Veiligheidsplan 2016 Gemeente Oss. Opgesteld door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan 2016 Gemeente Oss. Opgesteld door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie"

Transcriptie

1 Veiligheidsplan 2016 Gemeente Oss Opgesteld door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie 1

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Veiligheidsvelden A. Veilige woon- en leefomgeving A.1 Woninginbraken (Lokale + regionale prioriteit) A.2 Geweldsdelicten (regionale prioriteit) A.3 Huiselijk geweld (Lokale prioriteit) A.4 Drugs, coffeeshop, hennepteelt A.5 Bevorderen leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen A.6 Fietsdiefstal A.7 Veilig sport- en spelklimaat A.8 Noodopvang vluchtelingen B. Bedrijvigheid en veiligheid B.1 Veilig uitgaan B.2 Veilige evenementen B.3 Veilig ondernemen C. Jeugd en veiligheid C.1 Problematische jeugdgroepen (Lokale + regionale prioriteit) C.2 Jeugd en alcohol D. Fysieke veiligheid D.1 Rampen- en crisisbeheersing (Lokale prioriteit) D.2 Verkeersveiligheid E. Integriteit en veiligheid E.1 Georganiseerde criminaliteit (Lokale + regionale prioriteit) 3. Gemeenschappelijke regelingen veiligheid 3.1 Veiligheidsregio 3.2 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf 4. Regionale samenwerking integrale veiligheid 2

3 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat het in onze wijken en dorpen zo veilig mogelijk is. Als de inwoners van Oss zich veilig voelen draagt dat bij aan hun gevoel van algeheel welbevinden. Ook voor een duurzame samenleving zijn veiligheid en veiligheidsgevoelens van belang. In het veiligheidsplan 2016 staat hoe we in 2016 de kaders van het beleidskader Integrale Veiligheid gaan uitvoeren. Centraal in de uitvoering staat: - Dat we drie hardnekkige Osse veiligheidsproblemen (woninginbraak, jeugdoverlast/ jeugdcriminaliteit, en georganiseerde criminaliteit) aanpakken. - Dat we veiligheidsincidenten of veiligheidsproblemen zo snel en zo goed mogelijk oplossen. Onze lokale prioriteiten (woninginbraak, jeugdoverlast en georganiseerde criminaliteit) zijn ook op het niveau van ons basisteam Maasland en op de schaal van Oost- Brabant als prioriteit vastgesteld. Aanvullend daarop geldt het veiligheidsprobleem geweld ook als aandachtspunt binnen ons basisteam en binnen de regio Oost- Brabant. Het veiligheidsplan 2016 is, zoals gebruikelijk, samen met de politie en het OM gemaakt. Het veiligheidsplan 2016 geeft een overzicht van de samenwerkingsafspraken tussen gemeente, politie en OM. De uitvoeringsafspraken passen binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het beleidskader Integrale Veiligheid De vijf veiligheidsvelden van het kernbeleid veiligheid van de VNG vormen de leidraad voor de volgorde en onderverdeling van de thema s in het veiligheidsplan Binnen de veiligheidsvelden staan de veiligheidsthema s. De uitvoering wordt omschreven door achtereenvolgens aan te geven: - Wat het beleidskader is - Wat de actuele situatie is. Waar mogelijk wordt de actuele situatie onderbouwd met cijfers 2. Bij de regionale prioriteiten worden naast de cijfers van Oss ook de cijfers van basisteam Maasland gepresenteerd. - Wat de doelstelling voor 2016 is. Bij regionale prioriteiten wordt de regionale doelstelling ook weergegeven. - Welke subsidies en activiteitengelden hier binnen programma Veiligheid voor begroot zijn. Aanvullend hierop wordt er in de uitvoering ambtelijke inzet geleverd, voeren politie en OM hun taken uit en wordt door lokale zorg- en welzijnspartijen inzet geleverd vanuit subsidies vanuit het programma Zorg en Welzijn. - Uit welke activiteiten de uitvoering zal bestaan. Daar waar er raakvlakken zijn met andere lokale beleidskaders dan wordt dit aangegeven. In dit veiligheidsplan 2016 worden in die gevallen de activiteiten benoemd die plaats vinden op het terrein Integrale Veiligheid. De uitvoering van het veiligheidsplan wordt gedurende het jaar gevolgd door gemeente, politie en OM. Zodat waar nodig bijstelling kan plaatsvinden. Dit veiligheidsplan 2016 wordt ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd. Aanvullend daarop zal er in het eerste kwartaal van 2016 een veiligheidsmiddag of avond georganiseerd worden waarin raadsleden geïnformeerd worden over de verschillende onderdelen van het veiligheidsdomein. 1 Zie: voor het beleidskader IV Het meerjarenbeeld van woninginbraak is de optelsom van de cijfers van Oss en Geffen. Over de afgelopen jaren zijn de cijfers van de kern Geffen en de cijfers van gemeente Oss samengevoegd, zijn de cijfers van Geffen geconverteerd naar de gemeente Oss en is de kern Geffen voortaan cijfermatig onderdeel van de gemeente Oss. 3

4 1. Veiligheidsvelden A. Veilige woon- en leefomgeving: In dit veld staan veiligheidsproblemen die met de dagelijkse kwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. A.1 Woninginbraken (Lokale + regionale prioriteit) Beleidskader: Inbraak in een woning tast het veiligheidsgevoel van burgers direct aan. We pakken het probleem woninginbraken in Oss aan door te investeren in de gehele ketenaanpak woninginbraak (informatie en advies, preventie, repressie). Met in het bijzonder aandacht voor het aanpakken van veelplegers, en door te onderzoeken welke inzet effectief is en welke niet. Actuele situatie: De aanpak van woninginbraken is al een aantal jaren een aandachtspunt in het basisteam Maasland. Met de nog steeds verder dalende trend lijkt de combinatie van preventieve maatregelen van de gemeente (versturen van besmettingsbrieven en communicatiecampagnes) en de represessieve maatregelen (inzet politie en OM op het aanpakken van veelplegers) een positief effect te hebben. Ook zijn er in diverse wijken en dorpen preventieteams actief: groepjes van vrijwilligers, wijkraad/dorpsraad, politie, vrijwillige politie, hor/tor gaan de wijk in om mensen te wijzen op onveilige situaties om het huis. Ook zijn er statische controles waarbij automobilisten aan gehouden worden en preventietips krijgen. De cijfers van 2015 zijn inclusief de woninginbraken in Geffen: Woninginbraken Prognose 2015 Oss Maasland Op het moment wordt er regionaal een blauwdruk gemaakt voor de aanpak heling. Deze zal in 2016 gereed zijn. Begroting De doelstelling is om in Oss via zowel preventieve als repressieve acties het aantal woninginbraken op het huidige niveau te houden. De regionale doelstelling voor basisteam Maasland zoals opgenomen in het Regionaal Veiligheidsplan is: - Maximaal 405 inbraken 3. - Slachtofferkans per 100 woningen: 0,83 in Ophelderingspercentage 9,5% in ,00 (Uitvoeringskosten communicatiecampagnes) Activiteiten gemeente Oss: - Gemeente, politie en het OM werken samen in het team woninginbraken. - Besmettingsbrief versturen na woninginbraak. - Gemeente, politie en het OM werken samen in het team woninginbraken. - De politie pakt woninginbraken aan - Gemeente, politie en het OM werken samen in het team woninginbraken. - Het OM zet in op versterking van de 3 De regionale doelstellingen zijn op basis van het aantal woninginbraken binnen Oost-Brabant. Voor Oss geldt dat we ver onder dit aantal zitten. Ambitie is daarom lokaal hoger gesteld dat de regionale doelstelling. 4

5 - Communicatiecampagne in de zomer en winter over risico's woninginbraak. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van materiaal van het CCV. - Het Regionaal Veiligheidshuis voert een persoonsgebonden aanpak uit om de zwaarste woninginbrekers aan te pakken. - Samen met politie gaat bekeken worden of het toepassen van een gebiedsverbod voor recidive inbrekers een goede preventieve maatregel kan zijn om woninginbraken te voorkomen. - Samen met bewoners worden in verschillende wijken en dorpen preventieve acties uitgevoerd. met pro-actieve, preventieve en repressieve acties. opsporing en dossieropbouw tbv het strafproces. - Persoonsgebonden aanpak wordt gecommuniceerd met ZSM zodat de dienstdoende OvJ weet wat te doen bij aanhouding van een woninginbreker met persoonsgebonden aanpak. 5

6 A.2 Geweldsdelicten (regionale prioriteit) Beleidskader: Overvallen, straatroof, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met een publieke taak (VPT), zedenmisdrijven en relationeel geweld zijn binnen het delict geweld als gezamenlijke prioriteit gekozen. Hoeveel ze ook van elkaar verschillen, er is in elk geval één duidelijke overeenkomst: de enorme impact op de slachtoffers, omdat de lichamelijke integriteit van slachtoffers op grove wijze wordt aangetast. De aanpak van deze verschillende vormen van geweld, zal, vanwege de verschillen tussen de type delicten, op passende wijze vorm moeten krijgen. Actuele situatie: Uit politiecijfers blijkt dat het aantal geweldsdelicten in Oss ten opzichte van 2014 af lijkt te nemen: Geweldsmisdrijven Prognose 2015 Oss - totaal Oss- overvallen en straatroven Maasland - totaal Maasland overvallen straatroven Als er binnen de geweldsdelicten opvallende ontwikkelingen zijn, dan zorgen we samen met onze partners voor een passende aanpak. Daarbij geldt dat afhankelijk van het soort geweldsdelict de rollen van de betrokken partijen wisselend zijn. Bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal overvallen of straatroven is met name aan politie en OM, terwijl de gemeente en lokale welzijnspartners bij de aanpak van huiselijk of relationeel geweld, afhankelijk van de onderliggende problematiek, een grotere rol kunnen hebben. De regionale doelstellingen voor basisteam Maasland zoals opgenomen in het Regionaal Veiligheidsplan zijn: - Overvallen: De prognoses voor basisteam Maasland zijn voor de jaren gesteld op acht overvallen per jaar en een ophelderingspercentage van 45%. - Straatroven: Voor het delict straatroof is de prognose bepaald op negen met een ophelderingspercentage van 20%. Begroting - Activiteiten gemeente Oss: - Maandelijks monitoren van politiecijfers over geweldsdelicten. - Periodiek gezamenlijk met de partners monitoren van geweld in de driehoek. - In geval van opvallende ontwikkelingen afspreken welke maatregelen getroffen worden. Indien nodig hierbij integrale aanpak vanuit veiligheid, zorg en welzijn. - Inzet van team Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) en districtsrecherche - Wederrechtelijk verkregen voordeel in bezit van verdachten afpakken t.b.v. slachtoffers - Conform het ELA 4 en GPTA 5 wordt geweld tegen hulpverleners met prioriteit opgepakt. - Conform het ELA en GPTA wordt geweld tegen hulpverleners met prioriteit opgepakt. 4 ELA: Eenduidige Landelijke Afspraken hoe om te gaan met opsporing en vervolging bij geweld tegen hulpverleners. 5 GPTA: Procedure bij Geweld Tegen Politie Ambtenaren. 6

7 A.3 Huiselijk geweld (Lokale prioriteit) Beleidskader: Als huiselijk geweld gemeld wordt zorgen we ervoor dat: de dader zo nodig, via een tijdelijk huisverbod, uit het gezin wordt geplaatst. de noodzakelijke zorg en begeleiding aan het gezin wordt geboden. (vanuit jeugd en WMO) Actuele situatie: AMHK Veilig Thuis is vanaf actief. Steunpunt hg en amk zijn hierin opgegaan. En is onderbracht bij BJZ Politiecijfers m.b.t. huiselijk geweld van 2010 tot nu geven het volgende beeld: Gemeente Oss Prognose 2015 incidenten aangiften huisverboden aangehouden verdachten Verdachte gehoord Begroting Als er een incident is zo snel mogelijk reageren. Zorgen voor een veilige situatie, in het bijzonder als er kinderen bij betrokken zijn, en vervolgens opstarten onderzoek en hulpverlening ,00 (Historisch subsidiebedrag aanpak huiselijk geweld vanuit programma IV) AMHK Veilig thuis wordt betaald vanuit rijksmiddelen en vanuit gemeentelijke bijdrage aan de centrumgemeente. Activiteiten gemeente Oss: - De gemeente kan een tijdelijk huisverbod opleggen aan plegers van huiselijk geweld en is verantwoordelijk voor het verlenen van (jeugd)zorg aan gezinnen t.a.v. (voorkoming van) huiselijk geweld. - Zorg en ondersteuning wordt geboden vanuit het AMHK Veilig Thuis. - De politie treedt op bij meldingen van huiselijk geweld, adviseert de gemeente t.a.v. tijdelijke huisverboden, handhaaft tijdelijke huisverboden en geeft zorgmeldingen af aan het AMHK als er kinderen betrokken zijn. - Het OM handelt het strafproces van huiselijk geweld af. - Maakt daarbij indien relevant gebruik van het instrument gedragsaanwijzingen. 7

8 A.4 Drugs, coffeeshop, hennepteelt Beleidskader: Uitvoeren Opiumwet: In het kader van de aanpak van drugscriminelen gerelateerd aan de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning (zie verder onder E.) hebben veel burgemeesters van gemeenten in Noord-Brabant beleid gemaakt om bestuurlijk op te treden tegen drugshandel vanuit panden in de gemeente. Zo ook in onze gemeente. De burgemeester hanteert een beleid op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Dit artikel geeft de bevoegdheid om panden te sluiten wanneer sprake is van aanwezigheid van drugs. Het sanctiebeleid geldt ook voor de coffeeshop. Als de gedoogvoorwaarden worden overtreden, nemen we bestuurlijke maatregelen conform het beleid. De inzet van dit instrument heeft ook effect op de aanpak van geweldsmisdrijven, ondermijning en brandpreventie. Actuele situatie: In Oss is een coffeeshop aanwezig. Een coffeeshop wordt gedoogd volgens de gedoogcriteria, die zijn vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet. Bestuurlijke rapportages overtredingen Opiumwet: Woningen - Softdrugs - Harddrugs - Combinatie Bedrijfspanden - Softdrugs - Harddrugs - Combinatie (t/m 12-10) Aantal sluitingen: (t/m 12-10) Woningen Bedrijfspanden Begroting - Activiteiten gemeente Oss: De stijging van het aantal sluitingen is te verklaren doordat de aanpak van dit probleem met prioriteit door de betrokken partners wordt aangepakt. In samenwerking met de politie de openbare orde en veiligheid in de samenleving waarborgen door panden waar drugshandel plaatsvindt conform het beleid van de burgemeester te sanctioneren. - Sanctioneren bij constatering van drugshandel in panden. - - De politie zorgt voor handhaving van de (BI)AHOJG-criteria, treed op tegen huisdealers, stelt bestuurlijke rapportages op voor de gemeente en ontmantelt hennepkwekerijen - Het OM zorgt vooropsporing en vervolging conform de Opiumwet. 8

9 A.5 Bevorderen leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen Beleidskader: Bevorderen leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. (Wijkgericht werken) Actuele situatie: Niet elke kern of wijk heeft dezelfde wensen en problemen. Bewoners van wijken en dorpen weten goed waar problemen zijn. De gemeente vraagt inwoners daarom verantwoordelijkheid op te pakken. Samen met wijk- en dorpsraden werken bewoners aan hun leefomgeving. De gemeente blijft inzetten op een veilige leefomgeving door het bestrijden van jongerenoverlast in de buurt, het terugdringen van woninginbraken en fietsendiefstal. De gemeente doet dit met verschillende partners. Denk hierbij aan: politie, justitie, sociale werkers, woningbouwcorporaties en Novadic Kentron. Begroting - Activiteiten gemeente Oss: Voor de veiligheid in wijken en kernen streven we naar een rapportcijfer van minimaal een Wijkcoördinator van de gemeente coördineert het kernteam. Het kernteam bestaat uit de wijkagent van de politie, de medewerker van de betrokken woningcorporatie, sociaal werker van Vivaan en de gebiedsbeheerder en wijkcoördinator van de gemeente. Het kernteam richt zich op leefbaarheid en veiligheid. - De wijkcoördinator van de gemeente ondersteunt de wijk- en dorpsraad in haar rol. Wijk- en dorpsraden stimuleren bewoners zelf actief te werken aan een leefbare en veilige omgeving. - Vivaan zet via Buurtbemiddeling vrijwilligers in op het oplossen van (buren)conflicten in wijken en dorpen. - De politie zet in op wijkgericht werken via wijkagenten. - OM zet conform de reguliere werkwijze van het OM (ZSM, veelpleger aanpak) in op het afhandelen van straftrajecten. 6 Dit streefcijfer is opgenomen in de programmabegroting

10 A.6 Fietsdiefstal (Bromfiets, snorfiets, fiets) Beleidskader: - Actuele situatie: Meerjarenpolitiecijfers geven het volgende beeld: Diefstal bromfiets, snorfiets, fiets Prognose 2015 Gemeente Oss (misdrijven) 7 Begroting - Het aantal fietsdiefstallen terugdringen. Activiteiten gemeente Oss: - TOR/HOR controleert de fietsenstallingen en ruimt periodiek de fietswrakken op. - De politie werkt samen met gemeenten (incl. TOR/HOR) om fietsendiefstallen op hotspots terug te dringen, de politie zet de lokfiets in. - Het OM handelt fietsendiefstal indien mogelijk via ZSM af. 7 Conform de afspraken tussen VNG en politie gaat politie nu uit van Misdrijven (voorheen incidenten). 10

11 A.7 Veilig sport- en spelklimaat Beleidskader: Het stimuleren van een veilig sport- en spelklimaat bij (vrijwilligers)organisaties in Oss. (Beleidskaders sport) Actuele situatie: De gemeente Oss heeft veel verenigingen met veel vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de inwoners van Oss elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar sportief of creatief bezig kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat dit in een veilige omgeving en op een veilige manier gebeurt. Een veilig sport- en Doelstelling Begroting - spelklimaat willen we allemaal, maar zeker voor burgers die door hun jonge leeftijd of een beperking kwetsbaarder in het leven staan. (Vrijwilligers)organisaties kunnen actief een bijdrage hieraan leveren door bewust aandacht te besteden aan veiligheid binnen de eigen organisatie. De organisaties zijn primair zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat. Met Vivaan en het Sport Expertise Centrum (SEC) zijn afspraken gemaakt over de mogelijke ondersteuning, die zij organisaties kunnen bieden. Organisaties zijn op deze ondersteuningsmogelijkheden gewezen. Ook hebben we verwezen naar relevante websites (bv. toolkit In Veilige Handen ) en de mogelijkheden om een gratis Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen voor vrijwilligers. Zorgen dat alle verenigingen goed geïnformeerd blijven over de ondersteuningsmogelijkheden voor een veilig sport- en spelklimaat. Activiteiten gemeente Oss: - Vivaan en SEC ondersteunen waar gewenst (vrijwilligers)organisaties bij het ontwikkelen of aanscherpen van een veiligheidsklimaat binnen de eigen organisatie. 11

12 A.8 Noodopvang vluchtelingen Beleidskader: Afspraken over handhaving openbare orde en veiligheid in en rondom de noodopvanglocatie tussen gemeenten, politie en COA zijn vastgelegd in het beheersplan Tijdelijke noodopvang in het pand Lievekamplaan 1 in Oss Actuele situatie: Begroting Activiteiten In november 2015 komen er 300 vluchtelingen in de noodopvang in het pand aan de Lievekamplaan 1 in Oss. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de noodopvang voor vluchtelingen (vanuit programma 1) is ook aandacht voor openbare orde en veiligheid. - Gemeente Oss: - Gemeente en politie zijn samen verantwoordelijk voor - Gemeente en politie zijn samen verantwoordelijk voor - Nationaal kader met het handhaven van de openbare orde en veiligheid het handhaven van de openbare orde en veiligheid beleid en rondom de locatie voor de noodopvang van rondom de locatie voor de noodopvang van tolerantiegrenzen is in de vluchtelingen. Het gaat hierbij om het borgen van de vluchtelingen. Het gaat hierbij om het borgen van de maak. Huidige werkwijze openbare orde en veiligheid voor de vluchtelingen in openbare orde en veiligheid voor de vluchtelingen in is maatwerk leveren op en de omwonenden van de noodopvanglocatie. en de omwonenden van de noodopvanglocatie. ZSM. - Gemeente en politie voeren periodiek overleg met het COA over openbare orde en veiligheid. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de opvanglocatie. De gemeente en politie voor de veiligheid buiten de opvanglocatie. - De gemeente is verantwoordelijk voor het monitoren van de effecten van de noodopvang in de omgeving en het bijeenroepen van de klankbordgroep om de ervaringen te bespreken. Zo nodig treft de gemeente maatregelen in overleg met COA en politie. - Gemeente en politie voeren periodiek overleg met het COA over openbare orde en veiligheid. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de opvanglocatie. De gemeente en politie voor de veiligheid buiten de opvanglocatie. - De politie heeft als taak de openbare orde en veiligheid te waarborgen. De politie zal optreden bij strafbare feiten, ernstige overlast en/of ingevolge artikel 3 Politiewet. De politie heeft een ondersteunende en adviserende taak en zal deelnemen aan periodiek overleg tussen de betrokken partijen. 12

13 B. Bedrijvigheid en veiligheid: In dit veld staan veiligheidsproblemen die met de sociale onveiligheid rond bedrijvigheid te maken hebben. B.1 Veilig uitgaan Beleidskader: Zorgdragen dat de leefbaarheid en de veiligheid in het uitgaansleven in de gemeente Oss in balans blijft. (Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) Actuele situatie: Het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is ondertekend door gemeente, politie, openbaar ministerie en horeca. Onder andere de omgeving Eikenboomgaard blijft een gevoelig gebied. Wonen en uitgaan tot diep in de nacht maakt de omgeving extra problematisch. Hierbij gaat het vooral Begroting - Activiteiten gemeente Oss: om overlast rondom geluid, gebruik terrassen, sluitingstijden en parkeeroverlast. - In 2015 hebben diverse controles op leeftijdsgrenzen, schenktijden en sluitingstijden plaatsgevonden in de horecagelegenheden en bij evenementen. Er zijn definitieve afspraken gemaakt over het glasbeleid. - In 2015 is de werkgroep Veilig Uitgaan uitgebreid met horeca-ondernemers van buiten het Osse centrum (o.a. Lith, Oijen, Geffen en Berghem). - De horeca-activiteiten maken onderdeel uit van de pilot verlichte regelgeving. Zorg dragen dat de leefbaarheid en de veiligheid in het uitgaansleven in de gemeente Oss in balans blijft. - In het convenant veilig uitgaan worden met horecaondernemers, politie en OM nadere afspraken gemaakt m.b.t. veilig uitgaan. - De werkgroep KVU komt periodiek bij elkaar om operationele zaken m.b.t. evenementen en uitgaan in het centrum te bespreken en nadere afspraken te maken. - 4 keer per jaar overleg met de werkgroep kvu. Actuele problemen bespreken. En voorbereiden van het horecaoverlegolv burgemeester. - Evalueren pilot verlichte regelgeving (breder dan KVU) - Aparte overleggen tussen gemeente, politie en horeca-ondernemers indien er individuele zaken zijn. - Deelname aan werkgroep KVU. - Houdt horeca toezicht i.r.t. openbare orde problematiek. - Geen aparte acties (naast reguliere acties indien er door de politie bijstand gevraagd wordt.) 13

14 B.2 Veilige evenementen Beleidskader: Zorgen voor een veilig verloop van evenementen. (Evenementenbeleid) Actuele situatie: Binnen de gemeente worden jaarlijks circa 200 grotere, vergunningplichtige evenementen georganiseerd. Vergunningplichtige evenementen (reguliere en aandachtsevenementen) moeten 12 weken voor aanvang van het evenement een vergunningaanvraag in dienen bij de gemeente. Dit moet een complete aanvraag zijn. Risicovolle evenementen en evenementen op een locatie met beperkingen moeten zich voor 1 oktober van het voorafgaande jaar melden voor de evenementenkalender en of 12 weken voor aanvang van het evenement een vergunningaanvraag in dienen bij de gemeente. Deze evenementen komen op de evenementenkalender die jaarlijks voor 1 januari wordt vastgesteld. Met het vaststellen van de kalender geeft de gemeente aan dat ze het voornemen heeft om voor deze evenementen een vergunning te verlenen. Van belang is om de organisatoren verantwoordelijk te maken voor het evenement en de naleving van voorschriften. Het is van belang om gelet op de aard van het evenement te kijken of de voorgestelde locatie wel voldoet. Doelstelstelling Het proces rondom evenementen wordt in 2016 geprofessionaliseerd: De behandelaanpak van evenementen wordt geëvalueerd en aangescherpt. Naar verwachting worden sommige instrumenten vervangen of geprofessionaliseerd. Begroting - Activiteiten gemeente Oss: - De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op de voorbereiding en evaluatie van evenementen, houdt toezicht op de vergunningsvoorwaarden, en zorgt voor - De politie maakt een risico-inschatting van bepaalde evenementen, zet capaciteit in als dat afgesproken is en zorgt voor coördinatie rondom betaald voetbal. - Het OM werkt strafzaken in relatie tot evenementen in principe af via ZSM en er is een voetbalofficier van justitie aanwezig bij categorie C- invoering van de MBVEO 8. - Op basis van risico-inschatting en evaluatie wedstrijden betaald voetbal. - Gemeente draagt zorg voor uitvoering vorig evenement wordt capaciteit gekoppeld. vastgesteld evenementenbeleid. - Zorgt voor coördinatie rondom betaald voetbal. 8 Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 14

15 B.3 Veilig ondernemen Beleidskader: De gemeente Oss heeft samen met het lokale bedrijfsleven op de bedrijventerreinen Vorstengrafdonk en Moleneind en Landweer het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen getekend. De gemeenschappelijke bedoeling van gemeente, politie, brandweer enerzijds en de bedrijven anderzijds, is om door onderlinge samenwerking te komen tot een hoger niveau van veiligheid op de bedrijventerreinen. Actuele situatie: Politiecijfers van 2010 tot nu geven het volgende beeld: Diefstal / inbraak in bedrijven, kantoren en winkels Prognose Gemeente Oss Misdrijven Begroting - Deelnemen aan het overleg Keurmerk Veilig Ondernemen. Activiteiten gemeente Oss: - De gemeente Oss neemt deel aan het KVO vanuit IBOR en Integrale Veiligheid. - De politie neemt deel aan het KVO. 9 De cijfers van wijken af t.o.v. de cijfers zoals opgenomen in het Veiligheidsplan 2015 omdat in de administratiesysteem van de politie de cijfers van Geffen zijn toegevoegd. Conform de afspraken tussen VNG en politie gaat politie nu uit van Misdrijven (voorheen incidenten). 15

16 B. Jeugd en veiligheid: In dit veld staan veiligheidsproblemen die specifiek met jeugd te maken hebben. C.1 Problematische jeugdgroepen (Lokale + regionale prioriteit) Beleidskader: We pakken het probleem jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in Oss aan door: Jeugdoverlast in een buurt of dorp terug te dringen, samen met de jongeren, hun ouders en buurtbewoners. Overlastgevende en criminele jeugdgroepen, deze groepen vanuit integrale veiligheid samen met (voor die groep benodigde) justitiële en zorgpartners aan te pakken. Jeugdcriminaliteit te voorkomen met een integrale aanpak. Wanneer jongeren zich toch crimineel gedragen, is er naast strafoplegging altijd aandacht voor zorg en het aanpakken van risico s en problemen. (Beleidskaders jeugd en WMO) Actuele situatie: Op basis van de door de politie halfjaarlijkse opgestelde inventarisatie problematische jeugdgroepen, of vanwege actuele ontwikkelingen, kan een jeugdgroep geprioriteerd worden door de bestuurlijke driehoek van basisteam Maasland. Voor de hardnekkige jeugdgroepen uit Schadewijk en Berghem geldt dat deze al in 2014 geprioriteerd zijn, en dat de integrale aanpak in 2015 verder uitgevoerd is. Vernielingen Jeugdoverlast 2014 prognose prognose 2015 Geffen Berghem Krinkelhoek Maasdorpen Oss-Centrum Ravenstein Schadewijk Ussen Ruwaard Oss-Zuid Totaal Gemeente Oss Maasland Focus op problematische jeugdgroepen in de Schadewijk en Berghem. Vanuit welzijn extra inzet in de Schadewijk voor de bevordering van leefbaarheid en aanpak van jeugdoverlast (programmabegroting ). De regionale doelstelling voor basisteam Maasland zoals opgenomen in het Regionaal Veiligheidsplan is: - Doelstelling team Maasland is 551 incidenten jeugdoverlast in

17 Begroting ,00 (Budget voor het instellen van tijdelijk cameratoezicht in geval van probleem openbare orde 10 ) De middelen voor de extra inzet Schadewijk zijn beschikbaar vanuit programma 1 en worden ook vanuit dat programma ingezet. Activiteiten gemeente Oss: - De gemeente zorgt voor een basisstructuur waarin in het BJG jeugdgroepen en individuele jongeren besproken kunnen worden. - Als dat nodig is zorgt de gemeente voor een intensievere aanpak van een hardnekkige jeugdgroep via het Regionaal veiligheidshuis volgens het uitgangspunt een groep, een plan. - De politie zet in op jeugdgroepen via jeugdagenten en werkt hierin samen met TOR/HOR, er wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de jeugdgroepen in het district, en de politie werkt aan een intensieve aanpak van een jeugdgroep als dat nodig is. - Het OM handelt strafzaken gepleegd door minderjarigen af via de aanpak ZSM. Als er een intensieve aanpak van een jeugdgroep is en er is sprake van een criminele jeugdgroep of criminele individuen dan werkt het OM mee aan de intensieve aanpak. - Persoonsgebonden aanpak op leden van jeugdgroepen wordt gecommuniceerd met ZSM zodat de dienstdoende OvJ weet wat te doen bij aanhouding van een jongere uit een jeugdgroep. 10 Het cameratoezicht kan ingezet worden in geval van ernstige jeugdoverlast en vernielingen, maar er zijn ook andere veiligheidsproblemen denkbaar waarvoor tijdelijk cameratoezicht ingezet wordt. Omdat tot nu toe het tijdelijk cameratoezicht ingezet is in geval van jeugdoverlast, worden de begrootte middelen hier genoemd. 17

18 C.2 Jeugd en alcohol Beleidskader: Verminderen van alcoholgebruik door jongeren onder 18 jaar, voorkomen van schadelijk alcoholgebruik en ook van openbare orde problematiek. (Voor de uitvoering van preventie en zorg gelden de beleidskaders jeugd en wmo. Handhaving is vastgelegd in de uitvoeringskaders Drank en Horecawet.) Actuele situatie: We streven naar een verlaging van het percentage jongeren dat overmatig alcohol drinkt. De GGD geeft voorlichting over de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik, bij scholen en sportverenigingen en aan ouders. De gemeente heeft capaciteit vrijgemaakt om toe te zien op alcoholgebruik onder minderjarigen in het kader van de Drank en Horecawet. In 2015 is ook gestart met controles bij sportverenigingen. Begroting Activiteiten gemeente Oss: In Berghem zijn twee informatieavonden georganiseerd voor ouders over alcohol en drugs. Voortzetten van de activiteiten gericht op preventie en handhaving. - De gemeente zet in op preventie en voorlichting ter voorkoming van alcoholgebruik bij jongeren tot 18 jaar. - Voert de gemeente het toezicht uit op de Drank- en Horecawet door controle door BOA s. - De politie verzorgt conform gemaakte afspraken in voorkomende gevallen voor bestuurlijke rapportages. 18

19 D. Fysieke veiligheid: In dit veld staan veiligheidsproblemen die samenhangen met gevaarlijke stoffen, verkeer, gebouwen en natuur. D.1 Rampen- en crisisbeheersing (regionale prioriteit) Beleidskader: Als bij een incident een veiligheidsprobleem ontstaat komen we in actie. Onze rol daarbij is zorg bieden en het oplossen van het veiligheidsprobleem door coördinatie tussen betrokken organisaties. Afhankelijk van het probleem wordt lokaal of regionaal een oplossing gezocht. Tevens is het van belang dat we goed voorbereid zijn op rampen- en crisisbeheersing. Actuele situatie: Als er veiligheidsproblemen of incidenten ontstaan, komen we in actie. Op dat moment is het nodig dat het probleem zo snel en zo goed mogelijk wordt opgelost. Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s van kracht: De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de verantwoordelijkheid voor de planvorming en preparatie van het college van burgemeesters en wethouders overgenomen. Aan de ene kant is verantwoordelijkheid overgedragen aan de Veiligheidsregio; aan de andere kant zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het leveren van menskracht en het organiseren van bevolkingszorg (voor zover niet regionaal opgepakt). Oss werkt hierin nauw samen met de buurgemeenten. Begroting We zijn goed voorbereid op een ramp of crisis binnen de gemeente Oss doordat: We zorgen voor een goede (regionale) basisstructuur waardoor snel en goed tot actie overgegaan kan worden. We zorgen voor een goed voorbereide bestuurlijke en ambtelijke organisatie (door opleiding, training en oefening) waardoor snel en goed tot actie overgegaan kan worden. Zie begroting Veiligheidsregio Brabant-Noordoost Activiteiten gemeente Oss: De gemeente, politie en het OM zorgen dat de organisatie goed ingericht is. We zorgen door regelmatig samen te trainen en oefenen dat we zo goed mogelijk zijn voorbereid op een ramp of crisis. -Neemt deel aan veiligheidstrainingen -Participeert in GBT (gemeentelijk beleids team) -Werkt mee en neemt deel aan SGBO s - Het OM neemt deel aan oefeningen met gemeente en politie 19

20 D.1 Verkeersveiligheid Beleidskader: Inzetten op educatie en communicatie ter bevordering van verkeersveiligheid. Actuele situatie: De gemeente Oss heeft nul blackspots. Zowel gemeentelijk als regionaal zetten we in op educatie en communicatie. Voor basisscholen via het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). In het Voortgezet Onderwijs met het project Totally Traffic (TT). Voor de andere doelgroepen organiseren Begroting we specifieke acties zoals de fietsverlichtingsacties, BROEM, verkeersquiz enz. VVN Maasland speelt een belangrijke rol in de activiteiten in onze gemeente. Activiteiten gemeente Oss: Het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers en het voorkomen van agressie in het verkeer Voor verkeersveiligheid vragen we een subsidie aan bij de GGA s-hertogenbosch. Dat betekent dat we 80% tot 100% subsidie krijgen voor deze zogenaamde mensgerichte maatregelen. - De gemeente zorgt voor inrichting en herinrichting van wegen, en zet in op educatie en communicatie. - Gemeente sluit aan bij de Brabantbrede aanpak Help Brabant mee op weg naar nul verkeersdoden. - Signaleert, adviseert en handhaaft in geval van relevante verkeersproblematiek -Adviseert voor verkeersbesluiten. -Team infrastructuur handhaaft n.a.v. hotspotanalyse. - Het OM stelt op basis van de verkeersanalyse Oost-Brabant prioriteiten voor het verkeershandhavingsteam en draagt zorg voor strafafhandeling van strafbare feiten. 20

21 E. Integriteit en veiligheid: In dit veld staan veiligheidsproblemen die te maken hebben met georganiseerde criminaliteit en non-integer handelen. E.1 Georganiseerde criminaliteit (Lokale + regionale prioriteit) Beleidskader: We streven in Brabant en Zeeland naar een veilige, eerlijke en betrouwbare leef- en werkomgeving. Voor een effectieve aanpak van criminele structuren werkt de gemeente samen met politie, Openbaar Ministerie en andere overheidspartners. Actuele situatie: De aanpak van georganiseerde criminaliteit maakt vast onderdeel uit van het lokale en regionale beleid van gemeenten, politie en OM. De gemeente Oss maakt deel uit van de Taskforce Zeeland-Brabant en werkt aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in samenwerking met Begroting het Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum (RIEC). We pakken het probleem georganiseerde criminaliteit in Oss aan door: Samen te werken met politie en justitie, omdat zij primair verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Via uitvoering van de wet Bibob 11 te voorkomen dat we georganiseerde criminaliteit faciliteren. Het verband tussen de boven- en onderwereld te bemoeilijken door het uitvoeren van bestuurlijke maatregelen. Te investeren in bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie ten aanzien van signalen en risico s van georganiseerde criminaliteit binnen de gemeente Oss. Via deelname aan het regionale samenwerkingsverband RIEC (regionaal informatie en expertisecentrum criminaliteit) de coördinatie over de aanpak van concrete zaken op een deskundige wijze te laten uitvoeren ,00 (Structurele bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum) ,00 (Incidentele bijdrage Taskforce Zeeland Brabant in de jaren 2014, 2015,2016) Activiteiten gemeente Oss: - Er wordt door de partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit een regionaal beeld opgesteld van (potentiële) ondermijnende activiteiten. De gemeente Oss werkt hier aan mee. - We pakken concrete casussen lokaal en regionaal aan samen met externe partners als politie, Openbaar Ministerie, RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum Criminaliteit) en Taskforce Brabant Zeeland. - Voorbereiden aanpak bestuurlijk afpakken met ondersteuning van de Taskforce Zeelandpolitie Maasland: - Er wordt door de partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit een regionaal beeld opgesteld van (potentiële) ondermijnende activiteiten. De gemeente Oss werkt hier aan mee. - We pakken concrete casussen lokaal en regionaal aan samen met externe partners als politie, Openbaar Ministerie, RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum Criminaliteit) en Taskforce Brabant Zeeland. - Er wordt onderzoek gedaan naar de - Er wordt door de partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit een regionaal beeld opgesteld van (potentiële) ondermijnende activiteiten. De gemeente Oss werkt hier aan mee. - We pakken concrete casussen lokaal en regionaal aan samen met externe partners als politie, Openbaar Ministerie, RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum Criminaliteit) en Taskforce Brabant Zeeland. 11 De Wet Bibob heet voluit Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat vergunningen worden misbruikt voor criminele activiteiten. Met de Wet Bibob kan de vergunningverlener de gemeente, de provincie etc.) onderzoeken of de persoon met wie zij zaken doet' betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de overheid de gevraagde vergunning weigeren of (een verleende vergunning) intrekken. 21

22 Brabant) t.b.v. uitvoering vanaf Dit is onderdeel van de aanpak integraal afpakken door de diverse partners uit het veiligheidsdomein. aanwezigheid van hennepkwekerijen en laboratoria voor de productie van synthetische drugs. Deze aanpak is mede gericht op het opsporen en aanhouden van de daders van de achterliggende georganiseerde criminaliteit en het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel - Bij het aantreffen van georganiseerde criminaliteit in een woning of bedrijf stellen wij een bestuurlijke rapportage op. 22

23 3. Gemeenschappelijke regelingen veiligheid 3.1 Veiligheidsregio Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleidskader: Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noordoost Actuele situatie: De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een Gemeenschappelijke Regeling van 19 gemeenten in de regio Brabant-Noord. De Veiligheidsregio Brabant- Noord voert namens deze 19 gemeenten taken uit op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt op basis van de Wet veiligheidsregio s. De burgemeester van Oss is de vicevoorzitter van de Veiligheidsregio. - Komen tot een solidaire verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio. - Besluitvorming over her- of verbouw van de kazerne in Oss. - Begroting ,00 (bijdrage gemeenschappelijke regeling) Activiteiten gemeente Oss: - Aanpassen verdeelsleutel Veiligheidsregio: Door de gemeenten van de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe verdeelsleutel. - Kazerne Oss: De levensduur van dit gebouw is verstreken. In deze collegeperiode is een besluit nodig over herbouw of verbouw. We werken voor de programmabegroting 2017 scenario s, inclusief financiële vertaling, uit. 23

24 3.3 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Beleidskader: Kadernota 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Actuele situatie: Doelstelling Begroting Activiteiten In het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf werken de gemeenten uit de regio Brabant-Noordoost samen. In het Regionaal Veiligheidshuis worden straf- en zorgzaken met elkaar verbonden. Doorontwikkeling veiligheidshuis in samenhang met de veiligheidshuizen Den Bosch en omstreken en Zuid-Oost-Brabant. Aanpakken van complexe casuïstiek ,00 (Bijdrage gemeenschappelijke regeling) ,00 (Bijdrage regionale uitvoering Nazorg) gemeente Oss: - Aanpakken complexe casuïstiek - Persoonsgerichte aanpak van plegers van High Impact Crimes. - Aanpakken hardnekkige jeugdgroepen. - Doorontwikkeling veiligheidshuizen Oost- Brabant De rol van de politie wordt ingevuld conform het landelijk vastgestelde kader. Op basis daarvan wordt bepaald op welke wijze de politie inbreng levert in het veiligheidshuis. Daarbij is het mogelijk dat de politie niet langer een vaste werkplek in het veiligheidshuis zal hebben. 24

25 4. Regionale samenwerking Integrale Veiligheid Regionale samenwerking Integrale Veiligheid Beleidskader: Regionale uitvoering van het Regionaal Veiligheidsplan Actuele situatie: Oss maakt deel uit van de eenheid (van de politie) Brabant-Oost met 41 gemeenten. De eenheid is opgebouwd uit een aantal basisteams. (Oss maakt samen met Bernheze deel uit van basisteam Maasland, met hoofdkantoor in Oss.) Als voorzitter van het basisteam Maasland heeft Oss een plek in de bestuurlijke regiegroep van de regio. Op de schaal van Brabant-Oost worden onderwerpen opgepakt waar, lokaal, indien aan de orde, invulling aan gegeven kan worden. Recente voorbeelden hiervan zijn de onderwerpen Veilige publieke taak (tegengaan van geweld tegen hulpverleners, onderwijzers en overheidspersoneel) en de aanpak van Jihadisme. Begroting ,00 (Bijdrage aan Veiligheidsfonds) Activiteiten gemeente Oss: - Deelname aan overlegstructuur IV Oost- Brabant. - Deelname aan overlegstructuur IV Oost-Brabant. - Deelname aan overlegstructuur IV Oost- Brabant. 25

Veiligheidsplan 2017 Gemeente Oss. Opgesteld door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Veiligheidsplan 2017 Gemeente Oss. Opgesteld door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Veiligheidsplan 2017 Gemeente Oss Opgesteld door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Veiligheidsvelden A. Veilige woon- en leefomgeving A.1 Woninginbraken (Lokale

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Oss Door: Oss Politie Openbaar Ministerie 0 Inhoudsopgave Inleiding A. Veilige woon- en leefomgeving A.1. Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) A.2. Bevorderen

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Veiligheidsplan Opgesteld door: Gemeente Oss. Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Veiligheidsplan Opgesteld door: Gemeente Oss. Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Veiligheidsplan 2015 Gemeente Oss Opgesteld door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Gemeenschappelijke regelingen veiligheid a. Veiligheidsregio b. Regionaal Veiligheidshuis

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M.

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M. GEMEENTE Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders Bestuurszaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@)oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland Raadsvergadering 29 oktober 2012 Nr.: 12 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en 2014. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog. Ter inzage liggende

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 [Geef tekst op] 217/546 217/5482 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 217 Gemeente Zaanstad, januari 217 Stadhuisplein 1 156 MZ Zaandam Postbus 2 15 GA Zaandam www.zaanstad.nl Inleiding In het Integraal

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl

Veiligheid Vleuten-De Meern Wijkraadvergadering 16 maart Utrecht.nl Veiligheid Vleuten-De Meern 2014-2015 Wijkraadvergadering 16 maart 2015 Veiligheidscijfers stad Utrecht Ontwikkeling veiligheid in Utrecht geregistreerde criminaliteit 2011 2012 2013 2014 '11-'14 '13 -

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord

JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord JAARPLAN VEILIGHEID 2015/2016 Gemeenten Ommelanden-Noord Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Beleidsprioriteiten 3 Financiën 3 Speerpunten: 4 Jeugd en veiligheid 4 - Problematische Jeugd 4 - (Overmatig)

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf Jaaroverzicht 2011 Versie 06-02-2012 Definitief Algemeen De ambities van het kabinet om criminaliteit en overlast te verminderen zijn vertaald in landelijke doelstellingen voor de periode 2008-2011. De

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst,

Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Elst, Ondermijning als het te mooi lijkt om waar te zijn is het meestal ook te mooi om waar te zijn Elst, 02-05-17 Programma Definitie en voorbeelden Waarom aanpak ondermijning? Stappenplan Financiële consequenties

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid Samen werken aan veiligheid Uitvoeringsplan 2016 Uitwerking Integraal splan Colofon: Redactie Team BEL Combinatie. In samenwerking met Politie Midden Nederland, Openbaar Ministerie, shuis, collega s BEL

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven

KADERNOTA VEILIGHEID Veilig zijn en veilig blijven KADERNOTA VEILIGHEID 2015-2018 Veilig zijn en veilig blijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Waarom een Kadernota Veiligheid? 3 Doel: het verbeteren van de veiligheid 3 Onze missie 3 Leeswijzer 3 2. Huidige

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Versie 17 oktober 2013 Colofon: Vastgesteld door de raad op XXX Dit Integraal Veiligheidsplan is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie