Vereniging voor Wiskundig. Ingenieurs Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging voor Wiskundig. Ingenieurs Eindhoven"

Transcriptie

1 Vereniging voor Wiskundig. Ingenieurs Eindhoven 1 ste Lustrum. April1996

2 1 Ten Geleide Het hestuur van WIRE heeft ons niet alleen henaderd om een lustrumhoek te maken, maar ook nog hinnen een zeer kort tijdshestek. Dankzij het enthousiasme van de verschillende medewerkers op de faculteit is het ons gelukt dit lustrumhoek op tijd hij de drukker af te leveren. Als student een activiteit organiseren hetekende veel vergaderen, met voor de vergadering een studentenmaal en na de vergadering een nachtje stappen in de AOR. Een hoop lol dus. Als werkend ingenieur een lustrum hoek maken hetekent ( nog meer) stress, een snelle hap en weinig slapen. Maar nog steeds erg leuk! Contacten hlijken soms waardevol en vaak nog net zo gezellig als tijdens de studententijd. Een vereniging als WIRE is zeer geschikt om nieuwe contacten te leggen of om oude contacten aan te halen. Zowel met oud studiegenoten, maar ook met de TUE in het algemeen en de faculteit Wiskunde en Informatica in het hijzonder. Wij hopen dat dit hoek hieraan een hijdrage Ievert. Hoewel het hoek enigszins het karakter van een proefschrift heeft, mag dat de lezer er niet van weerhouden de stukjes aandachtig te lezen. Deze zijn het lezen meerdan waard. De Lustrumcommissie

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Van de Voorzitter 3 Ontwikkelingen in de opleiding 5 De propedeuse wiskunde door de jaren heen 6 De PostPropedeuse-fase Computeralgebra in het onderwijs: een zegen? 12 Een greep uit de afstudeerrichtingen 17 Cryptologie; van J. Caesar tot E-Cash 18 Combinatorische Optimalisering 21 Stochastische Besliskunde Systeem- en Regeltheorie Mechanica binnen de Wiskunde-opleiding 30 Scientific Computing Het IWDE: waarom en hoe StudieM en aluminiverenigingen 43 Het spel en de knikkers WIRE en hoe het allemaal begon WIRE De vereniging voor Wiskundig Ingenieurs Eindhoven 48 WIRE, actief bekeken Wat houdt de WIRE leden bezig 52 Family ties Wie kent Wie 55 Wie is Wie 57 WIRE leden. 59 Donateurs.. 94 Afgestudeerden 95 Studielichtingen. 128 iii

4 iv Inhoudsopgave Afstudeerdocenten Bedrijven Dankwoord

5 Voorwoord In 1971 heb ik aan de Universiteit van Amsterdam het doctoraal examen "wiskunde (uitgebreid) met besliskunde" gedaan. Daarna heb ik nooit meer wat van deze universiteit gehoord: niets van een alumni-vereniging, geen relatieblad, geen reiinistendag, niets. Wei wist mijn oude school, het Zaanlands Lyceum, mij nog te bereiken toen die 125 jaar bestond. En ook voor de jubilea van schaakclub Het Witte Paard en de Zaanse Studenten Vereniging, verenigingen waarin ik aktief was in mijn studententijd, wordt ik nog steeds uitgenodigd. Maar de Universiteit van Amsterdam heeft mij blijkbaar uit het oog verloren. Inmiddels zijn alumni-verenigingen een essentieel onderdeel geworden van een moderne universiteit. Een alumni-vereniging vervult een belangrijke rol in het onderlinge contact van oud-studenten. Zij hebben zo een gemakkelijke ingang bij collega's van andere bedrijven en instellingen. Maar minstens zo belangrijk is ook het contact tussen de oud-studenten en de universiteit. Van dit contact profiteren beide partijen: een duidelijke win-win-situatie. Het levenslang leren ("continuing education") zal met het complexer en kennisintensiever worden van onze samenleving steeds meer belang krijgen. Het is voor de samenwerking tussen universiteit en alumni-verenigingen een belangrijke taak om aan continuing education op effectieve wijze vorm te geven. Mijns inziens moeten we hier zo snel mogelijk aan beginnen. Alumni-verenigingen zijn voor de universiteit belangrijk voor het opbouwen en in stand houden van de contacten met het bedrijfsleven. Ze vormen een relatienetwerk dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om tot samenwerkingsprojecten te komen op het gebied van het onderzoek. Het is ook een heel effectief netwerk om terugkoppeling te krijgen over het onderwijs dat de uni- 1

6 2 Voorwoord versiteit aanbiedt. Een goede universiteit koestert haar relaties en daaronder nemen natuurlijk de oud-studenten een speciale plaats in. Misschien heb ik wei nooit meer iets uit Amsterdam gehoord omdat ik wiskunde heb gestudeerd. Wiskundigen zijn in zekere zin een apart volk. Ze dienen een hoger doel, dat van de wiskunde, en combineren dat met een houding die lijkt uit te spreken: "iedere minuut die ik aan externe contacten besteed, gaat verloren voor de wiskunde". Juist daarom ben ik zo blij dat de wiskundigen van de TU Eindhoven het belang van een goed-draaiende alumni-vereniging al vroeg hebben ingezien. Ondertussen hebben aile opleidingen aan de TU Eindhoven hun alumni-vereniging. Maar toen WIRE ruim vijf jaar geleden werd opgericht, was dat nog lang niet zo. De wiskundigen in Eindhoven waren er vroeg bij. Ik wens WIRE van harte geluk met haar eerste lustrum. Ik besef dat dit slechts het begin is van een langdurig en vruchtbaar bestaan, waarin, in goede samenwerking met de TU Eindhoven en met de zuster-verenigingen, nog vele nieuwe initiatieven tot ontplooiing zullen komen. Prof.dr. Martin Rem, inkomend Rector Magnificus, oud decaan faculteit Wiskunde en Informatica.

7 Van de Voorzitter Geachte dames en heren, Voor U ligt het eerste lustrumboek van de Vereniging voor Wiskundig Ingenieurs Eindhoven. In januari 1991 vond de oprichtingsvergadering van de vereniging WIRE in Eindhoven plaats. Inmiddels zijn er vijf verenigingsja- ren verstreken en heeft WIRE een bestendig ledenbestand (circa 170 in februari 1996) en een aantal donateurs. WIRE heeft zijn plaats ingenomen tussen de alumniverenigingen van de Technische Universiteit Eindhoven. Gezien de lijst van activiteiten van WIRE en de brede interesse daarvoor blijkt een degelijke basis voor de vereniging aanwezig te zijn. Dit is voor de vereniging een belangrijke drijfveer om de banden met haar leden, toekomstige leden, donateurs, de universiteit en het bedrijfsleven aan te trekken en de activiteiten voort te zetter. Ret is voor ons dan ook heel specia.al om U op de alumnidag (19 april 1996) van de Technische U niversiteit Eindhoven dit lustrum hoek aan te bieden. N aast een bijdrage van de nieuwe Rector Magnificus zult U in dit hoek een dwarsdoorsnede aantreffen van een aantal vakgebieden binnen de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven. Enkele hoogleraren van deze vakgebieden zullen U meenemen in hun vakgebied en mogelijk laatste ontwikkelingen aanstippen. Voorts is er ruimte ingericht voor de vereniging waar de beginnende student al gauw genoeg van hoort: GEWIS (GEmeenschap van Wiskunde en InformaticaStudenten), alsmede de twee alumni-verenigingen van de faculteit Wiskunde en Informatica zelf: VIE (Vereniging van Informatica-ingenieurs Eindhoven) en WIRE. 3

8 4 Van de Voorzitter Als hoofdmoot is echter de nieuwe Wie-is-Wie - gids in dit lustrumboek geyntegreerd. Ik wens U veel plezier met het spitten naar waar eenieder van uw studiegenoten terecht is gekomen. Ret is met gepaste trots dat wij U dit lustrumboek presenteren. Ik wil namens het bestuur van WIRE de leden van de lustrumcommissie, zijnde Peter Ferket, Harold Matla, Eric van Mullekom, Guido Ruiters en Miranda Stapel, zeer hartelijk beda.nken voor hun bijzondere inbreng bij de totsta.ndkoming van dit lustrumboek. Wil Verbeek, Voorzitter WIRE

9 Ontwikkelingen in de opleiding WIRE bestaat nu 5 jaar; de eerste wiskunde opleiding startte 25 jaar geleden. In de loop der jaren is er heel wat veranderd. Van een kopstudie van de Af deling der Algemene Wetenschappen, naar de Onderafdeling der Wiskunde, naar de Faculteit van Wiskunde en Informatica. De inhoud van de studie werd steeds aangepast en zal waarschijnlijk altijd aan verandering onderhe vig blijven. Zo zal de rol van de computeralgebra steeds groter worden. In dit hoofdstuk zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: Ray mond van Walt van Praag geeft een overzicht van de propedeuse door de jaren heen, Arthur Nijst geeft een overzicht van de recente wijzigingen in de PostPropedeuse-fase en Fred Simons geeft een beeld van de opkomst van de computeralgebra. 5

10 6 Ontwikkelingen in de opleiding De propedeuse wiskunde door de jaren heen In september 1957 wordt de THE offi.cieel geopend. Er bestaat dan nog geen Wiskundig Ingenieursopleiding aan de THE. Pas in het studiejaar 1960/1961 lezen we in de studiegids: De afdeling der Algemene Wetenschappen heeft de taak het onderwijs in de algemene wetenschappen te verzorgen. De opleiding voor wiskundig- en natuurkundig ingenieur behoren mede tot de taak van deze afdeling. De opleiding tot het propedeutisch examen is gelijk aan die, welke wordt gegeven in de onderafdeling der Technische N atuurkunde en in de afdelingen der Werktuigbouwkunde, der Electrotechniek en der Scheikundige Technologie. Voor het eerst wordt gesproken over de Onderafdeling der Wiskunde. Er bestaat nog geen eigen propedeuse. De wiskundeopleiding is een kopopleiding. Deze eigen propedeuse is er vanaf het studiejaar 1965/1966 en omvat de algemene, voor aile eerstejaars verplichte wiskunde, een Inleiding in de methoden der Wiskunde en een overzicht van enige hoofdstukken uit de Natuurkunde. Het P-programma in de eerste jaren ziet er dan ruwweg als volgt uit: Inleiding in de Wijsbegeerte I en II Wiskunde I en II met oefeningen Inleiding in de methoden der Wiskunde met oefeningen Inleiding in de Mechanica met oefeningen Thermische verschijnselen I en II met oefeningen Electriciteit en Magnetisme I en II met oefeningen Natuurkundepracticum WSK-I en II Op een paar kleine wijzigingen na draait dit programma een aantal jaren. Maar dan ontstaat discussie. Verschillende studenten vinden de wiskunde in het eerste jaar niet altijd even inspirerend. Er is kritiek op het natuurkundepracticum. Tentamenuitslagen zijn niet altijd even goed, mede omdat veel studenten te laat aan het werk gaan. Ook het besef dat natuurkunde niet het enige vakgebied is waar wiskundige problemen uit voortkomen wordt sterker. Dit alles heeft geleid tot het instellen van het wiskundepracticum in 1972/1973, het afschaffen van het natuurkundepracticum in 1973/1974 en het instellen van het modellenpracticum in 1974/1975. In de studiegids worden deze twee practica als volgt beschreven: De wiskundestudie wordt ondersteund door een verplicht wiskundepracticum. De deelnemers aan dit practicum maken individueel of in groepjes elke week een stel opgaven, welke door de practicumbegeleiders worden nagekeken en besproken. Daarnaast heeft elke twee weken

11 De propedeuse wiskunde door de jaren heen 7 een schriftelijke toets plaats waaraan de student en de practicumbegeleiding de individuele vorderingen kunnen afmeten; een gedeelte van dit practicum wordt onder de naam modellenpracticum gewijd aan het toepassen van wiskunde op problemen afkomstig uit niet-wiskundige vakgebieden. Ten behoeve van het wiskundepracticum wordt een aanvullingsserie samengesteld met allerlei aardige wiskundeprobleempjes. Deze serie was uiteindelijk toch wat te hoog gegrepen en werd na ongeveer twee jaar afgeschaft. Het P-programma in de komende jaren ziet er dan globaal als volgt uit: Wiskunde 10 en 20 Algebra en Anayse I en II Inleiding in de Mechanica met oefeningen Electriciteit en magnetisme I en II met oefeningen Trilling en Modellenpracticum Wiskundepracticum In het Wiskundepracticum komt de stof uit Wiskunde 10 en 20 en uit Algebra en Analyse I en II aan bod. Verschillen met het vorige P-programma zijn: Meer fundamentele wiskunde (Algebra en Analyse). Geen natuurkundepracticum meer. Betere en intensievere begeleiding. Aaandacht voor gebieden waar wiskundige problemen uit voortkomen. Het wiskundepracticum heeft alle jaren (met wat wijzigingen) stand gehouden en werd door de meeste studenten positief beoordeeld. In 1982/1983 komen er grote veranderingen. Eind van de jaren zeventig, begin van de jaren tachtig komt Informatica opzetten. In 1981/1982 wordt gestart met een eigen Informatica opleiding. De tweefasenstructuur begint in 1982/1983. De studieduur van de eerste fase is slechts vier jaar. Bovendien stapt men van een semestersysteem over op een trimestersysteem. Er wordt gekozen voor een zeer breed programma. In de propedeuse komen nu vakken als Economie, Informatica, Wiskundige Orientatie, Geschiedenis van de Techniek en Discrete Wiskunde. Het Modellenpracticum verdwijnt en gaat voor een deel naar het tweede jaar. In de jaren 1982/1983 ziet het P-programma er globaal als volgt uit: Macro-economie en Micro-economie Techniek, Innovatie en Sociale Wetenschappen Wiskundige Orientatie en Geschiedenis van de Techniek

12 8 Ontwikkelingen in de opleiding Analyse I, II en III voor W sk ( wiskundepracticum) Algebra I, II en III ( wiskundepracticum) Discrete Wiskunde ( wiskundepracticum) Informatica-practicum, Programmeren I en II met oefeningen Electriciteit en Magnetisme I en II met oefeningen Inleiding in de Mechanica met oefeningen Reele get allen ( niet verplicht) Over dit programma zallater worden opgemerkt dat het overladen is, weinig samenhang vertoont en nogal versnipperd is. In 1989/1990 komener weer grote veranderingen. Voornamelijk om financiele redenen besluit men de Analyse en Algebra colleges voor Wsk af te schaffen. Er wordt met alle colleges zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij colleges die toch al voor andere faculteiten (N atuurkunde, Electrotechniek, Informatica) gegeven worden. Jammer! Rierdoor is, naar mijn mening, een stukje van de eigen identiteit van de opleiding verloren gegaan. Electriciteit en Magnetisme, Economie, Techniek, Innovatie en Sociale Wetenschappen, Wiskundige Orientatie, Geschiedenis van de Techniek en Reele getallen verdwijnen uit het eerste jaar. Vakken als Logica, Grafentheorie, Discrete Optimalisering en Kansrekening komen nu in het eerste jaar. Verder is er in het eerste jaar nog maar een natuurkundevak (Trillingen/Golven). Ret P-programma in de jaren 1989/1990 tot en met 1994/1995 ziet er globaal als volgt uit: Verzamelingen en Logica ( wiskundepracticum) Analyse 1, 2 en 3 (wiskundepracticum) Lineaire Algebra 1 en 2 (wiskundepracticum) Algebra 1 en 2 ( wiskundepracticum) Fundamentele Analyse 1 (wiskundepracticum) Informatica-practicum, Programmeren 1 en 2 voor Wsk Grafentheorie met oefeningen Trillingen/ Golven met oefeningen Discrete Optimalisering Kansrekening met oefeningen P-colloquium In deze jaren worden een tweetal goede initiatieven genomen. V anaf 1990/1991 bestaat er een propedeuse programma voor de gecombineerde variant Technische Wiskunde/Technische Informatica en vanaf 1992/1993 een propedeuse programma voor de gecombineerde variant Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde. Ret zijn twee zware programma's, bedoeld voor goede studen-

13 De propedeuse wiskunde door de jaren heen 9 ten. Studenten die zo'n programma met succes doorlopen hebben, krijgen twee P-diploma's en kunnen na het eerste jaar kiezen met welke studierichting zij verder willen gaan. Ret aantal studenten dat aan de gecombineerde varianten deelneemt wordt steeds grater. In het studiejaar 1995/1996 began maar liefst de helft aan een gecombineerde variant. Men kan zich afvragen of we ons niet meer moeten richten op deze gecombineerde varianten. Dit studiejaar hebben weer grate veranderingen plaats gevonden. De Wiskundig Ingenieurs-opleiding is weer een vijfjarige opleiding geworden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het nieuwe curriculum. Ret P-programma heeft dit jaar al gedraaid en ziet er globaal als volgt uit: Verzamelingenleer ( wiskundepracticum) Analyse 1 en 2 (wiskundepracticum) Lineaire Analyse 1 en 2 ( wiskundepracticum) Algebra 1 en 2 (wiskundepracticum) Fundamentele Analyse 1 ( wiskundepracticum) Pascal 1 + PC Gebruik, Pascal 2 Inleiding Computersystemen met practicum Modelleren 1 en 2 Inleiding K wantitatieve Bedrijfskunde met oefeningen Computeralgebra Mechanica met oefeningen Kansrekening en Statistiek met oefeningen Orientatie In het bijzonder kan opgemerkt worden dat modelleren weer terug is in het eerste jaar. Steeds belangrijker wordt het gebruik van de computer bij de wiskundevakken. Vandaar een cursus Computeralgebra (Mathematica). Van Mathematica wordt al gebruik gemaakt bij de cursussen Algebra 1 en 2. We mogen hopen dat we een propedeuseprogramma gemaakt hebben dat enerzijds goed aansluit bij de veranderende situatie op de middelbare scholen ( denk bijvoorbeeld aan de vier profielen) en anderzijds behalve basisvakken oak wiskundig ingenieursaspecten aan bod laat komen. Drs. Raymond van Walt van Praag, P-coordinator Wiskunde.

14 10 Ontwikkelingen in de opleiding De PostPropedeuse-fase Als PP-coordinator is mij gevraagd iets te schrijven over het tweede en derde jaar van de Wiskunde Ingenieursopleiding. Op dit ogenblik zitten we in een overgangsperiode van het vierjarig curriculum (van' kracht vanaf 1982 en herzien in 1989), naar het nu weer vijfjarig curriculum (gestart in 1995 en nu dus al geldig voor de propedeuse). Ret tweede jaar is nu gesplitst in twee varianten, de zogenaamde variant 'Algemeen Toegepaste Wiskunde' en de variant 'Bedrijfswiskunde'. De totale opleiding kent vijf afstudeerrichtingen te we ten: Discrete Wiskunde, N umerieke Analyse, Systeemtheorie, Besliskunde en Statistiek. In alle afstudeerrichtingen kan worden afgestudeerd binnen de variant Algemeen Toegepaste Wiskunde. Binnen de variant Bedrijfswiskunde kan alleen worden afgestudeerd in de richtingen Besliskunde en Statistiek. In het tweede jaar loopt de samenhang langzaam terug. Er is een trimestersysteem van drie trimesters per jaar met in ieder trimester zes vakken. In het vierde trimester ( eerste trimester tweede jaar) zijn er vier gemeenschappelijke vakken, in het vijfde drie en in het zesde twee. Dus de helft van het tweede jaar valt in de twee varianten samen. Mijn taak als PP-coordinator in het tweede jaar is de studiebegeleiding van de wiskundestudenten en de orientatie van de studenten op de afstudeerrichtingen en de mogelijke afstudeerdocenten. Deze orientatie vindt plaats door het voeren van gesprekken en door het zogenaamde PP-colloquim, waarin wekelijks een van de afstudeerdocenten iets komt vertellen over de mogelijkheden om bij hem af te studeren. Zelf houd ik in deze cyclus de eerste voordracht bedoeld om in algemene termen iets te vertellen over de mogelijkheden. In het derde jaar ligt het programma per variant in het zevende en achtste trimester nog tamelijk vast. Wel zijn er in het achtste trimester al enkele op de afstudeerrichting orienterende vakken zoals: Abstracte Algebra, Systeemtheorie, Partiele Differentiaalvergelijkingen. In het negende trimester zijn er per afstudeerrichting een aantal verplichte vakken en bovendien een keuzedeel. Dit zet zich voor de afstudeerrichting Besliskunde en Statistiek voort in het tiende trimester, terwijl de andere drie afstudeerrichtingen in het tiende trimester een zogenaamd vakgroepsproject kennen. Als PP-coordinator help ik de derdejaars studenten die na een of meerdere gesprekken een afstudeerdocent hebben gekozen met de opstelling van een afstudeerprogramma, dat een beschrijving bevat over de door student en afstudeerdocent afgesproken taken met be trekking tot het derde en vierde jaar. In de opleidingscommissie Wiskunde zijn we hard aan het werk om een programma voor het tweede tot en met vijfde jaar samen te stellen voor

15 De PostPropedeuse-fase 11 het nieuwe vijfjarige curriculum dat in 1996 het tweede jaar bereikt. In dit nieuwe programma zullen er drie stromen geformuleerd zijn: Digitale Communicatie (vanuit Discrete Wiskunde), Techniek (vanuit Analyse) en Bedrijfsvoering (vanuit Besliskunde en Statistiek). Het tweede jaar van de drie stromen is vrijwel identiek. De studiebegeleiding in het tweede jaar zal dan ook vooral gericht zijn op een keuze tussen de drie stromen. Het derde en vierde jaar van de drie stromen zijn behoorlijk verschillend; ze bevatten een aantal keuzemogelijkheden terwijl er ook projecten en stages moeten worden afgelegd. Het vijfde jaar is voor een groot gedeelte bestemd voor het afstudeerwerk. Hopelijk heb ik jullie zo een beetje kunnen vertellen hoe de studie in de PP-fase is opgebouwd en welke veranderingen ons te wachten staan. Dr. Arthur Nijst PP-coordinator Wiskunde

16 12 Ontwikkelingen in de opleiding Computeralgebra in het onderwijs: een zegen? In deze kleine beschouwing over computeralgebra in het onderwijs zal ik het hebben over het algemene wiskundeonderwijs, zoals dat in de eerste jaren aan vrijwel aile studenten in de beta- en technische studierichtingen gegeven wordt. Zulke cursussen bestaan traditioneel uit een al dan niet samenhangende verzameling concepten en technieken uit de differentiaal- en integraalrekening en uit de lineaire algebra. De naam computeralgebra is wat misleidend, maar wordt nu vrij algemeen gebruikt. Kenmerk van een computeralgebrapakket is dat het de gebruiker in staat stelt formules te manipuleren. Het bepalen van afgeleiden, het vinden van primitieven, het oplossen van differentiaalvergelijkingen kan in principe ailemaal met een computeralgebrapakket. Daarnaast zijn er uitgebreide numerieke en grafische faciliteiten aanwezig. Het is daarom in feite een onontbeerlijk stuk gereedschap voor iedereen die professioneel wiskunde gebruikt, en dus in het bijzonder voor wiskundigen. De ontwikkeling van computeralgebra is echter niet door wiskundigen in gang gezet. De eerste pakketten zijn aan het eind van de jaren vijftig ontwikkeld door fysici voor berekeningen in de hoge-energie fysica. Daarna is de ontwikkeling geleidelijk aan verder gegaan. N adat de PC zich op grote schaal verspreid had, kwam ook de ontwikkeling en het gebruik van computeralgebra in een stroomversnelling. Op dit moment zijn er voor algemeen gebruik drie pakketten zeer populair. DERIVE is typisch voor PC's ontwikkeld en zo klein is dat het op een floppy (van 360 kb) past. Maar de prestaties op het gebied van de VWOwiskunde en de universitaire eerstejaarscursussen zijn indrukwekkend. Vrijwel aile opgaven kunnen nu met enkele eenvoudige commando's met Derive gemaakt worden. De twee grote systemen, beschikbaar voor vele platforms, zijn MATHEMATICA en MAPLE. De ontwikkelingen op het gebied van computeralgebra gaan nog steeds door. Enerzijds betreft dat de ontwikkeling van de computeralgebra zelf. Het zoeken naar efficiente algoritmen voor formulemanipulatie is nog steeds een belangrijk onderzoeksgebied. Daarnaast wordt er ook aan het gebruik van computeralgebra in diverse disciplines aandacht besteed. Zo ontwikkelt MATHEMATICA voor tal van speciale terreinen speciale pakketten waarin de meest gebruikte functies en modellen geimplementeerd zijn. Het op ruime schaal beschikbaar komen van computeralgebra heeft consequenties die vergelijkbaar zijn met het verschijnen van de pocketcalculator. Deze pocketcalculator heeft grote discussies losgemaakt over het doel en de noodzakelijkheid van het rekenonderwijs, zonder dat dat tot concrete resulta-

17 Computeralgebra in het onderwijs: een zegen? 13 ten geleid heeft. Discussies over computeralgebra zijn nog veel fundamenteler; het gaat in feite om het doel en de noodzakelijkheid van wiskundeonderwijs in het algemeen. Met computeralgebra kunnen de huidige standaardopgaven eenvoudig opgelost worden door wat knoppendrukken, en voor die paar opgaven waar dat nog niet kan is het een kwestie van tijd totdat er in de pakketten een extra mogelijkheid voor zit. Dat betekent dat we nu aan bijna iedereen kunnen leren welke mechanische handelingen verricht moeten worden om standaard wiskunde problemen zonder enig begrip van de wiskundige achtergrond op te kunnen lossen. Het onderwijs wordt goedkoper en de examenresultaten beter. In termen van politici heet dat kwaliteitsverbetering. Het probleem voor mij is dat ik zulk onderwijs geen wiskundeonderwijs vind. Als het doel van het algemene wiskundeonderwijs aileen is het kunnen oplossen van de huidige standaardcollectie opgaven, dan maakt computeralgebra de wiskundecursussen voor het overgrote deel van de studenten eenvoudiger. Het met de computer oplossen van de vraagstukken is niet eens een wezenlijke verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Vaak zijn studenten aileen geinteresseerd in het oplossingsrecept en slagen voor het examen door aileen de techniekjes te kennen. Het klakkeloos toepassen daarvan draagt evenmin bij aan begrip als de oplossing aan de computer vragen. Het laatste werkt aileen veel sneller en (meestal) foutloos. Het verschijnsel dat studenten (en vwo-leerlingen) in het huidige onderwijs meer afgericht worden op het reproduceren van techniekjes dan op het kritisch kunnen redeneren en het verwerven van inzicht geeft de laatste jaren steeds meer aanleiding tot kritiek. Dit is niet beperkt tot Nederland. Ook heeft het niets te maken met het beschikbaar komen van computeralgebra. Het is meer een mentaliteitskwestie van leraren en leerlingen. Als we bij de studenten ook begrip en wiskundig inzicht willen aanbrengen, dan komen we met computeralgebra in de problemen. De huidige cursussen zijn daar om twee redenen minder geschikt voor. De eerste reden is dat we in de praktijk op de examens in de klassieke cursussen aileen opgaven vragen, geen theorie. De huidige vraagstukken, te maken met potlood en papier of met computeralgebra, testen in feite nauwelijks begrip. Gaan we ook nog theorie vragen, dan zullen de cursussen voor de studenten veel moeilijker worden. De tweede, belangrijker, reden is dat de inhoud van de huidige cursussen niet voorbereidt op de wiskundige vaardigheden die later in de praktijk nodig zullen zijn. De huidige inhoud dekt de behoefte van ingenieurs en wetenschappers uit het pre-computer tijdperk. Laat ik dat aan een voorbeeld toelichten. De enige reden die ik heb kun-

18 14 Ontwikkelingen in de opleiding nen bedenken voor de grote aandacht die in het huidige onderwijs aan het vinden van primitieven gegeven wordt ligt in het feit dat het vroeger vrijwel onmogelijk was een integraal numeriek te benaderen. De enige mogelijkheid was via de primitieve. N u beschikt iedereen over de software om integralen numeriek te kunnen benaderen, en alle opgaven die via een primitieve exact kunnen worden uitgerekend kunnen sneller worden gedaan met computeralgebra. Waarom behandelen we eigenlijk de technieken voor het vinden van primitieven? Het is opmerkelijk dat deze potlood en papier technieken vaak intern in de computeralgebra niet gebruikt worden! In een moderne cursus zal bij de behandeling van de bepaalde integraal direct aandacht geschonken dienen te worden aan de numerieke integratietechnieken naast de analytische, ieder met hun beperkingen. Mijn eigen ervaring met het gebruik van computeralgebra is dat voor het oplossen van niet-standaard problemen zowel een goed inzicht in de wiskunde als in de mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van het computeralgebrapakket essentieel zijn. Er is inventiviteit nodig zowel in het bedenken hoe een probleem wiskundig opgelost zou kunnen worden als in het analyseren hoe een computeralgebrapakket daarbij gebruikt kan worden. Heel geleidelijk aan begint computeralgebra een plaats te krijgen in het onderwijs. Voor wiskundestudenten bestaat er al enige jaren een speciale cursus over, aanvankelijk in het tweede jaar en nu verplaatst naar het eerste. lnformaticastudenten maken actief kennis met computeralgebra in het eerstejaars vak basiswiskunde. Beide vakken richten zich op inzicht. De examenuitslagen weerspiegelen de andere eisen die door het gebruik van de computer aan de studenten gesteld worden. Waar in een traditionele cursus de uitslagen een duidelijke top hebben in de buurt van de 6, liggen de cijfers bij deze vakken veel gespreider. Niet zelden zijn er twee top pen te onderscheiden, een in de buurt van de 3 en een in de buurt van de 8. Goede studenten lijken door de introductie van computeralgebra in een cursus beter te worden, matige slechter. Wat is nu dus het dilemma in het onderwijs? Handhaven we de bestaande cursussen en introduceren we daarbij computeralgebra, dan wordt het maken van de opgaven knoppen drukken; wiskundig inzicht is dan ver te zoeken en de klachten over het wiskundeonderwijs zullen in de toekomst aileen maar toenemen. Maar het grote voordeel is dat het rendement van het onderwijs toeneemt. Gaan we daarentegen nieuwe cursussen ontwikkelen waarin computeralgebra de rol van een stuk gereedschap heeft voor het verrichten van het noodzakelijke rekenwerk, maar waarbij inzicht in wat je aan het doen bent centraal

19 Computeralgebra in het onderwijs: een zegen? 15 staat, dan worden deze cursussen voor de studenten aanzienlijk moeilijker. Maar mijn ervaring is dat de goede studenten dit type cursus aanmerkelijk interessanter vinden dan een traditionele wiskunde cursus. Zwakke studenten haken echter veel eerder af en de discussie moet gevoerd worden of dit effect gewenst is. Ook dit heeft alles te maken met het niveau van een opleiding. Prof.dr. Fred Simons

20 Een greep uit de afstudeerrichtingen N aast de min of meer algemene basisopleiding bekwaamt de wiskundestudent zich ook specifieker binnen een van de afstudeerrichtingen. Binnen deze afstudeerrichtingen hebben een aantal mensen zich op verzoek bereid verklaard om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. De auteurs koppelen in hun bijdragen onderzoek aan praktijkvoorbeelden. Tezamen wordt hiermee een aardig breed beeld geschapen van het terrein waarop de wiskundig ingenieur actief kan zijn en ook daadwerkelijk is. Naast het onderwijs is de koppeling met het bedrijfsleven een steeds belangrijker aspect. Mede hieraan ontlenen het IWDE en het Stan Ackermans Instituut hun bestaansrecht. Met name voor de wat Ianger afgestudeerde alumni, zal het verslag hierover een eye-opener zijn. Zoals uit de bijdragen blijkt, wordt het vakgebied der wiskunde steeds breder en de raakvlakken met andere gebieden immer talrijker. Het geboden overzicht is dan ook niet uitputtend en heeft niet de pretentie volledig te zijn. Toch zal veel van hetgeen hierna besproken wordt voor een ieder, naast herken bare zaken ook interessante nieuwe feiten bevatten en wellicht aanleiding geven tot een nauwere band met de wiskunde-roots. 17

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen Erasmus Research Institute of Management (ERIM) Erasmus University Rotterdam Internet: http://www.erim.eur.nl

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

I.1 Wiskunde in uw broekzak

I.1 Wiskunde in uw broekzak I I I.1 Wiskunde in uw broekzak Vrijwel alle Nederlanders hebben in hun portemonnee een aantal betaalkaarten. Heel populair is de pinpas, en ook creditcards zijn allang niet meer voorbehouden aan een elite.

Nadere informatie

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel The Hitchhiker s Guide to the Galaxy Jaargang 11 oktober 2013 Nummer 42 Eureka! is een uit gave van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen & studievereniging De Leidsche Flesch en wordt gemaakt

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

CWI Syllabi. Managing Editors. Executive Editor. Editorial Board. Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)

CWI Syllabi. Managing Editors. Executive Editor. Editorial Board. Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) CWI Syllabi Managing Editors A.M.H. Gerards (CWI, Amsterdam) J.W. Klop (CWI, Amsterdam) Executive Editor M. Bakker (CWI Amsterdam, e-mail: Miente.Bakker@cwi.nl) Editorial Board W. Albers (Enschede) P.W.H.

Nadere informatie

Inhoud. Kun je die code kraken?

Inhoud. Kun je die code kraken? Dit boekje is een bewerking van de masterclass Informatiebeveiliging: "Kun je die code kraken?", gegeven op 22 maart 2000 door Prof.dr. Henk C.A. van Tilborg. Inhoud 1 Beschermen van digitale gegevens

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce Herman Stofbergen 20 augustus 2002 B W I H.L.N. Stofbergen BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie