 84% vindt dat aspirantleden de beroepsstandaard dienen te onderschrijven. Binnen 3 jaar opleiding voor schoolleiders (HBO) afgerond % 50% 100% Helemaal eens Eens Oneens Helemaal oneens Weet niet Mogelijke voorwaarden voor registratie in het aspirantenregister staan hierboven weergegeven. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de voorwaarden tot registratie in het aspirantenregister?

48 48 Oberon Herregistratie Bijna 90% vindt dat informele professionalisering een geldige activiteit moet zijn voor herregistratie Informele professionalisering 87 Aantonen van professionaliseringsactiviteiten via: Overzicht activiteiten of beschrijving praktijkvoorbeeld Studiepunten Urennorm % 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet Zowel bijna alle teamleiders, schoolleiders als bestuurders vinden dat informele professionalisering een goede activiteit is voor herregistratie naast formele professionalisering. 87% teamleiders vindt het geven van een overzicht van activiteiten of het beschrijven van een praktijkvoorbeeld een goede manier om professionaliseringsactiviteiten aan te tonen. Dit geldt veel minder voor studiepunten (46%) en de urennorm (30%). 58% is het oneens met de urennorm als manier om professionaliseringsactiviteiten aan te tonen. Vindt u dat informeel professionaliseren ook geldig zou moeten zijn als professionaliseringsactiviteit in het kader van herregistratie? In hoeverre bent u het ermee eens dat bovenstaande aspecten een goede manier zijn om de professionaliseringsactiviteiten aan te tonen?

49 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 49 Teamleiders vinden een beoordeling door het bestuur of een portfolio/cv/certificaat een goed alternatief om professionalisering aan te tonen. Portfolio/CV/certifi caten 32% Gesprekkencyclus 14% Assessment 4% Andere manieren Beoordeling/verant woording bestuur 18% 360 graden feedback 0% Combinatie van aspecten 11% Resultaten van de school/afdeling 7% Intervisie/supervisi e/coaching 14% Certificaten en een portfolio worden het meest genoemd als goede alternatieven om professionalisering aan te tonen. Teamleiders vinden een beoordeling van het bestuur of het afleggen van verantwoording aan het bestuur (of een andere verantwoordelijke) een goed alternatief om professionaliseringsactiviteiten aan te tonen. Ook wordt intervisie als een manier gezien om professionalisering aan te tonen. Percentage van het aantal mensen dat een alternatieve manier voor het aantonen van professionaliseringsactiviteiten heeft aangegeven (N=28) Op welke andere manieren zouden professionaliseringsactiviteiten aangetoond kunnen worden?

50 50 Oberon Overgangsregeling Bijna 90% vindt dat er een overgangsregeling voor huidige schoolleiders moet komen Overgangsregeling 88 Helemaal oneens 3% Oneens 12% Akte van benoeming Weet niet 8% Helemaal eens 21% Eens 56% Het percentage teamleiders dat vindt dat er een overgangsregeling moet komen voor huidige schoolleiders komt overeen met het percentage schoolleiders en bestuurders. 76% teamleiders is het eens dat de akte van benoeming als toelatingscriterium moet gelden voor huidige schoolleiders. 15% vindt dit niet het juiste toelatingscriterium. Teamleiders die vinden dat er een overgangsregeling moet komen, vinden ook significant vaker dat nieuwe schoolleiders via een positief afgerond assessment van eerder gevolgede opleiding(en) of via een bekwaamheidsverklaring van het bestuur kunnen aantonen dat zij basisgekwalificeerd zijn. Bent u het eens met de instelling van een overgangsregeling voor huidige schoolleiders? In hoeverre bent u het er mee eens dat de akte van benoeming als toelatingscriterium geldt voor huidige schoolleiders?

51 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 51 40% teamleiders vindt dat huidige schoolleiders direct volledig geregistreerd moeten worden Geen van beide 9% Beide 18% Alternatieven overgangsregeling Weet niet 7% Voorkeur 2: dezelfde voorwaarden als voor nieuwe schoolleiders 26% Voorkeur 1: door herregistratie de kwaliteit waarborgen 40% Twee alternatieven voor de overgangsregeling: 1. Huidige schoolleiders worden allemaal direct volledig geregistreerd en vanaf de herregistratie dienen zij aan dezelfde eisen te voldoen als nieuwe schoolleiders 2. Tijdens de overgangsregeling krijgt de schoolleider tijd om zich volledig te registreren voor de beroepsgroep. De schoolleider toont aan dat voldaan wordt aan de basiskwalificaties, die deel uitmaken van de beroepsstandaard 40 % teamleiders vindt directie registratie voor huidige schoolleiders een goed idee. Door herregistratie kan de kwaliteit volgens hen gewaarborgd worden. 26% vindt dat voor huidige schoolleiders dezelfde voorwaarden moeten gelden als voor nieuwe schoolleiders. 18% vindt beide alternatieven goed. We presenteren u twee mogelijke alternatieven voor de overgangsregeling (zie bovenstaande toelichting). Naar welke van deze alternatieven gaat uw voorkeur?

52 52 Oberon Differentiatie De helft van de teamleiders vindt dat het register ruimte moet geven voor differentiatie differentiatie 49 49% vindt dat het schoolleidersregister ruimte moet bieden voor differentiatie. De andere helft, 51% vindt dit niet. Dit percentage ligt hoger dan bij de schoolleiders (36%) en bestuurders (21%). Bij de keuze voor differentiatie worden de volgende aspecten voor differentiatie genoemd (in volgorde van meest genoemd): Van basis naar excellent. Gerelateerd aan taken, functie binnen de school en verantwoordelijkheden (leeftijd, ervaring, competenties, input van personeel, etc.). Naar ervaringsjaren. Op basis van (vak)bekwaamheid. Vindt u dat het schoolleidersregister ruimte moet geven voor differentiatie? Hoe zou dit vormgegeven kunnen worden?

53 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 53 Bestuurders

54 54 Oberon Bestuurders in vogelvlucht Achtergrondkenmerken Doel & beroepsgroep Voorwaarden man vrouw 90% bestuurders is man 60% valt binnen de CAO VO 97% van deze groep wordt gehonoreerd vanuit de schaal OOP/directie 50% 19% vindt het register niet van toepassing op 19 leraren met aanstelling in LB t/m LE 0% 86% onderschrijft de register doelstellingen 50% 0% % vindt het hebben van een lesbevoegdheid VO voorwaarde voor registratie Overgangsregeling Herregistratie Differentiatie 7 93 Ja Nee 93% is voor een overgangsregeling 73 % vindt een akte van benoeming een goed criterium voor toelating 100% 91 91% 50% 0% vindt informele professionalisering een geldige activiteit voor herregistratie 90% vindt een overzicht van activiteiten/beschrijven praktijkvoorbeeld goed 21 0% 50% 100% 21% vindt dat er binnen het schoolleidersregister ruimte moet zijn voor differentiatie 77% is ouder dan 40

55 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 55 Kenmerken 60% Bestuurders valt onder de CAO VO CAO Onder schoolbestuurder vallen bestuurders en voorzitters centrale directie (eenmaal aangegeven). Van de bestuurders die in de CAO VO vallen wordt 97% gehonoreerd vanuit salarisschaal OOP/ Directie. 3% wordt gehonoreerd vanuit salarisschaal LE. 40% 60% CAO VO CAO Bestuurders VO In welke salarisschaal CAO VO valt u?

56 56 Oberon 88% bestuurders is ouder dan % Leeftijd 60 30% Grootste groep bestuurders is tussen de 50 en 60 jaar. Weinig tot geen bestuurders zijn jonger dan 40 jaar % In welke leeftijdsgroep valt u?

57 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 57 90% bestuurders is man 10% Geslacht Het percentage mannen is bij bestuurders hoger dan bij teamleiders (64%) en bij schoolleiders (73%). Ten opzichte van de totale populatie (man 84%- vrouw 16%) zitten er iets meer mannen in de steekproef bestuurders. 90% man vrouw Wat is uw geslacht?

58 58 Oberon Bekendheid Bij 95% bestuurders is bekend dat de VO-academie werkt aan de ontwikkeling van het schoolleidersregister Bestuurders zijn ten opzichte van schoolleiders en teamleiders het best op de hoogte. 97% kent de afspraken met betrekking tot professionalisering in het bestuursakkoord. 93% is bekend met het sectorakkoord. Het beroepsprofiel voor schoolleiders is iets minder bekend bij bestuurders (90%) schoolleidersregister beroepsprofiel sectorakkoord bestuursakkoord Bent u ervan op de hoogte dat de VO-academie werkt aan de ontwikkeling van het schoolleidersregister? Bent u bekend met het Beroepsprofiel Schoolleider met daarin beschreven competenties en bijbehorende bekwaamheidseisen? Bent u bekend met de afspraken over de beroepsstandaard en het register voor schoolleiders in het Sectorakkoord? Bent u bekend met de afspraken over professionalisering van schoolleiders in het Bestuursakkoord?

59 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 59 Doelstellingen en afbakening register Bestuurders vinden het bevorderen van professionele ontwikkeling de belangrijkste doestelling van het schoolleidersregister 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vaststellen bekwaamheidseisen en daarmee afbakenen beroepsgroep Doelstellingen Waarborgen van de kwaliteit en status beroep richting belanghebbenden Bevorderen van professionele ontwikkeling Doelstellingen van schoolleidersregister worden door grootste deel van de bestuurders gedragen. 6% van de bestuurders vindt professionele ontwikkeling als doelstelling van het schoolleidersregister onbelangrijk. 15% bestuurders vindt het vaststellen van bekwaamheidseisen en daarmee het afbakenen van de beroepsgroep als doelstelling van het schoolleidersregister onbelangrijk. Zeer belangrijk Belangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Kunt u aangeven in hoeverre u de doelstellingen van het schoolleidersregister belangrijk vindt?

60 60 Oberon 51% bestuurders is het eens met de definitie voor schoolleiders zoals gegeven door de Onderwijsinspectie Eens definiering 51 Het betreft de definitie"een schoolleider is degene die hiërarchisch en functioneel leiding geeft aan het onderwijspersoneel dat werkzaam is in die school en die door het bestuur verantwoordelijk wordt gehouden voor de kwaliteit van dat personeel. ("De kwaliteit van de schoolleiders", de Onderwijsinspectie, maart 2014). Bestuurders zijn kritischer op de definiëring dan de schoolleiders (62% eens) en teamleiders (65% eens) Vindt u de definitie van de Onderwijsraad een goede definiëring van een schoolleider?

61 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 61 84% van de bestuurders die het niet eens zijn met de definiëring vinden definitie voor schoolleiders te beperkt Meer aandacht voor gezamelijke verantwoordelijkheid Opmerkingen over definiëring Definiëring onvolledig Formulering niet goed Overig Percentage van het aantal bestuurders dat gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om aan te geven waarom zij het niet eens zijn met de definitie voor schoolleiders, zoals gegeven door de Onderwijsinspectie (N=25). 25 bestuurders die het niet eens zijn met de definiëring hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoorden toe te lichten. Zij vinden de definiëring voornamelijk te beperkt. Typerende voorbeelden: In deze omschrijving wordt de focus op het personeel gelegd, naar mijn mening is de verantwoordelijkheid breder. Ik mis nu bijvoorbeeld onderwijs, verbinding met stakeholders, enz. Het begrip "school" is niet duidelijk omschreven. Is dat een brinnummer of een locatie? Een schoolleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat hier personeel bij komt kijken is evident, maar ik ben het niet eens met de nadruk op het personeelsaspect. Ik vind dat veel te beperkt gedacht. Er ontbreekt onderwijskundig leiderschap. Oneens, omdat het niet volledig is. Zorgen voor personeel is natuurlijk prima, zo niet onmisbaar. Even onmisbaar echter is dat het allemaal tot resultaten moet leiden, in het bijzonder bij leerlingen, hetgeen niet in de definitie is opgenomen. U heeft aangegeven dat u de definiëring van de Onderwijsraad voor een schoolleider niet onderschrijft. Kunt u uw antwoord toelichten?

62 62 Oberon 16% vindt register van toepassing op leraren met aanstelling in LB t/m LE Wie hoort tot beroepsgroep Leidinggevenden met aanstelling in directieschaal Leidinggevenden verantwoordelijk voor niet aan onderwijs gerelateerde zaken Overeenkomstig definiering art 32 en Rectoren/directeuren en leden centrale en/of algemene directies Directeur-bestuurders Leraren met een leidinggevende taak, met aanstelling in LB t/m LE % 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet In hoeverre bent u het er mee eens dat bovenstaande groepen binnen de beroepsgroep vallen en dat daarmee het schoolleidersregister op hen van toepassing zal zijn?

63 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 63 74% bestuurders vindt het register van toepassing voor leidinggevende met aanstelling in directieschaal. 70% bestuurders vindt het register voor directeur-bestuurders. 93% vindt wel dat rectoren/ directeuren en leden centrale directie en/of algemene directie tot de beroepsgroep behoren. Bestuurder boven 50 jaar vinden ook vaker dat leidinggevenden verantwoordelijk voor niet aan onderwijsgerelateerde zaken tot de beroepsgroep voor het register behoren (>53%). Bestuurders tussen de jaar zijn het hier minder vaak mee eens (29%). Bestuurders boven 50 jaar vinden vaker dat het schoolleidersregister op directeur-bestuurders van toepassing is (>70%). Bestuurders in de leeftijdsgroep jaar zijn het hier minder mee eens (30%). en lijken op elkaar. Veel bestuurders kiezen voor meerdere leidinggevenden in de school (ook teamleiders met leidinggevende taken); zolang men leiding geeft aan personeel. Ook wordt een aantal keren genoemd dat het om leiding geven op school/locatie gaat en niet op bestuursniveau. Voorbeelden van uitspraken: Voor leden van een centrale directie hoeft het wat mij betreft niet. Het moet gelden voor iedereen die leiding geeft aan docenten en/of afdelingsleiders en/of conrectoren en/of OOP. Wie in het register opgenomen moeten worden, is zeer afhankelijk van de wijze waarop de directiestructuur van een school is opgezet. Op mijn school vallen leidinggevende docenten buiten die structuur, op andere scholen vallen ze er juist weer binnen. Veel teamleiders zitten in een LC/LD schaal, maar zijn wel schoolleider. Teamleiders in een getalschaal horen bij directies, zij voeren functionerings- en beoordelingsgesprekken.

64 64 Oberon Inrichting register: nieuwe schoolleiders 89% bestuurders vindt dat nieuwe schoolleiders moeten voldoen aan de basiskwalificaties uit beroepsstandaard 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Basiskwalificaties voorwaarde voor registratie Weet niet Helemaal mee oneens Oneens Eens Helemaal eens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Weet niet Helemaal mee oneens Oneens Eens Helemaal eens Van de bestuurders die vinden dat nieuwe schoolleiders moeten aantonen dat ze voldoen aan de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard vindt 67% dat dit kan via een afgeronde NVAO-geaccrediteerde master Schoolleider VO, 83% via het overleggen van een Ervaringscertificaat Beroepsstandaard schoolleider VO, 83% via een positief afgerond assessment van eerder gevolgde opleidingen en 67% via een bekwaamheidsverklaring van het eigen bestuur. Bestuurders voelen het minst voor een NVAO-geaccrediteerde master Schoolleider VO en een bekwaamheidsverklaring. Ongeveer één derde van de bestuurders vindt dit geen goede manier om basiskwalificaties aan te tonen. Bestuurders (81%) zien meer dan schoolleiders (62%) en teamleiders (71%) het overleggen van een Ervaringscertificaat als een goede manier voor het aantonen van basiskwalificaties. Behalve het aantonen van het voldoen aan de basiskwalificaties zijn er nog andere mogelijke voorwaarden tot registratie. In hoeverre bent u het eens met bovenstaande voorwaarden?

65 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 65 40% bestuurders vindt een lesbevoegdheid een voorwaarde voor toetreding tot het register 100% 90% 80% 70% 60% 50% 4 Voorwaarden voor registratie % teamleiders en 58% schoolleiders vindt een lesbevoegdheid een voorwaarde voor toetreding tot het register. 78 % bestuurders vindt een aanstelling in de directiefunctie een voorwaarde voor registratie. 90% vindt het een voorwaarde dat de schoolleider de beroepsstandaard onderschrijft. Deze voorwaarde wordt het meest onderschreven. 40% 30% 20% 10% 0% Lesbevoegdheid 25 Aanstelling in directiefunctie 30 Onderschrijft beroepsstandaard Helemaal eens Eens Oneens Helemaal oneens Weet niet Behalve het aantonen van het voldoen aan de basiskwalificaties zijn er nog andere mogelijke voorwaarden tot registratie. In hoeverre bent u het eens met bovenstaande voorwaarden?

66 66 Oberon Aspirantenregister 63% bestuurders is het eens met het instellen van een aspirantenregister Eens instellen aspirantenregister Eens en helemaal eens 26% vindt dat er geen aspirantenregister moet komen. Deze respondenten is gevraagd hun antwoord toe te lichten en 87% heeft aangegeven waarom ze niet voor het aspirantenregister zijn. 54% ziet geen meerwaarde in een aspirantenregister, ze vinden het niet nodig en geven aan dat een schoolleidersregister voldoende is. 23% geeft aan tegen het schoolleidersregisters te zijn; en dus ook tegen het aspirantenregister. 8% denkt dat het lastig is om de juiste criteria te stellen. 15% van de toelichtingen waren niet te categoriseren. Oudere bestuurders zijn het meer eens met het instellen van een aspirantenregister dan jongere bestuurders. In de leeftijdscategorie jaar is 64% het eens met het instellen van een aspirantenregister. In de categorie ouder dan 60 jaar gaat het om 77% en bij bestuurders van jaar is 29% het hiermee eens. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met het instellen van een aspirantenregister?

67 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 67 58% bestuurders vindt aanstelling in directiefunctie voorwaarde voor registratie in het aspirantenregister Voorwaarden voor registratie aspirantenregister Onderschrijft de beroepsstandaard Leraren, mits in 3 jaar HBO master en dienstverband als schoolleider Aanstelling in directiefunctie % bestuurders vindt dat leraren in het aspirantenregister mogen mits zij binnen drie jaar een HBO-master en een dienstverband als schoolleider hebben. 90% vindt dat aspirantenleden de beroepsstandaard dienen te onderschrijven om zich te kunnen registreren. Ruim de helft van de bestuurders is het eens met de andere voorgestelde voorwaarden voor registratie in het aspirantenregister. Dat is iets meer dan bij de schoolleiders en teamleiders. Lesbevoegdheid VO Binnen 3 jaar opleiding voor schoolleiders (HBO) afgerond % 50% 100% Helemaal eens Eens Oneens Helemaal oneens Weet niet Mogelijke voorwaarden voor registratie in het aspirantenregister staan hierboven weergegeven. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de voorwaarden tot registratie in het aspirantenregister?

68 68 Oberon Herregistratie 91% bestuurders vindt informele professionalisering een geldige activiteit voor herregistratie 100 Informele professionalisering Aantonen van professionaliseringsactiviteiten via Overzicht activiteiten of beschrijving praktijkvoorbeeld Studiepunten Urennorm % 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal eens Eens Oneens Helemaal mee oneens Weet niet Zowel teamleiders, schoolleiders als bestuurders vinden informele professionalisering een goede manier van bewijs voor herregistratie naast formele professionalisering. 90% teamleiders vindt het geven van een overzicht van activiteiten of het beschrijven van een praktijkvoorbeeld een goede manier om professionaliseringsactiviteiten aan te tonen. Dit geldt veel minder voor de urennorm (33%). Aantonen van professionaliseringsactiviteiten via studiepunten wordt door 69% als goede manier gezien om professionaliseringsactiviteiten aan te tonen. Bestuurders zien meer mogelijkheden in het gebruik van studiepunten als norm voor herregistratie dan schoolleiders (49%) en teamleiders (46%). 10 bestuurders hebben aangegeven op een andere manier professionaliseringsactiviteiten aan te willen tonen. Hiervan geeft 30% aan een voortgangstoets of portfolio te willen. De ander bestuurders vinden een gesprek met het bestuur of 360 graden-feedback van direct betrokkenen een goede manier. Vindt u dat informeel professionaliseren ook geldig zou moeten zijn als professionaliseringsactiviteit in het kader van herregistratie? In hoeverre bent u het ermee eens dat bovenstaande aspecten een goede manier zijn om de professionaliseringsactiviteiten aan te tonen?

69 Rapportage veldraadpleging schoolleidersregister 69 Overgangsregeling 93% bestuurders willen een overgangsregeling voor huidige schoolleiders Overgangsregeling Weet niet 7% Helemaal oneens 4% Akte van benoeming Helemaal eens 12% Oneens 16% Eens 61% 0 Zowel bijna alle teamleiders, schoolleiders als bestuurders vinden dat er een overgangsregeling moet komen voor huidige schoolleiders. 73% van de bestuurders vindt dat de akte van benoeming als toelatingscriterium moet gelden voor huidige schoolleiders. 20% vindt dit niet het juiste toelatingscriterium. Bent u het eens met de instelling van een overgangsregeling voor huidige schoolleiders? In hoeverre bent u het er mee eens dat de akte van benoeming als toelatingscriterium geldt voor huidige schoolleiders?

Veldraadpleging Schoolleidersregister 2016

Veldraadpleging Schoolleidersregister 2016 Veldraadpleging Schoolleidersregister 2016 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Frank Scholten Eelco van Aarsen Ditte Lockhorst Utrecht, maart 2016 Opdrachtgever VO-academie/SRVO Rapportage veldraadpleging

Nadere informatie

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders

Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Begin 2016: start van het Schoolleidersregister VO Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van schoolleiders Veel beroepsgroepen kennen een register, zoals advocaten, geneeskundig specialisten

Nadere informatie

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN

REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1 Begripsbepalingen REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Beroepsstandaard schoolleiders VO Beroepsstandaard schoolleiders VO Vastgesteld op 27 november 2014 door de Algemene Leden Vergadering van de INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 OPBOUW VAN DE BEROEPSSTANDAARD... 4 1. DE BEROEPSGROEP... 5 2.

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

Bijeenkomst Brede Klankbordgroep Schoolleidersregister VO

Bijeenkomst Brede Klankbordgroep Schoolleidersregister VO Bijeenkomst Brede Klankbordgroep Schoolleidersregister VO Datum en locatie: 13 mei 2014 te Utrecht Aanwezig: zie lijst onderaan document Bijlagen: deelnemerslijst 1. Opening Teunis Wagenaar heet iedereen

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

Bijeenkomst Brede Klankbordgroep Schoolleidersregister VO

Bijeenkomst Brede Klankbordgroep Schoolleidersregister VO Bijeenkomst Brede Klankbordgroep Schoolleidersregister VO Datum en locatie: 4 maart 2014 te Utrecht Aanwezig: zie bijgevoegde lijst Bijlagen: deelnemerslijst (bijlage 1), presentatie (bijlage 2) 1. Opening

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren

Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Informatiepakket B HERREGISTRATIE Professioneel beoordelaars validering informeel leren Bevat informatie voor: - Professioneel beoordelaars validering informeel leren in het kader van de herregistratie

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Nico van Kessel (ITS) en Robert Sikkes (AOb) november 2005 Voorwoord In de maanden oktober en november heeft het ITS voor de AOb een enquête uitgevoerd onder

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vmbo

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vmbo SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING Syllabus Nederlands 2014 vmbo Juni 2012 2 Inhoud Inleiding 4 1. Resultaten digitale veldraadpleging 5 2. Conclusies 8 3 Inleiding In het kader van de implementatie

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van registratie vrijwillige lerarenregister 2017 Ingangsdatum: 4 april 2017 versie 4.0 Onderwijscoöperatie 2 Versie 4.0 / 170404 Dit reglement regelt de registratie als leraar

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo,

Nadere informatie

BEROEPSSTANDAARD SCHOOLLEIDERS VO

BEROEPSSTANDAARD SCHOOLLEIDERS VO BEROEPSSTANDAARD SCHOOLLEIDERS VO Vastgesteld op 27 november 2014 door de Algemene Leden Vergadering van de VO-raad BEROEPSSTANDAARD Schoolleiders VO INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Opbouw van de beroeps standaard

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals Pagina Versie 2-2015 Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is de missie die de

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

Managementsamenvatting Onderzoek Code Goed Bestuur. Monitoringscommissie Code Goed Bestuur, VO-raad. 21 januari 2011

Managementsamenvatting Onderzoek Code Goed Bestuur. Monitoringscommissie Code Goed Bestuur, VO-raad. 21 januari 2011 Managementsamenvatting Onderzoek Code Goed Bestuur Monitoringscommissie Code Goed Bestuur, VO-raad. 21 januari 2011 Twee jaar na invoering van de Code Goed Onderwijsbestuur heeft een grote meerderheid

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Handleiding Schoolbeheerder

Handleiding Schoolbeheerder Handleiding Schoolbeheerder Ontwikkeld door Universiteit Utrecht in opdracht van de VO-Raad Technische realisatie QDelft Contactgegevens: Voor inhoudelijke vragen stap2@vo-raad.nl Voor technische vragen

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Strategisch HRM wat is het beeld bij u?

Strategisch HRM wat is het beeld bij u? Strategisch HRM wat is het beeld bij u? Conferentie VO2020 Werkt Peter Leisink Eva Knies Julia Penning de Vries Programma Concept en uitgangspunten van Strategisch HRM Beelden over wat HRM (niet) is Uitgangspunten

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Lerarenregister: leraren in positie Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Nul-meting

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Nul-meting ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Nul-meting ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo,

Nadere informatie

Zin en onzin van het lerarenregister

Zin en onzin van het lerarenregister Zin en onzin van het lerarenregister Na alles wat ik heb gehoord en gelezen over het register sta ik er als volgt tegenover: Register is onzin want: - Veel tijd gaat verloren bij het beschrijven van eigen

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs

Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs Vertegenwoordigers ring 1 Datum Auteur verslag Mevrouw M. Das Ring 1 met de Inspectie van het onderwijs Omschrijving Vergaderdatum en -tijd Vergaderplaats Bestuurlijk overleg tussen de Inspectie en vertegenwoordigers

Nadere informatie

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs

HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs HR-beleid en de verschillende actieplannen. Myriam Lieskamp, beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal plannen gelanceerd, om het onderwijs in alle sectoren naar een hoog,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Algemene Persoonskenmerken

Algemene Persoonskenmerken Resultaten VMBO enquête Al onze leerlingen moeten in het vmbo een startkwalificatie kunnen halen, vind meer dan 80 van de docenten die de enquête invulden. Een landelijk eindexamen in het vmbo garandeert

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012

Rembrandt College TAAKBELEIDSPLAN Inleiding. 12 april 2012 Rembrandt College 12 april 2012 TAAKBELEIDSPLAN 2012 1. Inleiding Het huidige taakbeleid van het Rembrandt College is in 2004 opgesteld. Een taakbeleid dat, in vergelijking met andere scholen, als ruim

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Beroepsregistratie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester

Beroepsregistratie. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester Beroepsregistratie Niet omdat het moet, maar omdat het kan - Kijken naar jezelf - Het kán omdat - En nu? Edmée Suasso Joke Kiewiet-Kester Contact: Beroepsregister@VELON.nl Welk standpunt heb je ingenomen?

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Certificering

Jaarverslag Commissie Certificering Jaarverslag Commissie Certificering 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De werkzaamheden van de commissie in 2014 5 3 Werkwijze certificering 7 4 Zelfevaluatie commissie 9 5 Leden Commissie Certificering d.d.

Nadere informatie

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk?

HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? FACTSHEET HET LERARENREGISTER - waarom willen we dit eigenlijk? Het Lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool.

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Onderzoek CNV Schoolleiders Cito-Eindtoets 14-5-2011 pagina

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep

Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep Je hebt je sollicitatie net achter de rug, de felicitaties van je nieuwe collega s

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2013 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=890) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 657 73,8 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord.

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2009 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) enerzijds en de Centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op 11 november 2008 de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties Rapportage Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties van docenten Utrecht, september 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Louise Jansen

Nadere informatie

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Ditte Lockhorst Marleen Kieft Ineke van den Berg 2 De beginmeting

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT Voorlopig Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1: Begripsbepalingen VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO,

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN Leiderdorp, 29 februari 2012 Colofon Stichting VraagWijzer Nederland Hoofdstraat 1-3 2351 AA Leiderdorp T 071-542 98 63 F 071-541 82 02 www.vraagwijzer.nl

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2012 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=926) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 694 74,9 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie