BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DONDERDAG 25 FEBRUARI 2010 JEUDI 25 FEVRIER 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 5028 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5029 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Diensten, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) HODY julien Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58410 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Meerjarige overeenkomst ( ) van diensten betreffende het onderhoud van dampkappen (horeca installaties / militaire keukens) binnen diverse militaire kwartieren van Interkwartier 9 (regio SAFRAANBERG) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 14 NUTS-code BE22 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige overeenkomst ( ) van diensten betreffende het onderhoud van dampkappen (horeca installaties / militaire keukens) binnen diverse militaire kwartieren van Interkwartier 9 (regio SAFRAANBERG) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Afzuigkappen Bijkomende opdracht Reiniging van gebouwen Bijkomende opdracht Afzuigkappen met of zonder luchtverversing N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact HODY julien Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58410 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché pluriannuel de Services ( ) pour l entretien de hottes (installations Horeca / cuisines militaires) au sein de divers quartiers militaires faisant partie de l Interquartier 9 (région SAFRAANBERG). II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 14 Code NUTS BE22 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Marché pluriannuel de Services ( ) pour l entretien de hottes (installations Horeca / cuisines militaires) au sein de divers quartiers militaires faisant partie de l Interquartier 9 (région SAFRAANBERG). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Hottes d aspiration Objet supplémentaire Services de nettoyage de bâtiments Objet supplémentaire Hottes de ventilation ou de recyclage

4 5030 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bijkomende opdracht Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen Bijkomende opdracht Reinigingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Onderhoud van installaties (dampkappen van militaire keukens) binnen Interkwartier 9 (regio SAFRAANBERG) Zie Bijl E van het bestek. Geraamde waarde zonder BTW tussen 2500,00 en 5000,00 EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 30/06/2010; voltooiing 31/12/2012 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie bestek Par 10 in functie van het bedrag van de overeenkomst kan een borgtocht gevraagd worden (zie Art 5 tot 9 van de AAV 5% van het aangeboden bedrag, BTW Excl) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bestek Par 13 (betalingsmodaliteiten) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Art 69 van het KB1 in orde zijn met zijn bijdragen aan de Sociale Zekerheid en geen veroordeling door een rechtbank in de volgende materie deelname in een ciminele organisatie, fraude, corruptie, witwassen van geld,... III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-I/S-0IS809-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 05/05/2010; tijdstip 1300 Tegen betaling verkrijgbare documenten Objet supplémentaire Services de réparation et d entretien d installations électriques de bâtiment Objet supplémentaire Services de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Entretien d installations au sein de l Interquartier 9 (région SAFRAANBERG) - Voir Ann E du CSCh. Valeur estimée hors TVA entre 2500,00 et 5000,00 EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 30/06/2010; jusqu au 31/12/2012 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir CSCh, Par 10 en fonction du montant offert - Art 5 à 9 du CSCh - un cautionnement pourra être demandé (5% du montant de l offre HTVA). III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir CSCh Par 13 (modalités de paiement) III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Art 69 de l AR1 en ordre de paiements à la Sécurité Sociale et absence de condamnation antérieure à des activités telles que «participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchissement d argent,...» III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-I/S-0IS809-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 05/05/2010; heure 1300 Documents payants non.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5031 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 05/05/2010; tijdstip 1315 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands, Zie bestek, Par 6.c IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 05/05/2010; tijdstip 1315 Plaats Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27 ingang C - Eversestraat BRUSSEL Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Openbare openingszitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Informatievergadering op 06/04/2010 om uur (Bestek, Par 6h) Bezoek van de Installaties (zie bestek, Par 6.i.) VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Modaliteiten op Par 14 van het bestek VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 23/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 05/05/2010; heure 1315 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais, Voir CSCh Par 6.c IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 05/05/2010; heure 1315 Lieu Local des Adjudications, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 27 entrée C - Rue d Evere BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Réunion d Information le 06/04/2010 à Hr (CSCh Par 6.h.) Visite des installations voir CSCh Par 6.i. VI.4) Procédures de recours. VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Modalités au CSCh Par 14 VI.5) Date d envoi du présent avis 23/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Programma s, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Rycke Didier Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58460 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Programmes, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Rycke Didier Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58460 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s).

6 5032 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aankoop 54 weegtranspaletten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. NUTS-code BE21 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van manuele weegtranspaletten II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang 54 Geraamde waarde zonder BTW tussen 50000,00 en ,00 EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 2 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Acquisition de 54 transpalette peseurs II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Code NUTS BE21 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Acquisition de transpalettes manuels peseurs II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Matériel de levage et de manutention et pièces détachées II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global 54 Valeur estimée hors TVA entre 50000,00 et ,00 EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 2 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés voir CSCh III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent voir CSCh III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché voir CSCh III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies voir CSCh III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies voir CSCh III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies voir CSCh Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5033 IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/P-0LP207-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 16/04/2010; tijdstip 1100 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 19/04/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 2 maanden. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 19/04/2010; tijdstip 1100 Plaats zie bestek Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen zie bestek VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie zie bestek Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie zie bestek VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 24/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/P-0LP207-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 16/04/2010; heure 1100 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 19/04/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 2 mois. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 19/04/2010; heure 1100 Lieu voir CSCh Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres public Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations voir CSCh VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours voir CSCh Organe chargé des procédures de médiation voir CSCh VI.5) Date d envoi du présent avis 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-A/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Aviation Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Leroy Marc Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58508 N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-A/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Aviation Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Leroy Marc Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58508

8 5034 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verkoop wisselstukken Fouga Magister II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering 1 Wing Basis LtKol Charles Roman Rue de la grande Lecke 1320 Beauvechain II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verkoop van wisselstukken en uitrustingen verbonden aan het wapensysteem FOUGA Magister II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Vliegtuigen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) 0,00 EUR Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - Prijs - Weging 100 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-A/A-9AAV01-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 28/11/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Verkoop wisselstukken FOUGA V.1) Datum van gunning van de opdracht 27/05/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund MAGIST AIR, Aéroclub du Beauvaisis Route d Amiens BP55 Hangar 10, BEAUVAIS TILLE, Frankrijk Tel V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht 75000,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht 0,00 EUR I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Vente pièces de rechange Fouga Magister II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison 1 Wing Basis LtKol Charles Roman Rue de la grande Lecke 1320 Beauvechain II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Vente de pièces de rechange et équipements liés au système d arme FOUGA Magister II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Avions II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) 0,00 EUR Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - Prix - Pondération 100 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-A/A-9AAV01-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis sur un profil d acheteur Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 28/11/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Vente pièces de rechange FOUGA V.1) Date d attribution du marché 27/05/2009 V.2) Nombre d offres reçues 1 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué MAGIST AIR, Aéroclub du Beauvaisis Route d Amiens BP55 Hangar 10, BEAUVAIS TILLE, France Tél V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché 75000,00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché 0,00 EUR

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5035 V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 24/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Fonds voor de beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) Terreur Joni Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58444 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Implementatie van een referentiearchitectuur in Java, met opleiding en coaching voor het personeel van de informaticadienst van het Fonds voor de Beroepsziekten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 7 Belangrijkste plaats van dienstverlening 1210 Brussel NUTS-code BE10 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Implementatie van een referentiearchitectuur in Java, opleiding en coaching voor het Fonds voor de Beroepsziekten. Deze opdracht zal bestaan uit 5 delen. Eerst moet een referentiearchitectuur geïmplementeerd worden. Daarop moeten er standaarden, richtlijnen en procedures opgesteld worden. Dan moet de inschrijver de hardwarearchitectuur van het FBZ bestuderen en verbeteringsvoorstellen doen. Daarop moeten de informatici opgeleid worden in de Java-omgeving. Tot slot wordt door middel van coaching aan elke deelnemer van het FBZ een case study voorgelegd waarbij de aangeleerde stof moet toegepast worden. N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Fonds des maladies professionnelles, Avenue de l Astronomie 1, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Terreur Joni Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58444 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Implémentation d une architecture de référence en Java, formation y relative et coaching pour le personnel du service informatique du Fonds des Maladies Professionnelles II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 7 Lieu principal de prestation 1210 Bruxelles Code NUTS BE10 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Implémentation d une architecture de référence en Java, formation et coaching pour le Fonds des maladies professionnelles. Ce marché consistera en 5 parties. Il faut d abord implémenter une architecture de référence. Il faudra également établir un certain nombre de normes, de directives et de procédures. Puis on doit étudier l architecture matérielle et présenter des propositions d améliorations. Après, les informaticiens doivent recevoir une formation dans les aspects de Java. Finalement, un case study dans laquelle les participants du FMP appliqueront la matière enseignée sera effectuée avec l aide de coaching.

10 5036 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Beroepsopleidingsdiensten Bijkomende opdracht IT-diensten adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - globale prijs - Weging opleiding - Weging implementatie van een referentiearchitectuur - Weging beschrijving van de methode en uitvoering van de coaching - Weging 30 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst F.B.Z.-F.M.P. 2009/3-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 19/09/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Implementatie van een referentiearchitectuur in Java, met opleiding en coaching voor het personeel van de informaticadienst van het FBZ V.1) Datum van gunning van de opdracht 02/02/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 7 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Uniway, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,10 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep De vordering moet aangetekend ingediend worden bij de Raad van State binnen de 60 dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de betekening van de betwiste beslissing. De vormen van de vordering tot schorsing worden bepaald in het KB van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. De vormen van de vordering tot nietigverklaring zijn beschreven in het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot bepaling van de procedure voor de afdeling administratie van de Raad van State. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de formation professionnelle Objet supplémentaire Services de technologies de l information, conseil, développement de logiciels, internet et appui II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - prix globale - Pondération formation - Pondération implémentation d une architecture de référence - Pondération description de la méthode et mise en oeuvre du coaching - Pondération 30 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur F.B.Z.-F.M.P. 2009/3-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis sur un profil d acheteur Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 19/09/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Implémentation d une architecture de référence en Java, formation y relative et coaching pour le personnel du service informatique du FMP V.1) Date d attribution du marché 02/02/2010 V.2) Nombre d offres reçues 7 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Uniway, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché ,10 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Toute requête doit être introduite auprès du Conseil d Etat, par lettre recommandée, dans les 60 jours à compter du lendemain de la notification de la décision contestée. Les formes de la requête en suspension sont décrites dans l AR du déterminant la procédure en référé devant le Conseil d Etat. Les formes de la requête en annulation sont décrites dans l arrêté du Régent du déterminant la procédure devant la section d administration du Conseil d Etat.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5037 De vordering en de briefwisseling dienen geadresseerd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 23/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) La requête, ainsi que toute correspondance doit être adressée au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, BELGIQUE. VI.4) Date d envoi du présent avis 23/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) aankoop & contractmanagement, t.a.v. Gert Van den Dries Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=57825 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten naamloze vennootschap van publiek recht - Nationale Loterij De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming De levering van gasenergie en 100% groene elektrische hoogspanningsenergie en vermogen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Nationale Loterij BELLIARDSTRAAT 25/33, 1040 BRUSSEL Nationale Loterij TENTOONSTELLINGSLAAN 269, 1090 JETTE II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Loterie Nationale société anonyme de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact achat & gestion des contrats, à l attention de Gert Van den Dries Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=57825 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) société anonyme de droit public - Loterie Nationale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur La fourniture d énergie gaz et de la puissance et de l énergie électrique 100 % verte en haute tension II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Loterie Nationale RUE BELLIARD 25/ BRUXELLES Loterie Nationale AVENUE DE L EXPOSITION 269, 1090 JETTE II.1.3) L avis implique Un marché public.

12 5038 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De opdracht is onderverdeeld in 2 percelen Perceel 1 De levering van gasenergie aan de afnamepunten die in de samenvattende inventaris, bijlage bij dit bestek, worden vermeld. Perceel 2 De levering van 100% groene elektrische hoogspanningsenergie en vermogen aan de afnamepunten die in de samenvattende inventaris, bijlage bij dit bestek, worden vermeld. De mogelijkheid tot recuperatie om elektrische energie ingeval de Nationale Loterij of de daartoe door haar aangewezen partner zou overgaan tot het opvangen van zonne-energie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen Bijkomende opdracht Gasvormige brandstoffen Bijkomende opdracht Elektriciteit II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Levering van gasenergie 1) Korte beschrijving De levering van gasenergie aan de afnamepunten Nationale Loterij BELLIARDSTRAAT 25/33, 1040 BRUSSEL EAN-nummer Nationale Loterij TENTOONSTELLINGSLAAN 269, 1090 JETTE EAN-nummer ) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Gasvormige brandstoffen 4) Afwijkende duur van de opdracht 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Perceel nr. 2 Titel Levering van elektrische energie 1) Korte beschrijving De levering van 100% groene elektrische hoogspanningsenergie en- spanning aan de afnamepunten Nationale Loterij BELLIARDSTRAAT 25/33, 1040 BRUSSEL EAN-nummer Nationale Loterij TENTOONSTELLINGSLAAN 269, 1090 JETTE EAN-nummer ) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Elektriciteit 4) Afwijkende duur van de opdracht 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Het stellen van een borgtocht van 5 % is verplicht. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le marché est subdivisé en 2 lots Lot 1 La fourniture d énergie gaz aux points de prélèvement repris dans l inventaire récapitulatif, annexe au présent cahier spécial des charges. Lot 2 La fourniture de la puissance et de l énergie électrique 100 % verte en haute tension aux points de prélèvement repris dans l inventaire récapitulatif, annexe au présent cahier spécial des charges. La possibilité de récupération d énergie électrique, au cas où la Loterie Nationale ou son parte-naire désigné àcet effet, procéderait à la captation d énergie solaire. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d énergie Objet supplémentaire Combustibles gazeux Objet supplémentaire Électricité II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 36 mois (à compter de la date d attribution du marché). Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Fourniture d énergie gaz 1) Description succincte La fourniture d énergie gaz aux points de prélèvement Loterie Nationale RUE BELLIARD 25/ BRUXELLES Numéro EAN Loterie Nationale AVENUE DE L EXPOSITION 269, 1090 JETTE Numéro EAN ) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Combustibles gazeux 4) Indications quant à une autre durée du marché 36 mois (à compter de la date d attribution du marché). Lot n o 2 Titre Fourniture d énergie électrique 1) Description succincte La fourniture de la puissance et de l énergie électrique 100 % verte en haute tension, aux points de prélèvement Loterie Nationale RUE BELLIARD 25/ BRUXELLES Numéro EAN Loterie Nationale AVENUE DE L EXPOSITION 269, 1090 JETTE Numéro EAN ) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Électricité 4) Indications quant à une autre durée du marché 36 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés La constitution d un cautionnement de 5 % est obligatoire.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5039 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 1. de naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijk zetel; 2. het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een erkende financiële instelling heeft geopend; 3. de nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel door de inschrijver tewerkgesteld. 4. de inschrijver voegt een attest inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid bij zijn offerte of bezorgt het aan de Nationale Loterij voor de opening van de offertes. Dat attest moet opgemaakt zijn uiterlijk de dag voor de opening van de offertes. Uit dit attest moet blijken dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes; 5. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 6. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en voor hem geen procedure van vereffening aanhangig is, of geen voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; Punten 5. en 6. voor België één (1) attest uitgereikt door de Rechtbank van Koophandel. 7. een getuigschrift verstrekt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving (directe en indirecte belastingen) of die van het land waarin hij is gevestigd (voor België voor de directe belastingen formulier model 276 C II, dat wordt uitgereikt door de afdeling Directe Belastingen van het invorderingskantoor; voor de indirecte belastingen een attest van btw-betaling dat wordt bezorgd door de afdeling Btw van het invorderingskantoor); III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 8. de inschrijver moet enkele jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaren verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet- en verlies en winstcijfers over de afgelopen 3 jaren mee te delen.; 9. een verklaring betreffende de algemene omzet en de omzet van de diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken, gerealiseerd in de loop van de drie voor-bije boekjaren 10. de gepaste bankverklaringen die zijn financiële en economische vermogen bewij-zen. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir le cahier des charges. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies 1. le nom, les prénoms, la qualité ou la profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou, s il s agit d une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, sa nationalité et son siège social; 2. le numéro et l intitulé du compte ouvert par le soumissionnaire auprès d une institution financière agréée; 3. la nationalité des sous-traitants éventuels et du personnel employé par le soumissionnaire. 4. en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, le soumissionnaire joint une at-testation à son offre ou la fait parvenir à la Loterie Nationale avant l ouverture des offres. Cette attestation doit être établie au plus tard le jour avant l ouverture des offres. Cette attestation doit indiquer que le soumissionnaire a réglé ses obligations conformément aux dispositions légales du pays où il est établi jusqu à l avant-dernier trimestre calendrier écoulé à compter du jour de l ouverture des offres; 5. un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 6. un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n a pas fait l aveu de sa faillite, n est pas en instance de liquidation, et qu il ne fait pas l objet d autres procédures de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; Points 5. et 6. pour la Belgique une (1) attestation délivrée par le Tribunal de Commerce. 7. un certificat délivré par l instance compétente dont il résulte que le soumissionnaire s est acquitté de ses obligations en matière de paiement de ses impôts conformément à la législation belge (impôts directs et indirects) ou à celle du pays où il est établi (pour la Belgique pour les impôts directs modèle 276 C II délivré par le secteur des contributions directes du bureau de recouvrement ; pour les impôts indirects une attestation de paiement de la TVA délivré par le secteur TVA du bureau de recouvrement); III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 8. le soumissionnaire doit fournir uniquement les comptes annuels relatifs aux trois années écoulées si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. Les entreprises étrangères restent tenues de communiquer leurs bilans consolidés, leurs chiffres d affaires, leurs pertes et leurs bénéfices relatifs aux trois années écoulées; 9. une déclaration concernant le chiffre d affaires général et le chiffre d affaires des services faisant l objet du marché, réalisés dans le courant des trois derniers exercices; 10. les déclarations bancaires appropriées qui prouvent sa capacité financière et économique.

14 5040 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 11. De inschrijver voegt bij zijn offerte een bewijs dat hij een contract heeft getekend voor toegang tot het distributienetwerk; 12. Een document dat aantoont dat hij, op het ogenblik van de indiening van de offer-te, in het bezit is van een leveringsvergunning afgeleverd door de bevoegde au-toriteiten; 13. Een verklaring op eer van de inschrijver dat voor het perceel elektriciteit 100% groene elektriciteit wordt geleverd (elektriciteit gedekt door labels van garantie van oorsprong die door de marktregulator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRUGEL, worden aanvaard). Het ontbreken van dit document wordt als een substantiële onregelmatigheid beschouwd en heeft onmiddellijke nietigheid van de offerte tot gevolg. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst LN-OPERATIONS, PROCUREMENT&ICT/RM/KH/ GVDD/2010/05-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 22/04/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 22/04/2010; tijdstip 1100 Plaats Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Uw aanwezigheid is toegelaten doch niet vereist. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvstconsetat.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 15 dagen voor het instellen van een beroep volgens een procedure in kort geding voor de Raad van State via een uiterst dringende rechtspleging 60 dagen voor een verzoekschrift tot nietigverklaring of een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging Deze rechtsmiddelen dienen te worden ingesteld bij afzonderlijke, gedagtekende en ondertekende, verzoekschriften, dat door u of een advocaat ondertekent moet zijn, en moeten per aangetekende brief gestuurd worden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, BELGIË. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 11. Le soumissionnaire joint à son offre, la preuve qu il a signé un contrat permettant l accès au réseau de distribution; 12. Un document établissant qu il détient, au moment du dépôt de l offre, une licence de fourniture délivrée par les autorités habilitées; 13. Le soumissionnaire atteste sur l honneur que le lot électricité fait l objet d une fourniture d électricité 100 % verte (électricité couverte par des Labels de Garantie d Origine acceptés par le régulateur du marché en Région de Bruxelles Capitale, BRUGEL). L absence de ce document est considérée comme une irrégularité substantielle et entraine d office la nullité de l offre. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur LN-OPERATIONS, PROCUREMENT&ICT/RM/ KH/GVDD/2010/05-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 22/04/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 22/04/2010; heure 1100 Lieu Loterie Nationale, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Votre présence est autorisée mais pas exigée. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d État, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvstconsetat.be VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 15 jours pour l introduction d un recours dans le cadre d une procédure en référé devant le Conseil d État par une procédure d extrême urgence, 60 jours pour une requête en annulation ou une demande de suspension de l exécution. Ces voies de recours doivent être introduites par des requêtes séparées, datées et signées par vous-même ou par un avocat, à envoyer par courrier recommandé au Premier Président du Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5041 VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Nationale Loterij naamloze venootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Tel , fax Internetadres http//www.loterie-nationale.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 23/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Loterie Nationale société anonyme de droit public, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.loterie-nationale.be VI.5) Date d envoi du présent avis 23/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.241, s.13/2, t.a.v. Stijn DEMEDTS Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58453 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming C73/ Aankoop van zitbanken tweede klasse II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering CW Mechelen NUTS-code BE212 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van zitbanken tweede klasse voor de modernisatie van 44 Vierledige Motorrijtuigen (AM 75-77). Er zijn 266 zitplaatsen tweede klasse per motorrijtuig voorzien. De modernisatie zal lopen over de periode N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.241, s.13/2, à l attention de Stijn DEMEDTS Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58453 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur C73/ Achat de banquettes deuxième classe II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison AC Malines Code NUTS BE212 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat de banquettes deuxième classe pour la modernisation de 44 Automotrices Quadruples (AM 75-77). Il y a 266 places assises prévues par automotrice. La modernisation sera faite pendant la période de

16 5042 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Stoelen voor rollend materieel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW ,00 EUR II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betaling moet plaatsvinden binnen een termijn van vijftig kalenderdagen vanaf de dag waarop de formaliteiten voor de laatste keuring van elk van de gedeeltelijke leveringen werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - Algemene gegevens naam van de kandidaat-inschrijver, organigram, naam van de aangeduide vertegenwoordiger, volledig adres, telefoonnummer, faxnummer, adres; - Een attest waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver noch in faling, noch in liquidatie is; - Een geldig attest afgeleverd door een organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; - Indien de kandidaat-inschrijver deel uitmaakt van een concern een bereidverklaring van het moederconcern dat deze de verplichtingen tot realisatie van het werk conform het bestek te allen tijde garandeert. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - Indien de kandidaat-inschrijver deel uitmaakt van een groep van bedrijven dient door hem gedetailleerd te worden aangegeven hoe de bedrijven zich binnen de groep tot elkaar verhouden en welke financiële relatie er bestaat tussen hen; - Per kandidaat-inschrijver / vennoot De door een accountant goedgekeurde jaarverslagen over de afgelopen drie boekjaren (Enkel documenten in het Frans, Nederlands en Engels worden aanvaard); De omzetcijfers van de laatste 5 jaren; De winst- en verliescijfers van de laatste 5 jaren. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - Een referentielijst van analoge projecten die zijn verricht de laatste 5 jaar met vermelding van de aantallen, bedragen, leveringsdata en de namen van de opdrachtgevers; - Een lijst van de mogelijke leveranciers en/of onderaannemers van belangrijke onderdelen; II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Sièges pour matériel ferroviaire roulant II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA ,00 EUR II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5%dumontant initial du marché. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Le paiement est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter du jour de l achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - Données à caractère général nom du candidat soumissionnaire, organigramme, nom du représentant désigné, adresse complète, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse ; - Une attestation attestant que le candidat soumissionnaire n est pas en faillite ou en liquidation ; - Une attestation valable délivrée par un organisme de sécurité sociale auquel le soumissionnaire est affilié, d où il ressort qu il est en règle en matière de versement de ses cotisations conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays où il est établi ; - Si d application, une déclaration d intention de la société mère qui s engage à garantir à tout moment les obligations de réalisation du travail découlant du cahier spécial des charges. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - Si le candidat soumissionnaire fait partie d un groupe d entreprises, il est tenu d indiquer en détail quels sont les rapports des entreprises entre elles et quelle relation financière elles entretiennent; - Par candidat soumissionnaire / associé des rapports annuels sur les 3 derniers exercices écoulés approuvés par un accountant (Seulement les documents en Français, Néerlandais et Anglais sont acceptés); les chiffres d affaires des 5 dernières années; les résultats bénéfices/pertes réalisés des 5 dernières années. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - Une liste de référence de projets analogues qui ont été exécutés les 5 dernières années avec mention des quantités, montants, des dates de livraisons et des noms des clients; - Une liste des fournisseurs et/ou sous-traitants potentiels des composants importants;

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Een beschrijving van het systeem van kwaliteitszorg waarover de kandidaat-inschrijver beschikt; - De maandelijkse productiecapaciteit van projecten van dergelijke omvang; - Een beschrijving van de onderneming evenals het aantal medewerkers en de vooropgestelde organisatie waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is en over de nodige kennis en ervaring beschikt om de gevraagde prestaties te verzekeren. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS-C73/ F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 31/03/2010; tijdstip 1600 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Elektronische inschrijvingen zijn niet toegestaan. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 24/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) - Une description du système d assurance qualité dont le candidat soumissionnaire dispose; - La capacité de production mensuelle de projets de telle ampleur ; - Une description de l entreprise et entre autre le nombre de collaborateurs ainsi que l organisation proposée, prouvant ainsi que le candidat possède de la connaissance et expérience requises et est en mesure de répondre aux besoins demandés. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SNCB-CS-C73/ F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 31/03/2010; heure 1600 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Des soumissions électroniques ne sont pas authorisées. VI.5) Date d envoi du présent avis 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) aankoop & contractmanagement, t.a.v. Didier Revelard Tel , fax N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Loterie Nationale société anonyme de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact achat & gestion des contrats, à l attention de Didier Revelard Tél , fax

18 5044 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=57823 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten naamloze vennootschap van publiek recht - Nationale Loterij De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Reinigingskits voor online terminals, printers en CDU s ALTURA. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Nationale Loterij, Verdeelcentrum Jette, Tentoonstellingslaan 269 te 1090 Brussel (Jette) II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Reinigingskits voor online terminals, printers en CDU s ALTURA. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Schoonmaakdoekjes Bijkomende opdracht Reinigingsmiddelen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Maximumbudget euro/jaar, excl. BTW. Kwantiteit +/ stuks jaarlijks. Het aantal is indicatief doch niet bindend. Leveringsfrequentie om de drie (3) maanden telkens reinigingskits en dit na bestelling door de Nationale Loterij. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Het stellen van een borgtocht van 5 % is verplicht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=57823 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) société anonyme de droit public - Loterie Nationale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Kits de nettoyage de terminaux online et CDU s ALTURA. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Loterie Nationale, Centre de distribution de Jette, Avenue de l Exposition, 269 à 1090 Bruxelles (Jette). II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Kits de nettoyage de terminaux online et CDU s ALTURA. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Torchons de nettoyage Objet supplémentaire Produits de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Budget maximum euros/an, hors TVA. Quantité +/ pièces par an. Cette quantité est donnée à titre indicatif et n est pas contraignante. Fréquence des livraisons tous les trois (3) mois, à chaque fois kits de nettoyage, et ce après commande passée par la Loterie Nationale. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés La constitution d un cautionnement de 5 % est obligatoire. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir le cahier des charges. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5045 III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 1. de naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijk zetel; 2. het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een erkende financiële instelling heeft geopend; 3. de nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel door de inschrijver tewerkgesteld. 4. de inschrijver voegt een attest inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid bij zijn offerte of bezorgt het aan de Nationale Loterij voor de opening van de offertes. Dat attest moet opgemaakt zijn uiterlijk de dag voor de opening van de offertes. Uit dit attest moet blijken dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes; 5. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 6. een recent uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en voor hem geen procedure van vereffening aanhangig is, of geen voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; Punten 5. en 6. voor België één (1) attest uitgereikt door de Rechtbank van Koophandel. 7. een getuigschrift verstrekt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving (directe en indirecte belastingen) of die van het land waarin hij is gevestigd (voor België voor de directe belastingen formulier model 276 C II, dat wordt uitgereikt door de afdeling Directe Belastingen van het invorderingskantoor; voor de indirecte belastingen een attest van btw-betaling dat wordt bezorgd door de afdeling btw van het invorderingskantoor); III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 8. de inschrijver moet enkel jaarrekeningen over de afgelopen drie (3) jaren verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet- en verlies en winstcijfers over de afgelopen drie (3) jaren mee te delen; 9. een verklaring betreffende de algemene omzet en de omzet van de leveringen die het voorwerp van de opdracht uitmaken, gerealiseerd in de loop van de drie (3) voorbije boekjaren; III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 10. een beschrijving van de maatregelen die men treft om de kwaliteit van de levering te waarborgen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies 1. le nom, les prénoms, la qualité ou la profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou, s il s agit d une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, sa nationalité et son siège social; 2. le numéro et l intitulé du compte ouvert par le soumissionnaire auprès d une institution financière agréée; 3. la nationalité des sous-traitants éventuels et du personnel employé par le soumissionnaire. 4. en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, le soumissionnaire joint une attestation à son offre ou la fait parvenir à la Loterie Nationale avant l ouverture des offres. Cette attestation doit être établie au plus tard le jour avant l ouverture des offres. Cette attestation doit indiquer que le soumissionnaire a réglé ses obligations conformément aux dispositions légales du pays où il est établi jusqu à l avant-dernier trimestre calendrier écoulé àcompter du jour de l ouverture des offres; 5. un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 6. un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n a pas fait l aveu de sa faillite, n est pas en instance de liquidation, et qu il ne fait pas l objet d autres procédures de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; Points 5. et 6. pour la Belgique une (1) attestation délivrée par le Tribunal de Commerce. 7. un certificat délivré par l instance compétente dont il résulte que le soumissionnaire s est acquitté de ses obligations en matière de paiement de ses impôts conformément à la législation belge (impôts directs et indirects) ou à celle du pays où il est établi (pour la Belgique pour les impôts directs modèle276ciidélivré par le secteur des contributions directes du bureau de recouvrement ; pour les impôts indirects une attestation de paiement de la TVA délivré par le secteur TVA du bureau de recouvrement); III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 8. le soumissionnaire doit fournir uniquement les comptes annuels relatifs aux trois années écoulées si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. Les entreprises étrangères restent tenues de communiquer leurs bilans consolidés, leurs chiffres d affaires, leurs pertes et leurs bénéfices relatifs aux trois années écoulées; 9. une déclaration concernant le chiffre d affaires général et le chiffre d affaires des fournitures faisant l objet du marché, réalisés dans le courant des trois derniers exercices; III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 10. une description des mesures prises par lui pour garantir la qualité des fournitures. III.2.4) Marchés réservés non.

20 5046 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst LN-OPERATIONS, PROCUREMENT &I CT /RM/KH/ GVDD/2010/03-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 23/04/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 23/04/2010; tijdstip 1100 Plaats Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Uw aanwezigheid is toegelaten doch niet vereist. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen U kan het bestek opvragen bij de heer Didier REVELARD, tel VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvstconsetat.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 15 dagen voor het instellen van een beroep volgens een procedure in kort geding voor de Raad van State via een uiterst dringende rechtspleging 60 dagen voor een verzoekschrift tot nietigverklaring of een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging Deze rechtsmiddelen dienen te worden ingesteld bij afzonderlijke, gedagtekende en ondertekende, verzoekschriften, dat door u of een advocaat ondertekent moet zijn, en moeten per aangetekende brief gestuurd worden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, BELGIË. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Nationale Loterij naamloze venootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Tel , fax Internetadres http//www.loterie-nationale.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 24/02/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur LN-OPERATIONS, PROCUREMENT &I CT /RM/KH/GVDD/2010/03-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 23/04/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 23/04/2010; heure 1100 Lieu Loterie Nationale, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Votre présence est autorisée mais pas exigée. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Vous pouvez demander le cahier des charges à Monsieur Didier REVELARD, loterie-nationale.be, tél VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d État, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvstconsetat.be VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 15 jours Pour l introduction d un recours dans le cadre d une procédure en référé devant le Conseil d État par une procédure d extrême urgence, 60 jours pour une requête en annulation ou une demande de suspension de l exécution. Ces voies de recours doivent être introduites par des requêtes séparées, datées et signées par vous-même ou par un avocat, à envoyer par courrier recommandé au Premier Président du Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, BELGIQUE. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Loterie Nationale société anonyme de droit public, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.loterie-nationale.be VI.5) Date d envoi du présent avis 24/02/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere ( Nederland ) Ter attentie van: Monique Lippens Telefoon: +31 365484050, Email: concerninkoop@almere.nl,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 John

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen (NL). Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie