Verslag eerste bestuurderstafel Heemskerk d.d. 20 januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag eerste bestuurderstafel Heemskerk d.d. 20 januari 2010"

Transcriptie

1 Verslag eerste bestuurderstafel Heemskerk d.d. 20 januari 2010 Locatie en tijdstip: Ministerie van Economische Zaken, den Haag 9.30 uur uur. Aanwezig: het overzicht van deelnemers staat onderaan in het verslag. De bijlagen bevatten de presentaties van de doorbraken en zijn als aparte documenten bijgevoegd. Bijlage 1:manifest leveranciers open standaarden Bijlage 2:impuls implementatie StUF Bijlage 3: open én gesloten source software in een win-win model Opening bijeenkomst Erik Gerritsen (NOiV ambassadeur) heet de aanwezigen hartelijk welkom en licht de aanloop naar deze eerste bestuurderstafel toe. Op 30 november zijn zes mogelijke doorbraken geindentificeerd. Doorbraken geven een impuls aan de uitvoering van het actieplan en dat kan op diverse manieren zoals vandaag zal blijken. Op 11 januari is de stand van zaken van de zes doorbraken besproken en is de oogst voor deze eerste bestuurderstafel bepaald. Vandaag worden twee doorbraken gepresenteerd en van een derde doorbraak de tussenstand. Na deze bijeenkomst gaan we verder. Realisatie van de gepresenteerde doorbraken en de ontwikkeling van nieuwe doorbraken voor de volgende bestuurderstafel dit najaar. In de voorbereiding is veel energie losgekomen en deze moeten we vasthouden! Het debat is in de voorbereidende bijeenkomsten gevoerd terwijl nu het delen van de oogst centraal staat met natuurlijk ook ruimte voor gedachtenwisseling. De VNG spreekt haar zorg uit over het mogelijk ontstaan van een tweede bestuurlijk circuit voor de electronische overheid met deze bestuurderstafel. Deze zorg is ongegrond omdat Ank Bijleveld (BZK) en Frank Heemskerk (EZ) gezamenlijk opdrachtgever zijn van het actieplan NoiV en zij stemmen hun activiteiten voor dit programma af waardoor een dubbele sturing wordt voorkomen. De VNG zegt blij te zijn met het initiatief van deze bestuurderstafel. Doorbraak 1: Manifest leveranciers open standaarden De voorzitter van de werkgroep, Harrie Gooskens (algemeen directeur Pink Roccade Local Government) licht aan de hand van de sheets het manifest toe (bijlage 1). Het manifest is dankzij de enthouisiaste en intensieve medewerking van een grote groep leveranciers en gemeenten binnen dit korte tijdsbestek tot standgekomen. Iets om trots op te zijn. Leveranciers die het manifest ondertekenen verbinden zich aan de realisatie van interoperabiliteit, transparantie, controleerbaarheid, beheersbaarheid en digitale duurzaamheid Via de websites van de leveranciers wordt volgbaar hoe de leveranciers die het manifest ondertekenen, inhoud geven aan de realisatie van het manifest. Dit maakt het concreet en hanteerbaar. De staatssectretaris is blij met dit manifest. In 2007 is gas bijgegeven op het beleidsveld NOiV omdat de toepassing van open standaarden en open source software onvoldoende van de grond kwamen. Den Haag kan wetten maken, geld beschikbaar stellen maar bij de 'koffie' gebeurt het. Ofwel wanneer mensen met elkaar aan de slag gaan komen de dingen voor elkaar en hij hecht dan ook grote waarde aan bijeenkomsten zoals deze. Het beleidsveld NOiV is belangrijk maar wordt niet overal als urgent ervaren. Het is een traject van lange adem waarbij mooie voorbeelden een zwaan kleef aan effect kunnen bewerkstelligen. In de gemeentemarkt slaan open standaarden goed aan. Leveranciers doen een oproep aan de ministeries om de voor de decentrale overheden belangrijke standaarden ook toe te passen. De staatssecretaris biedt aan om - als hij signalen krijgt dat dit niet gebeurt - zijn collega s een extra duwtje te geven. NOiV bestuurstafel_ doc pagina 1 van 10

2 De VNG onderstreept het belang van regievoering op dat wat op de gemeenten afkomt vanuit de verschillende ministeries. De gemeenten zijn nu aan de slag met de 25 projecten waar open standaarden en open source (NOiV) onderdeel van zijn (NUP). De staatssecretaris vraagt of de afstemming tussen hem en Ank Bijleveld op het punt van NOiV voldoende is en hij hoort graag de punten waarop dat niet het geval zou zijn. De intentie om het manifest te waarderen bij opdrachtverstrekking wordt uitgesproken door: de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Gouda, Nieuwegein, Amsterdam, Enschede, Hilversum, Leeuwarden, Pijnacker-Nootdorp, Nunspeet. Het samenwerkingsverband Drechtsteden, de Gebruikersvereniging PinkRoccade, GovUnited, D!mpact en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doorbraak 2: een impuls voor de implementatie StUF Math Muijres, CIO Drechtsteden, licht toe hoe de implementatie van StUF een impuls kan krijgen (bijlage 2a onderaan dit document en 2b). Er is veel ontworpen en bedacht maar het proces van implementeren van StUF stokt. Dat komt omdat de gemeenten bij het implementeren van deze open standaard nog heel veel keuzes moeten maken. Dat is een intensief proces. De koppelvlakken de plaatsen in het proces van gegevensuitwisseling maken onderdeel uit van een werkproces. Het exacte werkproces en de inhoudelijke context daarvan bepaalt welke keuzes gemaakt (moeten) worden. De werkprocessen verschillen per gemeente en zo wordt de implementatie van deze standaard complex en kostbaar. Deze doorbraak beoogt om voor vijf processen een standaard implementatie te ontwikkelen: van standaardisatie van het werkproces via een technische koppeling tot een compliance voorziening waarin de werking van de geimplemeerde standaard wordt vastgesteld. De doorbraak is nu om vijf processen helemaal uit te werken. De kracht zit in de focus op een beperkt aantal processen én op het gehele proces. Implementatie start bij de leden van de projectgroep. Een valkuil voor deze doorbraak is het streven naar compleetheid en het te groot maken. Een overzichtelijke groep kopkopers met snelle volgers. De VNG vraagt om bij de realisatie van de doorbraak oog te hebben voor het feit dat er een grote groep middelgrote gemeenten is dus als de resulaten voor hen bruikbaar zijn is dat grote winst. De voorzitter van de manifestgroep zegt toe mee te gaan doen en ook de open gemeenten en de gemeente Amsterdam sluiten zich aan bij deze werkgroep. Ook Centric geeft aan mee te willen doen in de werkgroep; PinkRoccade is al in de werkgroep vertegenwoordigd. KING werpt zich op om het ankerpunt punt te zijn. Hier is duidelijk een coaliton of the willing gevormd met veel draagvlak. Ook de leveranicers zijn blij met deze doorbraak. De vergadering geeft de werkgroep de volgende aandachtspunten mee: - maak de werkgroep niet te groot - houd bij het proces ontwerp rekening met de grote groep middelgrote gemeenten - kosten compliancy voorziening: gemeenten, rijk en leveranciers - streef niet naar compleetheid maar beperk de doorbraak tot enkele processen - communiceer over deze doorbraak, verspreid de leerpunten en creeer draagvlak - Het beheer en onderhoud van de compliancyvoorziening moet vanaf de start geborgd worden; de kopgroep zal dit bij de aanvang oppakken ( ambtelijk ondernemen ). De staatssecretaris is blij met deze doorbraak. Doorbraak 3: Open én closed source software in win win. Erik Gerritsen, voorzitter van deze werkgroep, presenteert de tussenstand. De werkgroep verkende mogelijke win-win situaties tussen leveranciers van open en closed source en tussen softwaremarkt en opdrachtgevende overheden met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de E- overheid en betere dienstverlening, het oplossen van complexe maatschappelijke problemen en een versterking van de positie van de Nederlandse softwaresector in internationaal verband. Waarom deze poging? Het feitelijke beleid voor open source software is genuanceerder dan de manier waarop overheidsorganisaties er in de praktijk uitvoering aan geven. Het beleid bij gelijke geschiktheid heeft open source sofware de voorkeur wordt in de praktijk op verschillende manieren toegepast en krijgt soms de lading dat open source moet. Een aantal gemeenten bijvoorbeeld, ervaren sterke politiek druk op het toepassen van open source sofftware waarbij soms voorbij gegaan NOiV bestuurstafel_ doc pagina 2 van 10

3 wordt aan het doel van dit beleid. Andere gemeenten ervaren dat de feitelijke afweging voor open source software voor bijvoorbeeld een werkplek moeilijk is. Voor Dimpact is het denken in termen van open source dagelijkse praktijk. Hoe zorgen we er nu voor dat het open source softwarebeleid niet leidt tot contraproductieve polarisatie in de Nederlandse softwaremarkt? De werkgroep heeft draagvlak voor de volgende uitgangspunten gevonden: - het principe van level playing field: eerlijke marktkansen voor iedereen - open Source moet is niet de boodschap van het kabinetsbeleid - doelstellingen e-overheid moeten centraal staan en niet de ICT-techniek - belang van goede ontwikkeling van hele Nederlandse software markt - open en closed source software zijn twee verschillende - maar beiden legitieme - businessmodellen die naar alle waarschijnlijkheid naast elkaar zullen blijven bestaan, Niet alle producten en/of markten lenen zich voor beide businessmodellen - de klant moet maximale keuzevrijheid hebben en kunnen kiezen voor de beste prijs/kwaliteit oplossing in zijn situatie - de kosten van open source software zijn niet als regel lager want er zijn ook kosten voor ontwikkeling, onderhoud, implementatie - als opdrachtgever betaal je altijd, al is niet uitgesloten dat totale kosten bij open source lager zijn door inzet van professionele vrijwilligers in communities Overeenstemming bestaat over de volgende (korte termijn) acties: - breng de communicatie in lijn met de genuanceerde boodschap van het kabinetsbeleid zo raakt de beeldvorming meer in overeenstemming met het feitelijke beleid - dus niet OSS moet maar OSS moet eerlijke gelijkwaardige kans krijgen ; deze boodschap levert bijdrage aan normalisering van verhoudingen en kan vanaf vandaag! - uitwerking van een praktisch, niet ideologisch afwegingskader en handleiding voor realistische meerjarige implementatiestrategie voor overheidsopdrachtgevers. Dat is huiswerk voor werkgroep voor de volgende bestuurderstafel. Daarnaast wil de werkgroep verder nadenken over de lange termijn. Sinds 2002 is er veel veranderd op de softwaremarkt. De volwaardige en krachtige open source alternatieven maakten veel (deel)markten competitiever. Dat de pakketleveranciers zich laten zich horen onderstreept dit. De verandering in (deel)markten zou gezien kunnen worden als het bewijs van het succes van het kabinetsbeleid..in welke mate is al sprake van level playing field? Is de open source beweging al zo krachtig dat deze niet meer te stoppen is en dat alle software leveranciers er goed aan doen hier op te anticiperen willen ze in business blijven? ICT-Office meldt de staatssecretaris in dit verband dat zij i.s.m. de wetenschap de softwaremarkt in kaart gaat brengen. Kortom, de discussie over dit onderwerp is nog niet af en komt daarom tijdens de volgende bestuurderstafel terug op de agenda Tot slot Tot slot zet Erik de bijvangst van deze bestuurderstafel op een rij. Er is met deze groep een grote leergemeenschap die - doorbraken realiseert en ook monitort - Nieuwe thema s omzet in doorbraken - krachtdadiger en professioneler opdrachtgeverschap van de overheid vorm geeft door meer samenwerking in e-overheid o.a. door samen ontwikkelen van (open source) software en voor hergebruik beschikbaar stellen: combinatie bottom up standaardisering en top down afzegenen a la digid. De staatssecretaris kijkt terug op een geslaagde eerste betuurderstafel decentrale overheden en koerst af op juni voor wat de volgende tweede bestuurders tafel. Na afloop van deze vergadering heeft de staatsecretaris nog tijd om informeel na te praten en om een foto met de ondertekenaars van het manifest te maken. NOiV bestuurstafel_ doc pagina 3 van 10

4 Lijst van deelnemers NOiV bestuurstafel_ doc pagina 4 van 10

5 NOiV bestuurstafel_ doc pagina 5 van 10

6 Bijlagen 1, 2b en 3: zijn aparte bestanden Bijlage 2a bevat de tekst van doorbraak 2 Open standaarden zijn noodzakelijk voor het bewerkstelligen van interoperabiliteit tussen systemen. Door het College Standaardisatie zijn een aantal standaarden vastgesteld. Deze standaarden zijn door verschillende partijen na een gedegen ontwerpperiode tot stand gekomen. Het vaststellen van de standaard is, in het geval van een complexe standaard zoals het Standaard UitwisselingsFormaat (StUF), niet voldoende om deze geoperationaliseerd te krijgen. StUF wordt gebruikt om gegevens te bevragen en uit te wisselen binnen gemeenten, tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en ketenpartijen. Dit vanwege de positie die gemeenten willen in nemen als toegangspoort tot de gehele overheid geldt dit gebruik voor veel (keten)processen. EGEM/KING heeft hard gewerkt aan de StUF-standaard en doen dit nog steeds om de in de praktijk ervaren problemen op te lossen. Een actieve sturing en directe betrokkenheid op de operationalisering van een open standaard (zoals StUF) kan een doorbraak zijn voor een versnelling in de adoptie van zo n open standaard. Deze doorbraak kan invulling krijgen door: Vraag Een scherpe vraagarticulatie (top 5 koppelvlakken). Gemeenten en ketenpartijen voldoen aan kwaliteitseisen (gegeven en proces). Aanbod Commitment van leveranciers om te voldoen aan Open Standaarden (resultaat werkgroep 1). Vraag/Aanbod proces Een onafhankelijke compliance-voorziening (toetsing en certificering) Directe betrokkenheid op operationalisering door koplopers van vraag, aanbod en KING als ankerpunt Op dit moment is en wordt er al op onderdelen invulling gegeven aan een aantal van de bovenstaande punten, maar is dit nog onvoldoende gesteund en/of zichtbaar. Daarnaast kunnen best practices een bijdrage leveren aan de adoptie van een open standaard. Voor het operationaliseren van de doorbraak hebben de volgende partijen toegezegd een bijdrage te willen leveren: Overheid Gemeente Rotterdam Gemeente Den Haag De Drechtsteden gemeenten Gemeente Nieuwegein (o.v.b.) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Tevens is er belangstelling van enkele ZBO s Leveranciers Dimpact Circle Software PinkRoccade Local Government (i.o.v. Midoffice Community Gebruikersvereniging) Ankerpunt KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Partijen die aangegeven hebben bestrokken te willen worden in het vervolgtraject NOiV bestuurstafel_ doc pagina 6 van 10

7 Gemeente Rotterdam: H. Nijman, CIO Gemeente Den Haag: H. Miessen De Drechtsteden Gemeenten: M. Muijres, CIO Gemeente Nieuwegein: P. v.d. Hoog (onder voorbehoud) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, D. Beukers Midoffice Community van de Gebruikersvereniging Pink Roccade Local Government: E.H. van der Geest (wethouder Nunspeet en voorzitter Gebruikersvereniging) Dimpact: R. Bal Circle Software: R. Coenegracht KING: I. Hoogstrate (op 20/1 hebben de gemeente Amsterdam, de open gemeenten en Centric zich aangemeld voor deze werkgroep) Uitwerking Groep 2 Vanuit NOiV is de uitnodiging gekomen voor het vinden van doorbraken in de implementatie van open standaarden. Eén van de beoogde doorbraken is de keuze van een aantal koppelingen gebaseerd op open standaarden met de hoogste prioriteit en deze d.m.v. vraagbundeling laten ontwikkelen. Deze vraagstelling is aangepakt in groep 2, bestaande uit: V. Mathu, Gemeente Almere R. Coengracht, Circle Software R. Bal, Dimpact M. Meijs, Gemeente Enschede B. Keulen, Gemeente Houten R. Wijnands, Red Nose A. Koppenhol, Sun P. Weeber, Pink Roccade K. Duyvelaar, VNG D. Beukers, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden J. van Ernst, Waterschapshuis Y. Fonk, AT Computing S. Rispens, Gemeente Leeuwarden M. Muijres (voorzitter), Service Centrum Drechtsteden M. Slooff, Service Centrum Drechtsteden Probleemstelling Het NUP staat voor een groot deel in het teken van het anders organiseren van de overheid. Deze in sommige gevallen verregaande veranderingen (denk aan Antwoord, Omgevingsvergunning, enz.) hebben niet alleen hun weerslag op organisaties en processen, maar ook op systemen die lange tijd verkokerd zijn ingericht. Processen gaan verder dan de afdelings- en/of organisatiegrenzen. Hierdoor ontstaat de vraag naar het koppelen van systemen. Hierbij blijkt dat er nog veel koppelingen ontwikkeld moeten worden en deels (uitontwikkelde) open standaarden ontbreken. Het doel wat we nastreven is interoperabiliteit. Het gebruik van Open Standaarden is de manier om dit te bereiken. Het College Standaardisatie heeft een aantal standaarden als verplicht open standaard vastgesteld (comply-or-explain). Het Standaard UitwisselingsFormaat (StUF) is zo n standaard en wordt gebruikt om gegevens te bevragen en uit te wisselen binnen gemeenten, tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en ketenpartijen. Dit vanwege de positie die gemeenten willen in nemen als toegangspoort tot de gehele overheid geldt dit dus voor veel (keten)processen. Bij de ontwikkeling van StUF als standaard is heel veel goed werk verricht. Bij de toetsing in het gebruik worden knelpunten ervaren. Deze knelpunten worden veroorzaakt door verschillende interpretaties van de standaard en onvoldoende uitwerking van de context waarbinnen de uitwisseling plaats vindt. NOiV bestuurstafel_ doc pagina 7 van 10

8 Dit maakt de standaard op zicht niet minder bruikbaar. Deze moet aangescherpt worden. StUF-Standaard StUF staat op de lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie en is hiermee erkend als overheidsbrede open standaard. Binnen het toepassings- en werkingsgebied geldt het 'pas toe of leg uit'-regime. StUF-familie bestaat uit een basis (berichtenstandaard) met daarbovenop horizontaal en verticaal gepositioneerde sectormodellen. De meest courante versie van StUF (BG 2.04) heeft als nadeel dat deze niet gebaseerd is op de gegevensmodellen van het Stelsel van Basisregistraties en dat er interpretatieverschillen mogelijk zijn bij de implementatie. Onlangs heeft EGEM de basislaag StUF 3.01 en de horizontale sectormodellen StUF-BG 3.10 en StUF-Zaken 3.10 vastgesteld. Deze sectormodellen lopen in de pas met actuele inzichten en zijn ondermeer ingericht op de komst van de basisregistraties en Zaakgericht werken (evenals StUF een GEMMA-uitwerking). Voor het verplicht gebruik van de gegevens uit de Basisregistraties kan er op twee manieren gegevens worden uitgewisseld. Het zenden en ontvangen van de gegevens (push/distributie) en vraag-antwoord-berichten (pull). De context van het bericht is hier in mindere mate van belang. In het geval van zaken wordt de context waarbinnen berichten wordt verstuurd erg belangrijk. Wanneer wordt op welk moment in het proces welk bericht verstuurd. De in de Geo-sector veel gebruikte standaard voor informatie-overdracht is NEN3610 (van GeoNovum). Momenteel werken EGEM en GeoNovum aan afstemming tussen beide families van standaarden zodat uitwisseling en bevraging van geografische en andere gegevens in mengvormen kan plaatsvinden. Vraagzijde Concrete businessvragen voor koppelingen komen voort uit: Inrichting één-loket/klant Contact Centrum: Relatie tussen Frontoffice (KCC) en Midoffice. Denk hierbij aan prefill van webformulieren, triggeren zaak door ingevuld formulier en statusinformatie van een zaak. Inrichting één-loket/klant Contact Centrum: Relatie tussen Midoffice en Backoffice. Uitwisseling van proces in de backoffice naar zaakniveau in het midoffice en vice versa. Invoering Basisregistraties: Verplicht gebruik van gegevens uit de basisregistraties. Denk hierbij aan het foutloos overnemen (door mid- en back-office-componenten) van gegevens uit de basisregistraties. Uitwisselen van informatie met een financieel beheersysteem. Denk hierbij aan de aanlevering van financiële bulkgegevens, zoals journaalposten en memorialen. Multi-kaart-gebruik. Denk daarbij aan het kunnen combineren van geografische informatie ( kaarten ) van allerlei instanties zonder deze telkens te hoeven kopiëren en vast te leggen. Aanbodzijde Leveranciers hebben in een groot aantal gevallen uitwisseling bewerkstelligd op basis van StUF Het interpretatieverschil welke mogelijk is, resulteert tot problemen. We spreken allemaal Esperanto, maar geven een andere betekenis aan de woorden. Met StUF 3.xx is een doorontwikkeling gemaakt waarbij betekenissen dichter bij elkaar zijn gebracht. De moeilijkheid om de vertaling te maken van standaard naar product zit m in het ontwerp van het koppelvlak. Op welk moment in een proces wordt welk bericht (gebaseerd op StUF) verstuurd en indien van toepassing welk antwoord komt daar op terug. Oftewel de context van het bericht is van doorslaggevend belang voor de operationalisering van de standaard. Conclusie Het bovenstaande overziend kunnen we concluderen dat: er een grote behoefte voor een standaard koppeling moet zijn om zowel de vrager als de aanbieder te mobiliseren (er is dan namelijk een markt); NOiV bestuurstafel_ doc pagina 8 van 10

9 het proces (wanneer wordt wat verstuurd met welk resultaat) duidelijk moet zijn; directe betrokkenheid van alle partijen bij het operationaliseren van een standaard georganiseerd moet worden. het vaststellen van de standaard is, in het geval van een complexe standaard zoals StUF, niet voldoende om deze geoperationaliseerd te krijgen. Een katalysator voor de realisatie van op open standaarden gebaseerde koppelingen ligt in het organiseren van een proces voor het operationaliseren van de standaard, resulterend in de certificering. Op landelijk niveau inzicht geven in de openheid van leveranciers (prestige?) aan de ene kant en aan de andere kant promotie van leveranciers die voldoen aan open standaarden kan mogelijk de gewenste hefboom zijn. Voor de doorbraak van StUF is een compliance voorziening waar leveranciers hun producten en diensten kunnen certificeren een absolute noodzaak. Doorbraak Zoals eerder is aangegeven is StUF een complexe standaard waar al veel aan gebeurd is. De doorbraak is: Actieve sturing en directe betrokkenheid op de operationalisering van StUF. Deze doorbraak kan invulling krijgen door: Een onafhankelijke compliance-voorziening zijn waar ontwikkelde koppelvlakken getoetst kunnen worden (inclusief certificering) waarvoor commitment is bij gemeenten, gemeentelijke ketenpartners en leveranciers. Een scherpe articulatie van de vraag van gemeenten in de vorm van een top 5 van geprioriteerde koppelvlakken. Het commitment van leveranciers om te voldoen aan de StUF-standaard. Dit wordt gedaan vanuit groep 1 d.m.v. het opstellen van het manifest en de ondertekening van leveranciers. Het voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van gegevens en het standaardiseren van zaken door gemeenten en ketenpartijen. De beschreven doorbraak kan ook voor andere open standaarden hanteerbaar zijn. Voorstel De voorgestelde interventies kunnen alleen succesvol zijn als er vanuit de partijen voldoende commitment is om daadwerkelijk tot een resultaat te komen. Gemeenten en ketenpartners: o Komen tot een gezamenlijk vraagstelling richting leveranciers o Beschikbaarstellen van capaciteit rond het proces (context van de gegevens uitwisseling) voor de werkgroep. o Intentie tot afname van de koppeling bij oplevering o Beschikbaarstellen van StUF-expert(s) EGEM/KING: o Beschikbaarstellen van StUF-expert(s) om in de werkgroepen te participeren (o.a. als vraagbaak voor leveranciers) o Kaderbewaking GEMMA o Bewaking generaliteit van de vraagstelling en oplossingsrichting o (Voor)financiering en opdrachtgeving voor ontwikkeling compliance voorziening. Leveranciers: o Inzet van capaciteit (tijd, geld, kennis) voor de ontwikkeling van de koppelvlakken binnen eigen organisatie en prioritering op releasekalender. o Commitment aan ontwikkeling van een generieke oplossingsrichting. NOiV bestuurstafel_ doc pagina 9 van 10

10 o NOiV: o o Beschikbaarstellen van StUF-expert(s) Regie op het proces (bestuurstafel) Faciliteren van het proces tijdens de doorbraakperiode Om direct invulling te geven aan de interventie aan de vraagzijde zouden de volgende koppelvlakken uitgewerkt kunnen worden in volgorde van prioritering: 1. Uitwisselen van persoons- en adresgegevens op basis van de laatste StUF-BG versie. Hiermee kan directe invulling gegeven worden aan de doelstellingen van het verplicht gebruik van gegevens in de gehele informatievoorziening en specifiek ter ondersteuning van het frontoffice-proces (pre-fill, controle functie, pro-actieve dienstverlening). 2. Uitwerking maken van StUF-zaken voor de volgende producten/diensten: 1. Doorgeven verhuizing 2. Aanvraag bijstandsuitkering/arbeidsmarktpositieversterking (sollicitatie training, enz.) 3. meldingen woon-werk en leefomgeving (openbare ruimte) 4. aanvraag uittreksel 5. Indienen bezwaar gemeentelijke belastingen NOiV bestuurstafel_ doc pagina 10 van 10

Open en closed source software in een win win model. een intensieve verkenning!

Open en closed source software in een win win model. een intensieve verkenning! Open en closed source software in een win win model een intensieve verkenning! Probleemstelling Open en closed source software hebben beiden bestaansrecht en daarom is de vraag hoe met respect voor de

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 'voorbereiding bestuurstafel Heemskerk' d.d. 30 november 2009

Verslag bijeenkomst 'voorbereiding bestuurstafel Heemskerk' d.d. 30 november 2009 Verslag bijeenkomst 'voorbereiding bestuurstafel Heemskerk' d.d. 30 november 2009 Locatie en tijdstip: Karel V, Utrecht, 17.00 uur 20.00 uur. Aanwezig: het overzicht van deelnemers is opgenomen in bijjlage

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst 'voorbereiding bestuurstafel Heemskerk' d.d. 11 januari 2010

Verslag bijeenkomst 'voorbereiding bestuurstafel Heemskerk' d.d. 11 januari 2010 Verslag bijeenkomst 'voorbereiding bestuurstafel Heemskerk' d.d. 11 januari 2010 Locatie en tijdstip: Business Centre Nieuwegein 17.00 uur 20.00 uur. Aanwezig: het overzicht van deelnemers is in bijlage

Nadere informatie

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Het concept Bestuurstafel 3 Betekenis van de oogst 4 De doorbraken 4.1 Leveranciers Manifest Open Standaarden

Nadere informatie

35 op weg na ar doorbr aken

35 op weg na ar doorbr aken 3 Op weg naar doorbraken Wilma Willems 1 Voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam, Erik Gerritsen, ambassadeur voor het actieplan noiv, is de bedenker en trekker van wat intussen bekend staat

Nadere informatie

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Inhoud Grootschalige implementatie Impact Strategieën Inventarisatieronde

Nadere informatie

Open en closed source software in een win win model. Een doorbraak

Open en closed source software in een win win model. Een doorbraak Open en closed source software in een win win model Een doorbraak Probleemstelling Open en closed source software hebben beiden bestaansrecht en daarom is de vraag hoe met respect voor de verschillende

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20

Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Peter Klaver, KING Regiegroep GBS (Gegevens- en Bericht Standaarden) 7 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nadere informatie

Werken onder architectuur in Alphen

Werken onder architectuur in Alphen Werken onder architectuur in Alphen Dominique Omes, Alphen aan den Rijn Marnix van Welie, M&I/Partners VIAG congres, 1 december 2009 Agenda Wat is een architectuur Waarom een architectuur Terugblik in

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20

Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Implementatie strategieën RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Peter Klaver, KING Regiegroep GBS (Gegevens- en Bericht Standaarden) 2 april, La Vie, Utrecht Inhoud Reikwijdte implementatie

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Het actieplan en uw website. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering van leveranciersafhankelijkheid

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING Uitgangspunten KING e-dienstverlening E-bouwstenen geen doel op zich;

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Wie A zegt moet ook B zeggen

Wie A zegt moet ook B zeggen Forum standaardisatie Wie A zegt moet ook B zeggen Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie 18 maart 2010 AGENDA 1.Wie a zegt. 2.Voorbeeld Rotterdamse haven 3.Forum en College standaardisatie

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0. Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers

ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0. Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers ADDENDUM: BETREFFENDE DE CO-CREATIE GEMMA 2.0 Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst tussen KING, Gebruikersverenigingen en Leveranciers 1. Inhoud 1. Inhoud 2 2. Inleiding 3 3. Toepassingsgebied 4 4.

Nadere informatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Regiegroep gegevens en berichten 3 februari 2016 Vernieuwing StUF familie 2 Vernieuwde

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

'1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg'

'1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg' '1e Expertmeeting OSOSS - sector Zorg' open standaarden en open source software in de zorg 2 december 2009 Regardz Zilveren Toren Amsterdam drs. Nanja Appel / drs. Mike Kortekaas Introductie 'OSOSS in

Nadere informatie

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur)

Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie. Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Open voorkeur in de ICT inkoop en aanbestedingsstrategie Mr Mathieu Paapst (juridisch adviseur) Doelen actieplan Doelstelling Actieplan Nederland Open in Verbinding Verbetering van interoperabiliteit Vermindering

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software

Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software Implementatiestrategie Open Standaarden en Open Source Software, 25-2-2010 blz. 1 van 7 Inhoud INLEIDING... 3 HET PROGRAMMA NOIV... 3 TOEPASSING

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE FS

FORUM STANDAARDISATIE FS FS 40-11-09 Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS 40-11-09 Agendapunt: 9 Bijlagen: Bijlage

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL Aanpak voor de realisatie van standaard koppelvlakken voor het zoeken en raadplegen van RSGB 2.01 Een samenwerking van de gemeente Den

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in?

Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in? Vereniging van Nederlandse Gemeenten Onder welke voorwaarden koopt u 1,2 miljard aan ICT in? Peter Klaver Jeroen Schuuring 12 november 2015 Meer informatie via de KING website https://www.kinggemeenten.nl/

Nadere informatie

Besluit. Pagina 1 van 6

Besluit. Pagina 1 van 6 Besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie

Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Monitor en rankings NOiV najaar 2009 en het College Standaardisatie Jaap Korpel, 24 maart 2010 Eind december 2009 is de tweede Monitor NOiV verschenen, gebaseerd op een enquête onder de ICTverantwoordelijken

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

ADDENDUM Ondersteuning ICT- Beveiligingsassessment DigiD

ADDENDUM Ondersteuning ICT- Beveiligingsassessment DigiD ADDENDUM Ondersteuning ICT- Beveiligingsassessment DigiD Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers 1. Inleiding In oktober 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI.

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI. FS 141216.5D FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de OSI open source licenties

Nadere informatie

Kick off. Koppelvlak Gegevensmagazijn

Kick off. Koppelvlak Gegevensmagazijn Kick off Koppelvlak Gegevensmagazijn Voortbordurend op de standaard Prefill E-formulierenservices (prefill) Schoonhoven, 22-08-2014 Jan Campschroer / Joost Wijnings Agenda 09:30 Opening 09:45 Voorstelronde

Nadere informatie

Bureau Forum Standaardisatie Datum: Maart 2011 Versie 0.2 Verplicht stellen van open standaarden

Bureau Forum Standaardisatie Datum: Maart 2011 Versie 0.2 Verplicht stellen van open standaarden Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS31-04-03 Agendapunt: 03 Collegestukken Bijlagen: Aan:

Nadere informatie

Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen)

Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen) Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen) Agenda Hoe staat het ervoor met compliancy? (door)ontwikkeling compliancy Compliancy monitor Compliancy bewaking Maatregelen Ontwikkelingen StUF Testplatform

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! 1 Even voorstellen Johan van der Waal Strategisch adviseur - OSLO Johan.vanderwaal@v-ict-or.be - KING gemeenten NL Johan.van.der.waal@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Digitaal Zaakgericht Werken Peter Marx Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Even voorstellen Peter Marx Directielid Gemeente Roermond Ambtelijk opdrachtgever DZGW En sinds

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Welke sessie is dit? Best Practice 1: Het belastingloket Best Practice 2: Burgerzakenloket: Buitengemeentelijke verhuizingen

Nadere informatie

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein

Eisen aan e-depot voorzieningen. AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Eisen aan e-depot voorzieningen AIDO Congres Archiefinnovatie 7 april 2016 NBC Nieuwegein Inhoud 1. Inleiding en opdracht 2. Basismodel voor e-depots 3. Vertaling naar architectuur 4. Functionele eisen

Nadere informatie

Tweede Voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding. 1. Voortgang en effecten actieplan

Tweede Voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding. 1. Voortgang en effecten actieplan Tweede Voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding 1. Voortgang en effecten actieplan De monitor toont aan dat doelstellingen ten aanzien van de houding en verankering in het beleid grotendeels behaald

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog. Workshop: Halen en brengen 16 december 2009

LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog. Workshop: Halen en brengen 16 december 2009 LOMOZ themadag: de medezeggenschapsdialoog Workshop: Halen en brengen 16 december 2009 1 Even voorstellen Marijke ten Have Consultant Berenschot Inhoudelijke en procesmatige begeleiding aan bestuurders

Nadere informatie

FS C. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5C. Intake-advies Digikoppeling 3.0.

FS C. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5C. Intake-advies Digikoppeling 3.0. FS 141216.5C FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5C. Intake-advies Digikoppeling 3.0 Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om Digikoppeling

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Het uitvoering geven aan de Omgevingswet vindt plaats door het, veelal in samenwerking, uitvoeren van keten- en bedrijfsprocessen (zie

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

NAAM: BAG-GBA WERKGROEP VERSIE: 1.2 DATUM: 14-10-2009. Begeleidend schrijven voor de StUF regiegroep bij de koppelvlakspecificatie BAG-GBA

NAAM: BAG-GBA WERKGROEP VERSIE: 1.2 DATUM: 14-10-2009. Begeleidend schrijven voor de StUF regiegroep bij de koppelvlakspecificatie BAG-GBA NAAM: BAG-GBA WERKGROEP VERSIE: 1.2 DATUM: 14-10-2009 Begeleidend schrijven voor de StUF regiegroep bij de koppelvlakspecificatie BAG-GBA Inhoudsopgave Revisies... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Doel van het

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

ons kenmerk 101209.001u_as

ons kenmerk 101209.001u_as Logius Forum Standaardisatie p/a Bureau Forum Standaardisatie Postbus 84011 2508AA Den Haag doorkiesnummer 070 373 8819 onderwerp Rapport Interoperabiliteit versie 1.0 d.d. 23 nov. 2010 uw kenmerk ons

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE

SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE SAMENVATTING ANALYSE SEKSEREGISTRATIE Bent u man of bent u vrouw? Het lijkt zo'n normale vraag, waaruit nauwelijks een probleem kan voortvloeien. Of toch wel? En weten we dan welk probleem? De Kafkabrigade

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

E-SUBSIDIELOKET. MASTER THESIS in opdracht van de afdeling Services van de provincie Utrecht. Thuy Tran Chau, 2 juli 2013

E-SUBSIDIELOKET. MASTER THESIS in opdracht van de afdeling Services van de provincie Utrecht. Thuy Tran Chau, 2 juli 2013 E-SUBSIDIELOKET MASTER THESIS in opdracht van de afdeling Services van de provincie Utrecht Thuy Tran Chau, 2 juli 2013 Inhoud Van probleemstelling, via resultaten naar conclusies Aanleiding & probleemstelling

Nadere informatie

Hot StUF of koude sneeuw?

Hot StUF of koude sneeuw? Koppelingen, Bindingen en Standaardisatie Hot StUF of koude sneeuw? Peter Klaver Minicongres Gekoppelde Belastingen Zoetermeer, 26 september 2008 Pagina 1 >10 DIN-ISO standaarden voor een skibinding schoen-interface

Nadere informatie

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink KING leveranciersmiddag 22 maart 2013, Bart Geerdink Agenda 13.15-14.00 Plenaire opening Welkom en opening Generieke voorzieningen: cloudstrategie gemeenten 14.15-15.15 Deelsessies, ronde 1 Gemeenten en

Nadere informatie

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d.

B & W d.d.: 12-2-2008. gfedcb. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV-IM-IT aanbiedingsbrief bij Onderzoeksrapport Open Source 1- Notagegevens Notanummer 61385 Datum 6-2-2008 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Gemeente Uden. ICT-visiedocument 2010-2012

Gemeente Uden. ICT-visiedocument 2010-2012 Gemeente Uden ICT-visiedocument 2010-2012 Inleiding Dit ICT-visiedocument geeft op hoofdlijnen de richting aan voor het te volgen ICT-beleid. Het doet echter geen uitspraken op detail over de inrichting

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

De derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding

De derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding De derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding Inleiding Het actieplan Nederland Open in Verbinding NOiV (2008-2011) bevordert dat (mede)overheden de mogelijkheden van open standaarden en open

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie