Een kwalitatieve studie. De therapietrouw van patiënten is over het algemeen laag, vooral bij chronische ziekten en bij voorgeschreven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kwalitatieve studie. De therapietrouw van patiënten is over het algemeen laag, vooral bij chronische ziekten en bij voorgeschreven"

Transcriptie

1 H U I S A R T S & O N D E R Z O E K T H E R A P I E T R O U W B I J D I A B E T E S T Y P E 2- PAT I Ë N T E N V A N U I T H E T S T A N D P U N T V A N D E P A T I Ë N T Een kwalitatieve studie E. VERMEIRE, P. VAN ROYEN, S. COENEN, J. WENS, J. DENEKENS Patiënten leven al te vaak hun therapievoorschriften niet na. Dit probleem wordt erkend als één van de belangrijkste knelpunten in de huidige medische zorgverlening. Om efficiënte therapietrouwbevorderende strategieën te ontwikkelen, is het nodig om de factoren die de therapietrouw van patiënten beïnvloeden, te identificeren. Deze studie onderzocht aan de hand van focusgroepenonderzoek de meningen van diabetespatiënten over hun ziekte en behandeling en de problemen die ze ondervinden bij het naleven van de voorgeschreven therapie. Opvallende vaststelling is dat patiënten hun behandeling vaak op eigen houtje aanpassen om het contact met hun lichaam te behouden en/of om te testen hoe het zou reageren zonder behandeling. De therapietrouw van patiënten is over het algemeen laag, vooral bij chronische ziekten en bij voorgeschreven medicatie. Dit groeiende probleem ondermijnt de voordelen van de huidige medische zorgverlening. Inspanningen om patiënten te helpen om hun behandelingen na te leven, kunnen dit nochtans tegengaan. Medische therapieontrouw wordt erkend als een gigantisch knelpunt in de gezondheidszorg. Het huidige gezondheidszorgsysteem wordt er bovendien financieel aanzienlijk door belast. Het percentage patiënten dat de therapievoorschriften niet naleeft wordt op 40 De therapietrouw van patiënten is over het algemeen laag, vooral bij chronische ziekten en bij voorgeschreven medicatie à 0 % geschat. In de Verenigde Staten kost therapieontrouw ongeveer honderd miljard dollar per jaar, met inbegrip van de 0 % ziekenhuisopnames en 2 % opnames in verpleeghuizen 2. Deze schatting houdt echter geen rekening met ziekte, prognose of setting. De medische en economische gevolgen van therapie(on)- trouw gaan ogenschijnlijk hand in hand, maar zijn afhankelijk van het therapeutische domein en de daaraan gekoppelde medicatie. Therapieontrouw aan medicatie die essentieel is voor het behoud van de vitale fysiologische functies, heeft uiteraard ernstigere gevolgen dan therapieontrouw aan medicatie die enkel symptomen verlicht. T h e r a p i e t r o u w, c o m p l i a n t i e o f c o n c o r d a n t i e? De term compliantie heeft een licht negatieve connotatie. Daarom hebben we het liever over therapietrouw dat concordantie, medewerking en partnerschap veronderstelt (zie kader). Nochtans hanteren de meeste medischwetenschappelijke artikels de term compliantie. We gebruiken deze term hier dus als we verwijzen naar gepubliceerd materiaal. Compliantie, therapietrouw en concordantie mogen evenwel niet zomaar door elkaar worden gebruikt, hoe klein het betekenisverschil tussen de termen ook is. Therapietrouw Het Engels maakt een onderscheid tussen drie termen: compliance, adherence en concordance. In het Nederlands werd vaak slechts één term gebruikt, namelijk therapietrouw. Maar sinds kort duikt almaar vaker de term compliantie op. Het is van groot belang te beseffen dat deze drie begrippen in het Engels een andere betekenis hebben en niet zonder meer door elkaar mogen worden gebruikt. Compliance wijst op de passieve volgzaamheid van de patiënt en op de (wetenschappelijke) autoriteit van de arts die de behandeling aan de patiënt oplegt, te vertalen door compliantie. Adherence wijst op de actieve keuze die de patiënt maakt in het al of niet volgen van de therapeutische aanbevelingen van de arts: therapietrouw. Concordance legt de nadruk op de behandeling die het resultaat is van overleg tussen de arts die de behandelingsdoelen formuleert, en de opvattingen van de patiënt over ziekte, gezondheid en geneeskunde: concordantie. In het Engels wint de term adherence steeds meer veld, terwijl de term concordance vooral wordt gebruikt om het proces van het therapeutische overleg in het arts-patiëntcontact te omschrijven. In het Nederlands gaat daarom de voorkeur naar de term therapietrouw. 8 Huisarts Nu april 200; 4()

2 Drie decennia geleden vond de eerste workshop over compliantieonderzoek plaats. Sindsdien werd in dit kader veel onderzoek verricht, maar van wisselende methodologische kwaliteit. Nog steeds bestaat geen gouden standaarddefinitie van compliantie. Sinds 97 zijn meer dan tweehonderd verschillende arts-, patiënt- en consultatiegerelateerde variabelen onder de loep genomen. Maar toch kunnen sociaal-eco- zijn ziekte nomische of pathologische factoren compliantie niet consequent voorspellen 2-8. Patiëntopvattingen en beperkingen van het dagelijkse leven beïnvloeden de compliantie daarentegen wel in belangrijke mate. Het is nog maar vrij recent dat het compliantieonderzoek rekening houdt met het standpunt van de patiënt over gezondheid en ziekte. Welk belang hechten mensen aan het advies dat hen wordt gegeven? Als zij op consultatie komen, hebben patiënten duidelijke opvattingen en theorieën over gezondheid en ziekte. Wanneer ze met een bepaalde ziekte worden geconfronteerd, zullen ze eerst proberen hiervoor zelf een oplossing te vinden. Ze staan de controle over hun lichaam niet onmiddellijk af aan medicatie. De tendens lijkt overigens dat almaar meer patiënten, net als consumenten, zelf beslissingen willen nemen. N o o d a a n e f f i c i ë n t e i n t e r v e n t i e s Therapietrouw wordt voornamelijk beïnvloed door de arts-patiëntcommunicatie en de opvattingen van de patiënt over geneeskunde en over Therapietrouw wordt vooral beïnvloed door de arts-patiëntcommunicatie en de opvattingen van de patiënt over geneeskunde en over zijn ziekte. Maar doorgaans weegt het standpunt van de voorschrijver het zwaarst. Dat verklaart waarom slechts een beperkt aantal verkennende kwalitatieve studies werden uitgevoerd en de aandacht vooral ging naar kwantitatieve onderzoeken 2,,8. Diabetes is een wijdverspreide chronische ziekte. In de volgende tien jaar wordt aangenomen dat het aantal mensen met diabetes wereldwijd zal verdubbelen (schatting: 22 miljoen mensen in 2008) 9. Diabetes wordt beschouwd als de nieuwe epidemie van de 2ste eeuw. De gevolgen en het verloop van deze aandoening worden in grote mate bepaald door het al dan niet naleven van de medicatievoorschriften en door de levensstijlaanpassingen van de patiënt 0,.Voor een succesvolle diabetesbehandeling moeten zorgverleners op de hoogte zijn van levensstijl, opvattingen en attitudes van patiënten 2. Een diabetesbehandeling impliceert voor de patiënt immers drastische wijzigingen in zijn basishouding en naleving van ingewikkelde voorschriften. Inzicht in de factoren die de trouw van patiënten aan de diabetesbehandeling bevorderen, is de eerste stap om efficiënte interventies te ontwikkelen. Om specifieke gedragsinterventies uit te werken, is het belangrijk de gedragingen van arts en patiënt die bijdragen tot het proces van patiëntdeelname, te kennen. Deze studie onderzoekt de gezondheidsopvattingen van patiënten met diabetes type 2, hoe ze over hun ziekte praten en welke problemen zij ondervinden bij het naleven van de behandeling(en). M e t h o d e Het onderzoeksprotocol werd goedgekeurd door de ethische onderzoekscommissie van de Universiteit Antwerpen. Achttien apothekers rekruteerden in de omgeving van Antwerpen zeventig patiënten met diabetes type 2, voor focusgroepengesprekken. Bij aanvang van de studie werd verondersteld dat mannen en vrouwen een verschillende mening hadden over leven met diabetes. Om die reden werd beslist om per geslacht drie focusgroepen samen te stellen. De deelnemers werden verdeeld over zeven focusgroepen. Hierbij werd rekening gehouden met hun woonplaats. De patiënten kregen een schriftelijke uitnodiging, gevolgd door een telefonische herinnering. De focusgroepengesprekken vonden plaats op een externe ontmoetingsplaats, meestal in een gemeentelijk centrum. De deelnemers kregen een aantal stellingen, items en open vragen aangeboden (zie tabel ). Hierop mochten ze vrij hun mening geven en hun ervaringen uiten. Hun meningen over ziekte, gezondheidsopvattingen, communicatie en hindernissen voor de therapietrouw werden verder verkend.. Hoe ging u om met de diagnose van diabetes? In welke zin heeft diabetes uw leven veranderd? 2. Diabetes is een chronische ziekte die behandeld wordt door dieet, orale medicatie of insuline. Welke behandeling volgt u?. Uw arts heeft waarschijnlijk beslist welke behandeling u krijgt. Hoe staat u tegenover zijn beslissing? 4. Wijzigt u uw behandeling soms? Waarom doet u dat en brengt u iemand op de hoogte van uw besluit? Tabel : Vragen die aan de deelnemers van de focusgroepen werden gesteld. Huisarts Nu april 200; 4() 9

3 De focusgroepen volgden een standaardprocedure 4,, met telkens dezelfde moderator. Zij trachtte zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en haar betrokkenheid zo neutraal mogelijk te houden. Daarnaast bewaakte ze dat de hele reeks geplande onderwerpen aan bod kwam en moedigde ze iedereen aan om actief deel te nemen. Ondertussen noteerde een observator de interacties en niet-verbale communicatie. De focusgroepengesprekken werden beperkt tot twee uur. De groepsgesprekken werden nadien op geluidsband opgenomen en uitgetypt. Twee onderzoekers lazen de transcripten onafhankelijk van mekaar na en inventariseerden de sleutelwoorden (key words) en opvallende thema s 6. De stellingen werden gecodeerd als tekstblokken in brede categorieën. Verdere analyse gebeurde met behulp van QSR Nudist, via kruisverwijzing binnen de verschillende coderingscategorieën en via de selectie van tekstwoorden in de transcriptie of delen ervan. De softwareanalyse liet ons toe ideeën te verduidelijken, thema s te vinden, naar patronen te zoeken en de verklaringsmodellen van de deelnemers te onderzoeken. De focus lag voornamelijk op diabetes, de impact ervan op het dagelijkse leven, de problemen van patiënten bij het naleven van de behandeling en de manier waarop zij hierover praten met professionele zorgverleners, familie en vrienden. De resultaten van de focusgroepen werden vergeleken met de resultaten van literatuuronderzoek van 97 tot 2000 in Medline, Eric, PsycInfo, Sociological Abstracts, Dissertation Abstracts en de Cochrane Library. Hierbij werden de MeSH-termen Patient Compliance (patiëntcompliantie), Adherence (therapietrouw) en Non-insulin dependent diabetes (niet-insulineafhankelijke diabetes) gebruikt. R e s u l t a t e n Uiteindelijk namen 46 patiënten aan zeven focusgroepen deel. De kenmerken van de deelnemers worden in tabel 2 weergegeven. Uit onze gegevens kwamen een aantal belangrijke thema s en verklaringsmodellen naar boven: inzicht in de ziekte, informatie door de arts, lichaams- bewustzijn, arts-patiëntrelatie en therapietrouw (zie tabel ). Tabel 4 groepeert fragmenten uit de focusgroepengesprekken die kenmerkend zijn voor de verschillende opvattingen. Alle focusgroepen getuigden van een opmerkelijke bereidwilligheid en medewerking. De meeste deelnemers waren verheugd dat hen werd gevraagd om over hun gevoelens en problemen te praten in verband met leven met diabetes. Ziekte-inzicht De diabetespatiënten gaven toe dat ze maar weinig over de ziekte wisten, maar dat ze heel graag meer wilden weten (tabel 4, verklaring ). Informatie door de arts De deelnemers kregen van hun arts onvolledige informatie. Hierdoor hadden ze te weinig inzicht in de metabole veranderingen die bij diabetes optreden en in de metabole controlemechanismen in het lichaam, en hun verband met de verschillende behandelingen en complicaties. Dit leidt tot een gebrekkige implementatie van dieetmaatregelen en andere maatregelen inzake levensstijl, onvoldoende lichaamsbeweging en onvoldoende preventieve medische handelingen (tabel 4, verklaring 2). Artsen bleken ook tegenstrijdige informatie te verstrekken (tabel 4, verklaring ). Patiënten kregen bijgevolg de indruk dat artsen de richtlijnen over diabetesbehandeling niet volgden. De meeste patiënten wisten zelfs niet dat er richtlijnen bestonden. Het gebrek aan consequente, duidelijke en exacte instructies werd ervaren als een hindernis voor therapietrouw en een bron van verwarring. Arts-patiëntrelatie Patiënten verklaarden dat artsen in het algemeen te weinig aandacht hebben voor hun opvattingen over gezondheid en hun ideeën en opvattingen over geneeskunde, hun ziekte en het nemen van medicatie. Als ze hier dan toch aandacht aan schonken, dan onthielden ze de informatie niet (tabel 4, verklaring 4). Enkele patiënten gebruikten de term paternalistisch om de houding van artsen te omschrijven en de manier waarop zij met hen praten. Patiënten vertelden ook dat veel artsen blijkbaar niet goed wisten hoe ze een chronische ziekte moesten aanpakken (tabel 4, verklaring ). Artsen toonden een wisselende tolerantie: soms waren ze heel tolerant, op andere momenten heel streng en werden ze tijdens de follow-up zelfs boos op hun patiënten. Dit geeft aanleiding tot verwarring, onbegrip en laksheid (tabel 4, verklaring 6). De patiënten dachten dat er geen algemeen aanvaard follow-up systeem bestond voor diabetes (tabel 4, verklaring 7). Artsen gebruikten verschillende communicatiestrategieën en hadden andere meningen over de verantwoordelijkheid van de patiënt inzake ziektegebonden complicaties. Daarom verzwegen patiënten vaak hun non-compliantie; velen vreesden dat hun arts boos zou worden (tabel 4, verklaring 8). Bovendien dachten ze dat hun arts de ervaren moeilijkheden niet zou begrijpen, maar wilden tegelijkertijd niet als een kind worden behandeld. De pa- 20 Huisarts Nu april 200; 4()

4 Mannen Vrouwen Kennis over de ziekte Geslacht 2 2 Geringe kennis Leeftijd (in jaren) Informatie door de arts Onvolledige en tegenstrijdige informatie Onzekerheid of de arts de richtlijnen voor diabetesbehandeling naleeft >80 0 Arts-patiëntrelatie Tewerkstelling werkt pensioengerechtigd Weinig aandacht voor de opvattingen van de patiënt over gezondheid Weinig aandacht voor de opvattingen van de patiënt over genees- Burgerlijke staat gehuwd weduwe/weduwnaar samenwonend alleenstaand 6 20 kunde Paternalisme Wisselende tolerantie van de arts Inconsistentie bij follow-up Angst van patiënt om te praten over therapietrouw Duur diabetes (in jaren) < > Lichaamsbewustzijn Zelfregeling Voeling blijven hebben met het eigen lichaam Observatie van het functioneren van het lichaam Diabetesbehandeling alleen dieet dieet en tabletten dieet en insuline dieet en tabletten en insuline Therapietrouw Onzichtbare evolutie van de ziekte Onzichtbare effecten van de behandeling Weinig aanmoediging Complexiteit Enkel huisarts Gedeelde zorg (huisarts en endocrinoloog) Insuline: een belangrijk keerpunt Therapietrouw van peers die controle over hun eigen lichaam verliezen of winnen Tabel 2: Kenmerken van de deelnemers aan de focusgroepengesprekken. Tabel : Thema s en subthema s die uit de focusgroepen naar voor kwamen.. "Ze zeggen dat het met suiker te maken heeft, maar verdorie, ik eet zelfs geen suiker..." 2. "We weten eigenlijk niet zo goed waarover het allemaal gaat. De arts zegt dat je diabetes hebt, hij zegt dat je dat en dat voedsel niet mag eten en schrijft medicatie voor. En... tot binnen drie maanden...". "Verschillende artsen en verpleegsters hebben me bij verschillende gelegenheden uitgelegd wat ik wel of niet mocht doen. Ik heb de indruk dat iedereen zo zijn eigen theorie heeft over diabetes." 4. "Ik zeg mijn arts niets meer over de moeilijkheden die ik ondervind, hij vergeet toch altijd wat ik hem vertel.". "Artsen begrijpen niet wat het is om gedurende 6 dagen per jaar diabeticus te zijn!" 6. "Mijn arts kent me, hij is een goede kerel... Als ik hem opbel om naar mijn suiker (glykemie) te vragen, zegt hij meestal je bent goed bezig, zelfs wanneer de suiker te hoog is, maar soms klinkt hij boos als hij dat zegt..." 7. "Als ik met andere diabetici praat, krijg ik de indruk dat er veel verschillende behandelingen bestaan... Ik moet me bij de mijne houden!" 8. "De dagen vóór ik naar mijn arts ga voor een follow-up onderzoek, mag je er zeker van zijn dat ik mijn dieet voor meer dan 00 % volg... Als ik mijn arts zou vertellen dat ik soms vals speel, zou hij boos zijn op mij, denk ik." 9. "Ik voel me verantwoordelijk voor mijn lichaam, maar ik ben geen kind meer, ik kan zelf best weten wat goed is voor mijn lichaam." 0."Als ik elke dag mijn pillen neem, weet ik niet waar ik aan toe ben, daarom speel ik vals."."mijn grootvader was diabeticus, hij rookte als een turk, was alcoholicus, maar hij was al 8 jaar toen hij stierf!" 2."Ik heb al bijna twintig jaar diabetes. Ik neem een pil s ochtends en een pil s avonds. Eten, tja... minder suiker. Dat hebben ze me gezegd, en ik heb geen problemen. Ik voel geen verschil, met of zonder behandeling!" Tabel 4: Representatieve fragmenten van de verschillende focusgroepen. Huisarts Nu april 200; 4() 2

5 tiënten hadden overigens niet het gevoel dat ze iets verkeerd deden door de therapie niet na te leven; ze probeerden op die manier gewoon het hoofd te bieden aan een reeks moeilijkheden in het dagelijkse leven. Wel wensten ze dat de artsen hen hierover meer zou bevragen en dat zij de verstrekte informatie nadien zouden onthouden. Lichaamsbewustzijn De diagnose van diabetes werd vooral ervaren als ernstig en erg verstorend, met een grote impact op het dagelijkse leven. De meeste diabetespatiënten bevestigden geen verschil te merken bij het al dan niet naleven van hun behandeling. Ze beschouwden de kennis over de mogelijke complicaties eerder als vervelend dan iets waaraan ze zelf iets konden of moesten doen. De deelnemers gaven aan dat ze hun behandeling doorgaans zelf regelden, gedeeltelijk uit angst voor hypoglykemie en omdat ze hun arts wilden behagen (tabel 4, verklaring 9). Een nefast aspect voor de compliantie was dat de diabetespatiënten hun behandeling blijkbaar aanpasten om het contact met het eigen lichaam niet te verliezen en om uit te testten hoe hun lichaam zou reageren zonder behandeling (tabel 4, verklaring 0). Vals spelen kan dus worden gebruikt om meer te weten te komen over het eigen lichaam. Therapietrouw Wanneer ze niet veel hinder ondervonden van de ziekte, geen idee hadden van de vermelde complicaties of als de complicaties waarvoor ze werden gewaarschuwd nog veraf lagen, hadden patiënten moeite om te beslissen of ze de therapie al dan niet zouden naleven (tabel 4, verklaringen en 2). Ze verwachtten niet alleen informatie over hun ziekte, ze hadden ook aanmoediging nodig en begrip voor de moeilijkheden die ze ondervonden om hun diabetes onder controle te houden. Door de complexiteit van de behandelingen en het gebrek aan inzicht hebben patiënten het erg moeilijk om elke dag opnieuw trouw te blijven aan de therapie en om zich aan te passen aan de voortdurende wijzigingen in activiteiten, dieet en emotionele toestand. Het naleven van diëten en andere levensstijlveranderingen viel hen zwaarder dan het nemen van medicatie. Patiënten verwachten dat hun arts hen meer zou bevragen over de moeilijkheden die zij ondervinden bij de behandeling. Als artsen dat al doen, blijken ze de gegeven informatie meestal niet te onthouden Patiënten hebben niet alleen nood aan informatie over hun ziekte, maar ook aan aanmoediging en begrip voor de moeilijkheden die ze ondervinden om hun diabetes onder controle te houden De toevoeging van insuline werd door veel patiënten ervaren als een belangrijk keerpunt, niet zozeer omwille van de injecties en de implicaties van deze behandeling, maar vooral omdat ze zo de controle over hun lichaam verloren. Anderen waren verheugd met het toevoegen van de insuline, die hun lichaam beter onder controle hield. B e s p r e k i n g Deze studie nam de meningen van diabetespatiënten onder de loep: hoe ervaren ze hun ziekte en behandeling, welke problemen ondervinden ze bij het naleven van de voorgeschreven behandelingen en hoe praten ze erover? De focus lag op een essentieel aspect van de gezondheidszorg, namelijk non-compliantie als aanzienlijk probleem voor de volksgezondheid. De medische literatuur vermeldt weinig informatie over wat patiënten en diabetespatiënten in het bijzonder voelen en vinden over deze thema s. Nochtans schenkt de gezondheidspsychologische literatuur er de laatste jaren steeds meer aandacht aan Goede onderzoeksmethode Omdat tot dusver nog geen voorspellende variabelen voor therapietrouw werden gevonden en geen enkele strategie heeft bewezen dat ze de compliantie kon bevorderen, lijkt de methode van het focusgroepenonderzoek het meest geschikt om onze onderzoeksvragen te benaderen. Dankzij de focusgroepengesprekken hebben we inzicht gekregen in de meningen, opvattingen en houdingen van patiënten, en vooral in hoe hun opvattingen en inzichten over het onderwerp evolueren door interactie met peers 2. Dit onderzoek legt vooral de nadruk op de onderliggende houdingen en meningen die het gedrag van patiënten sturen. De groepsinteractie helpt om gegevens te verkrijgen en inzichten te verwerven, hetgeen met een individueel interview of via observatie minder voor de hand zou liggen 4,. De deelnemers aan ons onderzoek zijn wellicht niet representatief voor alle patiënten, omdat ze speciaal voor de focusgroepen werden gekozen. Dit is belangrijk als we de bevindingen van onze studie willen extrapoleren naar an- 22 Huisarts Nu april 200; 4()

6 Mensen met diabetes hebben duidelijke redenen om behandelingsadviezen niet na te leven. Zorgverleners moeten deze redenen kennen willen ze samen met hun patiënt een overeenstemming bereiken over de doelstellingen van de be- dere contexten. Met een steekproef van slechts 46 patiënten moeten we daarenboven voorzichtig zijn bij de interpretatie van de resultaten. Het is mogelijk dat de apothekers enkel die mensen hebben uitgenodigd die ze geschikt achtten voor de focusgroepengesprekken. We kunnen dus niet uitsluiten dat onze studie alleen diabetespatiënten includeerde met minder complicaties en die mobieler en assertiever waren. Het zou overigens onrealistisch zijn te denken dat iedere diabetespatiënt aan focusgroepen kan deelnemen. Dit neemt niet weg dat het aantal bestudeerde focusgroepen volstond om een goede interne validiteit te bereiken, met inhou- dehandelinlijke verzadiging en nauwkeurige kwalitatieve inhoudsanalyse van de transcripten. Inzicht verwerven We wilden niet zozeer conclusies trekken om veralgemeningen te kunnen doen, maar eerder om een dieper inzicht te verwerven in de visie van patiënten. De ideeën en gezondheidsopvattingen over het naleven van behandelingsadvies kunnen weliswaar verschillen naargelang van de setting. Vergelijking met andere kwalitatieve onderzoeksmethoden of kwantitatieve analyses van de bevindingen hebben de externe validiteit van onze resultaten niet vergroot. Wel vergeleken we onze resultaten met die van een uitgebreid literatuuronderzoek vanaf 97, tevens de start van het compliantieonderzoek. Hoewel bij aanvang van de studie werd verondersteld dat er tussen mannen en vrouwen verschillen zouden zijn, bleek dit na de analyses niet het geval. Gegevens over opleiding of sociale klasse werden niet verzameld, al hadden ze van enig nut kunnen zijn voor sommige resultaten. Het selecteren van patiënten uit elk van deze populaties was misschien een betere strategie geweest. Deze kwalitatieve studie besteedde geen aandacht aan de metabole controle van diabetes. Het was enkel de bedoeling om gezondheidsopvattingen van patiënten te exploreren en hypothesen te formuleren die aanleiding kunnen geven tot nieuwe onderzoeksvragen voor verder kwantitatief onderzoek. Gedeelde verantwoordelijkheid Eerder onderzoek kon geen variabelen identificeren die compliantie op een consistente manier voorspellen. De meeste studies werden immers uitgevoerd vanuit het standpunt van de voorschrijver. Non-compliantie werd dus beschouwd als een nalatigheid, eerder dan een beredeneerde besluitvorming van de patiënt zelf. De analyse van de gegevens uit de focusgroepen resulteerde in vijf grote thema s: ziekte, lichaam, arts, therapietrouw en communicatie. Het meest opvallende resultaat is dat vals spelen of vrijwillige non-compliantie niet noodzakelijk gebeurt vanuit een gebrekkige kennis, maar vooral vanuit de drang om de controle over het eigen lichaam te behouden en om na te gaan hoe het eigen lichaam functioneert zonder behandeling. Mensen met diabetes hebben duidelijke redenen die overigens nauw aansluiten bij hun opvattingen over gezondheid voor het al dan niet naleven van behandelingsadviezen. Professionele gezondheidszorgverleners moeten deze redenen kennen willen ze samen met hun patiënt een overeenstemming bereiken over de doelstellingen van de behandeling. Therapietrouw is bijgevolg een gedeelde verantwoordelijkheid van arts en patiënt. De vergelijking van deze kwalitatieve resultaten met de beoordeling van de metabole controle is een belangrijk thema voor toekomstig onderzoek. B e s l u i t Diabetespatiënten krijgen van hun arts, andere zorgverleners en derden vaak onvolledige en soms tegenstrijdige informatie. Daarom lijken ze onvoldoende inzicht te hebben in hun ziekte. Artsen beslissen zelf welke medische handelingen ze verrichten, meestal zonder de mening van de patiënt over gezondheid, geneeskunde en medicatie te kennen. Literatuuronderzoek bevestigt ons vermoeden dat compliantie sterk wordt beïnvloed door de gezondheidsopvattingen van de patiënt, de kwaliteit van de arts-patiëntrelatie en de informatie die de arts verstrekt. Gezondheidszorgverleners moeten inspanningen leveren om meer te weten te komen over de therapietrouw van hun patiënten en die ingewonnen informatie nadien ook regelmatig actualiseren. Hiervoor wordt het best een ander consultatiemodel gehanteerd, met gedeelde besluit- Huisarts Nu april 200; 4() 2

7 vorming als hoofddoel. Arts en patiënt moeten als gelijken overeenkomen welke behandelingsdoelen ze willen bereiken. Indien zorgverleners er voor zorgen dat patiënten geen tegenstrijdige informatie krijgen en de richtlijnen en behandelingsdoelen met hun patiënt bespreken, dan zouden patiënten de complexiteit van het leven met diabetes beter aankunnen en zich makkelijker aan de richtlijnen voor hun behandeling houden. Luisteren naar wat de patiënt belangrijk vindt en hem uitnodigen om zijn angsten en hindernissen voor therapietrouw te uiten, is een stap in de goede richting. Dan pas kunnen we spreken over concordantie, namelijk de gedeelde besluitvorming in de praktijk. Het is nog steeds niet duidelijk of non-compliantie nu nalatigheid of beredeneerde besluitvorming door de patiënt impliceert. De oplossing ligt misschien in de ontwikkeling van een meer open relatie tussen arts en patiënt, eerder dan in de patiëntcompliantie per se trachten te verbeteren. Omdat lage therapietrouw een immens gezondheidsprobleem blijft, zijn meer kwalitatief hoogstaande studies nodig om de verschillende aspecten van het probleem te bekijken. Er is ook nood aan systematische reviews en meta-analyses om de effecten van therapietrouwbevorderende interventies te onderzoeken. Kwalitatief onderzoek is nodig om meer inzicht te verwerven in de houding en gezondheidsopvattingen van patiënten,22. Samen met andere kwalitatieve of kwantitatieve gegevens vormen de resultaten van dit focusgroepenonderzoek een goede basis om gevalideerde theorieën over patiëntcompliantie te ontwikkelen. AUTEURS E. Vermeire is als huisarts verbonden aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen; P. Van Royen is huisarts en professor aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen; S. Coenen is huisarts en postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen en tevens adjuncthoofdredacteur van Huisarts Nu; J. Wens is als huisarts verbonden aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen en tevens coördinator van het Diabetesproject Vlaanderen; J. Denekens is professor aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde en tevens vice-rector Onderwijs van de Universiteit Antwerpen. S u m m a r y The adherence of type 2 diabetes patients to their therapeutic regimens: a qualitative study from the patient s perspective VERMEIRE E, VAN ROYEN P, C OENEN S, WENS J, DENEKENS J In chronic diseases such as type 2 diabetes, adherence to treatment is a major public health problem, seriously undercutting the benefits of medical care. Many studies have assessed factors associated with compliance, but the patient perspective is remarkably absent. From these studies, it seems that the patient s role in the process of adhering was to be passive and since the prescriber s view was rational and based on scientific research, it may have been assumed to be superior to the patient s beliefs and wishes. This paper reports on type 2 diabetes patients health beliefs in relation to their illness, their communication with caregivers and the problems encountered in adhering to treatment regimens. Seven focus groups were held for type 2 diabetes patients recruited by pharmacists in primary care in Flanders, Belgium. These groups focussed on participants experience of their treatment. Possible explanatory models were generated by qualitative content analysis of the focus group discussions. Forty-six patients recruited from primary care participated in seven semi-structured group discussions. The data demonstrate that health beliefs, the quality of doctor/patient communication, and the quality of the information patients receive are important factors for patient adherence to treatment. Possible explanatory models for adherence emerged, relating to knowledge of the illness, body awareness and the doctor/patient relationship. This qualitative research identified explanatory models for adhering to medical treatment from the patient s perspective. Interventions designed to enhance adherence should address the patient perspective using these models in order to maximise effectiveness. MeSH Communication Decision making Diabetes Mellitus,Type 2 Focus groups Patient compliance Qualitative research 24 Huisarts Nu april 200; 4()

8 DIT ARTIKEL VERSCHEEN REEDS ONDER DE OORSPRONKELIJKE TITEL: VERMEIRE E, VAN ROYEN P, COENEN S, WENS J, DENEKENS J. THE AD- HERENCE OF TYPE 2 DIABETES PATIENTS TO THEIR THERAPEUTIC REGIMENS: A QUALITATIVE STUDY FROM THE PATIENT S PERSPECTIVE. PRACT DIAB INT 200;20(6): DIT ARTIKEL WERD VERTAALD EN KREEG TOESTEM- MING VOOR PUBLICATIE VAN DE AUTEURS EN VAN JOHN WILEY & SONS, LTD., UITGEVER VAN PRACTICAL DIABETES INT. L i t e r a t u u r Haynes RB, McKibbon KA, Kanai R, et al. Interventions to assist patients to follow prescriptions for medications. Oxford: The Cochrane Collaboration. Update Software, Donovan JL. Patient decision making. The missing ingredient in compliance research. Int J Technol Assess in Health Care 99;:44-. Vermeire E, Hearnshaw H, Van Royen P, Denekens J. Patient adherence to treatment: three decades of research. A comprehensive review. J Clin Pharm Ther 200;26(): Taylor DW, Sackett DL [eds]. Compliance in health care. Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 979. Melnikow J, Kiefe C. Patient compliance and medical research: issues in methodology. J Gen Intern Med 994;9: Urquhart J. Patient non-compliance and medical research: measurement, clinical correlates, economic impact. Eur Heart J 996;7(suppl A):8-. 7 Morris LS, Schulz RM. Patient compliance: an overview. J Clin Pharm Ther 992;7: Marinker M [eds]. From compliance to concordance. Achieving shared goals in medicine taking. London: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Kopelman PG, Hitman GA. Exploding type II. Lancet 998;2:(suppl IV):. 0 The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long term complications in insulin dependent diabetes. N Engl J Med 99;90:40-9. The UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type II diabetes. Lancet 998;2: Bradley C, Gamsu DS, for the Psychological Well-being Group of the WHO/IDF St Vincent Declaration Action Programme for Diabetes. Measures of psychological well-being and treatment satisfaction developed from the responses of people with tablet-treated diabetes. Diabet Med 994;7:0-6. Golin CE, DiMatteo MR, Gelberg L. The role of patient participation in the doctor visit. Implications for adherence to diabetes care. Diabetes Care 996;9: Krueger RA. Focus groups: a practical guide for applied research. Newbury Park, California: Sage Publications, 988. Morgan DL. Designing focus group research. In: Stewart M, Tudiver F, Bass MJ, et al, eds. Tools for primary care research, Newbury Park, California: Sage Publications, Miles MB, Huberman AM. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. [2nd ed]. Thousand Oaks, California: Sage publications, McCord EC, Brandenburg C. Beliefs and attitudes of persons with diabetes. Fam Med 99;27: Nyhlin KT. A contribution of qualitative literature to a better understanding of diabetic patients. J Adv Nurs 990;: Paterson BL, Sloan J. A phenomenological study of the decision-making experience of individuals with longstanding diabetes. Can J Diab Care 994;8: Maillet NA, D Eramo Melkus G, Spollet G. Using focus groups to characterise the health beliefs and practices of black women with non insulindependent diabetes. Diab Educ 996;22: Pope C, Mays N. Qualitative research: reaching the parts other methods cannot reach: an introduction to qualitative methods in health and health services research. BMJ 99;: From compliance to concordance. Achieving goals in medicine taking. London: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 997. Huisarts Nu april 200; 4() 2

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Spiritualiteit voor en door de huisarts.

Spiritualiteit voor en door de huisarts. Spiritualiteit voor en door de huisarts. Dr. Liesbeth Smeets Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co promotoren: Prof. Jan De Lepeleire en Dr. Mieke Vermandere Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2009-2010 Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? Ellen VAN LEEUWEN Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor:

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Dr Beyens I., KU Leuven Promotor: Prof Dr Deveugele M., U

Nadere informatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Dr. Joris Maggen, KULeuven Promotor: Jo Goedhuys, KULeuven Master of Family Medicine 2011-2013 Masterproef huisartsgeneeskunde 2011-2013

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Empowerment in de gezondheidszorg

Empowerment in de gezondheidszorg Empowerment in de gezondheidszorg Een kwalitatief onderzoek naar het begrip empowerment omtrent het PGB Figuur 1 De tekeningen zijn bedoeld om protest te voeren tegen de wegbezuiniging van het PGB (Janssen,

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

Feedback in de opleiding communicatievaardigheden in het zevende jaar huisartsgeneeskunde

Feedback in de opleiding communicatievaardigheden in het zevende jaar huisartsgeneeskunde 1 Feedback in de opleiding communicatievaardigheden in het zevende jaar huisartsgeneeskunde Dr. Laetitia Vermander Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-promotor: Dr. Marc Van Nuland Master of Family Medicine

Nadere informatie

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Een casestudy naar AdemDeBaas, een programma voor leefstijladvies op maat gericht op mensen met COPD en mensen met een verhoogd risico

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Waarom heb ik rugpijn? Een onderzoek naar de verklaringsmodellen van mensen met lage rugpijn in een achterstandswijk

Waarom heb ik rugpijn? Een onderzoek naar de verklaringsmodellen van mensen met lage rugpijn in een achterstandswijk Waarom heb ik rugpijn? Een onderzoek naar de verklaringsmodellen van mensen met lage rugpijn in een achterstandswijk Suzanne van Ballegooijen November 2008 Inhoudsopgave Waarom heb ik rugpijn?...1 Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: Implicaties voor het CRM-beleid Wetenschappelijke verhandeling aantal

Nadere informatie

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Colofon: Gegevens auteur Naam: Kitty Wouthuysen BAP Adres: IJsvogel 99 3602 XM

Nadere informatie

Ik en mijn alcoholprobleem:

Ik en mijn alcoholprobleem: Ik en mijn alcoholprobleem: Hoe mensen met een alcoholprobleem zich introduceren op een online forum. Jeffrey Struijk Emailadres: jsk520@student.vu.nl Studentnummer: 1705458 Eerste begeleider: Dr. J.M.W.J.

Nadere informatie

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter

EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter EERST LEZEN DAN GENEZEN Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van een Masterthesis Farmaceutische Wetenschappen Juni

Nadere informatie

Sekse als ordeningsprincipe

Sekse als ordeningsprincipe 3262_V00_3025 15-04- 12:25 Pagina 2 2 Sekse als ordeningsprincipe INTERVIEW DOOR SYLVIA BUIS Professor dr. Toine Lagro was jaren het wetenschappelijke gezicht van de vnva. Als eerste (en tot nu toe enige)

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie