STATUTEN JONG VLD DILBEEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN JONG VLD DILBEEK"

Transcriptie

1 STATUTEN JONG VLD DILBEEK TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL en DUUR van de vereniging Art. 1 Naamgeving De vereniging draagt als naam Jonge Vlaamse Liberalen en Democraten afdeling Dilbeek. In haar betrekking met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting "Jong VLD Dilbeek. Art. 2 Duur & ontbinding De vereniging bestaat voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde worden ontbonden. Indien het aantal leden daalt tot minder dan 3, dan wordt de vereniging automatisch ontbonden. In een ander geval kan tot de ontbinding van de vereniging slechts besloten worden door een buitengewone Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde leden en bij aanwezigheid van twee derde van de stemgerechtigde leden. Het nettoactief zal dan worden overgedragen aan de vzw Jong VLD of aan de plaatselijke Open VLDafdeling Dilbeek. Art. 3 Zetel De zetel van de vereniging is gevestigd te Dilbeek, op een plaats bepaald door de Algemene Vergadering. Deze plaats moet zich bevinden binnen het gerechtelijk arrondissement waaronder de lokale vereniging resulteert, met name binnen het Jong VLD arrondissement Halle-Vilvoorde. Art. 4 Nationale organisatie De vereniging is verbonden met de overkoepelende nationale organisatie Jong VLD vzw, Melsensstraat 34, 1000 Brussel. De vereniging bevestigt te zullen werken conform de richtlijnen van de overkoepelende organisatie. De vereniging erkent de bevoegdheid van deze organisatie om leden uit te sluiten. Art. 5 Doel De vereniging heeft tot doel alle jongeren uit Dilbeek te verenigen, die consequent en kritisch een op de liberale ideologie en de democratische principes gebaseerde politiek verdedigen en uitvoeren, in het bijzonder wat betreft het lokale beleid. De vereniging aanvaardt leden die niet in Dilbeek wonen, indien de betrokken afdeling van de woonplaats van het lid geen objecties uit. De vereniging geeft jongeren van Dilbeek de vrijheid om lid te worden van een andere Jong VLD en zal hierop dan ook nooit objecties uiten. Art. 6 Internationale verdragen De vereniging onderschrijft het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind goedgekeurd op 20 november TITEL II: LEDEN Art. 7 Soorten lidmaatschappen Er bestaan 3 soorten leden binnen de vereniging: de bestuursleden, de aspirantbestuursleden en de effectieve leden. Elk bestuurslid of aspirant-bestuurslid moet ook effectief lid zijn. In bepalingen die volgen, worden de effectieve leden kortweg leden genoemd.

2 Art. 8 Voorwaarden tot lidmaatschap Om lid te zijn van de vereniging moet men: de volle leeftijd van veertien jaar bereikt hebben en nog geen zesendertig jaar zijn; de doelstellingen van de vereniging onderschrijven; het jaarlijkse lidgeld betalen; niet uitgesloten zijn uit de vereniging; niet lid zijn bij enige andere politieke jongerenvereniging dan Jong VLD; niet lid zijn bij enige andere politieke partij dan de Open VLD. De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met de dood. Art. 9 Aanvraag lidmaatschap Geïnteresseerde personen kunnen lid worden van de vereniging op eenvoudig verzoek bij een bestuurslid, via de website, op een activiteit of via een ander kanaal. Geïnteresseerde personen die lid wensen te worden, dienen aan de voorwaarden uit artikel 8 te voldoen vooraleer de registratie als lid kan plaatsvinden. Het controleren van deze voorwaarden kan gebeuren door de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris of occasioneel door een bestuurslid of aspirant-bestuurslid die is aangeduid door één van deze personen. Lidkaarten kunnen per post worden opgestuurd, persoonlijk worden afgeleverd of op een activiteit persoonlijk opgehaald worden. Art. 10 Ereleden De vereniging mag ook ereleden aanvaarden. Voor ereleden gelden de bepalingen uit artikel 8 met uitzondering van de leeftijdsgrens. Hun lidgeld kan verschillen van dat van gewone leden. Art. 11 Lidmaatschapsbijdrage De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de (ere)lidmaatschapsbijdrage op voorstel van de penningmeester en in samenspraak met het bestuur. Deze bedraagt voor gewone leden ten hoogste 25 euro en voor ereleden ten hoogste 100 euro. Het (ere)lidgeld is opeisbaar de vijftiende dag na haar vaststelling. Art. 12 Ontslag leden Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging ontslag nemen. Dat ontslag wordt schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur gericht. Worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd, hier wordt op toegezien door de Voorzitter, de Ondervoorzitter en/of de Secretaris: leden die niet meer voldoen aan de voorwaarden uit artikel 8 van deze statuten; overledenen; verlengd minderjarig verklaarden; geïnterneerden/gedetineerden; personen die geheel of gedeeltelijk ontzet zijn uit hun politieke of burgerlijke rechten; Art. 13 Vermogen De leden, de ontslagnemende leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, geen recht op een aandeel in de behaalde winsten, geen recht op opbrengsten van de vereniging waardoor leden zich individueel verrijken. De leden kunnen bij uittreding nooit teruggaven of vergoedingen vorderen voor gestorte bijdragen, lidgelden of gedane inbrengen. TITEL III: De ORGANEN van de vereniging Art. 14 Organen De organen van de vereniging zijn: de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

3 De Algemene Vergadering Art. 15 Samenstelling & Openbaarheid De Algemene Vergadering bestaat uit alle bestuursleden en leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of indien deze afwezig is, door de ondervoorzitter of het oudste aanwezige bestuurslid. Ereleden of andere personen kunnen slechts op uitnodiging aanwezig zijn. Deze uitnodigingen kunnen verstuurd worden op initiatief van de Voorzitter, de Ondervoorzitter of door een beslissing van de Raad van Bestuur. Art. 16 Stemgerechtigden Alle leden, bestuursleden en aspirant-bestuursleden zijn stemgerechtigd. Uitgenodigde personen zijn niet stemgerechtigd. Alle stemgerechtigden hebben juist 1 stem. Stemming bij volmacht is toegelaten, maar elke stemgerechtigde kan slechts één volmachthouder aanduiden. Deze volmachthouder moet tevens stemgerechtigd zijn en mag slechts titularis zijn van één volmacht. Art. 17 Volmachten Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid op de Algemene Vergadering, maar elk lid kan slechts één volmachthouder aanduiden. Deze volmachthouder moet tevens stemgerechtigd zijn en kan slechts titularis zijn van één volmacht. Art. 18 Voorwaarden oproeping De Algemene Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. De duurtijd tussen twee algemene vergaderingen is ten hoogste 13 maanden. De uitnodiging hiervoor zal verstuurd worden ten laatste twee weken voor de vergadering. Zij zal de agenda, plaats, datum en uur vermelden. Een bijzondere Algemene Vergadering kan worden samengeroepen op verzoek van een 1/3 de van de bestuursleden of 1/5 de van de leden en moet dan binnen de maand plaatsvinden. De Raad van Bestuur moet elk agendavoorstel opnemen op verzoek van een bestuurslid of 1/20 ste van de leden. Art. 19 Stemmeerderheden De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, behalve wanneer de statuten een bijzondere meerderheid voorzien. Art. 20 Tweejaarlijkse bestuursverkiezingen De Algemene Vergadering kiest minstens om de 25 maanden via geheime stemming en bij gewone meerderheid een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur. Bij deze verkiezing worden minstens een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Secretaris en een Penningmeester verkozen. Er kunnen ook een Politiek Secretaris, bestuursleden en andere functies waarvan de omschrijving goedgekeurd wordt op Algemene Vergadering verkozen worden. Art. 21 Vroegtijdig ontslag van bestuursleden met specifieke functie Bij vroegtijdig ontslag van een bestuurslid belast met een specifieke functie (Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris of Penningmeester), verkiest de eerstvolgende Algemene Vergadering een vervanger en vervalt dus bijgevolg de termijn van 25 maanden, zowel bij het ontslagnemend bestuurslid met specifieke functie, als bij zijn opvolger. Tussen het ontslag en de eerstvolgende Algemene Vergadering is de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van stemmen bevoegd om een vervanger aan te duiden via geheime stemming. Een uitzondering hierop vormt een vroegtijdig ontslag van de Voorzitter, waarbij automatisch de Ondervoorzitter zijn taken en bevoegdheden overneemt. De Ondervoorzitter

4 fungeert dan tegelijk als Ondervoorzitter en Voorzitter ad interim. Er wordt dan een nieuwe Voorzitter verkozen op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De Ondervoorzitter mag op deze Algemene Vergadering opkomen voor de functie van Voorzitter, op voorwaarde dat hij aan de gestelde voorwaarden voldoet en de functie van ondervoorzitter ook vacant wordt verklaard. Art. 22 Vroegtijdig ontslag van de Raad van Bestuur (mogelijkheid tot jaarlijkse bestuursverkiezingen) De Raad van Bestuur kan, met een gewone meerderheid en met aanwezigheid van 3/4 de van de bestuursleden, voor een Algemene Vergadering zichzelf vroegtijdig ontslaan. Indien er minder dan 3/4 de van de bestuursleden aanwezig zijn, dan kan een tweede vergadering van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. In het geval dat de Raad van Bestuur zichzelf vroegtijdig ontslaat, kiest de eerstvolgende Algemene Vergadering een volledig nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur volgens de bepalingen uit artikel 20. Indien dit gebeurt, moet de Algemene Vergadering binnen een termijn van 6 weken georganiseerd worden. Tijdens deze periode blijft de Raad van Bestuur belast met de dagelijkse werking van de vereniging. Art. 23 Coöptatie nieuwe bestuursleden Tussentijdse coöptatie van nieuwe bestuursleden is op elke Algemene Vergadering mogelijk. Deze nieuwe bestuursleden blijven bestuurslid tot zolang ze aan de voorwaarden uit artikel 8 voldoen en tot de Algemene Vergadering waarin er een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur verkozen wordt volgens artikel 20. Art. 24 Motie van wantrouwen Op elke Algemene Vergadering kan het vertrouwen in de huidige Raad van Bestuur opgezegd worden. De volledige Raad van Bestuur kan opnieuw verkozen worden indien een gewone meerderheid op de Algemene Vergadering hiermee instemt. Indien dit gebeurt, moet er binnen een termijn van 3 weken een nieuwe Bijzondere Algemene Vergadering georganiseerd worden waarin bestuursverkiezingen plaatsvinden volgens artikel 20. In tussentijd blijft het ontslagnemend bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. Het ontslag van één specifiek bestuurslid kan enkel bij een geheime stemming en met een gewone meerderheid. Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over zijn afzetting. Indien een bestuurslid met specifieke functie (Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris of Penningmeester) tot ontslag gedwongen wordt, dan kan een vervanger worden aangesteld volgens de bepalingen van artikel 21. Tot ontslag van de voltallige Raad van Bestuur of het ontslag van één specifiek bestuurslid kan enkel worden besloten indien 3/4 de van de bestuursleden aanwezig zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan er een bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Art. 25 Statutenwijziging Alleen de Algemene Vergadering kan, op voordracht van de Raad van Bestuur, de statuten wijzigen. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien minstens 3/4 de van de bestuursleden aanwezig zijn. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 de van de aanwezige leden vereist, tenzij voor de wijziging van de doelstelling van de vereniging, waarvoor unanimiteit vereist is. Elke statutenwijziging wordt bekend gemaakt aan het arrondissementele, provinciale bestuur van Jong VLD en aan de vzw Jong VLD, middels een door de voorzitter en secretaris ondertekende kopie van de gewijzigde statuten.

5 Art. 26 Bevoegdheden De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het benoemen van bestuurders, het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen, het wijzigen van de statuten, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, het ontbinden van de vereniging. Deze lijst is facultatief: het is niet nodig om elke bevoegdheid op elke Algemene Vergadering aan bod te laten komen. Raad van Bestuur Art. 27 Samenstelling De Raad van Bestuur bestaat uit personen die lid van de vereniging moeten zijn en door de Algemene Vergadering benoemd worden. De Raad van Bestuur kan tevens worden uitgebreid door aspirant-bestuursleden, die door de bestuursleden benoemd worden. Art. 28 Stemgerechtigden Enkel de benoemde bestuursleden op de Algemene Vergadering hebben stemrecht in de Raad van Bestuur. Art. 29 Bestuursleden Om bestuurslid te worden dient er een schriftelijke motivatie ingediend te worden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering dient men zich tevens persoonlijk voor te stellen en z n kandidatuur toe te lichten. Om bestuurslid te kunnen blijven dient men tijdens het werkingsjaar op minstens 3 vergaderingen van de Raad van Bestuur aanwezig zijn. Bestuursleden dienen ook telkens hun afwezigheid op een Raad van Bestuur te melden aan de secretaris. Indien zij dit drie keer na elkaar nalaten, verliezen zij tevens hun bestuursfunctie. De aanwezigheden worden nauwkeurig bijgehouden door de Secretaris. Enkel de Raad van Bestuur kan beslissen om een uitzondering op deze bepalingen toe te laten. Art. 30 Aspirant-bestuursleden De Raad van Bestuur kan in de loop van een werkingsjaar aspirant-bestuursleden aanstellen. Dit zijn leden die door een gewone meerderheid van de aanwezige bestuursleden benoemd kunnen worden tot aspirant-bestuurslid. Deze aspirantbestuursleden kunnen definitief benoemd worden als bestuurslid op de eerstvolgende Algemene Vergadering (zie artikel 23). Aspirant-bestuursleden beschikken niet over stemrecht in de Raad van Bestuur. Art. 31 Bevoegdheden bestuursleden met specifieke functie 1. Voorzitter De taak van de Voorzitter bestaat erin de activiteiten te coördineren, de vergaderingen te leiden, de vereniging en haar standpunten zowel intern (binnen de koepelorganisaties en bij de zusterorganisaties), als extern te vertegenwoordigen. De Voorzitter heeft bij hoogdringendheid het recht persoonlijke beslissingen te nemen waarover hij/zij later op eventuele aanvraag van de Raad van Bestuur verantwoording moet afleggen. De Raad van Bestuur heeft steeds het recht een persoonlijke beslissing van de Voorzitter te wijzigen. De Voorzitter heeft, evenals de Penningmeester, volmacht op de rekening van de vereniging. De Voorzitter (evenals de Penningsmeester en bij vroegtijdig ontslag van de Voorzitter, de Ondervoorzitter) heeft het recht om alleen te tekenen voor bedragen onder de 1000 euro. De Voorzitter houdt tevens toezicht op de correcte naleving van de statuten en heeft de

6 plicht de Raad van Bestuur in kennis te stellen indien de statuten niet gehandhaafd worden. 2. Ondervoorzitter De taak van de Ondervoorzitter bestaat erin de Voorzitter bij te staan en waar nodig deze te vervangen. In geval van vroegtijdig ontslag van de Voorzitter, neemt de Ondervoorzitter zijn taken en bevoegdheden over, conform artikel Secretaris De taak van de Secretaris bestaat erin de uitnodigingen van de vergaderingen uit te sturen, de agenda van de vergaderingen op te maken en hij/zij maakt notulen tijdens een vergadering. Verder doet de secretaris de administratie met betrekking tot de leden. 4. Penningmeester De Penningmeester beheert de financiën van de afdeling. Hij beheert de rekening en de kas van de vereniging. Hij heeft, samen met de Voorzitter, daarom volmacht op de rekening van de afdeling. De Penningmeester heeft het recht (evenals de Voorzitter en bij diens vroegtijdig ontslag de Ondervoorzitter) om alleen te tekenen voor bedragen onder de 1000 euro. De Penningmeester moet ook de financiële verrichtingen van de vereniging uitvoeren, moet de betaling van de lidgelden van leden en ereleden nauwlettend in de gaten houden en een actieve bijdrage aan de fondsenwerving leveren. De Penningmeester moet op verzoek van een lid van de Raad van Bestuur in staat zijn de toestand van de financiën van de afdeling, de verenigingskas en de verenigingsrekening en de verrichtingen daarop tijdens zijn termijn, steeds kunnen verklaren. De Penningmeester brengt op vergaderingen ook regelmatig verslag uit over de financiële toestand van de afdeling. Art. 32 Vrijwillig ontslag bestuursleden Bestuursleden kunnen ten allen tijde ontslag nemen uit hun functie. Voor het ontslag bestuursleden met een specifieke functie (Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en Penningmeester) wordt dan de procedure zoals beschreven in de bepalingen van artikel 21 gevolgd. Art. 33 Gedwongen ontslag bestuursleden De Raad van Bestuur is bevoegd om in geval van conflict met één van zijn bestuursleden (al dan niet met specifieke functie belast van Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris of Penningmeester) het bestuurslid te ontslaan. Dit kan door een Raad van Bestuur samen te roepen waarop het ontslag wordt vermeld op de agenda en op de Raad van Bestuur moet 2/3 de van de bestuursleden aanwezig zijn, indien dit quorum niet bereikt wordt kan een volgende Raad van Bestuur worden samengeroepen zonder quorum. Het betrokken bestuurslid heeft steeds het recht zich te verdedigen alvorens men overgaat tot de stemming. De stemming is geheim, bij gewone meerderheid en in afwezigheid van het betrokken bestuurslid. Indien de meerderheid van de bestuursleden het ontslag bekrachtigt, worden dezelfde procedures gevolgd als zou het bestuurslid vrijwillig ontslag hebben genomen uit de Raad van Bestuur (artikel 32 en artikel 21). Het ontslagen bestuurslid heeft het recht om lid te blijven van de afdeling en om zich opnieuw kandidaat te stellen bij volgende bestuursverkiezingen tijdens de Algemene Vergadering. Art. 34 Communicatie en voordracht kandidaten De Raad van Bestuur is bevoegd voor de politieke opties van Jong VLD op lokaal vlak en regelt de betrekkingen met het overkoepelend Jong VLD Halle-Vilvoorde, de overkoepelende Jong VLD provincie Vlaams-Brabant en de nationale vzw Jong VLD. Daarnaast draagt de Raad van Bestuur de kandidaturen voor van leden binnen de organen van het overkoepelend Jong VLD arrondissement.

7 De Raad van Bestuur mag vrij deskundigen of gastsprekers uitnodigen op de vergaderingen. Deze personen hebben evenwel geen stemrecht. Art. 35 Bevoegdheden De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Zij kan hiervoor delegatie verlenen aan één van de leden van de Algemene Vergadering of aan een derde. Art. 36 Dagelijks bestuur Na samenstelling van de Raad van Bestuur neemt dit orgaan alle beslissingen collegiaal, dat wil zeggen dat het onderling compromissen sluit die collegiaal en die door iedereen moeten uitgevoerd worden. De Raad van Bestuur is bevoegd voor de dagelijkse werking. Art. 37 Bijeenroepingen De Raad van Bestuur kan bijeengeroepen worden door de Voorzitter, de Ondervoorzitter of door 2 bestuursleden. Art. 38 Uitnodigingen De uitnodigingen voor de vergaderingen worden uiterlijk 7 dagen bij voorbaat verstuurd en vermelden agenda, datum, plaats en uur van de vergadering. Bestuursleden kunnen uiterlijk tot 5 dagen na het verzenden van de uitnodigingen door de Secretaris agendapunten naar de Secretaris opsturen. De Secretaris verstuurt dan uiterlijk 2 dagen voor de Raad van Bestuur de definitieve agenda door. Art. 39 Verslagen van de vergaderingen Van elke vergadering worden notulen opgesteld, die door de Secretaris bijgehouden worden. Eenieder kan daarvan kosteloos inzage nemen. Deze notulen worden aan de bestuurders gezonden. Op de eerstvolgende vergadering dienen deze notulen te worden goedgekeurd. Bij afwezigheid van de Secretaris op een Raad van Bestuur, wordt bij de start van de vergadering iemand aangeduid die verantwoordelijk wordt voor het verslag. TITEL IV: DIVERSE BEPALINGEN Art. 40 Dienstjaar Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Art. 41 Giften en schenkingen De vereniging kan en mag schenkingen en/of giften van externe personen of rechtspersonen aanvaarden, indien deze schenkingen en/of giften de ongebonden en onafhankelijke werking van de vereniging niet negatief beïnvloeden. Art. 42 Openbaarheid van resultaten Het verslag van de Algemene Vergadering, het resultaat van bestuursverkiezingen en statutenwijzigingen worden openbaar vrijgegeven. Art. 43 Stemmingsprocedure In geval van stemmingen worden blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend in de bepaling van de meerderheid. Stemmingen over personen zijn altijd geheim.

8 Alle andere stemmingen zijn openbaar, tenzij een deelnemer aan de vergadering om de geheime stemming verzoekt. Stemming bij volmacht is toegelaten, maar elke stemgerechtigde kan slechts één volmachthouder aanduiden. Deze volmachthouder moet tevens stemgerechtigd zijn en mag slechts titularis zijn van één volmacht. Elke stemgerechtigde heeft één stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Art. 44 Hernieuwing mandaten Elke bestuursfunctie is hernieuwbaar, op voorwaarde dat de ganse nieuwe termijn kan uitgedaan worden overeenkomstig de voorwaarden van artikel 8 van de statuten. Art. 45 Het voorzitten van de vergaderingen Alle vergaderingen van de vereniging worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter. Indien geen van deze personen aanwezig is, zal deze vergadering voorgezeten worden door het oudste lid. Opgemaakt te Dilbeek op vrijdag 19 juli Eerstemaal gewijzigd te Roosdaal door de Algemene Vergadering in zitting op vrijdag 26 september 2014.

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016

STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD. AANPASSING 5 maart 2016 STATUTEN IN BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD AANPASSING 5 maart 2016 Benaming : Vlaamse vereniging van goochelaars Mageia Rechtsvorm : VZW Maatschappelijke zetel : Voorheen gevestigd : Groot Kapellen

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen De ondergetekenden: Sven Billiet, Kleine Doornstraat 105, 2610 Antwerpen Wim Billiet, Schuurveldlaan 23/4, 2610 Antwerpen Bart De Wit, Kleine Doornstraat 160, 2610 Antwerpen Kristien De Wit, Kleine Doornstraat

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING Dinghy Optimist Class Belgium vzw DOCB vzw Schaggeleweg 40, 2390 Westmalle Ondernemingsnummer : 409.330.991 S T A T U T E N De algemene vergadering van 10/112012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

Art. 1. De vereniging heeft als naam Brugs Ommeland en gebruikt als ondertitel Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Art. 1. De vereniging heeft als naam Brugs Ommeland en gebruikt als ondertitel Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. BRUGS OMMELAND KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING MAURITS VAN COPPENOLLE VZW MOERKERKSE STEENWEG 194, 8310 BRUGGE BRUGSOMMELAND@SKYNET.BE - ONDERNEMINGSNUMMER: BE 0430.482.634 STATUTEN zoals gewijzigd in de

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten

Instituut van Interne Auditoren België vzw. Statuten Instituut van Interne Auditoren België vzw Artikel 1 Statuten Benaming, doel en zetel De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid onder de naam van Instituut

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef 5 8820 Torhout RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 Versie 11/05/2017 De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht

VZW Oudervereniging GBS t Haegje Statuten. Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht Oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool te Haacht 3150 Haacht *** STATUTEN *** Nummer van de vereniging : 135072002 Nr BTW of ondernemingsnr.: 477-981-455 Tussen : 1. DE MEY Sven, Werchtersesteenweg

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie

Belgian Society for Microscopy vzw - Statuten - webversie Belgian Society for Microscopy VZW - BSM VZW Statuten De ondergetekenden : Bernard Nysten Dirk Adriaensen Anton-Jan Bons Philippe Leclère Sara Bals Winnok De Vos Jacqueline Lecomte-Beckers Jan D'Haen Jan

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt

Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Kermt STATUTEN Titel I Naam-Zetel-Doel-Duur Art. 1 De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie