OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE"

Transcriptie

1 OP ZOEK NAAR DE FUNCTIONELE VEREISTEN VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE SOFTWARE RAPPORT VAN EEN DELPHI STUDIE Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat Brussel België

2 Epidemiologie september 2008 Brussel, België Intern referentienummer : 034 Depotnummer of ISSN : D/2008/2505/49 Sofie Vaerenberg Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel T F Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Dit project werd gemaakt in opdracht van en gefinancierd door Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu.

3 Dankbetuigingen We danken alle experts voor het invullen van de vragenlijsten. Dank ook aan Bea Jans, Eva Leens, Nicole Boffin en Erik Hendrickx voor hun nuttige opmerkingen bij het opstellen van de vragenlijsten en het kritisch nalezen van het rapport.

4 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel 2008 Dit rapport mag gereproduceerd of verdeeld worden mits bronvermelding en kennisgeving aan het We tenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Figuren... 2 Tabellen... 2 Afkortingen Inleiding Doel van de studie Methodologie De Delphi methode Selectie van de deelnemers Het Delphi proces in 3 rondes De eerste ronde De tweede ronde De derde ronde Belang en consensus Resultaten Eerste ronde Tweede en derde ronde Respons rate Belang Consensus Belang en consensus samen Consensus per deel Discussie Belangrijkste bevindingen Automatische waarschuwingen Automatische verzameling van gegevens Zoekfunctie Patiëntenfiche en takenlijst Export van gegevens voor WIV Rapportering Flexibiliteit Kijken naar de toekomst Conclusies Referenties

6 Figuren Figuur 1 Taken van het team voor ziekenhuishygiëne (KB 26/04/2007)... 3 Figuur 2 Verloop van een Delphi studie... 6 Figuur 3 Grootte van de deelnemende ziekenhuizen... 7 Figuur 4 Categorieën van belangrijkheid... 9 Figuur 5 Respons patroon Tabellen Tabel 1 Verdeling van de mediaanscores na de tweede en derde ronde Tabel 2 Consensus na de tweede en derde ronde, onderverdeeld per deel Tabel 3 Indeling van de stellingen naar belang en consensus Tabel 4 Alert Organism Surveillance : stellingen met consensus Tabel 5 Alert Condition Surveillance PWI : stellingen met consensus Tabel 6 Alert Condition Surveillance Andere : stellingen met consensus Tabel 7 Case management : stellingen met consensus Tabel 8 Kruisbesmetting voorkómen : stellingen met consensus Tabel 9 Waakprogramma s ICU : stellingen met consensus Tabel 10 Waakprogramma s SEP : stellingen met consensus Tabel 11 Waakprogramma s MRSA : stellingen met consensus Tabel 12 Waakprogramma s CDIF : stellingen met consensus Tabel 13 Waakprogramma s MRE : stellingen met consensus Tabel 14 Waakprogramma s AB resistentie : stellingen met consensus Tabel 15 Handhygiëne : stellingen met consensus Tabel 16 Varia : stellingen met consensus

7 Afkortingen CDIF EBMO GHZH ICU KB MRE MRSA MTD NNIS PWI ROB RVT SEP SNO T-tijd VAP VKZH WIV Clostridium difficile Epidemiologisch belangrijk micro-organisme Geneesheer ziekenhuishygiënist Intensive care unit Koninklijk Besluit Multi-resistente Enterobacteriaceae Methicilline resistente Staphylococcus aureus Medisch-technische diensten National Nosocomial Infections Surveillance System Postoperatieve wondinfecties Rustoord voor bejaarden Rust- en verzorgingstehuis Septicemieën Surveillance na ontslag 75 ste percentiel van de duur van de ingrepen in de betreffende operatiecategorie, gebaseerd op resultaten van het NNIS Ventilator Associated Pneumonia Verpleegkundig ziekenhuishygiënist Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 3

8 1 Inleiding De problematiek van de ziekenhuisinfecties is een actueel probleem. Vijf tot zeven procent van de patiënten die voor algemene zorgen in een ziekenhuis belanden, worden het slachtoffer van een ziekenhuisinfectie 1. Het gevolg van een ziekenhuisinfectie is dat patiënten extra behandeld moeten worden en in sommige gevallen kan een infectie zelfs de dood tot gevolg hebben. Bovendien leidt een langer verblijf in het ziekenhuis tot bijkomende kosten zowel voor de patiënt als voor de maatschappij. Het is dan ook in ieders belang om ziekenhuisinfecties zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Hiervoor beschikt elk ziekenhuis in de eerste plaats over een team en een comité voor ziekenhuishygiëne. Zij staan in voor de infectiecontrole op ziekenhuisniveau. Daarnaast zijn er de Regionale Platformen en het Federaal Platform Ziekenhuishygiëne. Deze platformen verzekeren de samenwerking en de coördinatie van initiatieven zowel op regionaal als op nationaal niveau en vormen de link tussen het operationele niveau (de ziekenhuizen) en het beleidsniveau (de overheid). Verder zijn er de richtlijnen van onder meer de Hoge Gezondheidsraad, en zijn er de nationale waakprogramma s van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) zoals dat voor MRSA of Clostridium difficile. Het team voor ziekenhuishygiëne, dat een cruciale rol speelt in het bestrijden van de ziekenhuisinfecties, bestaat uit één of meerdere geneeshe(e)ren-ziekenhuishygiënist (GHZH) en één of meerdere verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist (VKZH). De taken van dit team werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 november 1988 en herzien in het Koninklijk Besluit van 26 april (Figuur 1). Figuur 1 Taken van het team voor ziekenhuishygiëne (KB 26/04/2007) 4

9 De taken zijn zeer divers. Bovendien nemen bepaalde taken, zoals het registreren van ziekenhuisinfecties, veel tijd in beslag. Daarbij komt nog dat ziekenhuishygiënisten hun infectiecontrole taken dikwijls nog combineren met een andere functie binnen het ziekenhuis 3. Ook uit een studie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat bepaalde dagdagelijkse activiteiten van de ziekenhuishygiënist erg arbeidsintensief zijn. Bovendien verlopen bepaalde taken niet altijd efficiënt 4. Een aangepast informaticasysteem voor ziekenhuishygiënisten zou de efficiëntie van de uitgevoerde taken kunnen verhogen en zo de werkdruk verlagen. Hierdoor kan er meer tijd vrijkomen voor de ziekenhuishygiënist om aanwezig te zijn op de werkvloer, als aanspreekpunt voor ziekenhuishygiëne en voor het observeren en evalueren van hygiënepraktijken. In verscheidene ziekenhuizen zijn er al systemen in gebruik die in meer of mindere mate functionaliteiten van een ziekenhuishygiëne informaticasysteem bezitten. Ook zijn er reeds commerciele softwarepakketten specifiek voor infection control beschikbaar op de (internationale) markt (Bijlage A). Om de bruikbaarheid van deze pakketten in Vlaanderen na te gaan en om te bepalen aan welke vereisten eventuele nieuwe software voor ziekenhuishygiënisten moeten voldoen, moeten we weten welke de specifieke behoeften van de Vlaamse ziekenhuishygiënisten zijn. Daarom voert het WIV in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een Delphi-studie uit naar de vereisten voor ziekenhuishygiëne software. 5

10 2 Doel van de studie Het doel van de studie is na te gaan welke functionaliteiten nodig zijn in een softwareprogramma voor ziekenhuishygiënisten en om hierover een consensus te bereiken tussen de ziekenhuishygiënisten onderling. Er wordt in de studie gefocust op wat de mogelijkheden van de software moeten zijn vanuit het oogpunt van de ziekenhuishygiënist. Technische aspecten, beveiligingsaspecten, legaleen dienstverlenende aspecten worden in deze studie buiten beschouwing gelaten. Deze werden reeds eerder onderzocht voor zorggerelateerde software zoals deze voor ziekenhuizen 5, huisartsen, kinesisten en tandartsen 6. 6

11 3 Methodologie 3.1 De Delphi methode In deze studie kozen we ervoor de Delphi methode te gebruiken om de beoogde doelstellingen te bereiken. De Delphi methode is een methode die vaak gebruikt wordt om informatie te bekomen over onderwerpen waarover weinig geweten is, en om concepten en prioriteiten te bepalen 7. Ze kan gebruikt worden om informatie te bekomen en gemakkelijker tot beslissingen te komen over complexe thema s waarin verschillende partijen betrokken zijn. De Delphi methode is een consensusmethode. Meningen van experts worden op een systematische manier samengebracht en men zoekt naar een consensus waar mogelijk 8. De experts worden individueel en anoniem bevraagd, met behulp van vragenlijsten. Het voordeel van deze gestructureerde aanpak is dat er geen individuen zijn die de discussie kunnen domineren, en dat meningen die ingaan tegen de gevestigde opvattingen gemakkelijker aan de oppervlakte komen. Iedere expert kan zijn persoonlijke mening uiten, maar het uiteindelijke resultaat is een afspiegeling van de kennis en meningen van de hele groep. De vragenlijsten worden schriftelijk ingevuld, zodat er geen verplaatsingen moeten gedaan worden door de deelnemers of de onderzoeker. De bevraging wordt uitgevoerd in drie of meer rondes, en na elke ronde worden de resultaten teruggecommuniceerd naar de groep van experts (Figuur 2). De Delphi-studie wordt beëindigd wanneer er voldoende consensus bereikt werd, of wanneer verdere rondes geen extra informatie meer zouden opleveren 9. Figuur 2 Verloop van een Delphi studie 7

12 3.2 Selectie van de deelnemers Voor de samenstelling van het panel van experten werden ziekenhuishygiënisten met een interesse in informatisering gezocht. Eerst werden de Regionale Platformen Ziekenhuishygiëne per mail ingelicht over het verloop van de studie. Zij brachten vervolgens hun leden op de hoogte. Op deze manier kon iedereen zijn interesse tonen voor de studie. Eén persoon meldde zich spontaan voor deelname aan de studie. Vervolgens werden de voorzitters van de regionale platformen uitgenodigd om deel te nemen, en werd hen ook gevraagd of zij nog andere geïnteresseerde personen kenden. Op deze wijze werden 11 experten gevonden. Tenslotte werden door de onderzoeker nog 5 ziekenhuishygiënisten toegevoegd op basis van eerdere contacten. Uiteindelijk werd een lijst van 17 personen bekomen. Elke kandidaat-deelnemer werd vervolgens gecontacteerd door de onderzoeker en na een korte toelichting over het verloop van de studie werd hen gevraagd of ze wilden deelnemen. Alle 17 kandidaten reageerden positief op deze oproep. Onder de deelnemers waren er 9 GHZH en 8 VKZH. Alle Vlaamse provincies en Brussel waren vertegenwoordigd onder de deelnemers. De grootte van de deelnemende ziekenhuizen ging van iets meer dan 200 tot meer dan 1000 bedden (Figuur 3). Er waren vier universitaire ziekenhuizen onder de deelnemers. 3.3 Het Delphi proces in 3 rondes Figuur 3 Grootte van de deelnemende ziekenhuizen De eerste ronde In de eerste ronde werd een provisorische lijst met vereisten voor een informaticasysteem voor ziekenhuishygiënisten naar de deelnemers verstuurd. Er werd voor gekozen een reeds vooraf opgestelde lijst met stellingen te gebruiken als basis. Dit werd gedaan om het werk voor de deelnemers zo beperkt mogelijk te houden, en tijd te besparen. Deze initiële lijst werd gebaseerd op de vereisten die werden gebruikt in de ASEPTIC studie van het NHS 10, aangevuld met vereisten die konden afgeleid worden uit de mogelijkheden van buitenlandse softwarepakketten voor infectiecontrole (Bijlage A). Zo werd een lijst bekomen met 132 stellingen (Bijlage B). Deze stellingen werden gegroepeerd per thema en vervolgens opgedeeld in zeven delen. De inhoud van elk deel wordt hieronder kort toegelicht. 8

13 Alert organism surveillance Stellingen die te maken hebben met de surveillance van epidemiologisch belangrijke micro-organismen. In dit deel horen onder andere de automatische waarschuwingen voor MRSA en Clostridium difficile thuis. Alert condition surveillance Stellingen die te maken hebben met het opsporen van patiënten met een verhoogd risico op ziekenhuisinfecties. Dit deel werd onderverdeeld in een subdeel over postoperatieve wondinfecties (PWI) en een subdeel met overige stellingen in verband met alert condition surveillance (Andere). Case management Stellingen die te maken hebben met het opvolgen van patiënten waarvan geweten is dat ze een zorggerelateerde infectie hebben, of van wie men weet dat ze drager zijn van een epidemiologisch belangrijk micro-organisme. Kruisbesmetting voorkómen Stellingen die te maken hebben met het voorkómen van de overdracht van infecties van de ene patiënt op de andere. In dit deel werden ook alle stellingen met betrekking tot isolatiemaatregelen ondergebracht. Waakprogramma s Stellingen die te maken hebben met het verzamelen, exporteren en doorsturen van gegevens voor de nationale waakprogramma s van het WIV. Dit deel werd onderverdeeld in vijf delen die corresponderen met de overeenkomstige waakprogramma s van het WIV: ICU, SEP, MRSA, CDIF, MRE. Handhygiëne Stellingen die te maken hebben met het toepassen van handhygiëne. Varia Stellingen die niet in een van de andere categorieën konden worden ondergebracht De lijst werd vervolgens voorgelegd aan de deelnemers en er werd hen gevraagd hem aandachtig door te nemen en eventuele bijkomende stellingen te suggereren. Hiertoe werd achter elk deel een blanco pagina toegevoegd waar de deelnemers eigen vereisten konden formuleren. De door de deelnemers aangebrachte stellingen werden verzameld, geanalyseerd, gegroepeerd en toegevoegd aan de oorspronkelijke lijst van stellingen. In totaal bevatte de aangepaste lijst 227 stellingen. Op één na konden alle nieuwe stellingen ondergebracht worden in de bestaande delen. Voor één stelling in verband met surveillance 9

14 van antibioticaresistentie werd een nieuwe onderverdeling onder het deel Waakprogramma s gemaakt, namelijk AB resistentie De tweede ronde In de tweede ronde werd de aangepaste lijst met stellingen (Bijlage C) opgestuurd naar de deelnemers, met de vraag elke stelling een score te geven op een schaal van 0 () tot 9 (). De resultaten werden geanalyseerd met de statistische software Stata ste ste 10. Voor elke stelling werd een boxplot gemaakt die de mediaan, het 25 en 75 percentiel, en de kleinste en grootste niet-uitschieter van de scores van de deelnemers weergaf De derde ronde Het resultaat van de tweede ronde (lijst met stellingen en boxplots) (Bijlage D) werd opgestuurd naar de deelnemers. Er werd hen gevraagd hun persoonlijke scores te vergelijken met die van de groep, aan de hand van de boxplots. Indien zij dit wensten, konden de deelnemers de score die ze eerder gegeven hadden voor elke stelling aanpassen. In de begeleidende brief werd uitgelegd hoe een boxplot geïnterpreteerd moet worden. Er werd ook gezegd dat de bedoeling van de studie is een consensus te bekomen, maar dat ze hun score enkel hoefden te veranderen als ze hun mening werkelijk hadden herzien. Indien de deelnemers extreme scores wensten te behouden, werd hen gevraagd de redenen hiervoor kort toe te lichten. Dit liet de onderzoeker toe de grote spreiding in scores voor bepaalde vragen beter te interpreteren Belang en consensus Belang Het belang van de stellingen werd bepaald door de mediaanscore. Wanneer de mediaanscore 7, 8 of 9 was, werd de stelling beschouwd als. Stellingen met een mediaanscore van 3, 4, 5 of 6 werden beschouwd als belangrijk. Stellingen met een mediaanscore van 0, 1 of 2 werden beschouwd als minder belangrijk (Figuur 4). Figuur 4 Categorieën van belangrijkheid Consensus Consensus wordt gewoonlijk bepaald door het meten van de spreiding van de scores voor elke stelling. Een kleinere spreiding wordt geïnterpreteerd als een grotere consensus

15 Voor Delphi studies bestaat er geen universeel bruikbare maatstaf voor het definiëren van consensus. De gebruikte definitie hangt immers af van het aantal deelnemers, het doel van de studie en de beschikbare gegevens 12. Enkele voorbeelden van consensus definities zijn: 51%, 70% of 80% van de scores van de deelnemers vallen in dezelfde categorie een gemiddelde score groter of gelijk aan zes en geen individuele scores kleiner dan 4 (op een 7-punts Likertschaal) 13 Voor deze studie werd volgende definitie van consensus gebruikt: 85% van de scores van de deelnemers voor een bepaalde stelling bevindt zich in dezelfde categorie. Volgende categorieën werden gebruikt: 0-1-2, , Bijvoorbeeld wanneer 85% van de deelnemers voor een bepaalde stelling een score van 7, 8 of 9 heeft gegeven, wordt er gezegd dat er consensus is voor deze stelling. Gebruik makende van deze definitie, was er in de derde ronde consensus over 55% van de stellingen. Een vierde ronde werd niet aangevat omdat reeds over een groot aantal stellingen consensus bereikt werd, en omdat de respons rate waarschijnlijk niet meer goed zou zijn

16 4 Resultaten 4.1 Eerste ronde Alle deelnemers antwoordden in de eerste ronde (response rate 100%). Na analyse, groepering en samenvoeging van de suggesties van de deelnemers, konden in totaal 95 nieuwe stellingen gedefinieerd worden. Alle stellingen konden ondergebracht worden in de bestaande delen. 4.2 Tweede en derde ronde Respons rate Figuur 5 Respons patroon In de tweede ronde antwoordden 15 van de 17 deelnemers (respons rate = 88%). Hiervan bleven er nog 14 over in de derde ronde (respons rate = 82%)(Figuur 5) Belang In de tweede ronde werden zeer veel stellingen (94%) beoordeeld als (mediaanscore 7). Dit bleef onveranderd na de derde ronde (Tabel 1). Tabel 1 Verdeling van de mediaanscores na de tweede en derde ronde Stellingen na ronde 2 Stellingen na ronde 3 N % N % Belang Zeer belangrijk Belangrijk Minder belangrijk Consensus Zoals eerder vermeld, namen we aan dat er consensus is voor stellingen waarbij ten minste 85% van de scores in eenzelfde categorie vallen. Na de tweede ronde was er consensus over 114 stellingen (50%). Na de derde ronde werd een consensus bekomen voor 124 stellingen (55%) (Tabel 2). Voor de delen Waakprogramma SEP, Waakprogramma MRSA, Waakprogramma MRE en Waakprogramma AB resistentie was er reeds 100% consensus na de tweede ronde. Voor het deel Kruisbesmetting voorkómen werd er na de derde ronde ook 100% 12

17 consensus bereikt. Voor het deel Varia was er het minst consensus over de stellingen (27% na de derde ronde). Tabel 2 Consensus na de tweede en derde ronde, onderverdeeld per deel Aantal stellingen Aantal stellingen met consensus Percentage stellingen met consensus Deel Na ronde 2 Na ronde 3 Na ronde 2 Na ronde 3 Alert Organism Surveillance Alert Condition Surveillance. PWI Alert Condition Surveillance. Andere Case Management Kruisbesmetting voorkómen Waakprogramma's. ICU Waakprogramma's. SEP Waakprogramma's. MRSA Waakprogramma's. CDIF Waakprogramma's. MRE Waakprogramma's. AB resistentie Varia Handhygiëne Totaal Belang en consensus samen Van de 213 stellingen met een mediaan groter of gelijk aan zeven (categorie zeer belangrijk ), is er consensus in 124 gevallen (58%). Over stellingen uit de categorieën belangrijk en minder belangrijk werd geen consensus bekomen (Tabel 3). Tabel 3 Indeling van de stellingen naar belang en consensus Consensus na de derde ronde Percentage Belang Aantal stellingen Aantal stellingen met consensus stellingen met consensus (%) Zeer belangrijk* Belangrijk** Minder belangrijk*** Totaal * mediaan 7 ** 3 mediaan 6 *** mediaan 2 13

18 4.2.5 Consensus per deel Hieronder wordt ieder deel van de vragenlijst apart besproken. De stellingen waarvoor consensus bestond worden voor elk deel weergegeven in een tabel Alert Organism Surveillance In dit deel was er consensus over 24 van de 52 stellingen (Tabel 4). Er is voornamelijk eensgezindheid over stellingen die te maken hebben met de automatische waarschuwingen in geval van de detectie van een epidemiologisch belangrijk micro-organisme zoals MRSA, Clostridium difficile, ESBL+ enterobacteriaceae, TBC en Legionella. De ziekenhuishygiënisten wensen deze waarschuwingen automatisch te ontvangen en willen zelf kunnen bepalen welke informatie juist weergegeven wordt in deze waarschuwingen. Er is evenwel geen eensgezindheid over de wijze waarop deze waarschuwingen weergegeven moeten worden. Verder moeten patiëntengegevens zoveel mogelijk automatisch kunnen worden aangevuld in de patiëntenfiche van de patiënt waarvoor een waarschuwing werd bekomen. Slechts voor enkele gegevens (bron van infectie, dekolonisatiestatus, doorgeven van informatie) is een manuele invoer gewenst. Rapporten en grafieken zijn belangrijk voor het opvolgen van de incidentie en de evolutie van epidemiologisch belangrijke micro-organismen. Tabel 4 Alert Organism Surveillance : stellingen met consensus Vraag Subvraag 1) Er komt automatisch een waarschuwing als in het labo a) CDIF (toxine-producerend) volgend organisme gedetecteerd wordt: b) MRSA 2) De gebruiker heeft de mogelijkheid om zelf nieuwe organismen te definiëren, waarvoor hij waarschuwingen wil ontvangen 3) De gebruiker heeft de mogelijkheid om zelf per organisme in te stellen welke informatie wordt opgenomen in de automatische waarschuwingen (vb. organisme, patiënt, antibiogram, lokalisatie, gekend/nieuw organisme bij deze patiënt) 5) In de waarschuwingen is een link aanwezig naar het labodossier van de patiënt 6) De patiënten waarvoor een waarschuwing werd ontvangen kunnen automatisch en/of manueel toegevoegd worden aan de takenlijst c) ESBL+ enterobacteriaceae (Enterobacter aerogenes, E. coli, Klebsiella pneumoniae) d) TBC (rechtstreeks of via kweek) g) Legionnella 14

19 10) Bijkomende informatie over de patiënt kan automatisch aangevuld worden aan de hand van koppelingen met andere databanken in het ziekenhuis: a) administratieve gegevens van de patiënt (vb. herkomst (vb. ROB, RVT), leeftijd) 10) b) afdeling, kamer, bed 10) c) behandelende arts 10) f) apotheekgegevens (vb. antibiotica) 10) h) huidige afdeling en historiek van de afdelingen waar de patiënt heeft verbleven 10) i) isolatiestatus van de patiënt 10) j) plaatsen waar de patiënt verbleven heeft voor onderzoeken en behandelingen 11) De ziekenhuishygiënist kan manueel informatie toevoegen aan de informatie die reeds bekomen werd via de waarschuwing en via de automatische aanvulling van gegevens k) bron van infectie (vb. nosocomiaal, healthcare associated, community acquired) 11) l) dekolonisatiestatus (dekolonisatie uitgevoerd? ja/nee) 11) m) informatie doorgegeven aan de afdeling? aan wie? 12) Er kan een rapport / grafiek gemaakt worden a) van de incidentie(densiteit) van een bepaalde kiem voor een bepaalde periode (vb. week, maand, trimester);per ziekenhuis en per kenletter 12) b) van de evolutie van de incidentie(densiteit) van een bepaalde kiem; per ziekenhuis, per kenletter en per afdeling 12) c) met een benchmarking van de verschillende afdelingen ten opzichte van elkaar, met percentielen en standaardafwijkingen 13) Er kan ingesteld worden welke noemer gebruikt moet worden voor de berekening van de incidentie en voor het maken van de grafieken (vb. ligdagen, opnames) 14) Er kan een zelfgedefinieerd rapport gemaakt worden (vb. feedbackrapport voor de afdelingen, met de evolutie van de incidentie van een bepaalde kiem) 15

20 Alert Condition Surveillance In dit deel was er consensus over 26 van de 62 stellingen. Voor de onderdelen PWI en andere werden respectievelijk voor 12 en 14 stellingen consensus bereikt (Tabel 5 en Tabel 6). Belangrijke vereisten zijn hier het kunnen opvolgen van operaties op basis van NNIS risk index, wondklasse en duur van de ingreep, Ook hier wordt weer de nadruk gelegd op de flexibiliteit en de automatisering. Laboresultaten moeten automatisch kunnen toegevoegd worden aan de fiche van de patiënt wanneer er een PWI bevestigd werd door het labo. Er is ook aandacht voor surveillance na ontslag. Ook hier werd er veel belang gehecht aan het kunnen genereren van incidentie- en evolutiegrafieken (per operatiecategorie, per chirurg, per heelkundig specialisme en per NNIS risico index). Er wordt ook belang gehecht aan de mogelijkheid de gegevens in verband met PWI s te kunnen exporteren voor de surveillance van het WIV. Voor het opsporen van andere patiënten die een verhoogd risico hebben op een nosocomiale infectie of patiënten die gescreend moeten worden willen de ziekenhuishygiënisten kunnen zoeken op de herkomst van de patiënt (of de patiënt van een andere verzorgingsinstelling komt of ermee in contact is gekomen de laatste 12 maanden), de afdeling, eerdere screening resultaten, isolatiestatus, eerdere besmetting met een epidemiologisch belangrijk microorganisme, dekolonisatiestatus en antibioticagebruik. Voorts moeten de gevonden patiënten kunnen opgeslagen worden in een patiëntenfiche, toegevoegd aan de takenlijst en moeten bijkomende patiëntengegevens automatisch kunnen ingevoerd worden vanuit andere databanken (administratie, labo). Tabel 5 Alert Condition Surveillance PWI : stellingen met consensus Vraag Subvraag 2) De gebruiker kan zelf de operatiecategorieën bepalen die hij wil opvolgen 3) De gebruiker kan operaties opvolgen op basis van a) NNIS risk index 3) De gebruiker kan operaties opvolgen op basis van De gebruiker kan operaties opvolgen op basis van b) wondklasse 3) d) duur van de ingreep (overschrijding van de T-tijd) 5) De gebruiker heeft de mogelijkheid om klinische gegevens van de patiënt in te voeren (na controle van de wonde) 7) De PWI testresultaten en antibiogram kunnen automatisch ingevoerd worden wanneer de PWI bevestigd werd door het labo 9) De gebruiker kan gegevens invoeren voor surveillance van PWI na ontslag (SNO) 10) De gebruiker kan rapporten / grafieken maken van de De gebruiker kan rapporten / grafieken maken van de a) incidentie(densiteit) en evolutie van PWI per operatiecategorie 10) De gebruiker kan rapporten / grafieken maken van de e) incidentie(densiteit) en evolutie van De gebruiker kan rapporten / grafieken maken van de PWI per chirurg 10) i) incidentie(densiteit) en evolutie van PWI per heelkundig specialisme 10) j) incidentie(densiteit) en evolutie van PWI per NNIS risico index 12) Er kan een export gedaan worden voor de PWI surveillance van het WIV 16

21 Tabel 6 Alert Condition Surveillance Andere : stellingen met consensus Vraag Subvraag 1) De gebruiker kan een zoekopdracht uitvoeren naar b) herkomst van de patiënt (vb. RVT, ROB, ander ziekenhuis) 1) f) patiënt is de laatste 12 maanden in contact gekomen met een verzorgingsinstelling (RVT, ROB, ziekenhuis) 1) g) afdeling 1) k) alert organism (vb. CDIF, MRSA) 1) l) screening resultaten 1) m) isolatiestatus van de patiënt 1) n) patiënt ondergaat dekolonisatiebehandeling 1) o) antibioticagebruik van de patiënt 2) De patiënten die gevonden werden via de zoekopdracht kunnen opgeslagen worden in een patiëntenfiche in de ziekenhuishygiëne databank 3) De patiënten die gevonden werden via de zoekopdracht kunnen automatisch toegevoegd worden aan de takenlijst 5) De administratieve gegevens van patiënten die voorkomen in de takenlijst (vb. geboortedatum, opnamedatum) kunnen automatisch worden aangevuld 7) De gebruiker kan zelf instellen welke gegevens hij wil zien op de takenlijst (vb. naam, afdeling) 8) Laboresultaten en antibiogram kunnen automatisch ingevoerd worden vanuit de labodatabank 10) De gebruiker kan een patiënt verwijderen van de takenlijst 17

22 Case Management In het deel Case Management werd consensus bekomen voor 11 van de 18 stellingen (Tabel 7) Ziekenhuishygiënisten zouden graag een overzicht hebben van alle cases die besmet zijn met een bepaalde kiem een bepaalde ingreep, behandeling of onderzoek ondergingen op een bepaalde afdeling liggen Ook wensen ze de evolutie van het aantal cases te kunnen volgen en een gepaste noemer te kunnen instellen. Met betrekking tot de dagelijkse infectiecontrole moeten volgende gegevens kunnen ingevoerd worden: datum en tijd van de controle infectie- en kolonisatiestatus van de patiënt isolatieadvies en advies betreffende bijkomende voorzorgsmaatregelen bron van infectie Bovendien moet het mogelijk zijn om bepaalde e gegevens over de patiënt (zoals bijvoorbeeld allergieën, mupirocine resistentie of chronisch dragerschap) in te geven zodanig dat deze steeds op de voorgrond worden weergegeven. Verder moeten er rapporten en grafieken gemaakt kunnen worden met het aantal cases per periode en per afdeling of personeelslid, en van het risico op een infectie voor een bepaalde afdeling, medisch-technische dienst of arts. 18

23 Tabel 7 Case management : stellingen met consensus Vraag Subvraag 1) Er is een overzicht (en evolutiegegevens) beschikbaar van alle a) besmet zijn met een bepaalde kiem 1) cases die b) een bepaalde ingreep / onderzoek / behandeling ondergingen 1) d) op een bepaalde afdeling liggen 1) e) al deze gegevens kunnen ook weergegeven worden rekening houdend met een gepaste noemer (vb. totaal aantal van een bepaalde ingreep / onderzoek / behandeling) 2) De gebruiker kan informatie invoeren over de dagelijkse a) datum / tijd van de controle 2) infectiecontrole: c) infectie- en kolonisatiestatus 2) e) isolatieadvies / advies betreffende bijkomende voorzorgsmaatregelen aan het personeel 2) h) bron van infectie van de patiënt 3) De gebruiker kan belangrijke informatie over een patiënt ingeven, die steeds duidelijk en op de voorgrond wordt weergegeven (vb. allergie, mupirocine-resistentie, chronische MRSA drager, HIV) 4) Er kan een rapport / grafiek gemaakt worden a) met een overzicht van alle cases per periode (vb. dag, maand, jaar) per afdeling/personeelslid 4) b) van het risico op een (nosocomiale) infectie voor een bepaalde afdeling / MTD / arts Kruisbesmetting voorkómen In dit deel werd consensus bekomen voor alle 15 stellingen in dit deel (Tabel 8). Ter voorkoming van kruisbesmettingen vinden ziekenhuishygiënisten het belangrijk dat er automatisch een waarschuwing komt wanneer er een patiënt met een gekende voorgeschiedenis van een epidemiologisch belangrijk micro-organisme wordt opgenomen. De patiëntenlocaties moeten gekend zijn op elk moment. De overlappingen van patiënten moeten (evt. visueel) nagegaan kunnen worden. Wanneer er een patiënt besmet is met een epidemiologisch belangrijk micro-organisme (EBMO) moet de ziekenhuishygiënist een zoekopdracht kunnen uitvoeren naar alle patiënten die in contact zijn gekomen met de besmette patiënt. Het programma moet ook automatisch kunnen meedelen welke patiënten mogelijk een kruisbesmetting hebben opgelopen. Voor geïsoleerde patiënten moet de begin- en einddatum van de isolatie ingegeven kunnen worden. Wanneer een patiënt met een EBMO verhuist naar een andere afdeling, of wanneer hij een onderzoek ondergaat op een ander dienst, moet er een melding verstuurd kunnen worden naar deze afdeling of dienst. In het geval de patiënt verhuist naar een ander ziekenhuis moet er automatisch een infectiecontrole-transferbrief opgemaakt kunnen worden. Er zou ook een uitbraakdetectiefunctie moeten zijn, gebaseerd op clusters van micro-organismen gedetecteerd in het labo. Het is ook belangrijk dat de ziekenhuishygiënisten de drempelwaarden voor uitbraken zelf kunnen vastleggen, gebaseerd op de situatie in het eigen ziekenhuis. 19

Surveillance van meticilline- resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in chronische ziekenhuizen in België:

Surveillance van meticilline- resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in chronische ziekenhuizen in België: Surveillance van meticilline- resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in chronische ziekenhuizen in België: Jaar 2010 B. Jans, Dr. O. Denis & BICS IPH/EPI REPORTS Nr. 2011 039 Depotnummer: D/2011/2505/67

Nadere informatie

Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005

Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005 Persconferentie MRSA in de rusthuizen, WIV, vrijdag 27/5/2005 Wat is MRSA? Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een belangrijke ziekteverwekkende kiem in de geneeskunde en tevens een

Nadere informatie

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen:

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Jaar 2008 B. Jans, Prof. M. Struelens & BICS IPH/EPI REPORTS Nr. 2009 48 Depotnummer: D/2009/2505/

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN ACUTE ZIEKENHUIZEN IN BELGIË SURVEILLANCEFORMULIER

SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN ACUTE ZIEKENHUIZEN IN BELGIË SURVEILLANCEFORMULIER SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN ACUTE ZIEKENHUIZEN IN BELGIË SURVEILLANCEFORMULIER Periode van: tot : Naam van het ziekenhuis: NSIH-code: Gegevens jaarlijks te leveren

Nadere informatie

SEMESTRIEEL REGISTRATIEFORMULIER

SEMESTRIEEL REGISTRATIEFORMULIER SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN ACUTE ZIEKENHUIZEN IN BELGIË SEMESTRIEEL REGISTRATIEFORMULIER Periode van:.. tot:.. Ziekenhuis: NSIH-code: Indien u geen gebruik

Nadere informatie

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2014 Surveillance gegevens 2000 2014 Minimale ziekenhuis gegevens 2000-2012 OD Volksgezondheid en Surveillance Dienst: Zorginfecties en antimicrobiële

Nadere informatie

Clostridium difficile-infecties in Belgische ziekenhuizen : resultaten van de nationale surveillance. juli december 2008

Clostridium difficile-infecties in Belgische ziekenhuizen : resultaten van de nationale surveillance. juli december 2008 Clostridium difficile-infecties in Belgische ziekenhuizen : resultaten van de nationale surveillance juli 2006 - december 2008 Dr. Marie-Laurence Lambert Afdeling Epidemiologie Contact : mllambert@iph.fgov.be

Nadere informatie

Praktijk van de registratie van ziekenhuisinfecties

Praktijk van de registratie van ziekenhuisinfecties Praktijk van de registratie van ziekenhuisinfecties Hilde Sacré 23/10/03 1 Registratie van ziekenhuisinfecties Wat? Opstellen van een protocol Verzamelen van gegevens Verwerken van de data Uitvoeren van

Nadere informatie

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE)

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) informatie voor patiënten WAT IS CPE? CPE staat voor carbapenemase (C) producerende (P) enterobacteriaceae (E). Enterobacteriaceae zijn een grote familie

Nadere informatie

De Belgische ziekenhuishygiënist

De Belgische ziekenhuishygiënist Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid De Belgische ziekenhuishygiënist nist anno 2002 resultaten van een nationale enquete E. Leens, C. Suetens, B. Jans, A. Simon, JP Sion, L. Sourdeau 2 e NSIH dag,

Nadere informatie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie Infobrochure voor artsen Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie Situering De dienst ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem heeft als taak nosocomiale infecties

Nadere informatie

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC

Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Complementariteit tussen federaal platform ziekenhuishygiëne en VIP2: samen voor een betere (hand)hygiëne Dr Michiel Costers BAPCOC Resultaten ziekenhuisbrede indicator VIP 2 basisvereisten handhygiëne

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Lijst van kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Lijst van kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen Lijst van kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen Lastenboek: definities, instructies voor het invullen en bewijselementen Elk ziekenhuis dient voor elke indicator alle bewijselementen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De laatste jaren wordt in steeds meer zorginstellingen aandacht besteed aan infectiepreventie en patiëntveiligheid. Een van de redenen is de toenemende antibiotica resistentie van bacteriën

Nadere informatie

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen

Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen: U bent in goede handen Preventie van zorginfecties en bestrijding van microbiële resistentie via promotie van de handhygiëne Nationale campagne 2010-2011 Conform

Nadere informatie

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België:

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België: Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België: Jaar 2012 B. Jans en Y. Glupczynski etenschappelijk Instituut Volksgezondheid (IV), OD Volksgezondheid

Nadere informatie

Validatiestudie van de nationale surveillance van nosocomiale infecties op IZ

Validatiestudie van de nationale surveillance van nosocomiale infecties op IZ Validatiestudie van de nationale surveillance van nosocomiale infecties op IZ Ann Versporten, Ingrid Morales, Carl Suetens National Surveillance of Infections in Hospitals 1 Algemene doelstelling Valideren

Nadere informatie

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen

Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Surveillance Bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2016 Gegevens tot en met 2015 AUTEURS Els Duysburgh,

Nadere informatie

Surveillance protocol Accidenteel Bloedcontact in de Belgische Ziekenhuizen

Surveillance protocol Accidenteel Bloedcontact in de Belgische Ziekenhuizen Surveillance protocol Accidenteel Bloedcontact in de Belgische Ziekenhuizen Jacques Joossens * Preventieadviseur UZ Leuven Werkgroep Verzorgingsinstellingen PreBes Korte historiek Nov. 2002: samenstelling

Nadere informatie

Evolution of a manual to an electronic antibiotic prescription

Evolution of a manual to an electronic antibiotic prescription Evolution of a manual to an electronic antibiotic prescription Ingrid Monsieur Inkendaal revalidatieziekenhuis 18/11/2016 Situering Revalidatieziekenhuis met 178 bedden Verwijzingen van veel ziekenhuizen

Nadere informatie

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België. Rapport 2016 Samenvatting

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België. Rapport 2016 Samenvatting Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België Rapport 2016 Samenvatting AUTEURS C. VALENCIA, M.-L. LAMBERT Voor het Nationale Referentielaboratorium: M. DELMÉE, J. VAN BROECK Epidemiologie

Nadere informatie

Patiënt empowerment. Is de patiënt er klaar voor?

Patiënt empowerment. Is de patiënt er klaar voor? HOOFDARTIKEL Patiënt empowerment. Is de patiënt er klaar voor? F. Van Laer(1), D. Verhelst (2), H. Jansens (1), E. Goovaerts (1) (1) Team ziekenhuishygiëne, UZA (2) Student verpleegkundige-ziekenhuishygiënist,

Nadere informatie

Hospithera. Your reference partner in medical supplies.

Hospithera. Your reference partner in medical supplies. Hospithera. Your reference partner in medical supplies. KCE Report Nosocomial (Hospital acquired) infections in Belgium KCE Report KCE Report: deel 1 Nationale prevalentiestudie rond nosocomiale infecties

Nadere informatie

OVERZICHT EN PRAKTISCHE AANPAK MDRO- UITBRAAK IN VLAANDEREN Caroline Broucke Afdeling Preventie NVKVV

OVERZICHT EN PRAKTISCHE AANPAK MDRO- UITBRAAK IN VLAANDEREN Caroline Broucke Afdeling Preventie NVKVV OVERZICHT EN PRAKTISCHE AANPAK MDRO- UITBRAAK IN VLAANDEREN Caroline Broucke Afdeling Preventie NVKVV 20.03.2017 INHOUD > Vlaanderen > Agentschap Zorg en Gezondheid > Meldingsplichtige infectieziekten

Nadere informatie

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen (Resultaten pre-campagne) 2013 OD Volksgezondheid en Surveillance J Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be/nsih/

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN WIV SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN Contactpersoon: Mevr. Béatrice JANS Tel: /6.7. - Fax: /6.. - E-mail: bea.jansepi.ihe.be Inleiding Resultaten.

Nadere informatie

Infectiepreventie Beleidsplan 2017

Infectiepreventie Beleidsplan 2017 Infectiepreventie Beleidsplan 2017 Jaarlijks beleidsplan Infectiepreventie 2017 Prioriteiten: elstellingen met Hoge prioriteit: 1 Normale prioriteit: 2 Lage prioriteit: 3 1. Project Handhygiëne (Margot)

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN EN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN OMZ. ROB 2008/3 OMZ. RVT. 2008/3 Dienst voor geneeskundige

Nadere informatie

DIENST ZORGINFECTIES. Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 2014

DIENST ZORGINFECTIES. Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 2014 $$ DIENST ZORGINFECTIES Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 214 Surveillance van antibioticaresistente bacteriën In Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A MRSA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de MRSA bacterie en de maatregelen die het ziekenhuis treft bij patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Nadere informatie

Werkgroep MRSA- en infectiepreventie. De Montil Affligem 24 maart 2007

Werkgroep MRSA- en infectiepreventie. De Montil Affligem 24 maart 2007 Werkgroep MRSA- en infectiepreventie De Montil Affligem 24 maart 2007 In 2006 sessie omtrent MRSA Belangrijke topic voor dialysewerkvloer Variatie in aanpak in diverse centra Nood aan intervisie en evidence

Nadere informatie

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen:

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen: Jaarrapport 211 B. Jans, Prof. Y. Glupczynski, Dr. O. Denis IPH/EPI REPORTS Nr. 212 25 Depotnummer: D/212/255/51 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Intern / extern jaarverslag dienst ziekenhuishygiëne 2011:

Intern / extern jaarverslag dienst ziekenhuishygiëne 2011: Intern / extern jaarverslag dienst ziekenhuishygiëne 2011: 11/04/2012 1. Observaties rond de toepassing van handhygiëne en opvolging van het verbruik van handhygiëne producten blijven prioritair (standaard

Nadere informatie

MRSA BELEID. presentatie opgemaakt door Koen Verhofstadt. Formularium en de Geneesmiddelenbrief van vzw Farmaka

MRSA BELEID. presentatie opgemaakt door Koen Verhofstadt. Formularium en de Geneesmiddelenbrief van vzw Farmaka MRSA BELEID presentatie opgemaakt door Koen Verhofstadt - Huisarts in Gentse groepspraktijk - CRA in woonzorgcentrum DOMINO,Gent - Verantwoordelijke uitgever van het WZC- Formularium en de Geneesmiddelenbrief

Nadere informatie

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis Infectiepreventie Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF006 / Screening BRMO na opname

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen Lastenboek: definities, instructies voor het invullen en bewijselementen Verzameling 2016 (gegevens 2015) Elk ziekenhuis dient voor

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Handleiding Handhygiënemodule 2010-2011

Handleiding Handhygiënemodule 2010-2011 NSIHwin V4.09 Voor de registratie van nosocomiale infecties in de Belgische ziekenhuizen Handleiding Handhygiënemodule 2010-2011 December 2010 1 NSIHwin - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge. MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.be 1 Schatting van de impact van verschillende soorten ziekenhuisinfecties

Nadere informatie

Infobrochure. Antibiotica resistente kiemen

Infobrochure. Antibiotica resistente kiemen Infobrochure Antibiotica resistente kiemen Mevrouw, mijnheer, Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een antibiotica resistente kiem (vb. ESBL, CPE,...) wordt genoemd. De informatie in

Nadere informatie

Een nationale campagne voor handhygiëne: een project van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne

Een nationale campagne voor handhygiëne: een project van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne Een nationale campagne voor handhygiëne: een project van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne Dr. Bart Gordts NSIH symposium Brussel, 20 feb 04 Verspreiding van resistentie tov antibiotica Selectieve

Nadere informatie

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350.

Medische Software. Indien u graag meer informatie wenst over MediBase, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 011/240 350. Medische Software Geachte Dokter, MediBase is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

BRMO-positief, en dan?

BRMO-positief, en dan? Infectiepreventie BRMO-positief, en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF005 / BRMO-positief, en dan? / 10-04-2015 2 BRMO-positief, en

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Handleiding Handhygiënemodule

Handleiding Handhygiënemodule Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie NSIHwin V4.07 Voor de registratie van nosocomiale infecties in de Belgische ziekenhuizen Handleiding Handhygiënemodule Augustus 2006 1

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Team ziekenhuishygiëne Wie zijn we en wat doen we?

Patiënteninformatie. Team ziekenhuishygiëne Wie zijn we en wat doen we? Patiënteninformatie Team ziekenhuishygiëne Wie zijn we en wat doen we? 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Team ziekenhuishygiëne... 4 Wie zijn we?... 4 Wat doen we?... 5 Het belang van een goede handhygiëne!...

Nadere informatie

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Datum 19/07/2007 Bijlagen Nota KB van 26 april 2007 KB van 19 juni 2007 (art 13 1 ) Betreft: KB van 26 april 2007 tot wijziging van het KB

Nadere informatie

MRSA. informatie voor patiënten

MRSA. informatie voor patiënten MRSA informatie voor patiënten Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, artsen, verpleegkundigen, kinesisten en andere patiënten? Deze folder informeert u over het begrip MRSA en is een

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

MRSA in de verloskunde Dépistage MRSA en gynécologie Sara Pinxten

MRSA in de verloskunde Dépistage MRSA en gynécologie Sara Pinxten MRSA in de verloskunde Dépistage MRSA en gynécologie Sara Pinxten Verpleegkundig ziekenhuishygiëniste AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Probleemstelling uit de praktijk Sedert januari 2010 gebeurt in AZ Sint-Jan

Nadere informatie

Medische Software. - Algemene MediBase informatie - Specifieke informatie over de specialiteit plastische heelkunde

Medische Software. - Algemene MediBase informatie - Specifieke informatie over de specialiteit plastische heelkunde Medische Software Geachte Dokter, MediBase is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Handleiding Delphi methode

Handleiding Delphi methode IJBURGCOLLEGE.NL Handleiding Delphi methode & 02-06-2012 Inleiding Deze handleiding biedt een stapsgewijze beschrijving van de afname van de Delphi methode. Aan de hand van deze methode kunnen de ervaringen

Nadere informatie

Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen.

Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Infobrochure MRSA Infobrochure Ziekenhuishygiëne Mevrouw, mijnheer, Tijdens uw verblijf werd bij u een bacterie vastgesteld die MRSA wordt genoemd. Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Datum 25/04/2008 Bijlagen Nota KB van 19 juni 2007 KB van 12 februari 2008 Formulier contactpersoon antibiotherapiebeleidsgroep Betreft: KB

Nadere informatie

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019 Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Strategische visie: visie over langere termijn (5 jaar) keuze uit

Nadere informatie

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO)

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) 2 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Inleiding In deze folder leest u informatie over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) en MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus)

Nadere informatie

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). MRSA MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Deze bacteriën

Nadere informatie

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie: Methicilline Resistente

Nadere informatie

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen:

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Enterobacter aerogenes en cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa Eerste semester

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T F E BTW BE RPR Hasselt Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

Surveillance van ABR. 17 sept 2015

Surveillance van ABR. 17 sept 2015 Surveillance van ABR 17 sept 2015 1 2 Advies carbapenemresistentie gedeeld met Tweede kamer dataverzameling is relatief langzaam, versnipperd niet toekomstbestendig onopgemerkte verspreiding tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/09/105 BERAADSLAGING NR 09/058 VAN 15 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Kwaliteitsindicatoren Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Agenda Kwaliteitsindicatoren een gezamenlijk project Plaats in het kwaliteitslandschap De domeinen Het domein

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN SSURVVEEI ILLLLANCEEPPROTTOCOLL VVAN MRSSA IN I ACUTTEE ZZI IEEKEENHUI IZZEEN 1 - MINIMAAL VEREISTE GEGEVENS

Nadere informatie

Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen

Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen Zorginfecties en antibioticagebruik bij kwetsbare ouderen 38ste Wintermeeting Oostende 27 Februari 2015 Latour K, Jans B Rue Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussels Belgium T +32 2 642 57 62 email: katrien.latour@wiv-isp.be

Nadere informatie

Preventie van MRSA overdracht

Preventie van MRSA overdracht Preventie van MRSA overdracht in Belgische ziekenhuizen anno 2002 Resultaten voor 91 ziekenhuissites Jans B. - NSIH-dag, februari 2003 1 - Antibioticabeleid Aanwezigheid van een Comité voor antibioticabeleid

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Algemene vragen 1 Wat is BRMO? BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro-organisme.

Nadere informatie

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE)

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) Care bundel Kathetergerelateerde UWI Silvy Vandebeurie Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) 12,5 13,6 15,3 14,6 23,9 20,1

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie,

Nadere informatie

MRSA bij uw baby. Wat moet u weten? Informatiefolder voor ouders

MRSA bij uw baby. Wat moet u weten? Informatiefolder voor ouders MRSA bij uw baby Wat moet u weten? Informatiefolder voor ouders Beste ouders, U hebt vernomen dat bij uw kind de bacterie MRSA werd teruggevonden. Wij begrijpen dat dit voor u een aangrijpende gebeurtenis

Nadere informatie

3 ANALYSE EN ARGUMENTATIE NEGATIEVE SCORES. 3.1 Criterium Is er een interactieve deelwebsite voor kinderen aanwezig op de website?

3 ANALYSE EN ARGUMENTATIE NEGATIEVE SCORES. 3.1 Criterium Is er een interactieve deelwebsite voor kinderen aanwezig op de website? DIENST COMMUNICATIE BIJLAGE: VERBETERACTIES PATIËNTGERICHTHEID VAN DE ZIEKENHUISWEBSITE N.A.V. METING 2014 02-06-2015 1 HET ONDERZOEK In het kader van VIP² werd tijdens de zomermaanden van 2014 door het

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008

OPROEP TOT KANDIDATEN EVALUATIE VAN HET VINCA-PROJECT. Brussel, 11 maart 2008 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Cel Informatica, Telematica en Communicatie in de Gezondheidszorg Eurostation Bloc II 1ste verd. bureau 01D269 Victor Horta Plein 40/B10

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

SURVEILLANCEPROTOCOL VAN MRSA IN ACUTE ZIEKENHUIZEN

SURVEILLANCEPROTOCOL VAN MRSA IN ACUTE ZIEKENHUIZEN SURVEILLANCE VAN METICILLINE-RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN BELGISCHE ACUTE ZIEKENHUIZEN SURVEILLANCEPROTOCOL VAN MRSA IN ACUTE ZIEKENHUIZEN 1 - MINIMAAL VEREISTE GEGEVENS VERZAMELING Bij koninklijk

Nadere informatie

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka.

CEGEKA GROEP NV Universiteitslaan 9 B-3500 Hasselt T +32 11 24 02 34 F +32 11 23 34 25 E info@cegeka.be BTW BE 0448 621 832 RPR Hasselt www.cegeka. Medische software Geachte dokter, C-Specialist is een krachtig softwarepakket voor automatisatie van uw specialistenpraktijk. Het programma heeft reeds een aantal jaren van groei achter de rug in de praktische

Nadere informatie

Aanbevelingen inzake handhygiëne. ne tijdens de zorgverlening

Aanbevelingen inzake handhygiëne. ne tijdens de zorgverlening handhygiëne ne tijdens de zorgverlening Hoge Gezondheidsraad U U bent in goede handen 29 mei 2008 M. Vande Putte Uitgangspunten bij het opstellen van de Aanbevelingen Standpunten ondersteund en toegelicht

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze

Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze Versie 1.0 17 april 2014 Triggertool voor dossieronderzoek in Reflex Als nieuwe functionaliteit in Reflex hebben we de triggertool

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Sint-Vincentiusziekenhuis

Nadere informatie

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector pagina 1 Inleiding In Nederland wordt een toename waargenomen

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie C.J. Leemrijse M.Bongers M. Nielen W. Devillé ISBN 978-90-6905-995-2 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax

Nadere informatie

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)?

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)? BRMO 1 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent MicroOrganisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager bent van een BRMO. In deze folder

Nadere informatie