Minimumgedragsnormen van Euroclear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimumgedragsnormen van Euroclear"

Transcriptie

1 Minimumgedragsnormen van Euroclear Elke persoon die bij Euroclear werkt moet deze minimumgedragsnormen naleven. Indien u vragen hee betreffende deze gedragsnormen, gelieve contact op te nemen met de compliance afdeling Contractanten - Augustus 2011

2 1. Ethisch Gedrag 1.1 Hanteer hoge normen inzake eerlijkheid, oprechtheid en integriteit. 1.2 Leef de letter en de geest na van de wetten en reglementeringen van de rechtsgebieden waar we actief zijn. 1.3 Streef naar volledige, tijdige, duidelijke en eerlijke communicatie met de cliënten en aandeelhouders van Euroclear Noch u, noch uw gezinsleden of andere familieleden mogen zonder voorafgaande goedkeuring van uw contactpersoon bij Euroclear giften aanvaarden die u naar aanleiding van uw functie bij Euroclear worden aangeboden en die een marktwaarde hebben van EUR 100 of meer. Giften onder de vorm van geld moeten, ongeacht het bedrag, altijd worden geweigerd. Gewone uitnodigingen voor een maaltijd als deel van de normale beleving van uw zakenrelaties mogen worden aanvaard. 1.4 Discrimineer niemand op grond van onder meer leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, handicap of seksuele geaardheid. 1.5 Handel niet op een manier die kan worden beschouwd als: a. gewelddadig; b. seksuele intimidatie (verbaal, niet verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard); c. morele intimidatie (grof en herhaald gedrag van om het even welke aard dat in het bijzonder wordt gekenmerkt door eenzijdig gedrag, woorden, intimidatie, daden, gebaren en geschriften met als doel de persoonlijkheid, de waardigheid, de fysieke of psychologische integriteit van een individu te krenken); of d. pesterij. Onder pesterij verstaan we elke ongevraagde of ongewenste handeling die een individu vernedert, intimideert of ondermijnt Alle verzoeken vanwege de pers en de media, met inbegrip van verzoeken om een artikel te schrijven of om een interview af te nemen over uw werkervaring bij Euroclear of over bedrijfsontwikkelingen die te maken hebben met Euroclear, dient u door te verwijzen naar het corporate communications team van Euroclear alvorens een journalist te woord te staan Leef de kledingvoorschriften van Euroclear na. Tijdens uw werk in de kantoren van Euroclear geldt het voorschrift smart casual, maar tijdens vergaderingen met externe cliënten in de kantoren of tijdens externe bedrijfsvergaderingen geldt het voorschrift standard business attire Onderteken nooit een officieel document dat bindend zou kunnen zijn voor Euroclear (vb. facturen, leveranciersovereenkomsten, enz.) en vraag nooit namens Euroclear offertes aan verkopers. 1.6 Gebruik geen alcohol op de werkplaats in de Onderneming zonder de vereiste toestemming. 1.7 Het is verboden drugs te gebruiken, te kopen, te verkopen of te bezitten op de werkplaats van de Onderneming. 1.8 Onderhoud een legale, open, coöperatieve relatie met de regulatoren van Euroclear Belastingfraude is het opzettelijk overtreden van de belastingswetgeving of reglementering en is strikt verboden. U mag cliënten van Euroclear niet rechtstreeks of onrechtstreeks helpen hun fiscale verantwoordelijkheden te ontlopen. U mag niet ingaan op verzoeken van cliënten, of contact opnemen met cliënten, om hun belastingsadvies te verlenen, tenzij u hierover een fiscaal jurist van de juridische afdeling van Euroclear hebt gecontacteerd. 1.9 Bega of verberg geen frauduleuze of illegale praktijken en meld vermoedelijke of gekende frauduleuze activiteiten aan uw contactpersoon bij Euroclear. Contractanten - Augustus 2011

3 1.15 Indien u weet of vermoedt dat een Euroclear Onderneming wetten, reglementeringen of beleidslijnen overtreedt, meldt u dat onmiddellijk aan uw contactpersoon bij Euroclear Lees de toepasselijke informatiefiches en leef de richtlijnen na inzake (met inbegrip van, maar niet beperkt tot): gegevensbescherming, mededingingsrecht, de bestrijding van het witwassen van geld & de financiering van terrorisme en preventie marktmisbruik. 2. Veiligheidsmaatregelen 2.1 Toegangscontrole a. Geef uw badge/gebruiker gegevens/pincode/wachtwoorden nooit door aan derden. b. Gebruik nooit een badge/gebruiker gegevens/pincode/wachtwoord die/dat niet aan u is/zijn toegewezen. c. Deel nooit vertrouwelijke informatie, zoals uw wachtwoord, met iemand anders. d. Zet nooit wachtwoorden in ongecodeerde vorm in bestanden zoals scripts en macro s of in andere media. e. Draag uw Euroclear-badge op een zichtbare plaats wanneer u zich in de gebouwen van Euroclear bevindt. f. Laat geen onbevoegde personen binnen in de gebouwen van Euroclear. 2.2 Classificatie van informatie a. Lees de informatiefiche over classificatie van informatie en leef de richtlijnen na a. Gebruik met professionele discretie en integriteit. b. Verspreid geen kettingbrieven via . c. Open geen s van onbekende externe oorsprong en klik geen externe webkoppelingen aan in een Internetgebruik a. Ga enkel op het internet via de middelen van Euroclear voor toegestane bedrijfsdoeleinden. Occasioneel persoonlijk gebruik is toegelaten zolang dit uw werkprestatie niet beïnvloedt, niet in strijd is met wettelijke of reglementaire voorschriften en geen websites betreft met een pornografische of een ongepaste inhoud die aanstootgevend zou kunnen zijn voor collega s op de werkplaats of discriminatie in de hand zouden kunnen werken op grond van ras, geslacht, godsdienst of handicap. b. Bedrijfsvreemde software mag niet worden gedownload, geupload of verspreid. Laat u niet in met campagnes of lobbying. 2.5 Laptops a. Sluit nooit uw persoonlijke laptop of persoonlijke apparatuur aan op het Euroclear Netwerk zonder formele goedkeuring. 2.6 Werkstations a. Installeer geen software op of wijzig geen instellingen van de computer die tot uw beschikking staat. b. Schakel uw Screen Saver in (bijv. schermvergrendeling Ctrl + Alt + Delete, gevolgd door enter) telkens als u uw werkstation verlaat. c. Neem geen persoonlijke of illegale pc-software mee naar Euroclear. d. Geef contractanten of werknemers die niet bij Euroclear zijn tewerkgesteld niet de mogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van apparatuur, toepassingen en middelen van Euroclear. e. Kopieer geen software van het werkstation dat tot uw beschikking staat. f. De computers van Euroclear en de bijhorende computerprogramma s mogen enkel worden gebruikt voor door Euroclear goedgekeurde of toegestane doeleinden. Contractanten - Augustus 2011

4 2.7 USB-sticks a. Gebruik enkel de door Euroclear toegelaten USBsticks en beveilig deze tegen onbevoegde toegang. 2.8 Melding van incidenten a. Meld alle feitelijke of vermoedelijke overtredingen van deze veiligheidsregels of veiligheidsincidenten aan uw contactpersoon bij Euroclear (bijv. diefstal van een laptop, virus, gecompromitteerd wachtwoord). 3. Gezondheid & Veiligheid Wanneer u zich in de gebouwen van Euroclear bevindt 3.1 Zorg ervoor dat u door uw handelingen uzelf of anderen niet in gevaar brengt. 3.2 Leef alle lokale noodprocedures na. 3.3 Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het brandalarmsysteem en de evacuatieprocedures, met inbegrip van de vluchtwegen vanuit de ruimtes waar u komt en de aangegeven verzamelplaatsen. 3.4 Neem deel aan evacuatieoefeningen en volg de evacuatieprocedures naar behoren op. 3.5 Gebruik geen eigen elektrische uitrusting in de gebouwen zonder voorafgaande toestemming, en, indien toegestaan, pas nadat het werd onderworpen aan de vereiste tests voor draagbare apparatuur. 3.9 Gebruik alle machines, apparatuur, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen, productiemiddelen of veiligheidsvoorzieningen conform de opleiding en instructies die u hiervoor hebt gekregen Indien u voor de uitvoering van uw taken wordt blootgesteld aan stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zorg er dan voor dat u de vereisten naleeft betreffende de controle van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wat moet u melden? 3.11 Meld alle schade en gezondheids- en veiligheidsrisico s aan uw contactpersoon bij Euroclear Breng uw contactpersoon bij Euroclear op de hoogte van elke werksituatie of aangelegenheid die een ernstig en onmiddellijk gevaar inhoudt of een tekortkoming in de gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen van Euroclear Meld alle ongevallen, incidenten (met inbegrip van bijna-ongelukken ), gevaarlijke voorvallen en ziektes die u moet melden zo snel mogelijk aan uw contactpersoon bij Euroclear Meld onmiddellijk elke elektrische storing aan draagbare elektrische apparaten of machines. De stekker van het apparaat of de machine moet uit het stopcontact worden gehaald en er moet een duidelijke waarschuwing worden aangebracht op het apparaat of de machine. Gebruik van uitrusting, machines en stoffen 3.6 Verplaats geen meubels of andere uitrusting tenzij u hiervoor bent opgeleid en hiertoe de opdracht hebt gekregen. 3.7 Beschermingsuitrusting of andere voorzieningen voor de gezondheid en de veiligheid mogen niet worden verwijderd of gewijzigd. 3.8 Herstel niet zelf machines of uitrusting tenzij u hiervoor bent opgeleid en hiertoe de opdracht heeft gekregen. Contractanten - Augustus 2011

5 bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Deze informatiefiche vormt een aanvulling op de minimumgedragsnormen van Euroclear. Euroclear verbindt zich ertoe te voorkomen dat haar systemen worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. WAT WORDT BESCHOUWD ALS WITWASSEN VAN GELD EN FINANCIERING VAN TERRORISME? Witwassen van geld omvat: het omzetten van geld dat voortkomt uit een illegale activiteit in herbruikbare valuta; de illegale herkomst van geld verhelen of verhullen; en het gebruiken of bewaren van geld waarvan de illegale herkomst is gekend, met de bedoeling sporen van de illegale herkomst ervan weg te werken. Financiering van terrorisme omvat: het verschaffen of verzamelen van geld, op alle mogelijke manieren, met de bedoeling om het te gebruiken, of in de wetenschap dat het zal worden gebruikt, om, rechtstreeks of onrechtstreeks, terroristische daden te plegen. Wie zonder geldig excuus verzuimt om verdachte transacties aan te geven, loopt het risico van verbreking van zijn contract met Euroclear en van strafrechtelijke vervolging. Zodra u de verdenking hebt gemeld aan de aangestelde verantwoordelijke is aan elke statutaire verplichting in dit opzicht voldaan. Maak uw vermoeden nooit kenbaar aan de betrokken persoon of partij. VERPLICHTINGEN INZAKE GEGEVENSOPSLAG De volgende documentatie moeten gedurende een periode van 5 jaar worden bewaard: CDD-documenten (Customer Due Diligence); transactiedocumenten; interne en externe verslagen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; en voorlichtings- en opleidingsdocumentatie over het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het verschil tussen de financiering van terrorisme en het witwassen van geld bestaat erin dat terroristen kunnen worden gefinancierd middels rechtmatig verkregen inkomsten. Zowel de financiering van terrorisme als het witwassen van geld zijn misdrijven. De schending van verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme is strafbaar met zware boetes en/of gevangenisstraf. HOE REAGEREN INDIEN U EEN CLIËNT, WERKNE- MER OF CONTRACTANT VAN EUROCLEAR VER- DENKT VAN BETROKKENHEID BIJ HET WITWASSEN VAN GELD OF DE FINANCIERING VAN TERRORISME? de verdenking onmiddellijk melden aan de Money Laundering Reporting Officer of lokale Compliance Officer (stuur een naar het compliance team om te vragen wie dat is); zo veel mogelijk informatie verzamelen in verband met uw vermoeden; en nalaten hierover ook maar enige bemerkingen tegenover de betrokken partijen te maken. KENNISVERPLICHTING INZAKE DE BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIE- RING VAN TERRORISME U moet deelnemen aan alle opleidingssessies over de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die Euroclear u vraagt bij te wonen. VN- EN EU-EMBARGO S EN SANCTIES VAN HET OFAC Euroclear leeft de embargo s na die door de VN of de EU zijn opgelegd. We drijven geen handel met entiteiten of personen waarop een Verenigde Naties ("VN") of Europese Unie ("EU")- embargo rust en we zullen in geval van een bestaande handelsrelatie de rekeningen blokkeren en de financiële middelen bevriezen. Voor de volledige en bijgewerkte lijst van de VN- en EU-embargo s kunt u terecht bij het compliance team. Als niet-amerikaanse financiële instelling moet Euroclear de sancties die het Office of Foreign Assets Control ("OFAC") uitvaardigt niet naleven. Amerikaanse burgers mogen evenwel geen zaken doen met of zaken afhandelen voor personen, entiteiten en landen die op de sanctielijst van het OFAC staan. Als u een Amerikaans staatsburger bent, gelieve de hulp en het advies in te winnen van het compliance team. Indien u vragen heeft, kunt u en naar:

6 fraudepreventie Deze informatiefiche vormt een aanvulling op de minimumgedragsnormen van Euroclear. Euroclear stree ernaar haar eerlijke en integere reputatie te beschermen. Ze trekt activiteiten aan op een open, eerlijke en we ige manier en zal geen handel drijven met corrupte ondernemingen of individuen. WAT IS FRAUDE? Fraude is een juridisch concept. Alleen een rechtbank kan bepalen of en wanneer er sprake was van fraude en de specifieke juridische definitie varieert van land tot land. In de meest brede zin omvat fraude altijd het opzettelijk misleiden van iemand, meestal voor persoonlijk winstbejag of om andere individuen of ondernemingen schade te berokkenen. Marktmisbruik en witwaspraktijken zijn voorbeelden van fraude raadpleeg de informatiefiches van de minimumgedragsnormen over deze onderwerpen. Deze informatiefiche concentreert zich op de meest waarschijnlijke grijze zones waarmee het personeel en contractanten zullen worden geconfronteerd het aanbieden en aanvaarden van ongepaste vergoedingen. WAT IS EEN VERGOEDING? Vergoedingen kunnen giften, beloningen of andere voordelen zijn (vaak financieel) die worden aangeboden om een persoon te overhalen om (niet) op een bepaalde manier te handelen. Er is sprake van ongepaste aanbieding en aanvaarding van vergoedingen wanneer het de bedoeling is individuen te overhalen te handelen in strijd met de belangen van diegenen die zij bedienen (bijv. het publiek of hun werkgever). Hier wordt vaak naar verwezen als omkoping of corruptie. Omkoping en corruptie worden over heel de wereld behandeld als ernstige strafrechtelijke misdrijven. Sommige landen (zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) kwalificeren corrupt gedrag van mensen of ondernemingen die aan deze landen verbonden zijn als een misdrijf, ongeacht waar in de wereld het gedrag zich manifesteert. Merk op dat in de meeste landen corrupt gedrag strafbaar is met aanzienlijke gevangenistermijnen. Aanvaarden van vergoedingen: Euroclear heeft duidelijke regels over de aanvaarding van giften, zodat de aanvaarding van ongepaste vergoedingen kan worden vermeden. Raadpleeg de informatiefiche van de minimumgedragsnormen over de aanvaarding van giften. Aanbieden van vergoedingen: Euroclear heeft ook duidelijke regels over hoe en wanneer u een cliënt vermaak kan aanbieden, zodat de aanbieding van ongepaste vergoedingen kan worden vermeden. Redelijk vermaak voor cliënten (zoals maaltijden, seminaries, sociale evenementen) is wettelijk en aanvaardbaar. Er zijn echter geen vastomlijnde regels die vooropstellen wanneer vermaak voor cliënten de grens van de ongepaste vergoeding overschrijdt. Houd rekening met de volgende vragen wanneer u vermaak voor cliënten organiseert: wat is de context van het vermaak? Een diner om de voltooiing van een deal te vieren zal minder controversieel zijn dan een uitnodiging voor een evenement aan een gemachtigde die een bod voor een contract overweegt. wat is de aard van de relatie tussen Euroclear en de ontvanger van het vermaak? welke functie bekleedt de ontvanger in de organisatie waarvoor hij/zij werkt? Kan hij/zij bijvoorbeeld contracten ondertekenen voor zijn/haar werkgever? wat is de aard van de voordelen die Euroclear kan verkrijgen van de ontvanger? is het vermaak proportioneel? Zou de ontvanger met redelijke regelmaat entertainment van een gelijkaardige waarde kunnen kopen met zijn/haar eigen middelen? zou een redelijke persoon het vermaak beschouwen als ongeoorloofd buitensporig? is de uitnodiging transparant, is de ontvanger bijvoorbeeld verplicht het te melden aan zijn/haar werkgever? Faciliterende betalingen : In sommige delen van de wereld is het gebruikelijk dat kleine sommen (vaak faciliterende betalingen of steekpenningen genoemd) worden betaald door ondernemingen en worden aanvaard door gemachtigden, om bepaalde processen te vergemakkelijken of ter ondersteuning van officiële acties. Er is geen directe link tussen faciliterende betalingen en de dienst die wordt geleverd. Euroclear doet geen dergelijke betalingen (die in veel landen onwettig zijn). Als een individu of een onderneming met wie u handel drijft een verzoek doet tot een betaling of een vergoeding, dient u het verzoek te weigeren en zowel uw contactpunt bij Euroclear als de lokale compliance officer onmiddellijk op de hoogte te brengen. U bent gehouden niet verder te onderhandelen met dit individu of deze onderneming zolang Compliance u daartoe geen toestemming geeft. Wanneer het individu of de onderneming u betalingen aanbiedt, dient u deze ook te weigeren en dit onmiddellijk te melden aan uw contactpunt bij Euroclear en de locale compliance officer. MELDING VAN FRAUDE OF VERMOEDELIJKE FRAUDE Indien u weet of vermoedt dat fraude wordt gepleegd, dient u dit meteen te melden aan uw contactpunt bij Euroclear of aan Compliance. Als u het onmogelijk acht melding te doen via deze kanalen, of dit heeft gedaan maar van mening bent dat de kwestie niet naar behoren werd behandeld, kan u gebruik maken van de procedure inzake klokkenluiden van Euroclear. Raadpleeg de informatiefiche over klokkenluiden. Contractanten September 2010 Indien u vragen heeft, kan u en naar:

7 gegevensbescherming Deze informatiefiche vormt een aanvulling op de minimumgedragsnormen van Euroclear. Euroclear verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die ze verzamelt of bewaart over cliënten, werknemers en andere derde partijen te beschermen. WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING De wetgeving inzake gegevensbescherming is op twee belangrijke manieren op u van toepassing: als individu wordt u beschermd door de wetgeving inzake gegevensbescherming; en als werknemer dient u te weten hoe deze wetgeving na te leven bij de verwerking van informatie over andere personen (bijv. andere werknemers van Euroclear, contractanten of cliënten). PRINCIPES INZAKE GEGEVENSBESCHERMING Gegevens: moeten eerlijk en rechtmatig worden verwerkt; mogen alleen worden verwerkt voor opgegeven en legitieme doeleinden; moeten adequaat, relevant en niet excessief zijn; moeten accuraat zijn; mogen niet langer worden bewaard dan nodig; moeten worden verwerkt overeenkomstig de rechten van de betrokkene; moeten veilig worden bewaard; en mogen niet worden verzonden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij een voldoende niveau van bescherming wordt geboden. PERSOONSGEGEVENS EN GEVOELIGE PERSOONS- GEGEVENS Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een levend individu wiens identiteit kan worden afgeleid uit de gegevens. De definitie van Persoonsgegevens bevat eveneens meningsuitingen over een individu. Gevoelige Persoonsgegevens zijn gegevens over de raciale of etnische afkomst van personen, hun politieke of religieuze overtuigingen of andere overtuigingen van die aard, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, gezondheid en crimineel verleden. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN GE- VOELIGE PERSOONSGEGEVENS Verwerking betekent het verkrijgen, registreren of bewaren van gegevens of de bewerking ervan. Dit omvat de organisatie, de aanpassing of de wijziging van gegevens; het opzoeken, raadplegen, controleren of gebruiken van gegevens; de openbaarmaking van de gegevens door verzending, verspreiding of het beschikbaar maken ervan; of het verbeteren, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van de gegevens. Verwerking van gegevens kan alleen als aan één van de volgende criteria is voldaan: de verwerking is toegelaten door de betrokkene; de verwerking is nodig voor de uitvoering van een contract met de betrokkene; de verwerking is wettelijk vereist; de verwerking is nodig voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene; de verwerking is nodig voor de uitvoering van openbare functies; of de verwerking is nodig voor het nastreven van de legitieme belangen van Euroclear. Voor de verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens, moet minstens aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan: het individu heeft uitdrukkelijke toelating gegeven voor de verwerking. de verwerking is wettelijk vereist. de verwerking beschermt de vitale belangen van de betrokkene of van een ander individu; of de verwerking maakt deel uit van de afhandeling van gerechtelijke of wettelijke procedures. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER Overdracht gebeurt wanneer Persoonsgegevens in de EER worden verwerkt buiten deze ruimte. Dit kan eenvoudigweg door Persoonsgegevens te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer of een leverancier gevestigd te New York Persoonsgegevens raadpleegt in een database-server in Europa. Overdrachten van Persoonsgegevens buiten de EER zijn niet toegestaan zonder de implementatie van specifieke maatregelen. Bespreek voorgestelde overdrachten met de Data Protection Officers. CONTROLE Net zoals de meeste ondernemingen controleert Euroclear de activiteiten van haar werknemers en derde partijen, teneinde te voldoen aan de verplichtingen inzake gezondheid, veiligheid en beveiliging, evenals aan de juridische en regulerende verplichtingen. Als het nodig is een aanzienlijke wijziging door te voeren in de huidige systematische controle, of een bijkomende controle uit te voeren naar aanleiding van een specifiek probleem, zal Euroclear een formele gedocumenteerde procedure volgen. Zo wordt gegarandeerd dat de controle evenredig en eerlijk is en geen afbreuk doet aan de relatie van wederzijds belang en vertrouwen tussen Euroclear en haar werknemers en derde partijen. UW RECHTEN Euroclear bewaart persoonsgegevens over u. Net zoals de rechten van alle andere betrokkenen worden ook de uwe beschermd door de wet en bevatten zij het recht: toegang te krijgen tot de gegevens die Euroclear over u bewaart; verwerking tegen te gaan die u schade of ongemak berokkent; verwerking voor direct marketing tegen te gaan; en onjuiste gegevens te verbeteren, blokkeren, wissen of vernietigen. Indien u vragen heeft, kunt u en naar:

8 informatie classificatie Deze informatiefiche vormt een aanvulling op de minimumgedragsnormen van Euroclear. Euroclear verbindt zich ertoe haar informatie, activa en mensen te beschermen. WAAROM INFORMATIE CLASSIFICEREN? De classificatie van informatie zorgt ervoor dat de gebruiker van de informatie zich bewust is van de vertrouwelijkheidstatus ervan. Informatie moet de door de auteur toegewezen classificatie behouden. Indien de informatie niet geclassificeerd is, moet ze als VERTROUWELIJK worden beschouwd totdat de eigenaar ervan een formele beoordeling heeft uitgevoerd. Informatie moet het juiste classificatielabel dragen zodat ze de gepaste beveiliging kan krijgen. De classificatie verschilt naar gelang de waarde, de gevoeligheid, het belang van de informatie en de wettelijke vereisten. DE 5 CLASSIFICATIES Extern Gebruik: informatie bestemd voor verspreiding buiten Euroclear, hetzij naar selecte groepen of het publiek in de ruime betekenis. Intern Gebruik: informatie bestemd voor verspreiding binnen Euroclear naar werknemers, tijdelijk personeel, contractanten en/of consultants van Euroclear die over een geldige, ondertekende overeenkomst beschikken met Euroclear. Vertrouwelijk: informatie bestemd voor verspreiding naar welbepaalde personen binnen of buiten Euroclear. Onrechtmatig gebruik of verspreiding zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op Euroclear, haar cliënten, andere derde partijen of werknemers. Strikt Vertrouwelijk: informatie bestemd voor verspreiding naar welbepaalde personen binnen of buiten Euroclear. Onrechtmatig gebruik of verspreiding kan leiden tot ernstige schade, reputatieverlies of boetes voor Euroclear, haar cliënten, andere derde partijen of werknemers. Vertrouwelijk document van de Raad van Bestuur: informatie die wordt verspreid voor vergaderingen van de Raad van Bestuur of van het Comité van de Raad van Bestuur. De Directeurs van de Raad van Bestuur behandelen alle documenten conform de toepasselijke juridische verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die zijn verbonden aan de positie van Directeur van de Raad van Bestuur. De Secretaris van elke entiteit dient ervoor te zorgen dat alle documenten van de Raad van Bestuur en van het Comité van de Raad van Bestuur voor hun entiteit voorzien zijn van deze voettekst. Documenten van de Raad van Bestuur en van het Comité van de Raad van Bestuur mogen geen ander classificatielabel krijgen. Vertrouwelijke documenten van de Raad van Bestuur dienen enkel verspreid te worden indien strikt noodzakelijk en verdere verspreiding ervan kan enkel gebeuren met de goedkeuring van de eigenaar. PERSOONSGEGEVENS OF GEVOELIGE PERSOONS- GEGEVENS? Bijkomend aan de 5 classificaties moet u bepalen of de informatie extra beveiliging vereist omdat ze kan worden beschouwd als: Persoonsgegevens: gegevens met betrekking tot een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens. Gevoelige Persoonsgegevens: gegevens over de raciale of etnische herkomst van een persoon, zijn politieke opinie, religieuze of andere overtuigingen, lidmaatschap van vakverenigingen, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid en criminele procedures of veroordelingen. HOE HET JUISTE CLASSIFICATIELABEL SELECTEREN? WAT IS DE IMPACT? Lage Impact: conflicterende besprekingen met één of meerdere cliënten geen impact op de regulatoren enig oponthoud in de productontwikkeling met gevolgen voor de bedrijfsvoering. Middelmatige Impact: licht beschadigde reputatie (korte artikelen in de pers) moeilijke relatie met belangrijke cliënten gedurende verscheidene maanden aanzienlijk oponthoud in de oplevering van projecten met aanzienlijke gevolgen voor de bedrijfsvoering. Hoge Impact: ernstig beschadigde reputatie (uitgebreide verslaggeving in de pers) moeilijke relatie met belangrijke cliënten gedurende verscheidene maanden ernstig oponthoud in de oplevering van projecten met gevolgen voor de concurrentiepositie grondige inspectie door de regulatoren. Cruciale Impact: onherstelbaar beschadigde reputatie in de financiële wereld definitief verlies van verscheidene belangrijke cliënten strategische projecten moeten worden geannuleerd, met een gedwongen koerswijziging als gevolg de regulatoren dreigen een deel van de activiteiten te sluiten. Indien u vragen heeft, kunt u en naar:

9 mededingingsrecht Deze informatiefiche vormt een aanvulling op de minimumgedragsnormen van Euroclear. Euroclear verbindt zich tot een volledige naleving van de mededingingswetgeving en een sterke, eerlijke, ona ankelijke concurrentie op al haar markten. HEEFT U BIJKOMENDE OPLEIDING NODIG? Als u betrokken bent bij de prijsbepaling van producten en diensten van Euroclear; de structurering van de producten, de diensten en de strategie van Euroclear (in het bijzonder koppelingen of andere diensten waarbij de structuur van de Euroclear-dienst een invloed kan hebben op de door een concurrent verleende dienst); de verkoop van producten en diensten van Euroclear; openbare aangelegenheden; of omgang met een concurrent van de Euroclear groep of een lid van een relevante beroepsvereniging, op welke manier dan ook dan moet u contact opnemen met een mededingingsjurist van Euroclear voor een bijkomende opleiding. WAT FUNDAMENTEEL WEL EN NIET MAG OM GE- DRAG TE VERMIJDEN DAT IN STRIJD IS MET DE VRIJE MEDEDINGING Hieronder vindt u een kort overzicht van stappen die u dient te nemen teneinde inbreuken op de mededingingswetten te vermijden. Maak geen vertrouwelijke informatie over Euroclear bekend aan iemand die niet tot de Euroclear groep behoort. Denk na over uw taalgebruik Vermijd een taalgebruik dat suggereert dat een markt werd gedefinieerd omwille van de mededingingswetgeving en dat zou kunnen suggereren dat Euroclear zich in een dominante positie bevindt op een bepaalde markt. Speculeer niet over de legaliteit of de illegaliteit van een activiteit (zelfs als iemand anders dat doet). Als u zich afvraagt of een activiteit al dan niet een inbreuk op de mededingingswetten vormt, contacteer dan een mededingingsjurist van Euroclear. Gebruik geen woordenschat die als schuldig zou kunnen worden geïnterpreteerd. Vermijd acties of taalgebruik die suggereren dat de Onderneming een strategie toepast gericht op de eliminatie van een concurrent. Vermijd in de mate van het mogelijke het gebruik van de term markt of marktaandeel in documentatie wanneer u het volume, de product- of activiteitenniveaus van Euroclear beschrijft. Deze term heeft in het mededingingsrecht een specifieke betekenis en kan verkeerd worden geïnterpreteerd. Beter gebruikt u termen als land, functie, activiteit, volume, depot of dienst. Vermijd elke suggestie dat met concurrenten, effectenbeurzen of clearinginstellingen een bepaald standpunt is overeengekomen, in het bijzonder met betrekking tot gevoelige thema s zoals prijsniveaus, strategie of cliënten, tenzij u dit eerst met de mededingingsjuristen van Euroclear hebt besproken. Prijzen en bedrijfsvoorwaarden Prijzen of andere bedrijfsvoorwaarden voor cliënten mag u niet bepalen of wijzigen zonder voorafgaand het advies in te winnen van de mededingingsjuristen van Euroclear. Prijzen of andere bedrijfsvoorwaarden die Euroclear aan haar cliënten aanbiedt, mag u niet met concurrenten overeenkomen of bespreken zonder voorafgaand het advies in te winnen van de mededingingsjuristen van Euroclear. Stel geen speciale transacties voor zonder dat een dergelijk voorstel door de mededingingsjuristen van Euroclear is geëvalueerd. Vermeld duidelijk de bron van elke prijsinformatie gekregen van een cliënt (zo wekt u niet de verkeerde indruk dat die informatie het resultaat is van gesprekken met een concurrent, wat illegaal kan zijn). Papieren en bestanden Stel een agenda op en bewaar nauwkeurige notulen van alle vergaderingen met concurrenten. Denk na over welke documenten u zult bewaren en hoe lang. Schrijf niets op (noch voor intern, noch voor extern gebruik) waaruit blijkt dat prijzen zijn gebaseerd op iets anders dan het onafhankelijke bedrijfsoordeel van Euroclear. Vermijd het onnodig bewaren van verschillende versies van hetzelfde document in uw bestanden of in uw computersysteem. Bewaar geen onduidelijke, onvolledige of cryptische nota s. Volg elk beleid inzake het bewaren en vernietigen van documenten op. Vernietig geen waardevolle documenten zonder de juridische afdeling daarover te raadplegen, tenzij dit in het voornoemde beleid inzake het bewaren en vernietigen van documenten wordt voorgeschreven. De juridische afdeling kan u helpen om richtlijnen te formuleren en beslissingen te nemen in dit verband. Indien u vragen heeft, kunt u en naar: Voorafgaand aan elke communicatie met een mededingingsautoriteit moet u contact opnemen met een mededingingsjurist van Euroclear.

10 organisatieveerkracht Deze informatiefiche is van toepassing wanneer u zich in de gebouwen van Euroclear bevindt. Deze informatiefiche vormt een aanvulling op de minimumgedragsnormen van Euroclear. Euroclear stree naar de bescherming van de permanente beschikbaarheid van haar diensten aan de hand van veerkracht en de bescherming van haar mensen, sites en systemen. WAT IS ORGANISATIEVEERKRACHT? Organisatieveerkracht is een evolutie van bedrijfscontinuïteit. Bedrijfscontinuïteit U dient vertrouwd te zijn met de crisisstructuur die wordt beschreven in onderstaand diagram. betekent de mogelijkheid om te herstellen van, of om voort te werken tijdens, een onverwachte gebeurtenis. Organisatieveerkracht is een proactievere benadering met als doel de onderneming en haar infrastructuren bestand te maken tegen pannes of grote incidenten, aan de hand van een combinatie van herstelprocedures en crisisbeheer. Het doel is de gevolgen van een onvoorzien of onvermijdelijk incident te beletten of te beperken en het herstel te bespoedigen. Voorbeelden zijn technologische pannes of pannes van de telecommunicatiesystemen, slechte weersomstandigheden, stroompannes of zelfs terroristische aanslagen. De operaties van Euroclear worden als kritieke infrastructuur beschouwd, waardoor Euroclear een staat van paraatheid dient te handhaven om dergelijke incidenten het hoofd te bieden. Daarom hanteert Euroclear een hoogkwalitatief programma inzake organisatieveerkracht. Het Euroclear-team voor organisatieveerkracht bevindt zich binnen de afdeling Risk Management. Het houdt toezicht op het programma van de groep en wordt bijgestaan door coördinatoren voor bedrijfscontinuïteit op departementaal- en afdelingsniveau. PRINCIPES INZAKE ORGANISATIEVEERKRACHT Het welzijn en de bescherming van de werknemers van Euroclear tijdens een crisis zijn cruciaal. Maatregelen inzake veerkracht en bescherming zijn evenredig met het belang van het activum, bijv. IT-systemen, gebouw, diensten, enz. Er worden regelmatige evaluaties uitgevoerd van de risico s met betrekking tot de permanente beschikbaarheid van kritieke diensten als gevolg van bijv. technologische problemen, de onbeschikbaarheid van mensen of de toegangsweigering tot de sites. De hoofddiensten kunnen enkele losstaande pannes weerstaan. Operations zouden bijvoorbeeld kunnen voortwerken wanneer een telecomleverancier een panne ondervindt. Er worden regelmatig tests en oefeningen uitgevoerd om een hoge staat van paraatheid te bewaren. Informatie over organisatieveerkracht is beschikbaar voor personen die toegang nodig hebben. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor overeengekomen doeleinden en worden bewaard en beschermd conform de beleidslijn inzake gegevensbescherming van Euroclear. CRISISMANAGEMENTSTRUCTUUR Crisismanagement betekent de voorbereiding van het antwoord van de onderneming op onvoorziene omstandigheden. Euroclear beschikt over een crisismanagementteam De niveaus Gold, Silver en Bronze worden ondersteund door een crisismanagementteam op groepsniveau, met de bevoegdheid te reageren op IT- of operationele incidenten die meerdere locaties betreffen. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN Als aanvulling op de maatregelen van Euroclear inzake veerkracht en bescherming dient u: ervoor te zorgen dat u HR van Euroclear uw huidige persoonlijke contactgegevens en de contactgegevens van de personen ingeval van nood bezorgt; uw contactpersoon binnen Euroclear op de hoogte te houden van wijzigingen aan uw contactgegevens; het contactnummer van uw contactpersoon bij Euroclear te bewaren op een gemakkelijk toegankelijke manier (bijv. in een telefoon); het noodnummer van uw locatie op een gemakkelijk toegankelijke manier te bewaren; en het kaartje met de gegevens van de crisiswebsite te bewaren op een plaats die toegankelijk is tijdens een crisis en uw noodcontactpersoon een kopie te bezorgen. met een reeks tools (bijv. noodhulplijnen, een gespecialiseerde crisiswebsite) om te communiceren met de werknemers ingeval van een incident. WIE KAN U HELPEN Indien u vragen heeft, kunt u en naar:

11 preventie marktmisbruik Deze informatiefiche vormt een aanvulling op de minimumgedragsnormen van Euroclear. Euroclear verbindt zich ertoe haar ondernemingen te beschermen tegen marktmisbruik en misbruik van bevoorrechte informatie in haar bezit. WAT IS MARKTMISBRUIK? Regels met betrekking tot marktmisbruik zijn er om de integriteit van de financiële markten te beschermen en om gedragingen te vermijden van een individu of een groep die de markt verstoren, die hen een oneerlijk voordeel opleveren of die anderen onredelijk benadelen. Marktmisbruik kan het gevolg zijn van: het scheppen van valse of misleidende indrukken met betrekking tot de prijs van, of de markt voor, een effect (marktmanipulatie); of het gebruik van informatie die niet-publiek beschikbaar is (handelen met voorkennis). De term effecten omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende: aandelen, schuldinstrumenten, warranten, depotbewijzen, opties op effecten, futures en contracts for difference ( CFDs ). WAT IS BEVOORRECHTE INFORMATIE? Bevoorrechte informatie is specifiek, niet-publiek en prijsgevoelig. Met andere woorden, de informatie zou de prijs van de effecten van een onderneming beïnvloeden indien ze bekend gemaakt zou worden. Voorbeelden van bevoorrechte informatie kunnen zijn: plannen in verband met herstructurering, een corporate event (bijv. een fusie, een kapitaalsverhoging), markttransacties die duiden op activiteit door een cliënt, beleningstransacties van aandelen, winstwaarschuwingen, tussentijdse resultaten, informatie over transacties of rekeningen van cliënten. WAT IS HANDELEN MET VOORKENNIS? Handelen met voorkennis is het misbruik van bevoorrechte informatie en wordt gepleegd door: het gebruik van de bevoorrechte informatie als een basis voor handel voor eigen rekening, al dan niet rechtstreeks; of/en het bezorgen van bevoorrechte informatie aan iemand anders zodat zij deze informatie voor eigen voordeel kunnen gebruiken. Handelen met voorkennis is een misdrijf en kan leiden tot sancties tegen een individu en/of een Euroclear Onderneming. De wet maakt geen onderscheid tussen het vernemen van bevoorrechte informatie tijdens de normale uitvoering van uw taken of het opvangen van een gesprek op straat. Indien u redelijkerwijze weet dat de informatie bevoorrecht is, en vervolgens deze informatie gebruikt, begaat u een misdrijf. WAT FUNDAMENTEEL WEL EN NIET MAG OM MARKTMIS- BRUIK TE VERMIJDEN Om beschuldigingen van handel met voorkennis, of de indruk ervan, te vermijden dient u deze eenvoudige regels na te leven: WAT NIET MAG: 1. bespreek geen bevoorrechte informatie op openbare plaatsen, met inbegrip binnen de Euroclear gebouwen; 2. laat tijdens uw afwezigheid geen bevoorrechte informatie achter op uw computerscherm, op uw bureau of op andere zichtbare plaatsen; 3. maak geen bevoorrechte informatie bekend aan externe personen (bijv. registerhouders, corporate agents) tijdens de normale uitvoering van uw activiteiten of aan cliënten, zelfs als de informatie betrekking heeft op hun eigen onderneming, tenzij de businessactiviteiten van Euroclear de bekendmaking vereisen; en 4. geef niemand beleggingsadvies of handelsadvies op basis van bevoorrechte informatie. WAT WEL MAG: 1. beperk de bekendmaking van bevoorrechte informatie tot zo weinig mogelijk personen; 2. zorg ervoor dat iedereen aan wie u de informatie dient bekend te maken weet dat de informatie bevoorrecht is; 3. classificeer de informatie als strikt vertrouwelijk ; 4. bescherm de informatie met een wachtwoord indien mogelijk; en 5. meld vermoedelijke gevallen van marktmisbruik aan het compliance team. HET MELDEN VAN PERSOONLIJKE TRANSACTIES De wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en van België legt Euroclear de verplichting op ervoor te zorgen dat haar contractanten die diensten verlenen aan het commerciële team van het filiaal te Londen van Euroclear SA/NV en/of aan de beleggingsdiensten en aanvullende diensten van Euroclear Bank, een register bijhouden van hun persoonlijke transacties en deze informatie op verzoek onmiddellijk bezorgen aan Euroclear. Daarom dient u, zolang u werk uitvoert voor Euroclear, alle persoonlijke transacties in effecten te melden aan uw werkgever niet aan Euroclear gedurende de duur van het werk dat u verricht voor Euroclear indien u diensten verleent aan: het commerciële team van Euroclear gevestigd te Londen; of de beleggingsdiensten en aanvullende diensten van Euroclear Bank. De beleggingsdiensten en activiteiten van Euroclear zijn: Orderrouting van FundSettle, buy-ins voor het programma inzake effectenbeleningen, Corporate actions en transacties voor eigen rekening door het departement Treasury. Aanvullende diensten die door Euroclear Bank worden aangeboden omvatten safekeeping en administratie van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van custody en gerelateerde diensten, zoals cash-/onderpandbeheer. De enige uitzonderingen op deze regel zijn: transacties uitgevoerd onder een overeenkomst tot discretionair beheer van een rekening (waar de investeringsmanager alle beleggingsbeslissingen neemt zonder voorafgaande communicatie over de transactie); transacties uitgevoerd in units of aandelen in collectieve beleggingsschema s die voldoen aan de UCITS Richtlijnen. Indien u vragen heeft, gelieve een te sturen naar.

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Privacy Statement DELA Vastgoed

Privacy Statement DELA Vastgoed Privacy Statement DELA Vastgoed DELA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 INLEIDING CLARCOR Inc. en alle filialen (hierna te noemen de "Onderneming") respecteren individuele privacyrechten en streven

Nadere informatie

OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU)

OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU) OpenLine Privacykennisgeving voor Europese Unie (EU) Northrop Grumman Corporation en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna Northrop Grumman of Onderneming ) hebben een langdurige

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls

Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls Inhoud 1. Inleiding 2. Reikwijdte en toepassing 3. Transparantie en verklaring 4. Eerlijkheid en doelbinding 5. Kwaliteit en evenredigheid

Nadere informatie

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS

MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS MIKO NV PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS De Raad van Bestuur van Miko NV(de Vennootschap ) heeft op haar vergadering van 24 augustus 1998 het hiernavolgend protocol (het Protocol ) goedgekeurd,

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) E: info@koornetwerk.nl I: www.koornetwerk.nl 1 januari 2018 A: Bartókstraat 4 6661 AT Elst The Netherlands Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Algemene voorwareden van DaNet Dienstverlening

Algemene voorwareden van DaNet Dienstverlening Algemene voorwaarden van DaNet Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door DaNet (onderdeel van Cyber bvba).

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid, versie maart

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006; SCSZ/06/102 1 BERAADSLAGING NR. 06/051 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE BERAADSLAGING NR. 05/22 VAN 3 MEI 2005 MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE CONTACTPERSOON VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING VAN

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving op gegevensbescherming en bescherming van de levenssfeer?

Wie is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving op gegevensbescherming en bescherming van de levenssfeer? Gedurende uw dienstverband bij Travelex, zult u waarschijnlijk in contact komen met gegevens met betrekking tot onze klanten, partners en medewerkers. Het niveau en de gevoeligheid van deze gegevens zullen

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie om te begrijpen hoe Travelex uw persoonlijke informatie beheert. Wanneer u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN Inhoud 1. Doel... 3 2. Welke persoonlijke gegevens ADM verzamelt... 3 3. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens gebruikt... 4 4. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens beschermt...

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Protocol meldplicht datalekken Voor financiële ondernemingen

Protocol meldplicht datalekken Voor financiële ondernemingen Protocol meldplicht datalekken Voor financiële ondernemingen Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht is ook van toepassing op de financiële sector. Maar wanneer spreekt men

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014 Algemene Voorwaarden Eindgebruikers Versie: 25-02-2014 In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie