QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)"

Transcriptie

1 QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen voor zakelijk gedrag en ethiek in alles wat we doen. De integriteit en de reputatie van ons bedrijf berusten op de eerlijkheid, getrouwheid en integriteit die tijdens het werk wordt tentoongespreid door iedere persoon die aan Quest verbonden is. We verwachten dat werknemers hun gezond verstand gebruiken, blijk geven van wijsheid en zich aan de strengste persoonlijke ethische normen houden in hun beslissingen en in hun handelingen die van invloed zijn op hun werkprestatie, op andere werknemers of op de legitieme bedrijfsbelangen van Quest. In deze code kunnen onmogelijk alle praktijken en principes worden beschreven die met ethisch gedrag in verband staan, noch kan hierin worden ingegaan op alle situaties die een ethisch of moreel vraagstuk behelzen. Deze code gaat in op bepaalde gedragingen die vooral heel belangrijk zijn voor een juiste omgang met de mensen en entiteiten waarmee we te maken hebben, maar weerspiegelt slechts een deel van onze inzet voor ethisch zakelijk gedrag. Bovendien dient de code als een aanvulling op het handboek voor werknemers van Quest en alle andere beleidslijnen die door Quest zijn ingesteld. Van functionarissen, managers en andere verantwoordelijken wordt verwacht dat ze de werknemers een bewust commitment bijbrengen aan zowel de letter als de geest van de code. Ook wordt van managers en andere verantwoordelijken verwacht dat ze zorgen dat - en controleren of - alle agenten en contractanten zich aan de normen in deze code houden wanneer ze voor of namens Quest werk uitvoeren. Vragen of opmerkingen moeten worden voorgelegd aan een manager of aan de Compliance Officer, David Cramer, die de General Counsel is. Bovendien dienen de werknemers oplettend te zijn en mogelijke overtredingen van de code door anderen te rapporteren zonder bang te hoeven zijn voor represailles in welke vorm dan ook. Indien van een werknemer wordt ontdekt dat deze de normen in deze code heeft overtreden, worden er disciplinaire maatregelen tegen de persoon genomen, waaronder eventuele beëindiging van diens arbeidscontract en, indien hiertoe aanleiding is, civielrechtelijke stappen of uitlevering aan de politie voor strafrechtelijke vervolging. 1. Naleving van de wet Gehoorzaamheid aan de wet, zowel naar de letter als naar de geest, vormt het fundament van deze code. Wij hebben alleen succes als iedere werknemer zich houdt aan de wettelijke richtlijnen en met de plaatselijke, nationale en internationale autoriteiten meewerkt. Het is daarom van essentieel belang dat de werknemers begrijpen welke juridische en reglementaire bepalingen van toepassing zijn op het terrein van hun verantwoordelijkheid en hoe belangrijk het Herziening november

2 is om zich aan deze bepalingen te houden. Van alle werknemers wordt verwacht dat ze zich houden aan de relevante wetten, regels en reglementen die met hun werk te maken hebben, waaronder ook antitrustwetten en wetten i.v.m. zakelijke praktijken en i.v.m. handel in effecten of belangen met voorkennis. Gezien de aard en de omvang van de activiteiten van Quest zou het onpraktisch zijn om alle wettelijke eisen te beschrijven die van toepassing kunnen zijn op de functie of locatie van iedere werknemer. Evenmin verwachten wij dat alle werknemers op de hoogte zijn van alle wettelijke eisen die van toepassing zijn in andere landen dan het land waarin zij gevestigd zijn. Wel wordt van alle werknemers verwacht dat zij een aantal algemene regels begrijpen en dat zij een praktische basiskennis hebben van de van toepassing zijnde wetten en verboden activiteiten met betrekking tot hun werk voor Quest. Als u een vraag hebt over de naleving van wetten, regels en dergelijke is het belangrijk dat u deze voorlegt aan een verantwoordelijke of aan de Compliance Officer. 2. Belangenverstrengeling; Verbonden Partijen Gedrag dat leidt tot belangenverstrengeling ten opzichte van de activiteiten van Quest is voor iedere werknemer verboden. Er is sprake van "Belangenverstrengeling" wanneer de persoonlijke belangen van een werknemer op enige wijze verstrengeld raken of in strijd zijn met de belangen van Quest, of wanneer er om andere redenen twijfel bestaat over zijn of haar objectiviteit in de behartiging van de zaken van Quest. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling kan zeer schadelijk zijn en moet ten strengste worden vermeden. Bovendien wordt van werknemers verwacht dat zij zich volledig concentreren op de activiteiten van Quest en is het werknemers verboden om handelingen te doen die een negatief effect hebben op hun prestatie of verantwoordelijkheden voor Quest of die op andere wijze in strijd zijn met of nadelig zijn voor Quest. Als u vragen hebt over mogelijke belangenverstrengeling of als u zich bewust wordt van feitelijke of mogelijke belangenverstrengeling, moet u de zaak met uw manager of de Compliance Officer bespreken. Als u een situatie opmerkt waarvan u in goed vertrouwen gelooft dat het een feitelijke of mogelijke belangenverstrengeling betreft, moet u uw manager of de Compliance Officer ook van die situatie op de hoogte brengen. Als een manager zich in een situatie bevindt die een feitelijke of mogelijke belangenverstrengeling inhoudt, ga dan rechtstreeks naar de Compliance Officer. Meldingen door werknemers worden zo vertrouwelijk mogelijk en op een voor de omstandigheden gepaste wijze behandeld. Hieronder volgen voorbeelden van situaties die een daadwerkelijke of schijnbare vorm van belangenverstrengeling inhouden of veroorzaken: Betrokkenheid van uzelf of een van uw familieleden als werknemer, directeur, consultant of in een andere hoedanigheid bij een van de concurrenten, klanten of verkopers van Quest. We begrijpen dat veel werknemers partners of familieleden hebben die in dienst zijn van andere bedrijven, vaak concurrenten, klanten of verkopers van Quest. We Herziening november

3 verwachten niet noodzakelijkerwijs dat de werknemer of zijn of haar familieleden hun werkrelaties veranderen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij, als gevolg van het betreffende verantwoordelijkheidsniveau of de toegang tot gevoelige bedrijfsinformatie, niet kan worden toegestaan dat de werknemer zijn of haar werk voortzet in zijn of haar huidige rol. In de meeste gevallen zal dit echter niet worden geëist en is onze basisverwachting dat de werknemer melding maakt van de betrekking van zijn of haar familielid in elke situatie waarbij de werknemer betrokken is bij bedrijfsmatige beslissingen of bij activiteiten waarin de werkgever van zijn of haar familielid te maken heeft met Quest, en dat de werknemer niet bij die situatie betrokken blijft. Op directe of indirecte wijze eigenaar zijn van een groot financieel belang in enige entiteit die zaken doet of wil doen met Quest of die met Quest concurreert. Er is in dit geval sprake van een groot financieel belang als een werknemer 1% of meer van het andere bedrijf bezit, aangezien geen belangenverstrengeling wordt verwacht bij een lager percentage. Op directe of indirecte wijze vragen om geschenken, dienstbewijzen, leningen of voorkeursbehandeling aan enige persoon of entiteit die zaken doet of wil doen met Quest, of het geven of aanvaarden van ongepaste geschenken (zie sectie 6, Geschenken en entertainment hieronder). Op directe of indirecte wijze vragen om bijdragen voor goede doelen of voor een politieke kandidaat aan enige persoon of entiteit die zaken met ons doet of wil doen. Misbruik maken van zakelijke kansen voor het bedrijf (zie sectie 3, zakelijke kansen voor het bedrijf hieronder). Bedrijfsmiddelen, waaronder de tijd, naam, informatie, apparatuur of faciliteiten van Quest, aanwenden voor persoonlijk gebruik. Als werknemer van Quest zakelijke transacties afsluiten met iemand die familie van u is of die u op andere wijze na staat, of met een bedrijf waarin u aanzienlijke financiële belangen hebt. Als aanvulling op het eerste punt hierboven geldt dat u geen zaken mag doen met een familielid of met een bedrijf waarin u of een familielid een senior managementfunctie bekleedt, behalve als dit gebeurt in overeenstemming met deze Code. Dergelijke zaken worden aangeduid met de term transacties tussen verbonden partijen. Als u een transactie tussen verbonden partijen voorstelt of als een dergelijke transactie onvermijdelijk is, dan moet u volledige schriftelijke melding maken van de aard van de transactie tussen verbonden partijen aan de Vice President van Quest die verantwoordelijk is voor uw bedrijfsfunctie of -locatie en aan de Compliance Officer (of, in het geval van de Compliance Officer, aan het Audit Committee van de raad van bestuur). Als de Compliance Officer vaststelt dat de transactie tussen verbonden Herziening november

4 partijen van belang is voor Quest of dat een leidinggevende of directielid bij deze transactie is verbonden, dan moet het Audit Committee de raad van bestuur van Quest vooraf toestemming geven tot de transactie tussen verbonden partijen voordat u de transactie kunt afronden. Bovendien moet de transactie tussen verbonden partijen dusdanig worden uitgevoerd dat de verbonden partij geen voorkeursbehandeling krijgt. 3. Zakelijke kansen voor het bedrijf De werknemers zijn verplicht, in het belang van Quest te handelen wanneer de gelegenheid hiertoe zich voordoet. De werknemers mogen geen persoonlijk gewin behalen uit kansen die aan hen worden voorgelegd of die ze ontdekken als gevolg van hun positie bij Quest of persoonlijk gewin behalen uit het gebruik van informatie die het eigendom is van Quest, tenzij ze daartoe op de juiste wijze toestemming hebben verkregen. Zelfs mogelijkheden die privé door werknemers worden bemachtigd kunnen hieronder vallen, als ze verbonden zijn aan de huidige of voorgestelde bedrijfsactiviteiten van Quest. Geen enkele werknemer mag zijn of haar positie bij Quest of eigendommen of informatie van het bedrijf gebruiken voor ongepast persoonlijk gewin, of op enige wijze met Quest concurreren. U mag dergelijke kansen niet voor persoonlijk gewin benutten tenzij u volledige schriftelijke melding maakt van de kans aan de Compliance Officer of aan de raad van bestuur en de Compliance Officer of de raad van bestuur vaststelt dat het Bedrijf af zal zien van het benutten van deze kans. 4. Boekhouding en administratie; financiële integriteit; openbare verslaglegging Quest spant zich ten volle in om zich te houden aan alle van toepassing zijnde beveiligingswetten en -reglementen, accountingstandaarden, boekhoudkundige controle en auditpraktijken. De integriteit van de administratie van Quest en de openbare verslaglegging berusten op de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die de posten in de boekhouding ondersteunt. Daarom moeten de werknemers zorgen dat alle bedrijfs- en zakelijke administratie nauwkeurig en waarheidsgetrouw wordt uitgevoerd. Het boeken van valse, fictieve of misleidende posten, ongeacht hun al of niet verbonden zijn aan financiële resultaten of testresultaten, is streng verboden. De administratie van Quest dient als basis van het beheer van ons bedrijf en is belangrijk in het tegemoetkomen aan onze verplichtingen jegens klanten, leveranciers, crediteuren, werknemers en anderen met wie we zaken doen. Het is daarom belangrijk dat onze boekhouding, administratie en accounts nauwkeurig en getrouw zijn en op redelijk gedetailleerde wijze aangeven wat onze activa, passiva, inkomsten, kosten en uitgaven zijn, alsook alle transacties en wijzigingen in activa en passiva aangeven. Wij eisen het volgende: de voorwaarden van alle verkooptransacties moeten nauwkeurig worden weergegeven in de documentatie van die transacties; de werknemers moeten alle documentatie opstellen volgens de beleidslijnen van Quest; de documentatie die u in samenhang met een transactie indient, moet volledig zijn en u mag geen 'side letters' of andere verboden communicatie met klanten uitwisselen; Herziening november

5 er worden geen posten geboekt in onze boekhouding en/of administratie die opzettelijk de aard van enige transactie of van enige van onze passiva verbergen of die enige transactie inzake accounts of boekingsperioden onjuist weergeven; alle transacties worden ondersteund door de gepaste documentatie; de werknemers houden zich ten allen tijde aan ons systeem van interne controles; en er worden geen gelden of andere activa achtergehouden voor welk doel dan ook, in ongeboekte of "niet in de boeken opgenomen" fondsen. De verslagen voor onze managers, aandeelhouders en crediteuren alsook voor de autoriteiten, zijn gebaseerd op de administratieve boeken en bescheiden van Quest. Vooral de periodieke en courante verslagen die we bij de SEC deponeren berusten op de administratieve boeken en bescheiden en op de overige zakelijke- en bedrijfsadministratie. De informatie in deze verslagen moet absoluut volledig, getrouw, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk zijn en moet een getrouw beeld geven van onze financiële conditie en bedrijfsresultaten. Alle werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen, verzamelen of analyseren van gegevens of informatie voor de opstelling of registratie van de periodieke deponeringen van Quest bij de SEC of enige andere openbare communicatie, of voor enige andere activiteit in verband daarmee, moeten zorgen dat ze hun taken uitvoeren op een wijze die bevorderlijk voor Quest is en die haar helpt en in staat stelt om deze volledig, getrouw, nauwkeurig, tijdig en op begrijpelijke wijze bekend te maken. Iedere werknemer die zich bewust wordt van enige afwijking van deze normen, is verantwoordelijk om zijn of haar kennis zo snel mogelijk aan zijn of haar manager of aan de Compliance Officer door te geven en kan dit doen zonder bang te hoeven zijn voor enige vorm van represailles. Het Audit Committee van de raad van bestuur van Quest ziet toe op de behandeling van klachten en uitingen van bezorgdheid van werknemers op dit vlak. Om het werknemers gemakkelijk te maken om klachten te rapporteren, heeft onze Audit Committee procedures vastgelegd voor de ontvangst, bewaring en behandeling van klachten over onze boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditingzaken en voor de confidentiële, anonieme indiening door werknemers van klachten of uitingen van bezorgdheid over ongerijmdheden in boekhouding of auditing. Op ons bedrijfsintranet en in uw handboek voor werknemers vindt u meer informatie over deze procedures. Als u gelooft dat onze bepalingen voor financiële verslaglegging zijn geschonden, neem dan contact op met de Compliance Officer. Ook kunt u contact opnemen met het Audit Committee op Als u anoniem wilt blijven, door de website te bezoeken op of door de hotline te bellen op De hotline en de website worden door onafhankelijke derden beheerd om de vertrouwelijkheid en waar nodig de anonimiteit te handhaven. Herziening november

6 5. Fatsoenlijk zaken doen: zakelijke praktijken Quest streeft ernaar, op eerlijke en rechtvaardige wijze de concurrentie voorbij te streven. Voordelen op onze concurrenten dienen te worden behaald door middel van superieure prestaties van onze producten en diensten en nooit door middel van onethische of illegale zakelijke praktijken. Het op ongepaste wijze verkrijgen van informatie die het eigendom van anderen is, het bezitten van bedrijfsgeheime informatie die werd verkregen zonder toestemming van de eigenaar ervan en het ertoe aanzetten van voormalige of huidige werknemers van andere bedrijven om confidentiële informatie op ongepaste wijze te onthullen, is verboden, zelfs indien de werknemer wordt gemotiveerd door het verlangen om in het belang van Quest te handelen. Als er per ongeluk informatie wordt verkregen die een handelsgeheim vormt, of andere confidentiële informatie van een ander bedrijf, of als u enige vragen hebt over de legaliteit van een bepaald plan om informatie te verzamelen, moet u uw manager of de Compliance Officer raadplegen. Er wordt van u verwacht dat u eerlijk en oprecht omgaat met onze klanten, leveranciers, werknemers en alle anderen met wie u contact hebt tijdens de uitoefening van uw taak. Geen enkele werknemer mag op ongepaste wijze voordeel behalen op een ander door middel van misbruik van confidentiële informatie, een misleidende voorstelling van concrete feiten of enige andere ongepaste zakelijke praktijk. Werknemers die zich met inkoop bezighouden, zijn in het bijzonder verantwoordelijk om zich te houden aan principes voor eerlijke concurrentie in de in- en aankoop van producten en diensten en moeten onze leveranciers uitsluitend kiezen op basis van de normale commerciële overwegingen zoals kwaliteit, kosten, beschikbaarheid, service en reputatie. Quest tolereert geen bijzondere gunsten of regelingen met leveranciers die de vrije concurrentie voor ons bedrijf beperken of schijnen te beperken. 6. Geschenken en entertainment Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van een manager, de Compliance Officer of het Audit Committee, mogen geen entertainment en/of geschenken worden aangeboden, gegeven of aanvaard door enige werknemer of enig familielid van een werknemer, tenzij in overeenkomst met de normale zakelijke praktijken en niet (a) van buitensporige waarde in verhouding met de netto waarde of het netto inkomen van de begunstigde (b) in cash (c) direct of indirect bedoeld (of de indruk wekkend bedoeld te zijn) om als ruilmiddel te fungeren of zakelijke beslissingen of handelingen te beïnvloeden, of op andere wijze gemakkelijk op te vatten als steekpenningen of smeergeld of (d) wettelijk verboden. Indien de geschenken en/of business entertainment worden goedgekeurd, zijn ze uitsluitend bedoeld om goodwill en een gezonde werkrelatie te creëren en nooit om oneerlijk gewin te verkrijgen van klanten of om het verkrijgen van vergunningen of goedkeuringen van ambtenaren te vergemakkelijken. Dit principe is van toepassing op al onze transacties overal in de wereld, zelfs waar deze praktijk wordt beschouwd als "een manier om zaken te doen". Als u niet zeker weet of voorgestelde entertainment of een voorgesteld geschenk gepast is, spreek er dan over met uw manager of de Compliance Officer. Herziening november

7 7. Antitrust Antitrustwetten zijn bedoeld om het concurrentieproces te beschermen en om klanten en concurrenten te beschermen tegen oneerlijke zakelijke praktijken. Deze wetten verbieden over het algemeen overeenkomsten en handelingen die op onredelijke wijze de vrije handel tegengaan. Voorbeelden van onderlinge overeenkomsten tussen concurrenten die gewoonlijk de antitrustwetten overtreden zijn o.a. formele of informele afspraken om prijzen vast te leggen of te beheersen, waaronder ook de prijzen waartegen een doorverkoper producten verkoopt, of om klanten, markten of territoria onderling te verdelen of aan elkaar toe te wijzen, het boycotten van bepaalde leveranciers, of afspraken om de verkoop van producten of productlijnen te beperken met de bedoeling onderlinge concurrentie tegen te gaan. Afspraken of contracten met klanten of leveranciers waarin sprake is van exclusive dealing (transacties met uitsluiting van derden), koppelverkoop of andere beperkende bepalingen of prijsdiscriminatie, kunnen ook tegen de wet zijn en mogen niet worden aangegaan zonder goedkeuring van de juridische afdeling van Quest. Bepaalde soorten informatie zoals gegevens i.v.m. prijsstelling, productie en inventaris mogen nooit worden uitgewisseld met concurrenten, hoe onschuldig of informeel het gesprek ook lijkt en ongeacht de setting, zij het zakelijk of sociaal. Ook misleidende praktijken en oneerlijke concurrentiemethoden zijn verboden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. oneerlijke voorstellingen van een concurrent of diens producten als minderwaardig, het doen van beweringen over producten zonder dat deze door de feiten worden ondersteund, het doen van onjuiste of misleidende beweringen over de producten van Quest en het gebruiken van handelsmerken van andere bedrijven op een wijze die bij de klanten verwarring oproept over de bron van het product. Het kan moeilijk zijn om de vereisten en bepalingen van antitrustwetten en wetten inzake oneerlijke concurrentie in de verschillende jurisdicties waar we zaken doen, te begrijpen. We verzoeken werknemers daarom dringend, hulp te vragen bij hun manager of de Compliance Officer als ze een vraag hebben. 8. Betalingen aan ambtenaren De Foreign Corrupt Practices Act in de Verenigde Staten verbiedt het op directe of indirecte wijze schenken van iets dat waarde heeft aan functionarissen van buitenlandse regeringen of buitenlandse politieke kandidaten met de bedoeling (meer) zakelijke contracten e.d. te winnen. Het doen van illegale betalingen aan regeringsfunctionarissen van welk ander land dan ook is streng verboden. Bovendien heeft de Amerikaanse regering een aantal wetten en reglementen inzake geschenken en gunsten die door Amerikaanse regeringsfunctionarissen en ambtenaren ontvangen mogen worden. Het overtreden van de regels door geschenken, gunsten of andere vormen van gratificatie te beloven, aan te bieden of te overhandigen aan Amerikaanse regeringsfunctionarissen of ambtenaren is niet alleen tegen het bedrijfsbeleid, maar kan ook een Herziening november

8 misdrijf zijn. Ook in sommige andere landen, staten, provincies en gemeenten bestaan soortgelijke regels. De Compliance Officer kan u hier verder over inlichten. 9. De bescherming en het juiste gebruik van bedrijfsmiddelen Van alle werknemers wordt verwacht dat ze onze bedrijfsmiddelen beschermen en zorgen dat deze op efficiënte wijze worden gebruikt. Het onbevoegd gebruik of verwijderen van eigendommen van Quest, alsook slordigheid en verspilling zijn rechtstreeks van invloed op onze winstgevendheid. Kantoorbenodigdheden, computers en andere IT-apparatuur, gebouwen, producten en andere eigendommen van Quest mogen alleen worden gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden, hoewel incidenteel persoonlijk gebruik soms wordt toegestaan. Ieder misbruik van bedrijfsmiddelen van Quest en iedere verdenking daarvan moet onmiddellijk worden gemeld bij uw verantwoordelijke of de Compliance Officer. 10. Bedrijfscommunicatie Alle zakelijke administratie en communicatie moet duidelijk, waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. De werknemers dienen te weten dat gedrag en administratie, waaronder ook verkeer, intern en extern worden gecontroleerd en dat onze bedrijfsadministratie en -communicatie vaak in de openbaarheid komt door gerechtelijke procedures, onderzoeken door regeringen en de media. Daarom moeten overdrijvingen, gekleurd taalgebruik, gissingen, juridische conclusies en kleinerende opmerkingen over of beschrijvingen van mensen en bedrijven in onze communicatie worden vermeden. Dit geldt voor alle soorten communicatie, waaronder ook en informele aantekeningen of memo's. De werknemers dienen ook te bedenken dat Quest het recht heeft om alle informatie die met gebruik van onze elektronische apparatuur wordt verzonden, ontvangen of opgeslagen, te bekijken, evalueren, monitoren en openbaar te maken, met of zonder de kennis, toestemming of goedkeuring van de werknemer of de derde partij. 11. Bedrijfseigen informatie en confidentialiteit De bedrijfseigen informatie en intellectuele eigendommen van Quest zijn belangrijke activa. Bedrijfseigen informatie is informatie die door Quest is ontwikkeld, gecreëerd of ontdekt, of die aan Quest bekend is gemaakt of meegedeeld en die waarde heeft voor ons bedrijf. Werknemers die bedrijfseigen informatie hebben ontvangen of er toegang toe hebben, moeten er alles aan doen om deze informatie confidentieel te houden. Dit geldt ook voor softwareprogramma's en subroutines, bron- en objectcodes, handelsgeheimen, copyrights, ideeën, technologieën, know-how, al dan niet patenteerbare uitvindingen, evenals iedere andere informatie van welke soort dan ook die verband houdt met ontwerpen, configuraties, algoritmes, flowcharts, auteursrechtelijke werken, formules, mechanismen, plannen en strategieën op het gebied van research en development of marketing, financiële informatie, productarchitectuur, technische ideeën, ontwerpen, databases, klantenlijsten, prijsstelling, personeelsgegevens (waaronder salarissen en andere vergoedingen en voorwaarden), persoonlijke informatie over onze werknemers, klanten of andere personen (waaronder bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers en sofinummers) en vergelijkbare soorten informatie, waaronder informatie die Herziening november

9 aan ons is doorgegeven door klanten, verkopers en partners. Deze informatie kan beschermd zijn door wetten inzake patenten, handelsmerken, copyright en handelsgeheimen. Tenzij u toestemming hebt verkregen of u wettelijk verplicht bent om bepaalde informatie bekend te maken, mag u geen confidentiële informatie van Quest of van onze leveranciers of klanten doorgeven aan derden of aan anderen binnen Quest die geen legitieme zakelijke reden hebben om die informatie te ontvangen. Indien dit toch gebeurt, wordt dit beschouwd als een schending van de verklaring omtrent bedrijfseigen informatie en uitvindingen die u hebt ondertekend toen u bij Quest kwam werken. Onbevoegd gebruik of verspreiding van deze informatie kan ook wettelijk verboden zijn en dus resulteren in burgerlijke aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. Het gebruik van confidentiële en bedrijfseigen informatie of deze nu toebehoort aan Quest of aan een derde partij wordt gewoonlijk gedekt door een schriftelijke overeenkomst. Naast de verplichtingen die in de overeenkomst worden opgelegd, moeten alle werknemers zich houden aan de volgende verplichtingen: Confidentiële informatie moet uitsluitend worden ontvangen en onthuld volgens de voorwaarden van een schriftelijke overeenkomst Confidentiële informatie moet uitsluitend worden onthuld aan die werknemers van Quest die deze nodig hebben om hun werkzaamheden voor Quest uit te voeren Confidentiële informatie van een derde partij mag niet door werknemers van Quest worden gebruikt of gekopieerd, behalve als de derde partij die er de eigenaar van is, hiertoe toestemming geeft (gewoonlijk volgens de bepalingen van een schriftelijke overeenkomst) Ongevraagde confidentiële informatie over derden dient te worden geweigerd, of indien deze per ongeluk door een werknemer van Quest wordt ontvangen, dient deze ongeopend naar de derde partij te worden teruggezonden of aan de juridische afdeling worden doorgegeven, die deze naar behoren zal afhandelen. De werknemers mogen geen confidentiële informatie gebruiken die aan voormalige werknemers toebehoort en dergelijke informatie mag nooit aan Quest of aan andere werknemers van Quest worden doorgegeven. Als u gelooft dat het gepast is om confidentiële informatie aan uw zakenpartners of potentiële zakenpartners door te geven, moet uw verantwoordelijke of de Compliance Officer de inhoud ervan van tevoren goedkeuren en de ontvangende partij zal gebonden zijn aan een voor de situatie gepaste vertrouwelijkheidsverklaring. U mag geen vertrouwelijkheidsverklaring van derden ondertekenen of veranderingen aan een vertrouwelijkheidsverklaring van Quest accepteren zonder de evaluatie en goedkeuring van de juridische of de contractafdeling. U moet ook oppassen dat u niet per ongeluk confidentiële informatie onthult. Materialen die confidentiële informatie bevatten, zoals memoranda, notitieboekjes, floppy disks, harde schijven, cd-roms en laptopcomputers, moeten achter slot en grendel worden bewaard. Het zonder toestemming bekendmaken of bespreken van zakelijke informatie of andere informatie Herziening november

10 over ons bedrijf of over prospects op Internet is verboden. U mag noch onder uw eigen naam, noch onder een pseudoniem in chatrooms over ons bedrijf, bedrijfsinformatie of prospects praten. Wees voorzichtig als u over gevoelige informatie spreekt in openbare plaatsen zoals liften, luchthavens, restaurants en and quasi-openbare plaatsen in ons bedrijf, zoals cafeteria's. Alle s, voic en andere communicatie van en naar Quest worden als confidentieel beschouwd en mogen niet naar buiten Quest worden doorverzonden of op andere wijze naar buiten gebracht, tenzij dit nodig is voor legitieme zakelijke doeleinden. Naast de hierboven beschreven verantwoordelijken moet u informatie waar u mee te maken krijgt en die beschermd wordt door het privacy-beleid dat door Quest is bekendgemaakt, bijvoorbeeld ons privacybeleid voor onze website, geheel en al behandelen conform het van toepassing zijnde beleid. 12. Waivers Waivers (afstandsverklaringen) van deze code voor leidinggevenden binnen het bedrijf (o.a. indien deze worden vereist door de geldende wetgeving, onze voornaamste algemeen directeur, voornaamste financieel directeur, voornaamste accountant of controleur (of door personen die gelijkaardige functies uitvoeren)) of directeurs mogen uitsluitend worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Quest en worden openbaargemaakt in de openbare documenten van Quest conform de van toepassing zijnde wetten, regels en reglementen. 13. Nalevingsnormen en -procedures We hebben de functie van Compliance Officer ingesteld om toezicht te houden op ons programma inzake ethiek en de naleving van de wet en reglementen. De Compliance Officer is iemand bij wie u met al uw vragen of opmerkingen terecht kunt. Onze Compliance Officer werkt in het hoofdkantoor in Irvine en is bereikbaar op toestel nummer Als u in een situatie terechtkomt of een handelswijze overweegt waarvan u niet zeker weet of deze wel gepast is, bespreek dit dan zo snel mogelijk met uw verantwoordelijke of met de Compliance Officer. Als u niet tevreden bent over een situatie of handeling die onder de formele naleving van de code valt, neem dan de relevante stappen om antwoord op uw vragen te verkrijgen. Zelfs de schijn van ongepastheid kan heel veel schade berokkenen en dient te worden vermeden. Als u zich bewust bent van vermoedelijke of feitelijke schendingen van de normen van deze code door anderen, bent u verantwoordelijk om dit te melden. Als u vragen hebt, ga dan in eerste instantie naar uw directe verantwoordelijke. Hij of zij beschikt wellicht over de informatie die u nodig heeft of kan de vraag doorverwijzen naar een andere geschikte persoon. Er kunnen echter momenten zijn dat u liever niet naar uw verantwoordelijke toe stapt. In die gevallen dient u zich vrij te voelen om uw bezorgdheid te uiten tegenover de Compliance Officer. Als u met uw verantwoordelijke of met de Compliance Officer spreekt over de naleving van deze code, hoeft u niet bang te zijn voor enige vorm van represailles. Als u liever niet met de Compliance Officer spreekt omdat hij of zij in uw afdeling werkt of een van uw verantwoordelijken is, neem dan contact op met Human Resources. Herziening november

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Q-APPLICATIE PRIVACYBELEID. B. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en waar gebruiken we het voor?

Q-APPLICATIE PRIVACYBELEID. B. Welke persoonlijke informatie verzamelen we en waar gebruiken we het voor? Q-APPLICATIE PRIVACYBELEID A. Waar gaat dit privacybeleid over? Binnen Fossil Group, Inc. ("Fossil", "wij" of ons ) waarderen en beschermen wij uw privacyrechten. Dit privacybeleid beschrijft - welke persoonlijke

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY 1. Doelstelling sociale media policy Werknemers hebben een rol als ambassadeur voor Infano vzw. Deze rol als ambassadeur geldt ook online en in het bijzonder voor sociale

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Gedragscode Herzien in februari 2016

Gedragscode Herzien in februari 2016 Gedragscode Herzien in februari 2016 Smiths Group plc Gedragscode Onze Code geldt voor alle bedrijven en medewerkers van Smiths Group overal ter wereld. Naleving van onze Code versterkt de goede reputatie

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beleid en na te leven procedures

Beleid en na te leven procedures ETHISCHE GEDRAGS- CODE Beleid en na te leven procedures Herzien 20 May 2010 Inhoudsopgave HET ALGEMENE BELEID... 2 SPECIFIEKE BELEIDSLIJNEN... 2 Beleid omtrent de handel in waardepapieren... 2 Na te leven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Auteur: Compliance Versie: Definitief (6 december 2016) Algemeen Vektis legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode)

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance 1. Doelstelling REIKWIJDTE Wereldwijd Dit Wereldwijde beleid inzake belangenvermenging biedt specifieke richtlijnen voor het voldoen aan de ethische verplichtingen en meldingsplicht ten aanzien van vormen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie