IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Ondernemingsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAB-Info. Inhoud. I.A.B.-mededelingen. Ondernemingsrecht"

Transcriptie

1 Nummer oktober 2002 IAB-Info Inhoud 14e jaargang I.A.B.-mededelingen Hervorming Vennootschapsbelasting Uitzonderlijke studienamiddag IAB Woensdag 13 november 2002 Gezien het belang van de op til zijnde hervorming van de vennootschapsbelasting, organiseert het Instituut, zoals eerder al aangekondigd, op woensdag 13 november aanstaande een studienamiddag over het onderwerp. Wij zijn verheugd er de heer Didier REYNDERS, Minister van Financiën, en de heer Jean-Paul SERVAIS, Kabinetschef van de Minister van Financiën, te mogen verwelkomen. Alle nuttige informatie en inschrijvingsformulier vindt u in bijlage bij deze nieuwsbrief. Inschrijven kan tot 1 november Belgische accountants vrijgesteld van gedeelte internationaal examen «Certified Internal Auditor» Belgische accountants die de internationaal beschermde titel van «Certified Internal Auditor» willen bekomen, worden voortaan vrijgesteld van deel 4 van het officiële vierdelige examen, dat tweemaal per jaar (in mei en november) wereldwijd wordt georganiseerd door het «Institute of Internal Auditors» (IIA). Derde «Trends CEO-IAB Poll» De groei van de economie blijft ondermaats en dat stemt accountants, belastingconsulenten en bedrijfsleiders somber. Zoveel mag blijken uit de derde driemaandelijkse poll die het IAB en Trends begin september 2002 uitvoerden onder IAB-leden en CEO's. Ondernemingsrecht Aanpassingen aan de Faillissementswet : nieuwe opdracht voor de accountant De Wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Vennootschappen werd op 21 september in het Staatsblad gepubliceerd (2e ed.) en voorziet onder meer in een nieuwe opdracht voor de accountant. Faillissement : de echtgenoot gered De gewijzigde faillissementswet voorziet niet alleen in een nieuwe opdracht voor de accountant : hij wijzigt ook ingrijpend de vroeger bestaande regeling van de verschoonbaarheid. Een korte toelichting. Betalen binnen 30 dagen? Schuldenaars zullen voortaan hun facturen binnen 30 dagen moeten betalen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico aanzienlijke verwijlintresten te moeten betalen. Partijen kunnen evenwel vooraf onderling overeenkomen van deze regels af te wijken. Een woordje uitleg.

2 I.A.B.-mededelingen Belgische accountants vrijgesteld van gedeelte internationaal examen «Certified Internal Auditor» Ph. VAN EECKHOUTE Belgische accountants die de internationaal beschermde titel van «Certified Internal Auditor» willen bekomen, worden voortaan vrijgesteld van deel 4 van het officiële vierdelige examen, dat tweemaal per jaar (in mei en november) wereldwijd wordt georganiseerd door het «Institute of Internal Auditors» (IIA). Het betrokken examendeel test de expertise van de kandidaat op het vlak van zijn specifieke beroepskennis. Voor de accountancy-sector gaat het om materies zoals management accounting, financiële analyse e.d.m. Voor de eerste drie delen van het examen die gemeenschappelijk zijn voor alle beroepen geeft IIA nooit een vrijstelling. In België is het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) als enige erkend door IIA. Het Institute of Internal Auditors telt meer dan leden actief in interne audit in meer dan 100 landen. De Belgische afdeling van IIA, de «Belgian Chapter», heeft meer dan 600 leden. De rol van de interne auditor bestaat erin de kwaliteit van de interne controlestructuur te evalueren. Na een grondige analyse van de verschillende risicodomeinen worden waar nodig aanbevelingen geformuleerd voor een betere beheersing van de risico s. Interne auditors zijn actief in operationele, IT-, security- of financiële auditdomeinen. Bijgevolg oefenen benevens accountants ook ingenieurs, juristen en anderen de functie van intern auditor uit. Interne auditors die een erkenning willen als «Certified Internal Auditor» moeten voldoen aan de strenge vereisten van het IIA-certificatieprogramma en moeten slagen in een examen dat bestaat uit vier delen: Deel 1: organisatie van interne controle en interne audit Deel 2: technieken van interne audit Deel 3: management control en IT-systemen Deel 4: management accounting, financiële analyse, e.a. (accountancy-sector). Deel 4 van het examen is het enige deel dat wordt aangepast aan zowel de nationale als de beroepsspecifieke situatie. Het is bijgevolg het enige deel waarvoor de IIA aan bepaalde gereglementeerde beroepen een vrijstelling toekent. De kwaliteit van de professionele opleiding tot accountant in België, die bestaat uit een toelatingsexamen, een stage van drie jaar en een bekwaamheidsexamen, telkens georganiseerd door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), bracht de «IIA Board of Regents» ertoe aan Belgische accountants een vrijstelling te geven voor deel 4 van het examen. De volgende examensessie tot het behalen van de titel «Certified Internal Auditor» vindt plaats op 20 en 21 november Meer info over IIA en de Belgische tak ervan, IIA-BEL: en

3 Derde «Trends CEO-IAB Poll» De groei van de economie blijft ondermaats en dat stemt accountants, belastingconsulenten en bedrijfsleiders somber. Zoveel mag blijken uit de derde driemaandelijkse poll die het IAB en Trends begin september 2002 uitvoerden onder IAB-leden en CEO s. Zij zien de toekomst van de economie zeer somber in. Twee derde verwacht zelfs geen herstel binnen twaalf maanden. En de dreigende oorlog tussen de VS en Irak versterkt dat pessimisme nog. Deze enquête wordt elk kwartaal herhaald. Ze bestaat telkens zowel uit algemene als actualiteitsgebonden vragen. Deze keer werd bijvoorbeeld een vraag gesteld over de verwachte loonevolutie in het bedrijf en werden de respondenten gepolst over de mogelijke impact van een Amerikaans-Iraakse oorlog op de Belgische bedrijven. De Trends CEO-IAB Poll groeit op die manier uit tot een betrouwbare driemaandelijkse barometer van de economische conjunctuur. U kan de cijfers en conclusies van deze derde poll in extenso nalezen op de IAB-website; hierna volgen alvast de belangrijkste vaststellingen. Vertrouwen in de Belgische economie Het vertrouwen van de ondernemers in de Belgische economie is even groot of even klein als net na de aanslagen van 11 september Toen Trends in die periode aan CEO s vroeg om op een schaal van 1 (laag) tot 10 (hoog) te zeggen hoe groot het vertrouwen in de conjunctuur is, kregen we een score van 5,1. Eenzelfde cijfer tekenen we een jaar later op. En dat terwijl de coëfficiënt drie maanden en een halfjaar geleden bijna een punt hoger lag. Als we hen vragen hoe ze toekomst van hun bedrijf zien, lijkt er echter weinig veranderd. De 7,1 ligt amper lager dan de 7,2 van een paar maand geleden. Maar net als vorige keer zijn de accountants en belastingconsulenten iets pessimistischer. Een pessimisme dat nog sterker naar voren komt bij de vraag wanneer de respondenten een herneming van de economie verwachten. De datum lijkt steeds verder in de toekomst te liggen. Bij de vorige poll hoopte bijna 56 % op een herneming binnen het jaar. Nu zien ze de toekomst nog somberder in. 66,9 % verwacht geen herneming binnen het jaar. Voor de respondenten van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) is dat pessimisme nog groter. Daar tekenen we een cijfer van 73 % op. Opvallend genoeg vinden we die zwartkijkers slechts in beperkte mate terug bij de vragen rond de evolutie van de omzet, de tewerkstelling en het investeringsbeleid. Daar tekenen we cijfers op die iets lager liggen dan zes of drie maanden geleden. Om het onbehagen echt te voelen, moeten we dieper ingaan op de getuigenissen van de CEO s. Het blijkt dat ze zeer bevreesd zijn om in een negatieve spiraal te worden meegesleept, ook al kunnen ze wat hun eigen bedrijf betreft goede resultaten voorleggen : «Gezonde bedrijven zijn niet ongevoelig voor de vele faillissementen, want die gezonde bedrijven moeten vaak de financiële katers dragen. En zo komen ze zelf in de problemen, want ze hebben niet het recht om bevoorrecht schuldeiser te zijn van hun klanten, namelijk de gefailleerden», aldus een CEO. De topmanagers zijn er zich ook van bewust dat ze de technologiecrash en meer bepaald de eerste echte dip van anderhalf jaar geleden nog aan het uitzweten zijn. «Ik denk dat het op dit ogenblik steiler bergaf gaat dan pakweg achttien maanden geleden», zo bevestigt ons een andere bedrijfsleider, «ik voorspel nog een lange periode van laagconjunctuur».

4 Euro lijkt onbelangrijk Het vertrouwen in de euro is intussen wel onaangetast gebleven en groter dan het vertrouwen in de dollar. Misschien niet vreemd, maar wat opvalt is dat geen enkele respondent gewag maakt van de mogelijke negatieve gevolgen van een sterke euro ten opzichte van de dollar. Blijkbaar houden ze zich daar maar zijdelings mee bezig of hebben ze vooral de exportgerichte bedrijven de nodige maatregelen genomen om het effect tot een minimum te beperken. Een andere constante is daarbij aansluitend de iets minder positieve houding tegen de dollar. Dat is niet verwonderlijk, omdat kort na de vorige enquête de dollar en de euro op pariteit stonden. Evolutie van de lonen Een andere parameter die deze keer extra aandacht krijgt is de loonevolutie. Wij vroegen aan de bedrijfsleiders en aan de accountants hoe groot zij de marge voor loonsverhogingen inschatten in hun bedrijf voor de periode Het resultaat is het rekenkundig gemiddelde loonsverhogingen in %. Voor 2003 wordt een cijfer van 2,2 % vooropgesteld en voor ,9 %. Vermeldenswaard is dat 22,5 % van de CEO s geen loonsverhoging voorziet in Voor 2004 is dat nog slechts 10 %. Daarnaast geven een aantal respondenten niet veel: in de grootte-orde van 1,5 % aan dat er loonsverhogingen gepland zijn van tien of meer. Zullen die cijfers in de toekomst nog evolueren? In elk geval benadrukken de respondenten dat het probleem vooral structureel is, eerder dan conjunctureel. «Ik hoop dat men in West-Europa en speciaal in België eindelijk eens gaat beseffen dat de totale loonkosten zo hoog zijn dat er voor verhogingen geen enkele ruimte meer over is. Het is vandaag al zo moeilijk om tegen Oost-Europese en Aziatische landen te concurreren, laat staan na verdere loonsverhogingen. Bovendien zou het gezond verstand op het vlak van arbeidsduur eindelijk eens moeten gaan zegevieren. Het gaat niet op te pleiten voor een 35-urenweek, omdat er zogezegd te veel werklozen zijn», zegt een bedrijfsleider. En hij gaat verder: «Ik denk dat er een systeem nodig is waarbij mensen a volonté overuren kunnen maken en ze er netto nog iets aan overhouden. Dat zou meteen het probleem van de zwarte overuren, die nog steeds massaal worden toegepast bij kleine ondernemingen, kunnen oplossen en de productiviteit van de investeringen doen toenemen. Maar welke politicus durft daarvoor een voorzet geven...» Een factor die ook een rol speelt bij de antwoorden van de bedrijfsleiders is natuurlijk de sector waarin ze actief zijn. «Als er loonsverhogingen komen, moeten wij die rechtstreeks verrekenen aan onze klanten vanwege de kleine winstmarge die er momenteel bestaat,» zegt een CEO uit de transportsector. «Er bestaat geen ruimte om dit op te vangen.» Een andere stelt het nog categorieker: «Eigenlijk is er in de transportwereld geen marge meer, want wij zijn al volledig uitgeperst.» Maar hoe het verder moet met de lonen lijkt de managers toch niet uit hun slaap te houden. Ongerustheid om Irak Dat kan je niet zeggen over hun houding ten opzichte van de dreigende oorlog tussen Amerika en Irak. Trends vroeg in welke mate een oorlog in Irak gevolgen zou hebben voor het bedrijf waarvoor de topmanager werkt of voor de onderneming die een beroep doet op de diensten van IAB-leden. De respondenten konden een antwoord kiezen uit een schaal die liep van 1 (negatieve gevolgen) tot 7 (positieve gevolgen), waarbij 4 voor neutraal staat.

5 Het resultaat van 3,1 (zowel in de CEO-poll als in de IAB-poll) toont aan dat de managers er wel degelijk rekening mee houden dat het conflict zich hier zal laten voelen. In eerste instantie denken de ondernemers aan hun eigen winkel en vrezen ze vooral de gevolgen van verhoogde olieprijzen. Allen hopen echter op een treffen op beperkte schaal. «Dan is het effect minimaal of zelfs nihil. Maar als er een internationale crisis van komt met bijvoorbeeld een toename van de internationale terreur, dan vrees ik het ergste voor het gros van de investeringen.» Sommigen zitten bijna te wachten op een conflict en vinden dat de onzekere situatie niet snel genoeg voorbij kan zijn. Misschien kan een snelle Amerikaanse interventie het wantrouwen wegnemen en de economie nieuwe impulsen geven. Anderen blijven echter pessimistisch: «Ik denk dat voor 95 % van de bedrijven de oorlog een negatief effect zal hebben. Consumenten worden voorzichtiger en investeren en spenderen minder.» Vooral het onrechtstreekse gevolg van verminderde investeringen wordt gevreesd. «Een oorlog in Irak heeft geen directe gevolgen voor een bedrijf als het onze,» zegt een respondent, «maar veel bedrijven die onze klanten zijn, zullen een stuk voorzichtiger worden in hun investeringen, wat natuurlijk een slechte zaak is. Ongeveer een derde van ons aanbod bestaat uit diensten. De vraag daarnaar dreigt te dalen.» Vergelijkbare klanken hoor je vanuit de IT-branche. De meeste bedrijven stellen vast dat ze naar een min of meer normale situatie aan het evolueren waren (dat wil zeggen van vóór september 2001). Als er nu een oorlog uitbreekt in Irak, verwachten ze een schrikreactie in alle grote bedrijven met als gevolg een afwachtende houding om te investeren. Het gevolg is dat bedrijven die zich bijvoorbeeld specialiseren in het leveren van IT-diensten, onmiddellijk een omzetdaling zullen voelen. Maar je hebt ook mensen die zonder euforisch te willen doen hun voordeel weten te halen uit die onzekere situatie. Zoals deze CEO: «Aangezien ik security consultant ben, zal een onveilige situatie het aantal opdrachten voor mijn bedrijf verhogen.»

6 Ondernemingsrecht R. VAN BOVEN Aanpassingen aan de Faillissementswet : nieuwe opdracht voor de accountant De Wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Vennootschappen» werd op 21 september in het Staatsblad gepubliceerd (2e ed.) en voorziet onder meer in een nieuwe opdracht voor de accountant. Volgens de vroegere wet 1 waren de curatoren ertoe gehouden om in aanwezigheid van de gefailleerde de boeken en bescheiden vast te stellen en af te sluiten. De voorgaande bepaling wordt thans aangevuld met de verplichting voor de curator om de (eventueel) voorliggende balans te verifiëren en (waar nodig) te verbeteren. Dit zowel indien de handelaar een natuurlijke persoon, als een een rechtspersoon is. Bovendien is de curator ertoe gehouden zelf een balans op te maken wanneer deze niet is neergelegd. Hiermee doelt men op de balans die moet worden neergelegd op het ogenblik van de aangifte van het faillissement 2. Indien de activa toereikend zijn om de kosten ervan te dekken, kunnen de curatoren daartoe de hulp inroepen van een accountant. Wanneer de balans niet is neergelegd bij de aangifte van de staking van betaling of wanneer uit de verificatie blijkt dat aanzienlijke correcties noodzakelijk zijn, kan de rechtbank hiertoe aangezocht door de curator de bestuurders en de zaakvoerders van de failliete rechtspersoon hoofdelijk veroordelen tot betaling van de kosten voor de opmaak van de balans. Het spreekt voor zichzelf dat deze mogelijkheid zich niet stelt ten aanzien van natuurlijke personen die handelaars zijn. Deze bepaling treedt in werking op de tiende dag na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, met name op 1 oktober Noot 1 Art. 54 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, B.S. 28 oktober Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht, Parl. St. Kamer , nr. 1132/013, 85, art.10 Faill. W.

7 Faillissement : de echtgenoot gered De gewijzigde faillissementswet voorziet niet alleen in een nieuwe opdracht voor de accountant: hij wijzigt ook ingrijpend de vroeger bestaande regeling van de verschoonbaarheid. Een korte toelichting. Verschoonbaarheid natuurlijke personen wordt principe Als we bepaalde mensen mogen geloven is de hervorming van de faillissementswet, waarover vóór het zomerreces gestemd werd, een opluchting. De natuurlijke personen die zich gedwongen zien het faillissement aan te vragen, zullen voortaan gemakkelijker vrijgesteld worden van de betaling van hun schulden. Zij zullen ook een tweede kans krijgen om, indien zij dit wensen, een nieuwe activiteit op te starten. De verschoonbaarheid, het principe waarbij als het ware de spons wordt gehaald over het passief van de gefailleerde, wordt immers de regel. Vroeger was het niet meer dan een gunst die door de rechter kon worden toegekend of geweigerd. En het hoeft waarschijnlijk niet meer gezegd dat het weigeren van deze gunst voor de betrokken natuurlijke personen een ramp betekende: zij moesten schulden torsen die ze in de meeste gevallen niet konden betalen. Nemen we bijvoorbeeld een ondernemer met euro aan inkomsten per maand en een schuldenlast van euro. Voor zo iemand was het onmogelijk om zulke hoge schulden ooit terug te betalen. In de toekomst zou het aantal dergelijke gevallen sterk moeten verminderen. Alle handelaars zullen inderdaad worden «verschoond», ten minste, als ze «ongelukkig en te goeder trouw» zijn en niet veroordeeld geweest zijn voor diefstal, oplichting of andere ernstige feiten. Zo zal een ondernemer die zijn zaken behoorlijk beheerd heeft, maar zich verplicht ziet zijn zaak te sluiten omwille van een ongunstige conjunctuur, in principe vrijgesteld worden van betaling van zijn passief. Hij zal wél nog zijn onderhoudsschulden moeten blijven betalen, alsook zijn schulden die hun oorsprong vinden in een schade die berokkend wordt aan de fysieke integriteit van een persoon, met name ingevolge een auto-ongeval. Vennootschappen vallen uit de boot In het nieuwe stelsel is echter een sterke rem ingebouwd: het is enkel van toepassing op de natuurlijke personen, met uitsluiting van de rechtspersonen. Met deze maatregel wil de wetgever de strijd aanbinden tegen bepaalde mechanismen van fiscale fraude waarbij de overname van vennootschappen in faillissement en het kunstmatig in leven houden ervan vaak gebruikt wordt om deel te nemen aan frauduleuze structuren. Desalniettemin beknot deze bepaling in aanzienlijke mate de draagwijdte van de verschoonbaarheid. In de praktijk is het aantal faillissementen van natuurlijke personen erg beperkt, ook al kan de schade daarbij inderdaad erg hoog liggen. Echtgenoot en borg Een andere positieve wijziging is dat, vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de aan de gefailleerde toegekende kwijting uitgebreid zal worden tot de echtgenoot die ermee ingestemd heeft medeschuldenaar te zijn, en tot de borgen.

8 Voorheen was dit niet het geval. In het oude systeem zat namelijk een anomalie vervat: de gefailleerde mocht dan nog vrijgesteld zijn van terugbetaling van zijn schulden, dit gold niet voor zij die zich borg hadden gesteld. Zij die zich borg hadden gesteld voor die schulden (de borg of de echtgenoot-medeschuldenaar) bleven door hun verbintenissen gebonden. Het resultaat laat zich raden: de schuldenaars richtten zich niet tot de ongelukkige gefailleerde, maar tot de borgstellers. De wetgever heeft echter de borgen die aanvaarden zich mits bezoldiging te verbinden, waaronder de banken, van het voordeel van de nieuwe maatregel uitgesloten. Enkel de particulieren die aanvaard hebben zich kosteloos borg te stellen voor de door handelaarsnatuurlijke personen aangegane schulden, zullen dus van hun verplichtingen ontslagen kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familielid of een vriend die een dienst heeft willen bewijzen aan iemand die hem na aan het hart ligt. Het bestaan van deze regel is ongetwijfeld een goede zaak; toch zou hij wel eens tot discriminatieproblemen kunnen leiden. De situatie van de echtgenoot kan bijvoorbeeld totaal verschillen naargelang zijn partner een activiteit uitoefent als natuurlijke persoon of in de vorm van een vennootschap. In het eerste geval zal de echtgenoot ontslagen kunnen worden van zijn verplichtingen, in het tweede niet. Kortom, er zullen twee verschillende regelingen naast elkaar blijven bestaan en dit voor een nagenoeg identieke uitgangspositie. Strijd tegen de fiscale fraude Naast het verschoonbaarheidsaspect werden diverse maatregelen genomen voor een efficiëntere bestrijding van de fiscale fraude. Eén van die maatregelen betreft de vordering die ingesteld wordt tegen bedrijfsleiders die een zware fout hebben begaan, bijvoorbeeld het op een onredelijke wijze voortzetten van de activiteit van de onderneming hoewel elke hoop op heropleving verloren is en zij eigenlijk het faillissement zouden moeten aanvragen. In dit geval kunnen zij ertoe veroordeeld worden het passief geheel of gedeeltelijk uit eigen zak te betalen. Tot op heden kon enkel de curator deze vordering uitoefenen iets wat in de praktijk maar heel weinig gebeurde maar in de toekomst zal elke schuldeiser over deze mogelijkheid beschikken. De bepaling houdt wel een probleem in van concurrentie tussen de schuldeisers enerzijds, en tussen de curator en de persoon die de vordering ingesteld heeft anderzijds. In de situatie waarin de bedrijfsleider slechts veroordeeld wordt tot financiering van een deel van het passief, zal de meest gerede en snelste schuldeiser vóór alle anderen wat aan hem verschuldigd is aan de boedel kunnen onttrekken, ten koste van een billijke verdeling van de gerecupereerde sommen. De wijziging van de faillissementswet bevat onmiskenbaar een aantal baanbrekende pluspunten, maar een minpunt is toch het ontbreken van een globale aanpak van de materie. Naast de bepalingen die de gevolgen van het faillissement menselijker moeten maken, zien we immers ook meer repressieve maatregelen opduiken. Dit wekt de indruk dat men geprobeerd heeft de problemen aan te pakken door middel van extreme oplossingen, zonder na te denken over een duidelijke en coherente beleidsvisie. En dit zal zich sterk laten gevoelen bij de hervorming van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord. Vergeleken met het werk dat onze parlementsleden daarbij te wachten staat, was de herziening van de faillissementswet niet meer dan een opwarmertje.

9 Betalen binnen 30 dagen? Schuldenaars zullen voortaan hun facturen binnen 30 dagen moeten betalen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico aanzienlijke verwijlinteresten te moeten betalen. Partijen kunnen evenwel vooraf onderling overeenkomen van deze regels af te wijken. Een woordje uitleg. In België wordt 40 % van de facturen te laat betaald. Volgens een recente studie van Graydon wordt één factuur op de 10 pas meer dan 90 dagen na afloop van de overeengekomen termijn vereffend. De Belgische vereniging van incasso-ondernemingen, die 17 leden telt, schat het aantal onbetaalde schuldvorderingen waarvoor op incasso-ondernemingen een beroep werd gedaan, op Daarmee zou een totaalbedrag van circa 245 miljoen EUR gemoeid zijn. En België behoort op dat vlak tot de slechtste leerlingen. Enkele jaren geleden lag de gemiddelde termijn van effectieve betaling in Europa op 54 dagen, terwijl deze in België 61 dagen bedroeg. Slechts vier landen deden het nog slechter, namelijk Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Bovendien blijkt dat de grote ondernemingen dubbel zo vaak aan de oorsprong liggen van achterstallige betalingen dan KMO s. Deze overschrijdingen van de betalingstermijn leiden niet alleen tot een vertraging van de groei van ondernemingen, maar kunnen zelfs hun doodsteek betekenen. Dit geldt vooral voor de kleine en middelgrote ondernemingen die slechter gewapend zijn om zich tegen dergelijke praktijken te beschermen. Bovendien veroorzaakt dit vaak een sneeuwbaleffect. Immers, ondernemingen die op hun betalingen moeten wachten, kunnen daardoor zelf hun schulden niet betalen, enz. Niet minder dan 20 % van de faillissementen zou aan die betalingsmoeilijkheden toe te schrijven zijn. Slechte betalers Om dit probleem aan te pakken heeft België onlangs een Europese richtlijn naar Belgisch recht omgezet om de strijd aan te binden tegen slechte betalers. Met deze nieuwe wet worden alle handelstransacties beoogd. Dit slaat met name op de transacties tussen vennootschappen, tussen zelfstandigen, zelfs tussen ondernemingen en de overheid. De wet slaat echter niet op de verrichtingen met de gewone consumenten en evenmin op de verrichtingen tussen openbare besturen. De betalingen die verschuldigd zijn ter vergoeding van schade, waaronder de uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen, vallen evenmin onder deze nieuwe wet. In de praktijk zullen alle facturen binnen 30 dagen na hun ontvangst betaald moeten zijn, en dit voor alle contracten die na 7 augustus 2002 afgesloten zijn alsook voor de contracten die vóór die datum zijn afgesloten, maar twee jaar na die datum nog steeds voortduren. Dit geldt met name voor de contracten die op 6 augustus 2002 zijn afgesloten voor een periode van 4 jaar. Gebeurt de betaling niet binnen die termijn, dan zullen automatisch verwijlinteresten verschuldigd zijn, zonder dat de schuldeiser de schuldenaar vooraf in gebreke hoeft te stellen. En die interesten hebben een ontradend effect: ze worden berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank en bedragen momenteel 10,5 %. De schuldeiser zal eveneens recht hebben op de terugbetaling van de gerechtskosten, waaronder de deurwaarderskosten, en op een redelijke schadeloosstelling voor de invorderingskosten, waaronder de kosten voor het inschakelen van een incasso-onderneming of de erelonen van een advocaat. Het totale bedrag van die «redelijke schadeloosstelling» is evenwel beperkt; het maximumbedrag moet nog bij koninklijk besluit worden vastgelegd, iets wat de Belgische vereniging van incassoondernemingen sterk betreurt. Het probleem ligt in de bepaling van dat plafond. De kost van de invordering staat immers niet altijd in gelijke verhouding tot de bedragen die op het spel staan en het is vaker goedkoper een schuldvordering van euro te innen dan een schuld van 100 euro.

10 Afwijkende clausules Het staat de partijen evenwel vrij af te wijken van de regels waarin deze nieuwe wet voorziet. Zo is er niets dat hen verhindert onderling overeen te komen dat de facturen binnen 90 dagen betaald moeten worden en dat, indien dit niet gebeurt, een lagere interest verschuldigd zal zijn mits een voorafgaande ingebrekestelling. Precies daarin ligt één van de zwakke punten van de wet. Die wet wordt verondersteld de kleine ondernemingen te beschermen, maar het zijn precies die ondernemingen die minder goed geplaatst zijn om te onderhandelen om de eenvoudige reden dat de machtsverhouding tussen de grote vennootschappen en de kleine leveranciers ongelijk is. In de meeste gevallen zijn het die grote vennootschappen die de spelregels bepalen, terwijl de kleintjes onvoldoende gewicht in de schaal kunnen leggen om hun belangen te verdedigen. En de ondernemingen hebben al lang begrepen dat ze er voordeel bij hebben hun betalingen uit te stellen. Sommige professionals uit de sector zijn van mening dat men de marktregels moet laten spelen, ook al was het wenselijk geweest toch een uiterste betalingstermijn vast te leggen. In geval van misbruik kan men steeds de rechter inschakelen om hem de termijn te doen verkorten of de interesten te doen verhogen. En aangezien een handelaar het vaak moeilijk heeft om een vordering in te stellen tegen zijn klant, laat de wet toe dat beroepsverenigingen of interprofessionele organisaties hun gedupeerde leden vertegenwoordigen. Maar daarbij is de nodige voorzichtigheid geboden. Immers, schuldeisers die een strikte toepassing van de wet vragen of die de rechtbank inschakelen, lopen het risico contracten en klanten kwijt te spelen. Er zijn maar weinig schuldeisers die bereid zijn een dergelijk risico te nemen. Eigenlijk kan worden geconcludeerd dat de nieuwe wet althans in een eerste fase weinig impact lijkt te hebben op de verhoudingen tussen de KMO s en de grotere ondernemingen. Ondanks deze beschouwingen wordt de nieuwe wet vrij gunstig onthaald door de professionals uit de sector die deze wet toch als een positieve stap voorwaarts beschouwen. (501/NB I.A.B.) 2002 Alle rechten voorbehouden. Noch deze publicatie, noch gedeelten ervan mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: J. De Leenheer, IAB, Livornostraat 41, 1050 Brussel (tel. (02) , IAB-publicatie, in samenwerking met Kluwer uitgevers, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen.

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering.

FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. FAILLISSEMENT : De aangifte van de schuldvordering. NIEUWE WETGEVING In het Belgisch Staatsblad van 28.10.1997 werd de nieuwe faillissementswet van 8.8.1997 gepubliceerd. Door deze faillissementswet werd

Nadere informatie

Rolnummer 4255. Arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4255. Arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 A R R E S T Rolnummer 4255 Arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij artikel 29 van de wet

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Rolnummer 2409. Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T

Rolnummer 2409. Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T Rolnummer 2409 Arrest nr. 113/2002 van 26 juni 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 80 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

Rolnummer 5600. Arrest nr. 86/2013 van 13 juni 2013 A R R E S T

Rolnummer 5600. Arrest nr. 86/2013 van 13 juni 2013 A R R E S T Rolnummer 5600 Arrest nr. 86/2013 van 13 juni 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals vervangen bij de wet

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 4 december 2012 Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2013 C.12.0386.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0386.F EOS AREMAS BELGIUM nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. B. en 2. L. M. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Economische Barometer. Resultaten 2 e kwartaal 2014 ICB.DOC.068 STL/STL/SAM/14.22/068

Economische Barometer. Resultaten 2 e kwartaal 2014 ICB.DOC.068 STL/STL/SAM/14.22/068 Economische Barometer Resultaten 2 e kwartaal 2014 ICB.DOC.068 STL/STL/SAM/14.22/068 Economische Barometer STL/STL/SAM/14.22/068 Augustus 2014 ICB Instituut voor de autocar en de autobus v.z.w. Dobbelenberg

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

ADVIES /08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN. Onze referte TD/EV/ev

ADVIES /08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN. Onze referte TD/EV/ev De Voorzitter ADVIES 1 2017/08 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte TD/EV/ev Uw referte Datum 29.11.2017 Geachte Confrater, Betreft: Boek XX Insolventie

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Structuur voordracht

Structuur voordracht Mogelijke aanwijzingen voor Faillissementsfraude: wetenschappelijk onderzoek naar (1) kenmerken bij Raden van Bestuur en Bestuurders (2) welke informative ontvangt de externe bestuurder Prof.dr. Ann Jorissen-Universiteit

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!!

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Als bestuurder ben je voor veel meer aansprakelijk dan je denkt. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is een noodzaak en ook meer dan betaalbaar

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

RSZ bijdragen - betalingsmoeilijkheden

RSZ bijdragen - betalingsmoeilijkheden RSZ bijdragen - betalingsmoeilijkheden Bron : http://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/betalingen#sancties De vier invorderingswegen van de RSZ 1 e weg is de gerechtelijke invordering : dagvaarding

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vijfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Rolnummer 2786. Arrest nr. 76/2004 van 5 mei 2004 A R R E S T

Rolnummer 2786. Arrest nr. 76/2004 van 5 mei 2004 A R R E S T Rolnummer 2786 Arrest nr. 76/2004 van 5 mei 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 79 en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door de Rechtbank van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Programmawet (I) van 24 december 2002 Titel IV. Werk - Hoofdstuk 7. Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 31.12.2002) Uittreksel

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden 2017 LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan LEMSTRA NOTARISKANTOOR TE KESTEREN en aan de verbonden (kandidaat-)

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie