De Bitcoin-verzekering. Een kans voor de financiële sector om klantbelang centraal te stellen in innovatieve productontwikkeling?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bitcoin-verzekering. Een kans voor de financiële sector om klantbelang centraal te stellen in innovatieve productontwikkeling?"

Transcriptie

1 De Bitcoin-verzekering. Een kans voor de financiële sector om klantbelang centraal te stellen in innovatieve productontwikkeling? M r. d r. M. F. M. v a n d e n B e r g, m r. J. W. P. M. v a n d e r V e l d e n e n m r. C. W. M. V e r g o u w e n * 1 Inleiding The one thing that s missing, but soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A, the way I can take a $ 20 bill and hand it over to you, and then there s no record of where it came from. 1 Was e-cash in 1999 nog sciencefiction, inmiddels is het realiteit. Er is vijftien jaar later internationaal veel te doen rond de Bitcoin. 2 Deze e-cash in de visie van de beroemde hierboven geciteerde econoom Milton Friedman houdt de gemoederen enorm bezig. Maar terwijl er momenteel circa 12 miljoen Bitcoins in omloop zijn en de koers schommelt tussen de $ 100 en $ 1200, blijkt de juridische grondslag van de Bitcoin niet eenvoudig te vinden te zijn. Op de informatieve website van Bitcoin.org wordt in lekentaal uitgelegd hoe de verwerving en verhandeling van Bitcoins feitelijk werkt. De vraag waarom Bitcoin zo werkt en of, en zo ja, hoe dat kan worden gewijzigd, blijkt echter nauwelijks gesteld. Verder verwijst de website naar de White Paper van Satoshi Nakamoto uit 2008, die ten grondslag ligt aan de Bitcoin. 3 Er is echter geen document voorhanden waarin betrokkenen zich onderwerpen aan die White Paper. Ook in de internationale literatuur over Bit- * Mr. dr. M.F.M. van den Berg is jurist bij Achmea en research fellow van Tilburg University. Mr. J.W.P.M. van der Velden is advocaat bij Keijser Van der Velden N.V. te Nijmegen en fellow bij het Instituut voor Financieel Recht, onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mr. C.W.M. Vergouwen is Compliance Consultant bij Achmea. 1. Milton Friedman Voor literatuur over wat een Bitcoin technisch gezien is, verwijzen we kortheidshalve naar: S. Nakamoto, Bitcoin a Peer to Peer Electronic Cash System (via <www.bitcoin.org>) en S. Meiklejohn e.a., A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments among Men with No Names (via <http://dx.doi.org>). 3. Wie Satoshi Nakamoto is, is niet duidelijk. Dat wordt bewust mysterieus gehouden door de persoon, personen of organisatie die Bitcoin heeft gelanceerd. coins wordt nagenoeg geheel voorbijgegaan aan de vraag naar de civielrechtelijke grondslag van Bitcoin. Gezien de omvang van de handel is dat verwonderlijk. De Bitcoin brengt de nodige risico s voor consumenten en ondernemers met zich mee. Op het moment is er geen toezicht van overheidswege. Wij vragen ons af (1) wat in de kern de economische functionaliteit van de Bitcoin is, (2) hoe de Bitcoin in het privaatrecht is te kwalificeren en of het privaatrechtelijk wel mogelijk is de Bitcoin als geld middel tot het voldoen van een geldsom in de zin van het verbintenissenrecht te zien en (3) of een Bitcoin-verzekering mogelijk is, waarmee consumenten en ondernemers zich tegen de risico s van een eventueel wegvallen van vertrouwen in de Bitcoin en andere risico s kunnen indekken. Is een dergelijk innovatief product nu juist niet een uitgelezen kans voor de financiële sector om te laten zien dat die klantbelang centraal stelt? Op deze en andere vragen proberen we in deze bijdrage een antwoord te geven. 2 Functioneel-economisch: virtueel nietuitgegeven geld De eerste vraag is: wat is nu eigenlijk in de kern de economische functionaliteit van de Bitcoin? Lijkt het op een virtuele valuta? Of lijkt het meer op een virtueel beleggingsobject, op het digitale goud van de 21ste-eeuwse internetsamenleving? David Graeber en Felix Martin laten in hun boeken over respectievelijk een geschiedenis van de eerste vijfduizend jaren van schuld 4 en de geschiedenis van geld 5 de functioneel-economische essentie van een valuta zien. 4. D. Graeber, Debt: The First 5,000 Years, Brooklyn, NY: Melville House Publishing F. Martin, Geld. De ongeautoriseerde biografie, Amsterdam: Business Contact M v V , n u m m e r 5

2 Volgens Graeber is een valuta niets anders dan een geanonimiseerde, overdraagbare schuld, uitgedrukt in een algemeen geaccepteerde rekeneenheid, waarin een gemeenschap van mensen vertrouwen heeft. 6 Een atypisch voorbeeld van een dergelijke valuta is de steensoort fei, die in de negentiende eeuw als algemeen geaccepteerd betaalmiddel functioneerde op een klein eiland met een geïsoleerde bevolking. Deze fei waren grote, dikke, zware ronde stenen. De bevolking betaalde hiermee over en weer voor goederen en diensten. Opmerkelijk was dat zelfs een hele grote fei-steen die dus veel waard was op de bodem van de zee nog steeds werd gebruikt als ruil-/betaalmiddel. De steen liggend op de bodem van de zee sinds een boot van een vorige eigenaar van de steen was gezonken wisselde gewoon in ruil voor goederen of diensten van eigenaar, maar bleef op de bodem van de zee liggen. Voor de lokale bevolking was dat kennelijk geen reden om geen vertrouwen in die steen meer te hebben, of om de gezonken steen als betaalmiddel te weigeren. Deze fei-stenen waren afkomstig uit een groeve op het eiland. Het behoeft geen betoog dat deze simpele monetaire economie geen centrale bank of toezichthouder kende, terwijl de fei functioneerden als betaalmiddel. Het systeem bestond bij gratie van het vertrouwen dat de gemeenschap erin had. Het functioneerde honderden jaren naar tevredenheid. Martin laat in het eerste hoofdstuk van zijn boek aan de hand van een staking in de Ierse bankensector zien dat eind twintigste eeuw in een ontwikkelde economie eigenlijk niets wezenlijks veranderd is. 7 Gedurende ruim een halfjaar waren alle Ierse banken gesloten vanwege een staking van alle medewerkers in de bancaire sector, waardoor girale boekingen niet verwerkt werden, maar ook chartaal geld en cheques geleidelijk uit de roulatie verdwenen. Gevolg was dat de samenleving terugviel op een systeem van onderhandse schuldregistratie, uitgedrukt in de rekeneenheid van de Ierse pond. Hierbij was vertrouwen in deze eenheid, alsmede in de kredietwaardigheid van je handelspartner, van cruciaal belang. Er vond namelijk geen vereffening plaats via banken om schulden tussentijds te verrekenen. Met name omdat via de vele pubs in lokale hechte gemeenschappen de kredietwaardigheidsreputatie van mensen publiekelijk beschikbaar was, liep de reële economie onwaarschijnlijk weinig schade op, toen pas na een halfjaar alle schulden via de heropende banken alsnog vereffend werden. Ook een moderne economie bleek dus te kunnen functioneren met een valuta die een halfjaar lang niet fysiek/giraal voor handen was en waar toezicht feitelijk niets voorstelde. Deze twee voorbeelden indachtig is een vergelijking van de Bitcoin met e-money snel gemaakt. Mits een samenleving vertrouwen heeft en vertrouwen houdt in de Bitcoin als rekeneenheid om onderlinge schulden te vereffenen, zou het kunnen functioneren als virtuele e-valuta. Maar een belangrijk verschil met het negentiende-eeuwse eiland en het twintigsteeeuwse Ierland is wel dat in het geval van de Bitcoin de geogra- 6. Graeber 2011, p Martin 2013, p fische reikwijdte niet beperkt blijft tot een eiland, maar wereldwijd is. Daar staat tegenover dat momenteel vooral techneuten uit de IT-sector, criminelen en witwassers 8 de Bitcoin lijken te gebruiken, waardoor toch in zekere mate sprake is van gemeenschappen van gelijkgestemden en enig daaruit voortkomend vertrouwen dat deze partijen in de Bitcoin hebben. 9 Vraag is of dit anders wordt wanneer de diversiteit van de groep toeneemt in combinatie met koersschommelingen, die onvermijdelijk zijn bij een enkel door vraag en aanbod bepaalde waarde. Hiermee komt een belangrijk verschil van de Bitcoin met reguliere valuta naar voren. Een valuta heeft een intrinsieke economische link met de bijbehorende reële economie, doordat de waardering van de valuta overeenkomt met de toegevoegde waarde in de economisch-kapitalistische samenleving. Deze link ontbreekt bij de Bitcoin. Dit is een belangrijk macro-economisch verschil met reguliere valuta in een monetaire economie. Als je daar namelijk de valutahoeveelheid als uitgevende centrale bank verdubbelt, zullen de prijzen van goederen en diensten in beginsel halveren, en omgekeerd. De centrale bank kan hierdoor invloed uitoefenen via haar rentepercentages op inflatie en deflatie van de reële economie. Voor de Bitcoin ligt dit anders omdat een maximumaantal munten wordt uitgegeven, althans volgens daarover verschenen publicaties. 10 Ervan uitgaande dat die maximering niet kan worden aangetast, is sturing op hoeveelheid door een centrale uitgevende en macro-economisch toezichthoudende instelling afwezig. Hier staat tegenover dat mining 11 van Bitcoins beperkt schijnt te zijn per tijdseenheid en in absolute zin. 12 Dit kan natuurlijk ook een sterk punt van de Bitcoin zijn, met name in economieën waar sprake is van een centrale bank, die met haar beleid hoge inflatie creëert, zoals momenteel bijvoorbeeld in Argentinië het geval is. Argentijnen kunnen hierdoor geneigd zijn hun Argentijnse valuta, die zij voornemens zijn te sparen of uitgesteld uit te geven, om te zetten in in vergelijking met de Argentijnse valuta van de lokale economie onafhankelijke Bitcoins. Hetzelfde geldt voor gebieden waar je voor omwisseling van valuta als dollars of euro s naar lokale valuta hoge 8. De koers van de Bitcoin verdubbelde bijvoorbeeld vlak voordat Cyprus vermogensbelasting invoerde in Daarnaast werd en wordt Bitcoin als betaaleenheid gebruikt op diverse websites waarop verboden wapens en drugs worden verhandeld, zoals het recentelijk opgerolde Silk Road. 9. Wij willen hiermee niet suggereren dat de desbetreffende gemeenschappen (techneuten en criminelen) elkaar zouden overlappen. Wij constateren dat er verschillende kringen zijn waarbinnen de Bitcoin vertrouwen heeft als waarde. 10. Een juridisch bindende maximering hebben wij niet gevonden. Omdat de software van Bitcoin kan worden aangepast, lijkt het niet onmogelijk dat het maximumaantal Bitcoins technisch gesproken kan worden verhoogd. 11. De Bitcoin dient virtueel te worden gedolven. Elke dag wordt er een bepaalde hoeveelheid vrijgegeven aan mensen die de Bitcoin delven ( mining ). Dit wordt gedaan door het inzetten van de rekenkracht van computers. 12. S. Meiklejohn e.a., A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments among Men with No Names, Barcelona, oktober M v V , n u m m e r 5 129

3 commissie moet betalen, zoals in Afghanistan. Soldaten uit het Westen kunnen daar in bepaalde gevallen het meest eenvoudig betalen met Bitcoins. 13 De Europese Centrale Bank (ECB) is gestart met een onderzoek naar virtueel geld, zoals de Bitcoin. In haar rapport Virtual Currency Schemes 14 constateert zij dat momenteel de Bitcoin binnen de eurozone nog een zeer beperkte impact heeft op de prijsstabiliteit. Dit kan veranderen indien de totale omvang van Bitcoins in waarde zou toenemen 15 en door huidige eurogebruikers voor een significant deel wordt vervangen om te voorzien als ruil- en rekenmiddel om transacties in goederen en diensten mee te verevenen. 16 Hierin categoriseert de ECB de Bitcoin dan ook de facto in functioneel-economisch opzicht als ongereguleerde digitale valuta, die geaccepteerd wordt door een specifieke gemeenschap. Naast een risico voor de prijsstabiliteit zou de Bitcoin volgens de ECB ook een risico kunnen vormen voor het betalingssysteem en door reputatierisico s samenhangende met de sterk volatiele koers ook voor het financiële systeem als geheel. Deze risico s zouden veel beperkter zijn als een virtuele valuta enkel gebruikt zou kunnen worden voor virtuele digitale goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld in het geval van Second Life met de Linden Dollars. 17 De Bitcoin wordt wel vergeleken met een beleggingsobject of een financieel instrument. Doordat de waarde van Bitcoins (vooralsnog) geen enkele link heeft met de reële economie, noch beïnvloed wordt door een uitgevende instelling, zijn vraag en aanbod de bepalende factoren. Via Bitcoin exchanges worden elk moment koersen afgegeven voor de Bitcoin. Dit doet denken aan beursgenoteerde financiële instrumenten, zoals aandelen en obligaties, goederentermijncontracten of andere derivaten. We weten allemaal dat er in de zeventiende eeuw op een vergelijkbare manier in tulpenbollen werd gehandeld. Het voornaamste verschil is dat je, indien de vraag geheel instort, toen in elk geval nog tulpenbollen overhield, waar je nu zou kunnen blijven zitten met een hoeveelheid via het internet geregistreerd staande nulletjes en eentjes op je computer. Een specifiek beleggingsobject is goud. Een edelmetaal dat al eeuwen net als de fei gefungeerd heeft als betaal- en ruilmiddel en rekeneenheid om goederen- en dienstentransacties in het handelsverkeer mee te vereffenen. De Bitcoin kan men vergelijken met een soort virtueel goud. De hoeveelheid te delven ( mijnen ) goud is wereldwijd beperkt, evenals de hoeveelheid 13. <www.michaelyon-online.com/afghanistan-talking-points-ustroops.htm>. 14. European Central Bank (ECB), Virtual Currency Schemes, De huidige wereldwijde waarde wordt op circa $ 7 miljard geschat (via <www.coindesk.com>). 16. ECB 2012, p Second Life (SL) is een virtuele wereld die in 2003 gelanceerd is. De Linden Dollar is de munteenheid die als geld gebruikt wordt door deelnemers aan het computerrollenspel SL. Het is geen tastbare munt maar een saldo. te mijnen Bitcoins. De waarde wordt door vraag en aanbod bepaald via beurzen. Verschil is dat goud nog bijzondere metaaleigenschappen bezit en daardoor technologische toepassingen kent, waar de Bitcoin materieel gezien van minder waarde is dan een tulpenbol. 3 Juridische aspecten van de Bitcoin Bitcoin is juridisch gezien geen valuta in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarmee evenmin een wettig betaalmiddel. Er is geen sprake van een uitgevende instelling noch van een vordering op een uitgevende instelling. 18 In het Nederlandse publiekrecht wordt op dit moment de Bitcoin nog niet als onder toezicht staand instrument gekwalificeerd. De minister merkt hierover op: De Bitcoin is ook anderszins geen financieel product in de zin van de wet. Ook de bemiddeling bij de aan- en verkoop ervan is geen financiële dienst. 19 Dit brengt ons tot de vraag: hoe valt de Bitcoin dan in het privaatrecht te kwalificeren? En is het privaatrechtelijk wel mogelijk de Bitcoin als geld middel tot het voldoen van een geldsom in de zin van het verbintenissenrecht te zien? 3.1 Goederenrechtelijk Enige nadere studie levert de volgende indrukken op. Bitcoin is een opensourcesoftwareprogramma, opgezet onder licentie naar het model van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). 20 Dat betekent kort gezegd dat het iedereen vrijstaat om de software te gebruiken, te kopiëren en naar eigen inzicht aan te passen, terwijl de auteur van de software geen aansprakelijkheid aanvaardt. De Bitcoin-software werkt als volgt. Er is een lange reeks cijfers en letters (chain) op basis van een algoritme. In die reeks zijn bepaalde cijfer-/letterblokken te onderscheiden (block-chain). Wanneer iemand zo n blok na intensieve berekeningen vindt, dan worden aan hem Bitcoins (digitale munten) toegekend door het programma (mining). Het softwareprogramma bepaalt hoeveel digitale munten worden toegekend per blok en hoe de digitale munten aan anderen kunnen worden overgedragen. Ook bepaalt het softwareprogramma dat maximaal circa 21 miljoen digitale munten kunnen worden verkregen door mining. Daarna worden vol- 18. Zie tevens B. Bierens, Tijdelijke waanzin of blijvende waarde?, Ondernemingsrecht 2014/25 en J. Baukema, Bitcoin: een (ongereguleerd) betaalmiddel van de toekomst?, Tijdschrift voor Financieel Recht 2013/ Minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen van lid Nijboer (PvdA) d.d. 10 april Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:the above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. The Software is provided as is without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the Software of the use or other dealings in the Software. 130 M v V , n u m m e r 5

4 gens diverse publicaties geen nieuwe digitale munten meer uitgegeven. 21 Volgens de website <www.bitcoin.org> kan de software worden gewijzigd als een grote meerderheid van de gebruikers daarmee instemt. Wie instemmingsgerechtigd zijn, welke weging van stemmen geldt en welke meerderheid nodig is, blijkt echter niet. Ook uit de MIT-licentie is dat niet af te leiden. Dat is opmerkelijk en wellicht zorgelijk. Indien namelijk wordt overgegaan tot wijziging van de software kan dat onder meer gevolgen hebben voor het aantal Bitcoins dat in omloop is en daarmee op de waarde in het verkeer. Volgens sommige publicaties kunnen dergelijke wijzigingen geen terugwerkende kracht hebben. Wij kunnen niet beoordelen of wijziging met terugwerkende kracht daadwerkelijk onmogelijk is. Een dergelijke juridische beperking van de wijzigingsmogelijkheden hebben wij niet gevonden. De digitale munten zijn uitwisselbaar. Zij worden verhandeld tegen identieke waarde en hebben daarmee het karakter van soortgoederen. Dat neemt niet weg dat elke munt individualiseerbaar is, omdat ze bestaan uit unieke codes. Samenvattend zijn de digitale munten, de Bitcoins, individualiseerbare stukjes software die volgens het softwareprogramma aan iemand zijn toegekend of overgedragen en waaraan in het maatschappelijk verkeer waarde wordt toegekend. Zoals aangegeven zijn dit geen vorderingsrechten. Naar onze indruk zouden Bitcoins als vermogensrecht naar buitenlands recht moeten worden aangemerkt. Het zijn vermogensrechten als bedoeld in art. 3:6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het zijn immers op grond van het softwareprogramma aan personen toekomende stukjes software, die overdraagbaar zijn volgens datzelfde programma en die ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen of zijn verkregen in ruil voor stoffelijk voordeel. 22 Deze vermogensrechten worden beheerst door buitenlands recht. Het softwareprogramma is immers in de Verenigde Staten uitgegeven onder een opensourcelicentie volgens het model van het MIT. 3.2 Verbintenisrechtelijk Zoals Bierens 23 al vaststelde, laat art. 6:112 BW ruimte om de Bitcoin te gebruiken als middel om geldsommen te voldoen. Dit lijkt aan te sluiten bij de strekking van de kwalificatie in Duitsland. Naast ons enige wettige betaalmiddel, de euro, bestaan er diverse andere betaal- en/of ruilmiddelen, die overigens vaak privaatrechtelijk beperkt zijn in functionaliteit. Denk bijvoorbeeld aan Airmiles, bartering units, enzovoort. Wie met via de supermarkt gespaarde Airmiles bij een carwash betaalt, voldoet een geldsom door afboeking van zijn Airmilessaldo, als vordering op de Airmilesuitgevende instelling, 21. Vgl. noot Ook strafrechtelijk zullen Bitcoins zijn aan te merken als goed. De Hoge Raad merkte in 2012 virtuele maskers en amuletten in het onlinecomputerspel RuneScape aan als goederen in de zin van art. 310 Sr (diefstal). Vgl. HR 31 januari 2012, RvdW 2012/ Zie noot 18. waarschijnlijk bestaande uit het consortium van deelnemende ondernemingen. In Nederland is momenteel het gebruik van de Bitcoin nog beperkt in omvang. Thuisbezorgd.nl accepteert het als middel tot voldoening van een geldsom. In Den Haag staat in navolging van Canada de eerste Nederlandse Bitcoin-pinautomaat, waar overigens enkel Bitcoins verkregen kunnen worden in ruil voor euro s en niet omgekeerd. Tegen afboeking van euro s ontvangt de pinner een streepjescode (QR-code), die kan worden gescand, opdat Bitcoins worden verkregen via internet. Ondernemers aldaar accepteren de Bitcoin eveneens. Maar op het wereldwijde internet, alsmede bijvoorbeeld in de reële wereld van de Verenigde Staten, Europa en China, maar ook in Afghanistan, neemt het gebruik van Bitcoins als betaalmiddel toe. Ook investeerders onderkennen deze tendens. Niet dat zij massaal direct in Bitcoins investeren, maar wel blijken inmiddels in de Verenigde Staten grootschalige venture capital-investeringen plaats te vinden in Bitcoin- en e-cashgerelateerde start-ups. 3.3 Rechtsvergelijking In internationale publicaties wordt verdedigd dat Bitcoins zijn aan te merken als valuta of als commodity, soortgoederen (zoals edelmetalen, gas en elektriciteit). Overigens sluit het ene begrip het andere uit. Als de Bitcoin een commodity/soortgoed is, kan het geen valuta zijn, en omgekeerd. Wij zullen hierna enkele publicaties noemen ter inspiratie voor eventueel nader onderzoek. Volgens de website Bitcoin.org is Bitcoin geld, wat erop duidt dat het om valuta zou gaan. Daarentegen categoriseert de Finse centrale bank Bitcoin als commodity en niet als valuta. 24 Ook de Japanse regering tendeert daarnaar. 25 In Duitsland heeft de Bitcoin inmiddels een officiële status verkregen. Op vragen van Kamerlid Frank Schaeffler antwoordt het ministerie van Financiën dat Bitcoin een financieel instrument is, meer in het bijzonder als met deviezen gelijk te stellen rekeneenheden als bedoeld in het Kredietwesengesetz. 26 Aldus staat de Bitcoin daar onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 27 Daarmee is Duitsland het eerste land dat de digitale munt als financieel instrument erkent. Dit betekent niet dat overal met Bitcoins betaald kan worden, maar dat vermogen in de digitale munt erkend wordt en dat private partijen vrij zijn het als gangbaar betaalmiddel overeen te komen. 24. K. Pohjanpalo, Bitcoin Judged Commodity in Finland after Failing Money Test, Bloomberg 20 januari B. McLannahan, Japan to Class Bitcoin As a Commodity, Financial Times 7 maart <www.frank-schaeffler.de/wp-content/uploads/2013/08/2013_08_07- Antwort-Koschyk-Bitcoins-Umsatzsteuer.pdf>. 27. F. Boehm & P. Pesch, Bitcoins: Rechtliche Herausforderungen einer virtuellen Währung. Eine erste juristische Einordnung, MMR 2014, p ; BaFin, Merkblatt Hinweise zu Finanzinstrumenten nach 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 bis 7 KWG. M v V , n u m m e r 5 131

5 In de Verenigde Staten is Bitcoin door een rechter wel al als reguleerbare valuta aangemerkt, maar de Amerikaanse overheid heeft zich nog niet over de munt uitgelaten. De staat New York is voornemens in de tweede helft van dit jaar met regulering te komen voor de Bitcoin. Onduidelijk is nog hoe dit eruit gaat zien. 4 De Bitcoin-verzekering Hoewel de Bitcoin veel mogelijkheden schept, zoals snelle en goedkope afwikkeling van transacties, kleeft er ook een aantal nadelen aan verwerving. Deze nadelen gelden voor consumenten, maar ook voor Bitcoin-ondernemers. Bitcoin-wisselplatformen kunnen door afwezigheid van toezicht sneller failliet gaan dan (effecten)beurzen, waar wel toezicht op wordt uitgeoefend. Tevens kunnen ze wegens witwassen worden gesloten, indien sprake is van criminele betrokkenheid al dan niet in verband met de anonimiteit van de Bitcoin. Ook is de positie van de Bitcoin in de diverse wereldwijde jurisdicties nog onduidelijk, wat grote koersschommelingen veroorzaakt wanneer een overheid of toezichthouder in een relevante jurisdictie zich over de Bitcoin uitlaat. Ook is het meermalen voorgekomen dat wallets, de digitale Bitcoin-portemonnee, worden gekraakt door gebrekkige IT security. 28 En last but not least bestaat er geen financiële bescherming à la Depositogarantiestelsel of Beleggersgarantiestelsel. Dit liet zich duidelijk voelen bij het faillissement van Mt. Gox in begin Door toename van het gebruik van Bitcoins in de reële witte economie groeit de legitieme behoefte bij gebruikers om koersrisico van de Bitcoin af te dekken. In klantbelang centraal -termen zou je kunnen spreken van een opkomende nieuwe klantbehoefte. Voor Nederlandse banken en verzekeraars vormt dit een kans om maatschappelijk nuttig te zijn en aan te sluiten bij de beleving van de klant van de toekomst. Bitcoin kan een voorbode zijn van wat in de toekomst van blijvende waarde is, net als de computer en het internet. Ervan uitgaande dat deze klantbehoefte zich daadwerkelijk in toenemende mate manifesteert, zullen productontwikkelingsafdelingen van banken en verzekeraars meer geprikkeld worden om via een gedegen productontwikkelingsproces te onderzoeken of zij in die behoeften kunnen voorzien. Afhankelijk van de uitkomst van actuariële berekeningen zouden verzekeraars tegen een zekere premie in deze behoefte kunnen voorzien. Bijbehorende klantcommunicatie inclusief polisvoorwaarden dient te worden opgesteld. En in de backoffice kan de verzekeraar zijn risico afdekken via Bitcoin-derivaten. 29 Banken zouden met hun zakelijke klanten ook direct over-the- 28. Tegen verlies of diefstal van Bitcoins worden sinds kort verzekeringen aangeboden door Falcon Global Capital. Vgl. M. Palmer, More Regulation Offers Greater Security to Bitcoin Users, Financial Times 28 april In deze bijdrage gaan we niet verder in op verzekeringen tegen het verlies of diefstal van Bitcoins. Wij concentreren ons op verzekeringen voor koersbewegingen. 29. Er bestaan diverse aanbieders van Bitcoin-derivaten. counter (OTC)-derivaten kunnen afsluiten. Hiermee neemt dan tevens het risico verbonden aan de anonimiteit van de bezitters van Bitcoins af, omdat verzekeraars en banken hun customer due diligence (CDD)-beleid toepassen. 30 Ook ontstaat daardoor een indirecte vorm van toezicht door de op de verzekeraar en bank toezichthoudende instelling. Zoals wij hiervoor al schreven, zijn wij geneigd om de digitale munten aan te merken als vermogensrechten naar buitenlands recht, die het karakter hebben van soortgoederen. Daarvan uitgaande is het juridisch mogelijk om derivatentransacties met betrekking tot Bitcoins af te sluiten, zoals ook gebeurt met betrekking tot andere valuta of grondstoffen. Die transacties kunnen worden ingezet om risico s af te dekken, bijvoorbeeld door een optie te nemen op de koop of verkoop van Bitcoins tegen een van tevoren bepaalde prijs, waarin een eventuele koersstijging of koersdaling is verdisconteerd. Of door Bitcoins te ruilen (swap) tegen euro of Amerikaanse dollar en dergelijke. Er zijn met name in de Verenigde Staten verschillende partijen actief die dergelijke derivaten reeds aanbieden. Aanvankelijk gebeurde dit slechts door nichespelers die speciaal op Bitcoins gericht zijn, zoals de derivatenhandelaar ICBIT. ICBIT biedt bijvoorbeeld allerhande futures aan, waarbij Bitcoins worden verhandeld tegen dollars, euro s, yuans of olie. Recentelijk zijn ook meer traditionele derivatenpartijen gestart met derivaten in Bitcoins. Eind maart heeft bijvoorbeeld TeraExchange aangekondigd Bitcoin-swaps aan te bieden. 31 TeraExchange staat onder toezicht van de US Commodities Futures Trading Commission. Naast derivaten waarin Bitcoins direct worden betrokken, is het ook mogelijk om te handelen in derivaten waarin slechts de koers van de Bitcoin wordt gehanteerd. Die koers wordt dan bepaald aan de hand van enkele Bitcoin exchanges. Het voordeel van dit type derivaten is dat zij kunnen worden ingezet zonder dat partijen daarbij tot levering van de Bitcoins over hoeven te gaan. Zij vormen slechts een indekking tegen de relevante koersrisico s. Voorbeelden van dergelijke derivaten zijn contracts for difference. 32 Dergelijke derivaten worden ook in Nederland aangeboden door de derivatenhandelaren Plus500 en Avatrade Financiële instellingen zijn in het kader van een beheerste en integere bedrijfsvoering verplicht om een CDD-beleid te voeren. Hiermee bewaken ze de klantintegriteit door te inventariseren wie hun klanten zijn en welke eventuele integriteits- en reputatierisico s aan die klanten verbonden zijn. Dit dient er onder andere toe om betrokkenheid bij witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. 31. D. Miedema, TeraExchange Announces First Bitcoin Derivative, Reuters 24 maart Een contract for difference is een overeenkomst waarbij partijen overeenkomen dat zij de koersverschillen tussen bepaalde valuta, financiële instrumenten of soortgoederen met elkaar verrekenen op een bepaald tijdstip of over een bepaalde periode. Hiermee krijgen de partijen de voordelen en risico s verbonden aan dergelijke valuta, financiële instrumenten of soortgoederen zonder dat zij deze hoeven te bezitten. 33. Vgl. <www.plus500.nl> en <www.avatrade.com>. 132 M v V , n u m m e r 5

6 Hier en daar wordt beweerd dat men ook credit default swaps kan aangaan met betrekking tot Bitcoins. 34 Wij kunnen dat niet goed plaatsen. Een Bitcoin is geen obligatieachtig product, op grond waarvan er een debiteur is die een bedrag moet betalen. De houder van een Bitcoin heeft dus geen vordering. Bij gebreke van een vordering kan er ook geen sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming daarvan, zodat een credit default swap geen functie kan hebben. Een vordering uit hoofde van Bitcoins kan bijvoorbeeld wel spelen jegens partijen waarbij Bitcoin-houders tegoeden in Bitcoins aanhouden. Door het faillissement van Mt. Gox is gebleken dat die vorderingen niet per se goed gewaarborgd zijn. 35 Denkbaar zou zijn dat credit default swaps met betrekking tot de Bitcoinverplichtingen van dergelijke partijen worden afgesloten, al ligt het naar onze indruk niet voor de hand. 5 Toezicht De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben aangegeven geen toezicht te houden op Bitcoin, omdat virtuele valuta s buiten de reikwijdte van de Wft vallen. 36 Beide toezichthouders volgen de ontwikkeling van de Bitcoin echter aandachtig. Ook minister Dijsselbloem had al eerder in antwoord op Kamervragen laten weten dat het gebruik van Bitcoin niet onderworpen is aan enige vorm van financieel toezicht van overheidswege. 37 In de politiek daarentegen gaan wel stemmen op om het financiële toezicht op nieuwe digitale valuta, zoals Bitcoin, flink aan te scherpen. Met name om het gebruik door criminelen een halt toe te roepen. 38 Mocht de Bitcoin-verzekering op de markt komen, dan is sprake van een verzekering als bedoeld in art. 1:1 Wft en is de aanbieder een verzekeraar die valt onder het toezichtsregime van de Wft. Maar ook door het eerder aangegeven aanbod van derivaten door Plus500 en Avatrade komt er (indirect) toezicht op de Bitcoin. 39 Ook in Duitsland zijn ontwikkelingen gaande waardoor de Bitcoin onder toezicht staat. De Duitse Fidor Bank is een samenwerking aangegaan met het Bitcoin-platform Bitcoin.de. Met deze samenwerking krijgen klanten van de bank de mogelijkheid om via hun betaalrekening het virtuele geld te kopen. De samenwerking wordt gezien als de eerste grote samenwerking tussen een bank en een Bitcoin-platform in Europa. Wel is nog goedkeuring van de toezichthouder nodig. 34. V. Buterin, Bitcoin is Uninsured: A Misconception, Bitcoin Magazine 25 mei 2012, <http://bitcoinmagazine.com/1314/bitcoin-is-uninsureda-misconception/>. 35. Mt. (Mount) Gox wordt sindsdien ook wel uitgesproken als Em Tee Gox, Empty Gox. Nomen est omen. Overigens was mtgox oorspronkelijk een website voor handel in speelkaarten en was de naam een afkorting van: Magic The Gathering Online exchange. 36. Nieuwsberichten DNB van 8 mei 2014 en 3 december 2013 en nieuwsbericht AFM van 10 december Zie noot H. Nijboer & J. Recourt, Actieplan PvdA tegen Witteboordencriminaliteit 2014, p Via de definitie van financieel instrument; art. 1:1 Wft. Deze samenwerking met Fidor Bank is belangrijk voor het Bitcoin-platform Bitcoin.de. De virtuele munteenheid krijgt hierdoor steeds meer een serieuze status. Op deze manier hoopt Bitcoin.de door te groeien naar een EU-gereguleerd handelsplatform dat voldoet aan de regels van de financiële markten. Wanneer de samenwerking rond is, zullen ook de ongeveer klanten van Bitcoin.de beschermd zijn door het toezicht dat op de financiële markt van kracht is. 40 Gezien het internationale karakter van de Bitcoin ligt het meer voor de hand dat de Bitcoin onder internationaal toezicht komt, of in elk geval onder Europees toezicht. De Franse minister van Financiën Pierre Moscovici heeft hiervoor recent de Europese toezichthouders opgeroepen tot samenwerking bij het reguleren van de virtuele munt Bitcoin. Hij wil hiervoor een consultatie onder alle EU-lidstaten Conclusie Wij zien de Bitcoin als een voorbode van wat in de toekomst van blijvende waarde is. Het is een opensourcesoftwareprogramma, opgezet onder licentie naar het model van het MIT. Dat betekent kort gezegd dat het iedereen vrijstaat om de software te gebruiken, te kopiëren en naar eigen inzicht aan te passen, terwijl de auteur van de software geen aansprakelijkheid aanvaardt. Ondanks de inmiddels grote economische waarde zorgt de juridische kwalificatie van de Bitcoin in veel landen voor hoofdbrekens, met alle gevolgen van dien, zoals gebrek aan rechtsbescherming van de consument en verstokenheid van toezicht. In deze bijdrage concluderen wij dat de digitale munten, de Bitcoins, individualiseerbare stukjes software zijn, die volgens het softwareprogramma aan iemand zijn toegekend of overgedragen en waaraan in het maatschappelijk verkeer waarde wordt toegekend. Zoals aangegeven, zijn dit geen vorderingsrechten. Naar onze indruk zouden zij als vermogensrecht naar buitenlands recht kunnen worden aangemerkt. Het zijn immers op grond van het softwareprogramma aan personen toekomende stukjes software, die overdraagbaar zijn volgens datzelfde programma en die ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen of zijn verkregen in ruil voor stoffelijk voordeel. Net als de fei is de waarde zo hoog of zo laag als de reputatie eraan toekent. Tevens kunnen Bitcoins naar onze mening worden gebruikt ter voldoening van geldschulden, mits partijen daarmee akkoord zijn. Het Nederlandse privaatrecht verzet zich daar niet tegen. Voor verzekeraars en banken is het vanuit de maatschappelijke rol toe te juichen om de ontwikkeling van virtueel geld positief te beïnvloeden. Wij geven daarvoor in deze bijdrage een aanzet 40. <www.debitcoin.org>. 41. Gezien het internationale karakter van de Bitcoin ligt het meer voor de hand dat de Bitcoin onder Europees toezicht komt, De Telegraaf 11 maart M v V , n u m m e r 5 133

7 tot de ontwikkeling van een Bitcoin-verzekering. Hiermee nemen de risico s verbonden aan de anonimiteit van de bezitters van Bitcoins af, omdat verzekeraars en banken hun CDDbeleid toepassen. Daarmee ontstaat tevens een indirecte vorm van toezicht door de instellingen die op de verzekeraar toezicht houden, hetgeen de consumentenbescherming ten goede komt. 134 M v V , n u m m e r 5

Bitcoin: een (ongereguleerd) betaalmiddel van de toekomst?

Bitcoin: een (ongereguleerd) betaalmiddel van de toekomst? Bitcoin: een (ongereguleerd) betaalmiddel van de toekomst? mr. J. Baukema * 1. Inleiding Bitcoin is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Niet alleen door de toenemende bruikbaarheid als betaalmiddel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN Mr. D.J.F.F.M. Duynstee en Mr. F.M. Peters * ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN I Inleiding 1. De financiële waarde van een beursvennootschap komt primair tot uiting in de prijs van

Nadere informatie

Financieel toezicht op energiebeurzen

Financieel toezicht op energiebeurzen Financieel toezicht op energiebeurzen Masterclass 21 januari 2009 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 21 januari 2009 Document: Financieel toezicht

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij?

Masterscriptie Financieel Recht. Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Masterscriptie Financieel Recht Segregatie en portabiliteit: Is de redding van een zinkend schip nabij? Bieden de regels op het gebied van segregatie en portabiliteit in EMIR een adequaat beschermingsmechanisme

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Reactie op prof. mr. W.A.K. Rank en mr. B. Bierman, Aangaan van verplichtingen voor rekening van een FGR: aansprakelijkheid en verhaal, FR

Nadere informatie

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS J.J.O. Dolstra J.R. Pijpers pvk studies Toezicht op het gebruik van financiële derivaten door pensioenfondsen

Nadere informatie

De aard en juridische kenmerken van co-assurantie

De aard en juridische kenmerken van co-assurantie De aard en juridische kenmerken van co-assurantie met een rechtsvergelijkend onderzoek naar co-assurantie: common law versus civil law Student: Jessica Roos (10003282) Begeleiders: prof. mr. J.G.J. Rinkes

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs

De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk. Alle Ins & Outs van CCPs De centrale tegenpartij als spil in het financiële netwerk Alle Ins & Outs van CCPs Informatie kunstenaar: Han Schuil (Z.t., 1996, gegoten aluminium met alkyd) Inhoudsopgave Inleiding 4 1 CCPs in vogelvlucht

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2012. Link to publication Tilburg University Eerlijk, scherp en betrouwbaar Barendrecht, Maurits; de Hoon, M.W.; van Doorn, Karlijn; van Zeeland, Corry; Liauw-A-Joe, Jessey; Menting, Marie-Claire Document version: Publisher final

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel breidt de

Nadere informatie

Tilburg University. Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout. Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden

Tilburg University. Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout. Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden Tilburg University Onroerend goed en de kredietcrisis Wibier, Reinout Published in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TvI 2013/42 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Prof. mr. R.M.

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TvI 2013/42 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Prof. mr. R.M. Tijdschrift voor Insolventierecht, De ondergang van SNS REAAL: minimumkapitaaleisen voor banken en waarom de beurskoers nauwelijks relevantie heeft voor de waardebepaling van de onteigende instrumenten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) 33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 8 maart 2013

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Scriptie Master Recht en Onderneming Christopher Noordam Datum: 27 januari 2014 Studentnummer: 3145174 Begeleider: Prof. mr. A.F.M.

Nadere informatie