college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015"

Transcriptie

1 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Roel Verhaert, stadssecretaris Iedereen aanwezig, behalve: de heer Marc Van Peel, schepen _CBS_09685 Duurzame stad - EcoScholen. Aanpassing werking en subsidiereglement - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten 2013_CBS_ Duurzame stad - EcoScholen. Aanpassing subsidiereglement - Goedkeuring 2011_GR_ Duurzame ontwikkeling - EcoScholen. Aanpassing werking en subsidiereglement - Goedkeuring Aanleiding en context EcoScholen wil kleuter-, lagere en secundaire scholen van alle onderwijsnetten binnen de stad Antwerpen ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van een duurzaam milieubeleid op school. Scholen die EcoSchool worden, ondertekenen met de stad een EcoCharter waarin ze een aantal engagementen op vlak van energie en milieu opnemen, zowel op vlak van educatie als op vlak energie- en milieubeheer. EcoScholen kunnen werken rond vijf verschillende thema s: afval en duurzame materialen, energie en klimaat, duurzame voeding, water en natuur. Scholen die zich engageren, krijgen advies en financiële ondersteuning van de stad. Met deze steun wil de stad zoveel mogelijk drempels wegnemen voor scholen om een duurzaam milieubeleid en bijhorende acties te ontwikkelen. In het huidige reglement kunnen scholen kiezen voor een minimaal (EcoMini) of een maximaal (EcoMaxi) ambitieniveau en kunnen tweejaarlijks tot twee thema s kiezen om rond te werken. Per EcoMini kan een school een werkingssubsidie van 300,00 EUR aanvragen, per EcoMaxi van 600,00 EUR. In totaal kan een school dus om de twee jaar maximaal 1.200,00 EUR aan werkingssubsidies voor haar milieuwerking ontvangen. EcoScholen met een EcoMaxi kunnen jaarlijks ook meedoen aan de wedstrijdoproep om projectsubsidies (7.500,00 EUR, 5.000,00 EUR en 2.500,00 EUR) te winnen. Alle EcoScholen krijgen volgens het huidige reglement verplicht twee opvolgbezoeken per jaar, waarbij zij advies en begeleiding ontvangen. Het initiatief EcoScholen Antwerpen startte vanaf januari 2010 met het ondersteunen van Antwerpse scholen. In 2013 volgde een evaluatie van het initiatief, waarvan aanpassingen door de gemeentraad werden goedgekeurd op 16 december / 11

2 De interesse van scholen blijft groeien. Na een totale werking van meer dan vijf jaar is het initiatief en het subsidiereglement daarom opnieuw aan vernieuwing toe. Juridische grond De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het reglement op de toelagen (gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006, jaarnummer 2730) zijn van toepassing. Regelgeving: bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd voor het goedkeuren, aanpassen of stopzetten van een reglement. Argumentatie Na de beëindiging van schooljaar werd de werking van EcoScholen Antwerpen aan de hand van opmerkingen door scholen, de adviseurs en de beoordelingscommissie geëvalueerd. Er werden volgende bevindingen gemaakt: Het systeem van de ecocharters werkt: het is duidelijk en toegankelijk; Het advies, de workshops, de materialen en de subsidies zijn een waardevolle bijdrage voor een succesvolle milieuwerking; Persoonlijke opvolgbezoeken werken, maar twee per jaar zijn niet steeds noodzakelijk en erg arbeidsintensief. Gesprekken met het hele ecoteam zijn kwalitatiever dan met een vertegenwoordiger. Het zou daarom beter zijn om niet langer twee maar één opvolgbezoek per jaar te verplichten (met mogelijkheid tot meer op aanvraag), maar wel te vragen om met het hele ecoteam aanwezig te zijn bij dit gesprek; Om ruimte vrij te maken voor het groeiend aantal geïnteresseerde scholen en meer ondersteuning te creëren via de wedstrijdsubsidie, kunnen de werkingssubsidies licht verlaagd worden: 250,00 EUR in plaats van 300,00 EUR per gekozen EcoMini-niveau en 500,00 EUR in plaats van 600,00 EUR per gekozen EcoMaxi-niveau, met een maximaal totaal subsidiebedrag van 1000,00 EUR per deelname; Sommige scholen werken enthousiast rond twee thema's, maar hebben niet voor beide thema's evenveel financiële middelen nodig. Toch zijn ze volgens het huidige subsidiereglement gedwongen hun subsidie te besteden rond het gekozen thema. Dit zorgt soms voor minder waardevolle subsidieaanvragen. Het zou daarom beter zijn dat scholen die voor twee thema's kiezen, ervoor kunnen kiezen om het subsidiebedrag aan één (vaak overkoepelend) project te besteden, op voorwaarde dat zij rond beide gekozen thema's wel een waardevolle werking hebben; Scholen hebben soms een waardevolle werking rond mobiliteit, maar kunnen daarvoor bij EcoScholen geen ondersteuning krijgen. Daarom wordt het thema mobiliteit toegevoegd aan het thema energie en klimaat (energie, klimaat of mobiliteit). Het charter rond dit thema krijgt een update. In verband met de wedstrijdsubsidie voor EcoScholen: Hoewel het belang hiervan steeds benadrukt wordt, vragen nog niet alle scholen opstartadvies vóór het indienen van hun aanvraag. Dit zorgt duidelijk voor kwaliteitsverlies bij de aanvraag. Het zou daarom beter zijn om dit opstartadvies te verplichten, zodat de adviseur kan bijsturen waar nodig; Jaarlijks worden veel kwaliteitsvolle projectaanvragen ingediend, die niet allemaal ondersteund kunnen worden. Door de werkingssubsidies licht te verminderen (zie hierboven), kan het gewonnen budget ingezet worden om meer wedstrijdsubsidies per jaar toe te kennen; 2 / 11

3 De vaste subsidiebedragen van 7.500,00 EUR, 5.000,00 EUR en 2.500,00 EUR zijn weinig flexibel. Beter zou zijn om aan de hand van de kostenraming de beoordelingscommissie te laten bepalen hoe hoog het subsidiebedrag voor de winnende scholen is (rekening houdend met het beschikbare budget); Er is slechts één indiendatum en startdatum voor goedgekeurde projecten per jaar. Voor sommige scholen past dit moeilijk in de planning van het project. Twee indien- en startdata per jaar zouden beter zijn. Deze voorstellen werden verwerkt in het nieuwe subsidiereglement. Financiële gevolgen Nee Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 1 - Woonstad 1HWN01 - Antwerpen is een duurzame stad 1HWN Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven 1HWN Het EcoHuis geeft informatie, advies en ondersteuning over duurzaam (ver)bouwen, slim energie- en waterverbruik, de vergroening van de woonomgeving en gezond wonen in de stad Besluit Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad. Artikel 1 De gemeenteraad beslist het aangepaste subsidiereglement voor projecten van EcoScholen goed te keuren. Dit aangepaste subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari Artikel 2 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen. Bijlagen 1. Subsidiereglement EcoScholen_2015_def.pdf 2. Subsidiereglement EcoScholen_2015_TrackChanges_def.pdf 3 / 11

4 Reglement voor subsidies aan EcoScholen Artikel 1: deelname EcoScholen Antwerpen De stad Antwerpen wil via EcoScholen Antwerpse basis- en secundaire scholen aanmoedigen om een duurzaam milieubeleid op school te ontwikkelen en te onderhouden. Scholen die deelnemen, ondertekenen een EcoCharter met de stad Antwerpen. In dit EcoCharter staan engagementen die de school tijdens haar deelname zal verwezenlijken. Dit EcoCharter kan betrekking hebben op de volgende thema s: het thema afvalpreventie en duurzame materialen het thema natuur het thema duurzame voeding het thema water het thema energie, klimaat of mobiliteit De deelname duurt steeds twee jaar, vanaf de datum van inschrijving. Bij de inschrijving kiest de school voor maximaal twee thema s. Per thema kan een school kiezen voor het EcoMini niveau met basisengagementen of het EcoMaxi niveau met hogere engagementen. Vanaf de inschrijving heeft de EcoSchool recht op advies en begeleiding op maat, educatieve en materiële ondersteuning en subsidies (werkingssubsidie en wedstrijdsubsidie). Met deze steun wil de stad zoveel mogelijk drempels wegnemen voor scholen om een duurzaam milieubeleid en bijhorende acties te ontwikkelen. Algemene voorwaarden Artikel 2: wie komt in aanmerking voor deze subsidies? Scholen komen in aanmerking als ze zich inschrijven als EcoSchool. Artikel 3: welke voorwaarden zijn er om in aanmerking te komen voor een subsidie? EcoSchool: de school is EcoSchool en houdt zich aan de genomen engagementen. Verband met het thema: de subsidie wordt aangewend voor een actie of project dat een duidelijk verband legt met minstens één van de gekozen thema s. Meerwaarde voor het milieu: de actie heeft een duidelijke meerwaarde voor het milieu. Dit kan enerzijds door de directe milieu-impact te verlagen of anderzijds door sensibiliserende of educatieve acties op te zetten. Zichtbaarheid en communicatie: de school communiceert naar leerlingen en ouders over de actie of het project. Bij de promotie en communicatie van het project vermeldt de geselecteerde school steeds de stad en EcoScholen als partner. Artikel 4: digitale kennisgeving De aanvrager aanvaardt dat de volledige formele communicatie, ook het betekenen van de beslissingen van de stad, digitaal verloopt. De aanvrager deelt in haar aanvraagformulier een adres mee dat als officieel adres geldt. 4 / 11

5 Artikel 5: controle Indienen facturen Na afloop van de actie of het project dient de school een kopie van alle facturen in bij stad Antwerpen - Stadsontwikkeling (EMA), digitaal via De facturen worden in het geval van de werkingssubsidie ten laatste twee maanden na afloop van deelname als EcoSchool en in geval van de wedstrijdsubsidie ten laatste twee maanden na afloop van het project ingediend. In geval van een wedstrijdsubsidie dient de school ook een eindverslag in. Controle van informatie De afgevaardigden van de stad hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de subsidie en het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende subsidie werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. Elke EcoSchool krijgt minstens één maal per schooljaar bezoek van haar ecoadviseur, waarbij de aanwending van de subsidie wordt nagegaan. Scholen die een wedstrijdsubsidie ontvingen, organiseren tijdens de looptijd van het project minstens twee overlegmomenten met de adviseur. Artikel 6: terugvordering van subsidies Indien blijkt dat het bedrag van de door de stad toegekende subsidie niet of niet volledig werd gebruikt voor het doel waarvoor zij is toegekend, of indien de aanvrager de vereiste verantwoordingsstukken niet indient of controle weigert, dan is de aanvrager verplicht de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Artikel 7: vrijwaren van fundamentele vrijheden Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot sancties zoals: weigeren of terugvorderen van de subsidie; éénzijdig beëindigen van de samenwerking; verhuurverbod in alle stedelijke centra; weigering logistieke ondersteuning. De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties. 5 / 11

6 Artikel 8: beroepsmogelijkheid De aanvrager kan tegen de beslissing van de bevoegde budgethouder een beroep instellen door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan u aangetekend verzenden aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel of elektronisch indien via Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Raad van State: Artikel 9: inwerkstelling en uitdoofscenario Dit vernieuwde reglement treedt in werking vanaf 1 januari Voor scholen die zich voor deze datum inschreven als EcoSchool, gelden de regels van het voorgaande reglement m.b.t. de tweejaarlijkse werkingssubsidie (deel A) t.e.m. 1 september A. Tweejaarlijkse werkingssubsidie voor EcoScholen Artikel 10: bedrag van de subsidie Binnen de beschikbare budgetten hanteert de stad Antwerpen een maximum subsidiebedrag van 1000,00 EUR per deelname per school(vestiging). Scholen met EcoMini niveau hebben recht op maximum 250,00 EUR per deelname. Scholen met EcoMaxi niveau hebben recht op maximum 500,00 EUR per deelname. Een school kan zich engageren voor maximaal twee thema s per deelname met een maximale subsidie van 1000,00 EUR in totaal. Bij goedkeuring van het voorgelegde project wordt het subsidiebedrag op voorhand uitgekeerd. Bij de aanvraag hoeven er nog geen facturen te zijn. Het is toegelaten om voor hetzelfde project ook een andere subsidie aan te vragen, zolang het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies niet meer dan 100 procent van de totaalkosten bedraagt. De aanvrager geeft aan of zij andere subsidies voor hetzelfde project heeft aangevraagd. Indien het beschikbaar budget van het begrotingsjaar uitgeput is, komt de goedgekeurde subsidieaanvraag op een wachtlijst en wordt de subsidie in het volgende begrotingsjaar uitbetaald. De indiendatum van de goedgekeurde aanvraag wordt gehanteerd om de rangorde van uit te betalen subsidies te bepalen. 6 / 11

7 Artikel 11: aanvraag van de subsidie Waar? Een EcoSchool vraagt de subsidie aan via een e-formulier op de website De subsidieaanvraag wordt door de projectverantwoordelijke ingediend. Wanneer? Scholen kunnen vanaf hun inschrijving als EcoSchool het hele jaar door een aanvraag voor subsidie indienen. De aanvraag dient minstens 6 2 maanden voor de afloop van de deelname als EcoSchool worden ingediend. Wat? Op het aanvraagformulier geeft de school duidelijk volgende zaken aan: Inhoudelijk Voor welk(e) thema( s) vraagt de school een subsidie? Voor welk niveau kiest de school (per thema) (EcoMini of EcoMaxi)? Waaraan wil de school de subsidie( s) besteden? Hierin wordt een duidelijke link gelegd met minstens één van de gekozen thema s. Welk bedrag vraagt de school voor de uitvoering van het project en wat zijn de totaalkosten van het project? Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Gegevens Het aantal leerlingen van de school. De naam en gegevens van de projectverantwoordelijke en de juridisch verantwoordelijke. De adres- en contactgegevens van de school (vestigingsplaats). Het rekeningnummer van de school. Het ondernemingsnummer van de school. Artikel 12: beoordeling en goedkeuring Stad Antwerpen beoordeelt alle ingediende aanvragen aan de hand van hoger genoemde voorwaarden. De bevoegde budgethouder beslist over de aanvraag. Stad Antwerpen brengt de aanvrager maximaal 1 maand na beslissing op de hoogte van de beslissing van de budgethouder. Bij negatieve beslissing wordt teruggekoppeld met de school om knelpunten te bespreken. De school kan nadien een nieuwe, aangepaste aanvraag indienen. Artikel 13: uitbetalen van subsidies Na goedkeuring van het project en indien de aanvrager geen openstaande, niet betwistte, vervallen schulden bij de stad Antwerpen heeft, kan de uitbetaling gebeuren op rekeningnummer van de school zoals opgegeven in het aanvraagformulier. 7 / 11

8 B. Wedstrijd voor EcoScholen Artikel 14: wat is de wedstrijdsubsidie voor EcoScholen? EcoScholen die deelnemen aan het EcoMaxi niveau kunnen een projectvoorstel indienen bij de halfjaarlijkse wedstrijdoproep. Het ingediende project kan betrekking hebben op een of meerdere thema's van EcoScholen. De winnende scholen krijgen een premie van maximaal 7.500,00 euro voor de realisatie van hun project. Alle deelnemende scholen laten zich verplicht begeleiden bij het opmaken van een planning. Ook als de school de wedstrijd niet wint, wint ze een realistische planning en een aanzet voor een duurzaam milieubeleid. Artikel 15: welke voorwaarden zijn er om in aanmerking te komen voor de wedstrijdsubsidie? Naast de voorwaarden vermeld in artikel 3, gelden voor de aanvraag van de wedstrijdsubsidie volgende bijkomende voorwaarden: EcoMaxi: de school werkt als EcoSchool bij minstens een thema op het EcoMaxi niveau Verplichte begeleiding: voor het indienen van de aanvraag vraagt de school minstens één keer de begeleiding van de ecoadviseur omtrent het projectidee en de aanvraag. Wanneer een school deze wedstrijdsubsidie voor EcoScholen wint, kan ze geen wedstrijdsubsidie op hetzelfde adres meer aanvragen binnen een termijn van vijf jaar, startend met het moment van de indiendatum van het goedgekeurde project. Artikel 16: bedrag van de toelage Jaarlijks kunnen maximaal zes toelages worden toegekend te verdelen over een maximaal bedrag van ,00 EUR. De toelage bedraagt maximum 7.500,00 EUR en minimum 1.500,00 EUR. Maximaal 80 procent van de totale projectkosten kan betoelaagd worden. Het bedrag van de toegekende toelage wordt bepaald aan de hand van scores en de ranking, de ingediende kostenraming en het beschikbare stadsbudget. De toelage kan dus lager zijn dan de gevraagde tussenkomst. Artikel 17: betaling van de toelage De winnende scholen ontvangen 50 procent van de goedgekeurde toelage bij de aanvang van het project. De overige 50 procent wordt uitgekeerd bij het einde van het project, na het indienen van de verantwoordingsstukken (facturen en eindverslag). 8 / 11

9 Artikel 18: aanvraag Hoe? De aanvraag gebeurt in verschillende stappen: 1. Begeleiding: geïnteresseerde scholen contacteren de ecoadviseur voor informatie en begeleiding. 2. Projectaanvraag: deze aanvraag bevat een omschrijving en motivering van het projectidee, een verslag van een nulmeting en een stappenplan met kostenplaatje. Waar? De aanvraagdocumenten staan op de website De aanvraag wordt door de projectverantwoordelijke ingediend en ondertekend door de directie. Wanneer? Scholen kunnen zich het hele jaar door aanmelden voor advies en begeleiding bij het opmaken van de planning. Er zijn twee indiendata: 1 oktober en 1 april. De bekendmaking van de winnende projectvoorstellen gebeurt binnen de twee maanden na het verstrijken van de indiendatum. Wat? De school licht volgende zaken toe: Inhoudelijk Verslag van een nulmeting Uitgebreide beschrijving van het projectidee. Hoe draagt het project bij tot een vermindering van de milieu-impact? Hoe zijn de verschillende milieuthema s ingebed in het project? Wat is het belang van dit project voor de school? Actieplan Overzicht van te nemen acties voor de uitvoering van het project Kostenplaatje per actie in het stappenplan Verwachte totaalkost. Welke andere subsidies worden gevraagd voor hetzelfde project? Gegevens Het aantal leerlingen van de school. De naam en gegevens van de projectverantwoordelijke en de juridisch verantwoordelijke. De adres- en contactgegevens van de school (vestigingsplaats). Het rekeningnummer van de school. Het ondernemingsnummer van de school. 9 / 11

10 Indien het een vzw betreft vermeldt de aanvrager ook volgende gegevens: kopie van de geldende statuten van de vzw met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch staatsblad; de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de gemandateerde bestuurder van de vzw, die ook de aanvraag ondertekent; de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de leden van de raad van bestuur; het bankrekeningnummer van de vzw; een verslag over de financiële toestand van de vzw (bv. een kopie van het laatste bankrekeninguittreksel); het laatste goedgekeurd jaarverslag: de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de rekeningen en een activiteitenverslag; de begroting van het lopende jaar; het BTW- statuut en ondernemingsnummer (indien van toepassing). Artikel 19: de beoordelingscommissie en de beslissing Stad Antwerpen beoordeelt alle ingediende projecten op de volledigheid. Alle volledige projecten worden voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. In deze commissie zetelen minstens vier leden. Leden van de commissie kunnen bestaan uit: vertegenwoordigers van Milieuzorg op School, de dienst algemeen onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en, een vertegenwoordiger van de adviesraad voor duurzame ontwikkeling in Antwerpen (ADOMA), een vertegenwoordiger van School aan de Beurt van de stad Antwerpen en een vertegenwoordiger van een ngo of vzw die zich bezighoudt met Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Afhankelijk van de aard van de projectvoorstellen kunnen zij zich laten bijstaan door externe experten. Projectaanvraag De commissie komt samen in oktober voor het eerste indienmoment en in april voor het tweede indienmoment om scores toe te kennen aan de projectaanvraag. De beoordelingscommissie geeft scores op volgende criteria: Inhoud en milieu-impact van het project (20% van de punten); Relevantie en belang van het project (20%); Haalbaarheid van het stappenplan met timing en kostenplaatje (20%) Participatie, draagvlak en educatieve verankering (20%); Duurzaamheid (continuering) van het project (20%); Bij eventuele onduidelijkheden kan de beoordelingscommissie vragen om een mondelinge toelichting van de school. Op basis van de totaalscores wordt een ranking opgesteld en de winnende projecten geselecteerd. De geselecteerde projecten moeten op elk criterium minstens de helft van de mogelijke score halen. Beoordeling kostenraming De kostenraming die de school indient, moet in overeenstemming zijn met de wedstrijdcriteria. De beoordelingscommissie bepaalt aan de hand van de kostenraming het toegekende bedrag. Op basis van de bovenstaande criteria kan ze beslissen bepaalde kostenposten te weerhouden. Het toegekende bedrag kan dus verschillen van het aangevraagde bedrag. 10 / 11

11 De school kan voor maximaal 15% afwijken van de bedragen binnen de goedgekeurde kostenposten. Bij een hogere afwijking moet de school eerst de goedkeuring vragen aan de procesbegeleider (ecoadviseur), die van de beoordelingscommissie het mandaat krijgt om kostenveranderingen goed- of af te keuren. De procesbegeleider rapporteert over deze veranderingen op de volgende vergadering van de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie geeft een advies aan de bevoegde budgethouder. Stad Antwerpen brengt elke aanvrager maximaal twee maanden na beslissing van de bevoegde budgethouder op de hoogte. Artikel 20: projectverloop Indien de school een aanvraag indiende op 1 oktober, kan ze bij goedkeuring starten met de realisatie vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Indien de school een project indiende op 1 april, kan ze bij goedkeuring starten met de realisatie vanaf 1 september van het jaar van goedkeuring. Ze mag voor die datum al wel starten met de voorbereiding, maar kan geen gemaakte kosten voor deze datum terugvorderen met de subsidie. Het project wordt gerealiseerd binnen twee schooljaren. De school kan zes maanden voor de afloop van de projecttermijn via een gemotiveerd schrijven een verlenging van de projecttermijn van een jaar aanvragen. Het project kan maximaal twee keer verlengd worden met een jaar. Artikel 21: uitbetalen van subsidies Na goedkeuring van het project kan de uitbetaling in schijven gebeuren op rekeningnummer van de school zoals opgegeven in het aanvraagformulier. De uitbetaling gebeurt in twee schijven. Bij goedkeuring van het project wordt een eerste schijf van 50 procent (maximaal 3.750,00 euro) van het gevraagde bedrag uitbetaald aan de school. Na het indienen van een projectverslag en de facturen, wordt een tweede schijf van 50 procent (maximaal 3.750,00 euro) van het gevraagde bedrag uitbetaald aan de school. Artikel 22: promotie en toonmoment De school organiseert in samenspraak met de stad een publiek toonmoment bij de afloop van het project. 11 / 11

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

Reglement voor subsidies aan EcoScholen

Reglement voor subsidies aan EcoScholen Reglement voor subsidies aan EcoScholen Artikel 1: deelname EcoScholen Antwerpen De stad Antwerpen wil via EcoScholen Antwerpse basis- en secundaire scholen aanmoedigen om een duurzaam milieubeleid op

Nadere informatie

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Artikel 1: definitie proefproject De stad Antwerpen wil via een proefproject de voorschoolse kinderopvang stimuleren om hun buitenruimte natuurlijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen

Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen Reglement Toelage voor publicaties Bewonersgroepen District Antwerpen Deel 1 Algemene voorwaarden Art. 1 Het reglement op de toelage voor publicaties van bewonersgroepen heeft tot doel een algemene en

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG WEDSTRIJDTOELAGE ECOSCHOLEN VOORBEELD

PROJECTAANVRAAG WEDSTRIJDTOELAGE ECOSCHOLEN VOORBEELD PROJECTAANVRAAG WEDSTRIJDTOELAGE ECOSCHOLEN Vul deze projectaanvraag volledig in. U kunt in deze aanvraag ook verwijzen naar bijlagen die u toevoegt. Voor een volledige projectaanvraag moet u volgende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN REGLEMENT REGLEMENT SPORTPROJECTTOELAGEN Artikel 1 doel Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district Ekeren sportevenementen waarmee

Nadere informatie

Reglement Toelages voor trainersopleidingen District Antwerpen

Reglement Toelages voor trainersopleidingen District Antwerpen Reglement Toelages voor trainersopleidingen District Antwerpen Om de kwaliteit binnen de sportverenigingen in het district Antwerpen te optimaliseren, is het van groot belang te kunnen beschikken over

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen

District Borgerhout: Reglement projecttoelagen District Borgerhout: Reglement projecttoelagen DOEL 1. Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een projecttoelage een financiële ondersteuning voor projecten die

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten

Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten 20131202_reglement_toelagen_versie_10.pdf District Ekeren Reglement voor ondersteuning van Ekerse projecten Artikel 1 Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 Besluit A-punt INGETROKKEN Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo 1. Doel van de subsidie Het district Berendrecht Zandvliet Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager

Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Reglement projectsubsidies verenigingsmanager Met deze projectsubsidies wil de stad vitale sportverenigingen subsidiëren bij het aanstellen van een verenigingsmanager. De verenigingsmanager heeft als doel

Nadere informatie

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR

REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR REGLEMENT TOELAGE VOOR VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN 2,5 TOT 6 JAAR Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN In dit reglement hebben onderstaande termen de vermelde betekenis: Toelage: iedere financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 mei 2017 Besluit B-punt GOEDGEKD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit A-punt GOEDGEKEURD financiën Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding.

Subsidiereglement. Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding. Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen I. Algemeen Artikel 1 Wat is

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 24 juni 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1.1 Stad Antwerpen SUBSIDIEREGLEMENT FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Artikel 1: basis Het fonds voor talentontwikkeling is een fonds ter ondersteuning van individuele of collectieve projecten op het gebied

Nadere informatie

Artikel 3 Het districtscollege stelt jaarlijks vast in welke wijken het wijkbudget mogelijk zal worden gemaakt.

Artikel 3 Het districtscollege stelt jaarlijks vast in welke wijken het wijkbudget mogelijk zal worden gemaakt. District Merksem Toelagereglement Wijkbudget Doelstelling Artikel 1 Het wijkbudget moet burgers de kans geven om samen met buren hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven, door projectvoorstellen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen

Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen 1 Subsidies voor sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten in Antwerpen 2 3 Praktisch 7 Reglement 13 Subsidie tot 500 euro 17 Subsidie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Doelstelling: Antwerpenaren die in een kwetsbare fin. situatie leven financieel ondersteunen bij het sport of beweegaanbod Voor wie: Elke Antwerpenaar

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt ondernemen en stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn.

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte en mag geen besloten privéactiviteit zijn, noch mag deze (louter) commercieel zijn. Jeugd Evenementen Subsidie reglement Merksem (JES Merksem) Het district Merksem wil jeugdverenigingen en jongeren financieel ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven. Doel van de toelage

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen Algemene bepalingen Artikel 1: Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden 1 Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden 2 3 Voorwoord Voorwoord 3 Praktisch 5 Reglement 11 Antwerpen leeft. Niet op een eiland, maar midden

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem

Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem Datum././. Aanvraagformulier werkingssubsidies gemeenschapsvormende projecten Berchem Vul dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in en bezorg het samen met de nodige documenten aan de cultuurantenne

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

REGLEMENT INFRASTRUCTUURSUBSIDIES DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definitie

REGLEMENT INFRASTRUCTUURSUBSIDIES DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definitie REGLEMENT INFRASTRUCTUURSUBSIDIES DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definitie Infrastructuursubsidies kunnen uitsluitend aangevraagd worden voor duurzame investeringen ten behoeve van het onderhoud,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 september 2016 Besluit A-punt KENNIS GENOMEN Ombudsvrouw Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 december 2015 Besluit A-punt GOEDGEKEURD ondernemen en stadsmarketing Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit B-punt KENNIS GENOMEN Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 november 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Gegevens Aanvrager. In geval van vereniging of organisatie. De maatschappelijke zetel zoals vermeld in het Staatsblad. Naam van de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Projectenfonds duurzame stad

Projectenfonds duurzame stad Projectenfonds duurzame stad DOEL Art. 1 Met dit projectenfonds wil de stad een financiële ondersteuning bieden bij het opzetten van projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stad. De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen Samenstelling

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 juli 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten lokale politie Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder:

Artikel 1. Begrippenkader. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder: Reglement voor het verkrijgen van een toelage voor initiatieven van Antwerpse handelaarsverenigingen in het kader van wegenwerken in de stad Antwerpen. Stad Antwerpen voorziet in een financiële tegemoetkoming

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Aanvraag activiteitensubsidie gezondheidspromotie Indien mogelijk vragen we u om het formulier digitaal in te vullen. Dit aanvraagformulier hoort bij het subsidiereglement voor gezondheidspromotie. Dit

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKD B-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 21 september 2015

gemeenteraad Zitting van 21 september 2015 gemeenteraad Zitting van 21 september 2015 Ontwerpbesluit A-punten ondernemen en stadsmarketing 38 2015_GR_00471 Visit Antwerpen - Toeristisch fietsactieplan. Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring Auteur

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 september 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking

Stedelijk reglement voor projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking Stedelijk reglement voor projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Wat is de doelstelling van een projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking? De stad wil de ontwikkeling van het Zuiden ondersteunen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie