Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol uniforme overdracht. Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe"

Transcriptie

1 Protocol uniforme overdracht Van voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs Gemeente Overbetuwe November 2015

2 Inleiding en achtergrond Binnen de gemeente Overbetuwe hebben voorschoolse voorzieningen en basisscholen in 2010, in opdracht van de gemeente, samen een uniforme overdracht ontwikkelt. Alle voorschoolse voorzieningen hebben hierin verklaard te gaan werken met het protocol en het bijbehorende overdrachtsformulier. Voor u ligt de herziene versie van het protocol uniforme overdracht met daarbij het aangepaste digitale overdrachtsformulier. Dit betreft de overdracht van de voorschoolse voorziening (peuteropvang / kinderopvang) naar de basisschool. Het doel van dit protocol en het overdrachtsformulier, met een toelichting voor het invullen van het formulier, worden in dit protocol beschreven. Een goede overdracht van gegevens van alle peuters, van voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs door middel van een uniforme overdracht, maakt deel uit van het Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid (VVE) in de gemeente Overbetuwe. Het overdrachtsprotocol is een onderdeel van afspraken binnen de voorschoolse voorziening over signalering van ontwikkelingsproblemen bij kinderen en bespreking hiervan met de ouders. Het mag niet zo zijn dat de ouders pas bij het vertrek van hun kind naar de basisschool geconfronteerd worden met gegevens over problemen in de ontwikkeling van hun kind, die al eerder gesignaleerd zijn. Toelichting Ouders: wanneer wordt gesproken over ouders worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind bedoeld. Pedagogisch medewerker: wanneer gesproken wordt over pedagogisch medewerkers, worden pedagogisch medewerkers op het peutercentrum én kinderdagverblijf bedoeld. 2 van 6

3 Doel van het protocol overdracht Dit protocol is opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens over de ontwikkeling van alle peuters bij de overgang van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs zorgvuldig overgedragen worden. Het doel hierbij is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van alle kinderen in de gemeente Overbetuwe te bevorderen. Dit wordt bereikt door eventuele problemen van individuele peuters in een vroeg stadium te signaleren, te registreren, te bespreken met ouders en te melden bij de overgang naar het basisonderwijs. Hiermee wordt de communicatie eenvoudiger en de aansluiting verbeterd tussen pedagogisch medewerkers van voorschoolse voorzieningen en leerkrachten van groep 1 en 2 in het basisonderwijs én de ouders van het kind. Voor wie is de overdracht De overdracht is bedoeld voor alle peuters in de gemeente Overbetuwe van 3 jaar en 9 maanden dat van de voorschoolse voorziening naar de basisschool gaat. Functie van de overdracht Slechts de gegevens over aspecten van de ontwikkeling van peuters die relevant zijn om over te dragen naar het basisonderwijs worden geregistreerd. Het gaat om feitelijke gegevens. Het gaat daarbij om wat je weet van een kind en niet om wat je vindt van een kind. De overdracht heeft een aantal functies. Het kan dienen als: 1. Instrument: om belangrijke informatie over de ontwikkeling van de peuter op eenduidige wijze door te kunnen geven van een voorschoolse voorziening naar de basisschool. De basisschool gebruikt de overdracht van het peutercentrum /kinderdagverblijf tijdens het intakegesprek met ouders. 2. Leidraad: voor een gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Het is een hulpmiddel om op systematische wijze de persoonlijke kijk op een kind op papier te zetten. Het is ook een middel om collegiaal overleg tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten te vereenvoudigen. 3. Kind-volgsysteem: de voorschoolse voorzieningen gebruiken voor de overdracht van kinderen met een VVE-indicatie informatie uit het kindvolgsysteem dat zij hanteren om de ontwikkeling van kinderen te volgen. De procedure Inlichten van de ouders Bij inschrijving op de voorschoolse voorziening worden ouders zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gebracht van de overdracht naar het basisonderwijs. Indien ouders dit wensen kunnen zij het (nog) lege formulier inzien en de inhoud met de pedagogisch medewerker bespreken. De informatieoverdracht dient in het belang van het kind te zijn, vooraf aantoonbaar en duidelijk aangekondigd naar ouders. Op het moment van de overdracht dient inzicht gegeven te worden welke informatie wordt overgedragen. De mening van ouders is hierin belangrijk. Tijdens de deelnemende periode worden ouders telkens geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen aangeven of zij zich herkennen in de overdracht naar het basisonderwijs. Als ouders het niet eens zijn met één of meer gegevens op het formulier, dan is het belangrijk om hierover met ouders in gesprek te gaan en uit te leggen dat het niet gaat om een beoordeling maar om een beschrijving van het kind, het beste is om dit te illustreren met concrete voorbeelden. De ouders moeten de gelegenheid krijgen om precies uit te leggen wat zij bedoelen. Doorvragen is hierbij belangrijk. Het is goed mogelijk dat ouders thuis andere dingen van hun peuter zien. Registratie en omgang met gegevens De overdracht wordt ingevuld door de pedagogisch medewerkers. De overdrachtsgegevens zijn niet vrij ter inzage. Slechts de pedagogische medewerkers/ leerkrachten van het kind mogen de gegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen. De basisschool neemt de gegevens op in het leerlingendossier en bespreekt met ouders de gegevens uit de overdracht tijdens het intake gesprek. 3 van 6

4 Tijdstip overdracht Als het kind 3 jaar en 9 maanden is wordt de overdracht door de pedagogisch medewerker ingevuld, met ouders besproken en naar de betreffende basisschool gestuurd. Voor ieder kind is de overdracht schriftelijk! VVE: kinderen met een VVE indicatie krijgen een warme overdracht. Een warme overdracht betekent een persoonlijke overdracht tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht, bij voorkeur met ouders. Zorgvraag: voor kinderen die geen VVE-indicatie hebben maar waar wel sprake is van zorg of een zorgvraag wordt een warme overdracht geadviseerd. Geen VVE of zorgvraag: voor kinderen zonder VVE indicatie of zorgvraag volstaat het om het ingevulde overdrachtsformulier digitaal naar de basisschool te sturen. Werkwijze De voorschoolse voorziening vult 3 maanden voordat het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt het digitale formulier voor overdracht van de voorschoolse voorziening naar de basisschool in. Het door de pedagogische medewerker ingevulde formulier wordt doorgestuurd naar de ouders die daarmee de overdracht kunnen inzien en het deel voor ouders (digitaal) in het overdrachtsformulier kunnen invullen. Als ouders het ouderdeel van het overdrachtsformulier hebben ingevuld sturen zij het formulier retour naar de pedagogisch medewerker van de locatie. Op de locatie volgt een afspraak tussen de pedagogisch medewerker en de ouders waarin de gehele overdracht wordt besproken/ doorgenomen. Vervolgens vullen de ouders en de pedagogisch medewerker (handmatig) het toestemmingsformulier in en ondertekenen deze. Het toestemmingsformulier wordt bewaard bij de voorschoolse voorziening in de administratie van de kindgegevens. Belangrijk Alle kinderopvangorganisaties die geregistreerde VVE binnen Overbetuwe bieden zijn verantwoordelijk voor het implementeren van de warme overdracht. Hiermee dragen zij bij aan de doorgaande lijn. Het overdrachtsformulier Het overdrachtsformulier is bedoeld om op beknopte wijze de belangrijkste gegevens over een peuter over te dragen van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool. Het overdrachtsformulier is niet bedoeld als observatie-instrument of als beoordeling. Het geeft een beschrijving, gebaseerd op de indrukken die een pedagogisch medewerker gedurende een langere periode heeft gekregen over de ontwikkelingsgegevens van een peuter. Het is in principe niet nodig dat een kind daarvoor speciaal wordt geobserveerd. Het kan zijn dat bij het invullen blijkt, dat pedagogisch medewerkers bij bepaalde vragen onvoldoende een beeld hebben van het kind. Dan kan het nodig zijn, om alsnog wat extra aandacht aan het kind te besteden en het formulier daarna aan te vullen. Indien er geen opvallende zaken of bijzonderheden zijn, volstaat een korte maar krachtige informatieoverdracht over het kind. Voor het invullen van het formulier is gekozen voor een open beschrijving van het gedrag van het kind per ontwikkelingsgebied. Hier is voor gekozen omdat zo een totaalbeeld van het kind ontstaat, voor de toekomstige leerkracht wordt duidelijk hoe het kind zich heeft ontwikkeld op de voorschool. Het overdrachtsformulier heeft een belangrijke rol bij vroegtijdige signalering van problemen in de ontwikkeling van kinderen. De aanleiding tot vragen, zorgen en twijfels over de ontwikkeling, kunnen vermeld worden onder ieder ontwikkelingsgebied. Het is soms moeilijk om deze twijfels op papier te zetten, omdat men bang is te snel een stempel te drukken op het kind. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium (dus niet pas op het moment van het invullen van het overdrachtsformulier) met de ouders over zorgen en twijfels te praten. De gegevens kunnen dan bijdragen aan het zoeken naar antwoorden op vragen van ouders en pedagogisch medewerkers, zonder dat kostbare tijd verloren gaat. Hierbij kan het consultatiebureau worden ingeschakeld, soms is verdere verwijzing voor onderzoek nodig. Via het overdrachtsformulier kan voor een sluitende vervolgaanpak op de basisschool worden gekozen. 4 van 6

5 Toelichting bij het invullen Algemene kindgegevens Het formulier begint met achtergrondgegevens over het kind en het gezin, gevolgd door zaken die relevant kunnen zijn voor de overdracht van de peuteropvang en het kinderdagverblijf naar de basisschool. Voor de basisschool is op het voorblad direct al zichtbaar of een kind een VVE-indicatie heeft en of er onderzoeken door derden hebben plaatsgevonden. Deel 1: Eerste indruk van het kind bij 2 jaar en 9 maanden Het gaat erom een beeld te krijgen van het kind in een voor hem of haar nieuwe situatie, dit zal vooral bij de peuteropvang voorkomen omdat kinderen met 2,5 jaar instromen. Het kinderdagverblijf vormt een beeld van het kind wanneer het de leeftijd van 2,5 heeft bereikt. Deel 1 is bedoeld om een indruk te vormen van de ontwikkelingslijn die het kind heeft doorgemaakt op de voorschoolse voorziening. Functioneren in de groep Voelt het kind zich op zijn/ haar gemak in de groep? Had het kind moeite met wennen? Hoe gaat het met de deelname aan activiteiten? Heeft het kind plezier in spel en andere activiteiten? Zijn er eigen initiatieven en contacten met andere kinderen en volwassenen? Spraak- taalontwikkeling Spreekt het kind een aantal woorden in de Nederlandse taal? Heeft het kind aandacht voor non-verbale communicatie? Begrijpt het kind wat er gezegd wordt? Kan het kind duidelijk maken wat het wil? Vertelt het kind spontaan? Motorische ontwikkeling Heeft het kind plezier in bewegen? Hoe is de grove en fijne motoriek? Spelontwikkeling In welke fase bevindt het kind zich? Hoe gaat het met de ontwikkeling van het fantasiespel, constructiespel en creatieve activiteiten? Is er belangstelling voor nieuwe activiteiten en materialen, voor deelname aan het spel van anderen? Gebruikt het kind taal tijdens de spelactiviteiten? Deel 2: Ontwikkelingsgegevens van het kind bij 3 jaar en 9 maanden Algemene indruk Wat zijn kenmerkende karaktereigenschappen van het kind te denken valt aan vrolijk, eigenwijs, nieuwsgierig) Functioneren in de groep Voelt het kind zich op zijn gemak in de groep? Kan het kind zich redden in een nieuwe groep? Kan het kind delen? Kan het kind zich houden aan de groepsregels? Beginnende geletterdheid Beginnende geletterdheid is een vroege fase van schriftelijke taalverwerving. Heeft het kind aandacht voor samen (prenten)boeken lezen? Doet het kind aan alsof lezen en schrijven? Maakt het kind verschil tussen tekenen en schrijven? Vertelt het kind bij een tekening? Motorische ontwikkeling Grove motoriek Heeft het kind plezier in bewegen? Beweegt het kind zich behendig en soepel? Kan het kind soepel lopen, rennen en springen? Vangt het kind een bal met beide handen? Fijne motoriek Heeft het kind plezier in fijne motorische activiteiten? Kan het kind goed met klein materiaal omgaan? Maakt het kind handbewegingen vanuit de pols? Pakt het kind een potlood met een pincetgreep vast? Zelfredzaamheid/zelfstandigheid Hierbij valt te denken aan de fysieke en onafhankelijke redzaamheid, bijvoorbeeld zindelijk zijn en alleen een opdracht uitvoeren. Kan het kind zichzelf aan- en uitkleden? Is het kind zindelijk en helpt het zichzelf op de wc? Kan het kind kleine opdrachtjes uitvoeren? (bijv. opruimen) Drinkt en eet het kind zelfstandig? 5 van 6

6 Sociaal- emotionele ontwikkeling Hierbij valt te denken aan zelfvertrouwen, weerbaarheid, uiten van zijn of haar gevoelens en inleven in een ander, contact zoeken. Neemt het kind zelf initiatief in het contact met de pedagogisch medewerker/andere kinderen? Kan het kind verbaal en door lichaamshouding aangegeven wat het wel/niet wil? Heeft het kind zelfvertrouwen? Kan het kind zich aan afspraken houden? Speel- werkgedrag: In dit onderdeel zijn cognitieve en creatieve aspecten van de ontwikkeling opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen betrokken bij kringactiviteiten en actief meedoen. Soms zijn kinderen verlegen en nemen daarom niet zo snel actief deel aan groepsactiviteiten, maar uit hun mimiek en houding kan blijken dat ze wel heel geïnteresseerd en betrokken zijn. Aandachtspunten voor de basisschool Welke informatie moet de basisschool weten om de overstap voor het kind zo eenvoudig mogelijk te maken. Heeft het kind gebruik gemaakt van extra dagdelen in het kader van VVE? Wat was de reden hiervoor? Is er een handelingsaanpak of handelingsplan voor het kind? (indien aanwezig het handelingsplan meesturen met het overdrachtsformulier) Welke benaderingswijze past bij het kind? Wat werkt wel of wat werkt niet? Zijn er overige zaken die de leerkracht moet weten? Indien er onderzoek is uitgevoerd door externe betrokkenen, graag deze onderzoeksgegevens toevoegen. Overdrachtsformulier voor ouders In dit onderdeel hebben de ouders de kans om een beschrijving te geven van hoe zij hun kind zien. Dit is van belang om zo het totaalbeeld van het kind compleet te maken. 6 van 6

7 Overdrachtsformulier van voorschoolse voorziening naar basisschool Gemeente Overbetuwe Gegevens voorschoolse voorziening of stempel plaatsen Naam locatie Straat en huisnummer Postcode en Plaats Naam contactpersoon Tel. nummer: Werkzaam op dagen ma di wo do vrij Algemene kindgegevens Naam (voor- en achternaam) J M Straat en huisnummer Postcode en Woonplaats Telefoon Mailadres Geboortedatum Geboorteplaats In noodgevallen bellen: 1. Telefoonnummer: 2. Telefoonnummer: Naam huisarts Telefoonnummer: Kind kan worden opgehaald door a. Samenstelling gezin b. Plaats van het kind in het gezin c. Welke taal / talen spreekt moeder met het kind? d. Welke taal/ talen spreekt vader met het kind? e. Zijn er medische gegevens bekend? (medicijngebruik, gehoor/ zicht/ allergieën/ overige bijzonderheden) f. Maakt het kind of het gezin gebruik van extra voorzieningen? (logopedie, fysiotherapie, opvoedondersteuning etc.) Nee Ja, namelijk Gegevens over de voorschoolse periode van het kind g. Datum plaatsing op peutercentrum/ kinderdagverblijf (dd-mm-jjjj) h. Aantal dagdelen per week i. Bezoekt het kind (structureel) nog een andere opvangvoorzienig? (kinderdagverblijf, gastouder) j. Heeft het kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau? k. Wat was de indicatie voor VVE? Ja, namelijk: Nee l. Is er sprake geweest van onderzoek door externen? Ja, welke? Nee m. Eventuele bijzonderheden m.b.t. plaatsing (VVEindicatie, late start, wijzigingen dagdelen) Ja, verwijzingsdatum VVE: Nee 7 van 6

8 Deel 1: Eerste indruk van het kind bij leeftijd van 2 jaar en 9 maanden Invullen 3 maanden na de start op het peutercentrum, bij kinderdagverblijf op de leeftijd van 2,5 jaar. Voor kinderen die starten nadat zij 2,5 jaar zijn invullen drie maanden na startdatum. Ingevuld door Naam medewerker Datum Leeftijd kind Eerste indruk van het kind Algemene indruk Functioneren in de groep Spraak- Taalontwikkeling Motorische ontwikkeling Spelontwikkeling Deel 2: Ontwikkelingsgegevens van het kind bij 3 jaar en 9 maanden Invullen 3 maanden voordat het kind start op de basisschool. Ingevuld door Naam medewerker Datum 0 Leeftijd kind Ontwikkeling van het kind Algemene indruk Functioneren in de groep Beginnende geletterdheid Motorische ontwikkeling Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid Sociaal-emotionele ontwikkeling 8 van 6

9 Vervolg Ontwikkeling van het kind Spraak- taalontwikkeling 1 Begint zich (langzaam) te ontwikkelen 2 Nog in ontwikkeling 3 Goed ontwikkeld Het kind: - begrijpt wat er gezegd wordt - kan via taal duidelijk maken wat het wil vertellen - is goed verstaanbaar Het kind spreekt in meerwoordszinnen: - 3 jaar: 3 tot 5 woorden - 4 jaar: meer dan 5 woorden - Het kind is in staat spontaan en vrijuit tegen de leidster te praten - Het kind is in staat spontaan en vrijuit tegen andere kinderen te praten De moedertaal van het kind is Indien de moedertaal niet Nederlands is: Sinds wanneer is het kind in contact met de Nederlandse taal? Nederlands Anders namelijk Welke talen worden thuis gesproken? Toelichting spraak- taalontwikkeling: andere moedertaal dan Nederlands: (Begrijpt het kind goed wat er gezegd wordt in de moedertaal? Kan het kind in de moedertaal duidelijk maken wat het wil vertellen? Is het kind goed verstaanbaar in de moedertaal? Is het kind in staat spontaan en vrijuit tegen andere kinderen te praten in de moedertaal?) Eventuele toelichting/ aandachtspunten Speel- en werkgedrag 1 Begint zich (langzaam) te ontwikkelen 2 Nog in ontwikkeling 3 Goed ontwikkeld Het kind: is betrokken bij liedjes en spelletjes in de kring - doet actief mee met liedjes en spelletjes in de kring - heeft plezier in de activiteit waar het mee bezig is - kiest zelfstandig activiteiten - heeft de wil tot ontdekken - kan aandacht vasthouden bij spel (5/10 min.) - kan een kleine opdracht afmaken - Er zit ontwikkeling in het spel (handelingen worden complexer) - kiest afwisselend - Speelt creatief 9 van 6

10 - Speelt met fantasie - Pakt informatie snel op Het favoriete speelgoed en de favorieten activiteit van het kind is Toelichting / Aandachtspunten Aandachtspunten voor de basisschool 10 van 6

11 Overdrachtsformulier voor ouder(s) / verzorger(s) (van voorschoolse voorziening naar basisschool) Vragenlijst in te vullen door ouder(s)/ verzorger(s) Gegevens invuller (ouder/ verzorger) Naam Ingevuld op (datum) Kindgegevens Voor- en achternaam kind J M Geboortedatum Omschrijving van uw kind Hoe is uw kind? Hoe is de relatie met broertje(s) en/of zusje(s)? Bijzondere gebeurtenissen in het gezin? Gegevens over eventuele vorige peutersopvang en/of kinderdagverblijf? Vrije tijd Met welke spelletjes/ speelgoed speelt uw kind graag thuis? Neemt uw kind na het peutercentrum/ kinderdagverblijf deel aan activiteiten? Zo ja, welke? Eventuele bijzonderheden / medische gegevens Buitenschoolse opvang (BSO) Gaat uw kind gebruik maken van de BSO ja nee Zo ja, welke BSO (naam en adres) Op welke dagen gaat uw kind naar de BSO ma di wo do vrij Op de locatie zal de overdracht met ouders worden besproken en tekenen ouders het toestemmingsformulier voor de overdracht naar de basisschool. 11 van 6

12 Toestemmingsformulier ouder(s) / verzorger(s) voor overdracht Dit formulier bewaren bij de kindgegevens in de administratie van de voorschoolse voorziening. In te vullen door pedagogisch medewerker en ouder(s) / verzorger(s). Ingevuld door (naam medewerker) Datum besproken met ouder(s) of verzorger(s) (dd-mm-jjjj) Toestemmingsverklaring De ouder(s) / verzorger(s) geven hierbij toestemming voor: overdracht van dit formulier aan de toekomstige basisschool uitwisseling van informatie betreffende het kind tussen pedagogisch medewerker en de leerkracht overdracht van onderzoeksgegevens van externe betrokkenen Gegevens voorschoolse voorziening Naam kind Geboortedatum kind Naam peutercentrum/ kinderdagverblijf Plaats Indien bekend: Naam toekomstige basisschool Plaats Datum Handtekening ouder(s) / verzorger(s) Handtekening pedagogisch medewerk(st)er 12 van 6

Arnhems overdrachtsformulier peuters

Arnhems overdrachtsformulier peuters Arnhems overdrachtsformulier peuters Gegevens voorschoolse voorziening Naam voorschoolse voorziening:... Ingevuld door:... Tel:... Werkzaam op de volgende dagdelen:... Datum eerste afname:... Datum tweede

Nadere informatie

Peuterspeelzaal Adres Telefoon Ingevuld op Ingevuld door adres Aanwezig op de volgende dagdelen

Peuterspeelzaal Adres Telefoon Ingevuld op Ingevuld door  adres Aanwezig op de volgende dagdelen Gegevens peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Adres Telefoon Ingevuld op Ingevuld door E-mailadres Aanwezig op de volgende dagdelen Kindgegevens Voornaam + achternaam Roepnaam Geslacht : jongen / meisje * Geboortedatum

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter Overdrachtdocument Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal Peuter Kleuter De overdracht De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

SLO PILOT VVE/PO Utrecht

SLO PILOT VVE/PO Utrecht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) Tussen voorschoolse instelling en basisschool Kindgegevens Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds BASIS observatieformulier PEUTERPRAAT GEGEVENS KIND Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht Jongen/Meisje Gezinssamenstelling Plaats in kinderrij Levensbeschouwing Nationaliteit ouders In Nederland

Nadere informatie

Plusboekje. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen 1 Roosendaal. Plusboekje. Overdracht document Peuter Kleuter

Plusboekje. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen 1 Roosendaal. Plusboekje. Overdracht document Peuter Kleuter Plusboekje Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen 1 Roosendaal Overdracht document Peuter Kleuter Plusboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument

Nadere informatie

Wie Leid(st)ers van voorschoolse voorzieningen, leerkracht primair onderwijs en intern begeleider.

Wie Leid(st)ers van voorschoolse voorzieningen, leerkracht primair onderwijs en intern begeleider. Instrumenten 4 Overdracht Als kinderen klein zijn, moet je ze diepe wortels geven. Als ze groter worden moet je ze vleugels geven. Indisch spreekwoord 1. Overdrachtsformulier zorgkinderen voorschoolse

Nadere informatie

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon Het overdrachtsformulier peuter - kleuter gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Voor een kind is de overgang van het peuterwerk of de kinder(dag)opvang naar

Nadere informatie

Werkinstructie invuller kijklijst

Werkinstructie invuller kijklijst Werkinstructie invuller kijklijst 1. Inleiding: De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Om de overgang

Nadere informatie

Gezinssituatie: - woont bij... - broers... - zussen...

Gezinssituatie: - woont bij... - broers... - zussen... Observatieformulier (Kijk op ontwikkeling) Voorschoolse voorziening Kindgegevens Voornaam... Achternaam... Straat... Woonplaats... Telefoon... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

a. Welbevinden: het kind voelt zich op zijn gemak in de groep ja enigszins nee Toelichting door pedagogisch medewerker:.

a. Welbevinden: het kind voelt zich op zijn gemak in de groep ja enigszins nee Toelichting door pedagogisch medewerker:. Sociaal-emotionele ontwikkeling a. Welbevinden: het kind voelt zich op zijn gemak in de groep Toelichting door pedagogisch medewerker:. b. Sociaal gedrag: het kind zoekt contact met andere kinderen c.

Nadere informatie

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon

peuter - kleuter Het overdrachtsformulier gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Colofon Het overdrachtsformulier peuter - kleuter gemeente Oss Naam kind: Naam voorschoolse instelling: Naam basisschool: Inleiding Voor een kind is de overgang van het peuterwerk of de kinder(dag)opvang naar

Nadere informatie

Protocol. Versie: september januari

Protocol. Versie: september januari Protocol Versie: september januari 2013 2 1 Protocol Overdrachtsformulier Indien er in dit protocol de volgende termen staan, wordt er mee bedoeld: Basisschool = basisschool, speciaal basisonderwijs of

Nadere informatie

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool Zaanse overdracht kindgegevens peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 De verzending van dit overdrachtsformulier en de bijlagen wordt verzorgd door: Naam (VVE) peuterspeelgroep/het

Nadere informatie

Inschrijfformulier Kidion

Inschrijfformulier Kidion Inschrijfformulier Kidion Gegevens kind 1: Gegevens kind 2: Achternaam: Achternaam: Voorvoegsels: Voorvoegsels: Voorna(a)m(en): Voorna(a)m(en): Roepnaam: Roepnaam: Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Gaat naar kinderopvang/peuterspeelzaal

Gaat naar kinderopvang/peuterspeelzaal Overdrachts verdrachtsformulier Naam kind: Gaat naar kinderopvang/peuterspeelzaal Geboortedatum: Locatie: Geplaatst sinds: Aantal dagdelen: Gaat naar (naam) basisschool: Naam pedagogisch medewerker: Gaat

Nadere informatie

Overdracht van kindinformatie

Overdracht van kindinformatie Overdracht van kindinformatie Invullen door ouder(s); aanvullen door consultatiebureaumedewerker Kindgegevens Achternaam: Voornaam: Geslacht: jongen meisje (aanvinken wat van toepassing is) Geboortedatum:

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR OUDERS Toelaatbaarheidsverklaring 3+ groep

AANVRAAGFORMULIER VOOR OUDERS Toelaatbaarheidsverklaring 3+ groep AANVRAAGFORMULIER VOOR OUDERS Toelaatbaarheidsverklaring 3+ groep 1 In te vullen door de ouders Gegevens van het kind Uw kind heeft een VVE toekenning afgegeven door het consultatiebureau (GGD) Nee Indien

Nadere informatie

Overdracht van kindinformatie

Overdracht van kindinformatie Overdracht van kindinformatie Invullen door ouder(s); eventueel aanvullen door pedagogisch medewerker Achternaam:... Voornaam:... Geslacht: jongen / meisje (omcirkelen wat van toepassing is) Geboortedatum:...

Nadere informatie

Geboortedatum: Postcode + woonplaats: Telefoonnummer: Nationaliteit: Gezinssituatie: Broers/zussen: naam geboortedatum.

Geboortedatum: Postcode + woonplaats: Telefoonnummer: Nationaliteit: Gezinssituatie: Broers/zussen: naam geboortedatum. Overdrachtslijst Datum:.. Kindgegevens Voornaam + achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode + woonplaats: Telefoonnummer: Nationaliteit: Thuistaal: Gezinssituatie: -..meisje/jongen Broers/zussen: naam

Nadere informatie

Van observatie naar overdracht

Van observatie naar overdracht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) tussen voorschoolse voorziening en basisschool Kindgegevens: Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

Peuter gegevens 2. Zelfredzaamheid / zelfregeling 3. Weerbaarheid / Welbevinden 4. Relatie met andere kinderen 5. Relatie met de leidster 6

Peuter gegevens 2. Zelfredzaamheid / zelfregeling 3. Weerbaarheid / Welbevinden 4. Relatie met andere kinderen 5. Relatie met de leidster 6 Overdrachtsformulier van peuterspeelzaal naar onderbouw PO INHOUDSOPGAVE Bladzijde Peuter gegevens 2 Zelfredzaamheid / zelfregeling 3 Weerbaarheid / Welbevinden 4 Relatie met andere kinderen 5 Relatie

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Peuterestafette. Peuterestafette

Peuterestafette. Peuterestafette Peuterestafette Peuterestafette Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Onderwijsadvies, versie okt 2014 1 Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

Nadere informatie

Richtlijnen voor het invullen van het overdrachtsinstrument

Richtlijnen voor het invullen van het overdrachtsinstrument Richtlijnen voor het invullen van het overdrachtsinstrument Peuter-estafette is ontwikkeld door JSO. Gemeente Almere heeft haar eigen veranderingen en nuances aangebracht. Richtlijnen voor het invullen

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool

Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Protocol overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Handleiding bij de overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool Inleiding Bij een overdracht wordt altijd uitgegaan van een

Nadere informatie

dit ben ik Mijn naam is: Ik ga op (datum) naar de basisschool.

dit ben ik Mijn naam is: Ik ga op (datum) naar de basisschool. (logo peuterspeelzaal) OVERDRACHT PEUTER - KLEUTER Mijn naam is: dit ben ik Ik ga op (datum) naar de basisschool. Ik speel het liefst met..(speelgoed, binnen / buiten) en ik heb veel belangstelling voor..

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

Inschrijfformulier. PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke?

Inschrijfformulier. PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke? Inschrijfformulier PERSONALIA LEERLING Achternaam Voorna(a)m(en) Roepnaam Andere naam hanteren Ja / Nee Zo ja, welke? Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland BSN(Sofinummer)* Onderwijsnummer

Nadere informatie

o.b.s. Ruitenvelder Roepnaam Adres Telefoonnummer : Geheim? Ja / Nee

o.b.s. Ruitenvelder Roepnaam Adres Telefoonnummer : Geheim? Ja / Nee Gegevens o.b.s. Ruitenvelder Ruitenweg 39 9617 PL Froombosch Tel.: 0598 397 850 email: mailbox@obsruitenvelder.nl Website: www.obsruitenvelder.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en)

Nadere informatie

Stedelijk Overdrachtdocument Culemborg

Stedelijk Overdrachtdocument Culemborg Stedelijk Overdrachtdocument Culemborg Overdracht van Speel Mee/ peuterspeelzaal / kinderdagverblijf (doorstrepen wat niet van toepassing is) naar peuterspeelzaal / kinderdagverblijf/ basisschool (doorstrepen

Nadere informatie

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en) van de leerling Roepnaam Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool Handleiding en procedure Uniform Zaans overdrachtsformulier Peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 1. Toelichting en algemene opmerkingen Waarom een Zaanse procedure voor

Nadere informatie

Achternaam :... Roepnaam :... Spreektaal thuis: Indien van toepassing: sinds wanneer is het kind woonachtig in Nederland?...

Achternaam :... Roepnaam :... Spreektaal thuis: Indien van toepassing: sinds wanneer is het kind woonachtig in Nederland?... Gevers Endegeeststraat 2, 8265 ZD Kampen (038) 3332085 Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen

Nadere informatie

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht?

Heeft uw kind een peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder/ DJK bezocht? 1. Aanmeldformulier Ondergetekenden melden hun kind aan bij basisschool: (naam / school) Respecteert u de grondslag van onze school? Gegevens kind Achternaam : Roepnaam: Geboortedatum : Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen.

Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen. Inleveren bij de directeur: uiterlijk. Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen. ndergetekenden melden hun kind aan bij Basisschool, Sint Franciscus, Zuidersloot 61 te Weiteveen Gegevens

Nadere informatie

Voor Openbaar Onderwijs

Voor Openbaar Onderwijs Voor Openbaar Onderwijs INSCHRIJFFORMULIER LEERLING BASISSCHOOL Dit inschrijfformulier is ontworpen naar de indeling van het administratiepakket Parnassys wat door de school wordt gebruikt. Naam school:

Nadere informatie

Levensverhaal. Hoe is de gezinssamenstelling? Hoe is de relatie met eventuele broertjes en zusjes?

Levensverhaal. Hoe is de gezinssamenstelling? Hoe is de relatie met eventuele broertjes en zusjes? Intakeformulier basisscholen Wageningen Geachte ouder(s), In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs is het voor scholen van groot belang om goed zicht te hebben op de ondersteuningsbehoefte van

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden.

Nadere informatie

Inschrijfformulier GBS De Bron

Inschrijfformulier GBS De Bron Inschrijfformulier GBS De Bron GBS De Bron Haaksbergerstraat 416 7545 GA Enschede Tel. 053-4323489 Website: www.gbsdebron.nl E-mail: debron@vgpodeoosthoek.nl Onderdeel van: Met dit inschrijfformulier dienen

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Persoonlijke gegevens Achternaam leerling: Voornamen: BSN-nummer: Roepnaam: Jongen / meisje Geboortedatum: Geboorteplaats: Vader

Inschrijfformulier. Persoonlijke gegevens Achternaam leerling: Voornamen: BSN-nummer: Roepnaam: Jongen / meisje Geboortedatum: Geboorteplaats: Vader Inschrijfformulier Wij vragen u om een inschrijfformulier in te vullen. De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens zijn bedoeld om de

Nadere informatie

Overdracht Alphen aan den Rijn

Overdracht Alphen aan den Rijn Overdracht Alphen aan den Rijn Gegevens kind 1. Voornaam 2. Achternaam 3. Geboortedatum 4. Jongen / meisje 5. Land van herkomst vader 6. Land van herkomst moeder Gegevens organisatie 1. Naam organisatie

Nadere informatie

Zorgboekje. Kindgegevens

Zorgboekje. Kindgegevens Zorgboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter kleuter in als er een zorgbehoefte bij het kind is gesignaleerd. Zij/ hij vult in wat van toepassing is

Nadere informatie

Intakeformulier voor ouders

Intakeformulier voor ouders Intakeformulier voor ouders 1. Personalia Roepnaam en achternaam Jongen Meisje Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit: Nederlands Anders namelijk: (dd-mm-jjjj) Spreekt thuis: Nederlands Anders, namelijk:

Nadere informatie

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1

1. Inleiding. Rotterdam, mei 2011 Stichting de Meeuw HANDLEIDING OVERDRACHTFORMULIER PEUTER KLEUTER DORDRECHT 1 1. Inleiding In Dordrecht wordt gewerkt aan een doorgaande leer- en zorglijn voor jonge kinderen. Daartoe moeten de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven goed samenwerken met het primair onderwijs.

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, INTAKEFORMULIER Parel 9 t/m 12 School Alex Beste ouders/verzorgers, Dit intakeformulier is bedoeld om die informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om nieuwe kleuters zo goed mogelijk op te vangen

Nadere informatie

U kunt u kind aanmelden door een aanmeldformulier met uitgebreide informatie in te vullen en vervolgens een inschrijfformulier.

U kunt u kind aanmelden door een aanmeldformulier met uitgebreide informatie in te vullen en vervolgens een inschrijfformulier. Uw kind aanmelden op de Parkschool. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de Parkschool of zij aan de ondersteuningsvraag

Nadere informatie

Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind

Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind BSN-nummer:.. Achternaam:. Plaats in het gezin: Oudste / Middelste / Jongste

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL

INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL INSCHRIJFFORMULIER DE WITTE SCHOOL Kloosterstraat 85 A 6824 RC Arnhem Telefoon: 026-4426479 Website: www.dewitteschoolarnhem.nl e-mail: directie@dewitteschoolarnhem.nl Ondergetekende verzoekt middels het

Nadere informatie

Intakeformulier groep 1-2

Intakeformulier groep 1-2 Aan de ouders/verzorgers, Zoals u wellicht weet, is een onderdeel van de toelatingsprocedure op de scholen van het Scholennetwerk De Basis, het door u in te vullen intakeformulier. Zo krijgt de school

Nadere informatie

Kijklijst voor ouders voor kinderen in groep 1 / 2

Kijklijst voor ouders voor kinderen in groep 1 / 2 Kijklijst voor ouders voor kinderen in groep 1 / 2 (Bijlage bij de toelatingsprocedure van Stichting OPOS) U wilt uw kind aanmelden om te worden toegelaten tot een basisschool van Stichting OPOS. Daarvoor

Nadere informatie

Geboortedatum: BSN-nummer: Roepnaam en achternaam vader:.

Geboortedatum: BSN-nummer: Roepnaam en achternaam vader:. 1. Kind gegevens Roepnaam en achternaam: Geboortedatum: BSN-nummer: jongen/meisje 2. Gezins gegevens Roepnaam en achternaam moeder: Hoogst genoten opleiding moeder: Beroep moeder: Telefoonnummer mobiel

Nadere informatie

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER AANMELDFORMULIER Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Het formulier bestaat uit 6 delen: 1. Gegevens kind 2. Gegevens

Nadere informatie

Van voor- naar vroegschool in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Van voor- naar vroegschool in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Handleiding bij Van peuter naar kleuter, formulier voor overdracht van voorschoolse instelling naar basisschool in de gemeente Oldenzaal, februari 2014 Van voor- naar vroegschool in het kader van de Voor-

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

Inschrijfformulier bs Schepelweyen :

Inschrijfformulier bs Schepelweyen : Inschrijfformulier bs Schepelweyen : Voornamen en achternaam leerling: Straat:.....Postcode: Plaats:..... Telefoonnummer:...Geheim: ja/nee Uitwijknummer : (te bellen in geval van nood). Gezinssamenstelling/plaats

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Aanmeldformulier Parkschool Zwolle

Aanmeldformulier Parkschool Zwolle Aanmeldformulier Parkschool Zwolle Uw kind aanmelden op de Parkschool Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze school. De schoolkeuze is voor u natuurlijk een spannend proces. Mochten

Nadere informatie

Het Bas overdrachtsformulier

Het Bas overdrachtsformulier Het Bas overdrachtsformulier peuters volgen in hun ontwikkeling Naam peuterspeelzaal: Ingevuld door: Eerste afname d.d.: Tweede afname d.d.: algemene gegevens van het kind Naam kind: N E Geboortedatum:

Nadere informatie

Gegevens ouder (verzorger) 1 Gegevens ouder (verzorger) 2

Gegevens ouder (verzorger) 1 Gegevens ouder (verzorger) 2 Vragenlijst Beste ouder(s) (verzorger(s), Hierbij ontvangt u een formulier met vragen over de voorgeschiedenis van uw kind. Het is van belang dat u deze vragen voorafgaand aan ons intakegesprek beantwoordt.

Nadere informatie

Aanmeldformulier basisonderwijs

Aanmeldformulier basisonderwijs Aanmeldformulier basisonderwijs Beste ouder(s) / verzorger(s), Het verheugt ons dat u uw kind wilt aanmelden op Montessori kindcentrum de Plotter. Met dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van

Nadere informatie

Verzoek tot aanmelding

Verzoek tot aanmelding Verzoek tot aanmelding Gegevens leerling Roepnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats en land Nationaliteit Woont in Nederland sinds Geloofsovertuiging Burgerservicenummer Woonadres leerling

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Geachte ouder(s)/verzorger(s), Fijn dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. In deze brief leest u hoe de aanmelding in z n werk gaat. Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe leerlingen

Intakeformulier nieuwe leerlingen Intakeformulier nieuwe leerlingen Om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven willen wij graag een uitgebreid beeld van uw kind krijgen. Wij verzoeken u om onderstaande vragen in te vullen en deze zo

Nadere informatie

Informatieformulier Aanvullende aanmeld-gegevens

Informatieformulier Aanvullende aanmeld-gegevens Informatieformulier Aanvullende aanmeld-gegevens School: St. Jozefschool www.dejozef.nl email: info@dejozef.nl Gegevens leerling Achternaam Voornamen voluit Roepnaam Andere naam hanteren dan de officiële

Nadere informatie

Intakeformulier groep 3 t/m 8

Intakeformulier groep 3 t/m 8 Aan de ouders/verzorgers, Zoals u wellicht weet is een onderdeel, van de toelatingsprocedure op de scholen van het Scholennet-werk De Basis, het door u in te vullen intakeformulier. Zo krijgt de school

Nadere informatie

Intakevragenlijst voor ouders/ verzorgers

Intakevragenlijst voor ouders/ verzorgers Intakevragenlijst voor ouders/ verzorgers De ouders/verzorgers van het kind vullen dit formulier in Uw kind is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling

Gegevens vorige school/instantie. Gegevens leerling Gegevens leerling Roepnaam: Voornamen: Voorvoegsel(s): Nationaliteit: Burgerservicenr.: man / vrouw* Gegevens vorige school/instantie Peuterspeelzaal: Kinderdagverblijf: Voor- en vroegschoolse educatie

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerlingen. U kunt een afspraak maken met de locatiedirecteur voor een oriënterend gesprek

Inschrijfformulier nieuwe leerlingen. U kunt een afspraak maken met de locatiedirecteur voor een oriënterend gesprek Inschrijfformulier nieuwe leerlingen. U kunt een afspraak maken met de locatiedirecteur voor een oriënterend gesprek U bent van harte welkom met uw zoon en/of dochter. Inschrijfformulier Calvijnschool

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier vierjarigen

Aanmeldingsformulier vierjarigen Aanmeldingsformulier vierjarigen Gegevens van Uw kind Achternaam: Roepnaam:. Voornamen: Jongen / Meisje Geboortedatum: Geboorteland:. Adres:.. Woonplaats:... Geboorteplaats. Nationaliteit:. Postcode:....

Nadere informatie

Peuterspeelzaal JIP & JANNEKE

Peuterspeelzaal JIP & JANNEKE Achternaam peuter Jongen Meisje Voornaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres BSN nummer peuter Bereikbaar op eventueel ander adres/telefoonnummer Geboortedatum Nationaliteit Naam ouder/verzorger

Nadere informatie

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon:

Naam leerling : Contactpersoon : Functie contactpersoon: Datum: - - (dd-mm-jjjj) Plaats, Handtekening contactpersoon: Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering cluster 4 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse versie voor leerlingen die het

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Aanmeldformulier Gelderveste

Aanmeldformulier Gelderveste Aanmeldformulier Gelderveste Beste ouder(s) / verzorger(s), Procedure van aanmelding Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Aanmelding is mogelijk

Nadere informatie

Aanmeldformulier Gelderveste School: Plaats:

Aanmeldformulier Gelderveste School: Plaats: Aanmeldformulier Gelderveste School: Plaats: Beste ouder(s) / verzorger(s), Procedure van aanmelding Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Aanmelding

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Sterrenschool Het Universum Max Planckstraat 74-76 1341 DA Almere 036 7671562 administratie@universum.asg-almere.nl In te vullen door school: Eerste schooldag: Komt in groep: Leerling

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen? Vlieger 1 Papaverweg 57 8042 ED Zwolle Vlieger 2 Buckhorstlaan 50 8043 RL Zwolle Vlieger 3 Ingelandhof 1 8043 EC Zwolle Vlieger

Nadere informatie

Aanmeldformulier WereldKidz Mozaïek - DEEL A

Aanmeldformulier WereldKidz Mozaïek - DEEL A Locatie De Bongerd De Bongerd 3, 3901 KC Veenendaal Locatie Het Petenbos M. Turnorlaan 7, 3903 WK Veenendaal http://mozaiekbongerd.wereldkidz.nl http://mozaiekpetenbos.wereldkidz.nl Aanmeldformulier WereldKidz

Nadere informatie

Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter. Analyse doelen Jonge kind

Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter. Analyse doelen Jonge kind Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut.

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Beste ouder(s) / verzorger(s), Op 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat elke school bij aanmelding zorgplicht

Nadere informatie

Geboortedatum: BSN-nummer: Roepnaam en achternaam vader:.

Geboortedatum: BSN-nummer: Roepnaam en achternaam vader:. 1. Kind gegevens Roepnaam en achternaam: Geboortedatum: BSN-nummer: jongen/meisje 2. Gezins gegevens Roepnaam en achternaam moeder: Adres: Postcode en woonplaats: BSN nummer moeder: Hoogst genoten opleiding

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Beste ouder(s) / verzorger(s).

Inschrijfformulier. Beste ouder(s) / verzorger(s). Inschrijfformulier Beste ouder(s) / verzorger(s). Voor u ligt het inschrijfformulier van onze school. Wij willen u vragen dit volledig in te vullen. We vragen alleen de gegevens die we wettelijk gezien

Nadere informatie