De compliance van startende ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De compliance van startende ondernemingen"

Transcriptie

1 De compliance van startende ondernemingen

2

3 Amsterdam, 19 januari 2007 In opdracht van de Belastingdienst De compliance van startende ondernemingen dr. Jorna Leenheer drs. Peter Risseeuw

4 De wetenschap dat het goed is SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr. 959 ISBN: O&M/2007/MR/199/E0057 Copyright 2007 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

5 Inhoudsopgave Samenvatting...i 1 Inleiding De ontwikkeling van startende ondernemingen Overzicht startende ondernemingen en de fiscus De ontwikkelingsfasen van startende ondernemingen Fiscale omgeving Compliance van startende ondernemingen Kennis van regels Kosten/baten Kosten van naleving Baten van naleving Afweging baten en kosten van naleving en overtreding Mate van acceptatie Normgetrouwheid doelgroep Niet-overheidscontrole (maatschappelijke controle) Pakkans Meldingskans Controlekans Detectiekans Selectiviteit Sanctiekans Sanctie-ernst Conclusies Aanzet tot beleidsimplicaties Aandachtspunten voor vervolgonderzoek...27

6 Bijlage I: Operationalisatie van compliance-indicatoren...29 Bijlage II: Methodologie...30 Literatuur...33

7 DE COMPLIANCE VAN STARTENDE ONDERNEMINGEN i Samenvatting Dit rapport ontwikkelt een model om de compliance van startende ondernemingen te beschrijven. Om de ontwikkeling van startende onderneming te structureren is een ontwikkelingsmodel opgesteld dat vijf ontwikkelingsfases onderscheidt. In fase 0 is er nog niet daadwerkelijk sprake van een onderneming, maar van een onderneming in oprichting (0a), een op freelancebasis werkende zelfstandige (0b) of een onderneming/zelfstandige die buiten het formele circuit om opereert (0c). In de startfase (fase 1) is de onderneming formeel ingeschreven en vinden er economische activiteiten plaats. Na enkele maanden komt de onderneming vervolgens in de overlevingsfase (fase 2). Vanaf fase 3 heeft de onderneming personeel en is er sprake van een zekere mate van stabiliteit. Met de groei van de onderneming wordt de administratie doorgaans eerst uitbesteed (fase 4) en vervolgens weer in-house gedaan met een eigen administratieafdeling (fase 5). Belangrijke markeerpunten in de onwtikkeling van de onderneming zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel (fase 1), aanname personeel (doorgaans fase 3), omslag naar zakelijke rechtsvorm (BV) en de uitbesteding van administratie. Iedere fase kent deels eigen relevante belastingwetgeving en fiscale contactmomenten. Verder verschillen ondernemers in de zakelijke contacten die zij hebben. In de vroege ontwikkeling is het netwerk minder rijk en zijn informele contacten belangrijker dan formele contacten. De compliance van ondernemingen is moeilijk direct waar te nemen. Daarom wordt in het rapport gebruik gemaakt van de tafel van elf, een door het Ministerie van Justitie ontwikkeld instrument dat elf dimensies onderscheidt die tezamen sterke antecedenten zijn voor compliance. Het gaat om de dimensies: 1) kennis van regels, 2) kosten en baten van naleving en overtreding, 3) mate van acceptatie, 4) normgetrouwheid, 5) niet-overheidscontrole, 6-9) pakkans op te delen in 6) meldingskans, 7) controlekans, 8) detectiekans, 9) selectiviteit; 10) sanctiekans en 11) sanctie-ernst. Deze dimensies of indicatoren worden in het artikel gerelateerd aan de verschillende fases uit het ontwikkelingsmodel. De dimensies zijn in meer of mindere mate waarneembaar en stuurbaar in de verschillende ontwikkelingsfases. Voor sommige dimensies en ontwikkelingsfases is het inzicht hierin nog beperkt. De kennis van regels is een belangrijke voorwaarde om compliant te kunnen zijn, foutloze belastingaangifte te doen en gebruik te maken van beschikbare faciliteiten. Daarbij is de kennis van de ondernemer bij de start belangrijk, omdat gedurende de beginfases van de ontwikkeling een ondernemer weinig tijd heeft om zich met fiscale zaken bezig te houden. Het communicatiebeleid van de Belastingdienst is gedurende alle ontwikkelingsfases belangrijk voor het ontwikkelen van kennis en stimulering van kennismanagement van starters. De kosten en baten van compliance hangen samen met de te betalen belasting en de kosten en inspanningen die samenhangen met administratie- en aangifte-inspanningen. Het beleid dient zich te richten op de wetgeving en regelgeving zelf en daarnaast op het vloeiend verloop van het aangifte- en dienstverleningsproces. De dimensies mate van acceptatie van de belastingwetgeving en normgetrouwheid hangen met elkaar samen en hebben voorts als belangrijke gemene deler dat ze moeilijk zijn te beïnvloeden door de Belastingdienst. Deze dimensies worden deels door overheidsbeleid in het

8 ii SAMENVATTING algemeen beïnvloed en verder zijn deze dimensies in een vroeg ontwikkelingsstadium gevormd en zijn vervolgens behoorlijk constant. Niet-overheidscontrole heeft te maken met horizontaal toezicht en sociale controle. In de vroege ontwikkelingsfases is ook de voorlichting vanuit netwerkpartijen, zoals brancheorganisaties, belangrijk. De pakkans bestaande uit meldingskans, controlekans, detectiekans en selectiviteit. De pakkans is voor de Belastingdienst niet waarneembaar, omdat nooit kan worden vastgesteld wie ten oprechte niet gepakt is. Van belang voor beleid is de gepercipieerde sanctiekans. Hoe hoog deze kans moet zijn voor men besluit tot compliant gedrag over te gaan, is deels afhankelijk van de risicoattitude van de onderneming, welke samenhangt met de ontwikkelingsfase en groeistrategie. De kans dat nadat men gepakt wordt er ook sanctie volgt is niet honderd procent. Een belangrijk punt is of de ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de fout, of er sprake is van opzet en of het om een herhaalde overtreding gaat. De rol van belastingadviseurs hierbij is van belang en behoeft verdere aandacht. Bij het sanctioneren van een ondernemer treedt er voor de Belastingdienst het risico op dat deze niet kan worden geïnd, bijvoorbeeld vanwege faillissement. De sanctie-ernst blijkt een indicator te zijn die van grote invloed is op compliance. De ernst van de sanctie hangt ook samen met imago- en reputatieschade die ermee wordt opgelopen. Uit de literatuurstudie volgen een aantal beleidsimplicaties. Een eerste implicatie is dat het compliancebeleid al dient aan te vangen voor de ondernemer daadwerkelijk is gestart, omdat gedurende de voorbereidingsfase (de zogenaamde nasencefase) de aspirantondernemer al bezig is kennis te ontwikkelen, bepaalde structuurbeslissingen te nemen en een attitude te ontwikkelen jegens de Belastingdienst. Vervolgens dient de Belastingdienst haar beleid aan te passen aan de ontwikkelingsfase waarin een onderneming zicht bevindt. Het is belangrijk daarbij dat de Belastingdienst de sporadische contactmomenten met de starter optimaal benut om beleid te voeren, omdat fiscale aspecten en compliance doorgaans weinig aandacht hebben van de startende ondernemer. De Belastingdienst dient verder af te wegen of aan iedere startersgroep even veel aandacht moet worden besteed. Branches en bevolkingsgroepen verschillen namelijk in startfrequentie en de overlevingskans. Ook wijken sommige startende ondernemingen van het normale ontwikkelingspatroon af zoals parttime starters of herstarters. Omdat bedrijven vaak moeilijk direct zijn te benaderen is het van belang via indirecte kanalen contact te zoeken. Het gaat hierbij om media, bronnen en partijen in het netwerk van de ondernemer waaraan hij waarde hecht en waar hij geregeld contact mee heeft. Specifiek behoeft de uitbesteding van administratie en aangifte door belastingadviseurs verdere aandacht. Het blijkt namelijk dat belastingadviseurs een belangrijke rol vervullen in de informatievoorziening, vorming en aangifte van veel startende ondernemingen. Om de beleidsadviezen te kunnen implementeren is in veel gevallen vervolgonderzoek noodzakelijk. In algemene zin dient vervolgonderzoek meer inzicht te geven in de compliance-dimensies van startende ondernemingen, discrepancies tussen de percepties van de onderneming en de daadwerkelijke situatie, de invloed van beleid en acties van de Belastingdienst op compliance-dimensies en de ontwikkeling over de tijd.

9 DE COMPLIANCE VAN STARTENDE ONDERNEMINGEN 1 1 Inleiding Het doel van dit rapport is om de fiscale compliance van startende ondernemingen te beschrijven en factoren te onderscheiden die deze compliance beïnvloeden. Het rapport geeft een inventarisatie van bestaande literatuur, zowel wetenschappelijke literatuur als rapporten van toegepaste onderzoeksinstituten. Aangezien de literatuur over compliance van startende ondernemingen beperkt is, moeten we dikwijls de bestaande kennis over compliance in het algemeen enerzijds en startende ondernemingen anderzijds combineren in onze redenering. Compliance betekent letterlijk gezagsgetrouwheid of onderwerping. Compliance is daarom eigenlijk niet hetzelfde als een foutloze belastingaangifte. Uit onderzoek van Antonides en Robben (1995) blijkt dat een groot deel van de foutieve aangiftes in het nadeel was van de belastingplichtige, oftewel na correctie kreeg deze geld terug. Er is in deze gevallen dus duidelijk geen sprake van ontduiking, maar van vergissingen of onwetendheid. Aan de andere kant kan een bedrijf ook de grijze gebieden van de wetgeving opzoeken en moedwillig belasting proberen te ontwijken. Hij kan daarmee vaak niet wettelijk worden vervolgd, maar hier is eigenlijk geen sprake van compliance. Hoewel er dus theoretisch gezien onderscheid bestaat tussen compliance en correcte aangifte, is dit onderscheid in de praktijk vaak moeilijk te maken. In dit rapport gaan we dan ook nauwelijks in op de verschillen tussen deze twee. Sterker nog, het detecteren en voorkomen van niet met opzet gemaakte fouten is ook een belangrijk onderwerp van beleid voor de Belastingdienst, zeker in relatie tot startende ondernemingen. Bij het samenstellen van het literatuuroverzicht is gecombineerd gebruik gemaakt van twee leidraden. Als eerste leidraad geldt een ontwikkelingsmodel voor startende ondernemingen. Startende ondernemingen doorlopen volgens het model verschillende fases en in ieder van deze fases kan hun compliance anders zijn. Dit heeft deels te maken met het feit dat ze in iedere fase te maken hebben met andere regelgeving. Als tweede leidraad voor het rapport geldt de tafel van elf. De tafel van elf is een door het Ministerie van Justitie ontwikkeld instrument dat kan worden gebruikt om de naleving van regelgeving te toetsen. Kern van dit instrument zijn elf dimensies die met elkaar bepalend zijn voor de naleving van regelgeving, in dit geval fiscale compliance. Meer informatie over de tafel van elf is te vinden op de site van het ministerie (zie ook referentielijst). In dit rapport wordt de tafel van elf specifiek besproken voor fiscale compliance. Daarbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd een uitsplitsing te maken naar de verschillende ontwikkelingsfases van startende ondernemingen. We gaan tevens in op de in te zetten beleidsinstrumenten. Daarbij kunnen twee categorieën van beleidsinstrumenten worden onderscheiden: - Restrictief beleid: het opsporen en detecteren van foutieve aangiftes en waar nodig sanctioneren. - Dienstverleningsbeleid: uitgangspunt is dat de Belastingdienst dienstverlener is en de onderneming klant. Onderdelen van het dienstverleningsbeleid zijn onder meer kennisoverdracht en assistentie bij vragen, communicatie van verwachtingen, doelstellingen en sanctiebeleid, behandeling van klachten, doelmatigheid en deskundigheid, etc.

10 2 HOOFDSTUK 1 Sommige beleidsinstrumenten sluiten nauw aan bij een bepaalde specifieke dimensies van de tafel van elf. Veel is echter nog niet duidelijk op dit punt en het onderwerp vergt additioneel onderzoek. Hoofdstuk 2 presenteert de ontwikkelingsfases van een startende onderneming. Daarbij komen ook fiscale aspecten en typische contactmomenten met de Belastingdienst aan bod. Hoofdstuk 3 behandelt de tafel van elf en bespreekt de compliance voor startende ondernemingen, waarbij we zo veel mogelijk de ontwikkelingsfasen proberen te onderscheiden. Hoofdstuk 4 presenteert een aanzet voor beleidsimplicaties en formuleert ideeën voor te entameren vervolgonderzoek waaraan in dit verband behoefte bestaat.

11 DE COMPLIANCE VAN STARTENDE ONDERNEMINGEN 3 2 De ontwikkeling van startende ondernemingen 2.1 Overzicht startende ondernemingen en de fiscus De literatuur kent verschillende modellen die de ontwikkelingsfasen van ondernemingen beschrijven. In dit onderzoek sluiten we aan op het model van Churchill en Lewis (1983), maar passen dit enigszins aan zodat het beter aansluit op de fases die ondernemingen volgen met betrekking tot compliance. We voegen onder meer een nulfase of nascencefase toe (nascence betekent letterlijk ontluiking): de fase waarbij er nog niet daadwerkelijk sprake is van een onderneming. Tabel 1 geeft een overzicht van het model met daarbij de belangrijkste eigenschappen van ondernemer en onderneming. Deze worden hieronder verder toegelicht (2.2). In 2.2 komt ook de zakelijke omgeving van de onderneming aan bod, voor zover deze van belang is voor compliance. Daarnaast bevat Tabel 1 per fase de belangrijkste fiscale en compliance-aspecten: - Fiscale baten: wat kan compliance de onderneming opleveren - Fiscale lasten: welke afdrachten en andere kosten bestaan er op fiscaal gebied - Contactmomenten met Belastingdienst - Fiscaal aanspreekpunt: wie is namens het bedrijf het aanspreekpunt jegens de Belastingdienst? Een bespreking van de bovengenoemde aspecten vindt plaats in 2.3. Zij bepalen grotendeels de invulling van de tafel van elf aangaande compliance en vormen ook aanknopingspunten voor mogelijk beleid vanuit de Belastingdienst.

12 4 HOOFDSTUK 2 Fase Tabel 1 Startende ondernemingen en de Belastingdienst Eigenschappen Eigenschappen onderneming ondernemer Zakelijke omgeving Fiscale baten Fiscale lasten Contactmomenten Belastingdienst Fiscaal aanspreekpunt 0a. Nascence: voorbereidingen en overwegingen 0b. Nascence: freelancer 0c. Nascence: ondergronds opererend Geen economische activiteiten Economische activiteiten hebben freelancekarakter Economische activiteit; M.n. dienstverlening, klussen Commitment om te starten: investeringen in tijd en geld. Vaak naast dienstverband/uitkeri ng Vaak parttime, naast dienstverband/ uitkering Huidige werkgever/ collega s/ vakgenoten Opdrachtgevers Bank Werkgever Afweging tussen fiscale baten en lasten van oprichting onderneming. Vrijstelling voor sommige zeer beperkte activiteiten Informeel Bank Vrijstelling voor sommige zeer beperkte activiteiten IB+: Inkomstenbelasting met enige complexiteit N.v.t.. Informatieverwerving: Startersbeurzen Website Belastingdienst Info bij KvK VAR-verklaring Merendeels: belastingontduiking Initiator Freelancer Opdrachtgevers Betrokkene Mijlpaalmoment: Inschrijving Kamer van Koophandel 1. Start 2. Overleven Omzet genereren is primair Verbreden netwerk Inkomensverwerving 100% Vakman Ondernemerschap Vrijgevochten, autonoom Kleine zelfstandige, middenstand KvK, Bank, Opdrachtgevers/klante n Leveranciers Evt. financieel of assurantieadviseur Bedrijfschap Zie 1, maar breder netwerk Brancheorganisatie Starterspremie Ondernemersaftr ek Tante Agaath BTW IB Heffingen van Bedrijfschap Inschrijving KvK/ Belastingdienst, BTW-nummer Zie 1 Zie 1 BTW verrekenmomenten Jaarlijkse aangifte (periodieke betalingen) Ondernemer Ondernemer

13 DE ONTWIKKELING VAN STARTENDE ONDERNEMINGEN 5 Mijlpaalmoment: Aanname personeel -> Vanaf fase 3 altijd personeel, in fase 0c/1 en 2 mogelijk personeel 3. Klein stabiel financiële administratie zelf 4. Klein stabiel financiële administratie uitbesteed 5. Groot stabiel - financiële administratie intern P.M. Expansie P.M. Afbouw P.M. Overdracht Personeelsopbouw Groei Staff-functies Vaak: overstap naar BV Afdeling/divisiestruct uur, meer extern kapitaal Managers Managementverantwoordelijkheden Managementverantwo ordelijkheden Geldingsdrang (groei) Managementverantwo ordelijkheden + Ondernemerschap, expansiedrift Zie 2 + Franchiseorganisatie Werknemers/gevers organisatie Zie 3 + Administratiekantoor/ AA Kredietverleners Zie 4 + Mogelijk internationalisatie Investeringspremie s, werknemersfaciliteiten Zie 3 Zie 2 Zie 2 + BVomslag VPB Aanmelding personeel BTW verrekenmomenten Jaarlijkse aangifte (periodieke betalingen) Beperkt: veel ligt bij administratiekantoor Zie 3 Zie 4 BTW verrekenmomenten Jaarlijkse aangifte (periodieke betalingen) In deze fases is er geen sprake meer van een startende onderneming. De fase overdracht hangt samen met de start van een nieuwe onderneming of in ieder geval ondernemer (fase 1). Ondernemer Administratiekantoo r Controle AA Controller, financiële afdeling * N.B. De informatie over fiscale aspecten en regelgeving is ons door de Belastingdienst beschikbaar gesteld. Het betreft een overzicht op hoofdzaken. Wij kunnen geen volledigheid of correctheid van de gegevens garanderen.

14 6 HOOFDSTUK De ontwikkelingsfasen van startende ondernemingen Fase 0 beschrijft de zogenaamde nascensefase. In deze fase staat de onderneming nog niet formeel ingeschreven bij Kamer van Koophandel (KvK) of Belastingdienst. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen ondernemingen/personen die geen economische activiteiten verrichten (0a) en die dat wel doen (0b en 0c). Fase 0a Nascense: Voorbereidingen en overwegingen In deze fase is er sprake van een privépersoon (of groep van personen) die overweegt een onderneming te starten en daartoe voorbereidingen treft. De nascensefase start met de persoonlijke commitment (toewijding) van de oprichter(s): dit hangt samen het investeren in de oprichting in termen van tijd en persoonlijke middelen (kapitaal) en mogelijk externe financiële middelen (Reynolds en Miller 1992). In een onderzoek onder meer dan Nederlanders worden ruim 500 nascent entrepreneurs aangetroffen (2,5%) (Van Gelderen, Bosma en Thurik 2001). Niet altijd wordt deze fase gevolgd door een daadwerkelijke start van de onderneming (ontwikkeling naar fase 1). Het Nederlandse onderzoek laat zien dat vrouwen langer in de nascensefase verkeren en dat mensen die ervaring hebben in de branche en over aanzienlijk startkapitaal en leningen beschikken (de durvers) vaker daadwerkelijk tot start overgaan. Vaak is de oprichter in deze fase nog werkzaam in dienstverband of ontvangt hij een uitkering. Daardoor zijn de huidige werkgever en collega s alsmede vakgenoten belangrijke actoren in de zakelijke omgeving. Het verkrijgen en verwerken van informatie is de belangrijkste activiteit in deze fase. Onderscheid kan worden gemaakt tussen een pushmotivatie en een pullmotivatie om ondernemer te worden. Van een pushmotivatie is sprake als omstandigheden zoals dreigende werkloosheid iemand er toe brengen om ondernemer te worden en van een pullmotivatie is sprake als iemand zich intrinsiek voelt aangetrokken tot het ondernemerschap, bijvoorbeeld omdat hij een goed businessidee heeft of behoefte heeft aan vrijheid en uitdaging (Van Gelderen 2003 in R&T 2003). De verschillen in motivatie kunnen ertoe leiden dat aspirant ondernemers verschillen in de wijze, grondigheid en tijdsduur van voorbereiding. Een goede voorbereiding, bijvoorbeeld het opstellen van een ondernemingsplan, is een indicator voor het ondernemingssucces en de compliance. Over het algemeen geldt dat jongeren, allochtonen en starters zonder ondernemingsplan of externe financiering minder succesvol zijn (Hermsen en Molthoff 1999). Fase 0b Nascense: Freelancer In deze fase is er sprake van een privé-persoon die voor korte of langere tijd wordt ingehuurd door derden, waarbij geen sprake is van een dienstverband. De freelancer heeft zowel kenmerken van een ondernemer als van een werknemer. Freelancers kunnen worden gedefinieerd als personen die inkomsten hebben als resultaat uit overige werkzaamheden (dus geen loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming). Veel opdrachtnemers noemen zichzelf freelancer terwijl zij voor de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringen eigenlijk zelfstandig ondernemer zonder personeel zijn (Mosselman 2003). Personen voeren freelanceactiviteiten vaak naast hun dienstverband of uitkering uit. Freelance kan als opmaat naar een echte onderneming dienen, indien de freelanceactiviteiten in omvang groeien. Bij

15 DE ONTWIKKELING VAN STARTENDE ONDERNEMINGEN 7 freelancen naast dienstverband of uitkering vinden werkzaamheden soms stiekem plaats, hetgeen de compliance in de weg kan staan. Bij freelancen is de opdrachtgever een belangrijk zakelijk contact. Daarnaast vinden er financiële stromen plaats, waarvoor een bankrekening vereist is. Voor de parttime freelancers (met daarnaast een dienstverband) zijn de contacten met de werkgever van belang. Veel werkgevers eisen bekendmaking van dergelijke freelance nevenactiviteiten. Ongeveer een half miljoen mensen heeft freelanceinkomsten (gegevens uit 1999, Mosselman 2003), voor een groot deel van de personen gaat het om neveninkomsten naast een vast dienstverband of pensioen. Een deel van de freelancers wordt door opdrachtgevers gedwongen in deze positie, hoewel dit niet altijd duidelijk is waar te nemen. Beroepsgroepen waarbij dit in ieder geval voorkomt zijn journalisten of artiesten; binnen deze groepen komt het geregeld voor dat mensen geen (vast) dienstverband kunnen krijgen, maar wel worden ingeschakeld op freelancebasis. Fase 0c Nasence: Ondergronds opererend Van een ondergronds opererende onderneming is sprake als een privé-persoon (of een groep van personen) economische activiteiten verricht maar niet bekend is bij de KvK of Belastingdienst. Het verdiende inkomen wordt niet opgegeven en men opereert dus buiten het formele circuit om. Daarmee wordt in de meeste gevallen de wet overtreden. Veel ondernemingen starten buiten het formele circuit. Dit kan zijn uit onwetendheid, omdat men een negatieve houding heeft jegens het formele circuit of uit gemakzucht. Sommige ondernemingen of personen houden dit langdurig vol, voor andere is dit een tijdelijke fase die fungeert als opstap naar het formele circuit. Voor sommige activiteiten zijn er door de wet uitzonderingen gemaakt als ze op zeer beperkte schaal plaatsvinden, bijv. handel van tweedehands artikelen en persoonlijke diensten zoals schoonmaak, klussen en oppas. In andere gevallen wordt het inkomen onterecht niet opgegeven aan de Belastingdienst en is er sprake van non-compliance (ontduiking). De economische activiteiten buiten het formele circuit worden ook wel de ondergrondse of schaduweconomie genoemd. De schaduweconomie bestaat naast activiteiten door personen/bedrijven in de nascensefase deels ook uit inkomen van bedrijven die formeel opereren maar hun inkomen niet volledig opgegeven (en dus niet compliant zijn). De schaduweconomie hangt dus sterk samen met het concept non-compliance. Fase 1 Start Fase 1 is de opstartfase die per definitie een tijdelijke fase is. Men ontwikkelt zich binnen enkele maanden door naar fase 2. Een onderneming is dus te traceren als verkerend in fase 1 door datum van aanmelding bij Belastingdienst of KvK te achterhalen. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is voor een nieuwe onderneming verplicht ten behoeve van het Handelsregister. Naast het bijhouden van het handelsregister (met daarin handelsnamen, adressen, faillissementen, concernrelaties) heeft de Kamer van Koophandel als taak om informatie en scholing ten behoeve van startende ondernemingen te verzorgen. Men spreekt van hybride starter als men daarnaast nog in loondienst is. Daarnaast komen de parttime starters (met name startsters) steeds vaker voor. In de startfase staat de ondernemer centraal binnen de onderneming; hij is verantwoordelijk voor bijna alles. Meestal is er sprake van een zogenaamde éénpitter. De ondernemer is 100% vakman en is primair bezig met het genereren van omzet en het opbouwen van een klantenkring. In sommige sectoren is het hebben van personeel al in de beginfase gebruikelijk (bijv. hoogwaardig technologische

16 8 HOOFDSTUK 2 bedrijven); in zo n geval worden fase 1 en 2 zeer snel doorlopen. Er is doorgaans echter geen personeel en zeker geen gespecialiseerd financieel of administratief personeel. Dit kan een goede boekhouding en administratie in de weg staan en daarmee een correcte belastingaangifte. In sectoren zoals de detailhandel of horeca hebben ondernemers te maken met formele contracten; dit dwingt hen in een vroeg stadium tot een zeker mate van professionaliteit op financieel en administratief vlak. Generaliserend gesproken heeft de ondernemer een vrijgevochten houding: hij denkt buiten kaders, is innovatief en heeft lef. Hij heeft behoefte aan autonomie, controle en zekere mate van macht (Van Gelderen 2003 in R&T 2003). Dergelijke attitude kan soms in contradictie staan met compliance, waarbinnen men zich dient te onderwerpen aan overheidsgezag. Fase 2 Overleven (Bestaansminimum) Fase 2 betreft een bedrijf dat de startersfase voorbij is en reden van voortbestaan heeft gevonden, maar nog geen hoge mate van stabiliteit heeft bereikt. Dit bedrijf is kwetsbaar voor omgevings- en marktveranderingen, is nauwelijks gediversifieerd, is afhankelijk van één of enkele personen, heeft weinig financiële reserves en kan weinig aanspraak maken op externe financiële middelen. Fase 2 kent geen tijdsdimensie; in principe kan een bedrijf in de marge blijven bestaan. Kleine zelfstandigen en middenstand zijn hiervan een voorbeeld. Continuïteit in omzet en productie, en kostenbeheersing staan in deze fase centraal. Cruciaal voor doorgroei is de aanname van personeel. Onderscheid kan worden gemaakt tussen twee typen ondernemers: ondernemers gericht op groei en ondernemers gericht op inkomen. De laatste groep heeft als primair doel met zijn onderneming in zijn (gezins)inkomen te voorzien. De ondernemer gericht op inkomen wordt ook wel small business owner genoemd in plaats van entrepreneur (Van Gelderen 2003 in R&T 2003). De small business owner heeft minder de neiging risico s op te zoeken dan de entrepreneur (ondernemer gericht op groei) (Stewart en Roth 2001). Juist deze ondernemers en hun onderneming kunnen langdurig in fase 2 blijven verkeren. In sommige sectoren zijn de ondernemingen verplicht lid van een product- of bedrijfschap. Nederland kent ongeveer twintig bedrijfschappen, zoals het productschap tuinbouw of het bedrijfschap horeca en catering. Dit zijn publiekrechtelijke organen, dus bij de wet ingestelde openbare bestuurslichamen. De schappen verrichten taken voor hun sector die individuele ondernemingen ieder voor zich niet aankunnen. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken maken over kwaliteitsbeheer en controle, gezamenlijke exportpromotie, en voorlichting aan het publiek (Van de Burg 2003, in R&T 2003). Vanwege de heffingen hebben schappen ook tot op zekere hoogte recht om inzage te krijgen in de boekhouding van de bedrijven. Daarnaast kunnen ondernemingen lid worden van een brancheorganisatie. Een brancheorganisatie is een privaatrechtelijke organisatie. In een branche waarin een productschap bestaat kan daarnaast een brancheorganisatie zijn (bijvoorbeeld in de groensector bestaat de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners naast het Productschap Tuinbouw); ook kunnen er binnen een sector meerdere brancheorganisaties actief zijn (bijv. NVM en VBO voor makelaars). Een brancheorganisatie heeft tot taak om de belangen van haar leden te behartigen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van CAO s, vertegenwoordiging in relevante organen en beïnvloeding van politiek en beleid. Verder kunnen brancheorganisaties collectieve contracten sluiten, individueel advies geven en scholing en cursussen verzorgen (van de Burg 2003 in R&T 2003). 60% van de MKB-ers noemt de brancheorganisatie als bron om informatie over scholing te verkrijgen; hoger dan iedere andere bron (zoals KvK, ROC s commerciële organisaties, schappen e.d.) (Van der Valk 2006). Ook laten brancheorganisaties onderzoeken uitvoeren (zoals de bedrijfvergelijkende onderzoeken die SEO Economisch Onderzoek veelvuldig houdt). In sommige gevallen kan het behoren tot een brancheorganisatie als keurmerk

17 DE ONTWIKKELING VAN STARTENDE ONDERNEMINGEN 9 dienen, omdat de organisatie merkwaarde heeft. Een voorbeeld is de NVM: je een NVM-makelaar kunnen noemen heeft merkwaarde. Daarbij werken sommige beroepsgroepen onder een erecode. Naast formele organisaties (bedrijfschappen, brancheorganisaties) bestaan er talloze horizontaal georiënteerde netwerken, de zogenaamde ondernemingssociëteiten. Dergelijke netwerken zijn over het algemeen lokaal georganiseerd en informeel van aard. Zij zijn wel een bron van informatie en een platform voor het verspreiden van informele informatie en ervaringsuitwisseling. De invloed van een dergelijk netwerk kan voornamelijk in de beginfase sterk zijn, juist omdat formele relaties (zoals met een belastingadviseur) nog schaars zijn. Fase 3-5 Stabiliteit In de fases 3 tot en met 5 is er sprake van stabiliteit. Hoewel er al in fases 1 en 2 sprake kan zijn van personeel, hebben ondernemingen in fase 3 altijd personeel. Dat vergroot de administratieve lastendruk en complexiteit aanzienlijk. Deze lastendruk is niet alleen fiscaal van aard, maar heeft ook te maken met bijvoorbeeld sociale regelingen. De verschillende administratieve lasten (komende vanuit verschillende instellingen en toezichthouders) zijn voor een ondernemer niet altijd te scheiden; de ondernemer ervaart het als een generiek gegeven. De ondernemer krijgt steeds meer managementverantwoordelijkheden. Hij is niet meer alleen vakman en ondernemer, maar ook manager en baas voor zijn personeel. Dit kan wringen met de eigenschappen van het ondernemerschap. De startende ondernemer is vrijgevochten en zoekt grenzen op en moet nu als werkgever verantwoordelijkheid nemen. Het delegeren van activiteiten is een andere beweging die de ondernemer vaak moeilijk maakt (Risseeuw 2003 in R&T 2003). Met de aanname van personeel, krijgen managers (in loondienst) een grote rol binnen de onderneming. Ondernemers en managers hebben met elkaar gemeen dat ze een vrij hoge mate van prestatiedrang en resultaatgerichtheid hebben. Anderzijds blijken ondernemers meer dan managers geneigd te zijn om risico s te nemen (Stewart en Roth, 2001). Deels komt dit omdat de ondernemer eindverantwoordelijk is en overzicht heeft, maar er is vooral sprake van een selectie-effect: juist een risicozoekend persoon wordt vaker ondernemer. Mogelijke nieuwe partijen in het bedrijfsnetwerk zijn de inkooporganisatie, franchiseorganisatie of winkeliersvereniging. Met de komst van personeel krijgt de onderneming mogelijk ook te maken met werknemers- en werkgeversorganisaties. MKB Nederland is de grootste werkgeversorganisatie voor midden- en kleinbedrijf; ondernemingen zijn niet rechtsreeks aangesloten maar via regionale werkgeversverenigingen of de brancheorganisaties. Daarnaast bestaat Kleinbedrijf Nederland (KBN) en LTO-Nederland (gericht op boeren en tuinders). Naarmate de onderneming groeit, neemt de behoefte aan externe financiering (leningen) toe en daarmee intensiveert het contact met de bank of kredietverstrekker. Ook de ingeschakelde financieel adviseur of administratiekantoor neemt met name in fase 4 een belangrijke rol in. Ondernemer versus onderneming In de eerste ontwikkelingsfasen van de onderneming staan ondernemer (als persoon) en onderneming (als organisatie) dicht bij elkaar en zij zijn in de opstartfase vaak zelfs identiek. Pas met het aannemen van personeel beginnen onderneming en ondernemer duidelijke verschillen te vertonen. Toch geeft Risseeuw (2003 in R&T (2003)) aan dat het zelfs in de beginfase van belang is onderscheid te maken tussen de ontwikkeling van de ondernemer en die van de onderneming.

Telemarketing: irritatie geregeld?

Telemarketing: irritatie geregeld? Amsterdam, april 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Succes in Nederland Casestudies van zeven succesvolle bedrijven Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Inhoudsopgave Deel 1 1 Inleiding 7 2 Beschrijven en verklaren van groei: de

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom?

Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom? Amsterdam, 14 oktober 2009 In opdracht van het Verbond van Verzekeraars Brandveiligheid: wie doet wat, hoe en waarom? Marcel van den Berg Kieja Janssen Bert

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Strategisch management. Van MKB tot grootbedrijf

Strategisch management. Van MKB tot grootbedrijf Strategisch management Van MKB tot grootbedrijf Serie financieel economische adviespraktijk Management accounting en management control van MKB tot grootbedrijf 978-90-01-78438-6 Financiering van MKB tot

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs

Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in het onderwijs Eindrapport verkennend onderzoek DIVERSITEIT AAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN IN HET ONDERWIJS EINDRAPPORT VERKENNEND ONDERZOEK Opdrachtgever SBO (Sectorbestuur

Nadere informatie

Rationele keuze of sociale invloed?

Rationele keuze of sociale invloed? Rationele keuze of sociale invloed? Een onderzoek naar het gebruik van sociaalwetenschappelijke theorieën over rationele keuze en sociale invloed, bij het verklaren van motieven voor naleving van beleidsinstrumentele

Nadere informatie