V.V. Luctor 8 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan V.V. Luctor 8 8 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, d.d

2 Voorwoord Voor u ligt het nieuwe jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor 88. Bij de ontwikkeling van dit plan is er rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten: Uitgangspunten bij de ontwikkeling van dit jeugdbeleidsplan: verenigingsspecifiek jeugdspecifiek praktijkgericht draagvlak. Het plan is opgesteld door Jeugdbestuur en Technische Jeugd Commissie en hier aan ten grondslag ligt een sterkte zwakte analyse. Vanuit deze analyse is een actiepunten lijst opgesteld die niet nader benoemd wordt. Jeugdbeleidsplan

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING MISSIE EN VISIE MISSIE VISIE ORGANISATIESTRUCTUUR ORGANISATIE JEUGDKADER V.V. LUCTOR JEUGDBESTUUR TECHNISCHE JEUGDCOMMISSIE (TJC) TJC VOORZITTER TJC GROEPSVERANTWOORDELIJKE JEUGDTRAINER ELFTAL-TEAMLEIDER TECHNISCH JEUGDBELEID ALGEMEEN UITWERKING UITGANGSPUNTEN SELECTIEBELEID Wanneer een leeftijdsgroep hoger? Teamindeling OVERGANG NAAR DE SENIOREN AFSPRAKEN EN VOORWAARDEN POSITIEVE SPELOPVATTING SAMENSTELLING SELECTIES OPSTELLING EN WISSELBELEID MEETRAINEN SPELERS LENEN MEERDERE POSITIES AAN- EN AFWEZIGHEID TRAININGSSCHEMA AANTAL TRAININGEN WEDSTRIJDSCHEMA VOORWAARDEN FINANCIËLE VOORWAARDEN MATERIËLE VOORWAARDEN ACCOMMODATIE Jeugdbeleidsplan

4 1. Inleiding Dit jeugdbeleidsplan van v.v. Luctor 88 heeft een termijn van 2 jaar waarbij de hoofdlijnen van het uit te voeren jeugdbeleid tot en met 2011 is vastgelegd. Waarom een jeugdbeleidsplan? Een jeugdbeleidsplan vormt een leidraad voor het bestuurlijk, begeleidend kader en openheid naar de leden(ouders). In een jeugdbeleidsplan wordt verantwoording gegeven voor de doelen die Luctor 88 stelt ten aanzien van het jeugdvoetbal binnen de vereniging. Een jeugdbeleidsplan geeft houvast aan jeugdleiders en jeugdtrainers doordat de visie van Luctor 88 op het jeugdvoetbal beschreven staat met daaraan gekoppeld de de rode draad die men volgt bij het opleiden van jeugdvoetballers. Een jeugdbeleidsplan geeft inzicht in de organisatie van de afdeling jeugd van de voetbalvereniging Luctor 88. Luctor 88 is op deze wijze minder kwetsbaar bij wegvallen van kaderleden. Jeugdbeleidsplan

5 2. Missie en visie 2.1 Missie De missie en visie van het jeugdbeleidsplan is afgeleid van het hoofd beleidsplan, geschreven door het hoofdbestuur en verwijst naar de statuten en het huishoudelijk reglement en is zeer algemeen en ruim geformuleerd, namelijk: " De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van het voetbalspel in al zijn vormen". 2.2 Visie De visie geeft weer hoe Luctor'88 zich zijn omgeving en naar zijn leden toe wilt presenteren. Door het volgen van deze visie of doelstellingen wordt gewaarborgd dat de aanwezige, zo voor Luctor'88 kenmerkende, cultuur te allen tijden zal blijven bestaan. De visie van v.v. Luctor 88 kent de volgende pijlers: De vereniging stelt zich ten doel om alle leden en potentiële leden de mogelijkheid te bieden het voetbalspel te spelen, dit kan zowel recreatief als prestatief; Er dient binnen de gehele vereniging een sfeer van sociale saamhorigheid aanwezig te zijn. Deze sfeer (gezelligheid) is kenmerkend voor Luctor'88 en draagt bij in het behoud en de uitbouw van het ledenaantal; De jeugd is binnen de vereniging een van de belangrijkste pijlers. De vereniging stelt zich ten doel in Heinkenszand en omgeving een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij Luctor'88 wil komen en blijven voetballen; De vereniging stelt zich ten doel om met vooral eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk prestatievoetbal te bedrijven. Hier zal in geen enkel geval een financiële vergoeding tegenover staan. De vereniging zal een actief vrijwilligersbeleid voeren. Binnen Luctor'88 dient de activiteit ervaren te worden als nuttig en zinvol. Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd dat te allen tijden sprake zal zijn van een gezonde situatie. Uitgaven en ontvangsten vinden plaats in overeenstemming met de financiële richtlijnen. De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere sportverenigingen in Heinkenszand. Deze samenwerking zal te allen tijden verlopen met behoud van eigen imago en identiteit. Jeugdbeleidsplan

6 3. Organisatiestructuur 3.1 Organisatie Jeugdkader v.v. Luctor 8 8 Het jeugdbestuur draagt verantwoordelijkheid voor alles wat er zich binnen de jeugd afspeelt, dus ook binnen het technische beleid. Het ontwikkelen van dat beleid en de zorg voor de uitvoering wordt gedelegeerd aan de Technische Jeugd Commissie (TJC). De TJC zal moeten bestaan uit een afgevaardigde van elke leeftijdscategorie en een jeugdbestuurslid. De TJC draagt zorg voor het technische beleid; hun taken worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Jeugdvoorzitter Secretaris Jeugdbestuur Jeugdbestuur Jeugdbestuur TJC voorzitter Jeugdbestuur Jeugdbestuur TJC dames TJC A/B TJC C TJC D TJC E TJC F/Fmini Organigram Jeugdkader v.v. Luctor Jeugdbestuur Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid binnen de vereniging. Ze doen dit samen met de TJC, elftalleiders en trainers. Het jeugdbestuur staat onder leiding van de jeugdvoorzitter. In het jeugdbestuur zit de TJC voorzitter als afgevaardigde van de TJC. Taken: Draagt zorg dat het jeugdbeleidsplan zoals voorgeschreven wordt uitgevoerd. Het aanstellen van trainers dit in samenspraak met de TJC. Het deelnemen aan contractbesprekingen (samen met voorzitter TJC). Besluitvorming elftalindelingen op advies TJC. Verzorgen van nevenactiviteiten. Gespreksleider bij conflicten. Contacten leggen met andere verenigingen. Het begeleiden van talentvolle spelers en hun ouders/verzorgers, die in de belangstelling staan van een betaalde club, resp. het onderhouden van contact met spelers die naar een betaalde club of zijn gegaan. Coördinatie van verstrekken van kleding en materialen. Jeugdbeleidsplan

7 3.3 Technische Jeugdcommissie (TJC) Voor het technische jeugdbeleidplan binnen v.v. Luctor 88 is de TJC verantwoordelijk en dient dit uit te stippelen en indien nodig bij te sturen. De belangrijkste taak is om ervoor zorg te dragen dat er een logische lijn en continuïteit ontstaat in de opleiding en oefenstof van de F-pupillen tot en met de A-junioren. Dit moet gebeuren binnen de doelstellingen en uitwerkingen van dit plan. Als leidraad wordt het jeugdbeleidsplan gehanteerd. Taken: Afstemming met Technische Commissie Senioren Het ondersteunen van jeugdtrainers/leiders. Het leveren van oefenstof aan jeugdtrainers. Benaderen van jeugdtrainers/leiders. Het adviseren ten aanzien van het aanstelling van de jeugdtrainers voor de teams. 3.4 TJC Voorzitter De TJC staat onder leiding van TJC voorzitter en is verantwoordelijk voor de onderlinge communicatie met het Jeugdbestuur en de uitvoering van het Technisch jeugdbeleid; Taken: Het deelnemen aan contractbesprekingen (samen met voorzitter jeugdbestuur). Brengt verslag uit aan het jeugdbestuur. Plant de vergaderingen. Indelingen en dispensaties richting KNVB. Verslaglegging. 3.5 TJC groepsverantwoordelijke De TJC groepsverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie binnen zijn leeftijdsgroep. Taken: Het zorgdragen voor een verantwoord advies met betrekking tot elftal- /teamindeling in samenspraak met elftal/teamleiders en trainers. Het werven van elftal-/teamleiders in samenwerking met de TJC en JB. Het inwerken en indien nodig ondersteunen van elftal-/teamleiders. Observeren van elftal-/teamleiders en spelers tijdens wedstrijden en/of trainingen. Het verstrekken van informatie aan TJC, elftal-/teamleiders en trainers. Het controleren van het ledenbestand en het geven van terugkoppeling naar de ledenadministratie. Het organiseren en voorzitten van periodieke vergaderingen met elftal- /teamleiders, trainers van de eigen groep en betrokken leden van de TJC. 3.5 Jeugdtrainer De jeugdtrainer heeft naast de technische taken ook taken op sociaal pedagogisch gebied. Zaken als het bijbrengen van sportiviteit, teamverband en saamhorigheid, het accepteren en naleven van regels en afspraken behoren daar absoluut toe. Taken van de trainers zijn: Werken volgens het technisch jeugdplan van v.v. Luctor 88. Trainen, begeleiden en coachen van het eigen team. Jeugdbeleidsplan

8 3.6 Elftal-teamleider Goede elftal-/teamleiders zijn noodzakelijk en moeten het technisch jeugdplan positief ondersteunen en uitvoeren. Taken Aanspreekpunt zijn voor ouders en spelers. Het doorgeven van informatie aan de spelers en trainer. Het ontvangen van de bezoekende vereniging, scheidsrechter en het afhandelen van het wedstrijd- cq uitslagenformulier. Het zorgdragen voor correct gedrag in de kleedkamers. Het zorgdragen dat de kleedkamers schoon achter gelaten worden. Het zorgdragen voor correct gedrag "uit en thuis" in en om het veld. Het houden van "elftal-/teamvergaderingen" en het terugkoppelen van die vergaderingen naar de TJC groepsverantwoordelijke. Het mede organiseren van de seizoensafsluiting van het team/elftal. Het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden. (rijschema) Opstellen van wasschema, zorg dragen voor waardevolle spullen. Intact houden van materialen, tenues, ed. Jeugdbeleidsplan

9 4. Technisch jeugdbeleid 4.1 Algemeen Het doel van v.v. Luctor 88 is om te voetballen op een zo hoog mogelijk amateurniveau, met een zoveel mogelijk herkenbaar eigen gezicht. En met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding in de selectie van het eerste elftal. Voorop staat dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Elke speler speelt in principe zo hoog mogelijk om zich optimaal te kunnen ontplooien. We selecteren vanaf de E pupillen wanneer de groep zich daartoe leent. 4.2 Uitwerking Met dit technische jeugdbeleidsplan willen we de doelstellingen van v.v. Luctor 88 uitwerken en een duidelijke structuur binnen v.v. Luctor 88 neerzetten welke is gebaseerd op een herkenbare voetbalvisie. Hierin wordt de technische rode draad zichtbaar. Dit technische jeugdbeleidsplan heeft tot doel te komen tot: Een goed werkende organisatie. Kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers. Geschoolde trainers. Goed functionerend/ervaren kader en begeleiding. Doorstroming jeugd naar se senioren. Elke speler tot zijn recht laten komen. Saamhorigheid en betrokkenheid binnen de vereniging. 4.3 Uitgangspunten Voor de uitvoering van het technisch beleid zijn de volgende uitgangspunten: Speelwijze Spelers moeten op meerdere posities gespeeld hebben of kunnen spelen en ook meerder speelstijlen kennen en aankunnen. F Pupillen Zoveel mogelijk laten voetballen met de spelers die ook in hun klas zitten of vriendjes met elkaar zijn. Veel voetballen, (balcontact en technisch) spelvormen, teamsport staat centraal. E- en D Pupillen Vanaf de E worden de teams samengesteld binnen hun leeftijdscategorie. Hierbij moet worden opgemerkt dat het selecteren pas kan worden toegepast als de groep zich qua aantal en kwaliteit zich hiertoe leent. Veel voetballen, (balcontact en technisch) spelvormen, teamsport staat centraal. A t/m C junioren Overgang naar positiespel en tactische oefeningen. Jeugdbeleidsplan

10 4.4 Selectiebeleid Waarom selectiebeleid? De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is talenten ook de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen op eigen niveau. De betere spelers spelen in deze teams immers met- en tegen elkaar. Wedstrijden met een uitdaging voor alle spelers zijn duels op een niveau dat de spelers aankunnen. Dan worden ze geprikkeld tot betere prestaties. Een speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich en wordt lui. Een speler die op een niveau moet presteren dat hij niet aankan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van ontwikkelen en van voetballen geen sprake meer is. In beide situaties wordt er niets geleerd, sterker nog: er wordt vaak iets afgeleerd. Spelen op een te laag niveau zorgt vaak voor een te slappe wedstrijdinstelling, niet op tijd 'omschakelen', niet doelgericht spelen of te weinig inzicht. Een te hoog niveau wordt vaak gekenmerkt door achter de tegenstander aan blijven lopen, te pas en te onpas slidings nemen, aan shirtjes hangen enzovoort, in plaats van situaties binnen de bedoelingen van het spel oplossen. Dit alles heeft te maken met het beleven van de wedstrijd. Spelers moeten het voetballen optimaal beleven om gemotiveerd te zijn om te leren. Iedere speler zal dus op het eigen niveau aangesproken moeten worden. Met andere woorden de betere spelers zullen met en tegen elkaar moeten uitkomen. Wanneer selecteren: Vanaf: Goedkeuring: Hoeveel: Hoe: Afvallers: De E -pupillen De eindverantwoording ligt primair bij het jeugdbestuur. De TJC heeft een adviserende rol. Gestreefd moet worden naar 1 selectieteam. Er moet steeds een link zijn tussen kwaliteit en kwantiteit. Scouting, informatie wordt verstrekt door de TJC groepsverantwoordelijke en trainer/leiders. Dienen door middel van een persoonlijk gesprek uitleg te krijgen over het hoe en waarom. (indien nodig) Jeugdbeleidsplan

11 Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er dient op een objectieve wijze te worden geselecteerd, waarbij de volgende zaken van belang zijn: A) leeftijd B) kwaliteit (technisch/tactisch) C) fysieke/mentale kwaliteiten D) sociale aspecten Mocht een speler gedurende het seizoen extra progressie maken, dan is de mogelijkheid aanwezig om in het belang van de speler deze in een hoger team te laten spelen en/of te laten trainen. Over het algemeen zal dit incidenteel zijn Wanneer een leeftijdsgroep hoger? Wie? Talentvolle spelers. (vanaf F) Waarom? Om deze talenten beter te laten ontwikkelen. Hoe? Volledig: Speler traint en speelt een leeftijdscategorie hoger Onvolledig: Speler traint op basis van eenmaal per week met een hogere leeftijdscategorie. Wanneer? Volledig: Na "breed" overleg aan het begin van een seizoen of in de loop van een seizoen. Onvolledig: Na overleg met de selectietrainer van beide categorieën. Beslissing? Jeugdbestuur na advies TJC Teamindeling Op basis van leeftijd en capaciteit wordt een speler ingedeeld in een team. De indeling vind plaats voor het einde van het voetbalseizoen. Of indien noodzakelijk tijdens de winterstop. Bij tussentijdse instroom van jeugdleden bepaalt de TJC waar de speler wordt ingedeeld. Afhankelijk van de grote van de groep kan bepaald worden dat er alleen kan worden meegetraind. Tijdens de winter en zomerstop kunnen teams opnieuw ingedeeld worden. Een ledenstop is niet wenselijk. 4.5 Overgang naar de senioren Een doelstelling van het technisch jeugdbeleidsplan is het waarborgen van continuïteit en zorgdragen voor een goede overgang van jeugdspelers naar de senioren. Samenwerking en afstemming tussen de jeugdafdeling en de senioren is hierbij essentieel. Jeugdbeleidsplan

12 5. Afspraken en voorwaarden Ten aanzien van het technische jeugdbeleid zijn verder de volgende beleidsafspraken cq keuzes gemaakt: 5.1 Positieve spelopvatting Bij voetbal hoort plezier en prestatie. Met een positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld dat in de jeugdopleiding wordt uitgaan van aanvallend voetbal. 5.2 Samenstelling selecties In december wordt er een start gemaakt met de inventarisatie van de teamindelingen voor het volgend seizoen met als doel om de problemen met de teamindelingen inzichtelijk te krijgen. Dit geeft de mogelijkheid om eventueel met andere voetbalverenigingen in contact te treden voor samenwerking. Aan het eind van het seizoen (medio april) worden de teamindelingen samengesteld door de TJC. De technische commissie van de senioren wordt hierbij betrokken in verband met spelers die overgaan naar de senioren en spelers die in aanmerking gaan komen om met de senioren mee te gaan trainen. Het advies voorstel wordt verder uitgewerkt door de TJC en gepresenteerd aan het hoofd- en jeugdbestuur. Na goedkeuring van het voorstel worden eerst de selectieteams besproken door de TJC leden met de daarvoor aangestelde trainers. De eventuele voorgestelde wijzigingen worden meegnomen en besproken met het jeugdbestuur ter goedkeuring. Wanneer er geen goedkeuring is op de voorgestelde wijziging zal een afgevaardigde van het jeugdbestuur en TJC met de aangestelde trainers rond de tafel gaan om elkaars standpunten toe te lichten om tot een definitieve uitspraak te komen. Na goedkeuring worden de andere teams ingelicht door de TJC. Tijdens het leidersoverleg worden de definitieve teamindelingen ter kennisgeving gepresenteerd. 5.3 Opstelling en wisselbeleid Bij het opstellen van spelers in de selectieteams is het beleid dat elke geselecteerde speler het recht heeft om te spelen en dat het wissel staan wordt bepaald door de trainingsopkomst in de week voorafgaand aan de wedstrijd. Uiteraard dient de trainer hierin een redelijk beleid te voeren. 5.4 Meetrainen Het meetrainen van selectiespelers bij de naast hogere leeftijdsgroep (of bij het 1 ste of 2 de ) ondersteunt ook de ontwikkeling van talentvolle spelers. De besluitvorming over meetrainen vindt plaats in samenhang met het doorstromen. Daarnaast trainen de spelers van een selectie van een leeftijdsgroep, die het volgende seizoen overgaan naar die groep, na de winterperiode regelmatig mee met de selectie van die hogere leeftijdsgroep. In overleg wordt besloten hoe dat vorm krijgt (bijvoorbeeld door een roulatiesysteem; iedere week 2 anderen). 5.5 Spelers lenen Naast het (vroegtijdig) doorstromen is het van belang dat bij blessures en/of schorsingen de teams aanvulling krijgen vanuit de lagere teams. Hiervoor worden in principe altijd de betere spelers beschikbaar gesteld. Het beroep op spelers van een ander team geschiedt altijd in overleg met de trainer en/of coördinator. 5.6 Meerdere posities Van selectiespelers wordt verwacht dat zij leren om op meerdere posities te spelen. Vanaf de D-pupillen (elftallen) wordt dit bewust geoefend in wedstrijden. Jeugdbeleidsplan

13 5.7 Aan- en afwezigheid Ieder team/elftal vult binnen de kaders en richtlijnen van het beleid in ten aanzien van gedrag, de aan- en afwezigheid en het afmelden. Van alle teams wordt verwacht dat ze aan alle trainingen, wedstrijden en overige activiteiten deelnemen. Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat een speler of team daar niet aan kan voldoen. De trainer en elftalleiders moeten ervoor zorgen dat vooraf duidelijk is hoe hiermee wordt omgegaan. 5.8 Trainingsschema Voorafgaand aan de start van het seizoen wordt het trainingsschema voor de hele vereniging opgesteld. Binnen de jeugd worden de wensen ten aanzien van de trainingen geïnventariseerd door de groepsleiders. 5.9 Aantal trainingen A-junioren tlm E-pupillen tweemaal per week. F-pupillen eenmaal per week Wedstrijdschema Jaarlijks moet voor 31 mei inschrijving voor de competitie worden gedaan inclusief de aanvangstijden van thuiswedstrijden. Jeugdbeleidsplan

14 6. Voorwaarden 6.1 Financiële voorwaarden Er moet geld beschikbaar gesteld worden voor: Het jeugdkader. Representatieve kleding. Organisatie van nevenactiviteiten. Organisatie van jeugdtoernooien. Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders (zowel zelf te organiseren, bijvoorbeeld een bijeenkomst over oefenstof, als door deelname aan externe cursussen) 6.2 Materiële voorwaarden De aanwezigheid van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen voor alle leeftijdsgroepen. Verzorgen voor wedstrijdkleding. 6.3 Accommodatie Het trainingsveld dient in een goede conditie te verkeren. Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte. Trainingsmogelijkheden in de zaal gedurende de wintermaanden voor de jongste jeugdleden. Voldoende, goed onderhouden, kleedruimtes. Opmerking Punten waarin dit jeugdbeleidsplan niet in voorziet ligt de besluitvorming hierover bij het jeugdbestuur. Gerelateerde documenten ter ondersteuning met jaarlijkse update: -Draaiboek jeugdtrainer/leider -Introductiegids nieuwe jeugdleden Jeugdbeleidsplan

15 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, december 2012 VV Luctor 88 Jeugdbeleidsplan 2012-2014 Page 1 Voorwoord Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen en uitgangspunten... 4 3. Organisatie... 5 4. Jaarplanning

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Jeugd beleidsplan 2017

Jeugd beleidsplan 2017 Jeugd beleidsplan 2017 Luctor Heinkenszand MÉÉR DAN VOETBAL INHOUD Luctor Heinkenszand 3 Samensmelting tot centrumfunctie 3 Cultuur 4 Normen en waarden 5 Missie 5 Voetballen op elk gewenst niveau, prestatief

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2016 V.V SCHOONDIJKE

JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2016 V.V SCHOONDIJKE JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2016 V.V SCHOONDIJKE Samen gesteld door Mitchell Joosse en Wietse Boone INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord en inleiding 2. Missie en Doelstelling 2.1 Missie en Doelstelling vereniging 2.2

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC 1 Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 Voorwoord 2 Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. In dit plan

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

1. Jeugdbestuur Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid van de jeugdafdeling.

1. Jeugdbestuur Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid van de jeugdafdeling. Jeugdplan Kwiek 78 Omvang jeugdafdeling Kwiek78 De teams van de jeugdafdeling zijn in te delen in A1, B1, C1, C2, D1, D2,D3, D4, E1, E2, E3,E4, F1, F2, F3,F4, MB1 (zondag), MB1 (zaterdag), MD1, D4M en

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging c.s.v. FC Meppel

Algemeen Jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging c.s.v. FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Algemeen Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren GVV 63

Technisch beleidsplan senioren GVV 63 Scoren met GVV 63 in seizoen 2018/2019 Namens: Technische Commissie senioren Versie: 1.0 Datum: 01-04-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1.0 Inleiding 4 1.1 Waarom een technisch beleidsplan 4 2.0 Missie en

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

Jeugd Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Jeugd Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Jeugd Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Beschrijving v.v. Makkum... 4 3. Missie en visie... 5 4. Organisatiestructuur

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

KNVB locatienaam // datum // titel // www.knvb.nl

KNVB locatienaam // datum // titel // www.knvb.nl Het doel van de opleiding is om Dorrie meer kennis, inzicht, structuur, duurzaamheid te geven in de aanpak. Het kader beter te maken en om er uiteindelijk voor te zorgen dat de spelers/sters beter leren

Nadere informatie

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Datum: 01-07-2011 In opdracht van: UD Jeugdcommissie Auteurs: Hans Imming en Erik Bekhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

Informatiebrochure Jeugdteams Voetbalclub S.V. de Meer. Augustus 2008

Informatiebrochure Jeugdteams Voetbalclub S.V. de Meer. Augustus 2008 Informatiebrochure Jeugdteams Voetbalclub S.V. de Meer Augustus 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie jeugdafdeling 4-6 Organigram S.V. De Meer 7 Communicatie 8-9 De teams 10 Informatie over trainingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Technisch beleidsplan Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Versie: 19 januari 2014 1 Inhoud Versiebeheer Context Doelstellingen Technisch beleidsplan Relatie

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afkortingen- en begrippenlijst... 3 2 Doelstelling... 5 3 Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen... 6 3.1 Positieve spelopvatting...

Nadere informatie

Beleidsplan. VV Luctor

Beleidsplan. VV Luctor Beleidsplan VV Luctor 88 2014-2017 Inleiding...3 2 Missie en visie...4 2.1 Missie...4 2.2 Visie...4 3 Analyse...5 3.1 Externe analyse...5 3.1.1 Trends en ontwikkelingen...5 3.1.2 Kansen...6 3.1.3 Bedreigingen...6

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan SJO WVC (CONCEPT)

Jeugdbeleidsplan SJO WVC (CONCEPT) 2016 2020 (CONCEPT) Auteur: Jeugdcommissie Datum: 26 februari 2016 TOEKOMSTGERICHT 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina 3 2. Missie en Visie Pagina 3 2.1 Missie Pagina 3 2.2 Visie Pagina 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2016-2019 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Missie, visie en doelstellingen 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 3.0 De jeugdteams algemeen 3.1 Selectieteams, schaduwteams en recreatieve

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie